Historie

Friesland

Lemmer

 

Welkom bij Spanvis.

 

Wie zoekt Wie

Zoekfoto

Genealogie

 


 

Drachten, van Gerben D. Wijnja. ©

 

De heer Wijnja, staat ook met zijn collectie op www.charlottehuiskes.nl

 

1

2

 

 
 

AJC gewestelijk jeugdfeest 1931, Drachten.

 

07-11-1930: Woensdag 29 oktober 1930 had te Drachten een ernstige vechtpartij plaats in het café van H. Jonker aldaar, waarbij 'n zekere J. van der Meulen uit de Wilgen het leven liet. De vermoedelijke dader Durk Tabak, van beroep harmonica speler en oud vriend van IJe Wijkstra, thans woonachtig te Harkema Opeinde werd te ongeveer 4.30 n.m gearresteerd. De dader heeft reeds een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. Onze foto geeft 't moment waarop Durk Tabak gearresteerd werd waar verhitte gemoederen bij de arrestatie van Dirk Tabak in de Zuiderbuurt te Drachten waren. Het publiek had hem 't liefst meteen gelyncht.

 

07-11-1930: De verdachte D. T. wordt na geconfronteerd te zijn met het slachtoffer, teruggebracht naar zijn cel.

 

Drachten, Molenwal, met schepen naar tekening Ids Wiersma.

 

1931: Folgerenlaan, Drachten.

 

25-07-1930: Tengevolge van hooibroei brandde Dinsdag 15 Juli te Drachten de boerderij van den heer G. Sietsma, aan den Oudenweg geheel af. Ongeveer 50 voer hooi ging verloren. De boerderij was verzekerd.

 

10-01-1930: Nabij de ophaalbrug te Drachtster Compagnie, staat het keurige kerkje de Hervormde Gemeente aldaar, predikant is de Weleerwaarde heer Ds. Warners.

 

19-09-1930: Als straks de koude najaarswind de bladeren van de takken der bomen rukt en den menschen 'n huivering door de leden jaagt, kan dit kiekje van de Noorderdwarsvaart te Drachten voor menigeen 'n aangename herinnering zijn. Is de tekst die bij deze afdruk hoort.

 

24-10-1930: de beide naast elkander gelegen klapbruggen aan de Noord- en Zuidkade over de Dwarsvaart te Drachten.

 

02-01-1931: Noorderdwarsvaart.

 

29-04-1932: Noorderdwarsvaart.

 

26-05-1933: Noorderdwarsstraat, Drachten, met boomstammen.

 

16-05-1930: Noorderdwarsvaart bij de Klokhuislaan.

 

20-09-1929: Gouwe K. Visser, herdacht 17 Sept. den dag waarop hij 40 jaren geleden in dienst trad bij de familie Brandsma aan de Noorderdwarsvaart te Drachten. Een patroon waarbij men 40 jaar in dienst kan zijn, behoeft geen krans evenmin een werkman, die het 40 jaar bij een zelfde patroon uithoudt! Daar spreken de jaren voldoende. men ziet hier de jubilaris temidden van de familie, die hij zoovele jaren trouw gediend heeft,

 

26-05-1933: Van het park heeft men een aardig gezicht op de Herv. Kerk aan de Zuidkade te Drachten.

 

1931: Een kijkje langs de vaart met zuivelfabriek te Drachtster Compagnie.

 

23-12-1927: Huisvlijt te Drachten, de heer B. Leiker aldaar heeft een miniatuur zweefmolen vervaardigd, die onlangs in de etalagekast van een winkel tal van bewonderaars lokte. De heer Leiker staat hier samen met zijn zoontje op.

 

16-05-1930: De R.I.A. tentoonstelling te Drachten, die gehouden werd van 6010 Mei heeft een flink bezoek getrokken.

En bezoek, flink bezoek is voor 'n tentoonstelling alles. De R.I.A. (de voorletters van Reclame Is Alles) getuigde van een goed georganiseerde tentoonstelling.

Tal van plaatselijke zakenlieden en ook velen van buiten hadden hun stands daar opgesteld en het dient gezegd, er was veel werk besteed aan de talrijke smaakvolle stands. Annex deze tentoonstelling hadden de plaatselijke winkeliers een etalagewedstrijd georganiseerd, waar vele belangstellenden op af kwamen.

Heel Drachten was in feeststemming en van diverse panden op 't Zuid wapperden de Vaderlandsche driekleur.

Ook op de Noordkade te Drachten, hadden velen ter gelegenheid van de R.I.A. tentoonstelling en winkelweek de vlaggen uitgestoken.

 

08-04-1932: Moleneind, Drachten; Drachtstervaart met molen en vrachtschip-tjalk.

 

19-09-1930: Drachtstervaart met skûtsje.

 

16-05-1930: Een doorkijkje op de R.I.A. tentoonstelling te Drachten, tijdens het sluitingsuur genomen.

 

1930: Tram met tramrails bij brug 1930; Door de gemeente Drachten is het hoekpand waarin gevestigd is het café 'Lands Welvaren', aangekocht om later te worden afgebroken, teneinde het steeds toenemend verkeer op dit drukke kruispunt te verbeteren. Een foto van de brug met op den achtergrond bedoeld pand.

 

14-08-1948: Noord Drachten, de machinist rijdt voor het laatst zijn lijntje.

 

14-08-1948: Noord Drachten NTM schakelt over op bustractie.

 

1931: De Berglaan.

 

26-06-1931: Brug met spoorrails.

 

06-05-1927: Het nieuwe Coöperatieve gebouw te Drachten, naar een ontwerp van de architect D. Meintema, te Leeuwarden.

 

20-09-1929: De Tijen.

 

07-11-1930: Drachten, met gemeentelijke Gashouder.

Het jaar 1962 zal met even bijzondere aantekening in het geschiedenisboek van de gasfabriek Drachten worden genoteerd als van het jaar 1862. In laatstgenoemd jaar werd (13 oktober 1862) de gasfabriek opgericht en dus de eerste afnemer ingeschreven, thans, 100 jaar later, de 5000ste.

Het was Johannes van Riessen uit Dantumawoude, die de fabriek oprichtte. Veertig jaar later (13 oktober 1902) besloot de gemeenteraad het bedrijf over te nemen nadat in een rapport, uitgebracht naar aanleiding van een in 1900 op verzoek van de heer J. G. Jansonius de wenselijkheid van waarborging der belangen van de gemeentenaren tot uiting was gekomen.

Men had kennelijk al iets gehoord van „het nieuwe licht", waarmee de elektriciteit ter onderscheiding van het gaslicht werd aangeduid.

Dubbeltje per meter

In 1902 telde het bedrijf 144 afnemers en toen kostte het gas een dubbeltje de kubieke meter. Steeds werd er verbeterd en veranderd maar de radicaalste wijziging kwam in 1926 (weer 13 oktober) met een algehele verbouwing van het gasbedrijf, dat toen werd aangepast aan de eisen van die tijd. Er waren toen reeds 1178 abonnees.

Toen in 1932 Nijega en Opeinde op het net aangesloten werden kwamen er 100 bij. Na de oorlog aanvankelijk geen spectaculaire groei. Die kwam pas na 1954 toen van productieapparaat (lichtgas) op distributie (aardgas) werd overgeschakeld.

26-02-1932: De melkboer op z'n rondgang door de Dwarstraat te Drachten. Terwijl hij hier wat langer toefde, en geen wonder, kijk eens wat er op de wal staat, liet onze fotograaf z'n toestel klikken.

 

21-08-1931: De werkzaamheden voor de vernieuwing van de hoofdbrug te Drachten zijn reeds in volle gang en de noodbrug nadert haar voltooiing.

 

15-07-1932: De heer J. Wuite Jzn. burgemeester van Smallingerland, houdt z'n openingsrede staande op de nieuwe brug.

 

15-07-1932: Als niet meer passend in ons hedendaagsche snelverkeer is de oude brug te Drachten vervangen door een fraaie nieuwe brug. Ingenieur W.J.H. Harmsen, verbreekt de laatste band en opent daarmede officieel de toegang tot de nieuwe brug.

 

Kersttijd 1928: De vermelding van de naam Planting op de prachtige pentekening doet vermoeden dat we te maken hebben met een landschapsbeeld in de directe omgeving van Drachten. De reproductie van het kunstwerk was opgenomen in het Friese blad It Heitelân.

 

13-01-1918: IJsbaan, Drachten.

 

Antje Koopmans in actie tijdens de hardrijderij voor vrouwen te Noord-Drachten op 12 Februari. Gedurende dezen strengen winter won Antje reeds meer dan 1300 gulden aan prijzen.

 

13-01-1928: IJsbaan, Drachten.

 

13-01-1928: IJsbaan, Bolier van Drachten en G. Brouwer van Oudeschans.

 

Boven en onder: te Drachten werd 7 Juli ? een Coöperatorsdag  gehouden op het Sportterrein van V.V.V. Vele Coöperatoren waren dezen dag naar Drachten getrokken. Vol aandacht luisterende naar de zang van het koor. De cirkel afdruk: Ook de jeugd werd op de Coöperatorsdag niet vergeten. Verschillende wedstrijden werden gehouden en met animo streden de partijen om de overwinning te behalen. Moment tijdens het hardlopen voor jongens, terwijl de twee deelnemers elkander niets toegeven.

 

 

16-09-1927: De Gymnastiek en Sportvereeniging 'U.D.I' te Drachten, welker directeur, de heer Modderman (met x op zijn jasje) dezer dagen het feit herdacht, dat hij 15 jaren haar directie waarneemt.

Foto's onder zijn detailafdrukken.

31-03-1929 Boven en onder: Pinkster-Maandag werden te Drachten groote Gymnastiek en Atletiekwedstrijden gehouden. Wij geven hier de eindspurt van 400 M. hard loopen voor heeren.

 

Een der leden van de Gymnastiek vereeniging 'Quick' uit Huizum in actie tijdens het nummer kogelstooten voor heeren op de wedstrijden te Drachten.

 

10-06-1927: Boven en Onder; Op Hemelsvaartdag werden te Drachten groote harddraverijen gehouden. Hierboven een snapshot van den rit om den 'Drachten-vooruit-prijs' - waarin menig spannend moment te genieten viel.

 

Hier gaat het om de duizend gulden prijs.

 

26-05-1933: V.V.V. van Drachten heeft de beschikking gekregen over een fraai wandelpark nabij de Berglaan. Dit park dateert uit den Napoleontischen tijd. Voor Drachten een mooie aanwinst.

Onder: Achter in het park te Drachten, heeft men en heuveltje, waarop een mooi koepeltje is aangebracht.

 

03-01-1930: Tolgerenlaan, de oude trambaan.

 

03-01-1930: Als een dunne ijslaag de vaart bedekt, de witte berijpte bomen naar den helderen hemel staan te wijzen, is het bij de Tolgerenlaan onder Drachten heel mooi. De foto geeft dit stemmig winter-landschap goed weer.

 

 

Bron: Fen Fryske Groun

 

1

2

 

 

 


Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt of op andere wijze gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samensteller.