Historie

Friesland

Lemmer

 

Welkom bij Spanvis.

 

Wie zoekt Wie

Zoekfoto

Genealogie

 


 

 

Het geslacht Wtenbogaert (Uyttenbogaart)

 

 

 
 
 
Het geslacht Wtenbogaert (Uyttenbogaart)
 
Bogaert,

Uittenbogaard,

Uyttenbogaart

Uittenbogerd,

Uitdenbogert

enz.

Met dank voor aanvullingen aan Peter de Haan.

 

Dit geslacht stamt uit het Beneden Sticht alwaar het tot de aanzienlijkste familien behoorde. Als stamvader wordt aangenomen IMMO WTENBOGAERT die leefde in 1300. Van hem zijn drie zonen bekend waaronder Wouter Wtenbogaert, genoemd in 1350.

 

1. Immo (Junno) Wtenbogaert (Uyttenbogaart), overleden na 1340 te Lotharingen en Het Duitse Rijk, leefde +/- 1300. Relatie met N.N.

● (Het Frankische Rijk werd in drie delen verdeeld. De rijksgrens liep voornamelijk langs rivieren. Zo vormden de Schelde, de Maas, de Saône en de Rhône de grens tussen Lotharingen en het Franse koninkrijk. De Rijn vormde de grens tussen Lotharingen en het Duitse rijk.)

Uit deze relatie:

1. Thomas Wtenbogaert (Uyttenbogaart), leefde +/- 1300-1325.

2. Wouter Wtenbogaert (Uyttenbogaart) Zie 2

3. Hendrik Wtenbogaert (Uyttenbogaart), leefde +/- 1300-1350.

 

2. Wouter Wtenbogaert (Uyttenbogaart), leefde +/- 1340. Relatie met N.N.

Uit deze relatie:

1. Peter (Peeter) Wtenbogaert (Uyttenbogaart) Zie 3

 

3. Peter (Peeter) Wtenbogaert (Uyttenbogaart), leefde 1394. Relatie met N.N.

Uit deze relatie:

1. Wouter Wtenbogaert (Uyttenbogaart) Zie 4

 

4. Wouter Wtenbogaert (Uyttenbogaart), leefde 1400, was gegoed in Odijk. Relatie met Margaretha Mattheusdr. de Vroede.

Uit deze relatie:

1. Willem Wtenbogaert (Uyttenbogaart) Zie 5

2. Jan (Johan) Wtenbogaert (Uyttenbogaart) Zie 6

 

5. Willem Wtenbogaert (Uyttenbogaart), leefde anno 1431. Relatie met N.N.

Uit deze relatie:

1. Peter Wtenbogaert (Uyttenbogaart) Zie 7

 

6. Jan (Johan) Wtenbogaert (Uyttenbogaart) leefde anno 1438. Relatie met Duve Tymansdr. D'Edell, dochter van Tyman D'Edell en Wendelmoot van Oostrum. Duve (Duyfje) is overleden na 1489 in Lotharingen en Het Duitse Rijk.

Notitie bij Duve: Duve Tymansdr. D'Edell, was de voorhuysvrouw van Jan Wtenbogaert.

D'Edell.

Uit deze relatie:

1. Wouter Jansz Wtenbogaert (Uyttenbogaart), geboren 1465 te Utrecht. Zie 8

2. Wendelmoet Jansdr Wtenbogaert (Uyttenbogaart), overleden 1534. Relatie met Bartholomeus van Weede, overleden 1504, zoon van Gijsbert Van Weede en Engelen. Bartholomeus was eerder Gehuwd met Anna Wittendr De Beer en had 3 kinderen. Uit het huwelijk met Wendel zijn 2 kinderen geboren.

● Oude familienaam (Weede) uit de omgeving van Afrt; de Van W's leiden hun afkomst af van de familie Van Stoutenburg; deze werden gezien als de afstammelingen van de Heren van Amersfoort, die zich bij de Stadsrechtverlening in 1259 hadden teruggetrokken op Stoutenburg.

De familie komt regelmatig in het Raadsdagelijksboek (GAA 35) voor; de oudst bekende vermelding (Roots I 506) is in 1434 van de stadsbestuurder Eli(a)s van Weede; de laatst bekende in 1560 van de priorin van het St Agathaklooster Maria Gerrits van Weede (Roots II 365).

De familie moet betrekkelijk gefortuneerd geweest zijn, gezien hun relatie met de Utrechtse Zilversmeden Van Weede; Bartholomeus van Weede (ca 1420-1504) vestigde zich in 1462 in Utrecht; een zoon en twee neven waren in hetzelfde metier werkzaam; zij merkten allen hun werk (veelal kerkzilver) met een lelie als meesterteken (Streekwapen).

Referentie(s): L. Hoogterp, Een Utrechts laatgotische kelk te midden van zilverwerk uit Den Bosch, Antiek 20 nr 1 (juni/juli 1985) 13-18, spec. 16 en noot 8; Mevrouw Hoogterp bereidde toen een dissertatie voor over de Utrechtse goud- en zilversmeden in de late middeleeuwen.

De moeder van Johan van Oldenbarnevelt was Deliana van Weede; hij liet zich graag op die afkomst voorstaan, zijn vader (Gerrit) was duidelijk minder respectabel.

Bron: www.archiefeemland.nl

 

7. Peter Wtenbogaert (Uyttenbogaart) leefde ca.1460. Relatie met Gouburg????

Uit deze relatie:

1. Wouter Wtenbogaert (Uyttenbogaart) Zie 9

 

8. Wouter Jansz Wtenbogaert (Uyttenbogaart), geboren 1465 te Utrecht, overleden 1548 te Utrecht, leefde anno 1543, woont anno 1535 te Utrecht, Lijnmerct (Lijnmarkt) naast de Vergulde Vlies. Verandert de naam in "BOGAERT". Relatie met Eermgard (Ermgardina) Dibbout (Dubonnet)

Uit deze relatie.

1. Cornelis Bogaert. Prior der Regulieren te Amersfoort. Geboren 1499, overleden 1570, begraven 1570 te Utrecht in de St. Hierusalemskerk.

2. Jan (Den Ouden) Bogaert, geboren 1500 te Utrecht. Zie 10

3. Frans Bogaert (Bogart), geboren 1503. Zie 11

4. Heylwig Bogaert (Bogart), overleden voor 1582. Relatie (1) met Lambert Gijsbertsz van Lijnden. Relatie (2) met Nicolaes van Halderen. Relatie (3) Job (Jacob) van Zuylen Nyevelt.

5. Maria Bogaert (Bogart) Relatie met Claes Janss. van Gheyn.

6. Johanna Bogaert (Bogart), overleden op 07-03-1567, oud 90 jaar. Begraven te Utrecht in de Pauluskerk. Gehuwd (1) met Willem Claes Meyertsz. Relatie (2) met Johan van Zwoll, overleden op 27-05-1568, begraven te Utrecht in de Pauluskerk.

 

9. Wouter Wtenbogaert (Uyttenbogaart) leefde ca.1490. Relatie met N.N.

Uit deze relatie:

1. Petrus Wtenbogaert (Uyttenbogaart) Zie 12

 

10. Jan (Den Ouden) Bogaert, Raad der stad Utrecht 1546-1549. Geboren 1500 te Utrecht, overleden 159? Begraven 159? te Renense Venen, Veenendaal. Bezat zegel lijkend op wapen met drie boven elkaar liggende golven. Relatie met Maria de Coninck, overleden 1574, dochter van Frederick de Coninck en N.N.

Uit deze relatie:

1. Sr., Mr. Jan (Johan) Bogaert, geboren ca. 1521. Zie 13

2. Goert Bogaert, geboren 1527. Zie 14

3. Willem Bogaert. Kanunnik van St. Jan te Utrecht, vicaris ten Dom te Utrecht. Geboren 1531, overleden ca. 1583.

4. Jan (Johan) Bogaert (De Jonge), geboren 1540. Zie 15

5. Bertha Bogaert, overleden voor 01-09-1581. Relatie met Lubbert Willemsz van Compostell. Burgemeester van Utrecht.

Akte Inventarisnummer U3a1, aktenummer 10
Aktedatum 28-03-1576
Aktesoort Overdracht
Notaris J. VAN HERWAERDEN, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Johan Bogart de jonghe
Naam echtgenote eerste partij: x Beertgen Willems
Naam tweede partij: Geertruyt Huberts Butten
Naam tweede partij: Lummeken Huberts Butten

Samenvatting inhoud akte: van 3 koopmansbrieven ten laste van + Lubbert van Compostell van respectievelyk f.400-0-0, f.200-0-0 en f.200-0-0, waarvan reeds f.100-0-0 is afgelost.

Bijzonderheden: rentebrief f.200-0-0 had + Lubbert van Compostell tot zyn last genomen van Ysbrant Willemsz van Compostell

Bijzonderheden: Geertruyt en Lummeken Huberts Butten hebben koopmansbrief f.700-0-0 ten laste van Beertgen Willems; indien tweede party van de erven van  Lubbert van Compostell niet de volledige f.700-0-0 ontvangen, belooft eerste party het verschil by te passen

 
11. Frans Bogaert (Bogart), geboren 1503. 'Raade ende Cameraer de Stadt Utregt A.1524' overleden 1555, begraven op 15-02-1555 te Utrecht in de Buurkerk. Relatie met Adriana De Vroede (Luyts-Adriana Luytsdr De Vroede) geboren 1508-1509, overleden 1571.

 

FRANS BOGART(1502-1555),zn. van Wouter Bogart en Ermgardina Dubbourt(?), in sijn leeven Raat ende Cameraer der stadt Utrecht te weeten Ao 1524; hij heeft in huwelijken gehadt Adriana de Vroede, en is in den jaare 1535 tot Jerusalem geweest, gelijck uijt seeker vaarsken onder sijn portret bij mij berustende geleesen kan worden, aldus luijdende 'Frans Bogairt bin ick wilt wel verstaen / Ic was te jerusalem ter selver Tijt / Als men vijftienhondert vijfen dartig dair aen/ Telde naar Goods geboirt gebenedijt'; hij is in den jaare 1555 gestorven naarlatende een soon genaamt Gerart Bogart (...).

Sijn portret bij mij berustende duidt op een nog in de familie Van Heurn bewaard gebleven (1977) grijs gewassen pen-en penseeltekening (25,5 x 17,9 cm.), die rechtsonder gemerkt is Schórel p(inxit), Atteveld f(ecit) 1675.

Het is een kopie uit 1675 naar het portret van de meest rechts gesitueerde persoon, met daaronder hetzelfde 4-regelige vers, op het groepsportret 'Negen leden van de Utrechtse Jerusalem-broederschap (paneel, 46,5 x 247,5 cm.) door Jan van Scorel omstreeks 1535 in de collectie van het Centraal Museum Utrecht.'

Opmerkelijk is, dat Frans Bogart op het Seorel-stuk, in de huidige toestand, is afgebeeld zonder baard en snor en naar links wegkijkend. De Atteveld-tekening daarentegen geeft hem weer met baard, snor en aanziend.

Uit de uitgebreide literatuur, die er over de Scorel-stukken bestaat, blijkt dat de meest ingrijpende restauraties zijn uitgevoerd in 1667 (door Isaac Willaerts), in 1837 (door Chr, Kramm) en in 1899-1902 (door Prof. Hauser te Berlijn). Hauser liet foto's van de vier groepsportretten van Jan van Scorel maken, nadat door hem de door Kramm aangebrachte retouches van de schilderijen verwijderd waren 'teneinde blijvend te constateren, hoe de toestand der schilderijen was vóór zijn restauratie's.

De foto van het onderhavige stuk vertoont Frans Bogart nog met baard, snor en aanziend ! Prof. Hauser moet dus tot de conclusie zijn gekomen, dat Isaac Willaerts de beeltenis van Frans Bogart in 1667 heeft gewijzigd.

Foto van Nel Nap: Een afbeelding van de Jerusalem Broederschap ( 9 personen) van Jan van Scorel gezien met daarop rechts onze voorvader Frans Bogart.

Uit deze relatie:

1. Dirckgen Bogaert (Bogart) (dochter), geboren 1527, overleden voor 1588. Relatie met Ysbrand Jacobsz Lam.

2. Gerard (Gerart) Bogaert (Bogart), geboren 1531. Zie 16

3. Cornelis Bogaert (Bogart), geboren 1534. Uit het land gereisd en nooit meer iets van hem vernomen.

4. Adriana Bogaert (Bogart) Gehuwd met Joost Amelisz Uteneng.

 

12. Petrus Wtenbogaert (Uyttenbogaart) leefde ca.1520. relatie met N.N.

Uit deze relatie:

1. Johannes Wtenbogaert (Uyttenbogaart). Zie 17

2. Augustijn Wtenbogaert (Uyttenbogaart). Zie 18

 

13. Sr., Mr. Jan (Johan) Bogaert, geboren ca. 1521. Canonic en deken van St. Pieter te Utrecht. Geboren ca. 1521, overleden op 12-02-1592. Relatie (1) met Quirina. Relatie (2) met Crijntje Florisdr.Van Vianen. Crijntje dezelfde persoon als Quirina???

Uit de 2e relatie:

1. Mr. Frederik Bogaert, geboren ca 1555. Zie 19

2. Marrichgen Bogaert, geboren 1557-1558. Gehuwd op 17-07-1593 te Utrecht in de Geertekerk. Echtgenoot is Cornelis Hermensz Koninck.

3. Floris Bogaert, geboren 1559-1560, overleden voor 03-09-1596. Testeert 1593.

4. IJchgen Bogaert, geboren 1562-1563, overleden voor 25-11-1603. Gehuwd op 29-08-1592 te Utrecht in de Geertekerk. Echtgenoot is Aert de Langhe.

 

14. Goert Bogaert, geboren 1527, overleden tussen 25-11-1590 en 16-08-1597. Relatie (1) met Marrichgen van Compostell. Dochter van Willem Geurtsze (Goortsz.) van Compostell, Burgemeester van Utrecht, en N.N. Relatie (2) met Wendelmoet (Weyntgen) Van Honthorst, overleden 1614.

Er is een Stadbrief van Utrecht, waarbij Margriet Petersdochter, weduwe van Gijsbert van Suylen, erkent schuldig te zijn aan Goert Bogaert, 1200 gulden, als rest der koopsom van een huis aan de Ganzenmarkt met een achterhuis aan de Neude aldaar, en voor 14 de voldoening daarvan dit huis en nog twee huizen aan de Neude op den hoek van de Drakenburgsteeg verbindt.

En een Akte, waarbij toestemming gegeven wordt aan Weyndelmoet van Honthorst, weduwe van Goert Bogaert, eigenares geworden van het huis van heer Goert Schijff in de Ambachtstraat, om het bleekveld achter de drie aan de kerk behorende godskameren te gebruiken.

Uit de 1e relatie:

1. Dominicus Bogaert, geboren 1563. Zie 20

2. Belia Bogaert, geboren 1569-1570, overleden op 03-08-1640, begraven op 10-8-1640 te Utrecht. Gehuwd op 30-08-1589 (RK) te Utrecht met Herman Willemsz van Everdingen v.d. Nypoort, overleden voor 14 mei 1632.

3. Willem de Jonge Bogaert, sterft in Italië voor 08-07-1581. In 1581 vermeld als 'Willem Goortsz de Jonge'.

4. Burchen Bogaert, overleden op 28-01-1651 te Utrecht, begraven 10-02-1651. Relatie (1) met Daniël van Broekhuysen, overleden voor 1588. Gehuwd op 14-10-1591 te Utrecht met Gabriëlsz Comans. Muntgezel. Overleden voor 1610.

5. Emmerentiana (Emma) Bogaert, overleden 15-02-1651. Relatie (1) met Thomas (ook Hendrick) Both van der Eem, Klokkengieter. Overleden voor 1600, zoon van Thomas Both en Cornelia Hendricksdr (de Borch). Gehuwd (2) te Utrecht op 16 september 1603, met Joost Willemsz. van Everdingen v.d. Nijpoort, overleden te Utrecht op 28 november 1630. Joost is eerder getrouwd geweest voor 1585 met Cornelia Jansdr van der Meer, overleden in 1593 of 1594. Joost is eerder getrouwd geweest te Utrecht op 16 april 1597 met Maria Servaes Petersdr van der Goude.

 

15. Jan (Johan) Bogaert (De Jonge) Geboren 1540, overleden 1613, begraven te Rhenense veen, Veenendaal, gebruikt hetzelfde zegel als zijn vader. Woont in 1581 te Veenendaal en 1584 te Amersfoort. Relatie met Beertje Willemsdr.(Bartha) Blom, overleden voor 02-06-1619. Beertje kwam van Amsterdam.

Uit deze relatie:

1. Johan Bogaert, geboren 1571. Zie 21

2. Joosgen Bogaert. In 1582 onmondig. Bezit 2 morgen land te Maarssen.

3. Willem Bogaert. Zie 22

4. Wauter (Wouter) Bogaert (De Jonge)

 

16. Gerard (Gerart) Bogaert (Bogart), 'borger hopman der Stadt Utregt', geboren 1531, overleden 1596, begraven te Utrecht in de Buurkerk. Gehuwd (1) met Margaretha Segersdr. van Bueren, als naam ook:'Margareta Zegers', Boesichem. Gehuwd (2) met Johanna Jacobsdr. Lam, overleden 1604, als naam ook:'Johanna LEUW'.

Gerard Bogaert en Magarita Zegers (van Buren)

Uit het eerste huwelijk:

1. Frans Gerritsen Wtenbogaert (Uyttenbogaart), geboren 1555. Zie 23

2. Seger Bogaert, geboren 1557, overleden op 19-11-1575, aan een scheur aan zijn arm.

3. Barbara Wtten Bogaert, geboren 1559, overleden 1634, begraven 10-03-1634 te Utrecht. Gehuwd met Heer van Kragtwijck Cornelis van Dueverden (Deuverden) raad en burgemeester van Utrecht.

Uit dit huwelijk:

1. Mr. Cornelis van Deuverden, advocaat voor het hof van Utrecht (1619), raad en burgemeester van Utrecht (1645-1649) overleden op 24 maart 1670, overluid (Dom) Gehuwd op 26 februari 1626 te Utrecht met Sara Melis, geboren op 11 oktober 1594 te Aken, dochter van Jan Melis, koopman, burgemeester van Hasselt (B) (1582-1585) en Elisabet van Haubraken.

Cornelis van Deuverden en Sara Melis.

4. Aert Bogaert, geboren rond 1560. Zie 24

 

17. Johannes Wtenbogaert (Uyttenbogaart), leefde ca. 1550. Relatie met N.N.

Uit deze relatie:

1. Petrus Wtenbogaert, leefde ca. 1580. Relatie met N.N.

 

18. Augustijn Wtenbogaert (Uyttenbogaart), leefde ca. 1550. Relatie met Helena (Heylwig) Hamel, geboren ca. 1510. Opm: Heilwich Gerritsdr. Hamel. NL 1960. Behoorden tot aanzienlijke families, maar waren ongefortuneerd.

Augustijn Wtenbogaert (Uyttenbogaart).

Uit deze relatie:

1. Petrus Wtenbogaert (Uyttenbogaart) Organist. Zie 25

2. Gerard Wtenbogaert (Uyttenbogaart) geboren ca. 1550. Relatie met N.N.

Uit deze relatie:

1. Deliana Wtenbogaert (Uyttenbogaart)

3. Johannes Wtenbogaert (Uyttenbogaart) Voorman van de remonstranten. Legerpredikant van stadhouder Maurits van 1599 tot 1610. Geboren op 11-02-1557 te Utrecht, overleden op 04-09-1644 te Den Haag, op 87-jarige leeftijd. Gehuwd (1) met Anna van den Broeck, die in 1605 stierf. Zij kwam van Brussel, België. Uit dit huwelijk zijn twee dochters geboren. Gehuwd (2) op 2 april 1606 in Den Haag. Echtgenote is Maria Dominicusdr. Petitpas. Die op 23-04-1640 overleed en die alle smart en strijd met hem gedeeld had. Zij was eerder Gehuwd met François aux Brebis (gest. ca. 1600), Uit dit huwelijk werden 2 dochters geboren. Johannes Wtenbogaert, had geen kinderen.

Zie ook: resources.huygens.knaw.nl

Johannes Wtenbogaert (Uyttenbogaart).

 

 

Wapen: Golvend gedwarsbalkt van zilver en rood.

Eene familie-aanteekening luidt: «Sijn deese van de Bogaarden ge-sprooten van de opregte Nuy'.anden en Echtelt, Edelkiyden, welke met gemelto Tulleken met haare waapens gevonden sijn geweest». Als hun wapen wordt opgegeven: golvend gedwarsbalkt van zilver en rood, in acht stukken; wat, volgens het Armorial, p. 145«, het wapen der Stichtsche Uytenbogaerts is.

Johannes Uytenbogaart, stichter Remonstrantse Broederschap

Door J.A. Uitenbogaart.

Inleiding

In Utrecht is een straat die vernoemd is naar Johannes Uytenbogaart. De naam wordtop een tiental verschillende manieren geschreven. Wie was deze in Utrecht geboren Uytenbogaart, waar zelfs een straat naar werd genoemd? Hij blijkt in de Gouden Eeuw een zeer belangrijke rol gespeeld te hebben.

Wie was Johannes Uytenbogaart?

Op 11 februari 1557 werd in Utrecht Johannes Uytenbogaart geboren als zoon van Augustijn Petersz van den Bogaerden of Wtenbogaerden, onderkoorzanger en schoolmeester bij de canonisie van Sint-Pieter (school voor kerkelijke leerstellingen). Zijn vader was 46 jaar oud toen Johannes geboren werd. Hij overleed in 1586.

Zijn moeder heette Helena of Heylwich Hamel, geboren in Heusden. Het gezin bestond uit acht kinderen, van wie er drie jong overleden aan de pest. Beide ouders waren rooms-katholiek.
Na het eerste onderricht in de Latijnse taal van zijn vader ontvangen te hebben, bezocht Johannes op zijn tiende jaar de Hieronymusschool. Daar hij zich in de studie der rechtsgeleerdheid wilde bekwamen, werd hij door zijn vader bij de rechtsgeleerden mr. Antonius Buyser, mr. Johan Bogaert en notaris Dirk van Buyzen in de leer geplaatst.

Na een tijd in dienst geweest te zijn van een der secretarissen van graaf Jan van Nassau en omdat hem promotie bij het gerechtshof werd geweigerd, besloot hij zich op de godgeleerdheid toe te leggen. Hij volgde onder andere de prediking van de gereformeerde predikant Duifhuis in de Utrechtse Jacobikerk.

Op kosten van de stad Utrecht werd hij in 1580 naar de academie in Genève gezonden om daar zijn verdere opleiding in de godgeleerdheid te ontvangen. Na zijn afstuderen keerde hij naar Utrecht terug, waar hij in 1584 predikant werd.

In 1585 trad hij in het huwelijk met Anna van den Broeck. Na haar overlijden in 1605 - hij was twintig jaar met haar getrouwd hertrouwde hij op 2 april 1606 met Maria le Petit Pas, weduwe van François aux Brebis uit Wesel. Zij was van aanzienlijke afkomst en woonde op de Hofsingel in Den Haag. Uit haar eerste huwelijk had zij een dochter, maar die was echter al jong overleden. Op 23 april 1640 kwam Maria le Petit Pas te overlijden en werd in de Kloosterkerk te Amsterdam begraven. Beide huwelijken bleven kinderloos.

Wegens verschil van mening met de calvinisten werd Johannes Uytenbogaart op 17 december 1588 als predikant ontslagen. Door toedoen van prins Maurits en Johan van Oldenbarneveld werd hij in maart 1590 tot predikant in Den Haag beroepen, na verschillende uitnodigingen te hebben afgeslagen.

In 1591 werd hij tot hofpredikant van prins Maurits benoemd. Als predikant was hij weldra door zijn grote welsprekendheid en zijn beminnelijk karakter bij allen geliefd. Hij predikte zowel in het Hollands als in het Frans. In 1599 vergezelde hij prins Maurits in het leger, nadat hij tot veldpredikant was benoemd. Zo was hij ook getuige van de Slag bij Nieuwpoort in 1600.

Er waren in de Nederlandse Hervormde Kerk sedert 1572 twee partijen. De streng calvinisten stonden lijnrecht tegenover hen die in dit opzicht van de rechtzinnige kerkleer afweken. Uytenbogaert had zich geschaard aan de zijde der vrijzinnigen.

In die dagen van spanning werd hij door Van Oldenbarneveld betrokken in allerlei zaken die hen later tot misdaad zijn aangerekend. Hen werd verweten dat zij een verstandhouding met Spanje en met de Jezuïeten onderhielden. Op aanraden van zijn vrienden, als mede van Louise de Coligny - de vrouw van Willem van Oranje - nam Uytenbogaart de wijk naar de Zuidelijke Nederlanden. Hij vestigde zich in Antwerpen.

Onder zijn beleid kwamen ballingen te Antwerpen in een vergadering bijeen, waarin de grondslagen der Remonstrantse Broederschap werden vastgelegd. Op 30 september 1619 werd de Remonstrantse Broederschap gesticht.

Intussen was Uytenbogaart door de Haagse kerkenraad eervol ontslagen, maar door de Provinciale Synode van Delft, onverhoord, veroordeeld en afgezet. Dit kerkelijk vonnis had in 1619 een politiek staartje. Na een rechtzitting in mei 1629 werd Uytenbogaart voor altijd verbannen en zijn goederen werden verbeurd verklaard.

Toen het Twaalfjarig Bestand in 1621 ten einde liep en de Spaanse Nederlanden dus weer vijandelijk gebied werden, wilde hij niet in Antwerpen blijven wonen en vertrok naar Parijs. Hij vestigde zich later in Rouan. Gedurende zijn ballingschap heeft Uytenbogaart veel geschreven, onder andere brieven aan zijn vrouw. Herhaaldelijk werd hij verzocht om tot de roomse kerk over te gaan, dat hij onvoorwaardelijk afsloeg.

Hij verbleef in Rouan tot aan de dood van prins Maurits in 1625. Daar hij erg naar Den Haag verlangde, schreef hij een brief aan Frederik Hendrik, de zoon van prins Maurits. Hij kreeg toestemming om terug te keren en op 26 augustus 1626 kwam hij in Rotterdam aan.

Een verzoek van de generaliteit, om zich te verdedigen tegen de beschuldigingen waarop zijn vonnis berustte, werd afgeslagen.
Onafgebroken was hij werkzaam om remonstrantse samenkomsten te bevorderen. Hij waagde het zelfs om meermalen te preken.

Dikwijls werd hij aangezocht om de breuk in de kerk te helen, maar na al het gebeurde was er op dat ogenblik geen verzoening mogelijk en wijdde hij al zijn krachten aan de belangen der Remonstrantse Broederschap waarvan hij het hoofd bleef tot aan zijn dood. Ook volgde hij de politiek en de krijgsontwikkelingen op de voet.

In de laatste jaren van zijn leven woonde hij weer in zijn vroegere huis, dat na de verbeurdverklaring eerst door de kamerheer van prins Maurits en daarna door Rosaen was uitgewoond.

Hier kon hij rustig leven door de erfenis van 18.500 gulden van zijn overleden vrouw, wat hem jaarlijks een inkomen van 925 gulden opleverde. Op 4 september 1644 kwam hij door alle ellende welke hij in de jaren van strijd en ballingschap had doorgemaakt wegens uitputting op 87-jarige leeftijd te overlijden.

Hij was een man van grote scherpzinnigheid en met een heldere geest. Hij was vlug met de pen en al zijn geschriften munten uit door zijn zeldzame grote kennis van zaken. Hij had een verre neef, die hij nog gedoopt had en die hij later vergunde zijn naam te voeren, maar in 1625 is deze na een onschuldige gevangenisstraf aan de pest bezweken.

Voor verdere gegevens leze men de biografie van dr. H.C. Rogge: Johannes Uytten-bogaert en zijn tijd, uitgegeven te Amsterdam in 1876.

Johannes Wtenbogaert (Uyttenbogaart). 1557 - 1644) Ets van Rembrandt van Rijn.

Maria Petitpas.

4. Susanna Wtenbogaert (Uyttenbogaart) geboren 1550-1560. Relatie met van Linschoten.

 

19. Mr. Frederik Bogaert, geboren ca 1555. Advocaat in den Hove van Utrecht. Geboren ca 1555, overleden voor 1609. Gehuwd (1) op 15-01-1594 te Utrecht in de Geertekerk met Anna de Lijster, dochter van Cornelis Lijster en N.N. Gehuwd (2) op 14-02-1604  te Utrecht met Cecilia Willems.

Uit het huwelijk met Cecilia Willems:

1. Frerick Bogaert, geboren ca. 1605 te Utrecht. Soldaat. Gehuwd op 26 april 1629 te Amsterdam met Magdalena Arents (Adriaans) Magdalena was weduwe van Henrick Willemsen.

Uit dit huwelijk:

1. Celitje Bogaert, gedoopt op 12-03-1630 in Amsterdam

2. IJda Bogaert, gedoopt op 29-08-1632 in Amsterdam

3. Jannetje Bogaert, gedoopt op 07-11-1634 in Amsterdam

4. Joannes Bogaert, gedoopt op 13-11-1635 in Amsterdam

5. Claesje Bogaert, gedoopt op 26-10-1636 in Amsterdam

6. Elisabeth Bogaert, gedoopt op 28-10-1640 in Amsterdam

7. Claesje Bogaert, gedoopt op 30-03-1642 in Amsterdam 

 

20. Dominicus Bogaert, geboren 1563, overleden 7-2-1644 en begraven op 19-2-1644 te Utrecht. Schepen te Utrecht. Gehuwd (1) op 31-10-1590 te Utrecht met Aeltgen de Lange, dochter van Dirck Willemsz de Lange en Aeltje van Backel. Aeltgen overleed op 03-05-1623. Gehuwd (2) op 17-06-1627 te Utrecht met Aefjen van de Vecht, overleden 24-03-1628 te Utrecht.

Uit de 1e relatie:

1. Maria Bogaert, geboren 1591, overleden na 28-07-1671. Gehuwd met Willem Ambrosius van Roosmael (volgens Zoekakten, Trouwboek Utrecht: Wilm Ambrosius Cooyman), overleden voor 1624. Ambrosius Roosmale huwde op 27-10-1676 te Utrecht met Anna Hendrina van Loon.

Zij hadden in ieder geval twee kinderen, Dominicus en Ambrosius.

Zie Utrechts Archief: Aktenummer:124. Datum:30-03-1688

Soort akte: Schuldbekentenis

Notaris: C. DE COOLE

Samenvatting:f 1100,- wegens lening met obligaties f 2000,- ten laste van provincie Utrecht als onderpand

Personen: Schuldenaar: Ambrosius Roosmale
Schuldenaar: Dominicus Roosmale, broer
Schuldeiser: Abraham Kempenaer
Bijzonderheden: zoons van Maria Bogaerts, in leven wed. Willem Ambrosius in de marge: afgelost door verkoop onderpand

2. Willem Bogaert, Schout en burgemeester van Naarden. Zie 26

3. Willemtgen Bogaert, geboren 1601-1602 vermoedelijk jong gestorven.

4. Wendelmoet (Weyntje/Wendela) Bogaert, overleden na 20-08-1656. Gehuwd 23-05-1626 te Utrecht in de Geertekerk met Adriaan Ambrosius van Roosmael, (volgens Zoekakten, Trouwboek Utrecht: Adriaen Ambrosius Cooijman) bewindhebber kamer VOC te Rotterdam 1677-1689.

Uit dit huwelijk:

1. Domenicus Roosmale, overleden op 5 september 1689. Gehuwd op 27-10-1673 te Rotterdam met Maria Vermuyden, geboren op 3 november 1647 te Tholen.

Over het geslacht Roosmale (Van Roosmael) en Roosmale-Cocq zijn enkele korte artikelen verschenen in De Navorscher en wel in de jaargangen 1874, nr. 23-5-1874, niet gepagineerd, en in jaargang 1898, pagina 343/345.

Mogelijke verdere voorouders:

I. Adriaan Ambrosius Roosmale, trouwt 23 mei 1626 Wendela Boogaard.

II. Mr. Dominicus Roosmale, geboren te Rotterdam, burgemeester van Rotterdam, overleden 10 december 1707, trouwt 3 januari 1681 Southea Putmans, geboren 1640, overleden 1727.

III. Mr. Dominicus Roosmale (de jonge), geboren 1690, burgemeester van Rotterdam, overleden 1726, trouwt 1710 te Utrecht Emilia de Leeuw. Wegens de provincie Utrecht gecommitteerd ter Admiraliteit op de Maze.
Uit deze tak ontstaat de latere familie Roosmale Nepveu.

De familie Roosmale Cocq werd op Ceylon onderdeel van een groep, vaak rijke, blanke families die zich Burghers noemden. De bekendste nazaat van deze Burghers is de schrijver van 'The English Patient', Michael Ondaatje.

 

21. Johan Bogaert, geboren 1571. Zilversmid in de Lijnmarkt te Utrecht, overleden 1642.  Gehuwd (1) met Elizabeth Thomasdr. Knijff, overleden op 02-03-1629 te Utrecht. Gehuwd (2 op 24-04-1630 te Utrecht met Steventje Schulenbergh (Schuylenburgh), overleden op 23-01-1639 te Utrecht.

Uit het 1e huwelijk.

1. Thomas Bogaert, Zilversmid-Amsterdam 1597-1653. Zie 27

2. Beertje Bogaert, overleden op 07-05-1627 te Utrecht. Gehuwd voor de kerk op 27-12-1617 te Utrecht met Willem Antonius Tynagel, afkomstig van Tiel.

3. Aeltje Bogaert, overleden voor 29 mei 1638. Gehuwd op 13-11-1630 te Utrecht met Anthonius Fontyn, zoon van Dr. ?? Fontanus en N.N. In 1643 had dit echtpaar onmondige kinderen.

4. Annichje Bogaert. Gehuwd op 30-04-1631 te Utrecht met Lambert Rutgersz. van der Meulen. Zilversmid te Utrecht.

5. Mariken Bogaert. Gehuwd op 23-07-1631 te Utrecht met Pauwels Weyns, hij kwam uit Zeeland (Goes).Mariken is overleden op 19-12-1632 te Utrecht.

6. Johan Bogaert. Zilversmid te Utrecht. Gehuwd (1) op 13-05-1640 te Utrecht met Aeltgen Jansdr Tol, overleden 12-3-1642 te Utrecht. Gehuwd (2) met Cecilia Verdoes, overleden in 1657. In 1649 had dit echtpaar onmondige kinderen (dit waren waarschijnlijk kinderen uit het eerdere huwelijk van Cecilia Verdoes met Dirck van Velpen).

Uit het 1e huwelijk:(in een akte van het Utrecht Archief van 1658 staat: Elisabeth Bogaerts, onmondige dochter van Johan Bogaert en Aletta Thol)

1. Elisabeth Bogaert

7. ? Bogaert, jong gestorven.

 

22. Willem Bogaert. Lakenverkoper in 1589, overleden voor 13-02-1616 en begraven in 't Veen (Renense Venen??), was onmondig in 1582. Relatie (1) met Mechteld Pontiaensdr van Ruyteveld, leeft nog in 1589. Relatie (2) met Susanna Adriaensdr van Ruyteveld. Mechteld's nicht, die in 1627 hertrouwde met Otto van Ommeren.

Uit de eerste relatie:

1. Cornelis Bogaert. Zilversmid te Utrecht. Zie 28

2. Floris Bogaert.

3. Aeltje Bogaert.

4. Beertje (Beertgen) Bogaert.

Uit de tweede relatie:

5. Cornelius Willemsen Bogaert. Gehuwd met Gryetgen Willemsdr. Paludanus.

6. Pieter Bogaert.

7. Susanna Bogaert.

8. Everardus Bogardus, geboren in Woerden in 1607, overleden 27 september 1647 op de 'Prinses Amelia', tijdens schipbreuk in de buurt Swansea, Wales, terwijl ze op weg naar Amsterdam. Onder de naam Everardus Bogardus vertrok hij naar Nieuw Amsterdam (het huidige New York) om daar het evangelie te brengen onder de eerste kolonisten en de indianen. In de geschiedenisboekjes van Amerika is hij nog steeds terug te vinden als één van de grondleggers van het Christendom in Amerika.

Gehuwd met Anneke Jans, Anneke, ook bekend als Anneke Jans Bogardus (geb. Fleckerøy, Vest Agder, Noorwegen 1604/1605 – begr. Beverwijck, Nieuw-Nederland 23-2-1663), mythische stammoeder van de Nederlandse kolonie aan de Oostkust van Noord-Amerika. Dochter van Jan (Roelofsz.?) en Trijn Jonas of Roeloffs, vroedvrouw van de WIC. Anneke Jans trouwde (1) op 18-4-1623 in Amsterdam met Roelof Jansz. (1601/02-1637), varensgezel, later pachtboer; (2) ca. maart 1638 in Nieuw-Amsterdam (New York) met Everhardus Bogardus (ca. 1607-1647), gereformeerd predikant. Uit huwelijk (1) werden 5 dochters en 1 zoon geboren, uit (2) 4 zoons. Bron: www.historici.nl

Everardus Bogardus & Anneke Jans.

9. Merrichgen Bogaert.

10. Jan Bogaert.

11. Willem Bogaert.

12. Adriaentgen Bogaert. Gehuwd met Robbert Van der Heijden.

 

23. Frans Gerritsen Wtenbogaert (Uyttenbogaart). Zich na 1596 noemende Uijttenbogaert. (brouwer, burgerhopman en cameraar van Utrecht.) Geboren 1555, overleden 1602, neemt de naam "Wtenbogaert" weer aan. Gehuwd 1573 met Maria Augustijns Dr. Sompeken (Sompeke-Sompeecken) geboren 1555, overleden ca. 1602, dochter van dochter van Augustijn Sompeken (Sompeke-Sompeecken) en Maria van der Asth (Aschen).

Augustijn van Sompeecken, de vader van Maria, koopt op het leven van zijn dochter Maria de oudste, een kind uit zijn eerste huwelijk - uit zijn tweede huwelijk heeft hij ook een dochter Maria (de jongste) - in 1538 een lijfrente ad/ 5:0 en in 1557 een dito, wederom/ 5:0 bedragende, beide termijn Victoris en Pasen12.

Uit dit huwelijk:

1. Frans Wtenbogaert (Uyttenbogaart). Domheer in het Kapittel van St. Pieter te Utrecht. Geboren 1575, sterft jong. Relatie met N.N. Dillenburg. (of ook Drilenburch? Zie broer Jan)

2. Seger Wtenbogaert (Uyttenbogaart) geboren op 27-11-1577, overleden 1600, op reis naar Genua.

3. Margaretha Wtenbogaert (Uyttenbogaart) geboren 1580, overleden op 22-04-1598, ongehuwd.

4. Maria Wtenbogaert (Uyttenbogaart), geboren ca. 1581, sterft jong.

5. Peter (Peeter) Wtenbogaert (Uyttenbogaart). Zie 29

6. Johan Wtenbogaert (Uyttenbogaart), geboren 1584, overleden op 20-03-1686.

7. Maria Wtenbogaert (Uyttenbogaart), geboren op 12-07-1586, overleden op 14-07-1626 op 40-jarige leeftijd. Gehuwd op 15-jarige leeftijd op 02-02-1602 met Herman Cornelisz. van Ravenswaey (Ravenswaay), Brouwer, raad der stad Utrecht.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth van Ravenswaey (Ravenswaay). Gehuwd met Marten van der Nath.

2. Maria van Ravenswaey (Ravenswaay). Relatie met Gilles Bilstijn.

3. Grietjen van Ravenswaey (Ravenswaay).

8. Gerard Wtenbogaert (Uyttenbogaart), geboren op 08-10-1587. Zie 30

9. Jan Wtenbogaert (Uyttenbogaart), overleden op 15-06-1628 op 36-jarige leeftijd. Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-01-1619 met Catharina van Drillenburg, overleden 1661, dochter van Antonie van Drillenburg en Josina van Dompselaer.

10. Anna Wtenbogaert (Uyttenbogaart), geboren op 24-08-1598 te Utrecht Lotharingen en het Duitse Rijk, overleden op 10 juli 1646 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Gehuwd (1) op op 12-04-1613 te Utrecht, Republiek der 7 Verenigde Provinciën met: met Cornelis van der Hagen, Advocaat & Brouwer, geboren omstreeks 1591 in Utrecht Lotharingen en het Duitse Rijk, overleden op 16-11-1622 in Utrecht Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 31 jaar oud, zoon van Admiraal Steeven van der Hagen.

Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 03-12-1626 te Utrecht met Mr. Seger (Zeeger) Tersteege, Terstege), Commandeur van St. Jans Orde te Utrecht. J.V.D.??, geboren op 14-08-1598 j.u.d. Bourges (Fr.) overleden op 20-07-1646 te Utrecht, begr. Utrecht (Dom, in de grafkelder van zijn broer, Baldewijn Terstege (1594-1639) aen de noortsijde van de kerck omtrent het orgel) zoon van Gerart Terstege en Helena van Dolre.

Mr. Zeger Terstege.

Wapen: Golvend gedwarsbalkt van zilver en rood.

Uit het 1e huwelijk:

1. Maria van der Hagen, geboren op 17-12-1614 te Utrecht, overleden op 5 augustus 1669 te Utrecht. Gehuwd op 8 mei 1638 op de 'Haer' in den provincie Utregt, met Mr. Arnoldus Mathisius, raadsheer in de Kamer van Justitie te Vianen (voornaem regtsgeleerde) overleden op 5 mei 1665 te Utrecht, zoon van Ds. Assuerus Mathisius te Rotterdam

2. Steven van der Hagen. Advocaat te Amsterdam op de Oude Schans "in den Snoeck",
secretaris van de Weeskamer in 1655. Gedoopt op 24-02-1621 in Amsterdam Lotharingen en het Duitse Rijk, overleden in 01-1677 in Amsterdam Republiek der 7 Verenigde Provinciën, 55 jaar oud, begraven op 21-01-1677 te Amsterdam Republiek der 7 Verenigde Provinciën.

Hij werd in april 1676 gedeporteerd en verbannen volgens vonnisse van Schepenen over enige ontrouw.
De familie vertrekt voorgoed uit Amsterdam.

Steven van der Hagen.

Uit het 2e huwelijk:

3. Helena Terstege, geboren op 26 ? 1627 te Utrecht. (Naar dode van haar man, is Helena Terstege in ons huijs binnen Den Bosch, komen wonen, alwaar sij op den 19 november 1710 sijnde woensdag sogtens ten half ueren sagtelijck is overleeden, nadat sij ses weeken bedlegerig was geweest, ende haar linkerbeen, boven de knie int opstaen uijt het bedde gebrooken hadde, hetwelke nogthans verwondering van den Doctor en chirurgijn in dien hoogen ouderdom voor haar sterven wederom aen een gehegt ende geneesen was.

Het lijck is op saterdag savonds ten 8 ueren, sijnde den 22 november 1710 met een jagtje uuijt s Hertogenbosch, gebragt naar Utrecht, ende aldaat smaandags savonds den 24 november 1710 in de buerkerck in ons graft, bij de suijderdeur bij haar man, mans vader en mans moeder en haare drie kinderen bijgeset, alle welke lijken alsdoen bevonden wierden reets vergaen te sijn.)

Gehuwd met Jan Alphert Aemilius, geboren op 21 februari 1626 te Utrecht, (ingeschreven te Utrecht als student in 1643, commies-generaal van convoyen en licenten te Utrecht.) Overleden op 1 juli 1679 te Utrecht, in sijn huijs staende inde Heerestraat opde Hoeck vant Jerusalem. Begraven te Utrecht (bij sijn moeder in sijn kelder bij de suijder deur) zoon van Prof. Antonius Aemilius en Agneta van Langen.

Jan Alphert Aemilius en Helena Terstege.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Aemilius, geboren op 30 december 1658 in Middelburg, overleden op 8 februari 1748 in Hertogenbosch. Gehuwd op 5 januari 1677 te Middelburg met Frans van Heurn, geboren op 29 november 1645 te Utrecht, overleden op 10 april 1705 te 's-Hertogenbosch, zoon van Johan van Heurn en Margaretha Uyttenbogart.

11. Augustijn Wtenbogaert (Uyttenbogaart) Zie 31

 

24. Aert Bogaert, geboren rond 1560. Aert woonde vermoedelijk in de polder Vijfhoeven onder het gerecht Lexmond., waar hij land had. Hij was daar in de jaren 1607, 1608 en 1609 schepen, in 1613 Heilige Geestmeester. Relatie met N.N.

Uit deze relatie:

1. Goossen (Goesensz) Aerts (Bogaert). Zie 32

2. Aerntgen Aerts (Bogaert).

 

25. Petrus Wtenbogaert (Uyttenbogaart) Organist. Geboren 1540, overleden 1620, ook genaamd "van den BONGART" Gehuwd (1) 1596-1599 met Elsche Henricxdr. van Reenen, vermeld 1596-1599.
Gehuwd (2) ca. 1610 met Grietie Jacobsdr. van den Kelder, vermeld 1610.

Uit het eerste huwelijk:

1. Johanna Wtenbogaert (Uyttenbogaart), geboren ca. 1570, overleden op 02-09-1644. Gehuwd op 09-06-1605 met Jan Willemsz de Vos

2. Augustinus Wtenbogaert (Uyttenbogaart), geboren ca. 1570, overleden v. 1601. Gehuwd in 1600 (kerkelijke aankondiging 03-05-1600) te Utrecht met Elisabeth Govertsdr. Van Roijen)

3. Anneken Peters Wtenbogaert (Uyttenbogaart), geboren ca. 1575. Gehuwd te Utrecht op 19-05-1612 met Wilhelmus Johannis Riddersbach. Zij is overleden op 29-01-1655 te Utrecht.

4. Cecilia Wtenbogaert (Uyttenbogaart), geboren ca. 1575.

5. Maria Wtenbogaert (Uyttenbogaart), vermeld 1599-1613. Gehuwd in 1597 (kerkelijke aankondiging 10-09-1597) te Utrecht met Meerten Hendriksz van Malsen.

Voor de vacaturen, ontstaan door het afzetten van twee kosters- voorlezers, die aan de „alteratie" hadden deelgenomen, waren twee candidaten opgekomen, Segerman en een neef van Wtenbogaert, Willem Ridderbach. Zij waren wel bekwaam in het lezen en schrijven, maar bleken gebrekkige zangers te zijn. Men liet hen een paar malen des Zondags voorzingen. Zij toonden goeden wil, en men oordeelde ten slotte, dat het wel gaan zou {Hand. v. d. kerkeraad. Aug. 1611. Dodt, a. w., dl. IV, blz. 361).

6. Elsgen Wtenbogaert (Uyttenbogaart), vermeld 1618 en leefde nog in 1636. Gehuwd met Griffoen Godefroy, overleden voor 1636.

 

26 Willem Bogaert, Schout en burgemeester van Naarden. Geboren 1592/1593, 1616 burger van Utrecht, leeft nog in 1656. Gehuwd op 29-11-1615 te Naarden met Lamberta Cors Ewoitsdr. van Groenenstijn (Grunensteyn) dochter van Cors Ewout van Groenenstijn en N.N.

Uit dit huwelijk:

1. Geurt Bogaert, Commies. Gedoopt te Naarden op 28-10-1622. Naar Guinea vertrokken en in 1666 aldaar nog vermeld als commies. Zie 33

2. Willem Bogaert. Gedoopt te Naarden op 19-01-1625, overleden 17-09-1666 te Utrecht.

3. Dominicus Bogaert. Gedoopt te Naarden op 10-01-1627. Gehuwd in 1653 te Naarden met N.N.

4. Lambertus Bogaert. Gedoopt te Naarden op 19-11-1628, jong overleden.

5. Cornelis Bogaert. Gedoopt te Naarden op 07-01-1631. Gehuwd met Grietje Willems Ruich.

Uit dit huwelijk:

1. Lambertje Bogaert, gedoopt 12-10-1654 te Naarden.

2. Ariaen Bogaert, gedoopt 12-09-1655 te Naarden.

3. Dominicus Bogaert, gedoopt 19-11-1656 te Naarden.

6. Aeltjen Bogaert. Gedoopt te Naarden op 22-01-1634.

7. Lambertus Bogaert. Gedoopt te Naarden op 31-10-1635.

8. Dirk Bogaert. Gedoopt te Naarden op 05-09-1638. Overleden 31-03-1668 te Utrecht. Deed iets in wijn...Gehuwd met Dirkje Alberts Brouwer.

 

27. Thomas Bogaert, Zilversmid-Amsterdam 1597-1653. Gehuwd op 12-04-1625 te Utrecht met Anneke (n) Claesdr. van Ewyck. De zilversmeden Thomas Bogaert uit Amsterdam en H.J. de Vrije uit Utrecht vervaardigen diverse zilveren kunstvoorwerpen voor de statie van Purmerend.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Bogaert.

2. Nicolaes Bogaert.

3. Cornelis Bogaert.

4. Thomas Bogaert.

 

28. Cornelis Bogaert. Zilversmid te Utrecht. overleden voor 20-11-1638. Gehuwd (1) voor 9 oktober 1624 met Josina van den Berch. Relatie (2) met Joosken Bongaert.

Uit de 1e relatie:

1. Mechteltgen Bogaert, in 1623 onmondig.

2. Maria Bogaert.

3. Cornelis Bogaert.

 

29. Peter (Peeter) Wttenbogaert (Uyttenbogaart). Raad der stad Utrecht, rentmeester St. Jans orde. "Raat ende Vroetschap der Stadt Utregt mitsgaders rentmeester van St. Catharinen Convent ald". Geboren op 03-02-1582, overleden op 12-11-1660 op 78-jarige leeftijd. Gehuwd op 20-01- 1605 te Utrecht met Maria Le Petit, geboren in 1586 te Utrecht, overleden op 28-10-1657, begraven op  09-11-1657 te Utrecht, dochter van Nicasius Le Petit. (Raad der stad Utrecht) en Elisabeth Borre.

Uit deze relatie:

1. Frans Wttenbogaert (Uyttenbogaart), geboren op 11-04-1606. Zie 34

2. Margaretha Wttenbogaert (Uyttenbogaart), geboren 1608, overleden op 25-5-1674 en begraven op 01-06-1674. Gehuwd op 24-04-1638 te Utrecht met Mr. Johan van Heurn (Heurnius). Kanunnik van St. Jan te Utrecht, Raad der stad Utrecht, Rentmeester Gen. der Domeinen van Utrecht. Geboren op 22-10-1606 te Utrecht, overleden op 05-01-1655 te Utrecht, zoon van Thomas van Heurn en Deliana Hessels. Hij was weduwnaar van Maria van Helsdingen.

Mr. Johan HEURNIUS, geboren te Utrecht op 29 oktober 1606, kanunnik van St. Jan aldaar, raad en vroedschap van Utrecht, rentmeester-generaal der domeinen in de provincie Utrecht (1633), overleden in Utrecht op 7 januari 1655.

(Het wapenbord van Johan van Heurn hangt althans nog in St. Janskerk tot Utrecht), zoon van Mr. Thomas Heurnius, schepen en vroedschap van Utrecht, extra-ordinair raadsheer Hof van Utrecht, rentmeestergeneraal der domeinen in de provincie Utrecht. (1622) en diens eerste vrouw Deliana Hessels; trouwt 1e te Utrecht op 25 oktober 1630 Maria van Helsdingen, overleden op 7 april 1637 en legt begraven te Utrecht in de Sint Janskerk.

In het graf van Thomas Heurnius haar schoonvader met haar kraamkint Jacobus in eene kist, dochter van Adriaen van Helsdingen en Catharina Benninck; trouwt 2e te Utrecht in de St. Catharinakerk op 24 april 1638 (op welck huwelijck een Latijns vaars door T. van Wageningen gemaakt is) MARGARETA UIJTTENBOGART, geboren in 1608, overleden in Utrecht op 25 mei 1674,leggende begraven in de Buerkerk. (gelijck mij uijt haar wapen hangende in de Buerkerk op de regterzijde van den predikstoel gebleeken is.

 

Mr. Joan Heurnius en Margareta Uijttenbogaert.

Uit dit huwelijk:

1. Frans van Heurn, dr. jur., rentmeester van de geestelijke goederen van Peelland en van het Clarisseklooster te 's Hertogenbosch, ontvanger van de Geconfisqueerde goederen van Brabant. geboren op 29-11-1645 te Utrecht, overleden op 10-04-1705 te 's-Hertogenbosch. Gehuwd op 5 januari 1677 te Middelburg met Maria Aemilius.

3. Elisabeth (Lijsbet) Wttenbogaert (Uyttenbogaart), geboren 1611, leeft nog op 6 januari 1676. Gehuwd (1) op 06-01-1652 te Urecht met Jan Bor. Schepen en raad van Utrecht. 'vroetschap der Stadt Utregt', overleden voor 20 juli 1661. Gehuwd (2) op 12-02-1662 te Utrecht  met Mr. Gijsbert de Reuver. Kanunnik van St. Jan te Utrecht. Domheer.

4. Catharina Wttenbogaert (Uyttenbogaart), geboren op 31-05-1612, overleden op 09-03-1712 te Gorinchem (ZH) op 99-jarige leeftijd. Relatie met Leonard van der Meyden, overleden voor 06-01-1666.

● Van oorsprong was Vollenhoven een uithof van het klooster Oostbroek. In 1651 werd het door het klooster verkocht aan Gerard van Reede van Nederhorst.

Geschiedenis Gedurende de periode dat Vollenhoven een uithof was van het klooster Oostbroek was het huis niet meer dan een boerderij. Nadat het in particulier bezit was overgegaan, kwam hier verandering in. Toch kunnen we niet met zekerheid zeggen wanneer de boerderij werd vervangen door of uitgebreid werd tot een landhuis.

Voor 1630 is Vollenhoven in bezit gekomen van de familie Van Reede van Nederhorst. Vervolgens wordt door hen de "Wthoff ende het goedt Vollenhoven, met de landerijen en het getimmmer" in 1651 verkocht aan Peter Wttenbogaart. Hij is rentmeester van het Catharijneconvent in Utrecht.

Via vererving komt het huis in eigendom van de familie Van der Meijden. Johanna Leonarda van der Meijden, die weduwe is van Abraham Blanche, maakt het huis via een legaat over aan de familie Ouwens. Het huis komt dan in bezit van Mr. Nicolaas Ouwens. Na zijn overlijden verkopen zijn kinderen het huis in 1774. Pas dan kunnen we met zekerheid zeggen, dat het gebouw meer was dan een boerderij.

In laatst genoemde jaar komt het huis in bezit van Willem René baron van Tuyll van Serooskerken, een broer van Belle van Zuylen. Hij was Gehuwd met Johanna Fagel. Het huis bestaat dan uit twee verdiepingen en een fraaie tuin.

Drie jaar later wordt door de Franse architect M. de Malhortie een ontwerp gemaakt voor een nieuw huis, maar het is niet duidelijk in hoeverre dit ontwerp ook uitgevoerd is. In 1792 verkoopt Willem René het huis aan Gerard Munter, die schepen van Amsterdam is geweest. Lang blijft Gerard niet de eigenaar van het huis, want in 1800 verkoopt hij het huis al weer.

De nieuwe eigenaar wordt Pieter de Smeth, wiens vader eigenaar was van het nabijgelegen Beerschoten. Hij laat een nieuw huis bouwen, inclusief een aantal bijgebouwen, zoals een koetshuis, een oranjerie en een ijskelder. Ook liet hij een nieuw park ontwerpen en aanleggen. In 1806 is hij eigenaar van een groot grondgebied door de aankoop van de hofstede Den Eyck en het erven van Beerschoten van zijn vader. Erg lang plezier heeft hij er niet van, want in 1810 sterft hij.

Via een openbare veiling komt Vollenhoven in bezit van Jan Willem van Loon, die het 5 jaar later al weer doorverkoopt aan Anthony Luden, die tot 1827 eigenaar is.

In dat jaar wordt het gekocht door G.A.G.Ph. baron van der Capellen van Berkenwoude, voormalig gouverneur-generaal van Indië. 20 jaar later raakte Van der Capellen tijdens de Februari-revolutie in Parijs aan het hoofd gewond, aan welke blessure hij zou overlijden.
Na zijn dood wordt Vollenhoven in negen stukken verdeeld en geveild.

Drie delen daarvan, bestaande uit o.a. Vollenhoven, Den Eyck en twee woningen bij de koepel worden voor f. 95.300,- gekocht door Jan Jacob Kluppel. In deze veilings-acte wordt voor de eerste keer gesproken over een theekoepel. Men weet echter niet waar deze gestaan heeft, maar vermoedt dat de huidige theekoepel bij de Bloemberg, uit het begin van de 20e eeuw, de opvolger is van de genoemde theekoepel.

Vrij lange tijd blijft Vollenhoven in bezit van de familie Kluppel, pas na het overlijden van de schoondochter van J.J. Kluppel in 1922, wordt het huis weer geveild. De buitenplaats werd toen gekocht door de heer M. van Marwijk Kooy, die een groot aantal moderniseringen uitvoerde, zoals het aanbrengen van centrale verwarming. Het huis wordt nu nog steeds bewoond door de familie van Marwijk Kooy.

Bewoners voor 1630 - 1651 Gerard van Reede van Nederhorst.

1651 Peter Wttenbogaert.
-Catharina Wttenbogaart, getrouwd met Mr. Leonard van der Meijden.
-Johanna Leonarda van der Meijden, getrouwd met Abraham Blanche.

1774 - erven Mr. Nicolaas Ouwens.
1774 - 1792 Willem René baron van Tuyll van Serooskerken, getrouwd met Johanna Fagel.
1792 - 1800 Gerard Munter, schepen van Amsterdam.
1800 - 1810 Pieter de Smeth.
1810 - 1815 Jan Willem van Loon.
1815 - 1827 Anthony Luden.
1827 - 1848 G.A.G.Ph. baron van der Capellen van Berkenwoude.
1848 - de heer J.J. Kluppel.
1922 - familie Kluppel.
1922 - de heer M. van Marwijk Kooy.

Bron: www.kasteleninutrecht.eu

5. Johan (Jan) Wttenbogaert (Uyttenbogaart), geboren op 10-08-1614 te Utrecht. Zie 35

6. Nicasius Wttenbogaert (Uyttenbogaart), geboren op 12-11-1615 te Utrecht, overleden op 22-08-1637 op 21-jarige leeftijd, gesneuveld voor Brest.

7. Seger (Zeeger) Wttenbogaert (Uyttenbogaart). Zie 36

8. Maria Wttenbogaert (Uyttenbogaart), geboren 1618, overleden op 11-11-1668 en begraven op 16-11-1668te Utrecht. Gehuwd met Frederik (Frederick) Ruisch (Ruysch). geboren 1618, overleden op 16-11-1668.

9. Anna Wtenbogaert (Uyttenbogaart), geboren 1619, overleden op 11-08-1693. Gehuwd te Utrecht op 07-02-1637 met Mr. Jacob van Berck. Kanunnik van St. Pieter te Utr., griffier Hof van Utrecht, en oud raad ter admiraliteit in Zeeland. Geboren 1618 te Utrecht, overleden op 09-03-1687, zoon van Nicolaas van Berck, Heere van Kiesdorp en Mydrecht, 1596 Canunnic, 1631 Decan van St. Jean te Utrecht, 05-08-1618 geëligeerde Raadt der Staten 's Lands van Utrecht, en 11-09-1615 (door het overlyden van Jacob van Asch van Wyck) President der Staten 's Lands van Utrecht, en Isabella van Heurn.

Uit dit huwelijk.

1. Gijsbertus van Berck, gedoopt op 28-04-1643 in Utrecht

2. Isabella van Berck, gedoopt op 18-09-1644 in Utrecht

10. Dr. Christian Wttenbogaert (Uyttenbogaart), geboren 1620. Zie 37

Lukas Uittenbogaard vertelt: Buitenplaats Welgelegen is afgesplitst van het grotere landgoed Dennenburg. (Landgoed Dennenburg besloeg ooit 130 ha en daarmee samen met de gronden van de familie van Berck het grootste deel van het huidige Driebergen). In 1642 kocht de eerste eigenaar, Pieter Uyttenboogaert met zijn zonen Seger en Christiaan enkele percelen grond van de Staten van Utrecht. In 1650 lieten zij bij de Langbroekerwetering een hofstede met herenkamer bouwen met de naam Dennenburg. Bij de 12e eeuwse ontginning waren de percelen gescheiden door sloten. Door het graven van enkele dwarssloten werd Dennenburg omgracht. Dennenburg en de siertuin werden gescheiden door een sloot, waar een bruggetje overheen werd gelegd. Deze sloot zou nadien vergraven worden tot de Rodenbergse vaart. Tien jaar later liet Christiaan Uyttenboogaert in 1660 ten noordoosten van Dennenburg een tweede hofstede met herenkamer en siertuin bouwen en gaf dat de naam 'De Hoeve'.

 

30 Gerard (Gerrit) Wtenbogaert (Uyttenbogaart), geboren op 08-10-1587, overleden op 10-10-1612 op 25-jarige leeftijd. Gehuwd op ..-11-1609 met Hillegonda Both van der Eem, overleden ca. 1624, dochter van burgemeester Utrecht.

Uit dit huwelijk:

1. Magdalena Wtenbogaert (Uyttenbogaart). Relatie met Johan van Haalen. Secretaris van de Admiraliteit te Rotterdam.

 

31. Augustijn Wtenbogaert (Wttenbogaert-Uyttenbogaart). Gehuwd op 13-12-1601 met Maria Reaal, gedoopt (Ned. Herv.) op 04-09-1580 te Amsterdam, overleden op 28-09-1617 te Amsterdam op 37-jarige leeftijd, dochter van Jan Pietersz, Reael, Burgemeester van Amsterdam, en Geertruyt Geltsack.

Hij was regent van het Leprozenhuis in 1627. Hij betaalde een belasting van 200 f. in 1631, op dat moment woonde hij in de Raamsloot. De totale waarde van roerende goederen in deze inventaris lijkt ernstig onderschat (tenzij Wtenbogaert hey grootste deel van zijn goederen weggaf voor zijn dood).

Inventaris van de nagelaten goederen van wijlen Augustyn Wtenbogaert, soo ende sulcx hij die mettet doodt ontruijmt ende naegelaten heeft, gemaeckt opt versoeck van de heer Jan Wtenbogaert ontfanger van de gemeen landmiddelen over Amsterdam ende 't resoort van dien, in kennisse van my Frans Wtenbogaert ende die getuijgen nagenoemt. Postscript: Alle twelcke goederen bij Susanneken Cornelis gesworen schatser ... getaxeert ... den xv february 1657.

Afdruk van Peter de Haan: Huwelijksaangifte van Augustijn Wttenbogaert en Maria Reaal van november 1601 in Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Frans Wtenbogaert, gedoopt te Amsterdam op 20-04-1604 (Nieuwekerk), jong overleden.

2. Hilgondt (Hillegonda)Wtenbogaert (Uyttenbogaart-Uijtenbogaert), gedoopt op 02-01-1607 te Amsterdam, begraven op 04-12-1677 te Amsterdam. Relatie met Albert (Elbert) Dirxsz Pater. Burgemeester van Amsterdam. Bewindh W. Ind. Comp 1645. Regent Spinhuis 1654, kapt der Burgerij 1646, Kolonel 1653, Overmans van den Handboogdoelen 1648. Brouwer op de Singel bij de Molensteeg, in de Swaen. Gedoopt op 10-02-1602 te Amsterdam, overleden op 07-03-1659 te Amsterdam, zoon van Mr Dirck Adriaensz Pater en Elisabeth Elbertsdr Pater.

Uit dit huwelijk:

1. Lijsbet Pater, gedoopt op 13-04-1627 te Amsterdam.

2. Maria Pater, gedoopt. op 19-03-1628 te Amsterdam.

3. Maria Pater, gedoopt op 18-02-1629 te Amsterdam.

4. Anna Pater, gedoopt op 10-03-1633 te Amsterdam.

5. Anna Pater, gedoopt op 21-01-1635 te Amsterdam.

6. Hillegonda Pater, gedoopt op 10-01-1638 te Amsterdam.

7. Aeltje Pater, gedoopt op 13-11-1639 te Amsterdam.

8. Hillegonda Pater, gedoopt op 12-01-1642 te Amsterdam.

9. Dierck (Dirck) Albertsz Pater, gedoopt op 15-12-1643 te Amsterdam, overleden op 13-10-1691 te Amsterdam.

10. Aeltje Pater, gedoopt op 19-02-1645 te Amsterdam.

3. Johan Wtenbogaert (Uyttenbogaart), gedoopt op 15-06-1608 te Amsterdam (NH) in de Oude Kerk. Zie 38

4. Frans Wtenbogaert, gedoopt 07-07-1609 te Amsterdam (Nieuwekerk).

5. Seger (Zeeger) Wtenbogaert (Uyttenbogaart) Zie 39

6. Maria Wtenbogaert (Uyttenbogaart), gedoopt op 16-10-1612 te Amsterdam (Nieuwekerk). Gehuwd op 13-11-1646 met Jacob van Neck, geboren op Texel in 1602. Regent Sint Pietersgasthuis 1646; Kap, der Burgerij 1650. Dreef in sijn jonckeit goede negotie in Italièn, en vestigde zich daarna als assuradeur te Amsterdam, waar hij in 1646 op de Lauriergracht woonde; hij failleerde in 1673 en moest daarom van zijn raadszetel afstand doen. Hij verliet waarschijnlijk daarna de stad. Zoon van Barend Cornelisz. en van Hendrickgen Jansdr. Boel.

7. Gerrit Wtenbogaert, gedoopt op 03-11-1613 in Amsterdam (Nieuwekerk)

8. Jacob Wtenbogaert, gedoopt op 06-01-1615 in Amsterdam (Nieuwekerk)

9. Anna Wttenbogaert, gedoopt op 02-02-1616 in Amsterdam (Nieuwekerk)

 

32. Goossen (Goesensz) Aerts (Bogaert), geboren rond 1600, wordt genoemd als getuige bij Metie Claes (zijn kleindochter) in 1659 te Lexmond bij de doop. Relatie met N.N.

Uit deze relatie:

1. Claes Gosens, gedoopt op 22 februari 1629 te Lexmond. Zie 40

 

33. Goert Bogaert, (Geurt Bogaert) Commies. Gedoopt te Naarden op 28-10-1622. Naar Guinea vertrokken en in 1666 aldaar nog vermeld als commies. Gehuwd (1) met Deliaentje Den Ham Hollander, overleden 1654. Gehuwd op 31-08-1656 te Naarden (2) met Maria Elders, geboren te Amsterdam en overleden 1666 te Naarden.

Uit het 1e huwelijk:

1. Jacob Bogaert, gedoopt op 08-04-1650 te Naarden.

Uit het 2e huwelijk:

2. Ewout Bogaert, overleden 1678.

3. Geurt Bogaert, gedoopt op 20-07-1666 te Utrecht, in de Buurkerk, ook 20-07-1666 genoemd.

 

34. Frans Wtenbogaert (Francoys Wttenbogaert-Uyttenbogaart) Kanunnik St.Pieter te Utrecht, ontvanger gemene middelen 's Lands van Utrecht. Geëligeerde raad der Staten van Utrecht. Geboren op 11-04-1606, overleden op 13-05-1661 op 55-jarige leeftijd.  Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-02-1634 te Utrecht met Judith van Asch van Wijck, geboren 1615, overleden voor 21 december 1676. Dochter van Jacob Asch van Wijck. Kanunnik en Scholaster, later deken van St. Pieter enz., en Elisabeth Florisdr. Uteneng.

Portret van Jacob van Asch van Wijck, geboren 1585, deken van het kapittel van St. Pieter; president van de Staten van Utrecht in 1636, overleden 1645. Te halve lijve rechts, in ovale versierde omlijsting met zijn wapen. Daaronder een epitaaf met opschrift en vers over de geportretteerde, links daarvan een gezicht op de zuidelijke arm van de kruisgang van de Domkerk met de Hongaarse kapel en rechts een gezicht op de Domtoren vanaf een bomenlaan. Bron: Jacob van Asch van Wijck

 

 

Afdruk van Peter de Haan: Huwelijk Francoys Wttenbogaert en Judith van Asch van Wijck van 16-2-1634 te Utrecht

Uit dit huwelijk.


1. Frans Wttenbogaert, gedoopt op 8-01-1635 en overleden op 10-1-1635 te Utrecht.

 

2. Geertruy Wttenbogaert (Uitenbogaert), gedoopt op 07-12-1637 te Utrecht, in de Dom, overleden op 02-07-1647 te Utrecht.


3. Elisabeth (Lijsbet) Wttenbogaert (Uitenbogaert) gedoopt op 07-05-1639 te Utrecht, in de Geertekerk. Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27-11-1667 te Utrecht met Mr. Cornelis de Vries.


4. Floris Wttenbogaert (Uitenbogaert), Kapitein Staatse leger. Geboren 1635-1640, leeft nog in 1680. Relatie met Hester Elisabeth D'Sanderen, overleden op 23-08-1680 te Utrecht.

Er is een Schuldbekentenis, groot 620 Carolusgulden, ten laste van Hester Elisabeth de Sanderen, echtgenote van Floris Uitenbogaert, kapitein van een compagnie voetknechten, en ten bate van rekenmeester Egbert van Lingen en Aeltjen Sonnema e.l, 1677 juni 30. www.groningerarchieven.nl

Uit dit huwelijk: Aanvulling van de heer Dik Uittenbogaard. (U.A. 6/110 is het nummer van de kaart in het archief (Utrechts archief) Kinderen:

1. François. Ged. Utrecht 29-12-1667 (U.A. 6/110)

2. Maximilian. Ged. Utrecht 07-01-1669 (U.A.20/248)

3. Hester Catharina. Ged. Utrecht 31-07-1670 (U.A. 6/250)

4. Floris Adrianus. Ged. Utrecht 27-12-1671 (U.A. 6/335)

5. Jacoba. Ged. A’dam 05-02-1673 (107 p.57)

6. Susanna. Ged. Utrecht 25-12-1675 (U.A.23/107)

7. Petronella Sibelle Wttenbogaert, gedoopt 23-09-1677 te Maartensdijk

5. Adriana Wttenbogaert (Uitenbogaert), gedoopt 1640.

testament Utrechts Archief:
Aktenummer: 76 Datum: 12-06-1671
Soort akte: Testament
Notaris: R. VAN CUYLENBORCH
Personen:
Testateur: Adriana Wttenbogaert
Erfgenaam: Floris Wttenbogaert, broer
Erfgenaam: Hillegonda Wttenbogaert, zuster
Bijzonderheden:op last van lyftocht ten behoeve van haar moederJudith van Wyck, [wed.] Frans Wttenbogaert

6. Maria Wttenbogaert (Uitenbogaert), geboren 1640-1645.

7. Jacob Wttenbogaert (Uitenbogaert), gedoopt op 02-05-1647 te Utrecht.

8. Peter Wttenbogaert (Uitenbogaert), gedoopt op 22-03-1649 te Utrecht.

9. Hildegonda (Hillegont) Wttenbogaert (Uitenbogaert). Gehuwd op 04-04-1677 te Utrecht met Thon (ook genaamd John Barnardi) 'Captijn'

10. Judith Aletta Wttenbogaert (Uitenbogaert), gedoopt 26-01-1645 te Utrecht. Gehuwd met Johan Hoevenaar (soldaat).

 

35. Johan (Jan) Wttenbogaert (Uyttenbogaart), geboren op 10-08-1614 te Utrecht. Kanunnik van St. Jan te Utrecht. Geboren op 10-08-1614 te Utrecht, overleden op 21-11-1695 te den Haag op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-11-1643 met Susanna van Eindhoven, gedoopt ..-07-1626 te Amsterdam, overleden op 26-02-1666 te Utrecht, dochter van Ysaäk van Eindhoven en Catharina Hogendorp van Sparenwoude.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Wttenbogaert (Uyttenbogaart), gedoopt op 03-12-1644 te Utrecht, in de Geerte kerk. Gehuwd (1) op 01-05-1665 te Blauwkapel met Mr. Jacob Servaas, Kanunnik St. Marie te Utrecht. Raadsheer te Utrecht. Gehuwd (2) op --.06-1689 met Jan Urck (Oerick (Orroick)

Uit het 1e huwelijk.

1. Jacob Servaes, gedoopt op 04-02-1666 in Maartensdijk.

2. Margaretha Servaes, gedoopt op 16-10-1670 in Utrecht.

Uit het 2e huwelijk.

3.  Jeremias Urck.

Wapen: In goud vier dwarsbalken van keel; dekkleden: goud en keel; een helmkroon van drie bladeren en twee parels; helmteken: een ooievaar met uitgespreide vleugels van natuurlijke kleur. Bron: www.knggw.nl

2. Judith Wttenbogaert (Uyttenbogaart), gedoopt op 26-01-1645 te Utrecht, in de Dom. Gehuwd op 04-04-1677 te Utrecht met Frederik Rouberge.

3. Isaäc Wtenbogaert (Uyttenbogaart/Uyttenboogert), gedoopt op 03-02-1646 te Utrecht, overleden op 10-09-1660.

4. Susanna Maria Wttenbogaert (Uyttenbogaart), geboren 1645-1650 gedoopt op 23-07-1648 te Utrecht. Gehuwd met Matthijs van Marsselaar.

Uit dit huwelijk.

1. Susanna Maria van Marsselaar, gedoopt 01-09-1677 te Amsterdam.

5. Pieter Wttenbogaert (Uyttenbogaart), Kanunnik van St. Marie te Utrecht (1686), Domheer te Utrecht. Gedoopt op 22-03-1649 te Utrecht, in de Dom. Gehuwd op met Anna Poes (Pousof Pusch) van Gimsvelt.

Kinderen.

1. Johanna Susanna Uijttenbogaert, gedoopt op 10-01-1676 in Utrecht

2. Johanna Susanna Mechtelina Uijttenbogart, gedoopt op 09-04-1679 in Utrecht

3. Carolina Susanna Uijttenbogaert, gedoopt op 26-12-1683 in Utrecht

4. Christian Uijttenbogaert, gedoopt op 05-04-1685 in Utrecht

5. Leonard Uijttenbogaert, gedoopt op 05-04-1685 in Utrecht

6. Joannes Wttenbogaert, gedoopt 30-06-1650 te Utrecht, jong overleden.

7. Johan Wttenbogaert (Uyttenbogaart). Kanunnik in het Kapittel van St. Jan te Utrecht. Gedoopt op 31-10-1654 te Utrecht. Overleden op 24-06-1729, 1676 nog onmondig en 1681 mondig.

8. Cornelia Maria Wttenbogaert (Uyttenbogaart), gedoopt op 22-01-1656 te Utrecht

9. Johanna Christina Wttenbogaert, gedoopt op 24-02-1658 te Utrecht.

10. Aletta Wttenbogaert (Uyttenbogaart), gedoopt op 19-08-1659 te Utrecht. Relatie met Jan Baptist Dubartin (Duberty)

11. Françoise (Fransiena) Wttenbogaert (Uyttenbogaart/Uyttenboogert),gedoopt 25-03-1662 te Utrecht. Gehuwd (1) met Pieter de Jonge Bus, was 12 mei 1690 uitlandig. Gehuwd (2) op 24-01-1700 met Jan Ariaens van Reumst, hij was weduwnaar van Aletta van Wijck.

12. Christina Maria Wttenbogaert (Uyttenbogaart/Uyttenboogert), gedoopt 25-03-1662 te Utrecht. Relatie met Paulus van Heurnius (van Heurn), was 12 mei uitlandig.

13. Seger (Zeeger) Wttenbogaert (Uyttenbogaart/Uyttenboogert), overleden in 1670

 

36. Seger (Zeeger) Wtenbogaert (Uyttenbogart). Mr. Seger (Zeeger). Advokaat 's Hoofs van Utr., ontvanger 20- en 40 ste penning 's lands van Utrecht. Gedoopt ..-12-1616, begraven op 20-09-1669 te Utrecht. Gehuwd op 03-11-1640 te Utrecht met Christina van Berck, geboren op 25-02-1620, overleden op 19-10-1657 te Utrecht, dochter van Nicolaas van Berck heer van Kiesdorp, Heere van Kiesdorp en Mydrecht, 1596 Canunnic, 1631 Decan van St. Jean te Utrecht, 05-08-1618 geëligeerde Raadt der Staten 's Lands van Utrecht, en 11-09-1615 (door het overlyden van Jacob van Asch van Wyck) President der Staten 's Lands van Utrecht, en Isabella van Heurn. Christina van Berck, was weduwe van Lubbertus van Cleeff, waar zij op 11 juli 1637 mee trouwde.

Uit dit huwelijk.

1. Frans Utenbogaert, geboren 1641 te Utrecht, overleden op 18-09-1651 te Utrecht.

2. Isabella Utenbogaert, gedoopt op 24-11-1643 te Utrecht, begraven 29-09-1649 te Utrecht.

3. Marijn Wtenbogaert, gedoopt 19-06-1645 te Utrecht.

4. Geertruijt Wtenbogaert, gedoopt 08-10-1647 te Utrecht

5. Jacobus Wtenbogaert, gedoopt 17-11-1648 te Utrecht

6. Isabella Wtenbogaert, gedoopt 28-12-1649 te Utrecht. Leeft nog 22 juli 1682. Relatie met Mr. Herman Schade. Luitenant (1670). overleden voor 22 juli 1682. Heer van Mijdrecht.

7. Nicolaas Wtenbogaert, gedoopt 12-08-1651 te Utrecht en overleden 15-8-1651.

8. Johanna Maria (Anna Maria) Utenbogaert, gedoopt op 11-10-1655 te Utrecht, leeft nog 18 mei 1685. Gehuwd op 17-02-1680 te Utrecht met Benningh (Herman) Kuyper (Cuper) Wijnhandelaar te Amsterdam.

 

37. Dr. Christian Wtenbogaert (Uyttenbogaart), geboren 1620. Arts, Kanunnik van St.Jan te Utrecht. Geboren 1620, overleden op 20-08-1692 te Utrecht. Gehuwd in 1675 te Utrecht met Hillegonda van Rijsoort (Grijsoort)

Uit deze relatie:

1. Jan Wtenbogaert (Uyttenbogaart), gedoopt op 11-06-1646 te Utrecht, overleden op 12-11-1649.

2. Cornelis Wtenbogaert (Uyttenbogaart), gedoopt op 09-08-1649 te Utrecht. Gehuwd met Gerrigje van Woudenberg.

Uit dit huwelijk. 

1. Cornelis Uijttenbogaert, gedoopt op 28-1-1685 te Utrecht (Domkerk)

3. Jan Wtenbogaert (Uyttenbogaart), gedoopt op 06-08-1652.

4. Peter Wtenbogaert (Uyttenbogaart)

 
38. Johan Uytenbogaart, (ook genoemd Mr. Johannez) Ontfanger der Gemeenelandsmiddelen over de Stad en 't Kwartier Amsterdam en Goylant (Muiden, Weesp en Naarden) 1638. belastingontvanger van de Staten-Generaal voor de provincie Holland en ontvanger van de landsmiddelen voor Amsterdam, Naarden en Muiden. Gedoopt op 15-06-1608 te Amsterdam, in de Oude Kerk, in hetzelfde graf begraven op 11-10-1680 als zijn vrouw, in de Oude kerk te Amsterdam aan de noordzijde, tussen de St Joris- en de Mariakapel op 72-jarige leeftijd. Ontvanger te Amsterdam. Gehuwd op 10-06-1642 te Amsterdam met Lucretia van Hoorn (van der Schilt), gedoopt op 23-07-1615 te Amsterdam, in de Oude Kerk. Begraven op 03-09-1652 te Amsterdam, op 37-jarige leeftijd, dochter van Jacob Claeszoon van Hoorn en Weijntgen van Neck. Zij woonden in Amsterdam, op de Heerengracht in het "Witte Paard", welke hij gekocht heeft 20 augustus 1654.

 

Johan Uytenbogaart, was nauwelijks 19 jaar oud toen hij een huwelijkscontract tekende met Catharina van Overbeeck. Hij werd bijgestaan ​​door zijn vader Augustijn en door zijn oom Jacob Reael (de Broer van Maria Reael).

Zij werd bijgestaan ​​door haar Moeder Maria Hunthum, Weduwe van Hans van Overbeeck (Haar vader). De Van Overbeecks Waren Prominente Lutheranen. Het huwelijk ging niet door, blijkbaar om religieuze redenen (Dudok van Heel in Jaarboek Amstelodamum 70 (1978), p. 149). Uiteindelijk is Uytenbogaart getrouwd met Lucretia van Hoorn.

Lucretia van Hoorn, is in hetzelfde graf begraven als haar man, in de Oude kerk te Amsterdam aan de noordzijde. Het bevat twee wapens onder één helm. Het helmteken is een buste zonder armen, waarop de dwarsbalken van het schild sub 1; 1e wapen: golvend gedwarsbalkt van 8 stukken (Wttenbogaert); 2 Gevierendeeld: I en IV een vogel; II en III het na te noemen wapen Van Horn (Manderschijd)

Rondom zijn de kwartieren weergegeven (links boven naar onder) van Wttenbogaert, Reael (Amsterdam), Sombeeck, Van Neck, (rechtsboven naar onder) Manderschijd, Van Neck (Amsterdam), Van Horn en Kies. (Dit graf wordt beschreven in Gens Nostra jrg 22 1967). Zerk bewerkt in Lutma-ornament. 2 allianciewapens onder helm; helmteken zeer lange tuit; zerk rijk voorzien van kwabornamenten; l. en r. 4 kwartieren: l.: Uytenbogaerd, Reael, Sombeeck, Van Neck; rechts: Manderschijd (Van Horn), Van Neck, Van Horn, Kies(moers).

Opschrift in liggend ovaal onderaan geheel gesleten (van H.J. Croeck, schepen, 1558???). Gens Nostra jaargang 22 1967 blz 93: Mr. Johannez Utenbogaert, geb. Amsterdam, ged. O.K. 15-6-1608, overl. aldaar, begr. O.K. 11-10-1680, Ontfanger der Gemeenelandsmiddelen over de Stad en ‘t Kwartier Amsterdam en Govlant (Muiden. Weesn en Naarden)

In 1645 liet mr. Uytenbogaart aan de Bollenlaan in Naarden de hofstede Kommerust bouwen. Bij opgravingswerkzaamheden op de Tafelberg bij Naarden vond men een rond tafelblad met een wapenschild met helm en helmblad van Johannes Uytenboogaardt.

De Tafelberg dankt zijn naam aan de stenen oriënteertafel, die de Amsterdamse ontvanger Uytenbogaert daar liet plaatsen ten behoeve van zijn jachtgezelschappen In 1662 had mr. Uytenbogaert het schaarrecht op de meent in de omgeving van Blaricum verkregen. Zijn grachtenpand 't Witte Paerdt (1654) stond aan de Herengracht in Amsterdam. Zijn vrije tijd bracht hij door op Kommerust waar ook Rembrandt, die een huisvriend van hem was, veel tijd doorbracht.

Bron: www.molair.nl

 

Lucretia van Hoorn.

Uit dit huwelijk.

1. Maria Uyttenbogaart (Utenbogaert) gedoopt 30-04-1643 te Amsterdam in de Remonstrantse kerk, in het bijzijn van Augustijn Uijttenbogaert en Simon van Hoorn. Relatie met Cornelis van Gheel. Ridder der orde van St.Michiel.

2. Jacob Uyttenbogaart (Utenbogaert), gedoopt 25-02-1645 te Amsterdam in de Remonstrantse Kerk in het bijzijn van wethouder Albert Pietersz. en van Brechje Claes van Hoorn.

3. Wijnanda (Weijntje of Waintje) Uyttenbogaart (Utenbogaert), gedoopt op 15-10-1647 te Amsterdam, Remonstrantse kerk, overleden 3 maart 1672 of 1673. Gehuwd op 6 februari 1668 te Amsterdam met Jan Baptista Bartolottij van den Heuvel.

4. Augustijn Uyttenbogaart (Utenbogaert), gedoopt 17-06-1650 te Amsterdam in de Remonstrantse kerk, getuigen waren Augustijn Uijttenbogaert, Albert Pieters en Catharina van Hoorn.

5. Jan Uyttenbogaart (Utenbogaert).

 
39 Seger (Zeeger) Wtenbogaert  Koopman. Gedoopt op 04-07-1610 te Amsterdam (Nieuwekerk). Gehuwd op 11-11-1639 te Amsterdam (Franse Kerk) met Anna Catharina Thomasdr. Fonteijn.

Uit dit huwelijk.

1. Augustijn Uytenbogaart (Utenbogaert), gedoopt 09-09-1640 te Amsterdam.

2. Thomas Uytenbogaart (Utenbogaert), geboren 1640-1650.

3. Catharina Uytenbogaart (Utenbogaert), geboren 1640-1650.

4. Frans Uytenbogaart (Utenbogaert), geboren 1640-1650.

5. Johanna Uytenbogaart (Utenbogaert), gedoopt 23-07-1641 te Amsterdam.

6. Wouter Uytenbogaart (Utenbogaert).

7. Maria Uijtenbogaert, gedoopt 05-10-1642 te Amsterdam.

 

40. Claes (Goossens/Goesensz) (Bogaert), gedoopt op 22 februari 1629 te Lexmond, overleden rond 1685. Relatie met Bastiaantje Gerrits.

Uit deze relatie:

1. Jacob Uittenbogaard. Zie 41

2. Aart Claasz Uittenboogaard (Uit den Bogaard). Zie 42

3. Metie Uyttenbogaart, gedoopt op 29 juli 1659 te Lexmond. Gehuwd (1) in de kerk in november 1684 met Aelbert Kersbergen. Gehuwd (2) op 20 mei 1688 met Helmich van Gelde, die op de Burggraef onder Meerkerk woonde.

Uit het 2e huwelijk

1. Cornelis van Gelde, gedoopt op 6 november 1689 te Meerkerk.

2. Bastiaantje van Gelde, gedoopt op 27 november 1692 te Meerkerk.

3. Geertje van Gelde, geboren rond 1693 te Meerkerk, overleden voor 1695.

4. Geertje van Gelde, gedoopt op 7 april 1695 te Meerkerk.

5. Claasje van Gelde, gedoopt op 8 augustus 1697 te Meerkerk.

6. Claas van Gelde, gedoopt op 18 augustus 1700 te Meerkerk.

Kees Vedder, verteld: De bovenstaande gegevens van de kanunniken-tak is overwegend uitgezocht door de heer P.H. Bogaard, directeur-eigenaar van de uitgeverij 'Het Spectrum', nu Kluwer. Reeds lang overleden. Waarom vertel ik dat? Omdat er destijds hele discussies hebben plaatsgevonden betreffende dit onderwerp. Niemand kwam eruit. Nu heb ik nog steeds contact met de zoon van P.H.B., inmiddels 76 jaar oud. Bij hem is het gehele archief van zijn vader opgeslagen, bestaande uit misschien wel honderd metalen laden volgepakt met halve A-viertjes en verder nog een veertig dozen met informatie. Alles betreffende de Bogaarden enz. enz. Dit hele gebeuren is daar terecht gekomen na de verhuizing van het Utrechts Archief naar de Hamburgerstraat. Het was namelijk tijdelijk afgestaan aan genoemd archief. Door uw site kwam het bij mij weer naar boven en ik zag mogelijkheden. Niemand kijkt er naar om, behalve dat ik er zo nu en dan in ga neuzen. Nu ben ik 81 jaar oud en kom haast niet meer in archieven. Ik zal mijn stamboom van de Kanunikken naar u verzenden.

Zoals afgebeeld als de hierboven vermelden gegevens...we gaan nu weer verder met de genealogie zoals hij geplaatst was in www.spanvis.nl

 

41. Jacob Uittenbogaard, gedoopt op 13 februari 1655 te Lexmond. Gehuwd (1) 1685 in de kerk te Meerkerk met Aaltje Reijers Verhoef, geboren rond 1661, overleden voor 1695. Gehuwd (2) op 30 juni 1695 in de kerk te Lopik, met Marrigje Laurensdr. Brenningen?? (dit is niet duidelijk Marrigje, staat namelijk vermeld als Gehuwd zijnde met Jacobus Claesz de Vosch, Marrigje is met hem ook getrouwd op 30 juni 1695)

Jacob bezat een fruitboomgaard in de Meerkerkse Broek en woonde op de boerderij Hillesteijn tussen Ameide en Meerkerk.

Uit het 1e huwelijk

1. Reijnier Uittenbogaard, gedoopt op 5 februari 1685 te Lexmond, overleden na 1695

2. Klaas Uittenbogaard, gedoopt op 7 november 1686 te Lexmond, is jong overleden

3. Claas Jacobse Uittenbogaard, gedoopt op 10 november 1687 te Lexmond. Zie 43

4. Bastiaentje Uittenbogaard, gedoopt op 19 september 1692.

5. Cornelis Uittenbogaard. Zie 44

Uit het 2e huwelijk

6. Aaltje Uittenbogaard, gedoopt op 19 april 1696 te Meerkerk.

7. Jacob Uittenbogaard, gedoopt op 4 juli 1679 te Meerkerk.

8. Bastiaentje Uittenbogaard, gedoopt op 20 november 1698 te Meerkerk. Gehuwd in de kerk van Hoornaar, op 23 februari 1727 met Willem Dirksz van Wingerden, geboren op 22 juni 1707 te Hoornaar
zoon van Dirk Jacobsz van Wijngerden en Neeltje Willemdr N.N.

Uit dit huwelijk:

1. Cobus van Wingerden, gedoopt op 25 mei 1727 te Hoornaar.

2. Dirk van Wingerden, gedoopt op 13 november 1728 te Hoornaar.

3. Neeltje van Wingerden, gedoopt op 10 oktober 1729 te Hoornaar.

4. Neeltje van Wingerden, gedoopt op 27 augustus 1730 te Hoornaar.

5. Joosje van Wingerden, gedoopt op 28 september 1732 te Hoornaar.

6. Joostje van Wingerden, gedoopt op 2 augustus 1733 te Hoornaar.

7. Dirk van Wingerden, gedoopt op 8 mei 1736 te Hoornaar.

9. Gerrit Uittenbogaard, gedoopt op 25 februari 1700 te Meerkerk. Zie 45

10. Metje Uittenbogaard, gedoopt op 5 februari 1702 te Meerkerk.

11. Jan Uittenbogaard, gedoopt op 28 oktober 1703 te Meerkerk. Zie 46

12. Aart Uittenbogaard, gedoopt op 29 mei 1707 te Meerkerk. Zie 47

13. Anna Uittenbogaard, gedoopt op 27 oktober 1709 te Meerkerk.

 
42. Aart Claasz Uittenboogaard (Uit den Bogaard), gedoopt te Lexmond op 24 Augustus 1656, overleden voor 1740. Gehuwd met Cornelia Cornelisdr van Tienhoven, gedoopt te Meerkerk op 17 mei 1668, overleden voor 1752, dochter van Cornelis Cornelisz van Tienhoven en Hendrikje Bastiaans.

 

01-07-1686.

Comp. Hendrick Hermensz en Aechje Aerts, echteluijden op Cortenoever, testeren, hij legateert aan de 3 kinderen van zijn nichte Bastiaentge Gerrits (tr. ca 1654) bij Claes Goossens elk f 25,- en aan de 3 kinderen van Meijchje Gerrits bij Cornelis Cornelisz Eijndhoven elk f 25,-, mitsgaders Gerrit Hermensz zoon van zijn neef Hermen Gerritsz f 25,-

Legateren te samen aan Aerdt en Hendrick Claas die jegensw. bij hen wonende zijn. Verkl comp. Tot zijn enige erfgenaam te stellen de zoon van sijn broeder Huijbert Hermansz genaempt Hermen Huijberts, item de 4 kinderen van zijn broeder Jan Hermens uits grs de dr. Van sijn ovl. Suster Aaltje Hermens genaempt Geertje Isaaks ieder voor het gerechte 6e part.

En zij 2e comp. Aan Aechtje Aerts hare goederen, prelegateren aen Marichje Cornelis Tienhoven het zilverwerk en aen Hendrickje Bastiaens moeder van Marichje Tienhoven en voorts tot universele erfgen. Aerd ende Hendrick Claes gebroeders hare broederskinderen voor een derde part en Marichje en Cornelia Cornelis Tienhoven te samen een 3e part
comp. tesamen aan Aert Claesz en Hendrick Claesz die bij hen op de hofstede wonen, deselve hofstede te Cortenoever, verder tot enige en universele erfgenamen de zoon van zijn broer Huijbert Hermensz genaamd Hermen Huijberts, item aan de 4 kinderen van zijn broeder Jan Hermensz, mitsgaders de dochter van zijn ovl. zuster Aaltje Hermens genaamd Geertje Isaacs ieder voor 1/6 part en zij legateert aan Marichje Cornelisdr Tienhoven haar zilverwerk en aan Hendrickje Bastiaens haar moeder ? 25,- en tot universele erfgenamen Aerd en Hendrick Claesz broers haar broeders kinderen ieder voor 1/3 part en Marigje en Cornelia Cornelisdr Tienhoven tesamen 1/3 part.

1688?.

Maegeschijt, Jacob van Maurick, wedn. en boedelhouder van Hendrikje Bastiaens die tevoren wede was van Cornelis van Tienhoven ter eenre en Maria en Cornelia Cornelisse van Tienhoven etc.

21-7-1688.

Comp. Aechje Aerts hvr. van Hendrick Hermens, won. op Cortenoever, verandert haar testament van 1-7-1686 nu derdepart aen Marichje ende Cornelia Cornelis van Tienhoven,hare neeven Aerdt en Hendrick Claesz

26-6-1689.

Comp. Aerd Claesz x Cornelia Cornelisdr Tienhoven, zij ziekelijk in't craembedde, testeren,

27-2-1696.

Comp. Hendrick Claesz Spruijtenhoeff Gehuwd met Marichje Cornelis Tienhoven ter eenre en Aert Claesz Uijttenbogaart Gehuwd met Cornelia Cornelisdr Tienhoven, erfgenamen van wijlen Cornelis Cornelisz Tienhoven x Hendrickje Bastiaens, hun hvr. ouders alsmede erfgenamen van Johan Cornelisz Tienhoven en Cornelis Cornelis Gerritsz haerlieden oomen, lootcedulle,

15-4-1698.

Jacob van Maurick in huw. gehad hebbende Henrickje Bastiaens, Henrick Claesse in huw. hebbende Maijke Cornelis, Aert Claesse man en voogd van Cornelia Cornelisse, als erfgen. van Henrickje Bastiaens, (2 dochters uit haer 1e huw. met Cornelis Cornelis van Tienhoven.) En de kinderen van zalgr. Dirck Ariens van Grootammers, Cornelis en Jan Dircks van Grootammers (nog meer kinderen?)

15-6-1740.

Cornelia Cornelis van Tienhoven wede Aert Claesz uijten Boomgaard wo,. in 't broeck. 147,837

Cornelia married Aart Claasz Uittenboogaard, son of Claas Goosens and Bastiaantje Gerrits.415 (Aart Claasz Uittenboogaard was christened on 24 august 1656 in Lexmond.

Bron: www.den-uijl.nl

Uit dit huwelijk:

1. Bastiaantje Uittenboogaard (Uit den Bogaard), gedoopt op 8 februari 1695 te Lexmond, overleden voor 10 maart 1753. Gehuwd (1) met Louw Pieters. Gehuwd (2) in september 1728 voor de kerk te Bleskensgraaf met Cornelis Boer.

Uit het 1e huwelijk:

1. Pieter Louw.

Uit het 2e huwelijk:

2. Cornelis Boer, gedoopt op 21 november 1728 te Bleskensgraaf.

3. Joost Boer, gedoopt op 4 februari 1731 te Bleskensgraaf.

4. Cornelia Boer.

2. Cornelis Uittenboogaard (Uit den Bogaard). Zie 48

3. Johannes
Uittenboogaard (Uit den Bogaard), gedoopt op 20 juni 1697 te Broek. Zie 49

4. Hendrik Uittenboogaard (Uit den Bogaard), gedoopt op 1 januari 1699 te Broek. Zie 50

5. Hendrikje
Aartsdr. Uytenbogaert (Uittenboogaard-Uit den Bogaard). Gehuwd met haar neef Claas Jacobse Uittenbogaard. (Zie 43)

6. Gerrit Uittenboogaard (Uit den Bogaard), gedoopt op 28 mei 1702 te Broek, jong overleden.

7. Gerrit Uittenboogaard (Uit den Bogaard), gedoopt op 27 juli 1704 te Broek, jong overleden.

8. Claas Uittenboogaard (Uit den Bogaard)

 

43. Claas Jacobse Uittenbogaard, gedoopt op 10 november 1687 te Lexmond. Gehuwd met zijn nicht Hendrikje Aartsdr. Uytenbogaert. (42/5)

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus Uittenbogaard, gedoopt op 10 oktober 1723 te Meerkerk, overleden te Meerkerk op 17 februari 1811. Gehuwd met Aarigje Donk.

2. Cornelis Uittenbogaard, gedoopt op 24 april 1729 te Meerkerk, jong overleden te Meerkerk. Getuige Cornelia Uitenbogaard.

3. Cornelis Uittenbogaard, gedoopt op 15 april 1731 te Meerkerk. Getuige Ariaantje Willems. Zie 51

4. Cornelia Uittenbogaard, gedoopt op 22 augustus 1734 te Meerkerk, jong overleden. Getuige Cornelia Uitenbogaerd.

5. Jan Uittenbogaard, gedoopt op 16 juni 1737. Jan is dezelfde dag even voor de doop in de kerk te Meerkerk overleden.

Doopboek Meerkerk: Jan, obiit Vader Claas uitenbogaerd 16 Junij 1737
Niet gedoopt Moeder Henrikje Aarts
Getuige Bastiaentje Kobusze
NB. dit kint even voor dat 't gedoopt is,
in de kerk overleden

 

44. Cornelis Uittenbogaard, overleden voor 29 Juli 1762. Gehuwd met Lijsbeth Kleijn. Cornelis was eigenaar van een hofstede met 22 morgen land, een huijsing, 2 bergen en een schuur gelegen in de polder Broek (onder Meerkerk.) die hij koopt van Claas Uijttenbogert. (Een morgen land is volgens ons 600 Zallandsche Roeden= 1,23 hectare,)
Uit dit huwelijk:

1. Aaltje Uittenbogaard (van den Bogaerd), gedoopt op 21 januari 1720 te Meerkerk, overleden op 9 maart 1807 te Meerkerk. Gehuwd met Lambert Muilwijk.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Muilwijk, gedoopt op 10 november 1743 te Meerkerk. Getuige Maaijke Janz.

2. Lijsbeth Muilwijk, gedoopt op 21 maart 1745 te Meerkerk. Getuige Lijsbeth van den Bogaerd.

3. Dirk Muilwijk, gedoopt op op 30 april 1747 te Meerkerk. Getuige Maaike Lansz Muilwijk.

4. Jannigje Muilwijk, gedoopt op 23 februari 1749 te Meerkerk. Getuijge: Teuntje van den Bogaardt, J:D:.

5. Aart Muilwijk, gedoopt op 31 januari 1751 te Meerkerk. Getuijge: Geertje Kwakernak, hvr: van Jan Oppendorp.

6. Lijsbeth Muilwijk, gedoopt op 28 maart 1753 te Meerkerk. Getuijge: Teuntje van den Bogaardt.

7. Dirk Muilwijk, gedoopt op 21 december 1755 te Meerkerk. Getuijge: Maaijke Muilwijk, hvr: van Klaas Schrijver.

8. Aaltje Muilwijk, gedoopt op 27 april 1760 te Meerkerk. Getuijge: Merrigje Muilwijk, J:D:

9. Aaltje Muilwijk, gedoopt op 24 juli 1763 te Meerkerk.

Aaltje Dogter van Lambert Muijlwijk,
xtract gegeven den en Aaltje Uijtten Bogaardt. Egte Lieden.
26 November 1798 Getuijge: Merrigje Muijlwijk, hvr: van L:Hogerwerf.

2. Teuntje Uittenbogaard (Teuntje Cornelisse Uijtten Bogaardt), gedoopt op 10 januari 1723 te Meerkerk, begraven rond 1782 te Meerkerk. Gehuwd met Jacob de Wit (Jacob Klaasse de Wit), gedoopt op 18 september 1718 te Meerkerk, begraven rond 1800

Uit dit huwelijk:

1. Klaas de Wit, gedoopt op 4 februari 1759 te Meerkerk. Getuijge: Jantje Klaasse de Wit, Weduwe van Jan Nijsse.

2. Cornelis de Wit, gedoopt op 13 juli 1760 te Meerkerk. Getuijge: Aaltje Cornelisse van den Bogaart, huijsvrouw
van Lambert Muilwijk.

3. Aart de Wit, gedoopt op 16 mei 1762 te Meerkerk. Getuijge: Aaltje Cornelisse Uijtten Bogaardt, huisvrouw van Lambert Muijlwijk.

4. Lijsbet de Wit, gedoopt op 1 december 1765 te Meerkerk. Getuijge: Neeltje Brouwer, huijsvrouw van Jac:Uijtten Bogaardt.

3. Jacobus Uittenbogaard, gedoopt op ??-juli 1725. Zie 52

4. Jan Hoeve (Verhoef) Uittenbogaard, gedoopt te Ameide bij absentie van een Predikant alhier, op 6 juni 1728. Zie 53

 
45. Gerrit Uittenbogaard, gedoopt op 25 februari 1700 te Meerkerk, overleden op 28 augustus 1786 te Giessendam. Gehuwd op 31 augustus 1732 in de kerk van Goudriaan met Maagke (Maaike) Vonk.

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus van den Bogaard, gedoopt op 11 oktober 1733 te Giessendam.
 

46. Jan Uittenbogaard (Jan Jacobse Uitenbogaert-Jan Kobusze van der Bogaert), gedoopt op 28 oktober 1703 te Meerkerk (Den 28 October Gedoopt het kint van Jacobus Claasz, genaemt Jan), overleden rond 1763 te Meerkerk. Gehuwd op 24 juni 1732 in de kerk van Meerkerk met Huibertje van Kedichem, geboren rond 1708 te Ameide -Tienhoven.

Uit dit huwelijk:

1. Joosje Uittenbogaard, gedoopt op 7 september 1732 te Meerkerk. Getuige Lijsbeth Aarts. Joosje is jong overleden.

2. Jacobus Uittenbogaard, gedoopt op 23 januari 1735 te Meerkerk. Getuige Bastiaentje van den Bogaert. Zie 54

3. Cornelis Uittenbogaard, gedoopt op 14 april 1737 te Meerkerk. Getuige Aartje Corn. Van Kedichem. Zie 55

4. Teuntje Uittenbogaard, gedoopt op 10 maart 1740 te Meerkerk. Getuige Neeltje van Kedichem.

5. Gerrit Uittenbogaard, gedoopt op 24 februari 1743 te Meerkerk. Zie 56

6. Arije (Arie) Uittenbogaard, gedoopt op 20 maart 1746 te Meerkerk. Getuige Grietje van Kechum. Arie is jong overleden

7. Arie Uittenbogaard, gedoopt op 22 oktober 1747 te Meerkerk. Getuige Grietje de Lang.

8. Joosje Uittenbogaard, gedoopt op 29 oktober 1752 te Meerkerk, overleden op 29 oktober 1752 te Meerkerk.

In de doopboeken van Meerkerk en Ameide was er iets opmerkelijks, de doop van de jongste 2 kinderen van Jan Uittenbogaard, en Huibertje van Kedichem werd namelijk op een bijzondere wijze omschreven. In het doopboek van Meerkerk werd bij de doop van Joosje het 8e kind van het bovengenoemde echtpaar het volgende genoteerd:

1752 den 29 october.

Op den selfden dag Joosje dogter van Huijbertje van Kedichem, die dit kindt selfs ten doop
heeft gehouden, terwijl haare man, Jan Uijtten Bogaardt, voor
den Kerkenraadt ontkent heeft de vader van dit kindt te zijn, die
ook in drie Jaaren bij haar niet meer heeft gewoont.

Jan Uittenbogaard, ontkent ook voor de kerkenraad de vader te zijn van Johannes, omdat hij 3 jaar niet bij de moeder heeft gewoond.

9. Johannes Uittenbogaard, gedoopt op 16 februari 1782 te Ameide. Johannes was 28 jaar oud toen hij gedoopt werd, vermoedelijk was Jan Uittenbogaard, ook zijn vader niet. Zie 57

Het laatste kind van hen werd zelfs helemaal niet gedoopt na de geboorte. Pas op z'n 28e liet Johannes zich dopen.

1782 den16 febr

Johannes, zijnde een zoon van Jan uit den Bogaard en Huibertje van Kekum is gedoopt omtrent 28 jaaren oud. Zijnde alvorens belijdenis gedaan had van de hervormde leer.

 

Gerrit. Vader Jan Uijtten Bogaard 24 Februarij
Extract gegeven 3.sept.1786 Moeder Huijbertje Kedichem
Dit ingevult op last des Kerkraads en de
attestatie van de getuijgen, 2 julij 1786

 

47. Aart Uittenbogaard (van den Boogert) gedoopt op 29 mei 1707 te Meerkerk, overleden op 23 oktober 1769 te Oudekerk a/d IJssel. Gehuwd op 21 januari 1733 in de kerk te Oudekerk a/d IJssel met Cornelia Leendertse Schout, geboren te Oudekerk a/d IJssel overleden op 8 oktober 1761 te Oudekerk a/d IJssel.

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus Uittenbogaard (van den Boogert), gedoopt op 29 november 1733 te Oudekerk a/d IJssel, overleden op 4 juni 1742 te Oudekerk a/d IJssel

2. Trijntje Uittenbogaard (van den Boogert), gedoopt op 27 mei 1736 te Oudekerk a/d IJssel, overleden op 10 februari 1778 te Oudekerk a/d IJssel. Trijntje is getrouwd in de kerk op 12 februari 1766 te Oudekerk a/d IJssel met Maarten Wouters van der Woude, geboren te Lekkerkerk.

Uit dit huwelijk:

1. Lena Wouters van der Woude, gedoopt op11 mei 1766 te Oudekerk a/d IJssel.

2. Aart Wouters van der Woude, gedoopt op 31 mei 1767 te Oudekerk a/d IJssel.

3. Wouter Wouters van der Woude, gedoopt op 27 maart 1769 te Oudekerk a/d IJssel.

4. Cornelis Wouters van der Woude, gedoopt op 27 februari 1771 te Oudekerk a/d IJssel.

5. Leendert Wouters van der Woude, gedoopt op 11 april 1773 te Oudekerk a/d IJssel.

6. Jacob Wouters van der Woude, gedoopt op 9 juli 1775 te Oudekerk a/d IJssel.

7. Arie Wouters van der Woude, gedoopt op 6 april 1777 te Oudekerk a/d IJssel.

3. Jozijntje Uittenbogaard (van den Boogert), gedoopt op 7 augustus 1740 te Oudekerk a/d IJssel, overleden op 15 december 1741 te Oudekerk a/d IJssel.

4. Joosje Uittenbogaard (van den Boogert), gedoopt op 14 januari 1742 te Oudekerk a/d IJssel, overleden op 27 januari 1774 te Oudekerk a/d IJssel.

5. Jacob Uittenbogaard (van den Boogert), gedoopt op 5 mei 1743 te Oudekerk a/d IJssel, overleden op 25 oktober 1802 te Oudekerk a/d IJssel, Zie 58

6. Leendert Uittenbogaard (van den Boogert), gedoopt op 17 januari 1746 te Oudekerk a/d IJssel, overleden op 25 oktober 1802 te Oudekerk a/d IJssel. Gehuwd op 15 april 1767 in de kerk te Lekkerkerk met Huibertje Teunisse, geboren te Lekkerkerk.

 

48. Cornelis Uittenboogaard (Cornelis Aartse van den Bogaart) Gehuwd met Ariaantje Willemse de Vlo(o)t, geboren op 11 november 1694 te Meerkerk, dochter van Willem de Vlot en N.N.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Uyttenbogaert (van den Bogaart), gedoopt op 22 februari 1719 te Meerkerk, jong overleden.

2. Aartje Uyttenbogaert, gedoopt op 11 augustus 1720 te Meerkerk. Gehuwd in de kerk op 27 april 1749 te Polsbroek met Cornelis Wilemsz Klein.

Uit dit huwelijk:

1. Willemijntje Klein, gedoopt op 13 mei 1750 te Polsbroek.

2. Adriana Klein, geboren op 18 februari 1753 te Polsbroek.

3. Willem Uyttenbogaert, gedoopt op 10 april 1721 te Meerkerk, jong overleden.

4. Willem Uyttenbogaert, gedoopt op 9 augustus 1722 te Meerkerk.

5. Neeltje Uyttenbogaert, gedoopt op 29 augustus 1723 te Meerkerk.

6. Gerrit Uyttenbogaart, gedoopt op 21 januari 1725 te Meerkerk. Zie 59

7. Aart Uittenbogaard, gedoopt op 19 juni 1729 te Meerkerk.

8. Cornelis Cornelise Uyttenbogaert, gedoopt op 15 februari 1733 te Meerkerk. Zie 60

 

49. Johannes Uittenboogaard (van den Bogaerd ), gedoopt op 20 Juni 1697 te Broek. Gehuwd met Ariaentje Willemz Stigter.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Uyttenbogaard, gedoopt op 13 januari 1737 te Meerkerk. Getuige Antonia Stigter.

2. Geertje Uyttenbogaard, gedoopt op 27 september 1739 te Meerkerk. Getuige Grietje Willemz Stigter.

3. Aart Uyttenbogaard, gedoopt op 27 november 1740 te Meerkerk. Getuige Cornella Tienhoven.

4. Cornelia Uyttenbogaard, gedoopt op 16 september 1742 te Meerkerk. Getuige Cornelia van den Bogaerd.

5. Gerrit Uyttenbogaard, gedoopt op 3 maart 1743 te Meerkerk. Getuige Bastiaentje van den Bogaerd.

 

50. Hendrik Uittenboogaard (Hendrik Aartse Uijtten Bogaardt), gedoopt op 1 Januari 1699 te Broek, was ouderling, begraven te Meerkerk op 17 december 1775. Gehuwd met Cornelia Willemse Houweling, geboren rond 1723, begraven rond 1802 te Meerkerk. Na het overlijden van zijn moeder koopt Hendrik van zijn broers en zusters, de ouderlijke hofstede met 14 morgen land en 2 hont land met daarop een huis 2 bergen en een schuur op 10 maart 1753 gelegen in de Meerdijkse Broek( polder bij Meerkerk.)

Uit dit huwelijk:

1. Aart Uijtten Bogaardt, geboren op 16 april 1752 te Meerkerk. Getuijge: Klaasje Cornelisse Uijtten Bogaardt, J:D:. Zie 61

2. Marigje Uijtten Bogaardt, geboren op 15 juli 1753 te Meerkerk. Getuijge: Marigje Vink, hvr: van Willem Houweling. Gehuwd op 17 april 1780 te Ameide, met Lambert van den Boom, geboren te Ameide.

Uit dit huwelijk:

1. Annigje van den Boom, gedoopt op 6 mei 1781 te Ameide.

2. Hendrik van den Boom, gedoopt op 15 september 1782 te Ameide.

3. Annigje van den Boom, gedoopt op 7 januari 1784 te Ameide.

4. Gijsbert van den Boom, gedoopt op 22 april 1787 te Ameide.

5. Cornelia van den Boom, gedoopt op 16 augustus 1789 te Ameide.

3. Bastiaantje Uijtten Bogaardt, geboren op 17 augustus 1755 te Meerkerk. Getuijge: Willemtje Hijkoop, huijsvrouw van Adriaan Willemse Houweling. Overleden op 23 december 1817. Gehuwd (1) met Jan Klomp. Gehuwd (2) op 2 januari 1801 te Hoornaar, met Jacob Groeneweg, geboren te Hoornaar.

Uit het 1e huwelijk:

1. Jenneke Klomp, geboren op 19 september 1787 te Hoornaar.

2. Cornelis Klomp, geboren op 9 mei 1789 te Hoornaar.

3. Hendrik Klomp, geboren op 8 april 1801 te Hoornaar.

4. Willem Uijtten Bogaardt, geboren op 12 november 1758. Getuijge: Willemtje Hijkoop, hvr: van Adriaan Houweling. Overleden te Meerkerk.

5. Cornelis Uijtten Bogaardt, geboren op 4 januari 1761 te Meerkerk. Getuijge: Neeltje van Wijngaarden, J:D:

6. Gerrit Uijtten Bogaardt, geboren op 26 november 1763 te Meerkerk. Getuijge: Teuntje Janse Uijtten Bogaardt, J:D:. Zie 62

 

51. Cornelis Uittenbogaard, gedoopt op 15 april 1731 te Meerkerk. Getuige Ariaantje Willems. Gehuwd in de kerk op 29 november 1761 te Zoeterwoude, met Alida Borneville (Houweling), gedoopt te Zoeterwoude, overleden rond 1768 te Zoeterwoude.

Uit dit huwelijk

1. Johannes Uyttenbogaert, geboren op 6 juli 1762 te Zoeterwoude. Zie 63

2. Geertje Uyttenbogaert, geboren op 25 december 1763 te Zoeterwoude.

3. Heijnetrijntje Uyttenbogaert, geboren op 17 februari 1766 te Zoeterwoude. Gehuwd (1) op 4 juni 1786 Te Hazerswoude met Christiaan de Graaf, gedoopt op 10 januari 1762 te Zevenhuizen, overleden op 14 oktober 1812 te Nieuwveen, zoon van Justus Fredericus Gravius en Lena Swaan. Gehuwd (2) op 20 augustus 1815 te Nieuwveen, met Ary Verhorst, gedoopt te Wateringen 1765.

Uit het 1e huwelijk:

1. Cornelis de Graaf, gedoopt op 12 november 1786 te Hazerswoude, overleden op 24 januari 1835 te Vinkeveen.

2. Lena de Graaf, gedoopt op 7 september 1788 te Hazerswoude.

3. Alida de Graaf, gedoopt op 18 juli 1790 te Hazerswoude.

4. Johannes de Graaf, geboren op 10 juni 1792 te Bleiswijk.

5. Pieter de Graaf, gedoopt op 20 december 1796 te Bleiswijk.

6. Geertrui de Graaf, geboren op 24 november 1799 te Zoetermeer, overleden op 19 november 1824 te Mijdrecht

7. Jacob de Graaf, geboren op 22 augustus 1802 te Zoetermeer.

8. Hendrik de Graaf, geboren rond 1808.

4. Pieter Uyttenbogaert, geboren op 19 maart 1768 te Zoeterwoude. Zie 64

 

52. Jacobus Uittenbogaard (Jacobus Cornelisse Uijtten Bogaard) gedoopt op ??-juli 1725, overleden voor 1802. Gehuwd (1) met Neeltje Janse Brouwer, overleden voor 1768. Gehuwd (2) met Annigje Gerritse Kool, overleden na 1802.

Op 5 april 1766 laten Neeltje en Jacobus een testament opstellen, waarin vermeld staat dat zij ziekelijk is.

Uit het 1e huwelijk:

1. Lijsbeth Uittenbogaard, gedoopt op 25 juli 1762 te Meerkerk. Getuijge: Teuntje Corn:Uijtten Bogaard, hvr:van J:de Wit. Gehuwd (1) op 29 november 1789 te Deil met Aart van ’t Gein, geboren te Deil, overleden te Deil rond 1796. Gehuwd (2) op 27 november 1796 te Enspijk met Jacob Verploeg, geboren te Hellouw.

Uit het 2e huwelijk

2. Neeltje Uittenbogaard, gedoopt op 3 juli 1768 te Meerkerk. Getuijge: Cornelia Frederikse Brouwer, hvr:van Jan Gerritse; voor wien stont: Teuntje Cornelisse
Uijtten Bogaard, hvr:van Jacob de Wit, overleden na 1802.


3. Aaltje Uittenbogaard, gedoopt op 23 september 1770 te Meerkerk.

Den 23 September 1770. Aaltje Dogter van Jacobus Cornelisse Uijtten Bogaardt,
extract gegeven en Annigje Gerritse Kool. Egte Lieden.
1 Maart 1810 Getuijge: Geertje Gerritse Kool J:D:
idem 13 Julij

4. Cornelis Uittenbogaard, gedoopt op 10 januari 1773 overleden te Meerkerk in 1795.

Anno 1773
Den 10 Januarij Cornelis Soon van Jacobus Cornelisse Uijtten Boogaardt,
obiit 1795 en Annigje Gerritse Kool. Egte Lieden.
Getuijge: Teuntje Uijtten Boogaardt, hvr:v: Jacob de Wit.

5. Hendrica Uittenbogaard, geboren op 26 februari 1775 te Meerkerk, overleden op 23 april 1859 te Beesd, Gehuwd met Rochus van Steijn, watermolenaar te Acquoij.

Uit dit huwelijk

1. Jacobus van Steijn, geboren op 14 mei 1813 te Beesd.

6. Geertje Uittenbogaard, gedoopt op 31 maart 1777 te Meerkerk.

Den 31 dito, zijnde Geertje dogter van Jacobus Cornelisse Uijtten Boogaardt,
de tweede Paasdag. nu ouderling van dese gemeente
en Annigje Gerritse Kool. Egte Lieden.
Getuijge: Geertje kool, hvr: van Aarts Verhemert.


7. Teuntje Uittenbogaard, gedoopt op 25 juli 1779 te Meerkerk. Getuijge: Lijsje Jacobusse Uijttenbogaardt, J:D:. Gehuwd op 10 oktober 1802 met Jan Maat, geboren te Tienhoven.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Maat, geboren op 21 april 1803 te Meerkerk.

2. Peter Maat, geboren op 18 augustus 1804 te Meerkerk.

3. Annigje Maat, geboren op 27 juli 1807 te Meerkerk.

4. Annigje Maat, geboren op 24 oktober 1810 te Meerkerk.

8. Jacoba Uittenbogaard, gedoopt op 10 februari te Meerkerk.

 

53. Jan Hoeve Uittenbogaard (Jan Hoeve Uijtten Bogaart) gedoopt te Ameijde bij absentie van een Predikant alhier, op 6 juni 1728, overleden na 1793. Gehuwd met Jannigje Teunisse Kleijn. Jan koopt op 22 mei 1762 te Meerkerk, de hofstede Meerzicht, met schuur en berg, en 16 morgen land in de Meerkerkse Broek voor f 2000,-- gulden.

Hofstede Meerzigt aan de Voorweg, een rijksmonument uit 1677.

De wijk Meerzicht ligt in het zuidwestelijke deel van Zoetermeer. Het gebied behoort tot het cultuurlandschap van de droogmakerijen. De veengrond was eeuwenlang afgegraven tot op de kleigrond en het land was tot een grote plas geworden. De Voorweg kwam als overgebleven bovenland met bebouwing en erven in het plassengebied te liggen. In 1668 werd vergunning tot droogmaking van het gebied ten zuiden van de Voorweg verleend.

Het drooggemaakte gebied werd Driemanspolder genoemd. Aanvankelijk zou de nieuw te bouwen wijk Driemanspolder-West gaan heten, maar als definitieve naam koos men voor Meerzicht. Deze naam is ontleend aan de monumentale hofstede Meerzigt uit 1672/1677, die aan de Voorweg staat. De hofstede is op haar beurt waarschijnlijk genoemd naar het uitzicht dat men uit de ramen aan de voorzijde had over het weidse waterlandschap aan de overzijde van de Voorweg, dat pas in de achttiende eeuw zou worden drooggemaakt, de Buytenweghpolder.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Hoeve Uijttenbogaart, gedoopt op 10 mei 1761 te Meerkerk. Getuijge: Aaltje Cornelisse Uijtten Bogaart, huijsvrouw van Lambert Muilwijk, jong overleden.

2. Teunis Kleijn Hoeve Uijttenbogaart, gedoopt op 18 juli 1762 te Meerkerk. Getuijge: Geertje Langerman, hvrouw van Teunis Kleijn; voor wien stont: Aaltje Uijtten Bogaard, jong overleden

3. Lijsbeth Hoeve Uijttenbogaart, gedoopt op 19 juni 1763 te Meerkerk. Getuijge: Teuntje Uijtten Bogaardt, Hvr:van J:de Wit, jong overleden

4. Teunis Janse (Hoeve) Uijttenbogaart, gedoopt op 22 juli 1764 te Meerkerk. Getuijge: Geertje Langerman, hvr:van Teunis Kleijn, voor wien stont: Teuntje Uijtten Bogaart, hvr:v:J:de Wit. Zie 65

5. Cornelis Hoeve Uijttenbogaart, gedoopt op 6 april 1766 te Meerkerk. Getuijge: Teuntje Cornelisse Uijtten Bogaardt, hvr: van Jacob de Wit, overleden op 2 februari 1831 te Meerkerk.

6. Jacob Hoeve Uijttenbogaart, gedoopt op 29 mei 1768 te Meerkerk. Getuijge: Teuntje Teunisse Kleijn, J:D: Zie 66

7. Lijsbeth Hoeve Uijttenbogaart, gedoopt op 16 april 1769 te Meerkerk. Getuijge: Aaltje Uijtten Bogaardt, huijsvrouw van Lambert Muijlwijk, jong overleden

8. Aart Hoeve Uijttenbogaart, gedoopt op 8 juli 1770 te Meerkerk. Getuige: Teuntje Teunisse Kleijn, J:D:, jong overleden

9. Lijsbeth Hoeve Uijttenbogaart, gedoopt op 16 mei 1773 te Meerkerk. Getuijge: Teuntje Uijtten Boogaardt, huijsvrouw van Jacob de Wit, ouderling deser gemeente.

10. Aart Hoeve Uijttenbogaart, gedoopt op 26 juni 1774 te Meerkerk. Getuijge: Teuntje Uijtten Boogaart, huijsvrouw van Jacob de Wit, ouderling deser gemeente. Zie 67

11. Merrigje Hoeve Uijttenbogaart, gedoopt op 6 augustus 1775 te Meerkerk. Getuijge: Teuntje Teunisse Kleijn, hvr: van Samuel Verhoef.

 

54. Jacobus Uittenbogaard (UIJT DEN BOGAARD), gedoopt op 23 januari 1735 te Meerkerk. Getuige Bastiaentje van den Bogaert. Overleden op 14 mei 1807. Gehuwd (1) op 28 november 1756 te Langerak met Willempje Boere, gedoopt te Langerak. Overleden op 11 april 1804. Gehuwd (2) te Benschop op 1 augustus 1804 met Anna Margrita Semmes, geboren te Maastricht. Weduwe van Lammert Sweers.

Jacobus, wednr. van Willempje Boere, geb. Meerkerk, won. Benschop,
en Anna Margrita Semmes, wed. van Lammert Sweers, geb.
Maastricht, won. Willescop, aanget. 14-7-1804, tr. 1-8-1804 pro deo.


Uit het 1e huwelijk:

1. Janna Uittenbogaard (UIJT DEN BOGAARD), gedoopt op 25 december 1760 te Benschop.

 

55. Cornelis Uijtten Bogaard (van den Bogaerd), gedoopt op 14 april 1737 te Meerkerk. Getuige Aartje Corn. Van Kedichem, op 11 oktober 1811 begraven te Benschop. Gehuwd op 23 maart 1766 in de kerk van Benschop met Jannigje Teunisdr. de Vos. Gedoopt te Benschop op 21 augustus 1735 overleden op 1 maart 1802 te Benschop.

Uit dit huwelijk:

1. Jan van den Bogaard (van den Bogaerd), gedoopt te Benschop op 18 januari 1767. Zie 68

2. Geertje van den Bogaard (van den Bogaerd), gedoopt te Benschop op 28 februari 1768, overleden op 31 augustus 1830 te Benschop. Gehuwd in de kerk te Benschop op 21 maart 1790 met Dirk van de Donk.

3. Huibertje van den Bogaard (van den Bogaerdt), gedoopt te Benschop op 21 januari 1770, overleden op 19 juni 1848 te Kamerik. Gehuwd (1) in de kerk van Benschop op 15 december 1795 met Cornelis Jansz Vuijk. Gehuwd (2) op 22 april 1804 te Benschop met Cornelis van Vianen.

BOGAERDT Huijbertje van den (Cornelisdr), j.d., geb. en won. Benschop, en
Cornelis Jansz Vuijk, j.m. geb. Langerak, won. Benschop, aanget. 28-
11-1795, tr. 15-12-1795.

-BOGAARD Huibertje van den, wed. van Cornelis Fuik, geb. en won. Benschop, en
Cornelis van Vianen, wednr. van Merrigje de Bruin, geb. en won.
Willige Langerak, aanget./tr. 7/22-4-1804 pro deo.

Uit het 1e huwelijk:

1. Marrigje Jansz Vuijk, geboren op 15 maart 1796 te Benschop.

2. Jannigje Jansz Vuijk, geboren op 20 november 1799 te Langerak.

Uit het 2e huwelijk:

3. Jan van Vianen, gedoopt op 12 augustus 1804 Willige Langerak.

4. Teunis van Vianen, gedoopt op 21 juli 1805 te Willige Langerak.

5. Geertrui van Vianen, gedoopt op 26 maart 1807 te Willige Langerak.

6. Teuntje van Vianen, gedoopt op 15 november 1808 te Willige Langerak.

4. Teuntje van den Bogaard (van den Bogaerd), gedoopt te Benschop op 15 maart 1772, overleden op 28 augustus 1831 te Benschop. Gehuwd op 1 december 1799 in de kerk te Benschop met Jacobus Hardenbol, geboren te Lopik op 18 augustus 1767.

BOGERT Teuntje van den, j.d., van en won. Benschop, en Jacobus Hardenbol,
j.m. geb. Lopik, won. Benschop, aanget. 15-11-1799, tr. 1-12-1799.


5. Teunis van den Bogaard (van den Bogaerd), gedoopt te Benschop op 1 mei 1774, overleden in 1775.

6. Elsje van den Bogaard (van den Bogaerd), gedoopt te Benschop op 1 mei 1774, overleden in 1775.

 

56. Gerrit Uittenbogaard (Uijtten Bogaard) gedoopt op 24 februari 1743 te Meerkerk, bouwman te Diemerbroek bij Oudewater, overleden op 25 april 1815 te Papekop. Gehuwd op 24 april 1768 in de kerk te Oudewater met Elisabeth Leijsje Dogterom, geboren te Roosendaal gedoopt in Oudewater op 22 januari 1747 overleden op 16 april 1795 te Papekop, dochter van Otto Herbertse Dogterom en Annetje Aarts Vergeer.

Gerrit. Vader Jan Uijtten Bogaard 24 Februarij
Extract gegeven 3.sept.1786 Moeder Huijbertje Kedichem
Dit ingevult op last des Kerkraads en de
attestatie van de getuijgen, 2 julij 1786


Uit dit huwelijk:

1. Annigje Uittenbogaard (Uytenbogaard), gedoopt te Oudewater op 9 oktober 1768, overleden op 8 april 1848 te Benschop. Gehuwd in de kerk te Benschop op 6 mei 1798 met Ary Hogendoorn, gedoopt te Benschop.

HOGENDOORN Ary, meerderj. j.m. van en won. Benschop, en Annigje Uytenbogaard, meerderj. j.d., geb. onder de gerechte van Rosendaal, won. Benschop, aanget. 20-4-1798, tr. 6-5-1798.

Uit dit huwelijk:

1. Gijsbert Hogendoorn, gedoopt te Benschop op 5 augustus 1798.

2. Gijsbert Hogendoorn, gedoopt te Benschop op 21 augustus 1799.

3. Gerrit Hogendoorn, gedoopt te Benschop op 7 oktober 1801.

4. Elisabeth Hogendoorn, gedoopt te Benschop op 7 juli 1804.

5. Cornelis Hogendoorn, gedoopt te Benschop op 19 februari 1807.

6. Pieter Hogendoorn, gedoopt te Benschop op 17 september 1810.

2. Jannigje Uittenbogaard (Uijtten Bogaard), gedoopt te Oudewater, op 17 september 1769, overleden op 24 september 1847 te Breukelen. Gehuwd op 28 augustus 1794 in de kerk van Oudewater met Maarten Dekker.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Dekker, gedoopt te Stolwijk op 25 oktober 1795.

2. Pieter Dekker, gedoopt te Stolwijk op 4 februari 1797.

3. Elisabeth Dekker, gedoopt te Papekop op 2 september 1798.

4. Huibert Dekker, gedoopt te Papekop op 15 september 1799.

5. Cornelis Dekker, gedoopt te Papekop op 22 november 1800.

6. Arij Dekker, gedoopt te Stolwijk op 27 juni 1802.

7. Trijntje Dekker, gedoopt te Stolwijk op 22 oktober 1803.

8. Barbara Dekker, gedoopt te Berkenwoude op 22 november 1804.

9. Teunis Dekker, gedoopt te Berkenwoude op 11 juli 1806.

10. Jan Dekker, gedoopt te Berkenwoude op 21 december 1807.

11. Wijnant dekker, geboren te Berkenwoude op 4 januari 1811.

3. Otto Uittenbogaard (Uijtten Bogaard), gedoopt te Oudewater op 23 december 1770, jong overleden.

4. Otto Uittenbogaard (Uijtten Bogaard), gedoopt te Oudewater op 2 april 1772, jong overleden.

5. Jan Uittenbogaard (Uijtten Bogaard), gedoopt te Oudewater op 24 maart 1773. Zie 69

6. Elisabeth Uittenbogaard (Uijtten Bogaard), gedoopt te Oudewater op 29 mei 1774, overleden op 20 januari 1845 te Kamerik. Gehuwd op 27 mei 1798 te Linschoten met Claas de Wit, gedoopt in het jaar 1771 te Meerkerk, overleden op 27 oktober 1856 te Kamerik. Claas de Wit was boer te Kamerik.-Mij Zijde no 2

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth de Wit, geboren te Kamerik op 2 september 1798.

2. Willem de Wit, geboren te Kamerik op 15 augustus 1803.

3. Gerrit de Wit, geboren te Kamerik op 21 maart 1805.

4. Jannigje de Wit, geboren te Kamerik op 11 maart 1806.

5. Roelof de Wit, geboren te Kamerik op 19 augustus 1807.

6. Neeltje de Wit, geboren te Kamerik op 19 augustus 1807.

7. Gerrit de Wit, geboren te Kamerik op 13 november 1808, overleden op 20 oktober 1845 te Mij. Zijde Kamerik. Gehuwd op 15 juni 1832 te Kockengen met Jannigje Pijnse van der Aa, geboren 26 januari 1813 te Kockengen, overleden op 8 juni 1864 te Kockengen. Lees verder

8. Roelof de Wit, geboren te Kamerik op 7 oktober 1809.

9. Jannetje de Wit, geboren te Kamerik op 21 november 1810.

10. Jan de Wit, geboren te Kamerik.-Mij Zijde op 22 november 1811.

11. Arie de Wit, geboren te Kamerik op 6 april 1819.

7. Aart Uittenbogaard (Uijtten Bogaard), gedoopt te Oudewater op 15 oktober 1775. Zie 70

8. Bastiaantje Uittenbogaard (Uijtten Bogaard), gedoopt te Oudewater op 24 november 1776, overleden te Polsbroek op 30 oktober 1857. Gehuwd op 1 juni 1800 met Pieter van Dam, gedoopt te Oudewater op 25 november 1770.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis van Dam, geboren te Willescop op 2 november 1800

2. Elisabeth van Dam, geboren te Willescop op 6 november 1802, overleden op 27 oktober 1883 te Haastrecht. Gehuwd met Cornelis van Zijll, geboren op 14 februari 1802 te Polsbroek overleden op 20 februari 1873 te Haastrecht, zoon van Barend van Zijll en Aaltje de Stichter.

9. Arie Uittenbogaard (Uijtten Bogaard), gedoopt te Oudewater op 20 december 1778, jong overleden.

10. Arie Uittenbogaard (Uijtten Bogaard), gedoopt te Oudewater op 2 april 1780, begraven op 30 januari 1822 te Oudewater.

11. Cornelis Uittenbogaard (Uijtten Bogaard), gedoopt te Oudewater op 5 augustus 1781, overleden op 20 augustus 1853 te Oudewater.

12. Cornelia Uittenbogaard (Uijtten Bogaard), gedoopt te Papekop op 20 april 1783, overleden op 20 april 1863 te Bodegraven. Gehuwd met Gerrit Vergeer.

Uit dit huwelijk

1. Jannigje Vergeer, geboren te Bodegraven op 27 mei 1806.

2. Elisabeth Vergeer, geboren te Bodegraven op 10 juni 1807.

3. Gerrit Vergeer, geboren te Bodegraven op 26 maart 1809.

4. Ariaantje Vergeer, geboren te Bodegraven 19 april 1810.

5. Aart Vergeer, geboren te Bodegraven op 24 juni 1811.

13. Otto Uittenbogaard (Uijtten Bogaard), gedoopt op 17 december 1786 te Oudewater. Zie 71

14. Huibert Uittenbogaard (Uijtten Bogaard), gedoopt te Papekop op 16 december 1789. Zie 72

 

57. Johannes Uittenbogaard, gedoopt op 16 februari 1782 te Ameide. Johannes was 28 jaar oud toen hij gedoopt werd, vermoedelijk was Jan Uittenbogaard, ook zijn vader niet, overleden op 21 december 1838 te Ameide. Gehuwd met Fijgje Stek, geboren op donderdag 24 juni 1756 te Ameide, dochter van Gijsbert Stek en Geertje Peters Everingsen.

Uit dit huwelijk:

1. Teuntje Uittenbogaard, gedoopt te Ameide op 12 december 1781, jong overleden.

2. Huibertje Uittenbogaard, gedoopt te Ameide op 29 januari 1783, overleden op 30 november 1864 te Jaarsveld. Huibertje was ongehuwd toen ze twee kinderen kreeg. Later Gehuwd op 19 juni 1816 in Willige Langerak, met Geert de Groot geboren in Jaarsveld.

1. Fijgje Uittenbogaard, geboren op 27 juni 1805 te Ameide, overleden op 27 oktober 1848. Gehuwd op 20 oktober 1823 te Jaarsveld met Johannes de Groot, geboren in 1799.

2. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 21 april 1808 te Ameide. Zie 73

3. Peter Uittenbogaard, gedoopt te Ameide op 25 september 1785, jong overleden.

4. Teuntje Uittenbogaard, gedoopt te Ameide op 10 december 1786.

5. Jan Uittenbogaard, gedoopt te Ameide op 26 april 1789. Zie 74

6. Peter Uittenbogaard, gedoopt te Ameide op 2 oktober 1791. Zie 75

7. Arie Uittenbogaard, gedoopt te Ameide op 13 november 1793. Zie 76

8. Bastiaantje Uittenbogaard, gedoopt te Meerkerk op 28 oktober 1796 overleden op 9 juni 1842 te Ameide. Gehuwd op 31 december 1823 met Frederik Scherpenzeel (ook genaamd Frederik Immers ) geboren in Tienhoven 1794.

9. Willem de Groot (de Groot is een tussenvoeging) Uittenbogaard, gedoopt te Meerkerk op 4 februari 1799. Zie 77

 

58. Jacob Uittenbogaard (van den Boogert), gedoopt op 5 mei 1743 te Oudekerk a/d IJssel, overleden op 25 oktober 1802 te Oudekerk a/d IJssel. Gehuwd in de Kerk op 10 september 1775 te Oudekerk a/d IJssel met Dirkje de Lange, begraven op 5 januari 1803 te Moordrecht.

Uit dit huwelijk:

1. Aart van den Boogert, gedoopt op 8 september 1776 te Oudekerk a/d IJssel, overleden op 21 december 1780 te Oudekerk a/d IJssel.

2. Cornelia van den Boogert, gedoopt op 8 februari 1778 te Oudekerk a/d IJssel, overleden op 1 augustus 1829 te Moordrecht. Gehuwd in de kerk te Moordrecht met Willem van Dam.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk van Dam, geboren op 24 mei 1804 te Moordrecht.

3. Lena van den Boogert, geboren op 26 mei 1780 te Oudekerk a/d IJssel, begraven op 11 juli 1799 te Moordrecht.

4. Trijntje van den Boogert, geboren op 21 januari 1782 te Oudekerk a/d IJssel. Gehuwd in de kerk te Moordrecht op 6 mei 1810 met Gerrit de Wilde, geboren in Moordrecht.

Uit dit huwelijk:

1. Hubert de Wilde, geboren op 30 april 1811 te Moordrecht.

5. Aart van den Boogert, geboren op 16 maart 1783 te Oudekerk a/d IJssel. Zie 78

6. Lambert van den Boogert, geboren op 19 februari 1793 te Moordrecht.

 

59. Gerrit Uyttenbogaart, gedoopt op 21 januari 1725 te Meerkerk.

Kind uit onbekende relatie:

1. Gerrit Uyttenbogaart, geboren in 1750. Zie 79

 

60. Cornelis Cornelisse Uijtten Bogaardt, gedoopt op 15 februari 1733 te Meerkerk, overleden op 12 augustus 1800 te Groot Ammers. Gehuwd op 29 maart 1767 te Lopikerkapel met Cornelia Barendse de Wit, gedoopt op 20 november 1734 te Lopikerkapel, dochter van Barend Goverts de Wit en Grietje Jans Kersbergen.

Uit dit huwelijk:

1. Barendt Uijtten Bogaardt, gedoopt op 24 januari 1767 te Meerkerk.

Den 24 dito Barendt Soon van Cornelis Cornelisse Uijtten Bogaardt,
en Cornelia Barendse de Wit. Egte Lieden.
Getuijge: Jannigje kersbergen; voor wien stont
Geertje Abramse van Wijk, huijsvrouw
van Cornelis Muilwijk


2. Adriaan Uijtten Bogaardt, gedoopt op 24 december 1769 te Meerkerk. Zie 80

3. Aartje Uijtten Bogaardt, gedoopt op 2 mei 1773 te Groot Ammers.

 

61. Aart Uijtten Bogaardt (Aart Hendrikse Uijtten Bogaardt/Uitdenbogaard) geboren op 16 april 1752 te Meerkerk. Getuijge: Klaasje Cornelisse Uijtten Bogaardt, J:D:. Overleden op 29 augustus 1809 te Meerkerk. Gehuwd met Pietertje Cornelisse Oskam, overleden op 10 november 1817, geboren op 15 februari 1755 te Meerkerk, dochter van Cornelis Oskam en Maria Noom.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Uijtten Bogaardt, gedoopt op 16 december 1781 te Meerkerk. Zie 81

Soon van Aart Hendrikse Uijtten Bogaardt,
en Pietertje Cornelisse Oskam. Egte Lieden.
Getuijge: Marigje Hendrikse Uijtten Bogaardt,
huijsvrouw van Lambert van den Boom.


2. Cornelis Uijtten Bogaardt, gedoopt op 30 november 1783 te Meerkerk. Getuijge: Grietje Cornelisse Oskam, hvr: van Jacob Slingerlandt. Zie 82

3. Cornelia Uijtten Bogaardt, geboren op 27 november 1785 te Noordeloos.

4. Maria Uijtten Bogaardt, geboren op 22 april 1788 te Meerkerk. Maria is overleden op 11 maart 1865 te Meerkerk, Gehuwd met Pieter Bor, geboren op 25 februari 1781 te Meerkerk.

5. Willem Uijtten Bogaardt, geboren op 13 maart 1791 te Meerkerk. Zie 83

6. Cornelia Uijtten Bogaardt, geboren op 8 maart 1796 te Noordeloos, overleden op 13 maart 1796 te Noordeloos.

 

62. Gerrit Uijtten Bogaardt (Uittenbogaert) gedoopt op 26 november 1763 te Meerkerk. Getuijge: Teuntje Janse Uijtten Bogaardt, J:D:. Overleden op 23 januari 1847 te Meerkerk. Gehuwd in de kerk op 30 april 1798 te Meerkerk, met Neeltje Jutphaas, gedoopt op 4 september 1774 te Meerkerk. Getuijge: Neeltje van Buuren, hvr: van Jasper Bogert, dochter van Aarie Jutphaas en Klaartje van Buuren.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Uijtten Bogaardt, geboren op 28 februari 1799 te Meerkerk, gedoopt op 3 maart te Meerkerk, getuige Cornelia Houweling wed: van Hendrik Uittenbogaert, voor wien stond Marrigje Uittenbogaert hvr van Lammert Verboom, woonachtig onder Tienhoven bij Ameide. Overleden op 14 februari 1866 te Meerkerk. Gehuwd op 13 maart 1829 te Meerkerk met Aart Oostrom, geboren op 10 november 1799, gedoopt op 17 november 1799 te Meerkerk, get: Maijke de Groot JD woonachtig onder Lexmond, zoon van Jan Oostrom en Annigje de Groot.

Uit dit huwelijk:

1. Annigje Oostrom, geboren op 26 april 1830 te Meerkerk, overleden op 13 november 1830 te Meerkerk.

2. Gerrit Oostrom, geboren op 10 november 1832 te Meerkerk.

2. Arie Uittenbogaard, geboren op 24 januari 1813 te Meerkerk, overleden op 26 januari 1813 te Meerkerk.

3. Arie Uittenbogaard, geboren op 25 november 1814 te Meerkerk, overleden op 16 januari 1816 te Meerkerk.

4. Arie Uittenbogaard, geboren op 18 maart 1816 te Meerkerk. Zie 84

5. Naamloos Uittenbogaard, geboren op 25 januari 1811 te Meerkerk.

 

63. Johannes Uittenbogaard, geboren op 6 juli 1762 te Zoeterwoude, overleden op 21 juni 1852 te Bleiswijk. Gehuwd (1) in de kerk op 14 februari 1790 te Zoetermeer met Trijntje Dekker, geboren te Kralingen. Gehuwd (2) in de kerk op 26 september 1799 te Benthuizen met Aaltje van Leeuwen, gedoopt op 9 oktober 1768 te Soeterwoude, overleden op 30 november 1805 te Bleiswijk. Gehuwd (3) in de kerk op 18 juli 1807 te Bleiswijk met Cornelia de Koning, gedoopt op 5 januari 1783 te Waddinxveen, overleden op 31 augustus 1852 te Bleiswijk, dochter van Arij de Koning en Aaltje Lindenburg.

Bruidegom: Johannes Uittenbogaard weduwnaar van Aaltje van Leeuwen, van Soeterwoude, wonend: Bleiswijk
Bruid: Cornelia de Koning, jongedochter van Noordwaddingsveen, wonend: Bleiswijk
Plaats: Bleiswijk
Datum trouwen: 18-07-1807
Bron DTB Bleiswijk Gerechtstrouw


Uit het 2e huwelijk:

1. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 15 juli 1800 te Bergschenhoek. Zie 85

2. Pieter Cornelis Uittenbogaard, geboren op 28 augustus 1801 te Bergschenhoek, overleden op januari 1802 te Berschenhoek.

3. Aaltje Uittenbogaard, geboren op 17 december 1802 te Bergschenhoek.

4. Arij Uittenbogaard, geboren op 14 maart 1804 te Bergschenhoek, overleden op 31 oktober 1804 te Hilligersberg.

Uit het 3e huwelijk:

5. Arie Uittenbogaard, geboren op 7 september 1808 te Bleiswijk. Zie 86

6. Alida Uittenbogaard, geboren op 14 januari 1810 te Bleiswijk, overleden op 22 februari 1810 te Bleiswijk.

7. Jacobus Uittenbogaard, geboren op 7 februari 1811 te Bleiswijk. Zie 87

8. Alida Uittenbogaard, geboren op 9 juli 1812 te Bleiswijk, overleden op 30 september 1812 te Bleiswijk.

9. Huybert Uittenbogaard, geboren op 8 december 1814 te Bleiswijk. Zie 88

 

64. Pieter Uyttenbogaert, geboren op 19 maart 1768 te Zoeterwoude, gedoopt op 20 maart 1768 te Zoeterwoude, overleden op 19 maart 1842 te Zoeterwoude. Gehuwd (1) met Maria Verboon, gedoopt te Zoetermeer, overleden op 26 december 1815 te Zoetermeer. Gehuwd (2) voor 1817 met Lena van Haffen. Gehuwd (3) op 07-05-1818 te Hoogeveen met Cornelia Trant, dochter van Hendrik Trant en Maartje Elshout.

Uit het 1e huwelijk:

1. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 23 oktober 1804 te Zoeterwoude. Zie 89

2. Arij Uittenbogaard, geboren in 1808, te Zoeterwoude, overleden op 16 augustus 1848 te Zoeterwoude.

3. Neeltje Uittenbogaard, geboren op 13 april 1810 te Bleiswijk, overleden op 6 december 1864 te Zoeterwoude. Gehuwd op 13 september 1833 met Jacob van Dorp, gedoopt 16 april 1798 te Rijswijk

Uit dit huwelijk

1. Leendert van Dorp, geboren in 1836 te Zoeterwoude.

2. Jacobus van Dorp, geboren in 1839 van Dorp te Zoeterwoude.

3. Johannes van Dorp, geboren op 11 juli 1843 te Zoeterwoude.

4. Appolonia van Dorp, geboren op 11 mei 1845 te Zoeterwoude.

5. Pieter van Dorp, geboren op 8 juli 1847 te Zoeterwoude.

6. Maria van Dorp, geboren op 9 augustus 1849 te Zoeterwoude.

7. Pieterje van Dorp, geboren op 9 augustus 1849 te Zoeterwoude.

8. Cornelia van Dorp, geboren op 2 mei 1851 te Zoeterwoude.

9. Pieter van Dorp, geboren op 27 augustus 1855 te Zoeterwoude.

4. Jacobus Uittenbogaard, geboren op 18 maart 1813 te Zoeterwoude, overleden op 12 oktober 1815 te Zoeterwoude.

Uit het 2e huwelijk:

5. Jacob Ebbert Uittenbogaard, geboren op 6 april 1817 te Zoeterwoude, overleden op 6 juli 1817 te Zoeterwoude.

 

65. Teunis Janse Uijttenbogaardt, gedoopt op 22 juli 1764 te Meerkerk. Getuijge: Geertje Langerman, hvr:van Teunis Kleijn, voor wien stont: Teuntje Uijtten Bogaart, hvr:v:J:de Wit. Gehuwd op 15 februari 1789 te Ameide met Leena Gijsberts van Krimpen, geboren te Brandwijk, dochter van Gijsbert Claasz van Krimpen en Jannigje Johannesse van de Graaf.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Verhoef Uijttenbogaardt, gedoopt op 31 mei 1789 te Meerkerk.

Den 31 dito 1789. Jan Verhoef Soon van Teunis Janse Uijttenbogaardt
en Leena Gijsberts van Krimpen. Egte Lieden. Getuijge: Jannigje Kleijn, hvr:van Jan Hoeve Uijttenbogaardt.


2. Jannigje Uijttenbogaardt, gedoopt op 31 juli 1791 te Meerkerk, overleden op 12 januari 1793 te Meerkerk.

Den 31 1791, dito Jannigje dogter van Teunis Janse Uijttenbogaardt,
en Leena Gijsberts van Krimpen. Egte Lieden. Getuijge: Jannigje de Graaf, hvr: van Gijsbert van Krimpen, voor wien stont: Cornelia van Krimpen, hvr: van Teunis Vonk

3. Jannigje Uijttenbogaart, geboren op 8 december 1793 te Meerkerk.

Anno 1793 Den 8 December geboren, Jannigje Hoeve dogter van Teunis Janse Uijttenbogaart, en den 15 dito gedoopt. en Lena Gijsberts van Krimpen. Egte Lieden. Extract den 1 aug 1818 Getuijge: Jannigje Kleijn, hvr:v:Jan Hoeve Uijttenbogaart. afgegeven

4. Gijsbert Uijttenbogaart, geboren op 2 maart 1795 te Meerkerk, overleden op in 1797 te Meerkerk.

Anno 1795 den 2 Maart geboren Gijsbert Soon van Teunis Janse Uijttenbogaart, en den 8 dito gedoopt. obiit en Lena Gijsberts van Krimpen. Egte Lieden. Getuijge: Jannigje de Graaf, hvr: van Klaas Sprong voor wien stont: Aaltje Muilwijk, J:D:

5. Gijsbert Uittenbogaard, geboren op 30 juli 1798 te Meerkerk. Zie 90

30 Julij geb: Gijsbert zoon van Teunis Uittenbogaard 5 Augustus ged: en EL.
Lena van Cruipen. Getuige Arigje Brand hvr van Klaas van Cruipen woonachtig onder Giessen Nieuwkerk.


6. Dirkje Uit den Bogert, geboren op 28 maart 1800 te Meerkerk.

In het jaar 1800 28 Maart geb: Dirkje dochter van Teunis Uit den Bogert en Lena van Krimpen EL. 6 April ged: getuige Adriana Muijen Hvr van Johannes van Krimpen woonachtig te Dubbeldam bij Dordrecht.

 

66. Jacob Hoeve Uijttenbogaart, gedoopt op 29 mei 1768 te Meerkerk. Getuijge: Teuntje Teunisse Kleijn, J:D: Overleden op 15 januari 1823 te Meerkerk. Gehuwd in de kerk op 29 oktober 1797 te Noordeloos met Aaltje Hoeijenbos, gedoopt op 3 december 1777 te Noordeloos.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Hoeve Uijttenbogaart, (Verhoef) geboren op 27 december 1797 te Noordeloos, jong overleden.

2. Jan Hoeve Uijttenbogaart, geboren op 1 oktober 1800 te Noordeloos. Zie 91

3. Jan Uijttenbogaart, geboren op 12 mei 1804 te Noordeloos. Zie 92

4. Jannigje Uijttenbogaart, geboren op 11 maart 1807 te Noordeloos, overleden op 20 juni 1809 te Meerkerk.

5. Klaas Uijttenbogaart, geboren op 18 december 1809 te Meerkerk, overleden op 21 maart 1821 te Meerkerk.

6. Elisabeth Uijttenbogaart, geboren op 15 december 1815 te Meerkerk, overleden op 1 mei 1904 te Gouda. Gehuwd met Pieter van der Zouwen, geboren op 31 januari 1818 te Tienhoven, overleden op 15 oktober 1891 te Tienhoven.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob van der Zouwen, geboren op 7 november 1858 te Tienhoven.

 
67. Aart Hoeve Uijttenbogaart, gedoopt op 26 juni 1774 te Meerkerk. Getuijge: Teuntje Uijtten Boogaart, huijsvrouw van Jacob de Wit, ouderling deser gemeente. Gehuwd met Pietertje IJskamp.

Uit dit huwelijk:

1.  Cornelia Uijttenbogaart, geboren op 8 maart 1796 te Noordeloos.
 

68. Jan van den Bogaard (van den Bogaerd), winkelier in Kamerik, gedoopt te Benschop op 18 januari 1767, overleden op 7 augustus 1847 te Kamerik. Gehuwd (1) op 7 augustus 1796 in de kerk te Oudewater met Cornelia van Maurik, gedoopt op 31 maart 1771, Cornelia is overleden op 2 mei 1816 te Kamerik. Gehuwd (2) op 12 december 1817 te Kamerik met Marrigje de Leeuw, gedoopt op 17 augustus 1766, overleden op 16 augustus 1829, dochter van Jan Aalberts de Leeuw en Willemijntje Segers van den Hoek.

Uit het 1e huwelijk:

1. Dirk van den Bogaard, geboren op 29 november 1796 te Kamerik.

2. Jannigje van den Bogaard, geboren op 28 mei 1803 te Kamerik, geboren op 28 mei 1803. Gehuwd (1) op 25 september 1827 te Kamerik-Mij Zijde met Jasper Broekman, geboren in 1805 te Oudewater. Gehuwd (2) op 2 september 1836 te Kamerik-MijZijde met Willem van der Doos, geboren in 1812 te Bodegraven.

Uit het 1e huwelijk:

1. Hendrik Broekman, geboren op 24 december 1827 te Kamerik-MijZijde.

2. Cornelia Broekman, geboren op 3 maart 1829 te Kamerik-Houtdijken.

3. Jan Broekman, geboren op 17 september 1831 te Kamerik-Houtdijken.

4. Catharina Broekman, geboren op 22 februari 1834 te Kamerik-Houtdijken.

Uit het 2e huwelijk

5. Gerrigje van der Doos, geboren op 1 april 1837 te Kamerik-Houtdijken.

 

69. Jan Uittenbogaard (Uijtten Bogaard), gedoopt te Oudewater op 24 maart 1773, overleden op 16 februari 1855 te Papekop. Gehuwd in de kerk te Oudewater op 13 mei 1810 met Bastiaantje van der Schee, gedoopt op 19 februari 1783 te Oudewater, overleden in Papekop op 16 februari 1839, dochter van Willem van der Schee en Annigje Kooren.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Uittenbogaard, geboren te Papekop op 26 januari 1811. Zie 93

2. Elisabeth Uittenbogaard, geboren te Papekop op 29 december 1812, overleden op 6 januari 1883 te Woerden. Gehuwd op 28 december 1832 te Papekop met Louwerens Machielsz. Blok, geboren op 4 maart 1802 te Oudenwater, overleden op 29 maart 1876 te Woerden, zoon van Machiel Blok en Klaartje van der Burg.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Blok, geboren op 27 februari 1832 te Papekop.

2. Machiel Blok, geboren op 15 mei 1833 te Papekop, overleden op 7 november 1882 te Jutphaas.

3. Bastiaantje Blok, geboren op 17 oktober 1834, overleden op 30 december 1903 te Schalkwijk.

4. Klaartje Blok, geboren op 23 februari 1837 te Papekop.

5. Jan Blok, geboren op 6 augustus 1838 te Rietveld.

6. Arie Blok, geboren op 13 november 1840 te Woerden.

7. Cornelis Blok, geboren op 21 augustus 1844 te Woerden.

8. Elisabeth Blok, geboren op 8 september 1847 te Woerden.

9. Gerrit Blok, geboren op 15 januari 1851 te Woerden, overleden op 6 februari 1931 te Apeldoorn.

10. Gijsbert Blok, geboren op 1 november 1852 te Woerden.

3. Annigje Uittenbogaard, geboren te Papekop op 25 december 1813, overleden op 19 april 1883 te Oudewater. Gehuwd op 27 juli 1837 te Papekop met Jacobus Hagoort, geboren op 4 januari 1812 te Linschoten.

Uit dit huwelijk

1. Aagje Hagoort, geboren op 28 januari 1838 te Waarder.

2. Bastiaantje Hagoort, geboren op 4 mei 1839 te Waarder.

3. Jan Hagoort, geboren op 20 oktober 1846 te Papekop.

4. Gerrigje Uittenbogaard, geboren te Papekop op 18 januari 1814. Gehuwd op 15 februari 1834 met Joseph van Eck, geboren in 1801 te Oudewater.

Uit dit huwelijk:

1. Gerritje van Eck, geboren op 15 december 1852 te Willescop.

2. Annigje van Eck, geboren op 15 december 1852 te Willescop.

3. Elisabeth van Eck, geboren op 15 december 1852 te Willescop.

5. Anna Uittenbogaard, geboren te Papekop op 10 december 1815, overleden op 22 december 1815 te Papekop.

6. Willemijntje Uittenbogaard, geboren te Papekop op 15 december 1816, overleden op 3 april 1880 te Papekop.

7. Anna Will Uittenbogaard, geboren te Papekop op 30 augustus 1818, overleden op 3 april 1880 te Papekop. Gehuwd op 24 oktober 1838 te Papekop met Pieter Stolk, geboren op 4 juli 1817 te Papekop.

Uit dit huwelijk:

1. Bastiaan Peter Stolk, geboren op 20 maart 1839 te Papekop.

2. Bastiaantje Stolk, geboren op 20 maart 1839 te Papekop.

3. Jacobus Stolk, geboren op 15 april 1840 te Papekop.

4. Jan Stolk, geboren op 10 april 1841 te Papekop.

5. Bastiaantje Stolk, geboren op 18 juli 1842 te Papekop.

6. Grietje Stolk, geboren op 28 september 1843 te Zegveld.

7. Pieter Stolk, geboren in 1844 te Papekop.

8. Gerrit Stolk, geboren in 1845 te Papekop.

9. Gerrit Stolk, geboren op 28 november 1847 te Papekop.

10. Willem Stolk, geboren op 23 november 1848 te Papekop.

11. Gerrit Stolk, geboren op 17 november 1849 te Papekop.

12. Annigje Stolk, geboren op 14 april 1851 te Papekop.

13. Elisabeth Stolk, geboren op 17 mei 1852 te Papekop.

14. Anna Will Stolk, geboren op 17 juni 1853 te Papekop.

15. Maria Stolk, geboren op 16 augustus 1854 te Papekop.

16. Neeltje Stolk, geboren op 22 september 1855 te Papekop.

17. Gerrit Stolk, geboren op 15 september 1856 te Papekop.

18. Bastiaan Pieter Stolk, geboren op 6 maart 1859 te Papekop.

19. Gerrigje Stolk, geboren op 11 februari 1861 te Papekop.

20. Jan Stolk, geboren op 21 mei 1863 te Papekop.

8. Naamloos, Uittenbogaard, geboren te Papekop op 2 maart 1820.

9. Kornelia Uittenbogaard, geboren te Papekop op 18 november 1821, overleden op 21 februari 1822 te Papekop.

 

70. Aart Uittenbogaard (Uijtten Bogaard), gedoopt te Oudewater op 15 oktober 1775, overleden op 3 oktober te Haastrecht. Gehuwd op 3 april 1796 te Haastrecht met Pietertje van der Ree, gedoopt in Schoonhoven op 30 juli 1778, overleden op 4 december 1859 te Haastrecht.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Uittenbogaard, geboren te Haastrecht op 6 januari 1797, overleden op 20 oktober 1884 te Haastrecht.

2. Dirkje Uittenbogaard, geboren te Haastrecht op 17 juni 1798, overleden op 15 oktober 1806 te Haastrecht.

3. Gerrit Uittenbogaard, geboren te Haastrecht. op 23 januari 1800. Zie 94

4. Arie Uittenbogaard, geboren te Haastrecht op 20 februari 1802. Zie 95

5. Andries Uittenbogaard, geboren te Haastrecht op 24 januari 1804. Zie 96

6. Cornelis Uittenbogaard, geboren te Haastrecht op 5 januari 1806. Zie 97

7. Dirk Uittenbogaard, geboren te Haastrecht op 28 februari 1808. Zie 98

8. Anderlijntje Uittenbogert, geboren te Haastrecht op 5 februari 1810, overleden op 10 september 1888 te Haastrecht. Anderlijntje was ongehuwd toen ze een kind kreeg. Gehuwd (1) met Hendrik van der Ree, zilversmid, geboren op 11 mei 1805 te Schoonhoven. Gehuwd (2) op 11 december 1856 te Schoonhoven met Cornelis van Os, zilversmid, geboren op 9 november 1809 te Schoonhoven, zoon van Melis Cornelis van Os en Hendrina Mulder.

1. Dirkje Uittenbogaard, geboren op 3 april 1833, Dirkje is overleden op 21 december te Nieuweveen.

Uit het 1e huwelijk:

2. Pietje van der Ree, geboren op 25 december 1840 te Schoonhoven.

3. Sara Maria van der Ree, geboren op 6 februari 1843 te Schoonhoven. Sara Maria was blind, de oorzaak van haar handicap is niet bekend, overleden op 24 januari 1927 te Schoonhoven. Sara is 64 jaar geworden. Gehuwd (1) op 11 maart 1863 met Izaak Andries Verheij, zilversmid, geboren op 5 februari 1845 te Schoonhoven, overleden op 13 maart 1873 aldaar op 28-jarige leeftijd, zoon van Abraham Verheij en Andrina Pieternella van Ooijen.

4. Elisabeth van der Ree, geboren op 28 februari 1845 te Schoonhoven.

Theelepels, meesterteken Hendrik van der Ree

Schoonhoven., jaarletter 1848.

9. Teunis Uittenbogaard, geboren te Haastrecht op 27 juli 1812. Zie 99

10. Johannes Uittenbogaard, geboren te Haastrecht op 6 maart 1815, overleden op 31 december 1887 te Haastrecht.

11. Jannigje Uittenbogaard, geboren te Haastrecht op 14 december 1816, overleden op 27 maart 1889 te Haastrecht. Gehuwd met Nicolaas Gidts, geboren op 18 februari 1819 te Schoonhoven.

12. Leendert Uittenbogaard, geboren te Haastrecht op 9 maart 1819. Zie 100

 
71. Otto Uittenbogaard (Uijtten Bogaard), kleermaker, gedoopt op 17 december 1786 te Oudewater, overleden op 20 augustus 1853 te Oudewater. Gehuwd (1) in de kerk te Kamerik op 7 juni 1812 met Jacoba Hardenbol, geboren te Kamerik, gedoopt op 24 august 1788 te Jaarsveld, overleden op 13 mei 1823 te Oudewater, dochter van Willem Hardenbol en Klara Vonk. Gehuwd (2) in Benschop op 29 april 1827 met Elizabeth Bredie, gedoopt te IJsselstein op 18 november 1786, overleden voor 1853, dochter van Cornelis Bredie en Agatha Keyls.

Uit het 1e huwelijk:

1. Gerrit Uittenbogaard, geboren te Oudewater op 8 maart 1813, overleden op 8 augustus 1833 te Dordrecht.

2. Willem Dirk Uittenbogaard, geboren te Oudewater op 4 december 1814, overleden op 26 maart 1817 te Oudewater.

Uit uit het 2e huwelijk:

3. Elisabeth Agatha Uittenbogaard, geboren te Oudewater op 30 augustus 1828, overleden op 25 april 1830 te Oudewater.
 

72. Huibert Uittenbogaard (Uijtten Bogaard), gedoopt te Papekop op 16 december 1789, overleden op 26 augustus 1856 te Haastrecht. Gehuwd op 21 april 1810 in de kerk te Oudewater met Aletta de Vries, geboren te Benschop op 8 december 1788, overleden op 9 juni 1859 te Haastrecht, dochter van Jacob de Vries en Adriana Lekkerkerk.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob Uittenbogaard, geboren te Bodegraven op 15 juli 1813. Zie 101

2. Elisabeth Uittenbogaard, geboren te Haastrecht op 1 september 1816, overleden op 19 november 1875 te Haastrecht. Gehuwd op 17 september 1836 te Haastrecht met Maarten Verboom, geboren op 30 maart 1789 te Reeuwijk

Uit dit huwelijk:

1. Jacob Verboom, geboren op 5 maart 1837 te Haastrecht.

2. Huibert Verboom, geboren op 2 september 1838 te Haastrecht.

3. Johannes Verboom, geboren op 16 april 1840 te Haastrecht.

4. Anna Verboom, geboren op 7 april 1842 te Haastrecht.

5. Willem Verboom, geboren op 12 oktober 1844 te Haastrecht.

6. Gerrit Verboom, geboren op 26 maart 1847 te Haastrecht.

7. Aletta Verboom, geboren op 15 november 1849 te Haastrecht.

8. Maarten Verboom, geboren op 4 maart 1852 te Haastrecht.

9. Adriana Verboom, geboren op 32 januari 1855 te Haastrecht.

3. Ariaantje Uittenbogaard, geboren te Haastrecht op 22 april 1818 volgt, overleden op 8 december 1848 te Haastrecht. Gehuwd op 16 juni 1838 te Haastrecht met Huibert Linschoten, geboren op 4 oktober 1813 te Haastrecht.

Uit dit huwelijk:

1. Zoetje Linschoten, geboren op 15 september 1838 te Haastrecht.

2. Leendert Linschoten, geboren op 13 oktober 1840 te Haastrecht.

3. Aletta Linschoten, geboren op 8 januari 1843 te Haastrecht.

4. Neeltje Linschoten, geboren op 30 november 1848 te Haastrecht.

5. Huibert Linschoten, geboren op 30 november 1848 te Haastrecht.

4. Gerrit Uittenbogaard, geboren te Haastrecht op 3 januari 1822. Zie 102

5. Jannigje Uittenbogaard, geboren te Haastrecht op 19 december 1824 volgt, overleden op 20 augustus 1904 te Haastrecht. Gehuwd op 6 maart 1857 met Willem Kloot, geboren op 14 november 1825 te Stolwijk.

Uit dit huwelijk:

1. Adriana Kloot, geboren op 27 april 1857 te Haastrecht.

2. Arie Kloot, geboren op 7 juli 1858 te Haastrecht.

3. Aletta Kloot, geboren op 17 september 1859 te Haastrecht.

4. Christina Kloot, geboren op 27 december 1860 te Haastrecht.

5. Gerrigje Kloot, geboren op 18 januari 1862 te Haastrecht.

6. Hendrika Kloot, geboren op 6 april 1863 te Haastrecht.

7. Arie Kloot, geboren op 6 april 1863 te Haastrecht.

8. Johanna Kloot, geboren op 25 april 1864 te Haastrecht.

9. Elisabeth Kloot, geboren op 25 april 1864 te Haastrecht.

10. Huibertje Kloot, geboren op 26 mei 1865 te Haastrecht.

11. Willem Kloot, geboren op 21 december 1866 te Haastrecht.

12. Huibert Kloot, geboren op 21 december 1866 te Haastrecht.

13. Huibertje Kloot, geboren op 21 juni 1868 te Haastrecht.

14. Huibert Kloot, geboren op 7 augustus 1869 te Haastrecht.

6. Aart Uittenbogaard, geboren te Haastrecht op 14 september 1827. Zie 103

7. Hendrik Uittenbogaard, geboren te Haastrecht op 9 december 1832, overleden op 6 februari 1908 te Haastrecht. Gehuwd (1) op 23 april 1857 te Waddinxveen met Wilhelmina van Eijk, overleden op 16 november 1857 te ?, dochter van Nanne van Eijk en Merrigje Eijkelenboom. Gehuwd (2) op 19 januari 1861 te Stolwijk met Petronella Verburg, geboren te Stolwijk op 16 november 1837, overleden op 9 augustus 1914 te Haastrecht.

 

73. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 21 april 1808 te Ameide, overleden op 24 januari 1891 te Ameide. Gehuwd op 29 juni 1837 te Ameide met Niklasina de Borst, geboren op 2 juni 1815 te Ameide, overleden op 20 juni 1893 te Ameide, dochter van Adrianus de Borst en Hermina Visser.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Uittenbogaard, geboren op 13 januari 1838 te Ameide, overleden op 7 maart 1838 te Ameide.

2. Johannes Uittenbogaard, geboren op 23 december 1839 te Ameide, overleden op 3 juli 1841 te Ameide.

3. Johannes Uittenbogaard, geboren op 31 juli 1841 te Ameide. Zie 104

4. Adrianus Uittenbogaard, geboren op 7 mei 1844 te Ameide. Zie 105

5. Hermina Maria Uittenbogaard, geboren op 19 maart 1848 te Ameide, overleden op 16 april 1849 te Ameide.

6. Naamloos Uittenbogaard, geboren op 5 augustus 1849 te Ameide.

7. Hermina Maria Uittenbogaard, geboren op 5 augustus 1849 te Ameide. Gehuwd op 18 mei 1877 te Ameide met Pieter van Bemmel, geboren op 31 augustus 1845 te Vianen

8. Huibert Uittenbogaard, geboren op 18 april 1851 te Ameide, overleden op 11 augustus 1851 te Ameide.

9. Huibert Uittenbogaard, geboren op 6 september 1852 te Ameide. Zie 106

10. Naamloos Uittenbogaard, geboren op 18 augustus 1853 te Ameide.

11. Sophia Uittenbogaard, geboren op 18 juni 1856 te Ameide, overleden op 22 september 1856 te Ameide.

12. Areke Uittenbogaard, geboren op 15 november 1859 te Ameide, overleden op 22 februari 1870 te Ameide.

 

74. Jan Uittenbogaard, gedoopt te Ameide op 26 april 1789, overleden op 15 augustus 1870e Ameide. Gehuwd op 16 december 1819 te Ameide met Jannigje Baggerman, gedoopt op 19 januari 1793 te Hardinxveld, overleden op 21 februari 1855 te Ameide, dochter van Jacob Baggerman en Grietje Andel.

Uit dit huwelijk:

1. Fijgje Uittenbogaard, geboren op 22 april 1820 te Ameide, overleden op 6 december 1872 te Ameide. Fijgje was ongehuwd toe ze 1 kind kreeg. Gehuwd op 12 augustus 1846 te Ameide met Leonardus Johannes de Gelder.

1. Jannigje Uittenbogaard, geboren op 8 maart 1842 te Ameide, overleden op 19 januari 1881 te Ameide. Gehuwd op 18 juli 1868 te Ameide met Jan Veen, geboren op 29 november 1843 te Tienhoven, overleden op 8 mei 1902 te Ameide.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Veen, is geboren op 9 september 1868 te Ameide.

2. Jan Veen, is geboren op 2 april 1870 te Ameide.

3. Jan Veen, is geboren op 13 juni 1871 te Ameide.

4. Cornelia Veen, is geboren op 12 januari te 1873 te Ameide.

5. Jacob Veen, is geboren op 8 januari 1874 te Ameide.

6. Cornelia Veen, is geboren op 17 februari 1875 te Ameide.

7. Hendricus Veen, is geboren op 17 februari 1875 te Ameide.

2. Jacob Uittenbogaard, geboren op 26 april 1821 te Ameide, overleden op 17 september 1885 te Ameide. Gehuwd op 6 september 1861 met Niesje Vuijk, geboren te Ameide in 1832.

3. Grietje Uittenbogaard, geboren op 28 juni 1822 te Ameide. Grietje was ongehuwd toen ze een kind kreeg. Gehuwd op 22 augustus 1849 te Gorinchem met Casper Meijer, geboren in 1818 te Etten Leur.

1. Jan Uittenbogaard, geboren op 13 februari 1845 te Ameide, overleden op25 februari 1907. Gehuwd op 27 mei 1871 te Ameide met Johanna Geertruida Sturry, geboren op 8 oktober 1845 te Ameide, overleden op 15 oktober 1905 te Ameide.

Uit het huwelijk

2. Frans Hendrik Meijer, geboren in 1848 te Gorinchem.

3. Jacob Meijer, geboren op 7 juni 1850 te Gorinchem.

4. Casper Meijer, geboren op 22 oktober 1854 te Alkmaar.

5. Jacob Meijer, geboren op 1 december 1856 te Gorinchem.

6. Anna Catharina Meijer, geboren op 9 oktober 1861 te Gorinchem.

4. Johanna Uittenbogaard, geboren op 4 september 1823 te Ameide, overleden op 3 maart 1891 te Ameide. Gehuwd op 19 december 1857 te Ameide met Adrianus Leendert Smits Diepenhorst, geboren op 6 april 1799.

Uit dit huwelijk:

1. Jannigje Smits Diepenhorst, geboren op 19 september 1858 te Ameide.

2. Dina Smits Diepenhorst, geboren op 8 september 1859 te Ameide.

3. Jan Smits Diepenhorst, geboren op 11 september 1861 te Ameide.

4. Teuntje Uittenbogaard, geboren op 22 juli 1872 te Ameide. (Teuntje werd door Adrianus erkend als zijn kind, Teuntje heette dus Uittenbogaard)

5. Adrianus Smits Diepenhorst, geboren op 1 november 1879 te Ameide.

5. Heiltje Uittenbogaard, geboren op2 november 1825 te Ameide, overleden op 30 oktober 1826 te Ameide.

6. Heiltje Uittenbogaard, geboren op 16 mei 1827 te Ameide, overleden op 18 april 1910 te Ameide. Heiltje was ongehuwd toen zij 1 kind kreeg.

1. Jan Uittenbogaard, geboren op 8 december 1861 te Ameide, overleden op 21 november 1888 te Ameide.

7. Toontje Uittenbogaard, geboren op 19 januari 1829 te Ameide, overleden op 24 maart 1864 te Ameide. Gehuwd op 13 mei1853 met Bastiaan Kouwenhoven.

Uit dit huwelijk:

1. Arie Kouwenhoven, geboren op 1854 te Ameide.

2. Jan Kouwenhoven, geboren op 1856 te Ameide.

3. Pietertje Kouwenhoven, geboren op 26 januari 1858 te Ameide.

4. Arie Pieter Kouwenhoven, geboren op 14 oktober 1859 te Ameide.

8. Jan Uittenbogaard, geboren op 16 juni 1830 te Ameide, overleden op 18 augustus 1830 te Ameide.

 

75. Peter Uittenbogaard, gedoopt te Ameide op 2 oktober 1791, overleden op 31 maart 1883 te Ameide. Gehuwd op 3 februari 1819 te Hei-en Boeicop met Kaatje Middelkoop, geboren op 10 maart 1799 te Ameide, dochter van Gerrit Middelkoop en Hendrina Storm.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Uittenbogaard, geboren op 7 februari 1819 te Leerbroek. Zie 107

2. Johannes Uittenbogaard, geboren op 20 april 1820 te Ameide, verleden op 2 november 1854 te Ameide.

3. Grietje Uittenbogaard, geboren op 28 juni 1822 te Ameide.

4. Hendrika Uittenbogaard, geboren in 1823 te Ameide, overleden op 13 april 1901 te Ameide. Gehuwd op 4 maart 1848 te Ameide met Willem van Kekem, geboren in 1823 te Ameide.

Uit dit huwelijk:

1. Kaatje van Kekem, geboren op 31 december 1849 te Ameide.

2. Willem van Kekem, geboren op 28 januari 1858 te Ameide.

3. Aaltje Adriana van Kekem, geboren op 2 juni 1859 te Ameide.

Stamboomsite familie van Kekem

5. Willem Uittenbogaard, geboren op 11 maart 1824 volgt. Zie 108

6. Klaas Uittenbogaard, geboren op 1 september 1827 te Ameide, overleden op 24 augustus 1830 te Ameide.

7. Peter Uittenbogaard, geboren op 11 oktober 1829 te Ameide, overleden op 2 maart 1836 te Ameide.

8. Klaas Uittenbogaard, geboren op 12 juli 1833 te Ameide, overleden op 23 juni 1857 te Ameide.

 

76. Arie Uittenbogaard, gedoopt te Ameide op 13 november 1793, overleden op 26 september 1853 te Ameide. Gehuwd op 3 november 1819 te Ameide met Antonia van Genderen, gedoopt op 28 januari 1798 te Meerkerk, overleden op 15 juli 1856 te Ameide, dochter van Dirk van Genderen en Sijgje (Fijgje) Cornelisse Buizert.

Uit dit huwelijk

1. Dirk Uittenbogaard, geboren op 23 april 1820 te Ameide. Zie 109

2. Fijgje Uittenbogaard, geboren op 6 februari 1822 te Ameide, overleden op 1 januari 1867 te Ameide. Gehuwd op 30 mei 1840 te Ameide met Cornelis van Kekem, geboren op 18 januari 1818 te Ameide, overleden op 26 juni 1875 te Ameide, zoon van Arie van Kekem en Barbera Hoek.

Uit dit huwelijk:

1. Antonia van Kekem, geboren op 9 maart 1844 te Ameide.

2. Arie van Kekem, geboren op 15 augustus 1846 te Ameide.

3. Hanna van Kekem, geboren op 1 februari 1849 te Ameide.

4. Conelis Arie van Kekem, geboren op 8 september 1852 te Ameide.

5. Geertje van Kekem, geboren op 8 april 1855 te Ameide.

6. Johanus van Kekem, geboren op 2 februari 1859 te Ameide.

7. Arie van Kekem, geboren op 29 september 1865 te Ameide.

8. Babara van Kekem, geboren op6 oktober 1840 te Ameide.

3. Johannes Uittenbogaard, geboren op 30 april 1825 te Ameide, overleden op 8 april 1829 te Ameide.

 

77. Willem de Groot (de Groot is een tussenvoeging) Uittenbogaard, gedoopt te Meerkerk op 4 februari 1799, overleden op 30 mei 1867 te Ameide. Gehuwd op 22 mei 1828 te Ameide met Anna Elisabeth Roth, geboren op 1 february 1808 te Ameide, dochter van Laurens Roth en Cornelia Laurensdr van Es.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Uittenbogaard, geboren op 20 december 1828 te Ameide. Zie 110

2. Laurens Uittenbogaard, geboren op 26 februari 1830 te Ameide. Zie 111

3. Naamloos Uittenbogaard, geboren op 14 december 1830 te Ameide.

4. Arie Uittenbogaard, geboren op 17 februari 1832 te Ameide.

5. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 30 november 1834 te Ameide. Zie 112

6. Jan Uittenbogaard, geboren op 17 juni 183? te Ameide. Zie 113

7. Cornelia Uittenbogaard, geboren op 22 januari 1837 te Ameide, overleden op 15 mei 1912. Gehuwd op 20 mei 1859 te Ameide met Gerrit de Bie, geboren op 18 augustus 1836 te Ameide, overleden op 23 februari 1914.

Uit dit huwelijk:

1. Adriana de Bie, geboren op 14 oktober 1859 te Ameide.

2. Adriana de Bie, geboren op 1 december 1860 te Ameide.

3. Adriana de Bie, geboren op 6 december 1861 te Ameide.

4. Anna Elisabeth de Bie, geboren op 16 februari te Ameide.

5. Gerrit de Bie, geboren op 13 maart 1866 te Ameide.

Afdruk van Johan Ferry Boer, geboren 14 februari 1958, zoon van Willem Boer en Johanna Sophia Muller, kleinzoon van Pieter Boer en Cornelia de Bie. Johan Ferry Boer, vertelt: Ik ben een kleinzoon van Cornelia de Bie, geboren op 14 december 1901. Overleden in 1982. Mijn oma was een dochter van Gerrit de Bie, geboren op 13 maart 1866. Dit is een  kopie toe uit het familieboek van Gerrit de Bie sr.

6. Willempje de Bie, geboren op 28 augustus 1868 te Ameide.

7. Willem de Bie, geboren op 21 april 1872 te Ameide.

8. Teunis de Bie, geboren op 13 juni 1874 te Ameide.

9. Fijgje de Bie, geboren op 27 januari 1876 te Ameide.

10. Johannis Cornelis de Bie, geboren op 24-08-1878. Gehuwd met Jannetje de Gidts. (kleindochter van bovengenoemde Nicolaas en zijn eerste vrouw Dirkje van Os) Zie ook genealogie-site
http://cornex.nl

8. Willem Uittenbogaard, geboren op 23 oktober 1838 te Ameide. Zie 114

9. Jan Uittenbogaard, geboren op 23 juli 1840 te Ameide.

10. Fijgje Uittenbogaard, geboren op 10 juni 1842 te Ameide, overleden op 27 mei 1917. Gehuwd op 12 april 1866 met Cornelis Streefkerk, geboren op 9 november 1839 te Tienhoven, zoon van Bart Cornelisz Streefkerk en Grietje Pieters Stichter.

Uit dit huwelijk:

1. Bart Streefkerk, geboren op 16 augustus 1868 te Ameide.

2. Willem Streefkerk, geboren op 15 mei 1870 te Ameide.

3. Marrigje Streefkerk, geboren op 12 oktober 1873 te Ameide.

4. Lourens Streefkerk, geboren op 14 september 1876 te Ameide.

5. Christiaan Streefkerk, geboren op 5 januari 1878 te Ameide.

6. Cornelis Streefkerk, geboren op juli 1882 te Ameide.

7. Arie Streefkerk, geboren op 3 maart 1885 te Ameide.

11. Naamloos Uittenbogaard, geboren op 11 december 1843 te Ameide, overleden op 11 december 1843 te Ameide.

 

78. Aart van den Boogaard, (Noemt zich ook van den Boogert) geboren op 16 maart 1783 te Oudekerk a/d IJssel, overleden op 18 februari 1828 te Moordrecht. Gehuwd op 6 mei 1810 te Moordrecht. met Lijdia Diepenhorst, gedoopt op 5 oktober 1783 te Oudewater, overleden op 30 januari 1822 te Moordrecht, dochter van Leendert Diepenhorst en Marrigje de Jong.

Uit dit huwelijk

1. Dirkje van den Boogaard, geboren op 5 september 1810 te Moordrecht, overleden op 18 augustus 1858 te Moordrecht. Gehuwd op 25 november 1838 te Moordrecht met Arie den Ouden, geboren op 20 mei 1805 te Moordrecht, overleden op 4 januari 1860 te Moordrecht, zoon van Arie den Ouden en Neeltje Brandwijk.

2. Margje van den Boogaard, geboren op 4 januari 1812 te Moordrecht.

3. Lambert van den Boogaard, geboren op 6 december 1814 te Moordrecht, overleden op 3 augustus 1868 te Moordrecht. Gehuwd op 28 maart 1839 met Apolonia de Jong, geboren op 15 december 1811 te Moordrecht, overleden op 17 januari 1871 te Moordrecht, dochter van Pieter Eldertsz de Jong en Gerrigje Ouwerkerk.

4. Lena van den Boogaard, geboren op 18 december 1816 te Moordrecht. Gehuwd op 14 mei 1841 te Moordrecht met Maarten Palm, geboren op 7 maart 1814 te Hilligersberg, overleden op 10 januari 1892 te Moordrecht, zoon van Adrianus Palm en Jannigje Kleij.

Uit dit huwelijk:

1. Adrianus Palm, geboren op 20 januari 1843 te Moordrecht.

2. Lidia Palm, geboren op 9 oktober 1844 te Moordrecht.

3. Adrianus Palm, geboren op 11 november te Moordrecht.

4. Aart Palm, geboren op 8 april 1851 te Moordrecht.

5. Dirk Palm, geboren op 17 oktober 1853 te Moordrecht.

6. Lidia Palm, geboren op 25 oktober 1855 te Moordrecht.

7. Dirk Palm, geboren op 25 juni 1859 te Moordrecht.

5. Johanna van den Boogaard, geboren op 31 april 1819 te Moordrecht, overleden op 9 november 1825 te Moordrecht.

6. Cornelia van den Boogaard, geboren op 11 augustus 1821 te Moordrecht, overleden op 2 februari 1822 te Moordrecht.

 

79. Gerrit Uyttenbogaart, geboren in 1750, overleden op 7 november 1783 te Oegstgeest, 33 jaar oud. Gerrit is de biologische vader van het kind van Peternella Swaan. Peternella is geboren in 1750, overleden op 22 december 1803 te Valkenburg (ZH), 53 jaar oud.

Kind van Gerrit en Peternella:

1. Abraham Uyttenbogaart, geboren op 27 augustus 1777 te Leiden. Zie 115

 

80. Adriaan Uijtten Bogaardt, (Adrianus Uittenbogaerd) bouwman, gedoopt op 24 december 1769 te Meerkerk, overleden op 8 april 1849 om 08:00 uur te Koudekerk. Gehuwd (1) op 5 september 1813 te Kouderkerk a/d Rijn met Elsje van Klaveren, geboren op 14 januari 1785 te Koudekerk, overleden op 15 mei 1825 te Koudekerk a/d Rijn, dochter van Cornelis van Klaveren en Margje Kamerik (vleeshouwster, Koudekerk) Gehuwd (2) op 19 december 1825 te te Kouderkerk a/d Rijn met Agatha van der Graaf, overleden op 4 juni 1867 om 13:00 uur te Koudekerk, dochter van Jacob van der Graaf (bouwman, Bodegraven) en Aagje Koene (Bodegraven)

repertorium Koudekerk aan den Rijn 1843-1844
inventarisnummer 9
aktenummer 1885
bladzijde 1
datum 11-01-1843
inhoud Verbaal van verkocht hakhout door Adrianus Uittenbogaerd, bouwman te Koudekerk, als bij mondelinge volmacht handelende voor en in naam van Gualtherus Holtius, provinciaal inspecteur der registratie enz. te Utrecht en mr. Adrianus Catharinus Holtius, hoogleraar in de rechten te Utrecht. De koopsommen en kosten belopen tezamen 1.004 gulden 29 cent. De verkoop heeft plaatsgehad op huize Poelgeest te Koudekerk.

Uit het 2e huwelijk

1. Cornelia Uittenbogaard, geboren op 18 oktober 1826 te Kouderkerk a/d Rijn. Gehuwd op 13 mei 1849 te Kouderkerk a/d Rijn met Teunis Rijneveld, geboren op 27 januari 1821 te Kouderkerk a/d Rijn.

Uit dit huwelijk:

1. Ari Rijneveld, geboren op 29 april 1850 te Kouderkerk a/d Rijn.

2. Adrianus Rijneveld, geboren op 10 januari 1852 te Kouderkerk a/d Rijn.

3. Jannetje Rijneveld, geboren op 23 december 1854 te Kouderkerk a/d Rijn.

4. Teunis Rijneveld, geboren op 12 februari 1858 te Kouderkerk a/d Rijn.

5. Klaas Rijneveld, geboren op 2 mei 1860 te Kouderkerk a/d Rijn.

6. Kornelis Rijneveld, geboren op 11 januari 1863 te Kouderkerk a/d Rijn.

7. Agatha Rijneveld, geboren op 28 mei 1864 te Kouderkerk a/d Rijn.

 

81. Hendrik Uijtten Bogaardt, (Hendrik Uittenbogerd) gedoopt op 16 december 1781 te Meerkerk, overleden op 1 januari 1838 te Meerkerk. Gehuwd (1) op 25 mei 1815 te Meerkerk met Dirkje Bastiaans Schup, geboren op 24 februari 1771, overleden op 28 april 1817 te Meerkerk, dochter van Bastiaan Willems Schup en Aaltje Parmentier. Dirkje was weduwe van Hendrik Theunisz van Hof. Gehuwd (2) op 7 november 1818 te Meerkerk met Neeltje van der Ham, geboren op 25 december 1792 te Meerkerk, overleden op 31 december 1826 te Meerkerk, dochter van Teunis van der Ham en Seijgje Gerritse Buizer(d) (Buijser) Gehuwd (3) op 25 juli 1829 te Meerkerk met Maaike Van der Ham, geboren op 30 juni 1790 te Meerkerk, overleden op 11 juni 1849 te Meerkerk, dochter van Teunis van der Ham en Seijgje Gerritse Buizer(d) (Buijser)

● Soon van Aart Hendrikse Uijtten Bogaardt,
en Pietertje Cornelisse Oskam. Egte Lieden.
Getuijge: Marigje Hendrikse Uijtten Bogaardt,
huijsvrouw van Lambert van den Boom.

Uit het 2e huwelijk

1. Aart Uittenbogaard, geboren op 30 mei 1820 te Meerkerk. Zie 116

2. Sijgje Uittenbogaard, geboren op 6 augustus 1823 te Meerkerk, overleden op 3 maart 1895 te Meerkerk. Gehuwd op 17 februari 1821 te Meerkerk met Pieter Versluis, geboren op 17 de februari 1821 te Meerkerk, overleden op 16 april 1904 in Meerkerk, zoon van Jacob Versluis en Annigje Klaasse Verhoef.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob Versluis, geboren op 2 oktober 1846 te Meerkerk.

2. Neeltje Versluis, geboren op 25 september 1848 te Meerkerk.

3. Hendrik Versluis, geboren op 10 februari 1851 te Leerdam.

4. Arie Versluis, geboren op 1 september 1854 te Meerkerk.

5. Annigje Versluis, geboren op 7 oktober 1858 te Meerkerk.

6. Teunis Versluis, geboren op 7 mei 1865 te Meerkerk.

3. Pietertje Uittenbogaard, geboren op 3 december 1826 te Meerkerk, overleden op 30 december 1890 te Meerkerk. Gehuwd op 14 juni 1844 te Meerkerk met Meijer van Iperen, geboren op 18 augustus 1812 te Meerkerk, overleden op 20 mei 1888 te Meerkerk, zoon van Coenraad van Iperen en Maria de Jong.

Uit dit huwelijk:

1. Neeltje van Iperen, geboren op 19 juli 1844
te ?.

2. Pieter Marinus van Iperen, geboren op 13 april 1849 te Meerkerk , overleden op 15 maart 1921 te Meerkerk .

3. Lucas van Iperen, geboren op 30 augustus 1852 te Meerkerk, overleden op 12 maart 1941 te Meerkerk.

4. Hendrik van Iperen, geboren op 16 december 1857 te Meerkerk, overleden op 10 april 1858 in Meerkerk.

Uit uit het 3e huwelijk

4. Neeltje Uittenbogaard, geboren op 16 november 1829 te Meerkerk, overleden op 23 november 1875 te Ameide. Gehuwd op 26 april 1851 met Bart den Haak, geboren op 1 mei 1825 te Lexmond, overleden op 11 mei 1893 in Ameide, zoon van Klaas den Haak en Baligje van Randwijk.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik den Haak, geboren rond 1852 te Ameide.

2. Teunis den Haak, geboren op 19 januari 1865 te Meerkerk, overleden op 6 november 1922 te Ameide

3. Neeltje den Haak, geboren op 28 mei 1872 in Ameide.

 

82. Cornelis Uijtten Bogaardt, gedoopt op 30 november 1783 te Meerkerk. Getuijge: Grietje Cornelisse Oskam, hvr: van Jacob Slingerlandt, overleden op 30 november 1856 te Meerkerk. Gehuwd met Judith van der Heijden.

Uit dit huwelijk

1. Aart Uittenbogaard, geboren op 1 april 1809 te Meerkerk, overleden op 21 maart 1812 te Meerkerk.

2. Aart Uittenbogaard, geboren op 21 maart 1811 te Meerkerk, overleden op 2 juli 1817 te Meerkerk.

3. Lijntje Uittenbogaard, geboren op 7 februari 1813 te Meerkerk, overleden op 23 augustus 1852 te Meerkerk. Gehuwd op 19 mei 1849 met Teunis den Haak, geboren op 20 december 1822 te Lexmond, zoon van Klaas den Haak en Baligje van Randwijk. Teunis huwde later op 28 april 1864 te Lexmond, met Elizabeth Klop.

4. Pietertje Uittenbogaard, geboren op 4 oktober 1823 te Meerkerk, overleden op 15 november 1884 te Meerkerk. Gehuwd te Meerkerk op 19 april 1851 met Aart Eikelestam, geboren op 6 januari 1823 te Haastrecht, zoon van Cornelis Aarts Eijkelenstam en Neeltje Oostrom.

Uit dit huwelijk:

1. Neeltje Eikelenstam, geboren te Meerkerk op 11 september 1851.

2. Jannigje Eikelenstam, geboren te Meerkerk op 11 oktober 1852, overleden te Meerkerk op 15 december 1852.

3. Jannigje Eikelenstam, geboren te Meerkerk op 6 januari 1854.

4. Cornelis Eikelenstam, geboren te Meerkerk op 22 november 1855.

5. Aartje Cornelia Eikelenstam, geboren te Meerkerk op 24 november 1858.

6. Aartje Cornelia Eikelenstam, geboren te Meerkerk op 11 april 1860.

7. Pieter Eikelenstam, geboren te Meerkerk op 26 juli 1861, overleden te Meerkerk op 27 oktober 1861.

8. Pieter Eikelenstam, geboren te Meerkerk op 16 jan 1863, overleden te Meerkerk op 9 augustus 1881.

9. Pieter Eikelenstam, geboren te Meerkerk 17 januari 1863, overleden te Meerkerk op 2 april 1944.

10. Aart Eikelenstam, geboren op 24 augustus 1864 te Meerkerk.

11. Johannes Eikelenstam, geboren te Meerkerk op 8 februari 1867.

12. Pietje Eikelenstam, geboren te Meerkerk op 30 juni 1868.

5. Aartje Uittenbogaard, geboren op 25 oktober 1829 te Meerkerk, overleden op 12 september 1858 te Meerkerk.

 

83. Willem Uijtten Bogaardt, (Uittenbogerd) geboren op 13 maart 1791 te Meerkerk, overleden op 10 april 1840 te Meerkerk. Gehuwd op 22 april 1818 te Meerkerk met Annigje Buizerd, geboren op 28 maart 1796 te Lexmond, overleden op 31 december 1847 te Lexmond.

Uit dit huwelijk:

1. Pietertje Uittenbogaard, (Uittenbogerd) geboren op 6 december 1818 te Lexmond, overleden op 8 januari 1855 te Meerkerk. Gehuwd op 27 maart 1846 te Meerkerk met Adrianus Baas, geboren op 9 april 1817 te Leerbroek, overleden op 4 februari 1898 te Meerkerk, zoon van Pieter Baas en Anthonia Blokland.

Uit dit huwelijk:

1. Peter Baas, geboren op 30 april 1848 te Meerkerk, overleden op 17 januari 1929 te Meerkerk .

2. Willem Baas, geboren op 4 december 1851 te Meerkerk, overleden op 28 september 1929 te Meerkerk.

3. Pietertje Baas, geboren op 1 januari 1855 te Meerkerk , overleden op 27 juni 1855 te Meerkerk.

2. Maaike Uittenbogaard, (Uittenbogerd) geboren op 2 december 1819 te Lexmond.

3. Gerrit Uittenbogerd, geboren op 13 maart 1821 te Lexmond. Zie 117

4. Aart Uittenbogaard, (Uittenbogerd) geboren op 5 november 1823 te Lexmond, overleden op 14 december 1891 te Lexmond.

5. Annigje Uittenbogaard, (Uittenbogerd) geboren op 5 december 1824 te Lexmond. Gehuwd op 14 december 1853 te Lexmond met Antonie Bikker, geboren op 19 januari 1823 te Nieuwland, zoon van Jacob Bikker en Aantje Ruiter.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob Bikker, geboren op 13 november 1854 te Meerkerk, jong overleden.

2. Jacob Bikker, geboren rond 1856. Gehuwd met Maria Bos.

3. Aantje Bikker, geboren rond 1857. Gehuwd met Gerrit Brakel.

2. Annigje Pietertje Bikker, geboren op 25 januari 1858 te Meerkerk.

3. Willem Bikker, geboren, op 27 april 1859 te Meerkerk.

4. Aartje Bikker, geboren op 27 maart 1861 te Meerkerk, jong overleden.

5. Aartje Bikker, geboren, op 14 januari 1863 te Meerkerk.

6. Maria Uittenbogaard, (Uittenbogerd) geboren op 31 januari 1826 te Lexmond, overleden op 16 juli 1827 te Lexmond.

7. Maria Uittenbogaard, (Uittenbogerd) geboren op 18 mei 1832 te Lexmond, overleden op 13 september 1832 te Lexmond.

8. Kornelis Uittenbogerd, geboren op 30 maart 1834 te Lexmond. Zie 118

9. Willem Uittenbogaard, (Uittenbogerd) geboren op 15 juni 1836 te Lexmond, overleden op 1 juli 1836 te Lexmond.

10. Willem Uittenbogerd, (Uittenbogerd) geboren op 5 september 1837 te Lexmond. Zie 119

11. Hendrika Uittenbogaard, (Uittenbogerd) geboren op 27 augustus 1838 te Lexmond, overleden op 3 oktober 1838 te Lexmond.

 

84. Arie Uittenbogaard, geboren op 18 maart 1816 te Meerkerk, overleden op 6 december 1891 te Meerkerk. Gehuwd op 8 februari 1850 te Meerkerk met Elisabeth Springer, geboren in 1825 te Noordeloos, overleden op 4 januari 1866 te Meerkerk.

Uit dit huwelijk

1. Gerrit Uittenbogaard, geboren op 2 maart 1851 te Meerkerk, overleden op 16 december 1865 te Meerkerk.

2. Hendrika Uittenbogaard, geboren op 2 juni 1852 te Meerkerk, overleden op 19 januari 1910 te Almkerk. Gehuwd op 6 april 1878 te Meerkerk met Antonie van Oudheusden, landbouwer, geboren op 23 maart 1847 te Almkerk, overleden op 10 januari 1923, zoon van Matthijs van Oudheusden en Cornelia van Koyck.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Elizabeth van Oudheusden, geboren op 24 juni 1879 te Emmikhoven, overleden op 25 januari 1967 te Haarlem. Gehuwd met Adrianus Groeneveld.

2. Arie van Oudheusden, geboren op 15 februari 1882 te Uitwijk, overleden op 20 november 1956 te Almkerk. Gehuwd met Helena Nieuwenhuizen.

3. Elisabeth Adriana van Oudheusden, geboren op 5 augustus 1884 te Almkerk, overleden op 16 juni 1936 te Almkerk. Gehuwd met Hendrik Nieuwenhuizen.

4. Petronella van Oudheusden, geboren op 5 oktober 1887 te Almkerk, overleden op 7 januari 1888 te Almkerk.

5. Matthijs van Oudheusden, geboren op 17 mei 1889 te Almkerk, overleden op 28 juni 1889 te Almkerk.

6. Martina Petronella van Oudheusden, geboren op 30 maart 1891 te Almkerk, overleden op 13 augustus 1891 te Almkerk.

3. Adriana Uittenbogaard, geboren op 24 juli 1853 volgt, overleden op 1933 te Meerkerk. Gehuwd op 9 oktober 1874 met Adrianus den Besten, geboren op 21 oktober 1848 te Lexmond, overleden 17 juni 1894 te Meerkerk, zoon van Jan Meijerse den Besten en Annigje Donk.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth den Besten, geboren op 22 maart 1875 te Meerkerk.

2. Annigje den Besten, geboren op 16 maart 1877 te Meerkerk.

3. Arie den Besten, geboren op 14 november 1879 te Meerkerk.

4. Jannigje den Besten, geboren op 12 augustus 1881 te Meerkerk.

4. Neeltje Uittenbogaard, geboren op 14 oktober 1854 te Meerkerk, overleden op 5 maart 1859 te Meerkerk.

5. Willem Uittenbogaard, geboren op 27 oktober 1856 te Meerkerk. Zie 120

6. Aart Uittenbogaard, geboren op 11 januari 1858 te Meerkerk. Zie 121

7. Dirk Uittenbogaard, geboren op 6 september1859 te Meerkerk. Zie 122

8. Neeltje Uittenbogaard, geboren op 5 december 1860 te Meerkerk, overleden op 29 oktober 1917 te Gorinchem. Gehuwd (1) op 18 maart 1881 te Meerkerk met Leendert Roubos, geboren op 11 januari 1856 te Almkerk, overleden (39 jr) op 21 februari 1895 te Almkerk, zoon van Pieter Roubos en Maaike van Lier. Gehuwd (2) met Arie de Kloe, geboren op 4 september 1858 te Andel, overleden op 15 januari 1927 te Gorinchem, zoon van Jacob de Kloe en Leske van Helden. Gehuwd (3) in 1895 te Wijk en Aalburg met Nicolaas Vos, geboren op 20 oktober 1857 te Wijk en Aalburg.

9. Naamloos Uittenbogaard, geboren op 2 februari 1862 te Meerkerk.

10. Arie Uittenbogaard, geboren op 24 maart 1863 te Meerkerk. Zie 123

11. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 11 juli 1865 te Meerkerk. Zie 124

 

85. Cornelis Uittenbogaard, (Cornelis uit den Bogert) geboren op 15 juli 1800 te Bergschenhoek, overleden op 17 mei 1878 te Bleiswijk. Gehuwd op 17 januari 1824 te Bleiswijk met Suzanna Krijgsman, geboren op 20 april 1800 te Bleiswijk, overleden op 9 augustus te Bleiswijk, dochter van Arie Krijgsman en Geertje van der Mark.

Uit dit huwelijk:

1. Aaltje Uitdenbogert, geboren op 6 juni 1824 te Bleiswijk, overleden op 19 maart 1891 te Zevenhuizen. Gehuwd op 16 maart 1845 met Izaac Bos, geboren op 27 juni 1819 te Zevenhuizen, overleden op 1 januari 1880 te Zevenhuizen, zoon van Arie Bos en Maria Geerlof.

Uit dit huwelijk:

1. Suzanna Bos, geboren op 27 december 1854 te Zevenhuizen, overleden op 10 mei 1926 te Zevenhuizen.

2. Maria Bos.

3. Cornelia Geertruida Bos.

4. Cornelis Bos.

5. Arie Bos, geboren op 28 juli 1848 te Zevenhuizen.

6. Izaak Bos

7. Jan Bos.

2. Geertje Uitdenbogert, geboren op 5 januari 1826 te Bleiswijk, overleden op 7 september 1826 te Bleiswijk.

3. Geertje Uitdenbogert, geboren op 30 maart 1827 te Bleiswijk, overleden op 28 mei 1884 te Schiebroek. Gehuwd op 20 mei 1855 met Gerrit Buijs, geboren op 8 december 1822 te Bergschenhoek, zoon van Dirk Buijs en Dina Noteboom.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Buijs, geboren op 28 augustus 1855 te Bleiswijk.

2. Suzanna Buijs, geboren op 24 augustus 1857 te Bleiswijk.

3. Suzanna Buijs, geboren op 11 november 1858 te Bleiswijk.

4. Cornelis Buijs, geboren op 8 maart 1861 te Bleiswijk.

4. Johannes Uitdenbogert, geboren op 25 september 1831 te Bleiswijk. Zie 125

 

86. Arie Uittenbogaard, (Uit den Bogerd) geboren op 7 september 1808 te Bleiswijk, overleden op 1 april 1895 te Bleiswijk. Gehuwd (1) op 29 april 1832 te Berschenhoek met Lydia van Oosten, geboren op 27 april 1811 te Zegwaard, overleden (36 jr) op 5 april 1848 te Bleiswijk, dochter van Matthijs van Oosten en Elisabeth Noteboom. Gehuwd (2) met Sophia in 't Hol (Sophia Hol?), geboren op 6 oktober 1809 te Alphen, overleden op 23 augustus 1877.

Uit het 1e huwelijk:

1. Johannes Uitdenbogerd, geboren op 20 februari 1833 te Bleiswijk, overleden op 1 september 1834 te Bleiswijk.

2. Elisabeth Uitdenbogerd, geboren op 16 april 1834 te Bleiswijk, overleden op 14 augustus 1834 te Bleiswijk.

3. Johannes Uitdenbogerd, herbergier, geboren op 19 november 1835 te Bleiswijk. Zie 126

4. Matthijs Uitdenbogerd, geboren op 29 juli 1837 te Bleiswijk, overleden op 30 september 1841 te Bleiswijk.

5. Arie Uitdenbogerd, geboren op 25 januari 1839 te Bleiswijk, overleden op 2 augustus 1839 te Bleiswijk.

6. Elisabeth Uitdenbogerd, geboren op 8 mei 1840 te Bleiswijk, overleden op 28 januari 1922 te Bergschenhoek. Gehuwd op 13 augustus 1863 met Arend van der Meer, geboren op 13 november 1836 te Bergschenhoek, overleden op 8 maart 1924 te Bergschenhoek.

Uit dit huwelijk:

1. Arie Johannes van der Meer, geboren op 18 augustus 1876 te Bergschenhoek, overleden (35jr) op 16 januari 1912 in Bergschenhoek. Gehuwd met Jacoba Haring.

2. Martina van der Meer, geboren op 13 september 1883 te Bergschenhoek. Gehuwd met Cornelis van der Torre.

7. Matthijs Uitdenbogerd, geboren op 29 augustus 1841 te Bleiswijk, overleden op 28 september 1841 te Bleiswijk.

8. Matthijs Uitdenbogerd, geboren op 28 december 1842 te Bleiswijk. Zie 127

9. Alida Petronella Uitdenbogerd, geboren op 13 juli 1844 te Bleiswijk, overleden op 19 november 1844 te Bleiswijk.

10. Arie Uitdenbogerd, geboren op 7 februari 1846 te Bleiswijk, overleden op 1 augustus 1846 te Bleiswijk.

 

87. Jacobus Uittenbogaard, (Uitdenbogerd-Uitenboogert) geboren op 7 februari 1811 te Bleiswijk, overleden op 1 april 1861 te Bleiswijk. Gehuwd op 27 april 1834 te Bleiswijk met Margaretha Westerman, geboren op 28 december 1809 te Bleiswijk, overleden in 1881 te Bleiswijk, dochter van Frans Westerman en Neeltje van den Boogaard.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Uitdenbogerd, geboren op 13 januari 1837 te Bleiswijk, overleden op 14 februari 1837 te Bleiswijk.

2. Johannes Uitdenbogerd, geboren op 16 april 1839 te Bleiswijk. Zie 128

3. Neeltje Cornelia Uitdenbogerd, geboren op 3 februari 1841 te Bleiswijk, overleden op 4 juni 1842 te Bleiswijk.

4. Frans Uitdenbogerd, geboren op 10 juli 1842 te Bleiswijk, overleden op 15 januari 1844 te Bleiswijk.

5. Cornelia Neeltje Uitdenbogerd, geboren op 23 april 1844 te Bleiswijk, overleden op 11 augustus 1917 te Bergschenhoek. Gehuwd op 12 mei 1865 te Bleiswijk met Frederik Paul, geboren op 18 december 1841 te Bergschenhoek , overleden op 28 augustus 1908 te Bergschenhoek, zoon van Simon Paul en Lena Romeijn.

Foto van Monique Baptist: De echtgenote en 3 kinderen van Frederik Paul, 1841 1908, die zelf niet gefotografeerd wilde worden, van links naar rechts: Jacobus Johannes, Simon Jacobus, Cornelia Neeltje Uitenboogert en Johanna Maria.

6. Frans Uitdenbogerd, geboren op 31 maart 1846 te Bleiswijk, overleden op 18 september 1846 te Bleiswijk.

7. Anna Frederika Uitdenbogerd, geboren op 24 juni 1848 te Bleiswijk, overleden op 18 januari 1850 te Bleiswijk.

 

88. Huybert Uittenbogaard, (Uitdenbogerd) geboren op 8 december 1814 te Bleiswijk, overleden op 1 oktober 1902 te Bleiswijk. Gehuwd (1) in 1840 te Bleiswijk met Dirkje Rijsberger, geboren 1804, overleden op 4 december 1857. Gehuwd (2) op 20 december 1861 te Vleuten, met Marrigje Dorsten, geboren op 1 mei 1827 te Vleuten, overleden op 19 december 1897 te Bleiswijk.

Uit het 2e huwelijk

1. Johannes Cornelia Uitdenbogerd, geboren op 18 september 1862 te Bleiswijk, overleden op 8 januari 1863 te Bleiswijk.

2. Johannes Cornelis Uitdenbogerd, geboren op 30 december 1863 te Bleiswijk. Zie 129

3. Gerardus Alb. Uitdenbogerd, geboren op 9 oktober 1865 te Bleiswijk. Zie 130

4. Catharina Johanna Uitdenbogerd, geboren op 2 april 1867 te Bleiswijk, overleden op 31 augustus 1867 te Bleiswijk.

5. Catharina Johanna Uitdenbogerd, geboren op 12 juli 1868 te Bleiswijk, overleden op 3 januari 1940 te Overschie. Gehuwd op 26 april 1889 te Bleiswijk met Simon Poot, geboren op 10 juni 1868 te Overschie, overleden op 8 januari 1922 te Dodewaard, zoon van Pieter Poot en Neeltje Zeeuw.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Poot, geboren op 15 juli 1890 te Rotterdam, overleden op 8 november 1891 te Rotterdam.

2. Marritje Poot, geboren op 28 augustus 1891 te Rotterdam, overleden op 24 oktober 1969 te Rotterdam. Gehuwd met Arie van Staveren.

3. Neeltje Poot, geboren op 22 maart 1894 te Rotterdam, overleden op 29 maart 1895 te Rotterdam.

4. Neeltje Poot, geboren op 24 augustus 1895 te Rotterdam.

5. Catharina Johanna Poot, geboren op 21 december 1897 te Rotterdam, overleden op 7 juni 1988 te Lienden. Gehuwd met Nicolaas Adrianus van Vulpen.

6. Jannetje Poot, geboren op 8 februari 1899 te Rotterdam, overleden op 10 juni 1899 te Rotterdam.

7. Jannetje Poot, geboren op 24 oktober 1901 te Rotterdam, overleden op 2 december 1901 te Rotterdam.

 

89. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 23 oktober 1804 te Zoeterwoude, overleden op 14 augustus 1849 te ?. Gehuwd op 11 november 1836 te Benthuizen met Klaasje (van) Alenberg, geboren op 4 september 1812 te Bergschenhoek, dochter van Marinus Alenberg en Teuntje Vet. Klaasje is op 38-jarige leeftijd op 11 oktober 1850 te Zoeterwoude Gehuwd met Willem den Hertog.

Cornelis Uittenbogaart en Klaasje Alenberg
bron Burgerlijke stand - huwelijken Benthuizen 1818-1840
aktenummer 3
aktedatum 11-11-1836
bruidegom Cornelis Uittenbogaard
(32 jaar, zonder beroep, geboren te Zoeterwoude, 23-10-1804, wonende te Benthuizen, de bruidgom kan niet schrijven)
bruid Klaasje Alenberg
(24 jaar, zonder beroep, geboren te Bergschenhoek, 04-09-1812, wonende te Benthuizen)
vader bruidegom Pieter Uittenbogaard
moeder bruidegom Maria Verboon (overleden)
vader bruid Marinus Alenberg (overleden)
moeder bruid Teuntje Vet (Benthuizen)
getuige Cornelis van der Kleij, 42 jaar, bode, Benthuizen
2e getuige Gerrit Huurman, 39 jaar, metselaar, Benthuizen
3e getuige Jan van Staveren, 33 jaar, grof- en hoefsmid, Benthuizen
4e getuige Pieter Langeveld, 30 jaar, schoenmaker, Benthuizen
annotatie afkondigingen 30-10-1836 en 06-11-1836 te Benthuizen
plaatsnaam Benthuizen
instelling Streekarchief Rijnlands Midden

Klaasje van Alenberg
bron Oudshoorn bevolkingsregister 1880-1890, deel 3 blz. 5,107
naam Klaasje van Alenberg
partner wed. W. den Hertog
geboren 14-09-1813 te Bergschenhoek
adres Oudshoorn, wijk 3 nr. 367, 295
kerk ChrGer
ingekomen 24-03-1882 Hazerswoude
vertrokken 05-03-1889 Hazerswoude
plaatsnaam Oudshoorn
instelling Streekarchief Rijnlands Midden


Uit dit huwelijk:

1. Marijtje Uittenbogaard, geboren op 7 februari 1837 te Zoeterwoude, overleden op 18 augustus 1853 te Zoeterwoude.

2. Pieter Uittenbogaard, geboren op 11 april 1840 te Zoeterwoude, overleden op 18 mei 1842 te Zoeterwoude.

3. Marinus Uittenbogaard, geboren op 13 mei 1842 te Zoeterwoude.

4. Cornelis Uittenbogaard, overleden op 23 oktober 1843 te Zoeterwoude.

5. Pietertje Uittenbogaard, geboren op 7 september 1844 te Zoeterwoude, overleden op 3 september 1845 te Zoeterwoude.

6. Naamloos Uittenbogaard, geboren op 9 juli 1846 te Zoeterwoude.

7. Geertje Uittenbogaard, geboren op 21 oktober 1847 te Zoeterwoude. Gehuwd op 14 mei 1875 te Hazerswoude met Pieter Verhoog, geboren op 26 maart 1837 te Aarlanderveen.

Pieter Verhoog en Geertje Uittenbogaard
bron Burgerlijke stand - huwelijken Hazerswoude 1872-1881
inventarisnummer 17
aktenummer 13
aktedatum 14-05-1875
bruidegom Pieter Verhoog
(38 jaar, rietdekker, geboren te Aarlanderveen, wonende te Hazerswoude ;
weduwnaar van Bastiaantje Cornelia van der Loo (overleden 08-03-1873 te Hazerswoude))
bruid Geertje Uittenbogaard
(27 jaar, zonder beroep, geboren te Zoeterwoude, wonende te Hazerswoude)
vader bruidegom Cornelis Verhoog (overleden)
moeder bruidegom Apolonia Prosman (overleden)
vader bruid Cornelis Uittenbogaard (overleden 14-08-1849 te Zoeterwoude)
moeder bruid Klaasje van Alenberg (zonder beroep, Hazerswoude)
getuige Hendrik Fillekes, 53 jaar, kastelein, Hazerswoude
2e getuige Matthijs Goldberg, 68 jaar, gemeentebode, Hazerswoude
3e getuige Izak Selie, 40 jaar, veldwachter, Hazerswoude
4e getuige Johannes Petrus van Daalen, 48 jaar, rijksveldwachter, Hazerswoude
annotatie afkondigingen 02-05-1875 en 09-05-1875 te Hazerswoude
plaatsnaam Hazerswoude
instelling Streekarchief Rijnlands Midden

8. Neeltje Uittenbogaard, geboren op 7 juli 1849 te Zoeterwoude.

 

90. Gijsbert Uittenbogaard, geboren op 30 juli 1798 te Meerkerk, overleden op 28 november 1883 te te 's Heeraartsberg en Bergambacht. Gehuwd op 8 mei 1828 te Lekkerkerk met Marrigje den Ouden, geboren op 26 augustus 1806 te Lekkerkerk, overleden op 17 februari 1880 te 's Heeraartsberg en Bergambacht, dochter van Pieter den Ouden en Maria van der Pijpen.

Uit dit huwelijk:

1. Lena Uittenbogaard, geboren op 13 augustus 1828 te Lekkerkerk. Gehuwd met Brand van Eijk, geboren op 26 oktober 1830 te Stolwijk, overleden op 3 november 1908 te Stolwijk, zoon van Jan van Eijk en Aagje de Bruin.

Uit dit huwelijk:

1. Marrigje van Eijk, geboren op 25 september 1854 te Bergambacht, overleden op 7 april 1901 te Stolwijk . Gehuwd met Leendert de Mik.

2. Aagje van Eijk,geboren op 31 januari 1856 te Lekkerkerk, overleden op 16 december 1860 te Stolwijk.

3. Jannigje van Eijk, geboren op 29 september 1857 te Stolwijk, overleden op 14 januari 1932 te Gouda.

4. Gijsbert van Eijk, geboren op 28 juni 1860 te Stolwijk, overleden op 1 februari 1924 te Stolwijk. Gehuwd met Maria van den Berg.

5. Jan van Eijk, geboren op 8 juli 1863 te Stolwijk, overleden op 3 november 1863 te Stolwijk.

6. Jan van Eijk, geboren op 8 maart 1865 te Stolwijk, overleden op 15 april 1882 te Stolwijk .

7. Aagje van Eijk, geboren op 18 maart 1867 te Stolwijk, overleden op 1 november 1925 te

 Stolwijk.

8. Lena van Eijk, geboren op 26 december 1870 te Stolwijk.

2. Maria Uittenbogaard, geboren op 26 juli 1830 te Lekkerkerk. Gehuwd met Hermanus Monteban, geboren op 27 oktober 1836 te Nieuwpoort.

Uit dit huwelijk:

1. Joh. Hermanus Monteban.

3. Teuntje Uittenbogaard, geboren op 17 november 1830 te Lekkerkerk, overleden op 23 maart 1906 te Bergambacht. Gehuwd op 1 februari 1861 te Bergambacht met Teunis Bouter, (weduwnaar van Adriaantje Baas) geboren op 4 maart 1824 te Groot Ammers, overleden op 26 februari 1899 in Bergambacht, zoon van Teunis Pietersz Bouter en Maria Verkerk.

Uit dit huwelijk:

1. Gijsbert Teunis Bouter, geboren op 20 maart 1862 te Bergambacht, overleden op 22 juli 1862 te Bergambacht.

2. Gijsbert Teunis Bouter, geboren op 1 augustus 1863 te Bergambacht , overleden op 16 februari 1957 te Bergambacht. Gehuwd met Aaltje Ouweneel.

3. Teunis Bouter, geboren op 30 juni 1866 te Bergambacht, overleden op 23 april 1868 te Bergambacht.

4. Marrigje Maria Bouter, geboren 1868 te Bergambacht, overleden op 11 maart 1869 te Bergambacht.

5. Marrigje Maria Bouter, geboren 1870 te Bergambacht, overleden op 11 september 1872 te Bergambacht.

6. Maria Bouter, geboren op 2 januari 1872 te Bergambacht, overleden op 5 september 1872 te Bergambacht.

7. Marrigje Maria Bouter, geboren op 3 april 1873 te Bergambacht, overleden op 9 augustus 1944 te Bergambacht. Gehuwd met Arie Koolwijk.

8. Teunis Bouter, geboren op 22 januari 1878 te Bergambacht, overleden op 10 mei 1879 te Bergambacht.

4. Pietertje Uittenbogaard, geboren op 29 november 1833 te Lekkerkerk. Gehuwd op 22 september 1866 te Berkenwoude met Willem Quint, geboren op 17 september te Gouderak (Weduwnaar van Leentje Verdook) zoon van Adrianus Quint en Hendrina van Lindt.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrina Adriana Quint, geboren op 11 augustus 1868 te Berkenwoude

2. Adrianus Gijsbert Quint, geboren in augustus 1870 te Berkenwoude

3. Marrigje Quint, geboren op 28 september 1872 te Berkenwoude

5. Janna Uittenbogaard, geboren op 8 september 1839 te Lekkerkerk, overleden op 25 februari 1920 te Bergambacht. Gehuwd (1) op 6 mei 1862 met Jan Bak, (55 jr) zoon van Cornelis Bak en Ariaantje Vrankrijker. Gehuwd (weduwe van Jan Bak) (2) op 18 januari 1868 met Jacob Johannes Breedveld, geboren op 24 november 1817 te Lekkerkerk, overleden te Bergambacht op 13 juni 1875, zoon van Boudewijn Breedveld en Pietertje den Boon. Jacob was eerder Gehuwd met Cornelia Oskam.

Uit het 1e huwelijk: Annotatie Erkenning bij huwelijk van: Cornelis.

1. Cornelis Bak, geboren op 12 april 1862 te Lekkerkerk.

2. Cornelis Bak, geboren op 4 september 1863 te Lekkerkerk.

3. Gijsbert Bak, geboren op 19 oktober 1864 te Lekkerkerk.

4. Marrigje Bak, geboren op 5 oktober 1865 te Lekkerkerk.

Uit het 2e huwelijk:

5. Boudewijn Breedveld, geboren op 28 juni 1869 te Lekkerkerk.

6. Margrietha Uittenbogaard, geboren op 31 mei 1841 te Bergambacht, overleden op 16 april 1918 te Bergambacht.

7. Teunis Uittenbogaard, geboren op 29 september 1844 te Bergambacht. Zie 131

8. Marrigje Uittenbogaard, geboren op 24 februari 1847 te Bergambacht, overleden op 21 april 1849 te Bergambacht.

9. Gijsbertje Uittenbogaard, geboren op 1 november 1848 te Bergambacht. Gehuwd op 11 augustus 1874 met Marinus Slingeland, geboren op 10 januari 1853 te Berkenwoude, overleden op 3 januari 1939 te Gouda, zoon van Gijsbert Slingerland en Marrigje Boelhouwer.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Leendert Slingeland.

 
91. Jan Hoeve (n) Uittenbogaard, geboren op 1 oktober 1800 te Noordeloos, overleden op 15 december 1889 te Meerkerk. Gehuwd (1) op 17 april 1830 te Meerkerk met Cornelia Langerak, geboren op 15 januari 1799 te Benschop, dochter van Thomas Arijsz Langerak en Willemijntje Muijlwijk. Gehuwd (2) met Maaike Kooi, geboren op 15 april 1808 te Leerbroek, overleden op 8 december 1884 te Meerkerk. Gehuwd (3) op 3 maart 1854 te Meerkerk met Jannigje van Weenen.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob Uittenbogaard, geboren op 23 april 1830 te Meerkerk, overleden 15 september 1848 te Meerkerk.

2. Naamloos Uittenbogaard, geboren op 22 oktober 1833 te Meerkerk.

3. Willem Uittenbogaard, geboren op 14 april 1835 te Meerkerk, overleden op 2 juli 1835 te Meerkerk.

4. Klaas Uittenbogaard, geboren op 30 september 1836 te Meerkerk, overleden op 22 april 1858 te Meerkerk.
 
92. Jan Uijttenbogaart, geboren op 12 mei 1804 te Noordeloos, overleden op 19 januari 1891 te Giessendam. Gehuwd te Noordeloos op 24 februari 1827 met Antonia van Dijk, geboren op 1 september 1811 te Noordeloos.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob Uittenbogaard, geboren op 31 juli 1826 te Noordeloos.

2. Klasina Uittenbogaard, geboren op 20 november 1827 te Noordeloos, overleden op 8 januari 1828 te Noordeloos.

3. Dirk Uittenbogaard, geboren op 13 juni 1829 te Hoornaar, overleden op 15 augustus 1901 te Giessendam. Gehuwd op 5 maart 1852 met Adriana Stuy, geboren op 30 oktober 1827 te Giesen Nieuwkerk, overleden op 3 mei 1901 te Giessendam.

4. Klaas Uittenbogaard, geboren op 8 februari 1836 te Giessendam. Zie 132

5. Teunis Uittenbogaard, geboren op 28 juli 1838 te Giesedam.
 

93. Willem Uittenbogaard, geboren te Papekop op 26 januari 1811, overleden op 7 juli 1886 te Hazerswoude. Gehuwd op 16 oktober 1835 te Papekop met Geertje Hagoort, geboren op 3 oktober 1820 te Papekop, dochter van Kornelis Hagoort en Aantje Buijsert.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 22 januari 1836 te Papekop. Zie 133

2. Aartje Uittenbogaard, geboren op 11 februari 1837 te Papekop, overleden op 14 juni 1870 te Hazerswoude. Gehuwd op 31 december 1863 te Oudewater met Hendrik van Dijk, geboren op 8 november 1839 te Rhenen, zoon van Reijer van Dijk en Gijsbertje van Kooten. Zie ook 91/10

Uit dit huwelijk:

1. Gijsbertje van Dijk, geboren op 24 februari 1864 te Hazerswoude.

2. Geertje van Dijk, geboren op 28 februari 1865 te Hazererswoude.

3. Marijtje van Dijk, geboren op 18 augustus 1866 te Hazererswoude.

3. Gerrit Uittenbogaard, geboren op 7 augustus 1838 te Papekop, overleden op 9 februari 1902 te Bodegraven. Gehuwd (1) op 2 december 1869 te Zevenhoven met Annigje Hogendoorn, geboren op 1 april 1840 te Wilnis, overleden op 23 maart 1895 te Utrecht, dochter van Maarten Hogendoorn en Geertrui Verwoerd. Gehuwd (2) op 15 augustus 1895 te Bodegraven met Petronella Helena Kettenis, geboren op 20 november 1845 te Rotterdam, overleden op 14 april 1939 te Rotterdam, dochter van Lambertus Nicolaas Kettenis en Petronella Vos.

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Rijnlands Midden Algemeen Gemeente: Zevenhoven
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 11
Datum: 02-12-1869 Bruidegom Gerrit Uittenbogaard
Leeftijd: 31

Geboorteplaats: Papekop Bruid Annetje Hogendoorn
Leeftijd: 29
Geboorteplaats: Wilnis Vader bruidegom Willem Uittenbogaard Moeder bruidegom Geertje Hagoort Vader bruid Maarten Hogendoorn Moeder bruid Geertrui Verwoerd


4. Bastiaantje Uittenbogaard, geboren op 9 januari 1840 te Papekop. Bastiaantje was ongehuwd toen zij 1 kind kreeg. Gehuwd op 18 januari 1867 te Zegveld met Gerrit Halm, geboren op 20 juli 1839 te Zegveld.

1. Gerritje Uittenbogaard, geboren in maart 1865 te Zegveld, overleden op 1 juli 1865 te Oudewater.

Uit het huwelijk :

2. Jan Halm, is geboren op 27 juli 1867 te Woerden.

3. Maria Halm, is geboren op 28 augustus te Woerden.

4. Gerrigje Halm, is geboren op 29 oktober 1869 te Lange Ruige Weide.

5. Jan Uittenbogaard, geboren op 1 december 1841 te Papekop. Zie 134

6. Ari Uittenbogaard, geboren op 15 januari te 1843 te Papekop, overleden op 31 oktober 1843 te Papekop.

7. Ari Uittenbogaard, geboren op27 januari 1844 te Papekop. Zie 135 

8. Adriana Uittenbogaard, geboren op 24 augustus 1845 te Oudewater, overleden voor 1869. Gehuwd op 24 mei 1866 met Leendert van Vliet, te Oudewater, geboren op 8 februari 1830 te Nieuwveen, overleden op 23 maart 1894 te Nieuwveen, zoon van Aart van Vliet en Leuntje Cornelisse van Leeuwen. Leendert huwde als weduwnaar op op 7 mei 1869 te Bodegraven met Fijgje Van Den Berg.

9. Cornelia Uittenbogaard, geboren op 9 november 1847 te Papekop, overleden op 22 november 1847 te Oudewater.

10. Geertje Uittenbogaard, geboren op 25 mei 1849 te Oudewater. Gehuwd op 10 januari 1873 met Henderik van Dijk, geboren op 8 november 1839 te Rhenen, zoon van Reijer van Dijk en Gijsbertje van Kooten. Zie ook 91/2

11. Willemijntje Uittenbogaard, geboren op 2 mei 1851 te Oudewater, overleden 18 april 1853 te Oudewater.

12. Dirk Uittenbogaard, geboren op 21 augustus 1852 te Oudewater. Zie 136

13. Willem Uittenbogaard, geboren op 25 april 1854 te Oudewater, overleden op 17 juni 1864 te Oudewater.

14. Jan Adriaan Uittenbogaard, geboren op 26 januari 1856 te Oudewater. Zie 137

15. Willemijntje Uittenbogaard, geboren op 15 augustus 1857 te Oudewater, overleden op 9 mei 1871 te Oudewater.

16. Cornelia Uittenbogaard, geboren op 3 januari 1860 te Oudewater, overleden op 9 januari 1860 te Oudewater.

17. Cornelia Uittenbogaard, geboren op18 april 1861 te Oudewater, overleden op 27 maart 1881 te Oudewater. Gehuwd op 1 april 1880 met Johannes de Graaf, geboren op 12 augustus 1857 te Woerden, overleden op 23 februari 1935 te Oudewater, zoon van Klaas de Graaf en Barbara Halm. Johannes huwde als weduwnaar op 9 December 1881 te Jaarsveld met Jannigje van Ee.

Uit dit huwelijk:

1. Klaas de Graaf, geboren op 12 oktober 1880 te Oudewater, overleden op 12 augustus 1906 te Leiden. Gehuwd op 9 april 1906 te Leiden met Elisabeth Bonte.

18. Joseph Uittenbogaard, geboren op16 september 1863 te Oudewater, overleden op 21 mei 1923 te Zegveld. Gehuwd op 19 december 1907 te Hekendorp met Geertje van Dijk, geboren op 27 februari 1865 te Hazerswoude.

 

94. Gerrit Uittenbogaard, geboren te Haastrecht op 23 januari 1800, overleden op 16 juni 1874 te Haastrecht. Gehuwd (1) op 16 februari 1834 te Haastrecht met Sara Dros, geboren op 9 augustus 1793 te Haastrecht, overleden op 24 mei 1857 te Haastrecht. Gehuwd (2) op 8 mei 1858 te Haastrecht met Maria de Jong, geboren op 1 maart 1798 te Gouda.

Uit het 1e huwelijk

1. Pieter Uittenbogaard, geboren op 2 december 1834 te Haastrecht. Zie 138

2. Adriana Uittenbogaard, geboren op 18 november 1837 te Haastrecht, overleden op 20 augustus 1875 te ?. Gehuwd op 3 maart 1832 met Willem Smit, is geboren op 6 maart 1832 te ?

Uit dit huwelijk:

1. Arie Smit, geboren op 30 augustus 1858 te Haastrecht.

2. Gerrit Smit, geboren op 14 mei 1860 te Haastrecht.

3. Sara Maria Smit, geboren op 5 december 1862 te Haastrecht.

4. Sara Adriana Smit, geboren op 15 januari 1867 te Haastrecht.

 

95. Arie Uittenbogaard, geboren te Haastrecht op 20 februari 1802, overleden op 21 juni 1870 te Bodegraven. Gehuwd op 2 september 1825 te Haastrecht met Johanna van Wijngaarden, geboren op 31 augustus 1806 te Haastrecht, overleden op 22 september 1885 te Montfoort, dochter van Cornelis van Wijngaarden en Trijntje van den Berg.

Uit dit huwelijk:

1. Aart Uittenbogaard, geboren te Haastrecht op 27 december 1825. Zie 139

2. Cornelis Uittenbogaard, geboren te Bodegraven op 27 september 1827. Zie 140

3. Johannes Uittenbogaard, geboren te Bodegraven op 25 juni 1832. Zie 141

4. Petronella Uittenbogaard, geboren te Bodegraven op 21 januari 1835, overleden op 20 maart 1869 te Oudewater. Gehuwd op 13 mei 1853 te Bodegraven met Arie van Vliet, geboren te Woerden op 30 december 1823, overleden op 2 juni 1879 te Oudewater, zoon van Adrianus van Vliet en Arletta Verweij. Arie huwde als weduwnaar op 10 februari 1870 te Oudewater met Jannigje Verdouw.

Uit dit huwelijk:

1. Adrianus van Vliet, geboren te Oudewater op 16 januari 1854

2. Johanna van Vliet, geboren te Oudewater op 14 november 1855

3. Johanna van Vliet, geboren te Oudewater op 17 juni 1857

4. Aletta van Vliet, geboren te Oudewater op 18 maart 1859

5. Johanna van Vliet, geboren te Oudewater op 25 augustus 1861

6. Arie van Vliet, geboren te Oudewater op 26 augustus 1863

7. Catharina van Vliet, geboren te Oudewater ?

5. Trijntje Uittenbogaard, geboren te Bodegraven op 19 januari 1837, overleden op 11 november 1869 te Bodegraven. Gehuwd op 11 juni 1869 met Arie Molenaar, geboren op 2 april 1825 te ?, overleden op 16 april 1871 te Bodegraven.

Uit dit huwelijk:

1. Arie Molenaar, geboren te Bodegraven vermoedelijk op 11 november 1869, overleden op 16 september 1870 te Bodegraven.

6. Gerrit Uittenbogaard, geboren te Bodegraven op 1 november 1839, overleden op 29 mei 1841 te Bodegraven.

7. Lena Uittenbogaard, geboren te Bodegraven op 11 januari 1842, overleden op 23 april 1907 te Montfoort. Gehuwd met Johannes Berkhof, smid, geboren op 9 april 1840 te Oudewater, overleden op 10 juli 1914 te Montfoort, zoon van Pieter Berkhof en Geertruida de Kramer.

8. Gerrit Uittenbogaard, geboren te Bodegraven op 7 mei 1844, Zie 142

9. Elizabeth Uittenbogaard, geboren te Bodegraven op 24 oktober 1848, overleden op 22 juni 1929 te Rotterdam. Gehuwd op 21 juni 1871 te Gouda met Nicolaas van Willigen, geboren op 23 augustus 1848 te Oudewater , overleden op overleden op 3 augustus 1906 te Rotterdam, zoon van Johannes van Willigen en Johanna Catharina Schallenberg.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna van Willigen, geboren augustus 1870 te Oudewater, overleden op 28 december 1871 te Oudewater.

2. Johannes van Willigen, geboren op 22 juni 1872 te Oudewater.

3. Johanna van Willigen, geboren januari 1874 te Oudewater, overleden op 2 september 1874 te Oudewater.

4. N.N. van Willigen, geboren op 29 juli 1875 te Oudewater, overleden op 29 juli 1875 te Oudewater.

5. N.N. van Willigen,geboren op 14 januari 1882 te Hillegersberg, overleden op 14 januari 1882 te Hillegersberg.

6. Johanna Catharina van Willigen, geboren op 11 september 1878 te Montfoort.

7. Helena van Willigen, geboren te Montfoort op 22 september 1880

8. Pieternella van Willigen, geboren op 19 mei 1889 te Hillegersberg, overleden op 10 februari 1968 te Rotterdam.

9. Arida van Willigen, geboren op 12 mei 1893 te Rotterdam.

 

96. Andries Uittenbogaard, geboren te Haastrecht op 24 januari 1804, overleden op 24 oktober 1864 te Haastrecht. Gehuwd te Haastrecht met Johanna van Es, geboren op 17 april 1808 te Haastrecht, overleden op 16 juli 1869 te Haastrecht, dochter van Willem Laurensz van Es en Heijltje Jacobs van Dam.

Uit dit huwelijk:

1. Pietertje Uittenbogaard, geboren op 7 juni 1830 te Haastrecht, overleden op 22 juni 1830 te Haastrecht.

2. Pietertje Uittenbogaard, geboren op 28 juni 1831 te Haastrecht, overleden op 16 oktober 1835 te Haastrecht.

3. Willem Uittenbogaard, geboren op 1 mei 1834 te Haastrecht, overleden op 24 oktober 1835 te Haastrecht.

4. Aart Uittenbogaard, geboren op 30 oktober 1836 te Haastrecht, overleden op 25 april 1892 te Haastrecht. Gehuwd op 25 augustus 1861 te Haastrecht met Wilhelmina Petronella Cornelia Ooms, geboren op 7 maart 1842 te Schijndel.

5. Heiltje Uittenbogaard, geboren op 17 april 1839 te Haastrecht. Gehuwd op 19 mei 1838 met Willem Hoogervorst, geboren op 19 mei 1838 te Sluipwijk, zoon van Maarten Hoogervorst en Elizabeth Hofstede.

6. Pietje Uittenbogaard, geboren op 28 juli 1841 te Haastrecht, overleden op 16 december 1873 te Haastrecht. Gehuwd te Haastrecht op 13 mei 1865 met Leendert Toornvliet, geboren op 30 oktober 1838 te Wilnis, zoon van Adrianus Poornvliet en Gerdina van Doorn. Leendert huwde als weduwnaar zijnde op 13 mei 1875 te Haastrecht met Grietje Kerkhoven.

Uit dit huwelijk:

1. Gerdina Toornvliet, geboren op 28 mei 1867 te Haastrecht.

2. Andries Toornvliet, geboren op 15 oktober 1868 te Haastrecht.

3. Geertje Toornvliet, geboren rond 1870 te Haastrecht.

4. Adrianus Toornvliet, geboren op 31 januari 1871 te Haastrecht.

7. Elisabeth Uittenbogaard, geboren op 4 maart 1844 te Haastrecht, overleden op 2 februari 1915 te Haastrecht. Gehuwd met D. van den Pool.

 

97. Cornelis Uittenbogaard, geboren te Haastrecht op 5 januari 1806, overleden op 11 juli 1871 te Haastrecht. Gehuwd (1) op 6 mei 1852 te Schoonhoven met Geertje Kloot, geboren op 7 maart 1811 te Giessendam, overleden op 24 juni 1855 te Haastrecht, dochter van Joost Kloot en Aaltje Amersfoort. Gehuwd (2) op 22 mei 1857 te Haastrecht met Wilhelmina Anthonia Gidts, geboren op 16 februari 1823 te Schoonhoven, overleden op 16 juli 1890 te Haastrecht.

Uit het 1e huwelijk:

1. Aart Uittenbogaard, geboren op 23 maart 1853 te Haastrecht. Zie 143

2. Naamloos Uittenbogaard, geboren op 21 februari 1854 te Haastrecht.

Uit het 2e huwelijk

3. Adriana Uittenbogaard, geboren op 3 augustus 1858 te Haastrecht, overleden op 3 mei 1936 te Overschie. Gehuwd op 13 september 1876 met Wouter van der Toorn, Wouter is geboren op 26 april 1854 te Charlois, zoon van Arij van den Toorn en Kleisje Woutersdr Barendregt.

Uit dit huwelijk :

1. Arie Cornelis van der Toorn, is geboren op 25 maart 1879 te Alkemade.

4. Pietje Uittenbogaard, geboren op 2 januari 1860 te Haastrecht.

 
98. Dirk Uittenbogaard, geboren te Haastrecht op 28 februari 1808, overleden op 7 september 1857 te Haastrecht. Gehuwd op 30 januari 1846 te Haastrecht met Lijsje van den End, geboren in Woerden.

Uit dit huwelijk:

1. Aart Uittenbogaard, geboren op 21 maart 1846 te Haastrecht. Zie 144

2. Hermina Uittenbogaard, geboren op 23 december 1847 te Haastrecht, overleden op 28 februari 1926 te Nieuwveen.

3. Pieter Uittenbogaard, geboren op 17 maart 1850 te Haastrecht, overleden op 24 oktober 1855 te Haastrecht.

4. Arie Uittenbogaard, geboren op 26 april 1852 te Haastrecht. Zie 145

5. Gerrit Uittenbogaard, geboren op 10 september 1854 te Haastrecht. Zie 146

6. Pietje Uittenbogaard, overleden op 24 oktober 1855 te Haastrecht.

7. Pieter Uittenbogaard, geboren in september 1856 te Haastrecht, overleden op 22 november 1856 te Haastrecht.
 

99. Teunis Uittenbogaard, geboren te Haastrecht op 27 juli 1812, overleden op 15 augustus 1892 te Ouderkerk a/d IJssel. Gehuwd op 27 september 1838 te Haastrecht met Jannigje Graafland, geboren op 14 februari 1815 te Haastrecht, dochter van Johannes Graafland en Maria van Stappen.

Uit dit huwelijk:

1. Pietertje Uittenbogaard, geboren op 4 oktober 1839 te Haastrecht, overleden op 16 augustus 1886 te Ouderkerk a/d IJssel.

2. Johannes Uittenbogaard, geboren op 16 februari 1843 te Ouderkerk a/d IJssel. Zie 147

3. Maria Uittenbogaard, geboren op 23 april 1844 te Ouderkerk a/d IJssel. Gehuwd op 2 april 1869 te Ouderkerk aan den IJssel met Pieter van Breda.

4. Elizabeth Uittenbogaard, geboren op 20 maart 1847 te Ouderkerk a/d IJssel. Gehuwd met Hermanus van Steijnvoort, op 2 april 1869 te Ouderkerk aan den IJssel

5. Hendrika Uittenbogaard, geboren op 2 april 1849 te Ouderkerk a/d IJssel. Gehuwd met Gerrit Uittenbogaard, op 3 juni 1881 te Ouderkerk aan den IJssel. Zie 146

6. Dorothea Uittenbogaard, geboren op 29 november 1852 te Ouderkerk a/d IJssel. Gehuwd op 21 januari 1887 met Arie de Boom op 21 januari 1887 te Ouderkerk aan den IJssel.

 

100. Leendert Uittenbogaard, geboren te Haastrecht op 9 maart 1819, overleden op 24 augustus 1903 te Haastrecht. Gehuwd op 12 februari 1840 te Haastrecht , met Adriana van der Helm, geboren op 21 september 1821 te Broek, overleden op 18 maart 1902 te ?, dochter van Johannes van der Helm en Helma Borsje.

Uit dit huwelijk

1. Aart Uittenbogaard, geboren op 18 maart 1842 te Haastrecht. Zie 148

2. Helena Uittenbogaard, geboren op ? februari 1845 te Haastrecht, overleden op 5 mei 1845 te Haastrecht.

3. Johannes Uittenbogaard, geboren op 23 oktober 1847 te Haastrecht. Zie 149

4. Pietje Uittenbogaard, geboren op 2 augustus 1850 te Haastrecht, overleden op 2 februari 1903 te Haastrecht. Gehuwd op 22 mei 1874 te Haastrecht met Maarten Verboom, zoon van Maarten Verboom en Elizabeth Uittenbogaard.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Verboom, geboren op 25 november 1872 te Haastrecht.

2. Adriana Elis Verboom, geboren op 5 juli 1876 te Haastrecht.

3. Maarten Willem Verboom, geboren op 15 oktober 1877 te Haastrecht.

4. Leendert Verboom, geboren op 14 april 1879 te Haastrecht.

5. Adriana Ellis Verboom, geboren op 1 februari 1881 te Haastrecht.

6. Aletta Verboom, geboren op 8 juli 1882 te Haastrecht.

7. Hellena Adriana Verboom, geboren op 11 februari 1889 te Haastrecht.

5. Helena Uittenbogaard, geboren op 20 oktober 1852 te Haastrecht. Gehuwd op 26 september 1879 met Willem van der Voorn, geboren op 18 augustus 1848 te Moordrecht.

Uit dit huwelijk:

1. Sophia van der Voorn, geboren op 10 januari 1889 Ouderkerk a/d IJssel.

6. Adriana Uittenbogaard, geboren op 2 augustus 1856 te Haastrecht, overleden op 4 augustus 1856 te Haastrecht.

7. Willem Adriaan Uittenbogaard, geboren op 9 februari 1861 te Haastrecht. Zie 150

Een boedelbeschrijving.

Een enkele maal heb je in de archieven het geluk tegen een boedelbeschrijving op te lopen. Hierin beschrijft de notaris alles wat iemand heeft nagelaten. Hieronder heb ik een gedeelte overgenomen uit de omschrijving van de nalatenschap van Leendert Uittenbogaard. Met deze omschrijving kun U een beeld krijgen van de inrichting van de woningen van de voorouders, in dit geval van bijna 100 honderd jaar geleden.

In het jaar 1903 den zevenden van de maand oktober des middag te twaalf ure is door Jacob Koeman, notaris te Haastrecht residerende in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, tot bewaring der rechten van allen die daarbij belang zouden mogen hebben overgegaan tot de beschrijving der goederen behoordende tot de nalatenschap van den Heer Leendert Uittenbogaard in leven houtdraaier gewoond hebbende en overleden te Haastrecht den vierentwintigste augustus negentienhonderdendrie.

Welke beschrijving zal geschieden ten verzoeke en in tegenwoordigheid van: Aart Uittenbogaard, klomperunaker, wonende te Haastrecht. Johannes Uittenbogaard, klomperunaker wonende te Haastrecht. Maarten Verboom, timmerman, wonende te Haastrecht weduwnaar van Pietje Uittenbogaard, in zijne betrekking van langs levende der ouders en als zoodanig voogd over zijn drie nog minderjarige kinderen uit gemeld zijn huwelijk geboren. Zijnde genaamd: Adriana Elisabeth, Aletta en Helena Adriana Verboom.

Jan Hendrik de Hoog, broodbakker wonende te Herwijnen eerstelijk als in wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd zijnde met Elisabeth Verboom en wijders in zijne hoedanigheid als toezienden voogd over gezegde minderjarigen waartoe hij is benoemd en beëdigd door de heer kantonrechter te Schoonhoven blijkens procesverbaal van de elfden maart negentienhonderdendrie.

Maarten Willem Verboom, bakker wonende te Willige Langerak. Willem van der Vooren, schilder wonende te Ouderkerk aan den IJssel als in wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd zijnde met Helena Uittenbogaard. Willem Adrianus Uittenbogaard, klomperumaker wonende te Haastrecht.

Verklarende de comparanten: dat Leendert Uittenbogaard voorgenoemd is overleden zonder uiterste wilsbeschikkingen gemaakt te hebben tot zijne eenige erfgenamen. Nalatende zijnde vier kinderen Aart, Johannes, Helena en Willem Adrianus Uittenbogaard, ieder voor een vijfde gedeelte en de vijfkinderen van wijlen Pietje Uittenbogaard, in leven echtgenoote van den comparant Maarten Verboom, zijnde Elisabeth. Maarten Willem, Adriana Elisabeth, Aletta en Helena Adriana Verboom, tezamen voor een vijfde gedeelte.

Deze boedelbeschrijving word gedaan ten sterfhuize van de overledene in deze aan de Kerkstraat wijk B nummer 100 te Haastrecht in tegenwoordigheid van Pieter Romer notarisklerk en Hendrik de Graaf, arbeider beiden wonende te Haastrecht als getuigen.
De opgaaf en aanwijzing van alles het geen behoord te worden opgeschreven zal worden gedaan door den comparant Johannis Uittenbogaart als in het bezit van goederen zijnde die beloofd heeft alles getrouw te zullen opgeven en aanwijzen.

De waardering van de inboedel en verdere roerende goederen zal worden gedaan door den Heer Mels Graveland 1, landbouwer wonende te Haastrecht als deskundige daartoe door partijen verkozen en alhier mede verschenen welke schatter als zoodanig door den heer kantonrechter voornoemd is beëdigd blijkens procesverbaal van den zestienden september jongstleden.

De verschenen personen zijn aan de ondergeteekende notaris bekend. Wordende alom eerstelijk overgegaan tot de beschrijving en waardering der lichamelijke roerende goederen in manier als volgt:

In de woonkamer: fl 47.00

acht schilderijen, op drie gulden.
een klok en twee schilderijen, op een gulden.
een kachel en doofpot, op een gulden.
een kabinet, op zes gulden.
vierentwintig stoelen en een kruistoel, op negen gulden.

Boven: fl 20.00

een bed met toebehoren, begroot op vijfentwintig gulden.
een dito, op vijftien gulden.
een kapokbed, op vijf gulden.
een peluw, op twee gulden.

Boven achterkamer: fl 35.50

een kastje, op een gulden.
een ledikant, op vijf gulden.
eenige klederen, op tien gulden.
twee karpetten en een tafelkleedje, op vier gulden.
vloermatten en een loopertje, op twee gulden.
twee schuiftafels, op vier gulden.
vijf raam horren, op twee gulden en vijftig cent.
vijf dekens en kleinigheden, op zeven gulden.

Beneden voorkamertje: fl 15.30

een kast, op vijf gulden.
een theeblaadjes, op een gulden.
eenig glaswerk, op drie gulden.
een lepel en een knip, op vijftig cent.
een kopje, op dertig cent.
drie stoven en een stoof met stenen deksel, op een gulden vijftig cent.
twee leuningstoelen, op vier gulden.

In het voorkamertje: fl 14.00

een tafel, op vier gulden.
een spiegel, op twee gulden.
vier glasgordijnen, op een gulden.
een toonbank en zitbank op een gulden.
een kast en schilderij, op vijf gulden.
twee kerkboeken, op een gulden.

Tezamen honderdzes en dertig gulden en tachtig cent fl 136, 80.

Beschrijving der titels en papieren.

Een witte kruislot groot tien gulden serie 5639 nummer 1.

Drie obligatien ten laste Oostenrijk ieder groot honderd florijnen Oostenrijksche waarde of honderdtwintig gulden nummers: 186029, 107683 en 80494 rentende vijf percent verschijnende Eén mei en Eén november met de coupons waarvan de eerste verschijnen zullen den eerste november aanstaande.

Twee obligatien ten laste Oostenrijk ieder groot duizend florijnen Oosterijksche waarde of twaalf honderd gulden nummers: 241881 en 140484 renten de vijf percent verschijnende Eén mei en Eén november met de coupons waarvan de eersten verschijnen zullen de eersten november aanstaande.

Een obligatie ten laste Rusland leening achtienhondervierenvijftig groot vijfhonderd zilveren roebels of duizend gulden nummer: 362611 renten de vijf percent verschijnende Eén april en Eén october met de coupons waarvan de eerste reeds verschenen is den eerste dezer maand october.

Twee obligatien ten laste de spoorwegmaatschappij Orel Grinoi ieder groot vijfhonderd mark rentende vier percent verschijnende Eén april en Eén october met de coupons waarvan de eerste reeds verschenen zijn den eersten dezer maande october B29915 en 29916.

Een obligatie ten laste Rusland tweede emissie groot zeshonderdvijfentwintig Roebels nummers: 39658) tot 396585 rentende vier percent verschijnende den eerste der maand maart, juni, september en december met de coupons waarvan de eerste verschenen is den eerste september jongstleden.

Een obligatie ten laste Venezuela leening achttienhondereenentachtig groot honderd pond sterling of twaalfhonderd gulden rentende vier percent verschijnende vijftien februari en vijftien augustus serie A nummer 420 met de daarbij achterstallige coupons.

Eene schuldbekentenis wegens geleend geld ten laste van Jan Hendrik de Hoog, broodbakker wonende te Herwijnen, groot driehonderd gulden rentende drie percent; volgens aangever is hierop de rente verschuldigd sedert den vijftienden juni achtienhonderdzevenennegentig.

Eene schuldbekentenis wegens geleend geld ten laste van Hendrik Uittenbogaart, te Haastrecht groot driehonderd vijftig gulden rentende vier percent zijnde de interest volgens de verklaring van den aangever hierop te goed sedert den eersten october negentienhonderdtwee.

Eene schuldbekentenis wegens renteloos geleend geld, ten laste van den comparant Willem Adrianus Uittenbogaard, groot tweeduizendzeshonderd gulden.

Eene schuldbekentenis wegens geleend geld ten laste van het bestuur der Vereeniging voor lager onderwijs op gereformeerde grondslag te Haastrecht, groot honderdvijftig gulden rentende vier percent zijnde hierop volgens verklaring van den aangever de interest te goed sedert den eerste mei jongstleden.

De aangever verklaart: dat deze nalatenschap schuldig is aan:

H. Paul, te Haastrecht, voor een geleverde lijkkist vijfentwintig gulden vijftig cent f 25,50
J. de Pater, alhier, voor begrafeniskosten twintig gulden 20,00
W.A. Uittenbogaard, alhier voor kostgeld twaalf gulden 12,00
C.Bruggeman alhier, voor geneeskundige diensten vijf gulden vijftig cent 5,50
M.Verboom alhier voor kruidenierswaren twee gulden 2,00
P.Goudskade, alhier, voor vleesch vier gulden achtenzestig en een halve cent 4,685
Roest van der Hoop, te Gouda, voor wijn zeven gulden 7,00
Der gemeente Haastrecht, voor hoofdelijke aanslag zes gulden vijfentwintig cents 6,25

Tezamen twee en tachtig gulden drieen negentig en een halve cent f 82,935

Het bovenstaande heeft een aardige indicatie gegeven van de bezittingen die Leendert Uittenbogaard had bij zijn overlijden in 1903.

 

 

101. Jacob Uittenbogaard, geboren te Bodegraven op 15 juli 1813, overleden op 21 januari 1891 te Haastrecht. Gehuwd op 9 december 1852 te Haastrecht met Lena Hunik, geboren op 19 maart 1813 te Waarder, overleden op 31 december 1890 te Haastrecht.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Uittenbogaard, geboren op 11 november 1853 te Gouderak, overleden op 22 september 1854 te Gouderak.

2. Naamloos Uittenbogaard, geboren op 8 september 1855 te Haastrecht.

3. Naamloos Uittenbogaard, geboren op 23 augustus 1857 te Haastrecht.

4. Aletta Cornelia Uittenbogaard, geboren op 25 september 1858 te Haastrecht, overleden op 5 maart 1900 te Haastrecht. Gehuwd op 9 maart 1883 te Waarder met Teunis Boer, geboren op 28 juni 1852 te Lange Ruige Weide, zoon van Jacob Boer en Elisabeth Smit. Teunis huwde (63 jr) als weduwnaar zijnde op 9 december 1912 te Utrecht met Wilhelmina Johanna de Wit (43 jr)

 

102. Gerrit Uittenbogaard, geboren te Haastrecht op 3 januari 1822, overleden op 7 juli 1860 te Ouderkerk a/d IJssel. Gehuwd op 25 januari 1845 te Stolwijk met Gerrigje Burger, geboren op 20 september 1825 te Stolwijk, dochter van Jacob Burger en Krijntje Roos.

Uit dit huwelijk

1. Krijntje Uittenbogaard, geboren op 4 december 1845 te Stolwijk, overleden op 5 maart 1898 te Krimpen a/d IJssel. Gehuwd op 23 april 1875 te Ouderkerk aan de IJssel met Bastiaan Kreuk, geboren op 12 november 1842 te Ouderkerk aan de IJssel, overleden op 18 juni 1915 Krimpen a/d IJssel, zoon van Pieter Kreuk en Nicolacina Zwijnenburg. Bastiaan huwde als weduwnaar zijnde op 16 september 1899 te Krimpen a/d IJssel met de zus van Krijntje, Adriana Uittenbogaard (5).

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Kreuk, geboren op 10 juli 1875 te Ouderkerk a/d IJssel.

2. Pieter Kreuk, geboren op 23 mei 1877 te Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 30 november te Groningen.

2. Jacob Uittenbogaard, geboren op 19 januari 1847 te Stolwijk. Zie 151

3. Aletta Uittenbogaard, geboren op 4 juli 1848 te Stolwijk. Gehuwd te Ouderkerk a/d IJssel op 4 augustus 1869 met Arie van Zwienen, klompenmaker, geboren op 15 februari 1845 te Ouderkerk a/d IJssel, overleden op g januari 1905 te Krimpen aan de IJssel, zoon van Jan van Zwienen en Wouterina Versluis.

Uit dit huwelijk:

1. Janna Gerretje van Zwienen, geboren op 5 maart 1870 te Krimpen aan de IJssel.

2. Gerrit van Zwienen, geboren op 25 juni 1871 te Ouderkerk aan den IJssel.

3. Wouterina van Zwienen, geboren op 11 juli 1874 te Ouderkerk aan den IJsse.

4. Gerrit Jan van Zwienen, geboren op 17 februari 1877 te Krimpen aan de IJssel.

5. Gerrigje van Zwienen, geboren op 2 februari 1880 te Krimpen aan de IJssel.

6. Jan van Zwienen, geboren op 13 september 1882 te Krimpen aan de IJssel.

7. Christina van Zwienen, geboren op 11 december 1887 te Krimpen aan de IJssel.

8. Arina Aletta van Zwienen, geboren op 18 september 1890 te Krimpen aan de IJssel.

4. Huibert Uittenbogaard, geboren op 24 januari 1851 te Stolwijk. Zie 152

5. Adriana Uittenbogaard, geboren op 9 februari 1853 te Stolwijk. Gehuwd op 16 september 1899 te Krimpen a/d IJssel met Bastiaan Kreuk (102/1).

6. Pieter Uittenbogaard, geboren op 3 juli 1855 te Stolwijk, overleden op 26 december 1911 te Gouda.


7. Pietje Uittenbogaard, geboren op 3 oktober 1857 te Ouderkerk a/d IJssel. Gehuwd op 2 november 1888 te Ouderkerk a/d IJssel met Leendert Koutstaal, geboren op 4 augustus 1885 te Stolwijk, overleden op 16 februari 1917 te Gouda, zoon van Cornelia Koutstaal.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Gerrigje Koutstaal, geboren op 26 december 1889 te Stolwijk.

2. Gerrigje Cornelia Koutstaal, geboren op 24 augustus 1892 te Haastrecht.

Leendert Koutstaal.

8. Klaas Uittenbogaard, geboren op 17 december 1858 te Ouderkerk a/d IJssel.

Klaas Uittenbogaard.

9. Gerrigje Uittenbogaard, geboren op 28 mei 1860 te Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 12 februari 1871 te Ouderkerk a/d IJssel.

 

103. Aart Uittenbogaard, bouwman, geboren te Haastrecht op 14 september 1827, overleden op 8 maart 1883 te Haastrecht. Gehuwd op 26 april 1851 te Haastrecht met Marrigje de Graaff, geboren op 6 september 1825 te Haastrecht, overleden op 7 september 1914 te Haastrecht, dochter van Willem de Graaff en Zoetje Dekker.

Uit dit huwelijk:

1. Zoetje Uittenbogaard, geboren op 13 september 1851 te Haastrecht, overleden op 5 januari 1917 te Nieuwerkerk a/d IJssel. Gehuwd op 23 maart 1877 te Haastrecht met Arie Dekker, geboren rond 1851 te  Nieuwerkerk a/d IJssel, zoon van Jacob Dekker en Aaltje Noteboom.

2. Huibert Uittenbogaard, geboren op 10 oktober 1853 te Haastrecht. Zie 153

3. Aletta Uittenbogaard, geboren op 29 maart 1855 te Haastrecht, overleden op 19 juni 1860 te Haastrecht.

4. Willem Uittenbogaard, geboren op 27 september 1858 te Haastrecht. Zie 154

5. Elisabeth Uittenbogaard, geboren op 27 februari 1859 te Haastrecht, overleden op 8 augustus 1919 te Haastrecht. Gehuwd op 17 maart 1882 te Haastrecht met Pieter Graveland, geboren 17 februari 1859 te Stolwijk, overleden op 20 mei 1912 te Haastrecht, zoon van Klaas Graveland en Neeltje Verdoold.

6. Aletta Uittenbogaard, geboren op 18 april 1863 te Haastrecht, overleden op 28 november 1911 te Haastrecht. Gehuwd op 18 december 1885 te Ouderkerk a.d. IJssel met Mels Graveland, landbouwer, geboren op 2 april 1863 te Ouderkerk a.d. IJssel, overleden op 30 december 1933 te Haastrecht op 70‑jarige leeftijd, zoon van Klaas Graveland en Neeltje Verdoold. Zie ook Stijntje, een-markante stolwijkse vrouw.

Uit dit huwelijk:

1. Klaas Graveland, bouwman/veehouder, geboren op 7 oktober 1886 te Haastrecht (gezindte: NH), overleden op 11 december 1949 te Haastrecht op 63‑jarige leeftijd. Woont C7 (Cn88?). Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 17 maart 1910 te Haastrecht met Elisabeth van der Stok, 23 jaar oud, zonder, geboren op 16 september 1886 te Snelrewaard (gezindte: Geref.), overleden op 5 augustus 1968 te Haastrecht op 81‑jarige leeftijd, dochter van Johannes van der Stok en Margaretha Kool.

2. Marrigje Graveland, geboren op 20 oktober1887 te Haastrecht, overleden op 3 maart 1964 te Haastrecht op 76‑jarige leeftijd.

3. Neeltje Graveland, geboren op 1 november 1888 te Haastrecht (gezindte: Geref.), overleden op 3 februari 1915 te Haastrecht op 26‑jarige leeftijd. Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 26 september 1912 te Haastrecht met Huibertus (Bertus) Kraan, 28 jaar oud, Veehouder, geboren op 14 februari 1884 te Reeuwijk ZH (gezindte: Geref.), overleden op 27 juni 1970 te Haastrecht op 86‑jarige leeftijd. Woonde D43 te Haastrecht gewijzigd per 1 april 1948 in Prov. Weg West 63. Woonde per 22 augustus 1956 Kleine Haven 28 te Haastrecht, zoon van Pieter Kraan en Jantje Staal.

Neeltje Graveland en Huibertus Kraan.

4. Aagje Graveland, geboren op 4 december 1889 te Haastrecht, overleden op 27 april 1915 te Zevenhuizen op 25‑jarige leeftijd. Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op 17 november 1910 te Haastrecht met Teunis Jacobus van der Stok, 21 jaar oud, Veehouder, geboren op 19 juli1889 te Snelrewaard (gezindte: Geref.), zoon van Johannes van der Stok en Margaretha Kool.

5. Aart Graveland, Boer te Haastrecht, geboren op 23 februari 1892 te Haastrecht (gezindte: Geref.), overleden op 29 september 1946 op 54‑jarige leeftijd. Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 1 maart 1917 te Haastrecht met Marrigje van der Vlist, 18 jaar oud, geboren op 29 december 1898 te Haastrecht, overleden op 14 februari 1983 te Gouda op 84‑jarige leeftijd, dochter van Huig van der Vlist en Marrigje Lekkerkerker.

6. Jacoba Pietje Graveland, geboren op 19 augustus 1895 te Haastrecht, overleden op 16 maart 1931 te Reeuwijk op 35‑jarige leeftijd. Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op 24 november 1916 te Haastrecht met Pieter Kraan, Tuinder, zoon van Pieter Kraan en Jantje Staal.

7. Jacob Graveland, reiziger, geboren op 14 april 1899 te Haastrecht, overleden op 29 april1975 te Haastrecht (of Gouda?) op 76‑jarige leeftijd.

Aletta Uittenbogaard.

 

 

Het gezin van Mels Graveland en Aletta Uittenbogaart(d): Boven van links naar rechts, Marrigje, Aagje, neef Dekker, Neeltje en Klaas. Onder van links naar rechts: Aart, Vader Mels, Jacob, Moeder Aletta en Jacoba Pietje.

 
104. Johannes Uittenbogaard, geboren op 31 juli 1841 te Ameide, overleden op 16 februari 1910 te Ameide. Gehuwd op 10 mei 1873 te Ameide met Jacoba van Haarlem, geboren op 3 mei 1845 te Vianen, dochter van Willem van Haarlem en Marie Louisa Popp.

Uit dit huwelijk:

1. Areke Uittenbogaard, geboren op 15 augustus 1873 te Ameide, overleden op 15 augustus 1873 te Ameide.

2. Naamloos Uittenbogaard, geboren op 15 augustus 1873 te Ameide.

3. Wilhelmus Uittenbogaard, geboren op 5 oktober 1875 te Ameide, overleden op 9 november 1949 te Rijswijk. Gehuwd op 25 augustus 1898 te Ameide met Cornelia Diepenhorst, geboren op 7 oktober 1867 te Ameide.

4. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 11 december 1878 te Ameide, overleden op 21 februari 1904 te Ameide.

5. Nicolaas Uittenbogaard, geboren op 23 november 1885 te Ameide. Zie 155
 

105. Adrianus Uittenbogaard, geboren op 7 mei 1844 te Ameide, overleden op 24 juli 1908 te Ameide. Gehuwd op 25 augustus 1877 te Ameide met Hendrikje de Gans, is geboren op 22 maart 1847 te Ameide, overleden op 26 december 1933 te Ameide, dochter van Willem de Gans en Jannigje Boef.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 30 augustus 1878 te Ameide, overleden op 1 april 1879 te Ameide.

2. Jannigje Uittenbogaard, geboren op 6 februari 1880 te Ameide. Gehuwd op 2 juni 1905 te Ameide met Aart Hofwegen.

3. Nicolasina Uittenbogaard, geboren op 21 oktober 1882 te Ameide, overleden op 21 november 1918 te Ameide. Gehuwd op 25 mei 1906 te Ameide met Gijsbert Bernardus van Mourik, mandenmaker, geboren op 22 juni 1878 te Ameide, overleden op 10 januari 1947 te Ameide, zoon van Cornelis van Mourik en Willempje Cornelia van Es.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis van Mourik, geboren op 19 augustus 1906 te Ameide.

2. Jannigje van Mourik, geboren op 11 november 1907 te Ameide.

3. Willempje Cornelia van Mourik, geboren op 20 februari 1909 te Ameide.

4. Adrianus van Mourik, geboren op 13 januari 1914 te Ameide.

5. Gijsbert Bern van Mourik, geboren op 19 augustus 1916 te Ameide.

6. Hendrikus van Maurik, geboren op 9 november 1918 te Ameide.

4. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 21 augustus 1885 te Ameide.

 

106. Huibert Uittenbogaard, geboren op 6 september 1852 te Ameide, overleden op 6 februari 1930 te Ameide. Gehuwd op 26 januari 1877 te Hagestijn met Jannigje van der Plaat, geboren op 8 april 1855 te Leerdam, overleden op 21 januari 1914 te Ameide, dochter van Gergje (Gerrigje) van der Plaat.

Uit dit huwelijk:

1. Nicolasina Uittenbogaard, geboren op 22 mei 1877 te Ameide. Gehuwd op 14 september 1900 te Ameide met Marinus Cornelis Schotman, geboren op 17 september 1876 te Langerak, zoon van Adrianus Schotman en Annigje Versluis.

Uit dit huwelijk:

1. Jannigje Schotman, geboren op 17 januari 1902 te Ameide.

2. Jannigje Schotman, geboren op 5 oktober 1904 te Ameide.

3. Adriana Schotman, geboren op 26 oktober 1908 te Ameide

4. Huiberdina Schotman, geboren op 1april 1911 te Ameide.

5. Maria Schotman, geboren op 29 mei 1916 te Ameide.

6. Huibert Schotman, geboren op 23 juli 1924 te Ameide.

2. Gerrigje Uittenbogaard, geboren op 22 november 1878 te Ameide, overleden op 5 mei 1952 te Ameide. Gehuwd op 1 juni 1900 te Ameide met Abraham Anthonie Hoeijenbos, geboren op 23 november 1876 te Nieuwpoort, overleden op 26 juni 1965 te Ameide, zoon van Nicolaas Hoeijenbos en Annigje Maria van Gelderen.

Uit dit huwelijk:

1. Nicolaas Hoeijenbos, geboren op 21 juli 1901 te Ameide.

2. Abraham Anthonie Hoeijenbos, geboren op 10 november 1902 te Ameide.

3. Jannigje Hoeijenbos, geboren op 12 mei 1904 te Ameide.

4. Huibert Hoeijenbos, geboren op 28 juni 1905 te Ameide.

5. Teunis Arie Hoeijenbos, geboren op 28 november 1907 te Ameide.

6. Annigje Maria Hoeijenbos, geboren op 27 februari 1909 te Ameide.

7. Nicolasina Adrianna Hoeijenbos, geboren op 23 oktober 1910 te Ameide.

8. Adrianna Jacoba Hoeijenbos, geboren op 15 juli 1915 te Ameide.

9. Willem Cornelis Hoeijenbos, geboren op 30 oktober 19117 te Ameide.

10. Merardus Elize Hoeijenbos, geboren op 4 november 1919 te Ameide.

3. Areke Uittenbogaard, geboren op 10 januari 1880 te Ameide, overleden op 6 juni 1880 te Ameide.

4. Teunis Arie Uittenbogaard, geboren op 16 maart 1881 te Ameide, overleden te Hillegom.

5. Areke Uittenbogaard, geboren op 30 april 1883 te Ameide. Gehuwd te Ameide op 5 oktober 1906 met Willebrordus Heldoorn, geboren op 7 maart 1874 te Amsterdam, zoon van Willebrordus Heldoorn en Alida Wilhelmina Wolper.

Uit dit huwelijk:

1. Alida Wilhelmina Heldoorn.

2. Jan Willebrordus Heldoorn.

6. Cornelia Uittenbogaard, geboren op 25 september 1885 te Ameide. Gehuwd te Ameide op 26 augustus 1910 met Cornelis Weers, zoon van Johannes Cornelis Weers en Hendrika Cornelia Aretia Rond.

Uit dit huwelijk:

1. Conny Weers.

2. Cornelis Weers.

3. Jan Weers.

7. Willem Uittenbogaard, geboren op 16 augustus 1888 te Ameide. Zie 156

8. Hermina Maria Uittenbogaard, geboren op 29 augustus 1891 te Ameide, overleden op 24 januari 1974 te Gouda. Gehuwd op 31 maart 1911 met Pieter Hoogendoorn, geboren op 8 februari 1887 te Langerak, overleden op 7 maart 1958 te Waddinxveen, zoon van Pieter Gerrit Hoogendoorn en Klaasje van Dijk.

Uit dit huwelijk:

1. Klazina Petranella Hoogendoorn, geboren op 30 augustus 1911 te Ameide.

2. Huibert Hoogendoorn, geboren op 21 september 1912 Bergschenhoek.

3. Pieter Gerrit Hoogendoorn, geboren op 28 december 1913 te te Ameide.

4. Jannigje Hoogendoorn, geboren op 6 maart 1916 Landerak.

5. Pieter Geerit Hoogendoorn, geboren op 14 december 1919 te Langerak.

6. Hermina Maria Hoogendoorn, geboren 15 januari 1921 te Langerak.

7. Johanna Adriana Hoogendoorn, geboren op 26 september 1927 te Nieuwpoort.

8. Dirkje Hoogendoorn, geboren op 17 april 1931 te Nieuwpoort.

9. Dirk Hoogendoorn, geboren op 17 april 1931 te Nieuwpoort.

10. Cornelis Willem Hoogendoorn, geboren op 7 juni 1935 Nieuwpoort.

9. Johannes Uittenbogaard, geboren op 11 mei 1893 te Ameide, overleden op 16 februari 1894 te Ameide.

10. Johanna Uittenbogaard, geboren op 28 februari 1895 te Ameide, overleden op 13 oktober1970 te Haarlem. Gehuwd op 29 mei 1932 te Ameide met Cornelis van der Kolk. Hij is geboren op 5 mei 1895 te Ameide, overleden in november 1959 te Overveen.

Uit dit huwelijk:

1. Hubert Jan van der Kolk, is geboren op 16 oktober 1933 te Leiden.

2. Cornelis Johan van der Kolk, is geboren op 29 februari 1936 te Leiden.

Gezin Uittenbogaard, v.l.n.r: Hubert Jan, Cornelis, Cornelis Johan, Jan en Johanna Uittenbogaard.

 

11 Cornelis Uittenbogaard, geboren op 28 juli 1898 te Ameide. Zie 157

12. Adriana Uittenbogaard, geboren op 25 april 1902 te Ameide, overleden in 1946 te Hillegom.

 

Familiefoto van gezin Huibert Uittenbogaard. V.l.n.r Cornelis Weers, Cornelia Uittenbogaard, Nicolasina Uittenbogaard, Marinus Cornelius Schotman, Adriana Uittenbogaard, Gerrigje Uittenbogaard, Abraham Hoeijenbos, Areka Uittenbogaard, Jannechie van der Plaat, Huibert Uittenbogaard, Willebrordus Heldoorn, Hermina Maria Uittenbogaard, Willem Uittenbogaard, Johanna Uittenbogaard, Cornelis Uittenbogaard en Teunis Arie Uittenbogaard.

 

107. Gerrit Uittenbogaard, geboren op 7 februari 1819 te Leerbroek, overleden op 27 april 1897 te Gorinchem. Gehuwd op 28 september 1852 te Twello met Harmpje van der Wal, geboren op 15 oktober 1825 te Weijen.

Uit dit huwelijk:

1. Peter Hermanus Uittenbogaard, geboren op 1 december 1852 te Twello. Zie 158

2. Kaatje Uittenbogaard, geboren op 12 mei 1855 te Twello, overleden op 21 november 1868 te Gorinchem.

3. Klaas Johannes Uittenbogaard, geboren op 12 september 1858 te Gorinchem, overleden op 20 november 1934 te Gorinchem.

4. Will Barendina Uittenbogaard, geboren op 17 maart 1862 te Gorinchem, overleden op 28 oktober 1863 te Gorinchem.

5. Gerard Uittenbogaard, geboren op 27 september 1863 te Gorinchem, overleden op op 30 oktober 1863 te Gorinchem.

6. Kaatje Uittenbogaard, geboren op 10 juli 1869 te Gorinchem, overleden op 26 september 1956 te Rotterdam. Gehuwd op 1 oktober 1903 te Gorinchem met Marius Schouten, geboren op 6 april 1874 te Wijk, overleden op 4 oktober 1955 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Hester Andr. G. Schouten, geboren op 6 mei 1904 te Gorinchem.

2. Herm. Willeke Schouten, geboren op 14 december 1905 te Gorinchem.

3. Gerrit Hilbertus Schouten, geboren op 24 januari 1908 te Gorinchem.

4. Hilbertus Karel Schouten, geboren op 14 oktober 1911 te Gorinchem.

 

108. Willem Uittenbogaard, geboren op 11 maart 1824 te Ameide. Gehuwd op 6 november 1847 te Nieuwpoort met Janna de Lange, geboren op 10 juli 1824 te Nieuwpoort, dochter van Cors Daniël de Lange en Teuntje van de Vendel.

Uit dit huwelijk:

1. Kaatje Uittenbogaard, geboren op23 september 1848 te Langerak. Kaatje kreeg twee kinderen toen zij ongehuwd was. Gehuwd op 22 mei 1872 te Rotterdam met Evert van der Made, geboren op 10 maart 1849.

Uit dit huwelijk: 

1. Evert Uittenbogaard, geboren op 8 mei 1869 te Kralingen, overleden op 23 maart 1870 te Kralingen.

2. Barend Uittenbogaard, geboren op 9 september 1870 te Kralingen

3. Bertha van der Made, geboren op 2 februari 1872 te Rotterdam.

4. Willem van der Made, geboren op 16 januari 1874 te Rotterdam.

5. Gerrigje van der Made, geboren op 7 november 1880 te Rotterdam.

6. Janna van der Made, geboren op 26 oktober 1882 te Rotterdam.

2. Teuntje Uittenbogaard, geboren op 26 juli 1851 te Nieuwpoort, overleden op 30 juli 1928 te Den Haag. Gehuwd op 8 januari 1873 te Kralingen met Gerardus Wigmans, geboren op 2 juli 1839 te Rotterdam, overleden op 11 januari 1927 te Den Haag.

Uit dit huwelijk:

1. Gerardus Wigmans, geboren op 14 juli 1873 te Kralingen.

3. Hendrika Uittenbogaard, geboren op 12 maart 1853 te Nieuwpoort, overleden op 17 maart 1933 te Rotterdam. Gehuwd op 19 februari 1879 te Kralingen met Hendrik Willems Wind, geboren op 6 december 1850 te Blokzijl, overleden op 3 juli 1942 te Rotterdam, zoon van Willem Hendriks Wind en Aaltje Klazes Greveling.

● Notitie bij Hendrik: Moeilijk persoon, en liep van huis weg. Wilde met de familie niets meer van doen hebben. Drankprobleem (zorgde voor ontslag NS, waar hij ladingmeester was van de N.S. en werd overgeplaatst van Blokzijl naar Rotterdam). Woonde in Blokzijl en verhuisde in 1879 naar Kralingen (Adamshoflaan). Later in Schoutenstraat (R´dam). Hij werd blind op zijn oude dag. Woonde laatste levensjaren in bij dochter Jans. Beroep: arbeider en bootwerker

● Notitie bij (Hendrika) Rieka; Rieka kreeg 10 kinderen en 7 miskramen. Man Hendrik had een drankproblemen en tijdens een dronken bui wilde Rieka hem een mes afpakken, maar daarbij liep zij dusdanige verwondingen op dat zij er een verlamde hand van overhield (familieverhaal)

Uit dit huwelijk:

1. Willem Wind, geboren op 5 oktober 1879 te Kralingen, woonde in Amsterdam. Was werknemer in een tapijt fabriek. Gehuwd op 19 oktober 1904 te Rotterdam met Gloria Harreman, geboren in 1882 in Capelle a/d IJssel. dochter van Pleun Harreman en Lena Rietveld. Gescheiden na 3 jaar op 18 september1908 te Rotterdam.

2. Evert Wind, werknemer NS, geboren op 14 juni1881 in Kralingen, overleden op 9 oktober1969 te Den Haag. Gehuwd op 8 januari 1908 te Rotterdam met Alida Gloudie, geboren op 30 oktober 1885 in Rotterdam. Alida is overleden op 14 februari 1973 te Den Haag, dochter van Willem (zeilmakerknecht) Gloudie en Alida van Ameijde.
Uit dit huwelijk

3. Aaltje Wind, geboren op 26 juni 1883 te Kralingen, overleden op 17 juli 1883 te Kralingen.

4. Roelof Wind, geboren op 7 juni 1884 te Kralingen, overleden op 12 juli 1886 te Kralingen.

5. Hendrik Wind, geboren op 29 juli 1886 te Kralingen, overleden op 10 augustus1887 te Kralingen.

6. Johanna Alida (Jans) Wind, geboren op 9 mei 1888 te Kralingen, overleden op 1 oktober 1966 te Rotterdam. Gehuwd op 1 maart 1911 te Rotterdam met Arie van der Mijle, magazijnknecht, groentehandelaar, broodbezorger, geboren op 12 mei 1886 te Rotterdam, overleden op 4 december 1962 in Rotterdam, zoon van Anna Adriana Francina van der Mijle.

7. Hendrik (Henk) Wind, rangeerder NS, geboren op 16 augustus 1890 te Kralingen, overleden op 27 februari 1975 te Rotterdam. Gehuwd op op 15 augustus 1918 te Goes met Pieternella Servina (Nel) Cornelisse, geboren op 25 maart 1893 te Goes, overleden op 22 mei 1939 te Rotterdam, dochter van Jan Cornelisse en Johanna Josepha Augusta Dingens.

8. Hendrika Wind, geboren op 20 mei 1893 te Rotterdam, overleden op 15 maart 1894 te Rotterdam.

9. Jacobus Petrus (Jacob) Wind, apotheker, geboren op 25 november 1894 te Rotterdam, overleden op 4 mei 1985 te Amsterdam, (hij kwam op 16 september 1926 uit Den Haag naar Amsterdam). Gehuwd op 30 augustus 1923 te Rotterdam met Maria Christina (Miep) Otting, geboren op 20 april 1986 te Rotterdam, overleden te Amsterdam, dochter van Cord Heinrich Otting en Jacoba Maliepaard.

10. Gerrit Wind, geboren op 17 mei 1897 te Rotterdam.

Hendrik Wind.

 

4. Janna Uittenbogaard, geboren op 23 april 1856 te Kralingen, overleden op 30 mei 1859 te Kralingen.

5. Klaas Johannes Uittenbogaard, geboren op 14 mei 1858 te Kralingen, overleden op 29 oktober 1859 te Kralingen.

6. Mensje Uittenbogaard, geboren op 28 augustus 1859 te Kralingen. Gehuwd op 30 juni 1886 te Rotterdam met Gerrit Cornelis Jacobus Hogendoorn, geboren op 20 november 1862 te Rotterdam, zoon van Jan Hoogendoorn en Anna Maria Adriana Verhagen. Mensje heeft voor haar huwelijk een een kind gekregen wat niet levend werd geboren op 11 februari 1885.

7. Willemijntje Uittenbogaard, geboren op 17 augustus 1864 te Kralingen, overleden op 14 november 1866 te Kralingen

8. Wilhelmina Uittenbogaard, geboren op 18 februari 1872 te Kralingen. Gehuwd met Gijsbert Rijnsewijn.

 

109. Dirk Uittenbogaard, geboren op 23 april 1820 te Ameide, overleden op 5 februari 1905 te Ameide. Gehuwd op 7 februari 1843 te Ameide met Helena Kloos, geboren op 20 september 1822 te Ameide, overleden op 25 juni 1875 te Ameide, dochter van Floris Tielemansz Kloos en Regina Magdalena van Haarlem.

Uit dit huwelijk:

1. Antonia Uittenbogaard, geboren op 3 juli 1843 te Ameide, overleden 21 oktober 1843 te Ameide.,

2. Floris Hendrik Uittenbogaard, geboren op 24 mei 1844 te Ameide, overleden op 3 april 1887 te Rotterdam. Gehuwd op 11 september 1874 te Arkel met Catharina Wilhelmina Dedrika van Dalen, geboren op 14 januari 1850 te Arkel, dochter van Jan van Dalen en Maria Charlotte Dorothea Muller.

3. Arie Johannus Uittenbogaard, geboren op 4 augustus 1845 te Ameide. Zie 159

4. Hendrik Tieleman Uittenbogaard, geboren op 13 oktober 1846 te Ameide. Zie 160

5. Johannes Uittenbogaard, geboren op 6 mei 1849 te Ameide. Zie 161

6. Pieter Uittenbogaard, geboren op 10 augustus 1851 te Ameide, overleden op 1 september 1851 te Ameide.

7. Antoon Uittenbogaard, geboren op 20 februari 1855 te Ameide, overleden op 11 november 1920 te Rotterdam. Gehuwd met Wijtske Zuidema, geboren te Grouw.

8. Leonard Uittenbogaard, geboren op 14 november 1856 te Ameide, overleden 19 juni 1857 te Ameide.

9. Leonard Uittenbogaard, geboren op 2 mei 1858 te Ameide, overleden op 26 juni 1859 te Ameide.

10. Leonard Uittenbogaard, geboren op 1 juli 1860 te Ameide. Zie 162

11. Aletha Elisabeth Uittenbogaard, geboren op 12 november 1864 te Ameide. Gehuwd met Hendrik Bouwmeester, te Rotterdam, geboren op 3 september 1865 te Rotterdam.

 

110. Johannes Uittenbogaard, geboren op 20 december 1828 te Ameide, overleden op 15 juli 1901 te Ameide. Gehuwd met Neeltje Burgers, geboren op 19 februari 1829 te Kerk Avezaath, overleden op 17 april 1911 te Ameide, dochter van Jan Peterse Burgers en Gerritje van de Water.

Uit dit huwelijk:

1. Willempje Uittenbogaard, geboren op 1 juli 1855 te Ameide. Gehuwd op 19 september 1879 te Jaarsveld met Hubertus van Soolingen, geboren op 24 april 1859 te Jaarsveld, zoon van Adrianus van Soolingen en Geertrui de Groot.

Uit dit huwelijk:

1. Gerdina van Soolingen, geboren op 20 juni 1881 te Jaarsveld.

2. Gerdina Geertuida van Soolingen, geboren op 9 september 1882 te Rotterdam.

2. Elisabeth Uittenbogaard, geboren op 1 juli 1855 te Ameide. Gehuwd op 19 september 1877 te Ameide met Willem Cornelis Vonk, geboren op 4 februari 1856 te Berkenwoude, zoon van Gijsbert Vonk en Jannigje Kapteijn.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Vonk, geboren op 23 april 1880 te Ameide.

3. Gerdina Uittenbogaard, geboren op 23 augustus 1857 te Ameide, overleden op 14 oktober 1877 te Ameide.

4. Cornelia Uittenbogaard, geboren op 8 oktober 1858 te Ameide.

5. Fijgje Uittenbogaard, geboren op 30 juli 1861 te Ameide. Gehuwd op 2 mei 1891 te Ameide met Klaas Versluis, geboren in 1864 te Ameide.

Uit dit huwelijk.

1. Jan Versluis. Gehuwd op 27 mei 1916 te Dordrecht met Cornelia Vermeulen.

6. Jannigje Uittenbogaard, geboren op 6 augustus 1863 te Ameide. Gehuwd op 23 november 1889 met Pieter de Boon, geboren op 1861 te Ameide.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis de Boon, geboren op 7 mei 1890 te Ameide.

2. Johannes de Boon, geboren op 22 april 1892 te Ameide.

3. Neeltje de Boon, geboren op 22 april 1892 te Ameide.

7. Anna Laurina Uittenbogaard, geboren op 17 november1864 te Ameide, overleden op 16 februari 1961 te Noordeloos. Gehuwd op 19 september 1891 te Noordeloos met Herber Trappenburg, geboren in 1863 te Noordeloos.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Trappenburg, geboren op 19 juni 1892 te Noordeloos.

8. Johanna Uittenbogaard, geboren op 13 augustus 1869 te Ameide. Gehuwd met Willem van der Maas, geboren op 1 juli 1868 te Wemeldingen, overleden op 20 februari 1922 te Den Haag.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Paulus van der Maas, geboren op 29 september 1895 te Den Haag.

2. Johannes van der Maas, geboren op 15 juli 1898 te Den Haag.

3. Louwerina van der Maas, geboren op 6 mei 1902 te Den Haag.

4. Willem van der Maas, geboren op 10 januari 1910 te Den Haag.

9. Willem Uittenbogaard, geboren op 11 mei 1872 te Ameide, overleden op 22 augustus 1952 te Baarn.

 

111. Laurens Uittenbogaard, (Lourens) geboren op 24 februari 1830 te Ameide. Gehuwd op 19 februari 1858 te Ameide met Catharina Dorothea Susanna Lakerveld, geboren op 4 oktober 1833 te Lopik, overleden te Ameide op 9 oktober 1899, dochter van Hendrik Lakerveld en Neelia Frederika Susanna van Schuilenburg.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Elisabeth Uittenbogaard, geboren op 11 september 1858 te Ameide, overleden op 15 februari 1938 te Alphen aan den Rijn. Gehuwd met Eppo van der Leest, geboren op 10 november 1863 te Wildervank, overleden op 5 juli 1930 te Alphen aan den Rijn, zoon van Errit van der Leest en Eppien Bloupot.

Uit dit huwelijk:

1. Eppo Errit van der Leest, geboren op 28 november 1890 te Den Haag.

2. Hendrika Uittenbogaard, geboren op 10 september 1895 te Ameide, overleden op 5 maart 1860 te Ameide.

3. Hendrika Uittenbogaard, geboren op 5 mei 1861 te Ameide, overleden op 17 september 1861 te Ameide.

4. Susanna Maria Uittenbogaard, geboren op 5 juli 1862 te Ameide. Gehuwd op 24 oktober 1885 te Ameide met Adrien Jean Herrie, geboren op 19 maart 1863 te 's-Gravenhage, zoon van Adrianus Herrie en Geertrui Pollet.

5. Anna Laurina Uittenbogaard, geboren op 8 oktober 1863 te Ameide, overleden op 8 april 1863 te Ameide.

6. Cornelia Uttenbogaart, geboren op 8 oktober 1863 te Ameide. Gehuwd op 5 februari 1890 met Feike Groeneveld, geboren op 19 mei 1864 te Franekeradeel, zoon Dirk Arjens Groeneveld en Tjettje Feikes Prosje.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Adrianus Groeneveld, geboren op 24 December 1893 te Rotterdam. Gehuwd met Heiltje Schilperoordt.

7. Willem Uittenbogaard, geboren op 5 september 1866 te Ameide, overleden na 1935. Gehuwd (1) op 29 juni 1895 te Ameide met Jannigje de Gans, geboren op 29 maart 1876 te Ameide, dochter van Adrianus de Gans en Adriana Kempina Slabbers. (huwelijk ontbonden) Gehuwd (2) te Rotterdam op 18 augustus 1913 met Tannetje Verwest, geboren op 3 november 1867 te Elkerzee, overleden op 25 januari 1935 te Gouda, dochter van Willem Verwest en Stoffelina Zorge.

8. Fijgje Uittenbogaard, geboren op 1 december 1867 te Ameide, overleden op 26 maart 1960 te Gouda. Gehuwd op 28 november 1900 te Gouda met Willem Adrianus Gersie, overleden op 29 januari 1946 te Gouda, zoon van Evert Jacob Gersie en Lena Kouwenhoven.

9. Johannes Uittenbogaard, geboren op geboren 18 oktober 1869 te Ameide, overleden op 5 november 1887 te Ameide.

10. Johannes Uittenbogaard, geboren op 9 augustus 1871 te Ameide, overleden op 15 november 1887 te Ameide.

11. Neeltje Hendrika Uittenbogaard, geboren op 29 september 1872 te Ameide, overleden op 6 januari 1874 te Ameide.

12. Neeltje Uittenbogaard, geboren op 8 juni 1875 te Ameide, overleden op 26 januari 1877 te Ameide.

13. Neeltje Uittenbogaard, geboren op 17 maart 1877 te Ameide, overleden op 15 mei 1878 te Ameide.

 

112. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 30 november 1834 te Ameide, overleden op 22 april te Ameide. Gehuwd op 13 september 1862 met Maria Gerdina Kentie, geboren op 18 november 1837 te Meerkerk, overleden op 25 januari 1930 te Ameide, dochter van Willem Adrianus Kentie en Francina van Beek.

Maria Gerdina Kentie.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Elisabeth Uittenbogaard, geboren op 7 juli 1863 te Ameide.

2. Pieternella Uittenbogaard, geboren op 6 juli 1865 te Ameide. Gehuwd op 14 november 1894 te Rotterdam met Hilke Cornelis van Riel, geboren in 1870 te Hoorn.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Elisabeth van Riel, geboren op 30 maart 1900 te Rotterdam.

3. Willempje Uittenbogaard, geboren op 30 augustus 1867 te Ameide. Gehuwd op 15 mei 1895 te Rotterdam met Arend Grootveld, geboren in 1865 te Culemborg.

4. Willem Adriaan Uittenbogaard, geboren op 22 november 1869 te Ameide. Zie 163

5. Arie Uittenbogaard, geboren op 3 maart 1872 te Ameide, overleden op 21 maart 1898 te Ameide.

6. Francijntje Uittenbogaard, geboren op 8 december 1873 te Ameide. Gehuwd op 19 december 1900 te Rotterdam met Gerrit Johannes Seis, geboren in 1877 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Seis, geboren op 18 oktober 1904 te Rotterdam.

7. Johannes Uittenbogaard, geboren op 18 juni 1876 te Ameide.

Johannes Uittenbogaard.

8. Albertus Martinus Uittenbogaard, geboren op 18 december 1878 te Ameide. Zie 164

9. Jan Uittenbogaard, geboren op 5 maart 1882 te Ameide. Zie 165

 

113.  Jan Uittenbogaard, geboren op 17 juni 183? te Ameide, overleden op 7 april 1921 te Ameide. Gehuwd op 2 september 1863 te Ameide met Maria Wilhelmina de Gram, geboren op 28 januari 1834 te Geldermalsen, overleden op 20 april 1920 te Ameide, dochter van Arend de Gram en Johanna van Geldere.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Elisabeth Uittenbogaard, geboren op 12 december 1863 te Ameide, overleden op 13 december 1866 te Ameide.

2. Willem Uittenbogaard, geboren op 20 januari 1866 te Ameide. Zie 166

3. Arend Uittenbogaard, geboren op 3 augustus 1868 te Ameide, overleden op 19 juli 1898 te Ameide. Gehuwd op 1 maart 1895 te Culemborg met Aartje Salzherr, geboren op 11 maart 1870 te Culemborg.

4. Anna Elisabeth Uittenbogaard, geboren op 23 november 1870 te Ameide, overleden op 2 oktober 1901 te Rotterdam. Gehuwd op 23 september 1892 te Ameide met Frederik Goch, geboren op 11 maart 1870 te Ameide, overleden op overleden op 17 augustus 1930 te Rotterdam, zoon van Nicolaas van Goch en Elisabeth Diepenhorst. Frederik is al weduwnaar zijnde gehuwd op 10 juni 1903 te Rotterdam met Johanna Stubbe.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Goch, geboren op 2 oktober 1892 te Rotterdam.

2. Jan Goch, geboren op 15 juni 1894 te Rotterdam.

3. Nicolaas Goch, geboren op 3 mei 1896 te Rotterdam.

4. Maria Wilhelmina Joh. Goch, geboren op 3 augustus 1899 te Rotterdam.

5. Frederik Goch, geboren op 25 april 1901 te Rotterdam.

 
114. Willem Uittenbogaard, geboren op 23 oktober 1838 te Ameide, overleden op 2 juli 1912 te Ameide. Gehuwd met Annigje van Wijk.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Uittenbogaard, geboren op 21 februari 1868 te Ameide, overleden op 31 januari 1884 te Ameide.
 

115. Abraham Uyttenbogaart, landbouwer, geboren op 27 augustus 1777 te Leiden, overleden op 9 november 1884 te Rijnsburg, 107 jaar oud. Abraham: (1) begon een relatie met Marrigje Goedhart, geboren op 15 februari 1775 te Bodegraven, overleden op 24 april 1828 te Rijnsburg, 53 jaar oud.
Relatie (2) met Neeltje Wegterhout, geboren in 1789 te Rijnsburg, gedoopt op 18 juli 1819 te Rijnsburg. Relatie (3) met Alida van Leeuwen, geboren op 11 augustus 1801 te Bleiswijk,
overleden op 1 februari 1867 te Rijnsburg, 65 jaar oud, dochter van Izaak van Leeuwen en Henkje´t Hart

Kind van Abraham en Alida:

1. Abraham Uyttenbogaart, geboren op 26 september 1829 te Rijnsburg. Zie 167

 

116. Aart Uittenbogaard, geboren op 30 mei 1820 te Meerkerk, overleden op 26 december 1891 te Hagestein. Gehuwd op 28 augustus 1847 te Meerkerk met Annigje de Groot, geboren op 9 april 1822 te Leerbroek, overleden op 10 augustus 1895 te Hagestein, dochter van Andries de Groot en Willempje van Kampen.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Uittenbogerd, geboren3 december 1847 te Hagestein. Zie 168

2. Willempje Uittenbogaard, geboren op 18 september 1849 te Lexmond. Willempje was ongehuwd toen zij een kind kreeg. Gehuwd (1) op 10 september 1874 te Hagestein met Jan van Zanten. Gehuwd (2) op 17 oktober 1878 te Everdingen met Willem 't Lam, zoon van Pieter 't Lam en Margaretha Petertje Burggraaf. Willem was weduwnaar van Neeltje 't Lam. (Jan Bron. Hij is getrouwd met Merrigje (Marrigje) 't Lam op 21 februari 1845 te Culemborg. Wettiging 1 kind: Neeltje 't Lam).

● Gemeente = Hagestein
Aktenummer = 1
Datum = 10-09-1874
Archief locatie = Het Utrechts Archief
Toegang = 1265
Inventarisnummer = 5
Akte = Huwelijksakte

Bruidegom = Jan van Zanten
Geboorteplaats bruidegom = Everdingen
Bruid = Willempje Uittenbogaard
Geboorteplaats bruid = Lexmond
Vader bruidegom = Adrianus Zanten
Moeder bruidegom = Elizabeth Boer
Vader bruid = Aart Uittenbogaard
Moeder bruid = Annigje Groot

Nadere informatie = Zij erkennen Aart geboren 19-7-1872 te Hagestein

1. Aart Uittenbogaard, geboren op 19 juli 1872 te Hagestein.

3. N.N. Uittenbogaard, geboren 16 maart 1851 te Lexmond.

4. Neeltje Uittenbogaard, geboren 12 januari 1853 te Lexmond. Gehuwd op 12 november 1875 met Willem van Asperen, landbouwer, geboren in 1836 te Hurwenen, overleden op 13 januari 1914 te Culemborg, zoon van Elizabeth van Asperen. Willem was weduwnaar van Neeltje Peek, uit dit huwelijk is 1 dochter geboren, Cornelia van Asperen.

5. Andries Uittenbogaard, geboren op 5 januari 1855 te Lexmond, overleden op 22 februari te Utrecht. Gehuwd op 3 december 1858 te Everdingen met Geertruida Verrips, geboren op 25 januari 1856 te Everdingen, overleden op 7 september 1905 te Hagestein, dochter van Gerard Verrips en Maaike den Hertog.

6. Pietertje Uittenbogaard, geboren 11 maart 1858 te Leerbroek, overleden op 4 februari 1927 te Hagestein. Gehuwd (1) op 23 oktober 1884 te Hagestein met Dirk Wakker, geboren op 4 juni 1855 te Hagestein, overleden op 28 februari 1904 te Hagestein, zoon van Gerrit Jan Wakker en Elisabeth Versteeg. Gehuwd (2) op 29 juni 1905 te Hagestein met Aart Stravers, geboren op 30 november 1848 te Hagestein, overleden op 9 november 1918 te Hagestein, zoon van Metje Stravers. Aart was weduwnaar van Christina de Leeuw, uit welk huwelijk 3 kinderen zijn geboren.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Wakker, geboren op 22 april 1885 te Hagestein.

2. N.N. Wakker, geboren op 12 april 1887 te Hagestein, overleden op 12 april 1887 te Hagestein.

3. Gerrit Jan Wakker, geboren op 28 maart 1889 te Hagestein.

7. Cornelis Uittenbogert, geboren 1 september 1860 te Leerbroek. Zie 169

8. Aart Uittenbogaard, geboren 2 juni 1865 te Everdingen. Zie 170

 
117. Gerrit Uittenbogerd, geboren op 13 maart 1821 te Lexmond. Gehuwd op 14 april 1854 te Lexmond met Maagje Kersbergen, geboren op 18 april 1816 te Lexmond, overleden op 31 juli 1883 te Lexmond.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Uittenbogerd, geboren op 29 april 1857 te Meerkerk, overleden op 7 november 1868 te Lexmond.
 

118. Kornelis Uittenbogerd, geboren op 30 maart 1834 te Lexmond, overleden op 25 juni 1900 te Aalst. Gehuwd op 22 april 1860 te Lexmond met Annigje Bassa, geboren op 17 december 1833 te Lexmond, overleden op 20 april 1914 in Gorinchem, dochter van Hendrik Bassa en Grietje Veen.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Uittenbogerd, geboren op 16 oktober 1860 te Lexmond, overleden op 24 januari 1932 te Apeldoorn. Gehuwd op 11 februari 1905 te Poederoijen met Goverdina de Pater, geboren op 3 juli 1850 te Lexmond, overleden op 30 augustus 1928 te Apeldoorn, dochter van Arie de Pater en Elizabeth van Bentum.

2. Hendrik Uittenbogerd, geboren op 30 december 1861 te Lexmond. Zie 171

3. Pieter Uittenbogerd, geboren op 29 maart 1864 te Lexmond, overleden op 11 mei 1870 te Lexmond.

4. Grietje Uittenbogerd, geboren op 30 juli 1867 te Lexmond, overleden op 10 februari 1917 te Gorinchem. Gehuwd op 29 maart 1889 te Lexmond met Harmen Johannes Piso, scheepstimmerman, geboren op 14 oktober 1862 te Willemstad, overleden op 17 maart 1942 te Gorinchem, zoon van Lieuwe Sijbrens Piso en Maria Schilperoort.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Johanna Piso, geboren op 7 augustus 1889 te Gorinchem, overleden op 12 januari 1963 te Gorinchem. Gehuwd op 21 juli 1910 te Gorinchem met Huibert Adrianus van der Pijl, geboren op 20 juli 1882 te Hardinxveld,  overleden op 11 juli 1973 te Gorinchem, zoon van Andries Willem van der Pijl en Aaltje van Woerkom.

2. Cornelis Lieuwe Sijbren Piso, geboren op 31 augustus 1891 te Gorinchem, overleden op 14 september 1966 te Deventer. Gehuwd (1) op 29 juni 1921 te Deventer met Jacoba Verweij. Gehuwd (2) met Jacoba Hamerling. Gehuwd (3) met Johanna Berendina Peusken. De beidde eerste vrouwen zijn jong overleden.

5. Pieter Uittenbogerd, geboren op18 juli 1870 te Lexmond. Zie 172 

6. Jan Uittenbogerd, geboren op 21 december 1872 te Lexmond. Zie 173

7. Annigje Uittenbogerd, geboren op 8 juli 1875 te Lexmond.

8. Maaike Uittenbogerd, geboren op 6 juni 1877 te Lexmond. Gehuwd op 6 mei 1904 te Poederoijen met Arie Abarinus de Graaf, zoon van Antonie de Graaf en Dirkje van Dijk.

9. Cornelis Uittenbogerd, geboren op 15 april 1879 te Lexmond, overleden op 5 maart 1880 te Lexmond.

 

119. Willem Uittenbogerd, geboren op 6 september 1837 te Lexmond, overleden op 20 december 1899 te Meerkerk. Gehuwd (1) op 23 september 1864 met Lijsje Versluis, geboren op 11 december 1840 te Lexmond, overleden op 24 april 1875 te Lexmond, dochter van Kornelis Versluis en Pietertje de Hoop. Gehuwd (2) op 14 april 1881 te Lexmond met Gerrigje Jacoba Lakerveld, geboren op 26 november 1853 te Meerkerk, dochter van Gijsbert Lakerveld en Aantje van Meever.

Uit het 1e huwelijk:

1. Willem Uittenbogerd, geboren op 24 december 1864 te Lexmond. Zie 174

2. Cornelis Uittenbogerd, geboren op 10 februari 1866 te Lexmond.

3. Annigje Uittenbogerd, geboren op 7 maart 1868 te Lexmond. Gehuwd op 13 februari 1891 te Lexmond met Jacobus Marinus van Hemert, geboren in 1861 te Leerdam.

Uit dit huwelijk:

1. Frederk Eimert van Hemert, geboren op 22 februari 1891 te Lexmond.

2. Neeltje Johanna van Hemert, geboren op 29 februari 1908 te Enspijk.

4. Pietertje Uittenbogerd, geboren op 9 januari 1871 te Lexmond, overleden op 22 februari 1934 te Lexmond. Gehuwd op 1 november 1917 te Lexmond met Pieter Arie Versluis, geboren op 6 mei 1877 te Lexmond, overleden op 21 oktober 1942 te Lexmond, zoon van Cornelis Versluis en Cornelia Hazendonk. Arie was weduwnaar van Johanna Oskam.

5. Aart Uittenbogerd, geboren op 5 januari 1874 te Lexmond. Zie 175

 

120. Willem Uittenbogaard, geboren op 27 oktober 1856 te Meerkerk, overleden op 8 juli 1912 te Meerkerk. Gehuwd met Dingena Oosterom, geboren op 22 april 1856 te Hoog-Blokland, overleden op 2 mei 1926 te Ameide.

Dingena Oosterom.

Uit dit huwelijk:

1. Arie Uittenbogaard, geboren op 6 januari 1882, overleden op 28 februari 1955 te Den Haag.

2. Bastiaantje Uittenbogaard, geboren op 28 mei 1889 te Meerkerk, overleden op 30 december 1961 te Meerkerk. Gehuwd op 29 november 1906 te Meerkerk met Maarten Jacob Alting, geboren op 1 september 1882 te Meerkerk, overleden op 8 september 1951 te Meerkerk.

Uit dit huwelijk:

1. Willemijntje Alting, geboren op 11 april 1907 te Meerkerk.

2. Willem Alting, geboren op 29 januari 1909 te Meerkerk.

3. Albert Alting, geboren op 31 juli 1911 te Meerkerk.

4. Dingena Alting, geboren op 14 december 1912 te Meerkerk.

5. Dingena Alting, geboren op 29 november 1920 te Meerkerk.

3. Elisabeth Uittenbogaard, geboren op 25 augustus 1885 te Meerkerk, overleden op 16 oktober 1956 te Ammers. Gehuwd op 4 september 1907 te Meerkerk met Heimen den Braven, geboren op 4 juni 1876 te Hoog-Blokland, overleden op 5 november 1954 te Groot-Ammers, zoon van Gerrit den Braven en Aartje Heinenberg.

Uit dit huwelijk:

1. Dingena den Braven, geboren op 19 januari 1908 te Meerkerk.

2. Gerrit den Braven, geboren op 7 november 1910 te Groot-Ammers.

3. Aartje den Braven, geboren op 26 maart 1912 te Groot-Ammers.

4. Willem den Braven, geboren op 7 augustus 1914 te Groot-Ammers.

5. Aart den Braven, geboren op 29 januari 1918 te Groot-Ammers.

6. Niesje den Braven, geboren op 17 december 1920 te Groot-Ammers.

7. Dirk den Braven, geboren op 5 juni 1923 te Groot-Ammers.

8. Hendrik den Braven, geboren op 29 maart 1926 te Groot-Ammers

4. Adriana Uittenbogaard, geboren op 25 mei 1887 te Meerkerk, overleden op 11 april 1976 te Arkel. Gehuwd op 11 augustus 1910 te Meerkerk met Arie Versluijs, geboren op 26 september 1886 te Meerkerk, overleden op 9 juli 1965 te Arkel.

Uit dit huwelijk:

1. Annigje Versluijs, geboren op 24 oktober 1910 te Meerkerk.

2. Willem Arie Versluijs, geboren op 1 januari 1914 te Meerkerk.

3. Arie Versluijs, geboren op 25 augustus 1924 te Meerkerk.

5. Huibertje Uittenbogaard, geboren op 13 april 1889 te Meerkerk, overleden op 11 april 1976 te Arkel. Gehuwd op 14 mei 1914 te Meerkerk met Martinus Antonius van Westrenen, geboren op 22 januari 1888 te Arkel, overleden op 28 juli 1957 te Arkel, zoon van Willem van Westrenen en Leentje Meijer.

Uit dit huwelijk:

1. Leentje van Westrenen, geboren op 19 oktober 1914 te Arkel.

2. Dingena van Westrenen, geboren op 13 december 1915 te Arkel.

3. Willem van Westrenen, geboren op 12 mei 1918 te Arkel.

4. Wilhelmina Gerdina van Westrenen, geboren op 6 november 1919 te Arkel.

5. Gerrit van Westrenen, geboren op 7 november 1921 te Arkel.


Huibertje Uittenbogaard.

6. Dirk Uittenbogaard, geboren op 28 maart 1891 te Meerkerk. Zie 176

7. Dingena Uittenbogaard, geboren op 30 december 1892 te Meerkerk, overleden op 31 december 1924 te Krimpen a/d IJssel. Gehuwd op 20 maart 1914 te Tienhoven met Marinus Baan, geboren op 5 september 1892 te Hardinxveld, overleden op 9 juli 1960 te Lekkerkerk.

Uit dit huwelijk:

1. Barbera Baan, geboren op 29 september 1914 te Krimpen a/d IJssel.

2. Willem Baan, geboren op 16 april 1916 te Krimpen a/d IJssel.

3. Jacob Baan, geboren op 5 april 1917 te Krimpen a/d IJssel.

4. Dirk Baan, geboren op 1 juli 1918 te Krimpen a/d IJssel.

5. Dingena Baan, geboren op 12 februari 1920 te Krimpen a/d IJssel.

6. Marinus Baan, geboren op 4 september 1921 te Krimpen a/d IJssel.

 

121. Aart Uittenbogaard, geboren op 11 januari 1858 te Meerkerk, overleden op 8 mei 1926 te Hospers (Iowa). Gehuwd op 25 maart 1881 te Meerkerk met Machteltje Beusekom, geboren op 13 juli 1859 te Meerkerk, overleden op 17 april 1939 te Hospers (Iowa), dochter van Dingeman Van Beusekom en Grietje Muylwijk.

Zij zijn op 15 augustus 1901 met hun hele gezin naar Noord Amerika vertrokken, met het Stoomschip 'Rotterdam' van de Rotterdamse rederij H.A L. (Holland Amerika Lijn, die uit Rotterdam vertrok met bestemming New York)

Uit dit huwelijk:

1. Arie Uittenbogaard, geboren op 2 januari 1882 te Noordeloos. Zie 177 

2. Dingenman Uittenbogaard, geboren op 23 mei 1883 te Noordeloos. Zie 178

3. Naamloos Uittenbogaard, geboren op 24 december 1884 te Meerkerk, overleden op 24 december 1884 te Meerkerk.

4. Elsabeth Uittenbogaard, geboren op 12 november 1885 te Meerkerk, overleden op 13 november 1885 te Meerkerk.

5. Gerrit Uittenbogaard, geboren op 9 december 1886 te Meerkerk. Zie 179

6. Nick Uittenbogaard, geboren op 13 januari 1898 te Meerkerk. Zie 180

7. Jan /John Uittenbogaard, geboren op 11 december 1890 te Meerkerk, overleden op 1 augustus 1986 te Washington U.S.A. Gehuwd met Maggie Oordt.

8. Adriaan Uittenbogaard, geboren op 19 januari 1893 te Meerkerk, overleden op 1 maart 1893 te Meerkerk.

9. Adriaan Uittenbogaard, geboren op 26 Maart 1894 te Meerkerk, overleden op 30 september 1918 te Paignton England Veteran Hospers Cem Hospers IA.

10. Lucas Uittenbogaard, geboren op 5 augustus 1895 te Meerkerk, overleden te Denver, Colorado Iowa.

11. Bartus Uittenbogaard, geboren op 25 oktober 1896 te Meerkerk, overleden in april 1970 te Bellflower.

12. Gerrit Uittenbogaard, geboren op 25 oktober 1896 te Meerkerk, is overleden op 24 juli 1897 te Meerkerk.

13. Grietje Uittenbogaard, geboren op 29 juli 1898 te Meerkerk, overleden op 18 mei 1994 te Iowa. Gehuwd op 19 maart 1919 met William Kreykes, geboren op 2 april 1897. Hij is overleden op 2 april 1997, overleden op 1 maart 1982, zoon van Arie Kreykes en Mattie Kreykes-?. Na hun huwelijk woonden ze in Hospers, Sheldon, en Sanborn waar hij bezig was in de supermarkt en produceren bedrijf.

Uit dit huwelijk:

1. Matilde Kreykes, geboren in 1920. Matilda, (Mrs. Mitch Vander Tuig) van Primghar.

2. Arlene Kreykes, geboren in1926. Arlene (mevrouw Michael Rota) van Bellflower CA.

3. Edna Kreykes, geboren in 1927. Edna Getting van Milton Freewater, OR.

4. Betty Kreykes, geboren in 1932. Betty (Mrs. Marvin Wilch) van Ashland.

5. Bonny Kreykes, geboren in 1934. Bonnie (mevrouw Richard Bewonder) van Primghar.

6. Bill Kreykes, geboren in 1937.

7. Arnold Kreykes.

8  Harold Kreykes. Harold Kreykes van Sanborn.

14. Elisabeth Uittenbogaard, geboren op 23 december 1899 te Meerkerk, overleden op 1 december 1893 te Hospers U.S.A. Gehuwd op 9 februari 1922 met Louis Alfons.

 

122. Dirk Uittenbogaard, geboren op 6 september 1859 te Meerkerk, overleden op 31 oktober 1940 te Meerkerk. Gehuwd  in 1892 te Meerkerk met Maaike de Beste, geboren op 2 maart 1865 te Nieuwland, overleden op 23 mei 1926 te Meerkerk.

Uit dit huwelijk:

1. Arie Uittenbogaard, geboren op 30 november 1892 te Nieuwland, overleden 23 oktober 1974 te Ameide. Gehuwd op 29 april 1920 te Tienhoven met Heiltje Jacoba van Bergeijk, geboren op 19 maart 1893 te Ameide, overleden op 14 juli 1983 te Ameide.

2. Andries Uittenbogaard, geboren op 7 december 1893 te Nieuwland, overleden op 22 juni 1930 te Utrecht.

Andries Uittenbogaard.

3. Elisabeth Uittenbogaard, geboren op 22 september 1895 te Nieuwland, overleden op 28 september 1976 te Leerdam. Gehuwd op 15 maart 1923 te Meerkerk met Klaas den Ottelander, geboren op 17 oktober 1893 te Meerkerk, overleden op 19 januari 1973 te Meerkerk.

Uit dit huwelijk:

1. Grietje Ottelander, geboren op 18 februari 1924 te Tienhoven.

2. Dirk Ottelander, geboren op 7 maart 1925 te Meerkerk.

3. Maaike Ottelander, geboren op 8 juni 1926 te Meerkerk.

4. Huiberta Ottelander, geboren op 21 April 1927 te Meerkerk.

5. Huibert Ottelander, geboren op 16 februari 1933 te Meerkerk.

4. Maaike Uittenbogaard, geboren op 25 december 1898 te Nieuwland, overleden op 27 maart 1984 te Meerkerk. Gehuwd (1) met Arie den Ottelander, geboren te Meerkerk op 20 mei 1895, overleden te Meerkerk op 20 november 1942. Gehuwd (2) met Pieter den Besten, geboren op 4 april 1893 te ?, overleden op 22 oktober 1962 te Meerkerk.

Uit het 2e huwelijk:

1. Maaike den Besten.

Elisabeth en Maaike Uittenbogaard.

5. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 8 april 1900 te Nieuwland. Zie 181

6. Annigje Adriana Uittenbogaard, geboren op 22 april 1901 te Nieuwland, overleden op 3 augustus 1902 te Meerkerk.

7. Grietje Adriana Uittenbogaard, geboren op 15 september 1902 te Meerkerk, overleden op 3 augustus 1902 te Meerkerk. Gehuwd met Arie den Ottolander.

8. Hendrika Uittenbogaard, geboren op 24 juni 1904 te Meerkerk, overleden 25 juni 1904 te Meerkerk.

9. Naamloos Uittenbogaard, geboren op 16 juni 1905, overleden op 16 juni 1905 te Meerkerk.

Het gezin van Dirk Uittenbogaard, en Maaike de Beste, v.l.n.r. (staand) Heiltje Jocoba van Bergeijk, Arie, Grietje Adriana, Cornelis, Maaike, Andries en Elisabeth. Zittend, Dirk Uittenbogaard, en Maaike de Beste.

 
123. Arie Uittenbogaard, geboren op 24 maart 1863 te Meerkerk. Gehuwd op 6 juni 1884 te Tienhoven met Geertje van Middelkoop, geboren op 9 juli 1864 te Langerak. Zij vertrokken met hun hele gezin op 23 maart 1892 met de 'Holland Amerika Lijn' ( H.A.L – contract nummer 1520 ) naar Amerika.

Uit dit huwelijk:

1. Gerit Uittenbogaard, geboren op 19 mei 1886 te Langerak.

2. Arie Uittenbogaard, geboren op 1 mei 1887 te Langerak.

3. Adriaan Uittenbogaard, geboren op 15 mei 1888 te Langerak, overleden op 19 juni 1888 te Langerak.

4. Jannigje Uittenbogaard, geboren op 20 juli 1889 te Tienhoven.

5. Adriaan Uittenbogaard, geboren op 13 mei 1891 te Tienhoven.
 
124. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 11 juli 1865 te Meerkerk. Gehuwd op 19 december 1889 met te Bergambacht met Aaltje Eikelenboom, geboren op 6 maart 1867 te Langerak.

 

Cornelis Uittenbogaard.

 

 en Aaltje Eikelenboom.

 

Uit dit huwelijk:

1. Sara Uittenbogaard, geboren op 26 mei 1890 te Meerkerk, overleden op 3 augustus 1894 te Tienhoven.

2. Elisabeth Adriana Uittenbogaard (Uittenbogert), geboren op 19 september 1891 te Meerkerk, overleden op 2 maart 1974 te Gorinchem. Gehuwd op 5 maart 1914 te Tienhoven met Cornelis Roth, geboren op 13 juni 1886 te Ameide, overleden op 25 januari 1973 te Leerdam.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Aart Roth, geboren op 12 mei 1914 te Boskoop.

2. Aaltje Roth, geboren op 13 september 1915 te Boskoop.

3. Cornelis Roth, geboren op 10 juli 1917 te Leerdam.

4. Jansje Roth, geboren op 27 juli 1919 te Leerdam.

5. Laurens Roth, geboren,op 4 oktober 1921 te Leerdam.

6. Neeltje Roth, geboren op 27 september 1922 te Leerdam.

7. Elisabeth Roth, geboren op 3 januari 1924 te Leerdam.

8. Arie Gerrit Roth, geboren op 10 december 1925 te Leerdam.

9. Johanna Roth, geboren op 2o september 1927 te Leerdam.

10. Lambertus Roth, geboren op 5 december 1935 te Leerdam.

 

Familie Roth, v.l.n.r. (achterste rij) Cornelis, Neeltje, Laurens, Elisabeth, Willem Aart en Aaltje. Voorste rij: Arie Gerrit, Cornelis sr, Lambertus, Elisabeth Adriana, Johanna en Jansje.

 

3. Johanna Uittenbogaard, geboren op 7 mei 1894 te Tienhoven. Gehuwd op 18 januari 1917 te Langerak met Teunis Terlouw, geboren te Nieuwpoort, zoon van Frederik Terlouw en Merrigje Baas.

4. Arie Gerrit Uittenbogaard, geboren op 31 oktober 1895 te Tienhoven. Zie 182

5. Johannes Uittenbogaard, geboren op 20 september 1899 te Tienhoven. Zie 183 

6. Sara Uittenbogaard, geboren op 26 november te Tienhoven,
overleden in mei 1989 te Rotterdam. Gehuwd op 24 maart 1921 te Tienhoven met Andries Alblas, geboren op 6 augustus 1896 te Ameide, overleden in 1963 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Neeltje
Alblas, geboren op 10 februari 1922 te Ameide.

2. Aartje
Alblas, geboren op 3 december 1924 te Kralingseveer.

3. Aaltje
Alblas, geboren in 1926 te Kralingseveer.

4. Elisabeth
Alblas, geboren op 1928 te Kralingseveer.

5. Cornelis Jan
Alblas, geboren op 1 december 1929 te Kralingseveer.

6. Johanna
Alblas, geboren op 18 mei 1931 te Kralingseveer.

7. Adriana
Alblas, geboren op 10 februari 1938 te Kralingseveer.

8. Maria
Alblas, geboren op 26 februari 1940 te Kralingseveer.

7. Neeltje Uittenbogaard, geboren op 8 juli 1903 te Tienhoven, overleden op 6 september 1920 te Tienhoven.

8. Adriana Uittenbogaard, geboren op 21 mei 1909 te Tienhoven
. Gehuwd op 14 mei 1936 te Tienhoven met Kors Bouter, geboren op 21 april 1915 te Brandwijk.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrigje Bouter, geboren op 24 oktober 1937 te Tienhoven.

2. Cornelis Bouter, geboren op 22 juni 1942 te Tienhoven.

 

125. Johannes Uitdenbogerd, geboren op 25 september 1831 te Bleiswijk, overleden op 31 mei 1882 te Bleiswijk. Gehuwd op 7 januari 1859 te Bleiswijk met Pietertje Seles, geboren op 14 november 1832 te Hillegersberg, overleden op 23 mei 1874 te Bleiswijk, dochter van Aart Seles en Naomie Roos.

Uit dit huwelijk:

1. Susanne Uitdenbogerd, geboren op 28 januari 1859 te Hillegersberg. Gehuwd op 20 mei 1880 te Bleiswijk met Maarten Mostert, geboren op 20 januari 1854 te Benthuizen, zoon van Jan Mostert en Jannetje van der Linden.

Uit dit huwelijk:

1. Jannetje Mostert, geboren op 23 augustus 1880 te Bleiswijk, overleden op16 juni 1886 te Bleiswijk

2. Pietertje Mostert, geboren op 9 augustus 1881 te Bleiswijk. Gehuwd met Paulus Antonie Numan.

3. Jan Johannes Mostert, geboren op 28 augustus 1882 te Bleiswijk. Gehuwd met Guliana Scheuierman.

4. Johannes Mostert, geboren op 28 februari 1884 te Bleiswijk, overleden op 15 november 1888 te Bleiswijk.

5. Nico Arend Cornelis Mostert, geboren op 29 juli 1885 te Bleiswijk. Gehuwd met Wouterina Cornelia de Man.

6. Jannetje Mostert, geboren op 4 februari 1887 te Bleiswijk, overleden op 10 februari 1887 te Bleiswijk.

7. Jannetje Mostert, geboren op 22 februari 1889 te Bleiswijk, overleden op 28 mei 1889 te Bleiswijk.

8. Johannes Mostert, geboren op 29 augustus 1890 te Bleiswijk, overleden op 4 augustus 1893 te Rotterdam.

2. Cornelis Uitdenbogerd, geboren op 25 juni 1860 te Bleiswijk, overleden op 22 augustus 1860 te Bleiswijk.

3. Cornelis Uitdenbogerd, geboren op 19 september 1861 te Bleiswijk. Zie 184

4. Maria Uitdenbogerd, geboren op 6 september 1863 te
Bleiswijk, overleden op 30 juli 1934 te Zegwaart. Gehuwd op 13 september 1883 met Hendrik Rodenburg, geboren te Berkel en Rodenrijs, zoon van Anthonie Rodenburg en Maria Fillekes.

5. Arendje Uitdenbogerd, geboren op 25 juli 1865 te
Bleiswijk, overleden op 28 mei 1881 te Bleiswijk.

6. Jan Willem Uitdenbogerd, geboren op 10 augustus 1867 te
Bleiswijk, overleden op 4 augustus 1871 te Bleiswijk.

7. Johannes Uitdenbogerd, geboren op 27 januari 1869 te
Bleiswijk, overleden op 16 augustus 1869 te Bleiswijk.

8. Arie Uitdenbogerd, geboren op 27 augustus 1870 te Bleiswijk, overleden op 2 november 1870 te
Bleiswijk.

9. Jan Johannes Uitdenbogerd, geboren op 4 juli 1872. Zie 185 

10. Aaltje Uitdenbogerd, geboren op 4 mei 1874, overleden op 23 juli 1874 te Bleiswijk.

11. Arendje Uitdenbogerd, geboren in 1879 te Bleiswijk, overleden op 28 mei 1881 te Bleiswijk.

 

126. Johannes Uitdenbogerd, herbergier, geboren op 19 november 1835 te Bleiswijk, overleden op 13 november 1894 te Bleiswijk. Gehuwd (1) op 12 december 1858 te Bleiswijk met Annigje van Schieveen, overleden op 21 oktober 1867 te Bleiswijk, dochter van Cornelis Schieveen en Geertrui Rijnsburger. Gehuwd (2) op 7 november 1869 te Bleiswijk met Maria Bos, geboren op 5 november 1846 te Bleiswijk, overleden op 17 oktober 1898 te Bleiswijk, dochter van Jan Bos en Agatha Lakeman.

Uit het 2e huwelijk:

1. Lydia Agatha Uitdenbogerd, geboren op 16 maart 1872 te Bleiswijk. Gehuwd op 8 maart 1893 te Bleiswijk met Willem Mul.

2. Agatha Maria Uitdenbogerd, geboren op 24 maart 1874 te Bleiswijk. Gehuwd op 21 juli 1898 te Bleiswijk met Jan Johan Hoek, geboren op 28 september 1872 te Bleiswijk, zoon van Teunis Hoek en Lena van der Kraan.

Uit dit huwelijk:

1. Lena Maria Hoek, geboren op 1 mei 1899 te Hillergersberg, overleden op 2 januari 1968 te Rotterdam. Gehuwd met Marinus Hendrikus Stuijt.

2. Maria Lena Hoek, geboren op 21 juli 1900 te Hillegersberg, overleden op 12 augustus 1900 te Hillegersberg.

3. Johannes Teunis Hoek, geboren op 28 september 1901 te Hillergersberg.

4. Maria Lena Hoek, geboren op 8 november 1902 te Hillergersberg. Gehuwd met Cornelis Adrianus Stuijt.

5. Teunis Johannes Hoek, geboren op 2 januari 1904 te Hillergersberg, overleden op 13 januari 1904 te
Hillergersberg.

6. Teunis Johannes Hoek, geboren op 20 juli 1905 te Hillergersberg. Gehuwd met Pleuntje Kraaijo.

7. Jan Johan Hoek, geboren op 27 juni 1907 te Hillergersberg

3. Maria Johanna Uitdenbogerd, geboren op 2 augustus 1876 te Bleiswijk, is overleden op 12 maart 1937 te Zoetermeer. Gehuwd op 25 april 1900 te Bleiswijk met Cornelis Ooms, geboren op 9 februari 1876 te Stolwijk, zoon van Engel Ooms en Weintje Anker.

Uit dit huwelijk:

1. Weintje Maria Ooms, geboren op 17 maart 1901 te Oudewater.

2. Maria Engeltje Ooms, geboren op 1 juni 1903 te Zegwaard.

3. Engeltje Johanna Ooms, geboren op 13 augustus 1905 te Bleiswijk.

4. Arie Uitdenbogerd, geboren op 17 augustus 1878 te Bleiswijk, overleden 24 april 1882 te Bleiswijk.

5. Jan Uitdenbogerd, geboren op 9 augustus 1880 te Bleiswijk. Zie 186

6. Elisabeth Cornelia Uitdenbogerd, geboren op 25 oktober 1881 te Bleiswijk,  overleden op 11 november 1961 te Emmen. Gehuwd op 18 augustus 1904 te Bleiswijk met Albert van Meteren, onderwijzer, geboren op 2 oktober 1876 te Giessen-Nieuwkerk,
overleden op 8 januari 1962 te Emmen, zoon van Klaas van Meteren en Grietje Brakel.

Uit dit huwelijk:

1. Johan Nicolaas van Meteren, is geboren op 27 december 1904 te Giessendam.

2. Nicolaas Johan van Meteren, is geboren op 21 maart 1906 te Giessendam.

3. Marius Elisa van Meteren, is geboren op 19 juni 1908 te Giessendam, overleden op 13 januari 1985 te Giessendam. Gehuwd met Antje Kussendrager.

4. Grietje Maria van Meteren, is geboren op 22 februari 1914 te Giessendam.

5. Willem van Meteren, is geboren op 16 juli 1917 te Giessendam.

7. Arie Uittenbogerd, geboren op 16 juli 1883, overleden op 3 december 1883 te Bleiswijk.

8. Arie Uitdenbogerd, geboren op 2 april 1887 te Bleiswijk, overleden op 18 juni 1887 te Bleiswijk.

9. Arie Uitdenbogerd, geboren op 16 augustus 1888 te Bleiswijk, overleden op 30 augustus 1888 te Bleiswijk.

10. Huibert Uitdenbogerd, geboren op 16 augustus 1888 te Bleiswijk, overleden 11 maart 1890 te Bleiswijk.

11. Arina Geertruida Uitdenbogerd, geboren op 11 april 1890 te Bleiswijk. Gehuwd op 14 maart 1929 te Rotterdam met Theodorus Henricus Bergwerf, geboren op 3 september 1890 te Rotterdam, zoon van Coenraad Bergwerf en Johanna Maria Kamman.

 

127. Matthijs Uitdenbogerd, geboren op 28 december 1842 te Bleiswijk, overleden op 22 september 1911 te Berkel en Rodenrijs. Gehuwd op 22 juni 1866 te Berkel en Rodenrijs met Magdalena Steenwijk, geboren op 3 november 1846 te Berkel en Rodenrijs, overleden op 12 maart 1930 te Berkel en Rodenrijs, dochter van Arie Steenwijk en Maria van der Voort.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Uitdenbogerd,
geboren op 22 juni 18?? te Berkel. Zie 187 

2. Arie Uitdenbogerd, geboren op 23 november 1866 te
Berkel en Rodenrijs. Zie 188 

3. Maria Uitdenbogerd, geboren op 5 januari 1868 te Berkel en Rodenrijs, overleden op 1 juni 1898 te Berkel en Rodenrijs. Gehuwd op 25 augustus 1893 te Berkel en Rodenrijs met Jacobus Johannes van den Ende, geboren op 6 januari 1866 te Berkel en Rodenrijs, overleden op 2 mei 1937 te Berkel en Rodenrijs, zoon van Cornelis Pieter van den Ende en Cornelia Vrijenhoek. Jacobus huwde als weduwnaar zijnde op 3 mei 1901 te Berkel en Rodenrijs, met Adriana Pieternella 't Hart.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Pieter van den Ende, geboren op 26 mei 1894 te Berkel en Rodenrijs. Gehuwd met Geertruida Hartog.

2. Magdalena van den Ende, geboren op 26 juli 1895 te Berkel en Rodenrijs. Gehuwd met Teunis Boere.

3. Matthijs van den Ende, geboren op 16 juli 1896 te Berkel en Rodenrijs. Gehuwd met Wilhelmina Beermann.

4. Lijdia (Lidia) Uitdenbogerd, geboren in 1869 te Tienhoven. Gehuwd op 8 november 1894 te Overschie met Leendert den Hartog, geboren op 23 december 1873 te Overschie, zoon van Maarten Hartog en Geertruij Wijnolst.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmina Johanna den Hartog, geboren op 26 januari 1898 te Overschie, overleden, op 19 april 1978 te Schiedam.

2. Maarten den Hartog, geboren op 5 maart 1901 te Overschie.

5. Sophia Uitdenbogerd, geboren op 19 mei 1871 te Pijnacker, overleden op 15 november 1912 te Berkel en Rodenrijs. Gehuwd op 11 november 1889 te Berkel en Rodenrijs met Johannes van der Spek, geboren op 17 juli 1872 te De Lier, overleden op 3 juli 1949 te Berkel en Rodenrijs, zoon van Aldert van der Spek en Henderika Boekesteijn.

Uit dit huwelijk:

1. Aldert van der Spek, geboren op 2 mei 1899 te Berkel en Rodenrijs, overleden op 9 maart 1987 te Rotterdam. Gehuwd (1) op 20 oktober 1926 te Pijnacker met Aaltje Willemijntje Bregman. Gehuwd met (2) op 7 augustus 1952 te Pijnacker met Neeltje Cornelia Bregman

2. Magdalena van der Spek, is geboren op 30 augustus 1902 te Berkel en Rodenrijs. Gehuwd met Ruth van Veenendaal.

3. Pieter van der Spek, is geboren op 20 november 1905 te Berkel en Rodenrijs. Gehuwd met Cornelia van der Kooij.

4. Arie van der Spek, is geboren op 18 januari 1907 te Berkel en Rodenrijs. Gehuwd met Aartje Paul.

5. Johannes van der Spek, is geboren op 1 maart 1908 te Berkel en Rodenrijs. Gehuwd met
Adriaantje de Bruyn.

6. Cornelia Adriana van der Spek, is geboren op 7 april 1910 te Berkel en Rodenrijs. Gehuwd met Aart van den Berg.

7. Sophia van der Spek, geboren op 15 november 1911 te Berkel en Rodenrijs, overleden op 19 maart 1974 te Rotterdam. Gehuwd met Willem Dijkshoorn.

8. Matthijs van der Spek, geboren op 9 december 1918 te Berkel en Rodenrijs.

9. Hendrika van der Spek, geboren op 5 april 1920 te Berkel en Rodenrijs.

6. Elisabeth Cornelia Uitdenbogerd, geboren 1875 te Pijnacker. Gehuwd met Pieter den Hartog.

7. Magdalena Mattina Uitdenbogerd, geboren op 6 september 1877 te Pijnacker. Gehuwd op 13 december 1901 te Berkel en Rodenrijs met Nicolaas van der Spek, tuinder, geboren op 4 januari 1879 te Lier, overleden op 5 december 1971 te Rotterdam, zoon van Aldert van der Spek en Henderika Boekesteijn.

Uit dit huwelijk:

1. Aldert van der Spek, geboren op 26 mei 1902 te Rotterdam.

2. Magdalena van der Spek, geboren op 6 augustus 1903 te Berkel en Rodenrijs.

3. Matthijs van der Spek, geboren op 26 juni 1904 te Berkel en Rodenrijs. Gehuwd met Magdalena Maria Paul.

4. Pieter van der Spek, geboren op 3 november 1905 te Berkel en Rodenrijs.

5. Hendrika van der Spek, geboren op 20 augustus 1907 te Berkel en Rodenrijs.

6. Arie van der Spek, geboren op 13 mei 1911 te Berkel en Rodenrijs.

7. Cornelia van der Spek, geboren op 15 maart 1911 te Berkel en Rodenrijs.

8. Dirk van der Spek, geboren op 27 januari 1913 te Berkel en Rodenrijs. Gehuwd met Neeltje van der Meer.

8. Lijntje Uitdenbogerd, geboren op 22 april 1883 te Berkel en Rodenrijs, overleden op 12 juni 1967 te Pijnacker. Gehuwd op 15 februari 1907 te Berkel en Rodenrijs met Arie van Helden, geboren op 11 november 1885 te Zevenhuizen, overleden op 4 februari 1952 te Pijnacker, zoon van Gerrit Teuniszn van Helden en Aaltje Figgers Tiggers.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Matthijs van Helden, geboren op 4 mei 1907 te Zevenhuizen. Gehuwd met Sophia van de Pol.

2. Aaltje van Helden, geboren op 19 mei 1912 te Zevenhuizen.

3. Matthijs van Helden.

4. Magdalena van Helden, geboren op 14 juli 1919 te Zevenhuizen.

 
128. Johannes Uitdenbogerd, geboren op 16 april 1839 te Bleiswijk, overleden te Reeuwijk op 14 maart 1924. Gehuwd op 8 juli 1864 te Bleiswijk met Maria Treurniet, geboren op 14 maart 1840 te Bleiswijk, overleden 3 januari 1932 te Zegwaart, dochter van Leendert Treurniet en Klazina Broeder.

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus Uitdenbogerd, geboren op 31 juli 1864 te Bleiswijk, overleden op 24 augustus 1936 te Zeist. Gehuwd (1) op 27 juni 1890 te Zeist met Hendrika Hartog, geboren te Bleiswijk in 1863, overleden voor 1929 te Zeist, dochter van Jan Coenraad Hartog en Beatrix Breugem. Gehuwd (2) op 25 juli 1929 te Rhenen met Johanna Maria Pitlo, geboren op 3 september 1893 te Rhenen, dochter van Johannes Marinus Pitlo en Rijkje Roks. Nadere informatie bruidegom weduwnaar van Hendrika Hartog.

2. Leendert Uitdenbogerd, geboren op 29 januari 1876 te Bleiswijk. Zie 189
 

129. Johannes Cornelis Uitdenbogerd, geboren op 30 december 1863 te Bleiswijk, overleden op 6 juni 1899 te Bleiswijk. Gehuwd op 25 juni 1886 te Bleiswijk met Neeltje Saarloos, geboren op 30 januari 1863 te Hekelingen, overleden op 16 juli 1942 te Bleiswijk.

Neeltje huwde als weduwe zijnde met: Cornelis Arend Hendrik Weijer, huisarts, geboren op 19 oktober 1870 te ’s-Gravenhage, overleden op 5 oktober 1954 te Ede. Hij trouwde op 8 mei 1902 te Bleiswijk met Neeltje Saarloos. Zij is geboren op 30 januari 1863 tr Hekelingen, gemeente Spijkenisse.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Uitdenbogerd, geboren op 23 oktober 1886 te Bleiswijk. Zie 190 

2. Huibert Arie Jan Willem Uitdenbogerd, geboren op 12 augustus 1888 te Bleiswijk, overleden op 12 augustus 1888 te Bleiswijk.

 

130. Gerardus Albertus Uitdenbogerd, geboren op 9 oktober 1865 te Bleiswijk, overleden op 7 januari 1958 te Saint Paul (USA) Gehuwd (1) op 20 april 1899 te Overschie met Clazina Poot, geboren op 28 december 1870 te Overschie, overleden op 10 mei 1942 te Nijmegen, dochter van Simon Poot en Adriana Bogaard. Het huwelijk is ontbonden. Gehuwd (2) te Bleiswijk op 17 maart 1904 te Bleiswijk met Pieternella Schotte, geboren op 2 november 1879 te Bleiswijk, overleden op 19 september 1965 te Saint Paul (USA), dochter van Frederik Schotte en Maria Olie. Gerardus en Pieternella, vertrokken met hun gezin in 1910 vanuit Bleiswijk naar Virginia (USA )

Uit het 1e huwelijk:

1. Marritje Adriana Uitdenbogerd, geboren op 26 maart 1900, overleden op 10 juli 1982 te Sittart. Gehuwd te Renkum op 19 oktober 1927 met Willem Jacobus Jan van der Does, geboren op 18 juni 1899 te Delft, overleden op 9 maart 1962 te Nijmegen.

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus Jan van der Does, geboren op 13 november 1929 te Nijmegen.

2. Adriaan Willem van der Does, geboren op 4 maart 1935 te Nijmegen.

Uit het 2e huwelijk:

2. Hubert Cornelius Uitdenbogerd, geboren op 6 januari 1905 te Bleiswijk. Gehuwd op 9 november 1927 te Rosemount, Dakota, MN. met Clara Hagemeister, geboren op 16 september 1902 te Rosemount, Dakota, MN, overleden op 7 october 07, 1995 te Rosemount, Dakota, MN.

3. Frederik Marinus Uitdenbogerd, geboren op 21 april 1906 te Bleiswijk. Zie 191 

4. Johanna Cornelia Uitdenbogerd, geboren op 9 mei 1907 te Bleiswijk. Gehuwd op 15 juni 1927 te Rosemount, Dakota, MN, met James Leonard Deeg, geboren op 9 november 1902 te  Saint Paul, Ramsey, MN, overleden op 27 augustus 1961 te Saint Paul, Ramsey, MN.

Uit dit huwelijk:

1. James Leonard Deeg, is geboren op 4 april 1928 te Saint Paul.

2. Geraldine Deeg, is geboren op 22 september 1929 te Saint Paul.

3. Robert Charles Deeg, is geboren op 6 oktober 1931 te Saint Paul, Ramsey, MN.

5. Morris Theodore Uitdenbogerd, geboren op 8 september 1910 te Rosemond. Zie 192 

6. Marie Uitdenbogerd, geboren op 25 juli 1913 te Rosemount, Dakota, MN, overleden op 12 juli 1980 te Saint Paul, Dakota, MN. Gehuwd op 30 september 1933 te Rosemount, Dakota, MN, met Leo James Fluegel, geboren op 3 april 1899 te Saint Paul, Ramsey, MN, overleden op 9 december 1985 te Ramsey.

Uit dit huwelijk:

1. Jerome Fluegel, geboren op 12 oktober 1934 te Rosemount, Dakota, MN.

2. Donald James Fluegel, geboren op 16 november 1939 te Rosemount, Dakota, MN.

 
131. Teunis Uittenbogaard, geboren op 29 september 1844 te Bergambacht, overleden op 24 maart 1894 te Bergambacht. Gehuwd op 15 april 1881 te Bergambacht met Elisabeth de Bruin, geboren op 20 februari 1847 te Lekkerkerk, dochter van Pieter de Bruijn en Bastiaantje Ligthart.

Uit dit huwelijk:

1. Marrige Bastiaantje Uittenbogaard, geboren op 11 september 1882 te Bergambacht, overleden op 27 januari 1883 te Bergambacht.

2. Marrigje Uittenbogaard, geboren op 15 september 1886 te Bergambacht. Gehuwd op 5 februari 1909 te Bergambacht met Adrianus van der Laan, geboren op 6 september 1885 te Lekkerkerk, zoon van Cornelis van der Laan en Pieternella Maria Gouwens.

3. Gijsbert Pieter Uittenbogaard, geboren op 2 november 1887 te Bergambacht, overleden op 12 februari 1888 te Bergambacht.
 

Marrigje Uittenbogaard.

 
132. Klaas Uittenbogaard, geboren op 8 februari 1836 te Giessendam. Gehuwd op 19 april 1859 te Giessendam met Tietje van Zuijlen, geboren op 8 november 1837 te Hardinxveld.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Uittenbogaard, geboren op 11 maart 1862 te Giessendam. Zie 193
 

133. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 22 januari 1836 te Papekop, overleden op 31 maart 1916 te Bodegraven. Gehuwd te Kerkwijk op 12 november 1864 met Jantje van Malsen, (Halsendorp) geboren op 17 december 1841 te Kerkwijk, overleden op 29 april 1912 te Haaften, dochter van Walraven van Malsen en Cornelia Creteer. Cornelis en Jantje zijn op 24 april 1893 te Tiel gescheiden. "Op de echtscheidingsakte staat vermeld: "Cornelis Uittenbogaart, geen bekende woonplaats in het Koninkrijk hebbende".

Uit dit huwelijk:

1. Maria Cornelia Uittenbogaard, geboren op 29 januari 1865 te Kerkwijk. Gehuwd op 24 februari 1886 te Haaften met Hendrik van Lopik.

2. Walraven Uittenbogaard, geboren op 14 oktober 1866 te Kerkwijk, overleden op 10 mei 1868 te Kerkwijk.

 
134. Jan Uittenbogaard, geboren op 1 december 1841 te Papekop, overleden op 2 februari 1915 te Bodegraven. Gehuwd op 9 december 1870 te Harmelen met Maria van Amerongen, geboren op 2 mei 1845 te Harmelen, overleden op 23 juli 1928 te Boskoop, dochter van Dirk van Amerongen en Hendrica de Wit.

 

Jan Uittenbogaard & Maria van Amerongen.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Uittenbogaard, geboren op 9 januari 1873 te Harmelen. Zie 194

2. Hendrika Maria Uittenbogaard, geboren op 19 juni 1876 te Bodegraven, overleden op 13 augustus 1877 te Bodegraven.

3. Hendrika Maria Uittenbogaard, geboren op 8 oktober 1878 te Bodegraven. Gehuwd met Johannes den Hertog.

4. Geertje Uittenbogaard, geboren op 19 december 1880 te Bodegraven, overleden op 3 juni 1882 te Bodegraven.

5. Dirk Uittenbogaard, geboren op 2 december 1883 te Bodegraven. Zie 195 

6. Geertje Uittenbogaard, geboren op 1 december 1884 te Bodegraven, overleden op 3 augustus 1885 te Bodegraven.

7. Aantje Adriana Cornelia Uittenbogaard, geboren op 25 februari 1886 te Bodegraven, overleden op 12 maart 1886 te Bodegraven.

8. Hendrick Uttenbogaard, geboren op ? verdere gegevens niet bekend.

 
135. Ari Uittenbogaard, geboren op 27 januari 1844 te Papekop, overleden op 5 juni 1933 te Stolwijk. Gehuwd op 11 december 1873 te Oudewater met Johanna Verburg, geboren op 21 januari 1846 te Stolwijk, overleden op 19 januari 1925 te Stolwijk, dochter van Jacobus Verburg en Marrigje Schouten.

Arie Uittenbogaard & Johanna Verburg.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Uittenbogaard, geboren op 5 maart 1874 te Zegveld. Zie 196

2. Marrigje Uittenbogaard, geboren op 15 mei 1878 te Stolwijk. Gehuwd op 14 april 1905 te Stolwijk met Cornelis Koolwijk, geboren op 25 februari 1879 te Stolwijk, zoon van Simon Koolwijk en Aaltje Berger.

3. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 4 december 1881 te Stolwijk. Zie 197 

4. Jacob Uittenbogaard, geboren op 12 oktober 1883 te Stolwijk. Zie 198 

5. Gerrit Uittenbogaard, geboren op 5 juni 1886 te Stolwijk, overleden op 19 juni 1886 te Stolwijk.

6. Geertje Uittenbogaard, geboren op 23 juli 1887 te Stolwijk. Gehuwd op 26 april 1912 te Stolwijk met Dirk Stoppelenburg, geboren op 27 december 1878 te Stolwijk, overleden op 4 februari 1951 te ?, zoon van Jan Stoppelenburg en Johanna Noomen.

Geertje Uittenbogaard.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Stoppelenburg, geboren op 27 oktober 1912 te Den Haag.

2. Arie Johan Stoppelenburg, geboren op 14 oktober 1915 te Den Haag.

3. Wouter Stoppelenburg, geboren op 24 april 1920 te Den Haag.

4. Johanna Stoppelenburg, geboren op 15 oktober ? te Den Haag.

 
136. Dirk Uittenbogaard, geboren op 21 augustus 1852 te Oudewater, overleden op 21 augustus 1936 te Zegveld. Gehuwd op 10 oktober 1879 te Zegveld met Hendrika Schouten, geboren op 17 december 1856 te Zegveld, overleden op 31 januari 1926 te Zegveld, dochter van Willem Schouten en Hendrika de Vos.

 

Als we de oude archieven er op naslaan, vinden we dat de oude woning die gestaan heeft aan de Hoofdweg 4 (vroeger huisnummer 142) in 1832 al eigendom was van Arie Stekelenburg (geboren 1794 te Woerden, overleden 23 oktober 1846 te Zegveld). De woning was gebouwd met halfsteens muren en qua indeling eenvoudig. Boven was een grote zolder. Beneden rechts een kamer met twee bedsteeën en links een ruimte die later als café werd gebruikt.

Arie Kompier (geboren 18 december 1853 te Zegveld) was van beroep werkman/koopman. Op 52-jarige leeftijd is hij getrouwd, namelijk op 25 januari 1906 te Woerden met Trijntje Koopman (geboren 12 februari 1864 te Bodegraven). Trijntje was weduwe van Cornelis Bijleveld. Na hun huwelijk verhuizen Arie en Trijntje naar Woerden. Arie overlijdt daar op 18 juli 1931 en Trijntje op 3 juli 1937. Na zijn vertrek in 1906 naar Woerden verkoopt Arie Kompier zijn woning aan Dirk Uittenbogaard.

Dirk Uittenbogaard (geboren 21 augustus 1852 te Oudewater) was arbeider en veerschipper van beroep. Hij was op 10 oktober 1879 te Zegveld getrouwd met Hendrika Schouten (geboren 17 december 1856 te Zegveld). In 1923 verkoopt Dirk Uittenbogaard zijn woning aan Adrianus van der Kolm (geboren 7 juni 1886 te Zegveld, overleden 17 mei 1929 te Zegveld) en gaat tijdelijk wonen op nummer 111 (Hoofdweg 57).

Kort daarna is hij weer gaan inwonen. Adrianus, die hovenier van beroep was, was op 22 november van dat jaar getrouwd met een dochter van Dirk Uittenbogaard, namelijk Gerritje Uittenbogaard (geboren 26 augustus 1888 te Zegveld, overleden 23 juni 1977 te Woerden). Adrianus en Gerritje hebben niet in deze woning gewoond. In 1928 verkopen zij de woning aan Cornelis Uittenbogaard, zoon van Dirk en broer van Gerritje.

Cornelis Uittenbogaard (geboren 23 maart 1896 te Zegveld, overleden 20 januari 1979 te Woerden) was op 6 juli 1916 getrouwd met Wilhelmina Maria van der Ham (geboren 3 februari 1895 te Barwoutswaarder, overleden 19 september 1961 te Woerden). Cornelis is evenals zijn vader schipper.

Daarnaast verkoopt hij ook petroleum, wat jaren later nog te ruiken is in het schuurtje achter de woning. In 1933 verkoopt Cornelis de woning aan Adrianus Burggraaf Azn (geboren 22 december 1878, overleden 24 september 1969). Cornelis blijft er wel wonen. In 1938 verhuizen Cornelis en zijn vrouw naar Woerden. De woning wordt door Adrianus Burggraaf verkocht aan Nicolaas van Dam, die er ook gaat wonen.

Nicolaas (Niek) van Dam (geboren 24 juli 1897 te Gouda, overleden 15 december 1979 te Woerden) is op 29 maart 1918 te Linschoten getrouwd met Wilhelmina Middelman (geboren 9 juli 1890 te Linschoten, overleden 2 oktober 1972 te Woerden).

Bekend is dat het linker gedeelte van de woning beneden door Dirk Uittenbogaard als café werd gebruikt. Ook zijn zoon Cornelis Uittenbogaard exploiteerde hier een café. Niek van Dam was de laatste eigenaar die het café runde. Het niet groot, zeker niet omdat in het midden ook nog eens een zogenaamd Russisch biljart stond. Zo bleef er weinig ruimte over.

Als men wilde biljarten moest men 10 cent betalen. Rechts achterin stond een hoekkast met daarin het glaswerk en rondom was een één meter hoge lambrisering van kraaltjes hout. De mensen die het café bezochten waren hoofdzakelijk schippers die door de sluis voeren, sportvissers en mensen die langs de deur kwamen, de zogenaamde colporteurs.

Ook de biggen- of keuensnijder deed het café aan. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog was Zegveld voor korte tijd een opsteekplaats voor terugtrekkende Hollandse soldaten. Zij waren ingekwartierd in ons dorp en kwamen uitrusten. Het verhaal gaat dat het om zo’n 1500 soldaten ging. Een gedeelte belandde in en rondom het café.

Daar zochten zij hun vertier. U zult begrijpen dat Niek van Dam deze dagen overuren draaide en goede zaken deed. Een leuke anekdote komt van Mien Methorst. Hij woonde bijna naast het café en de zoon van Niek van Dam, Gijs van Dam, was zijn vriend. Zij gingen de lege flesjes van de soldaten inspecteren of er nog iets in zat. Dit liep niet goed af, maar... de kater is inmiddels over.

Bron en lees meer:
Berichtgever Oktober 2010 - Zegveld

Uit dit huwelijk:

1. Geertje Uittenbogaard, geboren op 17 november 1879 te Zegveld, overleden op 30 januari 1972 te Harmelen. Gehuwd (1) op 17 augustus 1899 te Zegveld met Wijnand de Vink, geboren op 28 juni 1876 te Zegveld, overleden op 6 juli 1904 te Woerden, zoon van Jacob de Vink en Aaltje van Eijk. Gehuwd (2) op 4 mei 1916 te Zegveld met Gerrit Reijers van Veldhuijzen, geboren op 10 april 1876 te Harmelen, overleden op 12 juli 1962 te Harmelen, zoon van Reijer Veldhuijzen en Elisabeth van Ewijk.

Uit het 1e huwelijk:

1. Jacob de Vink, geboren op 17 december 1899 te Zegveld.

2. Jacob de vink, geboren op 11 juli 1901 te Zegveld.

Uit het 2e huwelijk:

1. Elisabeth Hendrika van Veldhuijzen, geboren op 28 februari 1919 te Harmelen.

2. Hendrika Gerrits van Veldhuijzen, is geboren op 11 juli 1921 te Harmelen, geboren op 11 juli 1921 te Harmelen, overleden op 12 februari 1990 te Harmelen. Gehuwd met Renze Gerrits Boes.

2. Hendrika Cornelia Uittenbogaard, geboren op 23 april 1881 te Zegveld, overleden op 8 juli 1881 te Zegveld.

3. Hendrika Uittenbogaard, geboren op 13 juni 1882 te Zegveld, overleden te Bodegraven. Gehuwd op 8 december 1904 te Zegveld met Jan Groenendijk, kaaspakhuisknecht, Zwammerdam, geboren op 30 mei 1883 te Nieuwkoop, overleden op 15 oktober 1959 te Gouda, zoon van Cornelis Groenendijk en Niesje van Zwieten.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Groenendijk, geboren op 20 oktober 1905 te Woerden.

2. Dirk Groenendijk, geboren op 24 oktober 1906 te Woerden.

3. Hendrik Groenendijk, geboren op 8 maart 1908 om 19:00 uur te Zwammerdam wijk C nr. 25, overleden (3 mnd) op 12 juni 1908 om 11:30 uur te Zwammerdam.

4. Hendrika Groenendijk, geboren op 12 mei 1912 te Woerden.

5. Niesje Groenendijk, geboren op 4 januari 1915 te Woerden.

Hendrika Uittenbogaard.

4. Cornelia Uittenbogaard, geboren op 24 januari 1884 te Zegveld, overleden op 2 augustus 1970 te Bodegraven. Gehuwd op 14 augustus 1913 te Zegveld met Klaas Haring, geboren op 26 maart 1881 te Bodegraven, overleden op 13 juli 1957 te Bodegraven.

Uit dit huwelijk:

1. Neeltje Haring, geboren op 29 januari 1915 te Woerden.

2. Dirk Haring, geboren op 29 september 1916 te Woerden.

3. Marrigje Haring, geboren op 23 oktober 1919 te Woerden.

Cornelia Uittenbogaard.

 

 

Cornelia Uittenbogaard, en Klaas Haring.

5. Willempje Uittenbogaard, geboren op 15 maart 1885 te Zegveld. Gehuwd op 17 juli 1902 te Zegveld met Jan Kerver, bakker, zoon van Maarten Kerver en Teuntje Tukker.

Uit dit huwelijk:

1. Maarten Kerver, overleden op 18 oktober 1903 te Aarlanderveen.

2. Dirk Maarten Kerver, geboren op 10 december 1904 te Aarlanderveen wijk 3 nr. 24.

3. Teuntje Adri Kerver, geboren op 15 juli 1908 te Den Haag.

4. Maarten Kerver, geboren op 11 juli 1910 te Den Haag.

6. Grietje Uittenbogaard, geboren op 22 mei 1887 te Zegveld, overleden op 23 januari 1889 te Zegveld.

7. Gerritje Uittenbogaard, geboren op 26 augustus 1888 te Zegveld, overleden 23 juni 1977 te Woerden. Gehuwd op 22 november 1923 met Adrianus van der Kolm 1, hovenier, geboren op 7 juni 1886 te Zegveld, overleden op 17 mei 1929 te Zegveld.

8. Willem Uittenbogaard, geboren op 16 februari 1890 te Zegveld. Zie 199 

9. Johannes Uittenbogaard, geboren op 17 december 1891 te Zegveld. Zie 200 

10. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 23 maart 1896 te Zegveld. Zie 201

 
137. Jan Adriaan Uittenbogaard, geboren op 26 januari 1856 te Oudewater, overleden op 15 augustus 1911 te Boskoop. Gehuwd (1) op 30 september 1881 te Reeuwijk, met Johanna Pellekooren, geboren op 12 september 1852 te Reeuwijk, overleden op 7 februari 1890 te Boskoop, dochter van Dirk Pellekooren en Lidewij van Oostrum. Huwelijk: Bij dit huwelijk erkend Jacob Pellekooren. Als weduwnaar zijnde gehuwd (2) op 12 december 1890 te Boskoop met Hilligje de Bas, geboren op 20 augustus 1853 te Oudekerk a/d IJssel, overleden te Boskoop op 28 januari 1926 te Boskoop, dochter van Gerrit de Bas en Neeltje Burggraaf. Hilligje was eerder gehuwd met Kors Koster.

Uit het 1e huwelijk:

1. Jacob Uittenbogaard, geboren op 13 oktober1879 Waddinxveen. Zie 202 

2. Cornelia Uittenbogaard, geboren op 6 februari 1882 te Boskoop, overleden op 30 juni 1949 te Hekendorp. Gehuwd op 21 april 1911 te Boskoop met Jan Verheul, geboren op 9 augustus 1885 te Hekendorp, overleden op 12 februari te Hekendorp, zoon van Antonie Verheul en Aaltje Verbree.

Cornelia Uittenbogaard.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Adriaan Verheul, is geboren op 12 augustus 1914 te Hekendorp.

2. Aaltje Verheul, is geboren op 7 december 1917 te Hekendorp.

3. Antonius Christiaan Verheul, is geboren op 26 september 1920 te Hekendorp.

Jan Adriaan, Aaltje en Anthonie Christiaan Verheul.

3. Hendrik Uittenbogaard, geboren op 9 december 1885 te Boskoop. Zie 203 

4. Dirk Uittenbogaard, geboren op 12 december 1887 te Boskoop. Zie 204 

5. Lidewij Uittenbogaard, geboren op 2 februari 1890 te Boskoop, overleden op 12 februari 1890 te Boskoop.

Uit het 2e huwelijk:

6. Willem Uittenbogaard, geboren op 24 januari 1893 te Boskoop. Zie 205

 
138. Pieter Uittenbogaard, geboren op 2 december 1834 te Haastrecht, overleden op 13 juli 1901 te Oudbeijerland. Gehuwd (1) op 9 december 1857 te Haastrecht met Marrigje de Graaf, geboren op 00 oktober 1838 te Berkenwoude, overleden op 14 maart 1863 te Haastrecht, dochter van Johannes de Graaf en Grietje van der Wal. Als weduwnaar zijnde gehuwd (2) op 6 oktober 1865 te Haastrecht met Gerritje Goedhart, geboren op 22 maart 1843 te Willige Langerak, overleden op 30 maart 1927 te Arnhem, dochter van Bastiaan Goedhart en Lijsje den Haak.

Uit het 1e huwelijk :

1. Gerit Uittenbogaard, geboren op 18 december 1857 te Haastrecht, overleden op 29 december 1857 te Haastrecht.

2. Johannes Uittenbogaard, geboren op 18 maart 1859 te Haastrecht. Zie 206

3. Naamloos Uittenbogaard, geboren op 9 juni 1861 te Haastrecht.

4. Gerrit Uittenbogaard, geboren in 1863 te Haastrecht, overleden op 16 juli 1864 te Haastrecht.

Uit het 2e huwelijk:

5. Sara Uittenbogaard, geboren op 9 december 1865 te Haastrecht, overleden op 24 januari 1866 te Haastrecht.

6. Sara Uittenbogaard, geboren op 7 maart 1867 te Haastrecht, overleden op 6 mei 1867 te Haastrecht.

7. Bastianus Uittenbogaard, geboren op 28 juli 1868 te Haastrecht.

8. Sara Uittenbogaard, geboren op 27 oktober 1869 te Haastrecht, overleden op 13 mei 1932 te Arnhem. Gehuwd op 25 september 1895 te Arnhem met
Franciscus Bodenstaff, geboren op 24 maart 1869 te Aardscheveld (Assen)

9. Elisabeth Uittenbogaard, geboren op 3 januari 1871 te Haastrecht, overleden op 2 februari 1871 te Haastrecht.

10. Gerrit Uittenbogaard, geboren op 14 februari 1872 te Haastrecht.

11. Dirk Uittenbogaard, geboren op 26 maart 1873 te Haastrecht. Hij is overleden op 4 augustus 1873 te Haastrecht.

12. Dirk Adrianus Uittenbogaard, geboren op augustus 1874 te Haastrecht, overleden op 17 oktober 1874 te Haastrecht.

13. Adriana Uittenbogaard, geboren op 26 november 1875 te Haastrecht.

14. Adriaan Uittenbogaard, geboren op 26 november 1875 te Haastrecht, overleden op 18 april 1877 te Haastrecht.

15. Elisabeth Uittenbogaard, geboren op 1 oktober 1877 te Haastrecht. Gehuwd op 13 augustus 1896 te Oudbeijerland met Jan Hendrik
Eijkelenkamp, geboren op 21 juli 1874 te Deventer, overleden op 30 oktober 1948 te Bergh, zoon van Joannes Hendrikus Eijkelenkamp en Maria Aleida Kloppers. Hij is later  gehuwd waarschijnlijk als weduwnaar zijnde met Maria Johanna van Hoorn, op 6 januari 1904 te Arnhem.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Johan Eijkelenkamp, geboren in 1896 te Arnhem, overleden op 10 december 1896 te Arnhem.

2. Gerrit Johan Eijkelenkamp, geboren in 1899 te Arnhem, overleden op 21 juli 1900 te Arnhem.

3. Rika Johanna Eijkelenkamp, geboren in 1901 te Arnhem, overleden op 9 januari 1902 te Arnhem.

16. Adriaan Uittenbogaard, geboren op 1 januari 1881 te Haastrecht, overleden op 24 september 1881 te Haastrecht.

17. Adrianus Uittenbogaard, geboren op 26 mei 1882 te Haastrecht, overleden op 31 januari 1883 te Haastrecht.

18. Wilhelmina Uittenbogaard, geboren op 26 mei 1884 te Haastrecht, overleden op 27 oktober 1884 te Haastrecht.

19. Wilhelmina Uittenbogaard, geboren op 29 september 1886 te Haastrecht.

20. Antoon Uittenbogaard, geboren op 29 september 1886 te Haastrecht, overleden op 7 december 1886 te Haastrecht.

 

139. Aart Uittenbogaard, houtdraaier, geboren te Haastrecht op 27 december 1825, overleden op 1 juni 1903 te Oudewater. Gehuwd (1) met Bapje Sterk, overleden op 8 februari 1872 te Oudewater, dochter van Cornelis Sterk en Cornelia Spreij. Gehuwd (2) als weduwnaar zijnde op 10 juni 1875 te Oudewater met Jacoba Willemina Hogervorst, geboren op 2 februari 1831 te Oudewater. overleden op 19 maart 1917 te Oudewater, dochter van Klaas Hogervorst en Katharina van Oudenallen.

Uit dit huwelijk

1. Arie Uittenbogaard, geboren op 18 mei 1851 te Oudewater. Zie 207

2. Cornelia Uittenbogaard, geboren te Oudewater op 1 januari 1853, overleden 31 jr, op 5 september 1884 om 08:00 uur in het huis Zwammerdam. Gehuwd op 15 mei 1879 te Bodegraven met Pieter Spreij, (winkelier, Zwammerdam) geboren rond 1849 te Zwammerdam, zoon van Jacob Spreij en Willemijntje de Heus. Pieter huwde als weduwnaar zijnde op 6 september 1888 te Zwammerdam met Margrieta Zaal.

3. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 14 januari 1855 te Oudewater, overleden op 21 januari 1872 te Oudewater.

4. Johanna Uittenbogaard, geboren op 3 november 1857 te Oudewater, overleden op 20 augustus 1859 te Oudewater.

5. Pieter Uittenbogaard, geboren op 28 oktober 1859 te Oudewater. Zie 208

6. Gerrit Uittenbogaard, geboren op 11 juli 1861 te Oudewater, overleden op 28 oktober 1861 te Oudewater.

7. Gerrit Uittenbogaard, geboren op 26 september 1863 te Oudewater. Zie 209

8. Johanna Uittenbogaard, geboren te Oudewater op 1 maart 1866, overleden op 11 november 1880 te Oudewater.

 

140. Cornelis Uittenbogaard, houtdraaier, geboren op 27 september 1827 te Bodegraven, overleden op 2 februari 1891 te Zwammerdam. Gehuwd op 12 mei 1860 te Aarlanderveen met Wilhelmina Boelen, geboren op 14 augustus 1833 te Aarlanderveen, overleden op 18 oktober 1897 om 16:00 uur te Zwammerdam, dochter van Baltus Boelen en Neeltje Verhoog.

Uit dit huwelijk:

1. Baltus Uittenbogaard, zadelmaker, geboren op 23 mei 1861 te Aarlanderveen.

2. Johanna Uittenbogaard, op 23 september 1863 geboren te Hazerswoude, overleden op 26 december 1890 te Zwammerdam.

3. Naamloos Uittenbogaard, geboren op 3 juli 1865 te Hazerswoude.

4. Naamloos Uittenbogaard, op 20 oktober 1866 geboren te Hazerswoude.

5. Arie Uittenbogaard, geboren op 5 februari 1868 te Hazerswoude, overleden op 15 juni 1880 te Zwammerdam.

6. Jan Uittenbogaard, geboren op 6 juli 1870 te Hazerswoude, overleden op 10 maart 1889 om 01:00 uur te Zwammerdam.

7. Pieter Uittenbogaard, geboren op 27 juli 1873 te Bodegraven, overleden op 2 september 1887 om 10:30 uur te Zwammerdam.

8. Neeltje Uittenbogaard, geboren op 14 november 1878 te Bodegraven, overleden op 30 mei 1896 om 10:30 uur te Zwammerdam.

 
141. Johannes Uittenbogaard, horlogemaker, geboren te Bodegraven op 25 juni 1832, overleden op 13 juni 1905 te Gouda. Gehuwd (1) op 14 juli 1855 te Bodegraven met Maria van der Snoek, geboren op 28 juni 1830 om 16:00 uur te Aarlanderveen, overleden op 19 januari 1879 te Gouda, dochter van Johannes van der Snoek en Maria Vermeij. Gehuwd (2) als weduwnaar zijnde op 2 december 1885 te Gouda met Levina van Willigen, geboren op 17 februari 1851 te Gouda, overleden op 5 februari 1891te Gouda, dochter van Gerrit van Willigen en Levina Luyt Of Luijt.

Uit het 1e huwelijk:

1. Johannes Uittenbogaard, geboren te Bodegraven op 25 januari 1856. Zie 210

2. Arie Uittenbogaard, geboren te Bodegraven op 17 juli 1861, overleden op 2 september 1861 te Bodegraven.

3. Arie Uittenbogaard, geboren te Bodegraven op 2 april 1863. Zie 211

4. Johanna Uittenbogaard, geboren te Gouda op 30 december 1865, overleden op 2 april 1868 te Gouda.

5. Marinus Uittenbogaard, geboren te Gouda op 27 november 1867, overleden op 1 februari 1872 te Gouda.

6. Cornelis Pieter Uittenbogaard, geboren te Gouda op 11 mei 1871, overleden op 20 juni 1871 te Gouda.

Uit het 2e huwelijk:

7. Johannes Gerardus Uittenbogaard, geboren te Gouda op 1 juni 1886, overleden op 5 juli 1886 te Gouda.

8. Johannes Gerardus Uittenbogaard, geboren te Gouda op 2 juni 1888, overleden op 5 januari 1889 te Gouda.

9. Johanna Levina Uittenbogaard, geboren te Gouda op 29 oktober 1889, overleden op 16 november 1889 te Gouda.
 

142. Gerrit Uittenbogaard, houtdraaier, geboren te Bodegraven op 7 mei 1844, overleden op 24 november 1877 te Bodegraven. Gehuwd op 19 januari 1865 te Zwammerdam met Cornelia Windhorst, geboren op 19 februari 1844 te Bodegraven, overleden op 8 februari 1931 te Bodegraven, dochter van Pieter Windhorst en Ingetje Splinter.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Uittenbogaard, geboren te Bodegraven op 22 juli 1865, overleden op 1 december 1866 te Bodegraven.

2. Pieter Uittenbogaard, geboren te Bodegraven op 15 augustus 1867. Zie 212

3. Arie Uittenbogaard, geboren te Bodegraven op 9 augustus 1869. Zie 213

4. Johannes Uittenbogaard, geboren te Bodegraven op 11 augustus 1871, overleden op 29 maart 1886 te Bodegraven.

5. Ingetje Uittenbogaard, geboren te Bodegraven op 13 oktober 1873, overleden op 7 juni 1923 te Bodegraven.

6. Johanna Uittenbogaard, geboren te Bodegraven op 6 september 1875, overleden op 18 juni 1876 te Bodegraven.

7. Jacob Uittenbogaard, geboren te Bodegraven. op 1 mei 1877. Zie 214

 

143. Aart Uittenbogaard, geboren op 23 maart 1853 te Haastrecht, overleden op 8 november 1908 te Gouda. Gehuwd te Haastrecht op 3 oktober 1878 met Klaasje Verboom, geboren op 2 februari 1857 te Haastrecht, dochter van Janus Verboom en Aagje Hol.

Uit dit huwelijk:

1. Geertje Uittenbogaard, geboren op 1 september 1879 te Haastrecht, overleden op 1 maart 1947 om 23:00 uur te Zwammerdam. Gehuwd op 8 januari 1904 met Pieter Overvliet, bakker, geboren op 1 april 1882 te Woubrugge, overleden op 27 maart 1939 om 03:30 uur te Zwammerdam, zoon van Maarten Overvliet en Jannetje Visser.

Uit dit huwelijk:

1. Jannetje Martina Overvliet, geboren op 30 mei 1904 te Woubrugge, overleden op
13 maart 1944 om 11:00 uur te Alphen aan den Rijn. Gehuwd op 3 maart 1927 te Woubrugge met Carel Hendrik van der Leeden, koopman, geboren op 20 april 1900 om 00:30 uur te Aarlanderveen wijk 4 nr. 236, zoon van Jacob van der Leeden, broodbakker, en Maria Johanna Freund (53 jaar, winkelierster, Alphen aan den Rijn)

2. Aart Overvliet, geboren op 26 december 1906 te Woubrugge.

3. Klazina Overvliet, geboren op 20 oktober 1907 te Woubrugge.

4. Adrina Maria Wilhelmina Overvliet, geboren op 6 september 1909 te Woubrugge.

5. Maarten Overvliet, geboren op 2 juli 1911 te Woubrugge.

6. Anna Petronella Overvliet, geboren op 10 maart 1913 te Woubrugge.

7. Jacoba Overvliet, geboren op 28 juni 1915 te Woubrugge.

8. Maria Geertruida Overvliet, geboren op 16 november 1917 te Woubrugge.

9. Geertje Overvliet, geboren op 16 november 1920 te Woubrugge.

10. Anna Marrigje Overvliet, geboren op 5 december 1922 te Woubrugge.

11. Arie Pieter Overvliet, geboren op 20 december 1923 te Woubrugge.

Overvliet.

De eerste Overvliet in Woubrugge, was Maarten Overvliet, geboren in 1775 in Zegwaart en daar in 1806 getrouwd met Dirkje Lievaart. Het gezin kwam hier in 1815, want in dat jaar kocht Maarten de boerderij van Arij Vollebregt, maar zonder land, want Arij was wel eigenaar van de opstal, maar pachter van de grond. Zoon Pieter 1809 trouwde met een weduwe, Ariaantje Los, en een van hun zoons was Maarten 1844. Hij trouwde met Jannetje Visser, net als Ariaantje Los een boerendochter.

Tot zover waren het landbouwers of veehouders. Maarten heeft aan ‘t eind van zijn tamelijk korte leven nog op ‘t Huis ter Aar gewoond, hij was toen boterhandelaar.
De oudste zoon van dit echtpaar was de Pieter Overvliet die in 1904 bakker op de Achterweg werd. Hij leefde van 1882 tot 1939, en trouwde met Geertje Uittenboogaard uit Haastrecht. Pieter bakte en Geertje werkte.

http://hemessen.nl/JL/2008/2008-5.pdf

2. Aagje Uittenbogaard, geboren op 6 april 1883 te Haastrecht, overleden op 25 november 1946 te Gouda. Gehuwd op 17 maart 1904 te Haastrecht met Maarten Hijkoop, bakker. Het echtpaar is 22 november 1911 te Zwolle gescheiden. Gehuwd op 26 maart 1913 te Gouda met Evert Jan van Arnhem, geboren in 1892 in Tiel, zoon van Evert Jan van Arnhem en Catharina van Tintelen.

Uit het 1e huwelijk:

1. Pietertje
Hijkoop, is geboren op 29 december 1904 te Gouda.

3. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 22 januari 1886 te Haastrecht, overleden op 13 september 1914 te Utrecht.

4. Wilhelmina Antonia Uittenbogaard, geboren op 30 januari 1889 te Haastrecht, overleden in 1956. Gehuwd op 4 mei 1921 te Gouda met Hendrik Meppelink, geboren op 19 juli 1890 te Meppel, overleden op tengevolge van een noodlottig ongeval op 5 mei 1954 te Meppel, zoon van Hendrik Meppelink en Johanna van Heerde.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Klazina Meppelink, geboren op 8 oktober 1923 te Meppel.

2. Willy Meppelink, geboren op 24 februari 1929 te Meppel.

5. Cornelia Uittenbogaard, geboren op 19 juni 1891 te Haastrecht. Gehuwd op 2 april 1919 te Gouda met Herman Ferdinand Souffree, geboren op 2 november 1890 te Gouda, zoon van Hermanus Ferdinand Souffree, schoenmaker, en Lena den Hollander.

Uit dit huwelijk:

1. Herman Ferdinand Souffree, geboren op 13 oktober 1919 te Gouda.

6. Janus Uittenbogaard, geboren op 1 augustus 1893 te Haastrecht, overleden op 28 augustus 1934 te Gouda. Gehuwd op 16 mei 1928 te Gouda met Wilhelmina Cornelia Rijnhorst, geboren op 14 september 1895 te Gouda.

7. Adriaan Uittenbogaard, geboren op 14 juni 1896 te Haastrecht. Gehuwd op 8 juli 1931 te Gouda met Alida Rebecca de Graauw, geboren op 12 juli 1905 te Gouda, dochter van Gijsbert de Graauw en Alida Rebecca (Hilda) van Hoorn.

 
144. Aart Uittenbogaard, verver, geboren op 21 maart 1846 te Haastrecht, overleden op 10 mei 1935 te Oosterbeek. Gehuwd op 12 februari 1873 te Oudekerk a/d IJssel, met Elisabeth van Muiswinkel, geboren op 9 augustus 1839 te Oosterbeek, overleden op 20 januari 1923 te Oosterbeek.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Uittenbogaard, geboren op 30 oktober 1874 te Oudekerk a/d IJssel, overleden op 21 februari 1879 te Oudekerk a/d IJssel.

2. Willem Uittenbogaard, geboren op 13 oktober 1875 te Oudekerk a/d IJssel, overleden op 6 juli 1877 te Oudekerk a/d IJssel.

3. Pieter Uittenbogaard, geboren op 14 november 1876 te Oudekerk a/d IJssel.

4. Willem Uittenbogaard, geboren op 7 februari 1878 te Oudekerk a/d IJssel, overleden op 7 februari 1879 te Oudekerk a/d IJssel.

5. Elisabeth Uittenbogaard, geboren op 14 april 1879 te Oudekerk a/d IJssel, overleden op 10 september 1880 te Renkum.

6. Elisabeth Uittenbogaard, geboren op 17 april 1881 te Oosterbeek, overleden op 18 mei 1921 te Oosterbeek. Gehuwd op 10 december 1903 te Renkum met Aalbert Aalbers, geboren in 1880 te Oosterbeek, overleden op 25 december 1927 te Arnhem, zoon van Cristiaan Petrus Aalbers en Eliza van den Born. Aalbert is als weduwnaar zijnde op 3 augustus 1922 te Renkum gehuwd met Wilhelmina Egberdina Uittenbogaard, geboren in 1881 te Oudekerk a/d IJssel, dochter van Arie Uittenbogaard en Teuntje Schram. Zie 145
 

145. Arie Uittenbogaard, geboren op 26 april 1852 te Haastrecht, overleden op 31 januari 1933 te Bodegraven. Gehuwd (1) op 25 september 1873 te Benschop met Teuntje Schram, geboren op 11 augustus 1839 te Benschop, overleden op 30 juni 1890 te Ouderkerk a/d IJssel, dochter van Jan Jurgen Schram en Cornelia Verhoef. Teuntje was eerder gehuwd op 14 november 1862 te Benschop met Sander van den Heuvel. Uit dit huwelijk is dochter Cornelia van den Heuvel, in 1864 te Benschop geboren. Gehuwd (2) op 14 augustus 1891 te Ouderkerk a/d IJssel met Lena Verbrugge van Asperen, geboren op 28 april 1856 te Hillegersberg, dochter van Manus Verbrugge Van Asperen en Neeltje Schenk.

Uit het 1e huwelijk:

1. Elisabeth Uittenbogaard, geboren op 8 mei 1874 te Benschop, overleden op 30 mei 1874 te Benschop.

2. Dirk Uittenbogaard, geboren op 30 januari 1876 Ouderkerk a/d IJssel.

3. Pieter Uittenbogaard, geboren op 29 januari 1879 Ouderkerk a/d IJssel. Zie 215

4.
Wilhelmina Egberdina Uittenbogaard, geboren op 24 november 1881 Ouderkerk a/d IJssel. Gehuwd op 3 augustus 1922 te Renkum met Aalbert Aalbers, geboren in 1880 te Oosterbeek, overleden op 25 december 1927 te Arnhem, zoon van Cristiaan Petrus Aalbers en Eliza van den Born. Weduwnaar van 144-6: Elisabeth Uittenbogaard.

Uit het 2e huwelijk:

5. Elizabeth Uittenbogaard, geboren op 18 augustus 1892 Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 8 augustus 1950 te Gouda. Gehuwd (53 jr) met
Nicolaas Domburg, (56 jr) koopman in vee, exportslager, grossier in vlees, geboren op 24 augustus 1889 te Bodegraven, overleden op 28 maart 1959 te Bodegraven op 69-jarige leeftijd, zoon van Andries Domburg en Petronella Maria Regelmeijer. Nicolaas was eerder gehuwd met Steventje van Maanen.

6. Hanna Cornelia Geertruida Uittenbogaard, geboren op 30 oktober 1895 Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 15 oktober 1977 te Rotterdam. Gehuwd op 2 december 1926 Ouderkerk a/d IJssel met Jan Treure, geboren op 10 dec 1892 te Reeuwijk, zoon van Arie Treure en Aafje van Roon.

 
146. Gerrit Uittenbogaard, geboren op 10 september 1854 te Haastrecht, overleden op 14 maart 1935 te Woerden. Gehuwd 3 juni 1881 te Ouderkerk a/d IJssel met Hendrika Uittenbogaard, geboren op 2 april 1849 te Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 27 augustus 1936 te Woerden, dochter van Teunis Uittenbogaart en Jannigje Graafland. Zie 99/5

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Uittenbogaard, geboren op 4 maart 1882 Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 3 februari 1970 Woerden. Gehuwd op 11 augustus 1910 te Woerden met Johanna Maria Blok, geboren op 10 januari 1882 te Woerden, dochter van Albert Jan Blok en Johanna Spierenburg.

2. Teunis Uittenbogaard, geboren op 3 november 1883 Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 7 oktober 1891 te Woerden.

3. Elisabeth Uittenbogaard, geboren op 28 februari 1885 Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 6 juni 1975 te Woerden. Gehuwd op 20 oktober 1921 te Woerden met Jan Kriege, geboren op 15 mei 1884 te Woerden, overleden op 3 augustus 1944 te Woerden, zoon van Ernst Jacob Kriege en Magdalena van der Laan.

 

Jan Kriege (Woerden, 15 mei 1884 - Woerden, 3 augustus 1944) was een Nederlandse edelsmid.

Hij werd geboren als zoon van een klompenmaker, en toen zijn vader overleed, nam hij op vijftienjarige leeftijd het bedrijf over. Na een jaar of tien ging hij toch meer interesse in kunst tonen. Hij ging als leerling naar de edelsmid Carel Begeer, waar hij leerde tekenen, kloppen en drijven, monteren en ciseleren.

Na twee jaar kon hij als gezel aan de slag in het atelier van Begeer. In 1914 ging Kriege naar Den Haag, waar hij in de avonduren de Haagse Academie bezocht. Hier haalde hij in 1919 zijn meestersexamen. Het Stedelijk Museum van Amsterdam kreeg interesse voor zijn werk, en Kriege werd een gerespecteerd kunstenaar die ook in het buitenland bekendheid genoot. Hij deed veel werk in opdracht, vaak voor katholieke kerken, maar ook de plaquette van het postkantoor in Hilversum is van zijn hand.

In 1940 stond een groot deel van zijn werken in gebouw De Distel in Rotterdam, en werd alles tijdens de bombardementen van mei 1940 vernietigd. Ook tijdens de Duitse bezetting werd het steeds moeilijker om te werken. Kriege weigerde zich aan te sluiten bij de Kultuurkamer, waardoor hij weinig materiaal meer aangeleverd kreeg. Hierdoor ging Kriege zich tijdens de oorlog meer leggen op het geven van les.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kriege

4. Jan Pieter Uittenbogaard, geboren op 1 december 1886 te Woerden, overleden op 6 juni 1964 te ?. Gehuwd op 16 oktober 1924 met Janke Hospes.

5. Jan Uittenbogaard, geboren op 6 december 1888 te Woerden. Zie 216

6. Jansje Uittenbogaard, geboren op 12 februari 1891 te Woerden, overleden op 31 oktober 1978 te ?. Gehuwd op 14 september 1924 te ? met Jan den Besten, geboren op 4 januari 1896 te ?, overleden op 11 november 1973 te ?.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrina Cornelia Uittenbogaard, geboren op 11 juni 1928 te Gouda.

7. Teuntje Uittenbogaard, geboren op 18 oktober 1892 te Woerden, overleden op 23 juli 1968 te Woerden.

8. Gerrit Uittenbogaard, geboren op 3 mei 1898 te Woerden, overleden op 3 mei 1898 te Woerden.

 

147. Johannes Uittenbogaard, houtdraaier, geboren op 16 februari 1843 te Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 19 december 1930 te Ouderkerk a/d IJssel. Gehuwd op 8 november 1866 te Meeuwen met Johanna Adriana van Helmond, geboren op 27 december 1841 te Meeuwen, overleden op 14 maart 1920 te Ouderkerk a/d IJssel, dochter van Johannes Henricus van Helmond en Antonia Catharina Mulders.

Uit dit huwelijk:

1.Teunis Uittenbogaard, geboren op 10 oktober 1867 te Ouderkerk a/d IJssel. Zie 217

2. Johannes Hendrikus Uittenbogaard, geboren op 19 december te Ouderkerk a/d IJssel. Zie 218 opXBC

3. Aart Pieter Uittenbogaard, geboren op 28 maart te Ouderkerk a/d IJssel. Zie 219

4. Antonia Catharina Uittenbogaard, geboren op 14 maart te Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 7 augustus te Leersum. Gehuwd op 19 oktober 1900 te Ouderkerk a/d IJssel met Abraham Hendrik Middelhoek, geboren op 5 oktober 1874 te Klaaswaal, overleden op 18 juni 1957 te Leersum, zoon van Arie Middelhoek en Jacoba Vermaat. Zie ook: http://mgmidd.home.xs4all.nl/middelhoek/Boeken/Deel-5.pdf

5. Jannigje Uittenbogaard, geboren op 25 juli 1876 te Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 11 mei 1939 te Alkmaar. Gehuwd op 4 mei 1905 te Ouderkerk a/d IJssel met Mattheus Cornelis Roos, geboren op 2 mei 1876 te Ridderkerk, zoon van Dirk Roos en Johanna Maria Kranenburg.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Johannes Roos, geboren op 13 februari 1906 te Texel, jong overleden.

2. Johanna Adriana Maria Roos, geboren op 5 oktober 1907 te Kampen, overleden op 4 mei 1993 te Schoorl. Gehuwd op 25 augustus 1931 te Kampen met Willem Frederik Stoel, geboren op 6 augustus 1898 te Alkmaar, zoon van Willem Frederik Stoel en Wilhelmina Gouwe.

3. Johannes Dirk Roos, geboren op 8 februari 1910 te Bergen op Zoom, overleden op 25 juli 1989 te Oosterbeek. Gehuwd op 10 september 1936 te Heiloo met Annie Stroink, geboren op 3 mei 1913 te Alkmaar, overleden op 20 september 1997 te Bennekom, dochter van Willem Stroink en Anna Sara Antonetta Maria Houtman.

6. Hendrika Johanna Uittenbogaard, geboren op 29 juli 1884 te Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 21 mei 1964 te Schoorl.

7. Franciscus Wilhelm Uittenbogaard, geboren op 25 februari 1887. Zie 220

Johannes Uittenbogaard en Johanna Adriana van Helmond.

 
148. Aart Uittenbogaard, houtdraaier, geboren op 18 maart 1842 te Haastrecht. Gehuwd op 23 augustus 1873 te Ammerstol met Elisabeth den Hoed, geboren op 4 december 1842 te Ammerstol, dochter van Cornelis den Hoed en Janna Ooms.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Johanna Uittenbogaard, geboren op 22 februari 1876 te Haastrecht, overleden op 22 december 1892 te Hastrecht.

2. Leendert Uittenbogaard, geboren op 25 februari 1877 te Ammerstol. Zie 221

3. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 11 april 1878 te Haastrecht, overleden op 25 juli 1878 te Haastrecht.

4. Conelis Uittenbogaard, geboren op 17 mei 1879 te Haastrecht, overleden op 13 november 1879 te Haastrecht.

5. Adriana Uittenbogaard, geboren op 24 december 1880 te Haastrecht, overleden op 11 juli 1966 te Amsterdam. Gehuwd op 26 oktober 1905 te Haastrecht met Pieter Cornelis Rigter, geboren op 3 juli 1880 Ouder-Amstel, overleden op 25 februari 1962 te Nieuwer-Amstel, zoon van Johannes Rigter en Pietertje de Kort.

Uit dit huwelijk:

1. Pietertje Rigter, geboren op 11 februari 1907 te Nieuwer-Amstel.

2. Aart Rigter, geboren op 27 september 1908 te Nieuwer-Amstel.

3. Elisabeth Rigter, geboren op 12 mei 1910 te Nieuwer-Amstel.

4. Johannes Rigter, geboren op 24 juni 1913 te Nieuwer-Amstel.

5. Frans Roelof Hendrik Rigter, geboren op 27 april 1916 te Nieuwer-Amstel.

6. Pieter Cornelis Rigter, geboren op 12 mei 1922 te Nieuwer-Amstel.

 

149. Johannes Uittenbogaard, geboren op 23 oktober 1847 te Haastrecht, overleden op 22 april 1922 te Haastrecht. Gehuwd op 8 november 1882 te Gouda met Neeltje Borst, geboren op 11 maart 1861 te Kamerik, overleden op 10 oktober 1946 te Oudewater, dochter van Jacobus Borst en Neeltje van der Laan.

Uit dit huwelijk: (erkend)

1. Adriana Neeltje Uittenbogaard, geboren op 28 september 1882 te Gouda, overleden op 9 mei 1919 te Haastrecht.

 
150. Willem (Adrianus) Adriaan Uittenbogaard, geboren op 9 februari 1861 te Haastrecht. Gehuwd op 25 januari 1888 te Schoonhoven met Sara Maria Donker, geboren op 11 april 1866 te Schoonhoven, dochter van Cornelis Donker en Dirkje Uittenboogerd.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Uittenbogaard, geboren op 1 juli 1887 te Schoonhoven. Zie 222

2. Naamloos Uittenbogaard, geboren op 27 mei 1890 te Haastrecht.

3. Leendert Uittenbogaard, geboren op 1 september 1891 te Haastrecht. Zie 223 

4. Naamloos Uittenbogaard, geboren op 9 oktober 1893 te Haastrecht.

5. Dirkje Uittenbogaard, geboren op 31 mei 1895 te Haastrecht.

6. Naamloos Uittenbogaard, geboren op 3 januari 1900 te Haastrecht.
 

151. Jacob Uittenbogaard, geboren op 19 januari 1847 te Stolwijk, overleden op 24 mei 1915 te Rotterdam. Gehuwd met Geertje Kool, geboren op 16 maart 1854 te Stolwijk, overleden op 27 maart 1897 te Ouderkerk a/d IJssel, dochter van Jan Kool en Marrigje den Hoed.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Uittenbogaard, geboren op 2 december 1875 Ouderkerk a/d IJssel. Zie 224

2. Pieter Uittenbogaard, geboren op13 januari 1877 Ouderkerk a/d IJssel. Zie 225

3. Gerrigje Uittenbogaard, geboren op 15 februari 1878 te Ouderkerk a/d IJssel. Gehuwd op 28 maart 1903 te Ouderkerk a/d IJssel met Jacob Laman, geboren op 29 augustus 1879 te Capelle a/d IJssel.

Uit dit huwelijk:

1. Geertje Laman, geboren op 24 september 1903
te Capelle a/d IJssel.

2. Cornelis Johannes Laman, geboren op 4 juli 1905
te Capelle a/d IJssel.

3. Jacob Laman, geboren op 28 juni 1908
te Capelle a/d IJssel.

4. Huibert Uittenbogaard, geboren op 29 december 1879 te Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 6 januari 1880 te Ouderkerk a/d IJssel.

5. Pietje Uittenbogaard, geboren op 19 april 1881 te Ouderkerk a/d IJssel.

6. Adriana Uittenbogaard, geboren op 10 januari 1883 te Ouderkerk a/d IJssel. Gehuwd op 17 augustus 1907 te Krimpen a/d IJssel met Harmen Heijkoop.

7. Cornelia Uittenbogaard, geboren op 16 januari 1885 te Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 12 juli 1897 te Ouderkerk a/d IJssel.

8. Geertje Uittenbogaard, geboren op 15 april 1887 te Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 24 januari 1889
te Ouderkerk a/d IJssel.

9. Jacob Uittenbogaard, geboren op 9 september 1888 te Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 15 december 1910 te Krimpen a/d IJssel.

10. Jan Uittenbogaard, geboren op 4 december 1889 te Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 14 februari 1890 te Ouderkerk a/d IJssel.

11. Jan Uittenbogaard, geboren op 29 maart 1892 te Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 26 april 1892 te Ouderkerk a/d IJssel.

12. Jacob Uittenbogaard, geboren op 30 juni 1893 te Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 31 juli 1893 te Ouderkerk a/d IJssel.

13. Gerard Uittenbogaard, geboren op 30 juni 1893 te Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 26 juli 1893 te Ouderkerk a/d IJssel.

14. Geertje Uittenbogaard, geboren op 4 juli 1896 te Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 30 december 1897 te Ouderkerk a/d IJssel.

Rouwkaart n.a.v het overlijden van Jacob Uittenbogaard.

 
152. Huibert Uittenbogaard, geboren op 24 januari 1851 te Stolwijk, overleden op 28 december 1935 te Ouderkerk A/D IJssel. Gehuwd op 3 februari 1882 te Stolwijk met Adriana van Dam, geboren op 28 december 1857 te Stolwijk, overleden op 13 februari 1930 te Krimpen a/d IJssel, dochter van Cornelis van Dam en Teuntje Burger.

 

Huibert Uittenbogaard.

 

 

Adriana van Dam.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrigje Uittenbogaard, geboren op 24 augustus 1882 te Krimpen a/d IJssel. Gehuwd op 14 januari 1910 te Ouderkerk a/d IJssel met Leendert Burger, geboren te Nieuwekerk a/d IJssel in 1882.

Leendert Burger en Gerrigje Uittenbogaard, met hun kinderen Frans en Adriana.

2. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 6 juni 1884 te Ouderkerk a/d IJssel. Hij is overleden op 28 oktober 1907 te Ouderkerk a/d IJssel.

3. Gerrit Uittenbogaard, geboren op 24 februari 1886 te Ouderkerk a/d IJssel. Zie 226

4. Teuntje Uittenbogaard, geboren op 8 april 1888 te Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 21 januari 1950 te Gouda. Gehuwd
op 24 januari 1913 te Ouderkerk a/d IJssel met Adrianus Droog, geboren op 2 februari 1888 te Gouderak, overleden op 24 mei 1974 te Ouderkerk a/d IJssel, zoon van Kors Droog en Jaantje Kok.

Uit dit huwelijk:

1. Adriana Cornelia Droog, geboren op 4 december 1913 te Ouderkerk a/d IJssel.

2. Coriaantje Droog, geboren op 17 augustus 1919 te Ouderkerk a/d IJssel.

3. Krijntje Droog, geboren op 3 oktober 1921 te Ouderkerk a/d IJssel.

Adrianus Droog, Teuntje Uittenbogaart, en hun kinderen Adriana Cornelia en Coriaantje.

5. Huibert Uittenbogaard, geboren op 10 oktober 1890 te Ouderkerk a/d IJssel. Zie 227

6. Naamloos Uittenbogaard, geboren op 2 januari 1893 te Ouderkerk a/d IJssel.

7. Adriana Uittenbogaard, geboren op 15 januari 1894 te Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 19 juni 1979 te Capelle a/d IJssel. Gehuwd op 20 september 1918 te Ouderkerk a/d IJssel met Aris Maat, geboren op 8 oktober 1893 te Streefkerk, overleden op 16 januari 1893 te Capelle a/d IJssel.

Uit dit huwelijk:

1. Barend Maat, is geboren op 14 februari 1920 te Krimpen a/d IJssel.

2. Huibert Maat, is geboren op 2 juli 1921 te Ouderkerk a/d IJssel.

3. Aris Maat, is geboren op 5 augustus 1922 te Ouderkerk a/d IJssel.

Adriana Uittenbogaard en Aris Maat, met hun kinderen Barend (staand) en Huibert (liggend)

8. Krijntje Jacoba Uittenbogaard, geboren op 15 december 1896 te Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 4 januari 1915 te Ouderkerk a/d IJssel.

9. Marrigje Uittenbogaard, geboren op 8 februari 1899, overleden op 5 januari 1908 te Ouderkerk a/d IJssel.

10. Aletta Uittenbogaard, geboren op 21 maart 1901 volgt, overleden op 30 mei 1988 te Krimpen a/d IJssel. Gehuwd op 3 november 1922 te Ouderkerk a/d IJssel met Jan de Boom, geboren op 31 maart 1889 te Krimpen a/d IJssel, overleden op 26 april 1974 te Krimpen a/d IJssel, zoon van Leendert de Boom en Lijntje Hoogenboezem.

Uit dit huwelijk:

1. Leendert de Boom, geboren op 12 mei 1923 te Ouderkerk a/d IJssel.

2. Adriana de Boom, geboren op 6 juli 1924 te Ouderkerk a/d IJssel.

3. Lijntje de Boom, geboren op 9 november 1925 te Ouderkerk a/d IJssel.

4. Gerrigje de Boom, geboren op 29 juli 1927 te Ouderkerk a/d IJssel.

5. Maria Adriana de Boom, geboren op 1 mei 1929 te Krimpen a/d IJssel

6. Huibert de Boom, geboren op 21 september 1930 te Krimpen a/d IJssel

7. Cornelis de Boom, geboren op 2 december 1931 te Krimpen a/d IJssel

8. Arie de Boom, geboren op 15 januari 1934 te Krimpen a/d IJssel

9. Gerrit de Boom, geboren op 8 maart 1936 te Krimpen a/d IJssel

10. Teuntje de Boom, geboren op 10 februari 1938 te Krimpen a/d IJssel

11. Adrianus de Boom, geboren op 9 januari 1940 te Gouda.

Aletta Uittenbogaard & Jan de Boom.

 

153. Huibert Uittenbogaard, geboren op 10 oktober 1853 te Haastrecht, overleden op 7 november 1904 te Nieuwpoort. Gehuwd op 18 september 1891 te Stolwijk met Adriana van Dam, geboren op 22 april 1870 te Stolwijk, overleden te Haastrecht op 7 augustus 1946, dochter van Aris van Dam en Marrigje de Jong.

Uit dit huwelijk:

1. Marrigje Uittenbogaard, geboren op 1 februari 1892 te Stolwijk, overleden op 20 augustus 1974 te Oudewater. Gehuwd op 17 december 1915 te Hekendorp met Cornelis Kwakernaak, geboren op 25 juli 1889 te Hekendorp, overleden op 9 januari 1885 te Hekendorp, zoon van Wouter Kwakernaak en Willemijntje van Weenen.

Uit dit huwelijk:

1. Wouter Kwakernaak, geboren op 26 december 1919 te Hekendorp.

2. Wouter Kwakernaak, geboren op 8 mei 1921 te Hekendorp.

3. Aaltje Kwakernaak, geboren op 13 mei 1925 te Hekendorp.

4. Willemijntje Kwakernaak, geboren op 7 maart te Hekendorp.

2. Aaltje Uittenbogaard, geboren op 18 januari 1893 te Streefkerk, overleden op 13 november 1918 te Haastrecht.

3. Grietje Uittenbogaard, geboren op 20 december 1893 te Streefkerk, overleden op 10 januari 1894 te Streefkerk

4. Aris Uittenbogaard, geboren op 15 maart 1895 te Streefkerk. Zie 228 

5. Aart Uittenbogaard, geboren op 6 april 1897 te Streefkerk. Zie 229

6. Teunis Uittenbogaard, chauffeur, geboren op 7 december 1899 te Nieuwpoort. Gehuwd op 23 maart 1928 te Streefkerk met Maria Aaltje Sprong, geboren op 14 juni 1903 te Streefkerk, dochter van Pieter Sprong en Jannigje den Dunne.

7. Grietje Uittenbogaard, geboren op 7 september 1902 te Nieuwpoort, overleden op 4 november 1902 te Nieuwpoort

8. Huibert Uittenbogaard, geboren op 3 november 1903
te Nieuwpoort. Zie 230

 
154. Willem Uittenbogaard, geboren op 27 september 1858 te Haastrecht, overleden op 15 juni 1918 te Waarder. Gehuwd (1) te Haastrecht op 2 mei 1883 met Diana Graafland, geboren op 20 juli 1861 te Sluipwijk, overleden op 19 september 1888 te Waarder, dochter van Gijsbert Graafland en Gerrigje Rooken. Gehuwd (2) te Waarder op 20 december1889 met Clazina de Ridder, geboren op 14 januari 1865 te Waarder, overleden op 25 november 1902 te Waarder, dochter van Wouter de Ridder en Willemijntje van Duijn.

 

Willem Uittenbogaard

 

Clazina de Ridder.

Uit het 1e huwelijk:

1. Aart Uittenbogaard, grondwerker, geboren op 17 februari 1884 te Haastrecht, overleden op 29 september 1943 te Gouda. Gehuwd op 10 december 1909 te Reeuwijk met Sophia Verweij, geboren op 24 oktober 1882 te Reeuwijk.

2. Gerrit Uittenbogaard, geboren op 10 februari 1885 te Haastrecht.
Gehuwd op 10 december 1909 te Reeuwijk met Klazina Verweij, geboren op 31 oktober 1884 te Reeuwijk.

3. Marrigje Uittenbogaard, geboren op 26 juli 1886 te Waarder, overleden op 18 maart 1957 te Woerden. Gehuwd op 14 december 1911 te Waarder met Jacobus van Duuren, geboren te Barwoutswaarder op 4 december 1885, overleden op 1 november 1957 te ?.

Uit dit huwelijk:

1. Frank van Duuren, geboren op 20 januari 1913 te Lange Ruige Weide.

2. Willem van Duuren, geboren op 6 juni 1914 te Lange Ruige Weide.

3. Dina van Duuren, geboren op 26 juni 1916 te Lange Ruige Weide.

4. Johana Petronella van Duuren, geboren op 11 februari 1919 te Lange Ruige Weide.

5. Neeltje van Duuren, geboren op 20 mei 1922 te Lange Ruige Weide.


Uit het 2e huwelijk:

4. Wouter Uittenbogaard, geboren op 25 mei 1890 te Waarder. Zie 231

5. Willem Uittenbogaard, geboren op 12 juni 1891 te Waarder, overleden op 17 september 1891 te Waarder.

6. Willemijntje Uittenbogaard, geboren op 14 oktober 1892 te Waarder. Gehuwd op 13 september 1917 te Lange Ruige Weide met Teunis Achterberg, geboren op 4 april 1894 te Haastrecht, zoon van Johannes Marinus Achterberg en Janna Janssen.

Uit dit huwelijk:

1. Clazina Achterberg, geboren op 25 februari 1918 te Lange Ruige Weide.

2. Johannes Marinus Achterberg, geboren op 4 juni 1919 te Lange Ruige Weide.

7. Willem Uittenbogaard, geboren op 1 december 1893 te Waarder. Zie 232

8. Elisabeth Uittenbogaard, geboren op 22 maart 1895 te Waarder,
overleden op 20 januari 1959 te Zegveld. Gehuwd op 7 december 1922 te Zegveld met Gerrit Bardelmeijer, geboren op 19 februari 1895 te Zegveld, overleden op 29 juni 1962 te Woerden, zoon van Cornelis Bardelmeijer en Alida Maria van Eijk.

Terug in de tijd naar......Hoofdweg 157 Zegveld.

Het was een lief, klein huisje dat stond aan de Hoofdweg 157. In 1922 is deze woning daar gebouwd in opdracht van Gerrit Bardelmeijer op grond die hij had gekocht van de Zegveldse bouwman Leendert Brak. Voor zover bekend heeft de plaatselijke aannemer Arie de Lange de woning gebouwd. Het was een van de eerste huizen in Zegveld die met Rijkspremie is gebouwd. Op grond van de Woningwet kon er subsidie gekregen worden voor het bouwen van arbeiderswoningen.

Gerrit Bardelmeijer (geboren 19 februari 1895 te Zegveld, overleden 29 juni 1962 te Woerden) trouwde op 7 december 1922 met Elisabeth Uittenbogaard (geboren 22 maart 1895 te Waarder, overleden 20 januari 1959 te Zegveld)Het huisje was klaar en zij konden er heerlijk gaan wonen. Het beroep van Gerrit was melkcontroleur.

Enkele kenmerken van de woning, zoals ze door een latere bewoner zijn opgetekend, waren: ,,Het huis had een eenvoudige ouderwetse indeling. De woonkamer was aan de noordzijde van de woning gelegen. Dit was vroeger gebruikelijk want men wilde ‘s zomers de zon uit de woonkamer weren, zodat het koel in huis bleef.

In het midden van de woning was een lange gang van voor naar achter. Aan de linker voorkant van de woning was een slaapkamer. Aan de achterkant bevond zich onder een afdak van asbest golfplaten een klein petieterig keukentje met een oude plee. Aan de voorkant van de woning was een portiek en gaf het huisje enig aanzien.”

In 1938 verhuisde Gerrit Bardelmeijer naar de woning aan de Hoofdweg 49 en werd de woning aan de Hoofdweg 157 verhuurd aan kolenboer Willem Starrenburg (geboren 16 januari 1864 te Haarlemmermeer). Willem was in 1889 naar Zegveld gekomen. Hij was op 5 september 1912 getrouwd met Mijntje van Vliet (geboren 10 juli 1887 te Vlist).

Dit was zijn tweede huwelijk. Willem was namelijk op 15 december 1892 eerder getrouwd geweest met Adriaantje Burggraaf (geboren 9 april 1866, overleden 24 februari 1911). Zij huren de woning maar voor enkele jaren, want in 1940 komt er een nieuwe huurder in de woning. Willem en Mijntje verhuizen naar de woning Hoofdweg 60, inmiddels gesloopt.

Verder is bekend dat Willem Starrenburg op 14 juni 1942 te Zegveld is overleden en dat zijn vrouw Mijntje in 1946 naar Gouda vertrekt.

De nieuwe huurders zijn de veehouder Gerrit Nap (geboren 1 september 1913 te Kamerik) en Grita Clasina Stoof (geboren 29 juni 1914 te Vinkeveen). Zij zijn op 19 december 1940 in Kamerik getrouwd. Ook zij blijven niet lang in het huisje wonen, want in 1948 verhuizen ze naar Kamerik. Enkele jaren later emigreren ze naar Canada.

In het korte bestaan van de woning vindt er voor de vierde keer een verhuizing plaats. De nieuwe bewoners zijn Evert Bos (geboren 1 juni 1889 te Lunteren, overleden 6 juli 1973 te Woerden) en zijn vrouw Catharina (Ka) van der Kolm (geboren 25 april 1898 te Zegveld, overleden 25 december 1986 te Zegveld).

Zij waren op 21 februari 1918 in Zegveld met elkaar getrouwd. Evert Bos was een echte avonturier. Zo werkte hij onder andere in Duitsland en Amsterdam. Na hun huwelijk vestigden Evert en Ka zich in Waarder. Daar is hun oudste zoon Henk geboren. Enkele jaren later ging het echtpaar naar Alphen aan den Rijn, waar hun dochter Ger werd geboren.

Tussen 1922 en 1925 hebben zij zich in Zegveld gevestigd. Zij gingen wonen in de Lagenbroek. Daar werden hun kinderen Alie en Herman geboren. In 1948 verhuisden zij naar de woning aan de Hoofdweg 157. Zij konden de woning kopen van eigenaar Gerrit Bardelmeijer. Evert Bos was van beroep boerendaggelder. Ook was hij melkmonsternemer.

Daarnaast is hij elf jaar lang de tuinman geweest van de hervormde pastorie. Voor zijn pensionering heeft Bos nog een periode bij de betonfabriek in Woerden gewerkt. Een kleinzoon vertelt dat zijn opa prachtige verhalen kon vertellen uit zijn eigen jeugd en zijn diensttijd. Het was een ruim denkend man, die met iedereen kon opschieten.

Ook hun blijft verdriet niet bespaard. Op 9 december 1965 overlijdt hun zoon Herman op 25-jarige leeftijd. Herman was al vanaf zijn geboorte zwaar lichamelijk en geestelijk gehandicapt.
In 1971 verhuizen Evert en Ka Bos naar een bejaardenwoning van Zonkant aan de Hoofdweg. De woning wordt in september 1971 verkocht aan Cees Timmerman.

Bron, en lees verder:
Berichtgever Maart 2009

9. Thomas Uittenbogaard, geboren op 30 maart 1896 te Waarder. Zie 233

10. Suzanne Uittenbogaard, geboren op 9 juni 1897 te Waarder.

Suzanne Uittenbogaard.

11. Neeltje Uittenbogaard, geboren op 16 april 1899 te Waarder, overleden op 11 december 1982 te Waarder. Gehuwd op 14 december 1922 te Hekendorp, met Louris Honkoop, geboren op 18 augustus 1892 te Haastrecht, overleden op 26 december 1971 te Woerden, zoon van Cornelis Honkoop en Marigje Speksnijder.

Uit dit huwelijk:

1. Clazina Honkoop, geboren op 5 mei 1924 te Hekendorp, overleden op 27 maart 1956 te Woerden.

2. Arigje Honkoop, geboren op 8 november 1927 te Hekendorp. Gehuwd met Jacob Drunen op 8 mei 1952 te Lange Ruige Weide, geboren op 8 november 1922 te Wijk en Aalburg, overleden op 18 februari 1989 te Montfoort.

3. Willy Honkoop, geboren op 21 december 1929 te Hekendorp. Gehuwd met H. Kasius, op 16 oktober 1952 te Hekendorp.

4. Cornelia Honkoop, geboren op 19 april 1934 te Lange Ruige Weide. Gehuwd met A. Wink op 28 november 1957, te Hekendorp.

12. Aletta Uittenbogaard, geboren op 18 september 1900 te Waarder. Gehuwd met Hermanus van 't Hoog, NS medewerker, geboren op 14 januari 1897 te Harmelen, overleden op 27 januari 1962 te Gouda, zoon van Arie van 't Hoog en Johanna van Roon.

Uit dit huwelijk:

1. Clazina van 't Hoog, geboren op 8 oktober 1921 te Gouda.  

2. Arie van 't Hoog, geboren in 1924 te Gouda, overleden op 13 april 1974 te Gouda.

V.l.n.r.: staand, Wouter Uittenbogaard, Gerrit Bardelmeijer, Willemijntje Uittenbogaard, Neeltje Uittenbogaard, Willem Uittenbogaard, sr, Clazina de Ridder. Zittend, Gerrit Uittenbogaard, en Sophia Verweij.

 

155. Nicolaas Uittenbogaard, geboren op 23 november 1885 te Ameide, overleden op 21 december 1981 te Rotterdam. Gehuwd op 18 juni 1906 te Tholen met Jacoba Barbara van Keulen, geboren op 3 september 1886 te Tholen, overleden in 1984 te Rotterdam, dochter van Martinus van Keulen en Tona Suzanna Schot.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 19 september 1908 te Rotterdam, overleden op 7 juli 1985 te Rijsbergen. Gehuwd op 12 augustus 1939 te Rotterdam met Johanna Elisabeth Bensvoort, geboren op 9 januari 1909 te Rotterdam.

2. Athonia Uittenbogaard, geboren op 19 mei 1914 te Rotterdam. Gehuwd op 24 april 1939 te Rotterdam met Gerrit Valster, geboren op 23 februari 1914 te Rotterdam, overleden op 3 oktober 1993 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Robert Valster, geboren op 25 oktober 1946 te Rotterdam.

2. Gerard Valster, geboren op 30 april 1950 te Rotterdam.

 

156. Willem Uittenbogaard, geboren op 16 augustus 1888 te Ameide, overleden op 24 mei 1965 te Heemstede. Gehuwd op 25 augustus 1915 te Rotterdam met Albertha de Vries, geboren op 28 september 1894 te Duisburg, overleden op 24 mei 1992 te Heemstede.

Uit dit huwelijk:

1. Huibert Uittenbogaard, geboren op 12 mei 1916 te Rotterdam. Zie 234 

2. Pieter Harm Uittenbogaard, geboren op 20 augustus 1919 te Heestede. Zie 235 

3. Jan Willem Albertus Uittenbogaard, geboren op 3 april 1921 te Heemstede. Zie 236 

4. Johanna Maria Uittenbogaard, geboren op 4 oktober 1924 te Haarlem. Gehuwd op 30 mei 1952 te Heemstede met Marinus van Santen, geboren op 14 november 1917 te Bloemendaal, overleden op 5 juli 2003 te Heemstede op 85-jarige leeftijd, gecremeerd op 9 juli 2003 te Driehuis.

Uit dit huwelijk:

1. Linda Albertina van Santen, geboren op 23 mei 1960 te Haarlem.

2. Willeke van Santen, geboren op24 mei 1965 te Heemstede.

5. Willem Henri Rudolf Uittenbogaard, geboren op 29 november 1932 te Heemstede. Zie 237

6. Hermina Evalina R. Uittenbogaard, geboren op 29 november 1932 te Heemstede. Gehuwd op 15 mei 1957 te Heemstede met Johannes Simon Woithe, geboren op 5 november1923 te Bandung (Ind) overleden in 2012 op 88 jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk:

1. Judit Woithe, geboren op 2 februari 1959 te Heemstede.

Huibert, Willem en Pieter Harm Uittenbogaard.

 

 

Cornelia Uittenbogaard, Albertha de Vries, Huibert Uittenbogaard, Johanna Uittenbogaard en Cornelis Uittenbogaard.

 
157. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 28 juli 1898 te Ameide, overleden op 13 oktober 1970 te Haarlem. Gehuwd op 29 mei 1932 te Ameide met Maria Cornelia Roth, geboren op 5 juni 1907 te Ameide, overleden op 14 augustus 1947 te Ameide, dochter van Willem Adrianus Roth en Adriaantje van Veen.

Uit dit huwelijk:

1. Jannigje Adrianna Uittenbogaard, geboren op 20 februari 1937 te Ameide. Gehuwd op 26 november 1954 te Ameide met Hendrik Stuurman, geboren op 6 juni 1933 te Meerkerk, overleden op 17 maart 1997 te Nieuwegein.

 

Cornelis Uittenbogaard.

 

158. Peter Hermanus Uittenbogaard, geboren op 1 december 1852 te Twello, overleden op 30 maart 1922 te Gorinchem. Gehuwd (1) op 21 oktober 1875 te Gorinchem met Hendrika de Kiefte, geboren op 26 januari 1850 te Meerkerk, overleden op 21 augustus 1888 te Gorinchem, dochter van Pieter de Kiefte en Lijsje van Straten. Gehuwd (2) als weduwnaar zijnde op 2 november 1888 met Teuntje Pieternella van Diemen, geboren op 29 juli 1864 te Gorinchem, dochter van Gerrit Jacobus van Diemen en ?.

Uit het 1e huwelijk:

1. Gerrit Uittenbogaard, geboren op 28 augustus 1876 te Ameide. Zie 238

2. Lijsje Uittenbogaard, geboren op 15 december 1877 te Ameide, overleden op 15 juni 1878 te Ameide.

3. Hermina Uittenbogaard, geboren op 24 januari 1879 te Ameide, overleden op 21 mei 1879 te Ameide.

4. Lijsje Uittenbogaard, geboren op 24 oktober 1880 te Gorinchem, overleden op 4 augustus 1881 te Gorinchem.

5. Hermine Uittenbogaard, geboren op 21 februari 1882 te Gorinchem, overleden op 14 april 1882 te Gorinchem.

6. Lijsje Uittenbogaard, geboren op 23 juni 1883 te Gorinchem. Gehuwd op 6 augustus 1908 te Gorinchem  met David Josephus Netten, geboren op 30 januari 1881 te Alkmaar, overleden op 24 april 1951 te Den Haag.

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus Anthonius Netten, geboren op 9 januari 1909 te Den Haag.

2. Elisabeth M.A. Netten, geboren op 10 januari 1911 te Den Haag.

7. Hermina Uittenbogaard, geboren op 30 april 1886 te Gorinchem, overleden op 27 mei 1983 te Rotterdam. Gehuwd op 15 mei 1912 te Gorinchem met Leendert de Jong, geboren op 4 september 1884, overleden op 27 mei 1983 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis de Jong, geboren op 17 maart 1913 te Delft.

2. Peter Hermanus de Jong, geboren op 25 juni 1915 te Rotterdam.

3. Leendert de Jong, geboren op 17 maart 1920 te Den Haag.

4. Gerrit de Jong, geboren op 27 januari 1923 te Den Haag.

5. Jan de Jong, geboren op 27 januari 1923 te Den Haag.

8 Pieter Dirk Uittenbogaard, geboren op 9 december 1887 te Gorinchem, overleden op 13 januari 1888 te Gorinchem.

Uit het 2e huwelijk:

9. Johannes Uittenbogaard, geboren op 19 december 1889
te Gorinchem, overleden op 21 april 1891 te Gorinchem.

10. Roelina Uittenbogaard, geboren op 6 mei 1891 te Gorinchem, overleden op 10 december 1969 te Gorinchem. Gehuwd op 21 oktober 1915 te Gorinchem met Cornelis van Genderen, geboren op 7 augustus 1893 te Gorinchem, zoon van Gerrit van Genderen en Adriana Verdugt.

Uit dit huwelijk:

1. Adrina van Genderen, geboren op 24 december1917 te Gorinchem.

2. Peter Hermanus van Genderen, eboren op 28 september 1919 te Gorinchem.

Roelina Uittenbogaard & Cornelis van Genderen.

11. Teuntje Pieternella Uittenbogaard, geboren op 5 oktober 1894 te Gorinchem, overleden op 11 april 1981 te Delft. Gehuwd op 17 oktober 1918 te Gorinchem met Johannes Gerardus de Koster, geboren op 13 augustus 1889 te Amsterdam, overleden op 31 mei 1969 te Delft.

Uit dit huwelijk:

1. Johannus F. de Koster, geboren op 30 april 1921 te Delft.

2. Teuntje P. de Koster, geboren op 3 maart 1924 te Delft.

12. Gerritje Jacoba Uittenbogaard, geboren op 4 april 1904 te Gorinchem, overleden op 11 april 1981 te Delft. Gehuwd op 29 augustus 1928 te Delft met Adriaan Martinus Es, geboren op 10 mei 1899 te Delft, overleden op 26 mei 1987 te Delft.

Uit dit huwelijk:

1. Adriaan van Es, geboren op 26 oktober 1931 te Delft.

2. Teuntje P. van Es, geboren op 18 januari 1936 te Delft.

3. Peeter Hermanus van Es, geboren op 6 mei 1937 te Delft.

 
159. Arie Johannus Uittenbogaard, geboren op 4 augustus 1845 te Ameide. Gehuwd op 8 augustus 1879 te Alblasserdam met Lena van den Ende, geboren op 3 januari 1847 te Zierikzee, dochter van Laurens van den Ende en Adriana de Jonge.

Uit dit huwelijk:

1. Helena Uittenbogaard, geboren op 24 november 1879 te Kralingen, overleden op 21 oktober 1970. Gehuwd op 31 juli 1907 te Rotterdam met Gerrit Jan van Tongeren, geboren op 31 september 1882 te Rotterdam, overleden op 24 Januari 1942 te Rotterdam, overleden op 24 januari 1942, zoon van Jan van Tongeren en Josina Margaretha Noorlander.

 

Gerrit Jan van Tongeren en Helena Uittenbogaard.

Uit dit huwelijk:

1. Josina van Tongeren, geboren op 25 juni 1909 te Rotterdam.

2. Arie van Tongeren, geboren op 6 januari te Rotterdam.

3. Jan van Tongeren, geboren op 22 oktober 1913 te Rotterdam.

4. Helena van Tongeren, geboren op 23 april 1916 te Rotterdam.

5. Gerrit Jan van Tongeren, geboren op 9 september 1919 te Rotterdam.

6. Geertruida van Tongeren, geboren op 5 oktober1923 te Rotterdam.

2. Adriana Aletta Ellis Uittenbogaard, geboren op 19 maart 1882 te Rotterdam. Gehuwd op 25 maart 1914 te Rotterdam met Pieter Johannes Bakkes, geboren op 13 juli 1883 te Delfshaven.

3. Dirk Uittenbogaard, geboren op 20 juni 1884 te Rotterdam, overleden op 26 januari 1943 te Zeist.

4. Floris Hendrik Uittenbogaard, geboren op 17 februari 1887 te Rotterdam, overleden op 1 maart 1887 te Rotterdam.

5. Lourens Uittenbogaard, geboren op 17 februari 1890 te Rotterdam. Gehuwd op 14 juni 1916 te Rotterdam met Elisabeth Alyda Maria van Putten, geboren op 4 januari 1891 te Rotterdam, overleden op 12 juni 1962 te Rotterdam, dochter van Paulus Daniel van der Putten en Catharina Johanna Degenaar.

 

160. Hendrik Tieleman Uittenbogaard, geboren op 13 oktober 1846 te Ameide, overleden op 11 maart 1873 te Ameide. Gehuwd op 24 augustus 1871 te Ameide met Eva van Kekem, geboren op 14 januari 1849 te Ameide, dochter van Gerrit van Kekem en Maaike de Bie.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Uittenbogaard, geboren op 21 februari 1872 te Ameide, overleden op 12 maart 1873 te Ameide.

 
161. Johannes Uittenbogaard, geboren op 6 mei 1849 te Ameide, overleden op 15 november 1912 te Ameide. Gehuwd op 9 oktober 1871 te Ameide met Aaltje Pellikaan, geboren op 5 april 1849 te Tienhoven, overleden op 12 februari 1912 te Ameide, dochter van Cornelis Pellikaan en Quirina Jacoba van Trigt.

Uit dit huwelijk:

1. Quirina Jacoba Uittenbogaard, geboren op 7 februari 1872 te Ameide. Gehuwd te Ameide op 23 december 1898 met Josinus Johannes Wijland, zoon van Noach Johannes Wijland en Catharina Geus.

2. Dirk Uittenbogaard, geboren op 14 mei 1873 te Ameide, overleden op 14 oktober 1873 te Ameide.

3. Dirk Uittenbogaard, geboren op 3 januari 1875 te Ameide. Zie 239

4. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 27 maart 1876 te Ameide, overleden op 13 augustus 1879 te Ameide.

5. Hendik Pieter Uittenbogaard, geboren op 27 maart 1878, overleden op 27 mei 1878 te Ameide.

6. Leonard Uittenbogaard, geboren op 11 mei 1879 te Ameide, overleden op 2 juni 1879 te Ameide.

7. Helena Uittenbogaard, geboren op 17 juni 1881 te Ameide, overleden op 19 januari 1882 te Ameide.

8. Helena Aletta Uittenbogaard, geboren op 18 december 1882, overleden op 14 december 1928 te Rotterdam. Gehuwd op 13 mei 1904 te Ameide met Pieter Arie van Kekem, geboren op 19 januari 1881 te Ameide, zoon van Arie van Kekem en Jannigje Terlouw.

9. Cornelia Uittenbogaard, geboren op 17 januari 1884 te Ameide, overleden op 31 januari 1884 te Ameide.

10. Maria Adriana Uittenbogaard, geboren op 18 april 1889 te Ameide, overleden op 13 oktober 1889 te Ameide.

 
162. Leonard Uittenbogaard, geboren op 1 juli 1860 te Ameide, overleden op 30 december 1933 te Rotterdam. Gehuwd op 16 april 1884 te Rotterdam met Pleuntje Spruit, geboren op 7 december 1863 te Rotterdam, overleden op 6 mei 1937 te Rotterdam, dochter van Willem Spruit en Teuntje van den Adel.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Uittenbogaard, geboren op 1 februari 1885 te Rotterdam, overleden op 2 februari 1885 te Rotterdam.

2. Willem Uittenbogaard, geboren op 28 december 1885 te Rotterdam. Zie 240

3. Dirk Uittenbogaard, geboren op 21 januari 1888 te Rotterdam. Zie 241

4. Helena Antonia Uittenbogaard, geboren op 16 januari 1890 te Rotterdam, overleden op 22 februari 1939 te Rotterdam. Gehuwd met Paulus Koenraad van Sijll, overleden op 23 juni 1951 te Rotterdam.

5. Antonia Uittenbogaard, geboren op 4 januari 1892 te Rotterdam.

6. Leonard Uittenbogaard, geboren op 5 januari 1893 te Rotterdam, overleden op 14 juni 1893 te Rotterdam.

7. Plonia Uittenbogaard, geboren op 8 januari 1894 te Rotterdam, overleden op 3 oktober 1894 te Rotterdam.

8. Leonard Uittenbogaard, geboren op 14 januari 1895 te Rotterdam, overleden op 1 maart 1895 te Rotterdam.

9. Leonard Uittenbogaard, geboren op 18 juli 1896 te Rotterdam, overleden op 26 januari 1897 te Rotterdam.

10. Plonia Uittenbogaard, geboren in 1900 te Rotterdam, overleden op 25 januari 1901 te Rotterdam.

11. Alletta Elis Uittenbogaard, geboren op 10 februari 1900 te Rotterdam, overleden op 25 februari 1900 te Rotterdam.

12. Plonia Uittenbogaard, geboren op 10 februari 1900 te Rotterdam, overleden op 26 februari 1900 te Rotterdam.

 
163. Willem Adrianus Uittenbogaard, geboren op 22 oktober 1869 te Ameide, overleden op 13 april 1915 te Rotterdam. Gehuwd op 15 november 1905 te Rotterdam met Jannigje den Breejen, geboren in 1884 te Hardinxveld.

 

Willem Adrianus Uittenbogaard.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 27 maart 1906 te Rotterdam. Zie 242

2. Pieter Cornelis Uittenbogaard, geboren op 14 oktober 1907 te Rotterdam. Zie 243 

3. Arie Uittenbogaard, geboren op 19 juni 1909 te Rotterdam. Zie 244

4. Gerard Uittenbogaard, geboren op ?

Gerard Uittenbogaard.

5. Elisabeth Uittenbogaard. Gehuwd te Harder met wie is niet bekend.

6. Maria Uittenbogaard. Gehuwd te Lokker met wie is niet bekend.

 
164. Albertus Martinus Uittenbogaard, geboren op 8 december 1878 te Ameide, overleden op 31 oktober 1939 te Rotterdam. Gehuwd op 9 mei 1928 te Rotterdam met Maartje van KLeeff, geboren op 19 maart 1895 te Rotterdam, overleden op 1 december 1988 te Rotterdam.

 

Albertus Martinus Uittenbogaard.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 27 mei 1929 te Rotterdam. Zie 245

2. Johannes Uittenbogaard, geboren op 14 oktober 1930 te Rotterdam. Zie 246 

Johannes zit rechts, en Cornelis Uittenbogaard.

 
165. Jan Uittenbogaard, geboren op 5 maart 1882 te Ameide, overleden op 24 april 1972 te Rotterdam. Gehuwd op 27 december 1907 te Peursum met Jannigje van Asperen, geboren op 22 november 1885 te Leerdam, overleden op 28 april 1941 te Rotterdam, dochter van Cornelis Leendert van Asperen en Grietje den Besten.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 4 november 1908 te Rotterdam, overleden op 9 december 1985 te Rotterdam. Gehuwd op 26 april 1934 te Pernis met Lien Wittekoek.

 

Cornelis Uittenbogaard en Lien Wittekoek.

2. Cornelis Leendert Uittenbogaard, geboren op 5 januari 1911 te IJsselmonde. Zie 247 

3. Grietje Trijntje Uittenbogaard, geboren op 18 maart 1913 te Rotterdam, overleden op 6 mei 1993 te Rotterdam. Gehuwd op 18 augustus 1940 te Rotterdam met Jan Rosmolen, geboren op 18 maart 1913 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Kees Rosmolen, geboren op 25 januari 1946 te Rotterdam.

4. Maria Gerdina Uittenbogaard, geboren op 8 maart 1914 te Rotterdam, overleden op 15 oktober 2006 te ?. Gehuwd op 11 november 1942 te Rotterdam met Hendrik Hazelaar, geboren op 28 maart 1914 te Rotterdam, overleden op 10 oktober 1999 te ?.

Uit dit huwelijk:

1. Janny Hazelaar, geboren op 29 maart 1944 te Wassenaar. Gehuwd met Wendel Gerald Caldwell, (huwelijk ontbonden) Janny woont nu in San Francisco, Californie.

Uit dit huwelijk:

1. Henry Gerald Caldwell, geboren te Bitburg, Duitsland op 19 maart 1967, nu wonend in Berkeley, Californie,

2. Wendel Alexander Caldwell, geboren te Oscoda Michigan op 4 september 1970. Gehuwd met Naomi Simonaitis, nu wonend in Berkeley, Californie.

Uit dit huwelijk:

1. Owen Caldwell, geboren 2 juli 2005 te Walnut Creek, Californie.

2. Chloe Caldwell, geboren op 8 juni 2007 te Oakland, Californie.

2. Willem Hendrik Hazelaar, geboren op 14 mei 1946 te Wassenaar. Gehuwd met Peggy Otto, geboren op 14 april 1949.

Uit dit huwelijk:

1. Antoine Hazelaar, geboren op 21 oktober 1969 te ?. Gehuwd met Sandra Edelaar (huwelijk ontbonden)

Uit dit huwelijk:

1. Demi Hazelaar, geboren op 7 juli 1997 te ?.

2. Stijn Hazelaar.

3. Daniël Hazelaar, geboren 18 juli 1974 te ?. Daniël leeft met zijn partner Chantal Helman, samen. Zij hebben een dochtertje, Julie Victoria, en verwachten binnenkort een tweede dochter. (Aanvulling van Janny Hazelaar op 21 mei 2009)

4. Peter Johan Hazelaar, geboren op 18 mei 1947 te Wassenaar. Gehuwd met Frederika (Fredy) Petronella de Graaf, geboren 28 oktober 1946 te 's Gravenhage. Gehuwd op 14 augustus 1970 te ?.

Uit dit huwelijk:

1. Judith Hazelaar, geboren op 25 oktober 1977 te Rotterdam. Gehuwd met Georgios Lukas Rizomarkos, geboren op 23 mei1966 te Kythira, Griekenland. Gehuwd op 1 mei 2004 te Bergambacht. Woonachtig in Bazel, Zwitserland.

2. Thomas Hazelaar, geboren op 18 juni 1979 te Rotterdam.

5. Marrigje Elis Uittenbogaard, geboren op 16 juni 1915 te Rotterdam. Gehuwd op 28 oktober 1936 te Rotterdam met Jan Wechel, geboren op 17 maart 1913 te Twello.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Wechel, geboren op 10 februari 1940 te Rotterdam.

2. Gustaaf Jan Wechel, geboren op 13 december 1945 te Arnhem.

3. Jeanette Alina Wechel, geboren op 12 november 1951 te Middelburg

6. Arie Uittenbogaard, geboren op 6 oktober 1916 te Rotterdam. Zie 248 

 

166. Willem Uittenbogaard, geboren op 20 januari 1866 te Ameide. Gehuwd op 2 september 1892 te Ameide met Neeltje van Bruggen, geboren op 9 april 1871 te Jaarsveld.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Uittenbogaard, geboren op 26 december 1892 te Ameide. Zie 249

2. Dirk Uittenbogaard, geboren op 9 maart 1894 te Ameide. Zie 250

3. Arend Uittenbogaard, geboren op 28 januari 1896 te Rotterdam. Zie 251

 

167. Abraham Uyttenbogaart, geboren op 26 september 1829 te Rijnsburg, overleden op 21 februari 1898 in Rijnsburg, 68 jaar oud. Begon een relatie, (1) 23 jaar oud, in 1852 te Voorhout met Neeltje van Starkenburg, 23 jaar oud, geboren op 1 maart 1829 te Voorhout, overleden op 7 november 1869 te Rijnsburg, 40 jaar oud, dochter van Jan van Starkenburg en Marijtje Zomer.
Gehuwd (2) 40 jaar oud, op 14 juli 1870 te Rijnsburg met Agatha Cornelia Bongaard, 40 jaar oud, geboren op 10 juli 1830 te Zaandam, overleden op 18 april 1892 te Rijnsburg, 61 jaar oud.
Over Agatha: Zij was voor haar huwelijk bewaarschool juffrouw. Haar vader was onderwijzer in Zaandam.

● Notitie bij Abraham: Deze Abraham Uittenbogaard had te Rijnsburg een groenten inmakerij. Het bedrijf was gevestigd aan het Moleneind in Rijnsburg. Hij woonde bij de kerk, naast het gemeentehuis. Op deze plaats staat thans het gemeentehuis van Rijnsburg. Hij voerde een voor die tijd nogal grote staat: hij had o.a. een eigen gerij!!

Kinderen van Abraham en Neeltje:

1. Abraham Uittenbogaart, geboren op 29 oktober 1854 in Rijnsburg. Zie 252

2. Jan Hendrik Uittenbogaart, geboren op 12 oktober 1857.

3. Maria Catharina Uittenbogaart, geboren op 23 maart 1861, overleden op 19 januari 1881, 19 jaar oud. Gehuwd met Dirk van Delft.

4. Alida Uittenbogaart, geboren op 9 maart 1862 in Rijnsburg, overleden op 10 augustus 1891 te Rijnsburg, 29 jaar oud. Gehuwd 23 jaar oud, op 26 maart 1885 te Rijnsburg met Jilles Oostenrijk, 27 jaar oud. (Jilles had een slijterij in Rijnsburg) geboren op 27 juli 1857 te Rijnsburg. Hij trouwde later op 08-09-1892 in Rijnsburg met Jacoba Cornelia.

5. Mietje Uittenbogaart, geboren op 10 augustus 1863 te Rijnsburg, overleden op 6 april 1958, 94 jaar oud. Gehuwd met Hendrik Hoogewoning, caféhouder, geboren op 12 september 1862.

● Notitie bij Mietje: De zoon van Mietje en Hendrik (Daan) is later met Alida van Dijk gehuwd. De twee zussen van Alida (Greta Johanna van Dijk 31-08-1886 en Gerarda Wilhelmina van Dijk 16-12-1988) zijn met de volle neven Jacobus Uittenbogaard (17-03-1887) en Johannes Uittenbogaard (28-07-1890) gehuwd. De drie zussen kwamen de twee broers plus hun neef tegen op de kermis in Noordwijkerhout. Na een zwierige ontmoeting werden de huwelijken snel gesloten. Vader van Dijk bezat veel bezittingen in Noordwijkerhout (diverse huisjes rond het witte kerkje en veel stukken geestgrond).

Uit dit huwelijk:

1. Daniël (Daan) Hoogewoning, geboren op 23 oktober 1888.

6. Catharina Hendrika Uittenbogaart, geboren op 8 januari 1866 te Rijnsburg, overleden op 8 januari 1940 te Rijnsburg, 74 jaar oud. Catharina begon een relatie, 19 jaar oud, op 26 maart 1885 te Rijnsburg met Hendrik (Henk) van Klaveren.

7. Neeltje Uittenbogaart, geboren op 10 mei 1867 te Rijnsburg, overleden op 9 mei 1872 te Rijnsburg, 4 jaar oud.

8. Keetje Uittenbogaart, geboren op 16 september 1868 te Rijnsburg, overleden op 14 januari 1945, 76 jaar oud. gehuwd 24 jaar oud, op 15 juni 1893 met
Arie Balkenende
, 24 jaar oud, geboren op 21 november 1868 te Noordwijk, overleden op 5 mei 1957, 88 jaar oud. Zij was voor haar huwelijk bewaarschool juffrouw. Haar vader was onderwijzer te Zaandam.

Kinderen van Abraham en Agatha.

9. Neeltje Uittenbogaart, overleden op 10 mei 1872.

 

168. Hendrik Uittenbogerd, geboren op 3 december 1847 te Hagestein. Gehuwd met Stijntje van Logchem, geboren op 25 oktober 1848 te Culemborg, overleden op 2 januari 1912 te Culemborg, dochter van Stephanus van Logchem en Dirkje van Gaasbeek.

Uit dit huwelijk:

1. Annigje
Uittenbogerd, geboren op 7 maart 1874 te Culemborg. Gehuwd op 14 augustus 1896 te Culemborg met Gijsbertus Adrianus Rijnsewijn, pakkistenmaker, zoon van Hendrik Rijnsewijn en Jenneke Huijgen.

2. Dirkje
Uittenbogerd, geboren op 16 augustus 1878 te Culemborg, overleden op 15 augustus 1955 te Culemborg. Gehuwd op 14 mei 1897 te Culemborg met Pieter Overeem, geboren op 13 maart 1868 te Culemborg, overleden op 17 april 1923 te Culemborg. zoon van Hendrik Overeem en Elisabeth van Ansen.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Overeem, geboren op 13 december 1897
te Culemborg, overleden op 23 mei 1968. Gehuwd met Jan de Vries, geboren op 8 december 1894, overleden op 10 juli 1981 te Culemborg.

Uit dit huwelijk:

1. Dirkje Pieternella de Vries, geboren op 25 augustus 1921 te Culemborg, overleden in januari 2010. Gehuwd op 29 juni 1950 met Frederiek Jan van den Brenk, geboren op 16 januari 1920 te Alblasserdam, overleden op 9 mei 2011 te ?.

3. Aart Uittenbogerd, geboren op 24 november 1878 te Culemborg.

4. Gerda Cornelia
Uittenbogerd, geboren op 6 mei 1881 te Culemborg, overleden op 3 maart 1883 te Culemborg.

5. Ortje
Uittenbogerd, geboren op 14 december 1884 te Culemborg, overleden op 19 februari 1886 te Culemborg.

6. Stefana
Uittenbogerd, geboren op 14 december 1884 te Culemborg, overleden op 10 augustus 1885 te Culemborg.

7. Hendrika
Uittenbogerd, geboren op 7 februari 1887 te Culemborg. Gehuwd op 16 augustus 1912 te Culemborg met Hennandus Borgstijn.

8. Naamloos
Uittenbogerd, geboren op 19 juli 1889 te Culemborg.

9. Stephanus
Uittenbogerd, geboren op 7 oktober 1890 te Culemborg, overleden op 3 februari 1892 te Culemborg.

 
169. Cornelis Uittenbogert, geboren 1 september 1860 te Leerbroek, overleden op 17 december 1893 te Everdingen. Gehuwd op 15 december 1887 te Everdingen met  Maria Johanna van Alphen, geboren op 14 november 1868 te Everdingen.

Uit dit huwelijk:

1. Aart Uittenbogert, geboren op 13 november 1888 te Everdingen. Zie 253

2. Cornelis Uittenbogert, geboren op 16 december 1889 te Everdingen.

3. Johannes Uittenbogert, geboren op 20 november 1890 te Everdingen.

4. Johannes Uittenbogert, geboren op 28 november 1892 te Everdingen. Zie 254 

5. Annigje Uittenbogert, geboren op 14 november 1893 te Everdingen, overleden op 12 maart 1894 te Everdingen

6. Andries Uittenbogert, geboren op 13 november 1894 te Everdingen. Zie 255

 

Johanna Maria van Alphen.

 

170. Aart Uittenbogaard, geboren op 2 juni 1865 te Everdingen. Gehuwd met Pieternella de Jong, geboren op 2 juni 1865 te Schoonrewoerd, overleden op 13 januari 1937 te Everdingen, dochter van Johannis de Jong en Neeltje Bakker.

Uit dit huwelijk:

1. Annigje Uittenbogaard, geboren op 9 januari 1890 te Hagestein, overleden op 17 januari 1983 te Zijderveld. Gehuwd (1) op 22 mei 1913 met Jan Cornelis van den Berg, geboren op 11 september 1883 te Jaarsveld, overleden op 26 juni 1926 te Willige Langerak,  zoon van Jacobus van den Berg en Lijsbeth Borst. Gehuwd (2) op 6 december 1928 te Willege Langerak met Hendrik Oosterom, geboren op 21 februari 1878 te Polsbroek, overleden op 22 oktober 1948 te Willege Langerak, zoon van Hendrik Oosterom en Elisabeth Wink.

Uit het 2e huwelijk:

1. Elisabeth Oosterom, geboren op 6 april 1930 te Willege Langerak.

2. Johannis Uittenbogaard, geboren op 23 juli 1893 te Hagestein. Zie 256

3. Neeltje Uittenbogaard, geboren op 3 januari 1895 te Hagestein, overleden op 15 november 1991 te Schoonrewoerd. Gehuwd op 11 juli 1914 te Everdingen met Bastiaan Verrips, geboren op 21 december 1888 te Culemborg, overleden op 14 mei 1965 te Leerdam, zoon van Gerrit Verrips en Maaike Sleeuwenhoek.

Uit dit huwelijk:

1. Maaike Verrips, geboren op 5 november 1991 te Culemborg.

2. Aart Verrips, geboren op 18 september 1916 te Culemborg.

3. Pieternella Verrips, geboren op 7 september 1919 te Everdingen.

4. Bastiaan Geertje Verrips, geboren op 16 juli 1933 te Everdingen.

4. Aart Uittenbogaard, geboren op 16 mei 1897 te Hagestein, overleden op 11 september 1902 te Hagestein.

5. Pieternella Uittenbogaard, geboren op 18 januari 1900 te Hagestein, overleden op 29 november 1914 te Hagestein.

6. Aart Uittenbogaard, geboren op 26 januari 1903 te Hagestein. Zie 257 

7. Regina Uittenbogaard, geboren op 6 november 1905 te Hagestein, overleden op 24 januari 2000 te Zijderveld. Gehuwd op 12 december 1925 te Everdingen met Cornelis Peek, geboren op 24 juni 1904 te Zijderveld, overleden op 21 juli 1970 te Zijderveld, zoon van Johannes Peek en Maaike den Hertog.

Uit dit huwelijk:

1. Pieternella Peek, is geboren op 29 oktober 1927 te Everdingen.

2. Cornelis Peek, is geboren op 28 maart 1938 te Zijderveld, overleden op 21 januari 2000 te Zijderveld.

8. Dina Cornelia Uittenbogaard, geboren op 17 december 1909 te Nicolaas, overleden 1972 op 4 april 2003 te Zijderveld op 93 jarige leeftijd. Gehuwd op 26 maart 1931 te Everdingen met Nijs Sleeuwenhoek, geboren op 6 januari 1907 te Leerdam, overleden op 23 maart 1972 te Zijderveld, zoon van Anthonie Sleeuwenhoek en Adriana Neeltje Vink.

 

De Korte Meent, een verdwenen buurt in Everdingen.

A28. (nu huisnr. 1) Het laatste huis aan de Korte Meent, dat met de voorgevel aan de Lange Meent ligt, werd in 1907 verkocht door Maagje van Zanten (1829), weduwe van de arbeider Teunis den Hertog (1828-1906). Ze verkocht het huis voor 175 gulden aan Willem Werkhoven, landbouwer aan de Prijsseweg.

Deze sloopte het pand en bouwde de huidige woning in 1908 en verhuurde het tot 1911 aan Frans van Arnhem (1878) en diens vrouw Johanna Copier. De volgende huurders werden Willem Middelkoop (1875) en Gerrigje van Alphen (1875) en hun vijf jonge kinderen.

Huiseigenaar Werkhoven verkocht het huis in 1919 voor 900 gulden aan de landbouwer Bastiaan Verrips, die gehuwd was met Neeltje Uittenbogaard. Ze hadden vier kinderen: Aart, Maaike, Nellie en Geertje. Zoon Aart (1916-1987) betrok in 1939 met zijn echtgenote Sijgje van Weverwijk (1920) het huis. Voordien huurde Nijs Sleeuwenhoek het huis nog enige tijd. Nijs werkte in de bouw en was getrouwd met Cornelia Uittenbogaard.

Bron: De Korte Meent, een verdwenen buurt in - Welkom in Everdingen

Uit dit huwelijk:

1. Adriaantje N. Nijs, geboren op 28 juli 1931 te Everdingen.

2. Aart Nijs, geboren op 8 mei 1933 te Everdingen.

3. Pieternella Nijs, geboren op 25 februari 1936 te Zijderveld.

4. Anthonia Nijs, geboren op 4 april 1938 te Zijderveld.

5. Cornelis Bastiaan Nijs, geboren op 19 augustus 1941 te Zijderveld.

6. Annigje Nijs, geboren op 12 mei 1943 te Zijderveld.

7. Anton Nijs, geboren op 16 maart 1946 te Zijderveld.

8. Nelis Regerus Nijs, geboren op 17 februari 1949 te Zijderveld.

9. Dina Cornelia Nijs, geboren op 6 juli 1950 te Zijderveld.


4 generaties Aart Uittenbogaard. In stoel Aart 1865, rechtsachter Aart 1913, linksachter Aart 1926, baby Aart 1956.

 

171. Hendrik Uittenbogerd, geboren op 30 december 1861 te Lexmond, overleden op 13 september 1922 te Brandwijk. Gehuwd op 15 januari 1885 te Hoornaar met Pietertje Verspui, geboren op 29 mei 1863 te Hoornaar, overleden op 3 januari 1928 te Giessendam, dochter van Kornelis Verspui en Annigje den Haan.

Uit dit huwelijk:

1. Annigje Uittenbogerd, geboren op 9 oktober 1885 te Gorinchem, overleden op 12 april 1955 te Goudriaan. Gehuwd op 30 maart 1911 te Gorinchem met Jan de Jong, geboren op 9 maart 1884 te Noordeloos, overleden op 30 oktober 1972 te ?.

Uit dit huwelijk:

1. Christiaan de Jong, geboren op 28 december 1911 te Gorinchem.

2. Hendrik de Jong, geboren op 25 juni 1916 te Goudriaan.

3. Pieter de Jong, geboren op 2 februari 1918 te Goudriaan.

4. Pietertje de Jong, geboren op 27 mei 1919 te Goudriaan.

5. Neeltje Adriana de Jong, geboren op 5 november 1920 te Goudriaan.

6. Menekus de Jong, geboren op 30 maart 1922 te Goudriaan.

7. Willempje de Jong, geboren op 14 maart 1924 te Goudriaan.

2. Naamloos Uittenbogerd, geboren op 28 augustus 1886 te Gorinchem.

3. Cornelia Uittenbogerd, geboren op 28 augustus 1886 te Gorinchem, overleden op 29 augustus 1886 te Gorinchem.

4. Cornelis Annigje Uittenbogerd, geboren op 24 december 1887 te Gorinchem, overleden op 19 september 1889 te Gorinchem.

5. Cornelis Pieter Uittenbogerd, geboren op 21 december 1889. Zie 258 

6. Neeltje Adriana Uittenbogerd, geboren op 23 maart 1892 te Lexmond, overleden op 11 januari 1893 te Lexmond.

7. Willem Uittenbogerd, geboren op 16 oktober 1893 te Lexmond, overleden op 14 december 1922 te Brandwijk.

8. Neeltje Adriana Uittenbogerd, geboren op 14 november 1895 te Nieuwland, overleden op 31 oktober 1959 te Noordeloos. Gehuwd op 9 juni 1921 te Brandwijk met Willem de Zwart. Hij is geboren op 6 maart 1892 te Giessen Oudekerk, overleden op 9 juli 1938 te Noordeloos, zoon van Barend de Zwart en Teuntje de Haan.

Uit dit huwelijk:

1. Barend de Zwart, geboren op 7 december 1918 te Giesen Ouderkerk

2. Hendrik Willem de Zwart, geboren op 8 januari 1927 te Giesen Oudkerk

3. Teuntje de Zwart, geboren op 15 september 1929 te Noordeloos.

4. Pieter de Zwart, geboren op 6 januari 1933 te Noordeloos.

5. Arie de Zwart, geboren op 4 oktober 1934 te Noordeloos.

9. Pieter Uittenbogerd, geboren op 29 maart 1898 te Nieuwland. Zie 259

 

Jan Cornelis en Pieter Uittenbogaard (9 en 10)

10. Jan Cornelis Uittenbogerd, geboren op 13 juli 1900 te Nieuwland. Zie 260 

11. Grietje Uittenbogerd, geboren op 9 mei 1902 te Nieuwland, overleden op 23 juni 1902 te Nieuwland.

12. Herman Johan Uittenbogerd, geboren op 15 oktober 1903. Zie 261

13. Hendrik Uittenbogerd, geboren op 20 juli 1906 te Nieuwland, overleden op 15 april 1907 te Nieuwland.

14. Maaike Grietje Uittenbogerd, geboren op 18 juli 1908 te Nieuwland, overleden op 6 maart 1978 te Bleskensgraaf. Gehuwd op 22 augustus 1929 te Wijngaarden met Jan de Bruyn, geboren op 23 juni 1909 te Hardinxveld, overleden op 31 januari 1945 te Utrecht.

Maaike Grietje Uittenbogerd en Jan de Bruyn.

Uit dit huwelijk:

1. Pietertje de Bruyn, geboren op 5 november 1930 te Giessendam.

2. Arie de Bruyn, geboren op 11 november 1936 te Giessendam.

15. Hendrik Uittenbogerd, geboren op 18 december 1910 te Nieuwland. Zie 262

 

172. Pieter Uittenbogerd, geboren op 18 juli 1870 te Lexmond. Gehuwd met Janneke de Gaast, geboren op 4 maart 1871 te ?.

Uit dit huwelijk:

1. Simon Johan Uittenbogerd, geboren op 31 januari 1914 te ?. Gehuwd met Neeltje van Zuijdam, geboren op 14 december 1914 te Herwijnen.

 
173. Jan Uittenbogerd, landbouwer, geboren op 21 december 1872 te Lexmond, overleden op 18 maart 1918 om 03:00 uur te Alphen aan den Rijn, wijk 5 nr. 153. Gehuwd op 21 april 1898 te Poederoijen met Johanna de Graaf, geboren op 20 februari 1872 te Aalst, dochter van Anthonij Graaf en Huibertje Os.

Uit dit huwelijk:

1. Anthonie Cornelis Uittenbogerd, geboren op 3 september 1898 te Poederooijen. Zie 263

2. Cornelis Uittenbogerd, geboren op 31 januari 1899 te Poederooijen, overleden op 12 mei 1899 te Poederooijen.

3. Annigje Cornelia Uittenbogerd, geboren op 17 augustus 1900 te Poederooijen, overleden op 24 juli 1902 te Aalst.

4. Teuntje Uittenbogerd, geboren op 18 september 1903 te Poederooijen. Gehuwd met Jan de Vries.

5. Cornelis Uittenbogerd, geboren op 13 november 1904 te Aalst, overleden op 16 december 1904 te Aalst

6. Cornelis Uittenbogerd, geboren op 26 juni 1906 te Poederooijen. Zie 264 

7. Pieter Hendrik Uittenbogerd, geboren op 28 oktober 1907 te Aalst, overleden op 7 december 1907 te Aalst

8. Annigje Uittenbogerd, geboren op ?

9. Dirkje Uittenbogerd, overleden op 5 januari 1997 te ?. Gehuwd met Evertse ?.

 
174. Willem Uittenbogerd, geboren op 24 december 1864 te Lexmond. Gehuwd op 23 november 1893 te Leerbroek met Jannigje van Genderen, geboren op 23 januari 1867 te Nieuwland, dochter van Arie van Genderen en Neeltje Bron.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Uittenbogaard, geboren op 23 december 1895 te Meerkerk. Zie 265

2. Neeltje Uittenbogaard, geboren op 23 mei 1897 te Meerkerk.
 
175. Aart Uittenbogerd, geboren op 5 januari 1874 te Lexmond, overleden op 12 april 1970 te Schoonrewoerd. Gehuwd in januari 1901 te Hoog Blokland met Jantje de With, geboren op 24 oktober 1873 te Schoonrewoerd, overleden op 24 januari 1949 te Hei-en Boeicop, dochter van Cornelis de With en Neeltje de Leeuw.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Uittenbogerd, geboren op 23 april 1903 te Noordeloos. Zie 266

2. Neeltje Adriaantje Uittenbogerd, geboren op 9 maart 1906 te Noordeloos,

3. Pieter Uittenbogerd, geboren op 13 januari 1910 te Hei-en Boeicop. Zie 267

4. Lijsje Cornelia Uittenbogerd, geboren op 5 augustus 1920 te Hei-en Boeicop. Gehuwd op 19 augustus 1969 te Schoonrewoerd met Corstiaan Jacob Hage, geboren op 9 maart 1908 te Sint-Annaland, overleden op 24 augustus 1993 te Rosmalen.
 

176. Dirk Uittenbogaard, geboren op 28 maart 1891 te Meerkerk. Gehuwd op 23 januari 1919 te Langerak met Jacoba Roest, geboren op 2 mei 1893 te Langerak, dochter van Dirk Roest en Janna van Middelkoop.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Uittenbogaard, geboren op 19 mei 1922 te Langerak. Zie 268

2. Janna Uittenbogaard, geboren op 3 september 1924 te Langerak, overleden op 23 april 1997 te Meerkerk. Gehuwd op 10 maart 1960 met Gerrit Brakel, overleden op 23 april 1997 te Meerkerk.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Jacoba Brakel, geboren op 17 april 1961 te Meerkerk.

2. Jacoba Maria Brakel, geboren op 21 augustus 1963 te Meerkerk.

3. Albertha Johanna Brakel, geboren op 24 oktober 1966 te Meerkerk.

4. Dirkje Brakel, geboren op 15 februari 1970 te Meerkerk.

3. Dingena Uittenbogaard, geboren op 10 december 1926 te Meerkerk. Zie 269

4. Pietertje Uittenbogaard, geboren op 19 oktober 1928 te Meerkerk, overleden op 23 juli 1981 te Meerkerk. Gehuwd op 28 juli 1954 met Bart den Otter.

Uit dit huwelijk:

1. Teunis den Otter, geboren op 17 juli 1955 te ?.

2. Jacoba den Otter, geboren op 10 mei 1958 te ?.

3. Teuntje den Otter, geboren op 29 maart 1961 te ?.

5. Dirk Uittenbogaard, geboren op 7 november 1921 te Meerkerk. Zie 270

 
177. Arie Uittenbogaard, geboren op 2 januari 1882 te Noordeloos, overleden op 21 juli 1972 te Sanborn. Gehuwd op 3 april 1907 te ? met Minnie Jansma, geboren op 15 april 1888 te Amsterdam, overleden op 17 juni 1955 te ?.

 

Google vertaald uit: Uittenbogaard, Harry 1882-1872

Harry Uittenbogaard.

Geboren 02 januari 1882 Overleden op 21 juli 1872 leeftijd van 90 jaren, 6 maanden, 19 dagen.
Diensten uitgevoerd op First Reformed Church in Sanborn, Iowa op maandag de 24 juli 1972 om 10:30 uur.

Familie gebedsdienst in de kerk kelder om 10:15 Geestelijke ds. Gerrit Docter van Melvin Hervormde Kerk Casketbearers: Art Uittenbogaard, Bill Uittenbogaard, Martin Uittenbogaard, Dan Alons, kunst Statema, Harold Kreykes. Kwartet: de heer en mevrouw Wilmer Van Engen en de heer en mevrouw Arthur Bosch zingen "Beautiful Isle of Somewhere 'en' Wat een Vriend hebben wij in Jezus ' Bijzetting in Roseland Cemetery Sanborn Iowa Sanborn Funeral Home Service.

Harry Uittenbogaard, zoon van Art en Margaret Uittenbogaard, is geboren in Nederland op 2 januari 1982. Hij leefde zijn jeugd en naar school in Nederland. Op de leeftijd van 18 jaar kwam hij naar de Verenigde Staten.

Hij werd verenigd in het huwelijk met Minnie Jansma van Hull, Ia op 3 april 1907 in Orange City, Ia. Na hun huwelijk woonden ze in de Hull, Archer, en Sheldon, Ia omgeving daarvan en verhuisde naar Sanborn in 1931.

Hij ging de Prairie View Bejaardentehuis van Sanborn op 12 februari 1969 en woonde daar tot hij overleed op de Sheldon Community Hospital op 21 juli 1972 in de leeftijd van 90 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Hij wordt overleefd door 12 kinderen: Margaret Smith van Sioux City, John van Hospers, Ann Ekdahl van Saugatuck, Mi, Minnie Martin van Blue Springs, Mo, ​​Harry van Matteson, Il,.
Adrian van Chicago, Il, Bert van Indiana, Vernon van Sanborn, Ia, Phyllis (Mrs. Kenneth Snyder) van Sanborn, Ia, Donald van Jacksonville, NC, 20 kleinkinderen, 27 achterkleinkinderen, 2 broers: John van Seattle, Wa, Elizabeth Alons van Hospers, Ia, en Grace Kreykes van Primghar, Ia.

Hij werd voorafgegaan in de dood van zijn vrouw in 1955 en 4 broers.
Hij was een lid van de First Reformed Church in Sanborn, IA.

Uit dit huwelijk:

1. John Uittenbogaard, geboren op 22 maart 1921 te Boydon Iowa USA. Zie 271

2. Vernon Uittenbogaard, geboren op 10 oktober 1921 te Boydon Iowa, USA, overleden op 4 augustus 1988 te ?.

3. Margaret Uittenbogaard.

4. Ann Uittenbogaard. Gehuwd met Clarence Ekdahl.

5. Minnie Uittenbogaard. Gehuwd met John Martin.

6. Phyllis Uittenbogaard. Gehuwd met Kenneth Snijder.

7. Harry Uittenbogaard.

8. Frank Uittenbogaard.

9. Adrian Uittenbogaard.

10. Bert Uittenbogaard.

11. Donald Uittenbogaard.

 
178. Dingenman Uittenbogaard, geboren op 23 mei 1883 te Noordeloos, overleden op 26 januari 1965 te Seldon USA. Gehuwd op 23 februari 1910 te Sioux met Maude Kros, geboren op 25 augustus 1889 te Iowa, overleden op 6 juli 1978 te Iowa.

Uit dit huwelijk:

1. John Uittenbogaard, geboren op 23 maart 1913 te Illenois, overleden in 1975.

2. Martin Uittenbogaard, geboren 1916 Illenois. Gehuwd (1) met Silvia ? geboren op 1 november 1916, overleden in februari 1979. Gehuwd (2) met Greta Levering.

3. Wilhelmina Uittenbogaard, geboren op 22 februari 1917 te Iowa, overleden op 3 juli 1918 te Sanborn.

4. Edward Uittenbogaard, geboren op 13 mei 1920 te Sanborn, overleden op 12 januari 1980 te Sanborn. Gehuwd op 14 december 1941 te Sanborn met Agnes Hoffman.

5. Marvin Uittenbogaard, geboren op 22 oktober 1931 te Sanborn. Gehuwd te Seldon 1 juli 1952 met Dorothy Wynja.

6. Athur Uittenbogaard. Gehuwd met Frances Frits.

7. Dirk Jr Uittenbogaard. Gehuwd met Ardis Bres. Zie: Dick Uittenbogaard Obituary
 

179. Gerrit Uittenbogaard, geboren op 9 december 1886 te Meerkerk, overleden op 31 augutus1989 te Iowa, Gerrit is getrouwd op 19 februari 1913 te ? met Nelsena Boerhave, geboren op 25 maart 1889 te Illinois. (Grant, Sioux, Iowa)

Uit dit huwelijk:

1. Art Uittenbogaard, geboren op 29 november 1913 te Iowa. Gehuwd met C. Moret.

2. Edward Walace. (Ed ) Uittenbogaard, geboren op 18 april 1918 te Sheldon. Op 17 september, 1947
te Rock Valley, Iowa, werd hij verenigd in het huwelijk met Henrietta Meendering. Het echtpaar vestigde zich op een boerderij in de Boyden-Sheldon, tot hun pensioen, het paar bleef op de boerderij tot de verhuizing naar het christelijke Bejaardentehuis in Sheldon.

3. M.W. Uittenbogaard.

4. G.W. Uittenbogaard
.

 

180. Nick Uittenbogaard, geboren op 13 januari 1898 te Meerkerk, overleden op 19 augustus 1968 tess Grace Hospers Cem Hospers IA, Iowa. Gehuwd op 22 februari 1911 te ? met Grace Oldenkamp, geboren op 27 oktober 1892 te ?, overleden op 25 november 1967 te Sheldon. Zie: Grace Oldenkamp Uittenbogaard (1892 - 1967) - Find A Grave ...

Uit dit huwelijk:

1. Margaret Uittenbogaard, geboren op 18 augustus 1911 te Hospers Sioux County Iowa, USA, overleden op 9 januari 1999 te Sioux Center Sioux County Iowa, USA.  Gehuwd (1) op 31 januari 1934 met John Klynsma, overleden op 25 januari 1978. Gehuwd (2) in 1983 met Sam Smit, overleden op 19 november 1989. ● Joleen Klynsma Van de Kamp Vermeer, dochter van 1. Margaret Uittenbogaard, heeft de volgende gegevens. Zie bijlage

2. Tena Uittenbogaard, geboren op 9 september 1913 Hospers Sioux County Iowa, USA, overleden op 28 mei 1967 Orange City Sioux County Iowa, USA. Gehuwd met Louis Kroon.

3. Grace Uittenbogaard, geboren op 19 oktober 1915 te Sheldon O'Brien County Iowa, USA, overleden op 23 maart 1956 te Sheldon O'Brien County Iowa, USA. Gehuwd met Herman Langstraat.

4. William Uittenbogaard, geboren op 27 september 1917 te Hospers Sioux County Iowa, USA, overleden op 25 april 2003 te Sioux Falls Minnehaha County South Dakota, USA. Gehuwd met Sarah Aalsburg.

5. Arlene Uittenbogaard, geboren op 26 januari 1920 te Sheldon O'Brien County Iowa, USA, overleden op 16 januari 2007 te Sheldon O'Brien County Iowa, USA. Gehuwd met Jacob Kramer.

 

181. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 8 april 1900 te Nieuwland, overleden op 25 februari 1995 te Leerdam. Gehuwd op 7 september 1922 te Meerkerk met Teuntje de Jong, geboren op 5 juli 1899 te Leerbroek, overleden op 19 januari 1977 te Meerkerk.

Uit dit huwelijk:

1. Maaike Uittenbogaard, geboren op 20 juni 1923 te Meerkerk. Gehuwd op 18 augustus 1948 te Meerkerk met Anthonie den Hartog, geboren op 20 juni 1924 te Meerkerk.

Uit dit huwelijk:

1. Teunis den Hartog, geboren op 7 juli 1950 te Rotterdam.

2. Cornelis den Hartog, geboren op 6 oktober 1951 te Rotterdam.

3. Peter Anthonie den Hartog, geboren op 13 juli 1953 te Rotterdam.

4. Anke den Hartog, geboren op 20 mei 1957 te Rotterdam.

5. Rene B.A. den Hartog, geboren op 10 maart 1960 te Rotterdam.

2. Teuntje Uittenbogaard, geboren op 10 september 1924 te Meerkerk. Gehuwd op 19 april 1950 te Meerkerk met Pieter de Jong, geboren op 24 december 1919 te Nieuw Lekkerland, overleden op 12 juli 1984 te Gorinchem.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter de Jong, geboren op 17 maart 1951 te Meerkerk.

2. Teuna de Jong, geboren op 26 april 1952 te Meerkerk.

3. Lena de Jong, geboren op 17 oktober 1953 te Meerkerk.

4. Kees de Jong, geboren op 24 mei 1955 te Meerkerk.

5. Hendrik de Jong, geboren op 24 november 1958 te Meerkerk.

6. Nina de Jong, geboren op 5 mei 1962 te Meerkerk.

7. Ritha de Jong, geboren op 12 maart 1965 te Meerkerk.

3. Dirk Uittenbogaard, geboren op 10 mei 1926 te Langerak. Zie 272

4. Arie Uittenbogaard, geboren op 16 juli 1930 te Langerak. Zie 273 

5. Andries Uittenbogaard, geboren op 10 maart 1032 te Langerak. Zie 274

6. Hendrik Arie Uittenbogaard, geboren op 25 augustus 1934 te te Meerkerk, overleden op 13 september 1938 te Meerkerk.

Cornelis Uittenbogaard en Teuntje de Jong.

 

 

V.l.n.r. Dirk Roest, Jacoba Roest, Dirk Uittenbogaard, Teuntje de Jong en Cornelis Uittenbogaard.

 

 

Het gezin van Cornelis Uittenbogaard, en Teuntje de Jong. V.l.n.r: Andries Uittenbogaard, Anthonie den Hartog, Maria Vuurens, Aafje van Dijk, Arie Uittenbogaard, Dingena Uittenbogaard, Barend Uittenbogaard, Dirk Uittenbogaard, Gijsbertina van der Maas, Pieter de Jong. Zittend: Maaike Uittenbogaard, Teuntje de Jong, Cornelis Uittenbogaard, Teuntje Uittenbogaard.

 
182. Arie Gerrit Uittenbogaard, geboren op 31 oktober 1895 te Tienhoven, overleden op 11 juli 1976 te Schiedam. Gehuwd (1) op 14 januari 1921 te Groot-Ammers met Adriana Blonk, geboren op 28 september 1896 te Groot-Ammers, overleden op 1 mei 1929 te Langerak, dochter van Arie Blonk en Lena van Bergeijk. Gehuwd (2) met Maria van der Plicht, geboren op 20 februari 1901 te Capelle a/d IJssel, overleden op 20 december 1959 te Schiedam. Gehuwd (3) met Petronella van Dam, geboren op 15 januari 1909 te Oud Beijerland.

Uit het 1e huwelijk:

1. Arie Gijsbertus
Uittenbogaard, geboren op 29 september 1924 te Langerak. Zie 275

Uit het 2e huwelijk:

2. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 11 juni 1933 te Capelle a/d IJssel. Zie 276
 

183. Johannes Uittenbogaard, geboren op 20 september 1899 te Tienhoven, overleden op 1972 te Rotterdam. Gehuwd op 5 augustus 1925 te Meerkerk met Adriana den Burger, geboren op 28 augustus 1904 te Hoog Blokland, overleden op 1 augustus 1983 te Utrecht.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 25 november 1925 te Utrecht. Zie 277

2. Martijntje Uittenbogaard, geboren op 8 juni 1929 te Utrecht. Gehuwd (1) op 20 oktober 1953 te Utrecht met Petrus Engel, geboren op 7 september 1929 te Delft. Gehuwd (2) op 14 december 1967 te Utrecht met Brosnislov Bogdanowicz (Bronislaw Bogdanowicz of Bronislav Bogdanowicz), geboren op 26 februari 1926 te Polen.

Uit het 2e huwelijk:

1. Frans Anton Engel, geboren op 4 mei 1954 te Utrecht.

Angela Engel, heeft de volgende vraag: Ik vond deze stamboom waar mijn oma (Martijntje Uittenbogaard) in vermeld staat. Zij is getrouwd geweest met Petrus (Hans) Engel (waar ik mijn naam aan te danken heb). Deze man heb ik nooit gekend en dit prikkelt nog steeds mijn nieuwsgierigheid. 

Ik heb vernomen dat Petrus Engel is overleden, maar ik weet het niet zeker. Hij werd Hans genoemd, is geboren 7 sept 1929. Op 20 okt 1953 is hij getrouwd met mijn oma en hebben ze mijn vader Frans Anton Engel gekregen. Ze zijn al heel snel gescheiden. Nu is mijn wens inderdaad om te weten te komen hoe het met Petrus, of Hans Engel is..

Met vriendelijke groet, Angela Engel.
a.engel@amc.uva.nl

3. Aaltje Uittenbogaard, geboren op 31 maart 1931 te Utrecht. Gehuwd op 6 december 1951 te Utrecht met Adriaan Gijsbertus de Jong, geboren op 13 september 1929 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Adriana de Jong, is geboren op 15 mei 1952 te Rotterdam.

 

184. Cornelis Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 19 september 1861 te Bleiswijk, overleden in 1940 te Rotterdam. Gehuwd op 24 mei 1883 te Bleiswijk met Dirkje Bras, geboren op 8 november 1859 te Bleiswijk, overleden op 9 januari 1944 te Hillergersberg.

Archief Bleiswijk: Vertrokken uit de gemeente op 15 november 1878 naar Benthuizen.
Dirkje is de dochter van Jannetje Bras. Moeder is vertrokken op 20 december 1863 naar Moercapelle. Het kind is bij Oma Teuna van Ruitenburg gebleven. Vader is niet bekend. Bron: Gemeente Archief Bleiswijk1861-1870 no.2 - no 314 volg 1.

Echtscheidingsvonnis Arrondissementsrechtbank Rotterdam 18-12-1905
Bruidegom Cornelis Uitdenbogert ,
Bruid Dirkje Bras
Plaats Rotterdam
Datum echtscheiding 08-02-1906
Huwelijksdatum 24-05-1883
Bron: Rotterdam 1906 s10


Uit dit huwelijk:

1. Johannes Huibert Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 16 februari 1884 te Bleiswijk, overleden op 23 maart 1884 te Bleiswijk..

2. Pieter Aartje Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 26 april 1885 te Bleiswijk, overleden in 1974 te Amsterdam. Zij was ongehuwd toen zij een kind kreeg. Gehuwd op 14 juli 1915 te Amsterdam met
Victor Augustin Delgorge, geboren in 1883 te Kralingen, zoon van Victor Augustin Delgorge en Maatje Zwaan.

Nadere informatie: Erk. 2 kinderen. Echtscheiding 02-04-1932.;beroep Bg.:matroos ter koopvaardij.

1. Petronella Uittenbogerd, geboren op 10 februari 1907 te Rotterdam, overleden op 17 oktober 1985 te Rotterdam.

Uit het huwelijk:

2. Marie Victoria Delgorge, geboren op 17 juni 1913 te Amsterdam.

3. Gusta Delgorge ?

3. Johannes Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 20 juli 1886 te Bleiswijk. Zie 278

4. Dirk Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 12 februari 1898 te Rotterdam, overleden op 7 oktober 1898 te Rotterdam.

 

185. Jan Johannes Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 4 juli 1872 te Bleiswijk. Gehuwd met Cornelia Margareta van Leeuwen, geboren op 16 januari 1873 te Nieuwerkerk a/d IJssel, overleden op 11 mei 1958 te Boskoop.

Uit dit huwelijk:

1. Petronella Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 31 januari 1894 te Zevenhuizen, overleden op 18 oktober 1979 te Meppel. Gehuwd met Jan van der Elst, geboren op 3 april 1893 te Meppel, overleden op 10 augustus 1976 te Meppel.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Johanna van der Elst, geboren op 11 juni 1922 te Boskoop.

2. Jacoba Cornelia van der Elst, geboren op 9 februari 1930 te Hazerswoude.

2. Johannes Hugo Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 27 januari 1899 te Zevenhuizen. Zie 279

3. Hugo Johannes Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 21 september 1901 te Zevenhuizen. Zie 280

 

186. Jan Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 9 augustus 1880 te Bleiswijk, overleden op 9 april 1971 te Rotterdam. Gehuwd op 31 mei 1911 te Rotterdam met Lena Maria van der Meer, overleden op 27 december 1964 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Uitdenbogerd/Uitdenbogert. Zie 281

2. Neeltje Maria Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 10 juni 1914 te Rotterdam, overleden op 19 juli 1991 te Rotterdam. Gehuwd op 13 juli 1938 te Hillergersberg met Peter Johannes van Helden.

3. Maria Johanna Sophia Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 9 januari 1916 te Rotterdam, overleden op 9 maart 1990 te Rotterdam. Gehuwd met Bernardus Ferdinand van Geffen, geboren op 23 oktober 1913 te ?, overleden op 10 juli 1992 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Theodorus B. van Geffen, geboren op 28 november 1934 te Rotterdam.

2. Jan van Geffen, geboren in 1936 te Rotterdam.

3. Maria Helena van Geffen, geboren op 7 maart 1944 te Rotterdam.

4. Jan Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 6 december 1919 te Rotterdam, overleden in 1976 te Zuid Afrika. Gehuwd met Roza ?

5. Lydia Agatha Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 2 juni 1921 te Rotterdam, overleden op 20 mei 1980 te Rotterdam. Gehuwd met Leendert de Ronde, geboren in mei 1917 te ?, overleden op 25 januari 1994 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Janny de Ronde, geboren in Rotterdam.

2. Leeneke de Ronde, geboren in Rotterdam.

6. Lena Maria Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 29 maart 1927 te Rotterdam, overleden op 20 mei 1980 te Rotterdam. Gehuwd op 31 oktober 1951 te Rotterdam met Bastiaan van den Berg, geboren op 14 augustus 1926 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Bertinus Dirk van den Berg, geboren op 30 april 1954 te Rotterdam.

2. Jack Bastiaan van den Berg, geboren op 7 februari 1959 te Rotterdam.

3. Leonardus van den Berg, geboren op 28 augustus 1967 te Rotterdam.

 
187. Dirk Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 22 juni 18?? te Berkel. Gehuwd met ?

Uit dit huwelijk:

1. Madaleen Uitdenbogerd/Uitdenbogert. Gehuwd met G. de Ruiter.

2. Adri Matthijs Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren in 1913, overleden op 16 augustus 1989 te Bergschenhoek.
 
188. Arie Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 23 november 1866 te Berkel en Rodenrijs. Gehuwd op 2 januari 1891 te Pijnacker met Catharina Harteveld, geboren op 8 februari 1867 te Overschie, overleden op 4 december 1949 te Zoetermeer, dochter van Cornelis Harteveld en Klazina van der Spek.

Arie Uitdenbogerd/Uitdenbogert.

Uit dit huwelijk:

1. Matthijs Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 17 mei 1891 te Zoetermeer. Zie 282 

2. Cornelis Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 17 juli 1892 te Zoetermeer, overleden op 15 mei 1976 te Zoetermeer. Gehuwd met S. van der Velden.

3. Magdalena Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 15 oktober 1893 te Zoetermeer, overleden op 5 januari 1965 te Zoetermeer. Gehuwd
op 31 mei 1923 te Zoetermeer met Bastiaan Gorrissen, geboren op 12 april 1888 te Zegwaart, overleden op 18 juni 1977 te Voorburg, zoon van Willem Gorissen en Jannetje Jans van Vliet.

4. Clazina Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 4 juli 1895 te Zegwaard, overleden op 21 februari 1983 te Leiden. Gehuwd op 11 mei 1927 te Zoetermeer met Johannes Steenwijk, is geboren op 14 februari 1897 te Berkel Rodenrijs, overleden op 7 oktober 1971 te Benthuizen, zoon van Gerrit Steenwijk en Catharina Bijsterveld.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Steenwijk, geboren op 27 juli 1928 te Benthuizen.

2. Arie Gerrit Steenwijk, geboren op 17 januari 1930 te Benthuizen.

3. Gerrit Steenwijk, geboren op 2 april 1931 te Benthuizen.

4. Clazina Steenwijk, geboren op 1 juni 1932 te Benthuizen.

5. Dirk Steenwijk, geboren op 21 februari 1934 te Benthuizen.

6. Matthijs Steenwijk, geboren op 30 januari 1936 te Benthuizen.

7. Nelly Steenwijk, geboren op 14 mei 1942 te Benthuizen.

5. Maria Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 2 oktober 1896 te Zoetermeer, overleden op 13 juni 1980 te Zoetermeer. Zij was niet gehuwd toen zij een kind kreeg. Gehuwd op 20 mei 1920 te Zoetermeer met Nicolaas den Braber, tuinder en pluimveehouder, geboren op 17 maart 1893 te Gouderak, overleden op 11 juni 1980 te Zoetermeer, zoon van Leendert Jacobus den Braber en Lena Krap.

1. Pieter Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 30 maart 1915 te Zoetermeer. Zie 283

Uit het huwelijk:

2. Leendert J. den Braber, geboren op 3 maart 1921
te Zegwaart.

3. Catharina den Braber, geboren op 30 mei 1922 te Zegwaart. Gehuwd op 4 oktober 1951 met P. van Buijtene.

4. Lena den Braber, geboren op 10 juli 1925 te Zegwaart. Gehuwd op 19 augustus 1948 met J.H. de Bokx.

5. Lidia den Braber, geboren op 7 mei 1929 te Zegwaart.

6. Leendert Jac. den Braber, geboren op 2 september 1930 te Zegwaart.

7. Arie den Braber, geboren op 9 april 1933 te Zegwaart. Gehuwd op 30 november 1956 met A. Hoogendam.

8. Cornelis Jacobus (Kees) den Braber, geboren op 4 juni 1935 te Zegwaart.

9. Marius den Braber, geboren op 1 september 1938 te Zoetermeer. Gehuwd te Zoetermeer op 13 november 1969 met Sonja Margaretha van Rijs, geboren te Leiden op 23 november 1945.

Uit dit huwelijk:

1. Caroline den Braber, geboren op 16 december 1973
te Zoetermeer. Gehuwd  op 13 november 1996 te Zoetermeer (huwelijk is ontbonden) met Vincent John Dullaart, geboren  op 23 maart 1973 te Zoetermeer.

Uit dit huwelijk:

1. Nick Dullaart (1997)

2. Robin Dullaart (1999)

10. Nicolaas den Braber, geboren op 10 maart 1942 te Zegwaart.

6. Jannigje Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 16 juni 1898 te Zoetermeer, overleden op 20 augustus 1996 te Zoetermeer.

7. Lidia Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 5 september 1899 te Zoetermeer, overleden op 20 augustus 1992 te Zoetermeer. Gehuwd op 14 augustus 1924 te Zoetermeer met Johannes Brandhorst, geboren op 31 maart 1899 te ?, overleden op 27 oktober 1974 te Zoetermeer.

Een aanvulling van de kleinzoon van Johannes en Lidia, Cor Brandhorst: De oma van Lidia heette Clasina van der Spek (geb 1841 Pijnacker). De oma van Johannes Brandhorst heette Geertje van der Spek. Clasina en Geertje waren nicht en tante van elkaar.

Beide van der Spekken stammen weer af van Dirck van der Specke de 1e (bezitter van Ter Specke, schout van Lisse in 1353, schepen van Haarlem 1355, in 1357 schout van Noordwijkerhout, op 22-11-1357 door de graaf aangesteld tot schout van Haarlem, 8-11-1346) Was eigenaar van leengoed (Ter Specke). Zie ook Kastelen-zuidholland

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Brandhorst, geboren op 16 januari 1932 te Zoetermeer.

Johannes Brandhorst & Lidia Uitdenbogerd.

 

189. Leendert Uitdenbogerd, geboren op 29 januari 1876 te Bleiswijk, overleden op 14 september 1957 te Zoetermeer. Gehuwd op 25 mei 1900 te Bleiswijk met Maria Beekenkamp, geboren op7 augustus 1874 te Bleiswijk, overleden op 7 januari 1966 te Den-Haag, dochter van Abraham Beekenkamp en Pietertje van der Sar.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Pietertje Uitdenbogerd, geboren op 4 augustus 1900 te Bleiswijk, overleden op 14 februari 1974 te Waddinxveen. Gehuwd op 6 mei 1927 te Krimpen a/d IJssel met Pieter Lamens, landbouwer, veehouder, geboren op 28 maart 1899 te Waddinxveen, overleden op 31 januari 1993 te Waddinxveen, zoon van Klaas Lamens en Neeltje de Groot.

Uit dit huwelijk:

1. Neeltje Lamens, geboren op 30 juli 1928 te Waddinxveen, overleden op 10 mei 1979 te Gouda.

2. Leendert Lamens, veehouder, agrarier, geboren te Waddinxveen. Gehuwd (1) te Waddinxveen met Jannetje Oudijk, geboren te Waddinxveen, dochter van Marinus Oudijk en Marrigje Slappendel. Gehuwd (2) te Waddinxveen met Sophia Both, geboren te Waddinxveen. Meer info op de site van Willem Kleijn: http://www.genealogielammenslamens.nl/

3. Maria Lamens, geboren te Waddinxveen. Gehuwd met Jan Noordhoek, landbouwer, geboren te Bleiswijk.

2. Abraham Johannes Uitdenbogerd, geboren op 24 november 1902 te Bleiswijk.

3. Pietertje Uittenbogaard, geboren op 4 januari 1904 te Bleiswijk, overleden op 25 april 1906 te Bleiswijk.

4. Pietertje Uitdenbogerd, geboren op 26 mei 1906 te Bleiswijk.

5. Johannes Uitdenbogerd, geboren op 6 november 1907 te Bleiswijk.

6. Jacobus Uitdenbogerd, geboren op 19 december 1910 te Bleiswijk, overleden op 30 april 1942 te Zoetermeer.

7. Jan Cornelis Uitdenbogerd, geboren op 29 januari 1912 te Bleiswijk, overleden op 15 november 1915 te Rotterdam.

8. Hendrikus Uitdenbogerd, geboren op 6 december 1914 te Bleiswijk. Zie 284

 
190. Dirk Uitdenbogerd, geboren op 23 oktober 1886 te Bleiswijk, overleden op 13 januari 1964 te Hilversum. Gehuwd met Alma Maria Katherina Duhr, geboren op 10 juli 1883 te Coblenz (Duitsland), overleden op 16 oktober 1969 te Hilversum.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Johannes
Theodorus Uitdenbogerd, geboren op op 28 juli 1913 te New York, overleden op 22 februari 1944 te Nijmegen.

 

Cornelis Johannes Theodorus Uitdenbogerd.
Bombardement 22 februari 1944
22 februari 1944
Naam: C.J.Th. Uitdenbogerd
Voornamen: Cornelis Johannes Theodorus
Geslacht: Man
Nationaliteit: Nederlandse
Geloof/kerkgenootschap: geen
Beroep: zonder beroep
Huwelijkse staat: ongehuwd
Adres: Bemmel, huisnr. D-39; vlgs. persoonskaart: Valburg, Tielsestr. 47; eerder: Nijmegen, Tooropstr. 211
Woonplaats: Bemmel
Geboortedatum: 28-7-1913
Geboorteplaats: New York, Verenigde Staten van Amerika
Overlijdensdatum: 22-2-1944
Overlijdensplaats: Nijmegen
Doodsomstandigheid: bombardement
22 februari 1944.

Oorlogsdoden Nijmegen 1940-1945 > C.J.Th. Uitdenbogerd

2. Alma Maria Uitdenbogerd, geboren op 29 juli 1916 te Ede, overleden op 27 juli1996 te Canada. Gehuwd in St. Paul, Minneapolis (USA) op 31 januari 1948 met James Alexander Huxtable, geboren op 7 september 1911 te Arelee, Saskatchewan, Canada, overleden op 17 September 1974 te Meadow Lake, Sasketchewan.

Uit dit huwelijk:

1. Neil Edward Huxtable. Gehuwd met Valerie Honag.

2. Joyce Alma Huxtable, geboren op 24 mei 1951 te Meadow Lake, Saskatchewan, Canada, overleden op 10 december 1951 te Meadow Lake, Saskatchewan, Canada.

3. Joan Karen Huxtable. 1976 naam veranderd in Karonne Ryane. Gehuwd met Brian Houk.

4. Glen Allan Huxtable. Gehuwd met Sharon Easel.

 

191. Frederik Marinus Uitdenbogerd, geboren op 21 april 1906 te Bleiswijk. Gehuwd (1) op 25 juni 1933 te Rosemount Dakota met Marie Violet Moeller, geboren op 25 maart 1913 te Rosemount, overleden op 16 februari 1976 te Rosemount, dochter van Simon A. Moeller en Mathilde Ernestine Bertha Kohls. Gehuwd (2) met Gladys Ridihalgh.

Uit het 1e huwelijk:

1. Glen Uitdenbogerd, geboren op Rosemount 25 april 1935. Zie 285 

2. Joan Marie Uitdenbogerd, geboren op Rosemount 13 mei 1939
te Rosemount. Gehuwd op 5 oktober 1963 te Rosemount met Wesley Francis Hasbrouck, geboren op 18 juni 1932 te Rosemount, Dakota.

Uit dit huwelijk:

1. Lynda Sue Hasbrouck, geboren op 8 oktober 1964 te Rosemount, Dakota.

2. Nancy Ann Hasbrouck, geboren op 28 april 1966 te Rosemount, Dakota.

3. Cindy Lee Hasbrouck, geboren op 26 mei 1968 te Rosemount, Dakota.

 
192. Morris Theodore Uitdenbogerd, geboren op 8 september 1910 te Rosemond. Gehuwd op 27 oktober 1939 te Rosemount met Grace Marie Harris, geboren op 17 november 1910 te Farmington, Dakota, overleden op 2 april 1978 te Saint Paul, Dakota.

Uit dit huwelijk:

1. Douglas Ward Uitdenbogerd, geboren op 5 maart 1949 te Saint Paul.

2. Bradley Dale Uitdenbogerd, geboren op 5 december 1954 te Saint Paul. Gehuwd op 9 juni 1990 te Ramsey met Marie Youngblom.
 

193. Jan Uittenbogaard, geboren op 11 maart 1862 te Giessendam. Gehuwd op 16 augustus 1884 te Hardinxveld met Lijntje van der vlies.

Uit dit huwelijk:

1. Klaas Uittenbogaard, fitter, geboren op 19 december 1884 te Hardinxveld. Zie 286

2. Willemijntje Uittenbogaard, geboren op 13 november 1866te Hardinxveld, overleden op 25 augustus 1887 te Hardinxveld.

3. Gerrit Uittenbogaard, geboren op 13 januari 1889 te Hardinxveld. Zie 287

4. Willemijntje Uittenbogaard, geboren op 12 september 1891 te Hardinxveld, overleden op 17 juni 1968 te Gouda. Gehuwd op 11 oktober 1913 te Giessendam met Cornelis van der Plas, fabrieksarbeider, geboren op 11 juni 1890, overleden op 5 juli 1975 te Alphen a/d Rijn.

Uit dit huwelijk:

1. Jochem van der Plas, overleden op 25 februari 1914 te Hardinxveld.

2. Jan van der Plas, geboren op 4 november 1916 te Hardinxveld.

3. Cornelia van der Plas, geboren op 9 december 1919 te Alphen a/d Rijn.

4. Jochem van der Plas, geboren op 18 december 1921 te Alphen a/d Rijn, overleden op 6 oktober 1937 om 03:00 uur te Alphen aan den Rijn.

5. Dirk van der Plas, geboren op 18 december 1921 te Alphen a/d Rijn.

6. Lijntje van der Plas, geboren op 22 februari 1932 te Alphen a/d Rijn.

7. Aart van der Plas, geboren op 10 februari 1935 te Alphen a/d Rijn.

5. Pieter Uittenbogaard, geboren op 10 november 1894 te Giessendam. Zie 288 

6. Pietje Uittenbogaard, geboren op 10 januari 1898 te Giessendam, overleden op 16 november 1898 te Giessendam

7. Fietje Uittenbogaard, geboren op 23 november 1899 te Giessendam, overleden op 11 augustus 1976 te Hilversum. Gehuwd op 24 juli 1919 te Giessendam met Pieter van Bennekum, geboren op 12 augustus 1890 te Giessendam, overleden op 11 september 1969 te Groningen, zoon van
Aart van Bennekum en Baltrina Advokaat.

Uit dit huwelijk:

1. Aart van Bennekum, geboren op 4 oktober 1922 te Giessendam.

2. Baldina van Bennekum, geboren op 17 december 1936 te Giessendam.

8. Lijntje Uittenbogaard, geboren op 19 mei 1903 te Giessendam, overleden op 2 december 1961 te Gorinchem. Gehuwd op 13 mei 1922 te Giessendam met Dirk van Muilwijk, geboren op 2 november 1897 te Giessendam, overleden op 6 mei 1945 te Giessendam, zoon van Hendrik Muilwijk en Maria Johanna van Aalst.

Uit dit huwelijk:

1. Jan van Muilwijk ?

2. Henk van Muilwijk, geboren op 23 september 1922 te Giessendam.

3. Lijntje van Muilwijk, geboren op 6 januari 1924 te Giessendam.

4. Maria van Muilwijk, geboren op 25 december 1926 te Giessendam.

5. Dirkje van Muilwijk, geboren op 16 juni 1928 te Giessendam.

6. Gerrit van Muilwijk, geboren op 20 januari 1931 te Giessendam.

7. Alida van Muilwijk, geboren op 3 mei 1932 te Giessendam.

8. Pieter van Muilwijk, geboren op 30 december 1935 te Giessendam.

9. Marie van Muilwijk, geboren op 23 oktober 1937 te Giessendam.

10. Wilhelmina van Muilwijk, geboren op 7 december 1940 te Giessendam.

9. Jan Uittenbogaard, geboren op 23 november 1904 te Giessendam. Zie 289 

 
194. Willem Uittenbogaard, geboren op 9 januari 1873 te Harmelen, overleden op 11 augustus 1949 te Arnhem. Gehuwd op 19 april 1900 te Amsterdam met Cornelia Maria ter Haar, geboren op 18 januari 1880 te Amsterdam, overleden op 14 januari 1943 te Arnhem, dochter van Hendrik ter Haar, schoenmaker en Cornelia Maria Kiesewetter.

 

Willem Uittenbogaard & Cornelia Maria ter Haar.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Maria Uittenbogaard, geboren op 24 februari 1901 te Arnhem, overleden op 25 november 1963 te Arnhem.

2. Jan Uittenbogaard, geboren op 18 augustus 1902 te Arnhem. Zie 290

3. Hendrik Uittenbogaard, geboren op 24 september 1903 te Arnhem. Zie 291 

4. Maria Uittenbogaard, geboren op 18 augustus 1905 te Arnhem, overleden op 1 juli 1973 te Utrecht.

5. Johanna Regina Uittenbogaard, geboren op 20 februari 1907 te Arnhem. Gehuwd op 15 februari 1933 te Arnhem met Isaak Samuel Kijne, dominee, Isaak Samuel Kijne, zendeling en leraar op Nieuw-Guinea, vertaler bij het Nederlands Bijbelgenootschap; taalkundig materiaal over talen in Nieuw-Guinea, geboren op 1 mei 1899 te Vlaardingen, overleden op 12 maart 1970 te Leiden.

Als volkslied werd het Hay tanahku Papua (O, mijn land Papoea) gekozen, naar een gedicht dat in de jaren twintig van de vorige eeuw door dominee Isaak Samuel Kijne, werd gecomponeerd. Zo werd ook de vlag ontworpen. De nationale vlag bestaat uit een verticale rode baan aan de linkerzijde, waarin een ster is afgebeeld. Het rechterdeel van de vlag bestaat uit een aantal blauwe en witte horizontale banen.

Volgens ontwerper Nicolaas Jouwe is de rode baan het symbool van de politieke strijd van de Papoea's naar onafhankelijkheid. De ster stelt de Morgenster voor, die in de mythe van het eiland Biak aan Manseren Manggundi of Manarmakeri, de mythische held van Biak, het geheim van welvaart en eeuwig leven (koreri) onthulde. De blauwe en witte horizontale banen vertegenwoordigen de districten van Westelijk Nieuw-Guinea. De vlag kreeg de bijnaam Morgenster.

Bron: Sijim

Uit dit huwelijk:

1. Hugo Kijne, geboren op 20 december 1935 te Serui (Nw Gunea)

2. Maria Cornelia Kijne, geboren op 16 februari 1942 te Balige (Ind)

3. Jan Willem Kijne, geboren op 27 oktober 1947 te Vlaardingen.

6. Willem Uittenbogaard, geboren op 1 juni 1910 te Arnhem, overleden op 14 december 1965 te Velp. Gehuwd met Sophia Bertha de Haas, geboren rond 1904, overleden op 10 november 1958 te Velp.

7. Hendrika Maria Uittenbogaard, geboren op 28 maart 1913 te Arnhem, overleden op 28 oktober 2004 te Ede.

8. Wilhelmina Cornelia Uittenbogaard, geboren op 21 januari 1919 te Arnhem, overleden op 31 december 2007 te Hilversum. Gehuwd op 1 augustus 1944 te Arnhem met Gerrit Johannes Wiersma, geboren op 5 augustus 1914 te Haarlem, overleden in 1954 te Hilversum.

Uit dit huwelijk:

1. Rienk Willem Wiersma, geboren op 6 september 1945 te Alphen a/d Rijn.

2. Maria Cornelia Wiersma, geboren op 18 mei 1947 te Alphen a/d Rijn.

3. Elisabeth Wiersma, geboren op 28 april 1949 te Alphen a/d Rijn.

4. Johanna Regina Wiersma, geboren op 17 september 1951 te Alphen a/d Rijn.

5. Gerrit Johannes Wiersma, geboren op 5 februari 1954 te Hilversum.

 

Familie Uittenbogaard/ter Haar. V.l.n.r.: Willem jr, Cornelia Maria jr, Johanna regina, Maria, Cornelia Maria ter Haar, Willen sr, Nel Maria Ipema, Hendrika Maria, Jan Uittenbogaard, en op de voorgrond Cornelia (met pop)

 
195. Dirk Uittenbogaard, geboren op 2 december 1883 te Bodegraven, overleden op 31 mei 1948 te Gouda. Gehuwd met Fijgje op 't Land, geboren op 25 mei 1888 te Kamerik, overleden op 6 januari 1977 te Voorburg.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Uittenbogaard, geboren op 10 juli 1913 te Bodegraven. Zie 292

2. Harko Uittenbogaard, geboren op 15 augustus 1917 te Bodegraven. Zie 293 
 
196. Willem Uittenbogaard, geboren op 5 maart 1874 te Zegveld, overleden op 28 december 1946 te Stolwijk. Gehuwd op 21 april 1905 te Stolwijk met Lena Maria Gelderblom, geboren op 10 januari 1878 te Stolwijk, overleden op 10 januari 1945 te Stolwijk, dochter van Pieter Gelderblom en Johanna van der Hee.

 

Willem Uittenbogaard, & Lena Maria Gelderblom.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Uittenbogaard, geboren op 6 maart 1906 te Stolwijk, overleden op 30 november 1993 te Capelle a/d IJssel. Gehuwd op 30 januari 1925 te Stolwijk met Paulus Lekkerkerker, geboren op 16 februari 1902 te Lekkerkerk, overleden op 10 september 1969 te Krimpen a/d Lek.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Lekkerkerker, geboren op 18 juni 1925 te Krimpen a/d Lek.

2. Willem Lekkerkerker, geboren op 28 november 1926 te Krimpen a/d Lek.

3. Paulus Lekkerkerker, geboren op 3 maart 1929 te Krimpen a/d Lek.

4. Leendert M. Lekkerkerker, geboren op 15 januari 1931 te Krimpen a/d Lek.

5. Johannes Lekkerkerker, geboren op 28 oktober 1933 te Krimpen a/d Lek.

6. Arie Lekkerkerker, geboren op 17 september 1936 te Krimpen a/d Lek.

7. Andries Lekkerkerker, geboren op 25 september 1938 te Krimpen a/d Lek.

8. Lena Maria Lekkerkerker, geboren op 21 september 1940 te Krimpen a/d Lek.

9. Annigje Lekkerkerker, geboren op 12 juni 1942 te Krimpen a/d Lek.

10. Dirk teunis Lekkerkerker, geboren op 16 mei 1948 te Krimpen a/d Lek.

11. Alfred Frederik Lekkerkerker, geboren op 22 oktober 1951 te Krimpen a/d Lek.

Johanna Uittenbogaard.


2. Arie Uittenbogaard, geboren op 28 september 1907 te Stolwijk. Zie 294

 

Willem Uittenbogaard, & Lena Maria Gelderblom.

 
197. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 4 december 1881 te Stolwijk. Gehuwd op 6 januari 1922 te Stolwijk met Johanna den Haan, geboren op 28 november 1896 te Stolwijk, overleden in 1953 te Stolwijk, dochter van Cornelis den Haan en Martha van der Vlist.

Uit dit huwelijk:

1. Arie Uittenbogaard, geboren op 15 november 1922 te Stolwijk, overleden op 14 november 1976 te Stolwijk. Gehuwd op 21 september 1960 te Gouderak met Hendrika van Eijk, geboren op 11 juli 1924 te Gouderak.

2. Johanna Uittenbogaard, geboren op 5 april 1925 te Stolwijk. Gehuwd op 11 mei 1952 te Stolwijk met Arie Ooms, geboren op 22 januari 1923 in Eindhoven.

Uit dit huwelijk:

1. Geertruida Johanna Ooms, geboren op 23 februari 1952 te Zwijndrecht.

2. Cornelia Ooms, geboren op 22 januari 1961 te Zwijndrecht.

3. Martha Johanna Uittenbogaard, geboren op 24 december 1926 te Stolwijk, overleden op 21 december 1995 te Utrecht. Gehuwd op 29 oktober 1948 te Stolwijk met Cornelis Anker, geboren op 2 februari 1924 te Bergambacht.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Johanna Anker, geboren op 3 januari 1951 te Stolwijk.

2. Johanna Cornelia Anker, geboren op 12 augustus 1954 te Gouda.

3. Martha Johanna Anker, geboren op 13 december 1957 te Gouda.

4. Cornelia Uittenbogaard, geboren op 19 juni 1933 te Stolwijk. Gehuwd op 17 oktober 1952 te Stolwijk met Teunis Uenk, geboren op 30 maart 1929 te Haastrecht.

Uit dit huwelijk:

1. Leendert Uenk, geboren op 20 mei 1953 te Stolwijk.

2. Annie Uenk, geboren op 6 december 1961 te Stolwijk.

5. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 22 maart 1937 te Stolwijk, overleden op 24 maart 1937 te Stolwijk.

Cornelis Uittenbogaard.

 
198. Jacob Uittenbogaard, geboren op 12 oktober 1883 te Stolwijk, overleden op 3 mei 1966 te Stolwijk. Gehuwd op 15 mei 1908 te Stolwijk met Hendrika Anker, geboren op 14 september 1885 te Stolwijk, overleden op 11 november 1971 te Stolwijk, dochter van Willem Anker en Sijgje van Erk.

Jacob Uittenbogaard.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Uittenbogaard, geboren op 17 september 1908 te Stolwijk. Zie 295

2. Arie Uittenbogaard, geboren op 16 mei 1910 te Stolwijk, overleden op 17 januari 1911 te Stolwijk.

3. Arie Uittenbogaard, geboren op 16 maart 1912 te Stolwijk. Zie 296

4. Johan Klaas (Han) Uittenbogaard, geboren op 11 augustus 1913 te Stolwijk. Zie 297

5. Sijgje Uittenbogaard, geboren op 13 oktober 1914 te Stolwijk, overleden op 10 december 1915 te Stolwijk.

6. Sijgbertus Uittenbogaard, geboren op 19 oktober 1918 te Stolwijk, overleden op 20 oktober 1977 te Stolwijk.

7. Jacob Uittenbogaard, geboren op 28 februari 1925 te Stolwijk. Zie 298

Jacob Uittenbogaard & Hendrika Anker. Foto genomen "op de Steegt in de boomgaard" moet zijn geweest ca het jaar 1950.

 

 

Sijgbertus Uittenbogaard en Christiaan Uittenbogaard.

 

 

Foto vermoedelijk genomen aan de eettafel in het café van Opa en Oma Uittenbogaard-Anker aan de Goudscheweg einde 50 begin 60 jaren van de vorige eeuw: Jacob Uittenbogaard en Hendrika Anker, met alle zoons t.w: ( van links naar rechts ) Han Uittenbogaard, geboren te Stolwijk 11 augustus 1913, Willem Uittenbogaard geboren te Stolwijk 17 september 1908, Arie Uittenbogaard, geboren te Stolwijk 16 maart 1912, Bertus Uittenbogaard geboren te Stolwijk 19 oktober 1918 ongehuwd, Jacob Uittenbogaard geboren te Stolwijk 28 februari 1925.

 

Beide broers Arie en Han Uittenbogaard met de Paard en Wagen op het Dorpsplein te Stolwijk. Zonen van Jacob Uittenbogaard en Hendrika Anker. Hoe oud zouden ze zijn ?? Genomen vermoedelijk begin 30-jaren van de vorige eeuw.

 
199. Willem Uittenbogaard, geboren op 16 februari 1890 te Zegveld. Gehuwd met Catharina Koops, geboren op 20 augustus 1891 te Maartensdijk, dochter van Gerrit Jan Koops en Gijsje van Woudenberg.

Uit dit huwelijk:

1. Gijsje Uittenbogaard, geboren op 6 juli 1925 te Woerden, overleden op 31 december 1994 te Leersum. Gehuwd met Marius Franciscus van der Heijden.
 

200. Johannes Uittenbogaard, geboren op 17 december 1891 te Zegveld, overleden op 31 januari 1937 te Zegveld. Gehuwd op 2 oktober 1913 te Laagnieuwkoop met Catharina Hendrika Blok, geboren op 8 februari 1894 te Harmelen, overleden op 12 mei 1980 te Dongen, dochter van Laurens Blok en Antje Heger.

Johannes Uittenbogaard.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Uittenbogaard, geboren op 1 december 1913 te Zegveld. Zie 299

2. Antje Uittenbogaard, geboren op 3 augustus 1916 te Zegveld. Gehuwd op 8 oktober 1942 te Zegveld met Barend de Hoog, geboren op 21 juni 1921 te Lange Ruige Weide, overleden op 6 mei 1988 te ?

Uit dit huwelijk:

1. Hendrika de Hoog, geboren op 23 september 1943 te Zegveld.

2. Catharina H. de Hoog, geboren op 7 augustus 1944 te Waarder.

3. Neeltje de Hoog, geboren op 2 juni 1954 te Zegveld.

3. Hendrik Uittenbogaard, geboren op 26 mei 1918 te Zegveld. Zie 300

4. Johanna Catharina Uittenbogaard, geboren op 2 april 1924 te Zegveld. Gehuwd (1) op 16 mei 1945 met Abraham Wildschut, geboren op 22 maart 1916 te Rotterdam. Gehuwd (2) op 29 november 1967 te Rotterdam met Pieter Lookermans, geboren op 4 mei 1917 te Rotterdam, overleden op 29 september 1997 te Spijkenisse. (De dochter van Pieter Lookermans was op 29 mei 1963 te Rotterdam getrouwd met Abraham Joh. Wildschut, zoon van Johanna Catharina. Haar schoonmoeder werd dus tevens haar stiefmoeder).

Uit het 1e huwelijk:

1. Abraham Joh Wildschut, geboren op 17 december 1945 te Rotterdam. Gehuwd op 29 mei 1963 te Rotterdam, met dochter van Pieter Lookermans.

2. Catharina H. Wildschut, geboren op 26 maart 1947 te Rotterdam.

5. Laurens Uittenbogaard, geboren op 30 maart 1928 te Zegveld. Zie 301 

6. Catharina Johanna Uittenbogaard, geboren op 29 november 1929 te Zegveld. Gehuwd op 6 oktober 1954 te Rotterdam met Francis Wildschut, geboren op 4 augustus 1917 te ?.

7. Willem Uittenbogaard, geboren op 27 mei 1931 te Zegveld. Zie 302

 

201. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 23 maart 1896 te Zegveld, overleden op 20 november 1979 te Woerden. Gehuwd op 6 juli 1916 te Zegveld met Wilhelmina Maria van der Ham, geboren op 3 februari 1895 te Barwoutswaarder, overleden op 19 september 1961 te Woerden, dochter van Cornelis van der Ham en Maria Merkestein.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrika Uittenbogaard, geboren op 17 december 1916 te Zegveld, overleden op 8 juli 1987 te Woerden. Gehuwd (1) op 9 december 1937 te Zegveld met Gerrit Arie Kleinveld, geboren op 10 juli 1919 te Zegveld, overleden op 5 maart 1943 te Zegveld. Gehuwd (2) op 21 juni 1944 te Zegveld met Cornelis Theodorus L'Ami, geboren op 26 januari 1918 te Zwammerdam, overleden op 23 januari 1976 te Woerden.

Uit het 1e huwelijk

1. Adriana Wilhelmina Kleinveld, geboren op 24 maart 1938 te Zegveld.

Uit het 2e huwelijk

1. Wouter Cornelis L'Ami, geboren op 26 januari 1945 te Zegveld.

2. Cornelis L'Ami, geboren op 31 december 1948 te Zegveld.

3. Wouter Cornelis L'Ami, geboren op 23 augustus 1951 te Woerden.

2. Maria Uittenbogaard, geboren op 31 augustus 1918 te Zegveld. Gehuwd op 6 december 1939 te Den Haag met Hendrik Jacobus Duiverman, geboren op 9 februari 1917 te Den Haag.

Uit dit huwelijk:

1. Sophia Wilhelmina Duiverman, geboren op 25 augustus 1940 te Den Haag.

2. Hendrik C.P. Duiverman, geboren op 17 oktober 1941 te Den Haag.

3. Wilhelmina L. Duiverman, geboren op 23 mei 1946 te Den Haag.

4. Elma Duiverman, geboren op 21 februari 1956 te Hen Haag

5. Rudolf Duiverman, geboren op 26 november 1959 te Den Haag.

3. Cornelia Uittenbogaard, geboren op 18 november 1920 te Zegveld, overleden op 1 augustus 1987 te Doorn. Gehuwd op 11 juli 1946 te Woerden met Willem van den Ent, geboren op 8 maart 1920 te Woerden, overleden op 8 november 1976 te Zeist.

Uit dit huwelijk:

1. Willemijntje van den Ent, geboren op 28 oktober 1947 te Den Haag.

2. Pieter Jan van den Ent, geboren op 28 juli 1952 te Den Helder.

3. Wilhelmina M. van den Ent, geboren op 9 juni 1954 te Den Helder.

4. Dirk Uittenbogaard, geboren op 8 januari 1924 te Zegveld. Zie 303 

5. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 15 juli 1929 te Zegveld. Zie 304

6. Willem Jan Uittenbogaard, geboren op 25 februari 1931 te Zegveld. Zie 305 

7. Wilhelmina Maria Uittenbogaard, geboren op 9 augustus 1936 te Zegveld. Gehuwd op 19 februari 1958 te Woerden met Gerrit Nicolaas Smit, geboren op 15 januari 1932 te Vinkeveen/Waverveen.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmina M. Smit, geboren op 13 september 1959 te Woerden.

2. Geertje Smit, geboren op 20 mei 1962 te Woerden.

3. Cornelis Jan Smit, geboren op 7 mei 1964 te Woerden.

4. Hendrika M. C. Smit, geboren op 21 februari 1975 te Woerden.

 
202. Jacob Uittenbogaard, geboren op 13 oktober 1879 te Waddinxveen, overleden op 1 september 1953 te Renkum. Gehuwd op 7 juni 1905 te Arnhem met Antonia Hendrika van den Berg, geboren op 23 maart 1881 te Arnhem, overleden op 27 januari 1940 te Ede, dochter van Antonie van den Berg en Johanna van Amerongen.

 

Jacob Uittenbogaard.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Uittenbogaard, geboren op 4 maart 1906 te Arnhem. Gehuwd (1) op 12 april 1924 te Ede met Maarten Gits, loodgieter, geboren op 8 april 1896 te Ede, zoon van Jacob Gits en Celia Schoonderbeek. Maarten was eerder Gehuwd met Arnolda Bleijenberg op 9 maart 1918 te Veenendaal en (2) Maria Radstaat op 25 oktober 1919 te Ede. Gehuwd (2) op 11 maart 1936 te Arnhem met Johannes Hovestad, ijzervlechter, geboren in 1895 te Enschede, overleden op 18 maart 1948 te Arnhem, zoon van Cornelis Hovestad en Lamberta de Fluiter. Gehuwd (3) op 18 maart 1959 met J. Mennink, geboren op 18 oktober 1904 te Rheden, overleden op 5 mei 1961 te Arnhem.

Uit het 1e huwelijk: (ontbonden)

1. Marten Gits, geboren op 17 juni 1926 te Ede.

Uit het 2e huwelijk: (ontbonden)

2. Johannes Hovestad, geboren op 17 september 1936 te Arnhem.

3. Jacob Hovestad, geboren op 8 maart 1939 te Arnhem.

2. Jacob Antonie Uittenbogaard, geboren op 1 juli 1908 te Arnhem, overleden op 6 maart 1944 te Amersfoort.

3. Antonia Uittenbogaard, geboren op 10 augustus 1910 te Wesel (Dld), overleden op 25 december 1996 te Lunteren. Gehuwd (1) met Lauwerus Johannes van den Dries, geboren op 18 maart 1909 te Rotterdam, overleden op 10 januari 1984 te Ede. (huwelijk ontbonden) Lauwerus is later Gehuwd met Gerritje Nab. Gehuwd (2) met Gerrit Henschen, geboren op 31 maart 1908 te ?. (huwelijk ontbonden)

Uit het 1e huwelijk:

1. Johannes Antonius van den Dries, geboren op 17 augustus 1930 te Ede.

2. Johanna Maria van den Dries, geboren op 6 november 1931 te Ede.

3. Jacob van den Dries, geboren op 15 januari 1933 te Ede.

4. Lauwerus Johannes van den Dries, geboren op 27 mei 1936 te Ede.

5. Caroline H. J. van den Dries, geboren op 7 mei 1944 te Ede.

4. Frederika Uittenbogaard, geboren op 4 december 1912 te Duisburg (Dld), overleden op 22 november 1985 te Breda. Gehuwd (1) op 2 mei 1934 te Arnhem met Johannes Wilhelmus Dijkhuizen, geboren op 20 oktober 1908 te ?. Gehuwd (2) op 27 juni 1946 te Breda met Hendrikus Leonardus van Achterberg, geboren op 10 januari 1919 te Teteringen, overleden op 15 april 2000 te ?.

Uit het 1e huwelijk: (ontbonden)

1. Antje Dijkhuizen, geboren op 12 december 1937 te Arnhem.

2. Reiki Dijkhuizen ?

Uit het 2e huwelijk: (ontbonden)

3. Adrianus van Achterberg, geboren op 27 juli 1937 te Breda.

5. Antonius Uittenbogaard, geboren op 11 februari 1915 te Duisburg (Dld), overleden op 10 april 1945 te Fallingbostel (Dld)

6. Hendrika Alberta Madalena Uittenbogaard, geboren op 15 maart 1919 te Arnhem. Gehuwd op 18 november 1942 te ? met Daniel Willem Jansen, geboren op 13 juni 1913 te Wageningen, overleden op 15 februari 1980 te Bennekom.

Uit dit huwelijk:

1. Antonia H.B. Jansen, geboren op 9 augustus 1943 te Ede.

2. Daniel Willem Jansen, geboren op 12 juni 1946 te Ede.

3. Hendrika A.M. Jansen, geboren op 20 december 1949 te Ede.

4. Berendina Jansen, geboren op 2 december 1950 te Ede.

5. Willy Jansen, geboren op 8 maart 1957 te Ede.

7. Alberta Maria Uittenbogaard, geboren op 26 mei 1920 te Arnhem. Gehuwd op 29 april 1939 te Ede met Marinus Jan Verwoert, geboren op 1 januari 1912 te Ede, overleden op 1 juli 1965 te Ede

Uit dit huwelijk:

1. Antonia H.B. Verwoert, geboren op 6 november 1939 te Ede.

2. Marinus Jan Verwoert, is geboren op 23 december 1940 te Ede, overleden op 15 april 2006 te Otterlo. Gehuwd met Jozien Verwoert.

3. Benard Jacob Verwoert, geboren op 23 augustus 1944 te Ede.

4. Alberta Maria Verwoert, geboren op 8 juli 1946 te Ede.

5. Johan Verwoert, geboren op 30 april 1948 te Ede.

6. Maria Verwoert, geboren op 9 september 1952 te Ede.

8 Johannes Uittenbogaard, geboren op 15 augustus 1921 Arnhem, overleden op 22 februari 1922 te Arnhem.

9. Bernard Uittenbogaard, fabrieksarbeider, geboren op 31 augustus 1922 te Ede, overleden op 15 januari 1946 te Alkmaar.

10. Johannes Uittenbogaard, geboren op 25 oktober 1925. Zie 306

 
203. Hendrik Uittenbogaard, geboren op 9 december 1885 te Boskoop, overleden op 15 januari 1969 te Hardinxveld-Giessendam. Gehuwd met Jozina Boon, geboren op 30 november 1886 te Hardinxveld-Giessendam, overleden op 14 december 1969 te Hardinxveld-Giessendam. Gehuwd op 20 maart 1914 te Boskoop met Antje van Zoomeren, geboren op 31 juli 1884 te Nieuwer-Amstel, overleden op 23 augustus 1914 te Hardinxveld-Giessendam, dochter van Jacob van Zoomeren en Aaltje Ossebaar.

Uit het 1e huwelijk:

1. Jan Adriaan Uittenbogaard, geboren op 26 mei 1917 te Boskoop. Zie 307

2. Arie Uittenbogaard, geboren op 27 augustus 1920 te Hardinxveld-Giessendam. Zie 308 

3. Johan Uittenbogaard, geboren op 27 augustus 1920 te Hardinxveld-Giessendam, overleden op 11 juli 1999 te Hardinxveld-Giessendam.

4. Willem Uittenbogaard, geboren op 5 februari 1922 te Hardinxveld-Giessendam. Zie 309 

5. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 27 juli 1923 te Hardinxveld-Giessendam. Zie 310

Uit het 2e huwelijk:

6. Antje Uittenbogaard, geboren op 23 augustus 1914te Boskoop, overleden op 24 april 1997 te Rotterdam. Gehuwd met Cornelis Hendrikus Heshusius, geboren op 27 september 1899 te Woudrichem, overleden op 28 september 1961 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Kommerina A. Heshusius, geboren op 2 januari 1937 te Rotterdam.

2. Hendrika Cornelia Heshusius, geboren op 29 mei 1943 te Rotterdam.

3. Cornelia Antje Heshusius, geboren op 21 mei 1946 te Rotterdam.

4. Cornelis Ferdinand Heshusius, geboren op 6 november 1947 te Rotterdam.

 
204. Dirk Uittenbogaard, geboren op 12 december 1887 te Boskoop, overleden op 22 januari 1972 te Gouda. Gehuwd op 30 augustus 1912 te Boskoop met Maartje van Meerveldt, geboren op 11 december 1890 te Barwouts-Waarder, overleden op 12 maart 1976 te Gouda, dochter van Aart van Meerveld en Gerrigje Rietkerk.

 

Dirk Uittenbogaard.

 

Uit dit huwelijk:

1. Jan Adriaan Uittenbogaard, geboren op 13 juni 1913 te Boskoop. Zie 311 

2. Gerrigje Uittenbogaard, geboren op 27 mei 1915 te Boskoop, overleden op 5 maart 1999 te Garderen. Gehuwd op 10 juli 1940 te Gouda met Arie van den Heuvel, geboren op 20 september 1910 te Gouda, overleden op 21 april 1997 te Garderen.

Uit dit huwelijk:

1. Edwart P.J. van den Heuvel, geboren op 4 januari 1943 te Gouda.

2. Frank Dirk van den Heuvel, geboren op 6 mei 1945 te Gouda.

Gerrigje Uittenbogaard & Arie van den Heuvel.


3. Ferdinand August Carl Uittenbogaard, geboren op 9 maart 1917 te Boskoop. Zie 312

 

Gezin van Dirk Uittenbogaard links: Dirk, Gerrigje (2) in het midden, Maartje. Op de voorgrond links: Ferdinand (3) en Jan(1)

 

 

Jan Adriaan (1), Gerrigje (2) en Ferdinand (3) op het kleine stoeltje.

 

 

Dirk Uittenbogaard & Maartje van Meerveldt.

 

 

Dirk en Maartje in hun bloemenzaak.

 

 

Dirk en Maartje thuis.

 

 

Dirk Uittenbogaard & Maartje van Meerveldt.

 
205. Willem Uittenbogaard, geboren op 24 januari 1893 te Boskoop, overleden op 24 juni 1968 te Boskoop. Gehuwd op 28 november 1919 te Boskoop met Wilhelmina Goebel, geboren op 5 juni 1897 te Haarlemmermeer, overleden op 12 december 1973 te te Boskoop.

Willem Uittenbogaard & Wilhelmina Goebel.

Uit dit huwelijk:

1. Hillegonda Helena Uittenbogaard, geboren op 31 januari 1923 te Boskoop, overleden op 2 februari 1923 te Boskoop.

2. Hillegonda Helena Uittenbogaard, geboren op 2 januari 1924 te Boskoop. Gehuwd op 21 november 1950 te Sliedrecht met Willem Fijnekam, geboren op 26 november 1918 te Sliedrecht, overleden op 11 juni 1973 te Velp.

Uit dit huwelijk:

1. Theodora G. Fijnekam, geboren op 14 maart 1952 te Sliedrecht.

3. Helena Philippina Uittenbogaard, geboren op 31 januari 1925 te Boskoop. Gehuwd (1) op 23 juli 1946 te Boskoop met Jacobus de Wild, geboren op 24 december 1919 te Waddinxveen, overleden op 14 februari 1949. Gehuwd (2) met Louis Goebel, geboren op 18 oktober 1919 te Den Haag. Gehuwd (3) op 16 december 1969 te ? met Jacobus Pronk, geboren op 18 mei 1919 te Scheveningen.

Uit het 1e huwelijk:

1. Gijsbertha Wilhelmina de Wild, is geboren op 3 januari 1947 te Boskoop.

2. Willem Jacobus de Wild, is geboren op 10 april 1948 te Waddinxveen.

4. Neeltje Uittenbogaard, geboren op 9 maart 1930 te Boskoop. Gehuwd op 19 december 1952 te Boskoop met Arend Verhoef, geboren op 19 februari 1926 te Zoetermeer.

Uit dit huwelijk:

1. Louisa Verhoef, geboren op 25 juli 1953 te Zoetermeer.

2. Nely Gerdina Verhoef, geboren op 21 juni 1956 te Leiden.

3. Wilhelmina Marianne Verhoef, geboren op 30 mei 1960 te Zoetermeer.

 

206. Johannes Uittenbogaard, geboren op 18 maart 1859 te Haastrecht, overleden op 6 februari 1911 te Vlist. Gehuwd (1) op 27 mei 1881 te Vlist met Alberta Clasina Oskam, geboren op 24 september 1858 te Vlist, overleden (29 jr) op 15 maart 1888 te Bergambacht, dochter van Lambertus Oskam, gemeentebode, en Elizabeth Cornelia van den Berg. Gehuwd (2) op 5 november 1888 te Bergambacht met Maria de Groot, geboren op 14 mei 1864 te Langerak, overleden in 1937, dochter van Hendrik de Groot en Alida de Kogel.

Uit het 1e huwelijk:

1. Marrigje Grietje Uittenbogaard, geboren op 10 december 1881 te Vlist, overleden op 10 mei 1962 te Haastrecht. Gehuwd op 13 augustus 1909 te Vlist met Harmen Segers, geboren op 20 augustus 1879 te Barneveld, overleden op 10 april 1952 te Gouda.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Albert Segers, geboren op 12 mei 1911 te Vlist.

2. Albert Segers, geboren op 29 maart 1914 te Vlist.

3. Marinus Segers, geboren op 24 mei 1916 te Vlist.

4. Albertha Clasina Segers, geboren op 24 mei 1916 te Vlist.

5. Harmen Segers, geboren op 12 februari 1922 te Vlist.

2. Lambertus Uittenbogaard, geboren op 2 december 1882 te Vlist, overleden op 22 december 1882 te 's Heeraartsberg en Bergambacht.

3. Marrigje Elisabeth Cornelia Uittenbogaard, geboren op 20 december 1883 te Bergambacht. Gehuwd op 28 oktober 1909 te Haastrecht met Cornelis Geradus Maters.

4. Adriana Uittenbogaard, geboren op 30 maart 1885 te Bergambacht, overleden op 15 augustus 1969 te Haastrecht. Gehuwd op 15 februari 1907 te Vlist met Teunis de Graaf, geboren op 26 november 1885 te Haastrecht, overleden op december 1955 te Haastrecht, zoon van Frederik de Graaf en Neeltje Zaanen.

Uit dit huwelijk:

1. Frederik Johannes de Graaf, geboren op 10 juni 1907 te Haastrecht.

2. Johan Marie de Graaf, geboren op 2 oktober 1911 te Haastrecht.

3. Neeltje de Graaf, geboren op 4 maart 1916 te Haastrecht.

4. Albertha de Graaf, geboren op 5 januari 1918 te Haastrecht.

5. Teun de Graaf, geboren op 18 november 1921 te Haastrecht.

6. Gerrit de Graaf, geboren op 30 juni 1924 te Haastrecht.

7. Adriana de Graaf, geboren op 23 maart 1926 te Haastrecht.

5. Lambertus Uittenbogaard, geboren op 5 juni 1886 te Bergambacht, overleden op 1 oktober 1887 te Bergambacht.

6. Gerrit Uittenbogaard, geboren op 23 juli 1887 te Bergambacht. Zie 313

Uit het 2e huwelijk:

7. Alida Hendrika Uittenbogaard, geboren op 27 februari 1889 te Vlist, overleden op 8 januari 1890 te Vlist.

8. Alida Hendrika Uittenbogaard, geboren op 26 april 1890 te Vlist, overleden op 23 maart 1891 te Vlist.

9. Naamloos Uittenbogaard, geboren op 14 augustus 1891 te Vlist.

10. Naamloos Uittenbogaard, geboren op 14 november 1892 te Vlist.

11. Naamloos Uittenbogaard, geboren op 2 januari 1894 te Vlist.

12. Johannes Marie Uittenbogaard, geboren op 13 juni 1900 te Utrecht. Zie 314

13. Alida Hendrika Uittenbogaard, geboren op 2 januari 1906 te Utecht. Zij is overleden in 1981 te Schoonhoven.

 

207. Arie Uittenbogaard, geboren op 18 mei 1851 te Oudewater. Gehuwd in 1875 te Rotterdam met Hendrika Ariesdr van Slingelandt, geboren op 10 januari 1849 te Rotterdam, overleden op 26 augustus 1917 te Rotterdam, dochter van Arie Hermanusz van Slingelandt en Johanna Christiaanse.

Uit dit huwelijk:

1. Aart Cornelis Uittenbogaard, geboren op 11 mei 1876 te Rotterdam. Zie 315

2. Johanna Hendrika Barbara Uittenbogaard, geboren op 17 december 1878 te Rotterdam. Gehuwd op 20 oktober 1902 te Rotterdam met Willem Schreuder, geboren op 21 mei 1879 te Rotterdam, zoon van Jan Christiaan Willemsz. Schreuder en Jannigje Pietersdr Boers.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna H.B. Schreuder, geboren op 4 februari 1909 te Rotterdam, overleden op 20 juli 1984 te Rotterdam.

3. Barbara Cornelia Johanna Uittenbogaard, geboren op 2 november 1880 te Rotterdam. Gehuwd op 18 augustus 1905 te Rotterdam met Jacob Johannes Jacobsz van Balen, geboren op 1 februari 1877 te Rotterdam, zoon van Jacob Johannes Aartsz. van Balen en Henderijntje de Wit. Kinderen uit dit huwelijk zijn niet bekend. Het huwelijk is op 16 augustus 1910 ontbonden. Jacob Johannes Jacobsz van Balen, hertrouwde met Wilhelmina Catharina Mannesse. Uit het huwelijk van Jacob en Wilhelmina zijn vier kinderen geboren.

4. Hendrika Bartha Uittenbogaard, geboren op 18 december 1883 te Rotterdam, overleden op 12 januari 1884 te Rotterdam.

 

208. Pieter Uittenbogaard, geboren op 28 oktober 1859 te Oudewater, overleden op 23 december 1943 te Zeist. Gehuwd op 23 november 1882 te Meerkerk met Heintje van Bruggen, geboren op 12 december 1854 te Barneveld.

Uit dit huwelijk:

1. Adriana Barbara Hendrika Uittenbogaard, geboren op 20 oktober 1885 te Vianen.

2. Aart Hendrikus Christiaan Uittenbogaard, geboren op 30 december 1887 te Woerden. Zie 316

3. Jan Arend B.H. Uittenbogaard, geboren op 27 juli 1890 te Den Haag, overleden op 20 januari 1895 te Den Haag.

4. Arend Cornelis Johannes F. Uittenbogaard, geboren op 2 april 1893 te
Den Haag. Gehuwd met Petronella Ferwerda.

Uit dit huwelijk:

1. Freda Uittenbogaard.

 

209. Gerrit Uittenbogaard, geboren op 26 september 1863 te Oudewater. Gehuwd (1) op 24 mei 1888 te Vianen met Margaretha Barendina van Mil, geboren in Amsterdam in 1860, dochter van Remmet van Mil (Remmet van Mil ook wel genaamd Remmert van Mill) en Margaretha Barendina Verkerk. Gehuwd (2) 57 jr op 4 mei 1921 te Driebergen met Elizabeth Buskop (59 jr), dochter van Frans Buskop en Margaretha Barbara Ries.

Uit het 1e huwelijk:

1. Barbara Uittenbogaard, geboren op 6 maart 1889 te Rotterdam, overleden op 20 maart 1978 te Rotterdam. Gehuwd op 6 juli 1916 te Rotterdam met Arie Lengkeek, geboren op 30 april 1889 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Lengkeek, geboren op 10 oktober 1917 te Rotterdam.

2. Margaretha B. Lengkeek, geboren op 27 januari 1924 te Rotterdam.

3. Gerrit Lengkeek, geboren op 28 juli 1927 te Rotterdam.

4. Magdalena C. Lengkeek, geboren op 28 december 1928 te Rotterdam.

5. Arie Lengkeek, geboren op 19 december 1931 te Rotterdam.

2. Remmet Uittenbogaard, geboren op 21 november 1892 te Rotterdam, overleden op 20 maart 1978 te Amsterdam. Gehuwd op 8 oktober 1927 te Berlijn met Charlotte Helena Anna Voss, geboren op 15 juni 1895 te Berlijn, overleden op 23 oktober 1977 te Amsterdam.

 
210. Johannes Uittenbogaard, geboren te Bodegraven op 25 januari 1856. Gehuwd op 23 april 1879 te Schoonhoven met Christina Adriana Rous, geboren op 27 maart 1852 te Schoonhoven, dochter van Wilhelmus Rous (koperslager, Huis nr. 439-Nes 30 (later: Dijk 35), Schoonhoven, Zuid-Holland, Nederland) en Johanna Hendrika Pluut.

 

Johannes Uittenbogaard & Christina Adriana Rous.

Johannes Uittenbogaard en Christina Adriana Rous
bron Burgerlijke stand - huwelijken Schoonhoven 1879
aktenummer 6
aktedatum 23-04-1879
bruidegom Johannes Uittenbogaard (23 jaar; geb. 25-01-1856 te Bodegraven)
bruid Christina Adriana Rous (27 jaar; geb. 27-03-1852 te S)
vader bruidegom Johannes Uittenbogaard
moeder bruidegom Maria van der Snoek
vader bruid Wilhelmus Rous
moeder bruid Johanna Hendrika Pluut
annotatie Erkenning bij huwelijk van: Johanna Maria geb. Schoonhoven 06-11-1878.
plaatsnaam Schoonhoven
instelling Streekarchief Midden-Holland


Uit dit huwelijk:

1. Johanna Maria Uittenbogaard, geboren op 6 november 1878 te Schoonhoven,
overleden in 1953. Gehuwd op 20 november 1901 te Haarlem met Johannes Franciscus Lodewijk de Zwart, geboren op 11 januari 1878 te Haarlem, overleden in 1948, zoon van Johannes Franciscus Lodewijk de Zwart en Wilhelmina Heuser. Zij woonden als laatste in de Witte Herenstraat te Haarlem.

Uit dit huwelijk:

1. Stien de Zwart. Gehuwd met Rob Stringer.

Uit dit huwelijk:

1. Willy Stringer.

2. Rita Stringer.

2. Mien de zwart.

3. Rie de Zwart.

4. Johan Louis (Joop) de Zwart, geboren op 1 augustus 1905 te Haarlem, overleden op 22 januari 1977 te ?. Gehuwd in 1936 met Janke Uilkema, geboren op 4 april 1904 te Goutum, overleden op 3 oktober 1998 te Lemmer, dochter van Sybren Rintje Tjitzes Uilkema en Eeke Kooistra.

Uit dit huwelijk:

1. Ellen ( E.B.) de Zwart, geboren op 31 augustus 1940 te Haarlem. Ellen heeft 3 zonen en 8 kleinkinderen.

5. Wies de Zwart. Gehuwd met Gé Maas.

Uit dit huwelijk:

1. Margriet Maas.

2. Dik Maas.

3. Gerard (Onk) Maas.

6. Johan Louis de Zwart, geboren op 1 augustus 1905 te Haarlem, overleden op 22 januari 1977 te ?. Gehuwd met Bep ?. Uit dit huwelijk, 2 zonen en 1 dochter.

2. Johanna Hendrika Uittenbogaard, geboren op 22 november 1880 te Montfoort, overleden op 6 oktober 1949 te Arnhem. Gehuwd op 16 augustus 1905 te Haarlem met Bernardus van Zeben, kleermaker, geboren op 13 oktober 1882 te Arnhem, overleden op 17 januari 1971 te Arnhem, zoon van Johan van Zeben en Maria Antionette Boekholt.

Johanna Hendrika Uittenbogaard

Familie van Zeben, uit de Boschstraat.

Mijn overgrootvader Johan van Zeben, van beroep boekbinder werd op 21 september 1848 in Zutphen geboren. En is op 18 augustus 1921 in Arnhem overleden. Hij trouwde op 3 juni 1874 in Arnhem met Maria Antoinette Boekholt, die op 22 november 1854 in Haarlem werd geboren, en op 8 april 1933 te Arnhem overleed.

Uit dit huwelijk werd op 13 oktober 1882 mijn grootvader Bernardus van Zeben (kleermaker) in Arnhem geboren. Hij trouwde mijn grootmoeder Johanna Hendrika Uittenbogaard, op 16 augustus 1905 te Haarlem. Klik hier voor akte. 1 en 2
Johanna Hendrika Uittenbogaard, werd op 22 november 1880 te Montfoort geboren, en overleed te Arnhem op 6 oktober 1949.
Bernardus van Zeben overleed op 17 januari 1971. Zij kregen 7 kinderen, die inmiddels allen zijn overleden.


Hans te Boekhorst. www.historischklarendal.nl

Johan van Zeben & Maria Antionette Boekholt.

Uit dit huwelijk:

1. Christina Adriana van Zeben, geboren op 21 januari 1906 te Amsterdam.

2. Maria Antonia van Zeben, geboren op 28 maart 1907 te Amsterdam.

3. Johannes van Zeben, geboren op 18 april 1908 te Gouda.

4. Hendrik Jan Coenraad van Zeben, geboren op 7 juli 1909 te Gouda.

5. Johanna Hendrika van Zeben, geboren op 1 september 1910 te Arnhem.

6. Juliana van Zeben, geboren op 14 januari 1913 te Arnhem.

7. Bernardus van Zeben, geboren op 22 januari 1918 te Arnhem.

Bernardus van Zeben.

Zie ook: www.historischklarendal.nl

3. Pietje Catharina Uittenbogaard, geboren op 3 oktober 1882 te Schoonhoven, overleden op 27 maart 1961 te Haarlem. Gehuwd op 13 mei 1908 te Haarlem met Maarten Plessius, geboren op 30 december 1885 te Rotterdam, overleden op 16 november 1982 te Heemstede, zoon van Adam Plessius en Maria de Bruin. Pietje en Maarten woonden boven de groentezaak van Christina Adriana Uittenbogaard, (11) en Johan Frederik de Zwart.

Uit dit huwelijk:

1. Adam Plessius, geboren op 1 juli 1909 te Gouda. Gehuwd met Janna Helena Molenaar.

2. Johannes Plessius, geboren op 18 augustus 1911te Gouda.

3. Hendrik Plessius, geboren op 12 september 1915 te Gouda.

4. Arie Johannes Uittenbogaard, geboren op 20 november 1883 te Schoonhoven. Zie 317 

5. Willem Uittenbogaard, geboren op 12 februari 1885 te Schoonhoven. Zie 318

6. Arie Uittenbogaard, geboren op 7 juni 1886 te Schoonhoven, overleden op 31 juli 1886 te Schoonhoven. (Tweeling)

7. Christiaan Uittenbogaard, geboren op 7 juni 1886 te Schoonhoven. (Tweeling)

8. Willem Adrianus Uittenbogaard, geboren op 25 januari 1888 te Schoonhoven.

9 Arie Uittenbogaard, geboren op 11 maart 1889 te Haarlem, overleden op 3 juli 1889 te Haarlem.

10. Christina Adriana Uittenbogaard, geboren op 26 juni 1890 te Haarlem, overleden op 10 december 1989 te Haarlem. Zij trouwde op 17 juli 1912 te Haarlem met Johan Frederik de Zwart. Hij is geboren op 10 februari 1885 te Haarlem. Hij is overleden op 16 december 1967 te Haarlem, zoon van Johannes Franciscus Lodewijk de Zwart en Wilhelmina Heuser.

Uit dit huwelijk:

1. Christina Adriana de Zwart, geboren op 7 augustus 1913 te Haarlem.

2. Johan Frederik de Zwart, geboren op 15 februari 1914 te Haarlem.

3. Louis Andre de Zwart, geboren in 1917 te Haarlem.

4. Johannes de Zwart, geboren op 18 maart 1921 te Haarlem.

5. Wilhelmina de Zwart, geboren op 3 januari 1925 te Haarlem.

6. Rudolf de Zwart, geboren op 30 mei 1931 te Haarlem.

11. Antje Uittenbogaard, geboren op 17 mei 1892 te Haarlem. Gehuwd op 30 april 1913 te Gouda met Jacob Verhorst, geboren op 26 november 1883 te Papendrecht, zoon van Jan Verhorst en Neeltje Blonk.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Verhorst, geboren op 18 oktober 1914 te Woerden.

2. Neeltje Verhorst, geboren op 8 november 1917 te Woerden.

12. Anna Antonia Uittenbogaard, geboren op 9 september 1893 te Haarlem volgt, overleden op 30 juni 1981 te Harmelen. Gehuwd op 2 september 1914 te Gouda met Lambert van Gelderen, geboren op 10 juli 1890 te Woerden, zoon van Mattheus Jacobus Johannes van Gelderen en Johanna Petronella de Gram.

Uit dit huwelijk:

1. Christina van Gelderen, geboren op 18 december 1915 te Woerden.

2. Johannes Marinus van Gelderen, geboren op 30 oktober 1917 te Woerden.

3. Anna Antonia van Gelderen, geboren op 2 juni 1919 te Woerden.

4. Johanna Petronella van Gelderen, geboren op 7 augustus 1921 te Woerden.

13 Marinus Uittenbogaard, geboren op 15 maart 1896 te Haarlem. Zie 319

14 Gerard Uittenbogaard.

15 Jan Uittenbogaard. Zie 320 

 
211. Arie Uittenbogaard, geboren op 2 april 1863 te Bodegraven, overleden op 1 december 1905 te Gouda. Gehuwd op 18 mei 1892 te Gouda met Anna Anthonia Mol, geboren op 11 september 1868 te Gouda, overleden op 31 oktober 1949 te Gouda, dochter van Mattheus Mol en Maria Ophof.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Matthieu Uittenbogaard, geboren op 22 oktober 1899 te Gouda, overleden op 27 mei 1938 te Gouda. Gehuwd op 30 mei 1934 te Den Haag met Hermina Margaretha Questro, geboren op 31 oktober 1907 te Gouda, overleden op 17 september 1944 te Gouda, dochter van Hermanus Johannes Pieter Questro en Margaretha Helena van Nohuijs.
 

212. Pieter Uittenbogaard, geboren te Bodegraven op 15 augustus 1867 te Bodegraven, overleden op 4 januari 1954 te Den Haag. Gehuwd op 26 november 1891 te Bodegraven met Dirkje Kapteijn, geboren op 6 februari 1868 te Nieuwkoop, overleden op 28 februari 1941 te Den Haag, dochter van Cornelis Kapteijn en Cornelia Verbree.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Uittenbogaard, geboren op 12 juli 1892 te Zammerdam, overleden op 18 september 1892 te Zammerdam.

2. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 3 juli 1893 te Zammerdam. Zie 321

3. Gerrit Uittenbogaard, geboren op 1 april 1895 te Zammerdam, overleden op 13 februari 1957 te Den Haag. Gehuwd op 7 mei 1924 te Den-Haag met Jetsy Sjoukina Leegstra, geboren op 18 oktober 1895 te Den Haag.

4. Cornelia Uittenbogaard, geboren op 23 augustus 1896 te Zammerdam. Gehuwd op 25 augustus 1915 te Den-Haag met Gerardus Johannes Moeskops, geboren op 17 augustus 1890 te Utrecht, zoon van Henricus Johannes Martinus Moeskops en Geertruida van de Graaf.

Uit dit huwelijk:

1. Henrikus J.M. Moeskops, geboren op 24 september 1915 te Den Haag.

2. Pieter Moeskops, geboren op 21 januari 1917 te Den Haag.

5. Adriana Jacoba Uittenbogaard, geboren op 23 augustus 1896 te Zammerdam, overleden op 16 mei 1899

6. Jacob Uittenbogaard, geboren op 15 februari 1900 te Zwammerdam, overleden op 19 januari 1973 te ?. Gehuwd op 22 augustus 1928 te ? met Sara Maria Swarttouw, geboren op 13 juli 1900 te ?, overleden op 14 mei 1925 te ?, dochter van François Swarttouw en Sara Maria Lens.

7. Adriaan Uittenbogaard, geboren op 30 oktober1901 te Zammerdam. Zie 322 

8. Dirkje Uittenbogaard, getrouwd met ? Verseveld.

 
213. Arie Uittenbogaard, geboren te Bodegraven op 9 augustus 1869 te Bodegraven, overleden op 2 december 1905 te Gouda. Gehuwd op 15 mei 1891 te Bodegraven met Margje Verheul, geboren op 4 augustus 1870 om 22:00 uur te wijk C nr. 88 te Zwammerdam, dochter van Teunis Verheul, touwslager en Hermina Versloot. Na zijn overlijden vertrok zij als weduwe met haar kinderen naar Amerika.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Uittenbogaard, geboren op 3 oktober 1891 te Rotterdam.

2. Wilhelmina Uittenbogaard, geboren op 17 augustus 1893 te Rotterdam.
 
214. Jacob Uittenbogaard, geboren op 1 mei 1877 te Bodegraven, overleden op 29 mei 1921 te Bodegraven. Gehuwd op 16 september 1898 te Bodegraven met Cornelia Moerman, geboren op 7 februari 1877 te Maasland, overleden op 4 oktober 1932 te Zwammerdam, dochter van Hendrik Moerman en Wilmina Voogt.

 

Jacob Uittenbogaard & Cornelia Moerman.

Uit dit huwelijk:

1. Conelia Uittenbogaard, geboren op 9 december 1898 te Oudshoorn
. Gehuwd op 9 april 1930 te Den-Haag met Albert Pauli, geboren op 4 februari 1904 te ?.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Pauli, geboren op 15 januari 1931 te Den Haag.

2. Anneke Pauli, geboren op 30 september 1937 te Den Haag.

2. Wilhelmina Uittenbogaard, geboren op 22 februari 1900 te Rotterdam, overleden op 11 mei 1976 te Amsterdam. Gehuwd op 3 maart 1926 te Rotterdam met Cornelis Johannes Scherpel, geboren op 20 april 1899 te Weesp, overleden op 4 juli 1959 te Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Jacob Scherpel, geboren op 2 december 1926 te Weesp.

3. Gerrit Hendrik Uittenbogaard, geboren op 22 oktober 1901 te Bodegraven, overleden in 1956 te Staphorst.

4. Hendrik Uittenbogaard, geboren op 26 mei 1903 te Bodegraven. Zie 323

5. Ingetje Uittenbogaard, geboren op 31 oktober 1904 te Bodegraven, overleden op 18 september 1905 te Bodegraven.

6. Ingetje Uittenbogaard, geboren op 4 juli 1906 te Zwammerdam, overleden in 1946 te Zuidlaren

7. Adriana Uittenbogaard, geboren op 15 februari 1908 te Zwammerdam, overleden op 10 maart 1936 te Zwammerdam.

8. Pieter Uittenbogaard, geboren op 28 juni 1909 te Bodegraven, overleden op 22 juni 1910 te Bodegraven.

9. Petronella Hendrika Uittenbogaard, geboren op 28 december 1910 te Bodegraven, overleden op 29 september 1987 te Ouderkerk aan de Amstel. Gehuwd op 5 september 1935 te Zwammerdam met Wessel Cirkel, geboren op 7 december 1912 te Utrecht, overleden op 12 januari 1996 te Ouderkerk aan de Amstel. Beiden begraven op het Alg. begraafplaats Ouderkerk aan de Amstel.

Foto van kleinzoon (2) Jacob Jaap Cirkel: Wessel Cirkel en Petronella Uittenbogaard.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Maria Cirkel, geboren op 16 januari 1935 te Scheveningen.

2. Jacob Cirkel, geboren op 5 augustus 1937 te Aalsmeer.

3. Petronella H. Cirkel, geboren op 20 december 1938 te Amstelveen.

4. Cornelia Cirkel, geboren op 18 april 1940 te Amselveen.

5. Wesla Willy L. Cirkel, geboren op 8 maart 1944 te Amstelveen.

6. Wessel Cirkel, geboren op 16 maart 1946 te Ouderkerk a/d Amstel.

7. Ingeborg Cirkel, geboren op 14 november 1947 te Ouderkerk a/d Amstel.

8. Agnes Maria Cirkel, geboren op 18 maart 1950 te Ouderkerk a/d Amstel.

9. Percival F. Cirkel, geboren op 29 september 1951 te Ouderkerk a/d Amstel.

10. Rudolphus Cirkel, geboren op 5 mei 1953 te Ouderkerk a/d Amstel.

10. Teuntje Uittenbogaard, geboren op 9 augustus 1912 te Bodegraven, overleden op 20 augustus 1922 te Bodegraven.

11. Pieter Uittenbogaard, geboren op 10 juni 1914 te Bodegraven. Zie 324 

12. Johanna Uittenbogaard, geboren op 7 maart 1916 te Bodegraven, overleden op 10 december 1986 te Bodegraven. Gehuwd op 25 november 1938 met Cornelis Versloot, geboren op 13 juni 1914 te Zwammerdam, overleden op 3 mei 1988 te Bodegraven.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Versloot, geboren op 27 oktober 1940 te Bodegraven.

2. Cornelis Jan Versloot, geboren op 25 december 1943 te Bodegraven.

13. Wilhelmina Uittenbogaard, geboren op 8 september 1917 te Bodegraven. Gehuwd op 16 maart 1955 te Leiden met Leendert Johannes Verhoeks, geboren op 13 augustus 1914 te Noordwijk.

14. Kors Uittenbogaard, geboren op 4 april 1919 te Bodegraven. Zie 325 

15. Arie Uittenbogaard, geboren op 6 oktober 1920 te Bodegraven. Zie 326 

 
215. Pieter Uittenbogaard, geboren op 29 januari 1879 Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 3 juli 1961 te Rotterdam. Gehuwd op 29 augustus 1907 te Piershil met Trijntje Johanna de Heer, geboren op 23 januari 1883 te Piershil, dochter van Johannes de Heer en Jacoba Boender.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Uittenbogaard, geboren op 30 september 1908 te Hardinxveld. Zie 327 
 

216. Jan Uittenbogaard, geboren op 6 december 1888 te Woerden. Gehuwd (1) de eerste keer op 22 mei 1913 te Woerden met Evertje Kriege, geboren op 4 mei 1893 te Woerden, overleden op 14 januari 1931 te Utrecht, dochter van Ernst Jacob Kriege en Magdalena van der Laan. Gehuwd als weduwnaar zijnde op 14 september 1932 te Harmelen met Alida Demmink, geboren op 12 juli 1893 te Harmelen, dochter van Hendrik Johan Demmink en Johanna Cornelia van Gorkom.

Uit het 1e huwelijk:

1. Hendrina Magdalena Uittenbogaard, geboren op 19 juli 1913 te Rotterdam. Gehuwd op 24 juni 1941 te Utrecht met Franciscus Bernardus Antonius van Hamersveld, geboren op 14 oktober 1902 te Utrecht, overleden op 29 november 1973 te Bilthoven, zoon van Franciscus Martinus van Hamersveld en Dalia Hendrika Pietersen.

Uit dit huwelijk:

1. Evertje Maria Hamerveld, geboren op 10 juli 1942 te Utrecht.

2. Franciscus Anthonius Hamerveld, geboren op 9 juni 1944 te Utrecht.

3. Jan Leonardus Hamerveld, geboren op 30 oktober 1945 te Utrecht.

4. Paulus Martinus Hamerveld, geboren op 25 november 1946 te Utrecht.

5. Martinus Huibert Hamerveld, geboren op 22 januari 1948 te Utrecht.

6. Johannes Petrus Hamerveld, geboren op 12 maart 1949 te Utrecht.

7. Petrus Jacobus Hamerveld, geboren op 1 december 1950 te Utrecht.

8. Maria Theresia Hamerveld, geboren op 8 juli 1953 te De Bilt.

9. Michael Sergius Hamerveld, geboren op 30 april 1954 te De Bilt

2. Madalena Uittenbogaard, geboren op 26 december 1914 te Woerden. Gehuwd in 1942 te Hilligersberg met Louis Ferdinand de Jong, geboren te Rotterdam. Gehuwd in 1955 te Rotterdam met Johannes van Harpen, geboren op 7 februari 1906 te Amsterdam, overleden op 28 juli 1994 te Rotterdam.

3. Gerrit Uittenbogaard, geboren op 13 april 1918 te Woerden. Zie 328 

4. Ernst Jacob Uittenbogaard, geboren op 20 mei 1920 te Woerden. Zie 329

5. Neeltje Uittenbogaard, geboren op 11 augustus 1925 te Woerden, overleden op 25 april 1994 te Ede. Gehuwd op 29 juni 1950 te Ede met Jacobus Godert Wammes, meubelmaker, beroeps militair, geboren op 17 september 1916 te Culemborg, overleden op 27 juli 2006 te Ede, zoon van Bernardus Wammes en Johanna van den Ham.

Uit dit huwelijk:

1. Bernardus Wammes, geboren op 29 januari 1951 te Harskamp.

2. Alda Wammes, geboren op 19 december 1953 te Harskamp.

3. Jolanda Wammes, geboren op 16 september 1957 te Harskamp.

 
217. Teunis Uittenbogaard, geboren op 10 oktober 1867 te Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 7 maart 1939 te Ouderkerk a/d IJssel. Gehuwd op 30 juni 1894 te Krimpen a/d IJssel met Alida Pieternella Bonte, geboren op 4 november 1869 te Capelle a/d IJssel, overleden op 15 september 1941 te Gouda, dochter van Johannes Hendrik Bonte en Johanna van der Doe.

 

Trouwboekje van Teunis Uittenbogaard en Alida Pieternella Bonte.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Uittenbogaard, geboren op 30 april 1895 te Ouderkerk a/d IJssel. Zie 330 

2. Johannes Hendrik Uittenbogaard, geboren op 11 januari 1899 te Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 14 november 1983 te Woerden. Gehuwd met Adriana van Limburg, overleden in 1978 te Harmelen

3. Hendrik Cornelis Uittenbogaard, geboren op 24 januari 1904 te Ouderkerk a/d IJssel. Zie 331 

4. Franciscus Wilhelmus Uittenbogaard, geboren op 5 augustus 1905 te Ouderkerk a/d IJssel, overleden te Krimpen a/d IJssel op 2 mei 1985. Gehuwd op 25 augustus 1933 te Krimpen aan den IJssel met Neeltje Cornelia van der Wal, overleden op 26 juni 1990 te Krimpen a/d IJssel.

Trouwboekje van Franciscus Wilhelmus Uittenbogaard en Neeltje Cornelia van der Wal.

 

218. Johannes Hendrikus Uittenbogaard, geboren op 19 december 1869 te Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 3 januari 1951 te Ouderkerk a/d IJssel. Gehuwd met Christina Hermina van der Heul, geboren op 9 juli 1871 te Krimpen a/d Lek, overleden op 25 november 1950 te Ouderkerk a/d IJssel.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Adriana Uittenbogaard, geboren op 23 mei 1902 te
Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 12 september 1964 te Gouda. Gehuwd op 4 april 1929 te Ouderkerk a/d IJssel, met Pleun van Reeuwijk, geboren op 28 maart 1901 te Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 21 januari 1979 te Ouderkerk a/d IJssel, zoon van Klaas van Reeuwijk, schilder, en Pietertje Slikkerveer.

Uit dit huwelijk:

1. Octavia van Reeuwijk, geboren op 10 februari 1932 te Ouderkerk a/d IJssel.

2. Accel van Reeuwijk, geboren op 9 juni 1937 te Ouderkerk a/d IJssel.

2. Anthonie Uittenbogaard, geboren op 24 april 1906 te Ouderkerk a/d IJssel. Zie 332

3. Johannes Uittenbogaard, geboren op 31 maart 1910. Zie 333

De werkplaats te Ouderkerk a/d IJssel, van Johannes Hendrikus Uittenbogaard.

 

219. Aart Pieter Uittenbogaard, geboren op 28 maart 1872 te Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 19 februari 1955 te Rotterdam. Gehuwd op 1 mei 1901 te Krimpen a/d Lek met Trijntje Maria Helleman, overleden op 13 februari 1952 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Leentje Maria Uittenbogaard, geboren op 10 augustus 1902 te Rotterdam, overleden op 13 augustus 1960 te Rotterdam. Gehuwd met Herman Niemeijer.

2. Johanna Adriana Uittenbogaard, geboren op 10 augustus 1902 te Rotterdam, overleden op 2 juni 1987 te Rotterdam. Gehuwd op 12 oktober 1927 te Rotterdam met Hermanus Sibbel, overleden op 23 november 1968 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Henk Sibbel, geboren op 1929 te Rotterdam.

3. Catharina Anthonia Uittenbogaard, geboren op 23 januari 1905 te Rotterdam, overleden op 28 november 1984 te Rotterdam. Gehuwd op 30 juni 1926 te Rotterdam met Cornelis Jacob Bosschieter, geboren op 4 juli 1901 te Rotterdam, overleden op 23 november 1968 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Aria Trijntje Bosschieter, geboren op 26 augustus 1927 te Rotterdam.

2. Aart Maarten Bosschieter, geboren op 24 april 1930 te Rotterdam.

3. Anthonia Catharina Bosschieter, geboren op 2 juli 1936 te Rotterdam.

4. Maartje Bosschieter, geboren op 12 augustus 1940 te Rotterdam.

5. Maarten Bosschieter, geboren op 3 mei 1942 te Rotterdam.

4. Trijntje Adriana Uittenbogaard, geboren op 23 januari 1905 te Rotterdam, overleden op 11 augustus 1950 te Rotterdam. Gehuwd op 14 juni 1933 te Rotterdam met Johannes Klein, geboren op 28 september 1905 te Rotterdam, overleden op 12 juli 1969 te ?.

Uit dit huwelijk:

1. Theodora H.E. Klein, geboren op 10 september 1935 te Rotterdam.

2. Johanna Klein, geboren op 1 december 1936 te Rotterdam.

3. Theodora H.E. Klein, geboren op 1 december 1936 te Rotterdam.

5. Jannigje Uittenbogaard, geboren op 5 april 1906 te Rotterdam. Gehuwd met Anthonie Dijke, overleden op 25 juni 1987 te Rotterdam.

6. Adriana Uittenbogaard, geboren op 5 april 1905 te Rotterdam, overleden op 9 december 1990 te Rotterdam. Gehuwd op 29 april 1941 te Rotterdam met Bastiaan Visser, geboren op 6 januari 1910 te Rotterdam, overleden op 9 februari 1997 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Visser, geboren op 12 juli 1946 te Schiedam.

7. Johannes Uittenbogaard, geboren op 1 maart 1910 te Rotterdam. Zie 334 

8. Hubertha Uittenbogaard, geboren op 20 juni 1912 te Rotterdam. Gehuwd op 21 augustus 1935 te Rotterdam met Hendrikus van Horsen, geboren op 9 oktober 1906 te Hellouw, zoon van Jan Willem van Horsen en Hester Donker.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Willem van Horsen, geboren op 24 mei 1936 te Rotterdam.

2. Aart Pieter van Horsen, geboren op 23 december 1937 te Rotterdam.

3. Hendrikus Cornelis van Horsen, geboren op 12 mei 1947 te Rotterdam.

9. Aart Pieter Uittenbogaard, geboren op 20 juni 1912 te Rotterdam.

 
220. Franciscus Wilhelm Uittenbogaard, geboren op 25 februari 1887 te Ouderkerk a/d IJssel. Gehuwd met Maria van Klaveren.

 

Franciscus Wilhelmus Uittenbogaart.

 

 

 Maria van Klaveren.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Uittenbogaard, geboren op 30 oktober 1911 te Rotterdam. Zie 335 

 
221. Leendert Uittenbogaard, geboren op 25 februari 1877 te Ammerstol, overleden op 29 juni 1946 te Ouder-Amstel. Gehuwd (1) op 25 januari 1901 te Ouder-Amstel met Grietje Versloot, geboren op 31 december 1878 te Ouder-Amstel, overleden op 27 juni 1902 te Ouder-Amstel, dochter van Dirk Versloot en Dirkje Splinter. Gehuwd (2) als weduwnaar zijnde op 16 september 1903 in Ouder-Amstel met Sara Aartje Meijers, geboren op 22 juni 1876 in Nieuwer-Amstel, overleden op 28 november 1920 om 16:30 te Ouder-Amstel. Notitie bij overlijden van Sara Aartje: In het huis B nr. 62, dochter van Jacob Meijers en Hendrika van Hees. Gehuwd (3) als weduwnaar zijnde op 16 juni 1921 te Amsterdam met Hendrikje (Heintje) Rigter, geboren op 24 februari 1888 om 16:00 te Ouder-Amstel, overleden op 2 augustus 1968 te Amsterdam. Notitie bij de geboorte van Heintje: geboren in de wijk B nr.40, dat is later Kerkstraat nr.47 ?, dochter van Johannes Rigter en Pietertje de Kort.

Adressen: tot 6 februari 1901 Koog a/d Zaan & vanaf 6 februari 1901 Kerkstraat (B nr 62), Ouderkerk aan de Amstel.

Adressen: vanaf ±1946 tot 1961 Kerkstraat, Ouder-Amstel (het huis waar haar vader al woonde en haar broer Hendrik) vanaf 1961 tot 2 augustus 1968 Amsterdam. (Lutherse Diaconessenziekenhuis)

    

Leendert Uittenbogaard & Sara Aartje Meijer.

Uit het 1e huwelijk:

1. Elisabeth Uittenbogaard, geboren op 18 december 1901 om 17:30 te Ouder-Amstel.

Uit het 2e huwelijk:

2. Aart Uittenbogaard, geboren op 27 april 1908 te Ouder-Amstel, overleden op 17 april 1986 te Amsterdam. Gehuwd op 19 november 1936 te Leersum met Catharina van Keulen, overleden op 11 november 1997 te den Dolder.

Aart Uittenbogaard & Catharina van Keulen.

 

3. Hendrika Uittenbogaard, geboren op 17 april 1909 te Ouder-Amstel. Gehuwd op 8 juni 1954 te Weesperkarspel met Cornelis Boven, 58 jaar oud, geboren op 9 september 1895 in Winschoten, overleden in 1971 in Driemond.

Hendrika Uittenbogaard.

 

4. Jacobus Uittenbogaard, kruidenier te Amsterdam, geboren op 23 september 1910 te Ouder-Amstel. Zie 336

5. Leendert Uittenbogaard, geboren op 7 mei 1913 te Ouder-Amstel, overleden op 12 augustus 1996 te Amstelveen. Zie 337

Uit het 3e huwelijk:

6. Pieter Uittenbogaard, geboren op 14 maart 1926 te Ouder-Amstel. Zie 338

 

222. Pieter Uittenbogaard, geboren op 1 juli 1887 te Schoonhoven, overleden in 1968 te Gouda. Gehuwd op 1 november 1912 te Haastrecht met Hendrika Adriana Meijer, geboren op 28 augustus 1889 te Bergambacht, overleden in 1983 te Nieuw Vennep, dochter van Reinder Meijer en Lijntje Maat.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Adrianus Uittenbogaard, geboren op 16 september 1913 te Haastrecht. Zie 339

2. Lientje Uittenbogaard, geboren op 14 oktober 1915 te Haastrecht, overleden op 30 maart 1996 te Amstelveen. Gehuwd op 13 december 1939 te Ouderkerk a/d Amstel met Johannes Rigter, geboren op 24 juni 1913 te Nieuwer-Amstel, overleden op 20 juni 1989 te Amstelveen.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Adrianus Rigter, geboren op 18 juni 1941 te Ouder-Amstel.

2. Pieter Cornelis Rigter, geboren op 4 augustus 1943 te Ouder-Amstel.

3. Hendrika Adriana Rigter, geboren op 14 februari 1950 te Amstelveen.

4. Adriana Rigter, geboren op 22 november 1956 te Amstelveen.

3. Sara Maria Uittenbogaard, geboren op 12 augustus 1921 te Haastrecht. Gehuwd op 14 juli 1948 te Nieuwer-Amstel met Pieter Cornelis Rigter, geboren op 5 december 1922 te Nieuwer-Amstel.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Cornelis Rigter, geboren op 2 augustus 1951 te Amstelveen.

2. Adriana Rita Rigter, geboren op 8 september 1952 te Amstelveen.

3. Saskia Maria Rigter, geboren op 30 maart 1954 te Amstelveen.

4. Reina Uittenbogaard, geboren op 25 februari 1924 te Haastrecht. Gehuwd op 27 april 1949 te Haastrecht met Aart Johannes Eijkelestam, geboren op 29 juni 1926 te Oudewater, overleden op 23 december 1994 te Vennep.

Uit dit huwelijk:

1. Gijsbertina Eikelestam, geboren op 16 februari 1950 te Haastrecht.

2. Hendrika Adriana Eikelestam, geboren op 31 juli 1951 te Haastrecht.

3. Pieter Eikelestam, geboren op 31 juli 1958 te Haastrecht.

5. Dirkje Uittenbogaard, geboren op 4 oktober te Haastrecht. Gehuwd (1) op 11 augustus 1953 te Nelson met Sybren Adrianus van Dijk, geboren op 8 april 1919 te Arnhem, overleden op 3 december 1990 te Hamelton. Gehuwd (2) op 22 februari 1997 te Hamelton met Ewout Poot.

Uit het 1e huwelijk:

1. Milly Hendrika van Dijk, geboren op 12 april 1955 te Nelson.

2. Sara Jeltje van Dijk, geboren op 3 april 1956 te Nelson.

3. Harietta Pearl van Dijk, geboren op 14 juli 1960 te Nelson.

6. Leendert Uittenbogaard, geboren op 2 februari 1934 te Haastrecht. Zie 340 

 
223. Leendert Uittenbogaard, geboren op 1 september 1891 te Haastrecht, overleden op 5 mei 1933 te Haastrecht. Gehuwd op 7 juni 1918 te Stolwijk met Geertje Jacomijntje Mak, geboren op 19 december 1889 te Bergambacht, overleden op 4 januari 1949 te Gouda, dochter van Arie Mak en Wilhelmina Graafland.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmina Uittenbogaard, leerling-verpleegster, geboren op 4 maart 1923 te Haastrecht, overleden (21 jr) op 16 maart 1944 te Gouda.
 
224. Gerrit Uittenbogaard, geboren op 2 december 1875 Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 30 september 1917 te Leiden. Gehuwd op 11 augustus 1899 te Ouderkerk a/d IJssel met Dirkje Speksnijder, geboren op 25 januari 1876 te Stolwijk, overleden op 13 oktober 1925 te Leiden.

 

Gerrit Uittenbogaart.

 

 

Dirkje Speksnijder.

Uit dit huwelijk:

1. Geertje Uittenbogaard, geboren op 5 december 1899 te Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 8 december 1973 te
Moerkapelle. Gehuwd in Augustus 1933 te Leiden met Hendrik Knibbe, Boer/melkhandelaar, geboren op 20 augustus 1881 te Nieuwer-Amstel, overleden op 13 februari 1955 te Leiden, zoon van Klaas Knibbe en Christina van Aalbersberg. Hendrik was weduwnaar van zijn huwelijk met Marianne Vedder, uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Knibbe, geboren op 1 juni 1934 te Zoeterwoude.

2. Hendrik Knibbe, geboren op 13 juli 1935 te Leiden.

3. Jacob Willem Knibbe, geboren op 20 november 1936 te Leiden.

4. Dirkje Knibbe, geboren op 13 februari 1938 te Leiden.

Links: Marie Uittenbogaard, rechts Geertje Uittenbogaard.

2. Marie Uittenbogaard, geboren op 28 juli 1905 te Leiden, overleden op 20 juni 1993 te Moerkapelle. Gehuwd op 27 april 1927 te Leiden met Johannes de Geus, geboren op 30 juni 1903 te Voorschoten, overleden op 25 februari 1986 te Moerkapelle, zoon van Gerard de Geus en Apolonia Ouwersloot.

Uit dit huwelijk:

1.
Appolonia de Geus, geboren op 26 februari 1929 te Leiden. Gehuwd met A. van Es.

2.
Dirkje de Geus, geboren op 21 april 1938 te Leiden. Gehuwd met J.C. Vissers.

3. Jacob Willem Uittenbogaard, geboren op 27 augustus 1907, overleden op 31 december 1980 te Krimpen a/d IJssel. Gehuwd op 22 juni 1936 te Krimpen a/d IJssel met Adriana Heijkoop, geboren op 16 maart 1911 te Krimpen a/d IJssel.

Jacob Willem Uittenbogaard.

 

225. Pieter Uittenbogaard, geboren op 13 januari 1877 Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 24 augustus 1964 te Ridderkerk. Gehuwd op 20 augustus 1898 te Krimpen a/d IJssel met Gerrigje Loeve, geboren op 6 april 1877 te Nieuwerkerk a/d IJssel, overleden op 27 september 1949 te Ridderkerk.

Uit dit huwelijk:

1. Geertje Uittenbogaard, geboren op 13 januari 1900 te Rotterdam, overleden in 1918 te ?.

2. Hendrik Uittenbogaard, geboren op 31 maart 1902 te IJsselmonde. Zie 341 

3. Jacob Uittenbogaard, geboren op 5 augustus 1904 te IJsselmonde. Gehuwd op 19 augustus 1930 te ? met M. M. A. de Beir.

4. Maria Uittenbogaard, geboren op 30 september 1906 te IJsselmonde. Gehuwd op 16 februari 1932 te ? met Lambertus de Kool, geboren op 25 februari 1906 te Ridderkerk, overleden op 7 december 1996 te Voorschoten.

Uit dit huwelijk:

1. Thea Leidy de Kool, geboren op 2 april 1933 te Heerjansdam.

2. Pieter Jacob de Kool, geboren op 4 mei 1935 te Heerjansdam.

3. Mattheus Nic. de Kool, geboren op 9 december 1938 te Heerjansdam.

4. Gerda Maria de Kool, geboren op 1 september 1940 te Heerjansdam.

5. Pieter Uittenbogaard, geboren op 13 februari 1909 te IJsselmonde. Zie 342

6. Wouter Uittenbogaard, geboren op 14 oktober 1912 te IJsselmonde. Zie 343

 
226. Gerrit Uittenbogaard, geboren op 24 februari 1886 te Ouderkerk a/d IJssel, overleden (39 jr) op 10 juni 1925 te Krimpen A/D IJssel. Gehuwd op 29 november 1913 te Capelle a/d IJssel met Johanna Koolmees, geboren op 7 januari 1891 te Capelle a/d IJssel. Zij is overleden op 26 oktober 1962 te Rotterdam, dochter van Ewoud Koolmees en Janna Stolk. Johanna is later als weduwe Gehuwd met Leendert Both op 18 september 1931 te Krimpen A/D IJssel.

 

Gerrit Uittenbogaard.

 

 

Ondertrouwkaart van Gerrit Uittenbogaard en Johanna Koolmees.

Uit dit huwelijk:

1. Huibert Uittenbogaard, geboren op 20 december 1914 te Capelle a/d IJssel. Zie 344

2. Janna Uittenbogaard, geboren op 21 februari 1917 te Krimpen a/d IJssel. Gehuwd op 19 april 1944 te Rotterdam met Jacobus Paul, geboren op 5 maart 1917 te Bergschenhoek.

Uit dit huwelijk:

1. Antje Paul, geboren op 20 maart 1945 te Rotterdam.

2. Leendert Johannes Paul, geboren op 29 juli 1957 te Rotterdam.

3. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 5 juli 1919 te Krimpen a/d IJssel. Zie 345 

4. Ewoud Uittenbogaard, geboren op 30 juni 1922 te Krimpen a/d IJssel. Zie 346 

 
227. Huibert Uittenbogaard, geboren op 10 oktober 1890 te Ouderkerk a/d IJssel, overleden (33 jr) op 17 juni 1924 te Gouderak. Gehuwd met Aaltje Koolmees, geboren in 1893 te ?, overleden op 17 oktober 1917 te Delfshaven, dochter van Ewoud Koolmees en Janna Stolk.

 

Huibert Uittenbogaard en Aaltje Koolmees.

Uit dit huwelijk:

1. Huibert Uittenbogaard, geboren op 6 mei 1920 te Goudenrak, overleden te Rotterdam.

2. Ewoud Uittenbogaard, geboren op 15 augustus 1919 te Goudenrak. Zie 347

3. Huibertje Uittenbogaard, geboren op 9 september 1923 te Goudenrak. Gehuwd op 5 december 1946 te Capelle a/d IJssel met Willem van der Plaat, geboren op 10 juli 1920 te Capelle a/d IJssel, overleden op 11 juli 1991 te ?.

Uit dit huwelijk:

1. Huibert van der Plaat, geboren op 1 januari 1948 te Capelle a/d IJssel.

2. Gerrit van der Plaat, geboren op 8 juni 1959 te Capelle a/d IJssel.

3. Alex Thomas van der Plaat, geboren op 6 juli 1962 te Capelle a/d IJssel.

 
228. Aris Uittenbogaard, geboren op 15 maart 1895 te Ouderkerk a/d IJssel., overleden op 26 maart 1973 te Goudriaan. Gehuwd op 18 april 1918 te Goudriaan met Jannigje den Besten, geboren op 28 september 1887 te Goudriaan, overleden op 1 april 1978 te Goudriaan, dochter van Aalbert den Besten en Gijsbertje Donk.

 

Aris Uittenbogaard, & Jannigje den Besten.

Uit dit huwelijk:

1. Huibert Uittenbogaard, geboren op 5 augustus 1918 te Goudriaan, overleden op 12 september 1984 te Goudriaan. Gehuwd met Adriana den Haan, geboren op 24 maart 1920 te
Goudriaan.

2. Aalbert Uittenbogaard, geboren op 7 augustus 1919 te Goudriaan. Zie 348

3. Adriaan Uittenbogaard, geboren op 11 september 1922 te Goudriaan, overleden op 3 januari 1988 te Oirschot. Gehuwd op 12 december 1951 met Wilhelmina Ritmeester, geboren op 30 september 1927 te Gorinchem.

4. Gijsbertje Adriana Uittenbogaard, geboren op 26 juli 1929 te Goudriaan. Gehuwd op 21 oktober 1952 te Noordeloos met Gerrit Blokland, geboren op 4 februari 1923 te Noordeloos.

Uit dit huwelijk:

1. Teunis Blokland, geboren op 8 maart 1954 te Noordeloos.

2. Aris Blokland, geboren op 30 april 1956 te Noordeloos.

3. Adriaan Blokland, geboren op 25 oktober 1959 te Noordeloos.

4. Jannigje Blokland, geboren op 21 mei 1961 te Noordeloos.

5. Geertje Blokland, geboren op 28 juni 1964 te Noordeloos.

6. Huibert Blokland, geboren op 8 september 1970 te Noordeloos.
 

V.l.n.r: Adriaan Uittenbogaard, Jannigje den Besten, Annigie den Besten (zus van Jannigje), Aartje de Jong, Aalbert Uittenbogaard, Aris Uittenbogaard, en Gijsbertje Adriaantje Uittenbogaard.

 

229. Aart Uittenbogaard, geboren op 6 april 1897 te Streefkerk, overleden op 2 april 1972 te Noordeloos. Gehuwd op 12 januari 1922 te Noordeloos met Adriana Slob, geboren op 26 maart 1893 te Noordeloos, overleden op 21 april 1978 te Noordeloos.

Uit dit huwelijk:

1. Adriana Uittenbogaard, geboren op 4 december 1922 te Noordeloos. Gehuwd op 8 juni 1950 te Noordeloos met Pieter van den Dool, geboren op 23 maart 1922 te Meerkerk.

Uit dit huwelijk:

1. Neeltje Aartje van den Dool, geboren op 28 maart 1951 te Giessendam.

2. Aart van den Dool, geboren op 24 mei 1952 te Noordeloos.

3. Cornelis van den Dool, geboren op 5 oktober 1953 te Noordeloos.

4. Adriana van den Dool, geboren op 21 december 1954 te Noordeloos,
overleden in 2014 te Noordeloos.

5. Maria van den Dool, geboren op 1 juni 1956 te Noordeloos.

6. Pieter van den Dool, geboren op 14 september 1957 te Noordeloos,
overleden op 20 november 1999 te Noordeloos.

7. Geertje van den Dool, geboren op 5 juni 1959 te Noordeloos.

8. Maarten Arie van den Dool, geboren op 15 november 1061 te Noordeloos.

9. Aaltje Hendrika van den Dool, geboren op 22 maart 1965
te Noordeloos.

2. Aaltje Uittenbogaard, geboren op 14 februari te Noordeloos, overleden op 18 februari 2008 te Meerkerk. Gehuwd op 8 juni 1950 te Noordeloos met Willem Uittenbogaard (176/1 en 268), geboren op 19 mei 1922 te Langerak, overleden op 23 te 2007 te Meerkerk.

3. Geertje Uittenbogaard, geboren op 15 mei 1925 te Noordeloos,
overleden op 2 juli 2014 te Noordeloos.

4. Huibert Uittenbogaard, geboren op 5 december 1926 te Noordeloos, overleden op 26 februari 2016.

5. Hendrika Uittenbogaard, geboren op 8 juni 1928 te Noordeloos, overleden op 16 augustus 2013 te Gouda. Gehuwd op 5 januari 1956 te Noordeloos met Teunis Hendrik van Dam, geboren op 29 mei 1918 te Stolwijk, overleden op 3 februari 1993 te Gouda.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit van Dam, geboren op 29 juli 1957 te Stolwijk.

2. Aaltje Adriana van Dam, geboren op 18 oktober 1958 te Stolwijk.

3. Aart van Dam, geboren op 25 juli 1961 te Stolwijk.

4. Huibert van Dam, geboren op 31 juli 1965 te Stolwijk.

5. Adriana van Dam, geboren op 19 juni 1967 te Stolwijk.

6. Aris van Dam, geboren op 21 juli 1971 te Stolwijk.

6. Adriana Uittenbogaard, (tweelingzus van Hendrika) geboren op 8 juni 1928 te Noordeloos, overleden op 2 december 2013 te Andel. Gehuwd op 27 november 1958 te Noordeloos met Leendert Hermanus Karreman, geboren op 3 december 1922 te Zevenhuizen, overleden in 2014 te Andel.

Uit dit huwelijk:

1. Adriana Clasina Karreman, geboren op 2 oktober 1961 te Gouda.

2. Aart Adriaan Karreman, geboren op 29 januari 1968 te Bergambacht.

7. Aris Uittenbogaard, geboren op 18 mei 1930 te Noordeloos.

8. Johannes Uittenbogaard, geboren op 3 april 1933 te Noordeloos.

9. Marinus Cornelis Uittenbogaard, geboren op 6 juli 1939 te Noordeloos. Zie 349  

 

230. Huibert Uittenbogaard, geboren op 3 november 1903 te Nieuwpoort, overleden op 27 januari 1983 te Gorinchem. Gehuwd op 20 augustus 1926 te Groot-Ammers met Teuntje van Arkel, geboren op 21 februari 1903 te Groot-Ammers, overleden op 27 januari 1987 te Beekbergen, dochter van Jasper van Arkel en Johanna van Wijk.

Uit dit huwelijk:

1. Huibert Uittenbogaard, geboren op 3 februari 1927 te Leerbroek. Zie 350 

2. Johannes Uittenbogaard, geboren op 4 juni 1928 te Meerkerk, overleden op 23 november 1949 te Malang, Indonesië.

3 Aaltje Uittenbogaard, geboren op 13 oktober 1939 te Groot-Ammers. Gehuwd op 9 april 1959 te Streefkerk met Cornelis Verhoeff, geboren op 1 februari 1937 te Streefkerk.

Uit dit huwelijk:

1. Joke Verhoeff, geboren op 31 augustus 1959 te Streefkerk.

2. Marjan Verhoeff, geboren op 5 april 1962 te Streefkerk.

Gezin Uittenbogaard v.l.n.r: Huibert Uittenbogaard, sr, Johannes, Aaltje, Huibert, Teuntje van Arkel.

 

231. Wouter Uittenbogaard, geboren op 25 mei 1890 te Waarder, overleden op 6 februari 1961 te Ermelo. Gehuwd op 4 juni 1919 te Amersfoort met Bartje Floor, geboren op 19 september 1892 te Amersfoort, dochter van Johannes Floor en Heintje van der Kuilen.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Hendrika Uittenbogaard, geboren op 14 mei 1921 te Utrecht. Gehuwd op 28 november 1947 te Ermelo met Teunis Schuurkamp, geboren op 26 november 1918 te Ermelo.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Woutinneke Schuurkamp, geboren op 20 december 1950 te Ermelo.

2. Gerlien Cornelia Schuurkamp, geboren op 20 december 1950 te Ermelo.

2. Willem Uittenbogaard, geboren op 26 juni 1924 te Utrecht, overleden op 28 december 1986 te Vleuten. Gehuwd op 7 september 1950 te Utrecht met Maria van Terwisga, geboren op 22 juli 1986 te Noordwolde.

Wouter Uittenbogaard & Bartje Floor.

 
232. Willem Uittenbogaard, geboren op 1 december 1893 te Waarder, overleden op 5 mei 1974 te Driebruggen. Gehuwd op 23 maart 1917 te Reeuwijk met Clazina de Knikker, geboren op 16 november 1896 te Reeuwijk, overleden op 4 juni 1988 te Driebruggen, dochter van Gerrit Knikker en Margaretha Oosterwijk.

Willem Uittenbogaard.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Uittenbogaard, geboren op 20 juli 1917 te Lange Ruige Weide. Zie 351 

2. Margaretha Uittenbogaard, geboren op 31 augustus 1918 te Lange Ruige Weide, overleden op 4 juni 1994 te Amsterdam. Gehuwd op 16 november 1950 te Amsterdam met Gerrit Foeke Versloot, geboren op 31 oktober 1914 te Amsterdam, overleden op 13 oktober 1992 te Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Versloot, geboren op 29 augustus 1951 te Amsterdam.

2. Harm Versloot, geboren op 27 oktober 1953 te Amsterdam.

3. Clazina Uittenbogaard, geboren op 20 december 1919 te Lange Ruige Weide. Gehuwd op 2 juni 1944 te Lange Ruige Weide met Arie Maarten Verheul, geboren op 12 december 1917 te Lange Ruige Weide.

Uit dit huwelijk:

1. Leentje Verheul, geboren op 22 april 1945 te Lange Ruige Weide.

2. Willem Verheul, geboren op 28 mei 1947 te Lange Ruige Weide.

3. Clazina Verheul, geboren op 1 december 1949 te Lange Ruige Weide.

4. Elisabeth M.M. Verheul, geboren op 27 september 1951 te Lange Ruige Weide.

5. Willy Aletta Verheul, geboren op 4 november 1953 te Lange Ruige Weide.

6. Pons Verheul, geboren op 30 september 1956 te Lange Ruige Weide.

7. Willem Verheul, geboren op 2 februari 1958 te Lange Ruige Weide.

8. Arie Maarten Verheul, geboren op 20 juli 1961 te Lange Ruige Weide.

4. Gerritje Uittenbogaard, geboren op 13 september 1928 te Lange Ruige Weide, overleden op 7 maart 1998 te Woerden. Gehuwd op 13 november 1952 te Lange Ruige Weide met Cornelis Boer.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Boer, geboren op 3 mei 1953 te Lange Ruige Weide.

2. Clazina Boer, geboren op 10 oktober 1955 te Lange Ruige Weide.

3. Willem Boer, geboren op 4 oktober 1960 te Amsterdam.

 
233. Thomas Uittenbogaard, landbouwer,geboren op 30 maart 1896 te Waarder, overleden in 1959 te Woerden. Gehuwd op 19 december 1920 te Jaarsveld met Jacoba Kortlever, geboren op 2 augustus 1900 te Jaarsveld, overleden 32 jr, na de geboorte van haar laatste kindje op 25 juni 1932 te Kamerik, dochter van Cornelis Kortlever en Johanna Bernadina Oskam.

 

Thomas Uittenbogaard.

 

 

Jacoba Kortlever.

 

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Bernadina Uittenbogaard, geboren op 2 februari 1919 te Jaarsveld. Gehuwd op 23 april 1942 te Kamerik met Hendrik van Dam, geboren op 29 maart 1919 te Zegveld, overleden op 26 januari 1974 te Zegveld.

Uit dit huwelijk:

1. Jacoba van Dam, geboren op 30 januari 1943 te Zegveld.

2. Albert van Dam, geboren op 1 juni 1944 te Zegveld.

3. Thomas van Dam, geboren op 26 november 1946 te Zegveld.

4. Jacoba van Dam, geboren op 3 mei 1948 te Zegveld.

5. Hendrik van Dam, geboren op 28 november 1950 te Zegveld.

6. Janna van Dam, geboren op 3 november 1951 te Zegveld.

7. Cornelis van Dam, geboren op 7 mei 1962 te Zegveld.

2. Clazina Uittenbogaard, geboren op 28 maart 1922 te Harmelen. Gehuwd op 23 mei 1946 te Kamerik met Frank Arie van Kesteren, geboren op 17 oktober 1921 te Ameide, overleden op 19 april 1992 te Kamerik.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Gerrit van Kesteren, geboren op 12 mei 1947 te Kamerik.

2. Jacoba van Kesteren, geboren op 13 juni 1948 te Kamerik.

3. Thomas van Kesteren, geboren op 11 april 1950 te Kamerik.

4. Frank Arie van Kesteren, geboren op 8 maart 1954 te Kamerik.

5. Engelina Maaike van Kesteren, geboren op 26 juli 1955 te Kamerik.

6. Hans van Kesteren, geboren op 25 december 1957 te Kamerik.

7. Hellena van Kesteren, geboren op 17 april 1959 te Kamerik.

3. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 27 februari 1923 te Harmelen. Gehuwd met M. Blonk.

4. Willemijntje Uittenbogaard, geboren op 27 februari 1923 te Harmelen. Gehuwd op 28 oktober 1947 te Ermelo met Hendrikus Eikenhorst, geboren op 12 december 1921 te Ermelo.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Eikenhorst, geboren op 1 april 1950 te Ermelo.

2. Jacoba Eikenhorst, geboren op 1 juni 1952 te Amersfoort.

3. Mariane Eikenhorst, geboren op 1 augustus 1955 te Amersfoort.

5. Willem Uittenbogaard, geboren op 28 mei 1924 te Waarder. Zie 352 

6. Marrigje Uittenbogaard, geboren op 25 april 1925 te Kamerik. Gehuwd op 10 mei 1951 te Woerden met Johannes van Duin, geboren op 10 mei 1921 te Kamerik, overleden op 2 augustus 1992 te Kamerik.

Uit dit huwelijk:

1. Jacoba van Duin, geboren op 23 februari 1952 te Kamerik.

2. Jan van Duin, geboren op 25 juni 1953 te Kamerik.

3. Gerrit van Duin, geboren op 23 juni 1955 te Kamerik.

4. Stefia Elisabeth van Duin, geboren op 6 mei 1959 te Kamerik.

5. Johannes van Duin, geboren op 28 mei 1962 te Kamerik.

7. Aletta Uittenbogaard, geboren op 13 juli 1926 te Kamerik, overleden op 31 oktober 1926 te Kamerik.

8. Jan Uittenbogaard, geboren op 27 juni 1927 te Kamerik, overleden op 19 april 1928 te Kamerik.

9. Wouter Uittenbogaard, geboren op 11 december 1929 te Kamerik. Zie 353 

10. Maria Jacoba Uittenbogaard, geboren op 22 maart 1931 te Kamerik. Gehuwd op 8 juni 1960 te Diemen met Hendrik van Drie, geboren op 12 november 1931 te Diemen.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Hendrik van Drie, getrouwd op 28 maart 1961 te Diemen.

2. Aletta Maria van Drie, geboren op 2 november 1962 te Diemen.

3. Richart O.B. van Drie, geboren op 30 maart 1964 te Diemen.

4. Frans van Drie, geboren op 1 oktober 1965 te Diemen.

11. Jacoba Uittenbogaard, geboren op 25 juni 1932 te Kamerik. Gehuwd (1) op 19 oktober 1953 te Bodegraven met Willem Otto, geboren op 17 mei 1930 te Woerden, overleden op 3 januari 1978 te Nieuwerbrug a/d Rijn. Gehuwd (2) op 15 juni 1984 te Bodegraven met Willem van Eijk, geboren op 9 september 1926 te Haastrecht.

Uit het 1e huwelijk:

1. Wilhelmina Maria Otto, geboren op 30 juli 1955 te Bodegraven.

2. Henk Jan Otto, geboren op 3 december 1959 te Bodegraven.

3. Willem Otto, geboren op 13 maart 1964 te Bodegraven.

 

234. Huibert Uittenbogaard, geboren op 12 mei 1916 te Rotterdam. Gehuwd op 5 juli 1939 te ? met Maria Cornelia van Wichen, geboren op 28 maart 1914 te Haarlem, overleden op 8 mei 1993 te Lisse.

Uit dit huwelijk:

1. Aaltje Uittenbogaard, geboren op 25 april 1940 te Haarlem. Gehuwd op 32 mei 1966 te Den Haag met Leendert Johannes de Vries, geboren op 11 maart 1930 te Den Haag.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Francina de Vries, geboren op 29 juli 1975 te Rotterdam.

2. Huibert de Vries, geboren op 9 februari 1977 te Rotterdam.

2. Johanna Maria Uittenbogaard, geboren op 25 april 1940 te Haarlem. Gehuwd op 16 februari 1965 te Lisse met Melis Biesma, geboren op 1 juli 1939 te Achtkarspelen (Frl)

Uit dit huwelijk:

1. Douwe Cornelis Biesma, Uittenbogaard, geboren op 13 augustus 1966 te Lisse.

2. Maria Cornelia Biesma, geboren op 20 december 1968 te Lisse.

3. Johanna Maria Biesma, geboren op 4 maart 1974 te Drachten.

4. Johannes Biesma, geboren op 20 oktober 1977 te Drachten.

3. Willem Uittenbogaard, geboren op 24 november 1941 te Zandvoort. Zie 354 

4. Maria Cornelia Uittenbogaard, geboren op 14 juli 1951 te Lisse. Gehuwd op 15 maart 1972 te Lisse met Cornelis Haasnoot, geboren op 14 februari 1948 te Lisse.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Marcus Haasnoot, geboren op 11 februari 1973 te Lisse.

2. Alie Haasnoot, geboren op 13 januari 1974 te Lisse.

3. Maaike Haasnoot, geboren op 12 mei 1975 te Lisse.

4. Maria Cornelia Haasnoot, geboren op 17 februari 1979 te lisse.

5. Huibert Cornelis Haasnoot, geboren op 15 december 1980 te Lisse.

6. Margaretha Haasnoot, geboren op 29 oktober 1982 te Lisse.

7. Gerrit Willem Haasnoot, geboren op 25 januari 1991 te Zierikzee.

8. Jacobus Albertus Haasnoot, geboren op 12 augustus 1992 te Zierikzee.

 

235. Pieter Harm Uittenbogaard, geboren op 20 augustus 1919 te Heestede. Gehuwd op 29 april 1947 te Groningen met Bouwina Bos, geboren op 22 oktober 1924 te Groningen.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Pieter Uittenbogaard, geboren op 10 januari 1948 te Groningen. Zie 355

2. Gerrit Okko Uittenbogaard, geboren op 9 augustus 1949 te Heemstede. Zie 356 

3. Martha Bouwina Uittenbogaard, geboren op 8 maart 1954 te Den Haag. Gehuwd (1) met Harmen Andreas Stek, geboren op 2 augustus 1950 te Den Haag.
Gehuwd (2) met Chris Veldhuijsen.

Uit het 1e huwelijk:

1. Pieter Harmen Stek, geboren op 27 december 1979 te Den Haag.

Uit het 2e huwelijk:

2. Kim Veldhuijsen, geboren op 13 juli 1990 te ?.

4. Johanna Maria Uittenbogaard, geboren op 18 januari 1958 te Den Haag. Gehuwd op 25 maart 1982 te Leiden met Nicolaas Philip Geelkerken., geboren op 16 april 1956 te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1. Johan Maurits Geelkerken, geboren op 25 augustus 1986 te Leiden.

2. Gerard Fhilip Geelkerken, geboren op 15 oktober 1987 te Leiden.

3. Bernard Nicolai Geelkerken, geboren op 2 oktober 1989 te Leiden.

 

236. Jan Willem Albertus Uittenbogaard, geboren op 3 april 1921 te Heemstede. Gehuwd op 26 juni 1947 te Heemstede met Margareta Jacoba Termeulen, geboren op 8 september 1921 te Loeboek-Pakam (Ind), overleden op 14 november 1993 te Tilburg.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Albert Uittenbogaard, geboren op 19 augustus 1949 te Tilburg. Zie 357 

2. Jan Robert Uittenbogaard, geboren op 7 juni 1951 te Tilburg. Gehuwd op 7 augustus 1974 te Alphen a/d Rijn met Linda de Cooker, geboren op 15 december 1951 te Sas van Gent.

3. Olga Jolanda Uittenbogaard, geboren op 28 november 1957 te Tilburg. Gehuwd op 10 september 1987 te Tilburg met Ronald Vermeulen, geboren op 10 november 1959 te ?

Uit dit huwelijk:

1. Marloes Vermeulen, geboren op 1 december 1990 te Tilburg.

2. Lucas Vermeulen, geboren op 28 augustus 1992 te Tilburg.

3. Niels Vermeulen, geboren op 6 februari 1995 te Tilburg.

 
237. Willem Henri Rudolf Uittenbogaard, geboren op 29 november 1932 te Heemstede. Gehuwd op 10 februari te Aalsmeer met Matje Pannenkoek, geboren op 25 januari 1933 te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1. Rudolf Uittenbogaard, geboren op 3 juni 1959 te Aalsmeer.

2. Wilco Uittenbogaard, geboren op 31 juli 1960 te Aalsmeer.

3. Jeroen Uittenbogaard, geboren op 12 juli 1961 te Aalsmeer.
 

238. Gerrit Uittenbogaard, geboren op 28 augustus 1876 te Ameide, overleden op 14 november 1962 te Dordrecht. Gehuwd op 16 augustus 1901 te Gorinchem met Huiberdina Francina de Koning, geboren op 23 september 1875 te Gorinchem, overleden op 21 september 1962 te Dordrecht, dochter van Bastiaan de Koning en Cornelia de Koning.

Uit dit huwelijk:

1. Peter Herman Uittenbogaard, geboren op 27 mei 1902 te Gorinchem, overleden op 22 februari 1903 te Gorinchem.

2. Cornelia B.H. Uittenbogaard, geboren op 18 december 1903 te Gorinchem,  overleden op 28 augustus 1935 te Gorinchem. Gehuwd op 14 maart 1925 te Gorinchem met Arie Johannes Meijer, geboren op 24 juni 1900 te Gorinchem.

Uit dit huwelijk:

1. Joost Gerrit Meijer, geboren op 6 juni 1927 te Gorinchem.

3. Hendrika P. Uittenbogaard, geboren op 10 juni 1906 te Gorinchem, overleden op 15 juli 1978 te Amsterdam. Gehuwd op 20 juli 1927 te Gorinchem met Jan Martinus Koeman, geboren op 13 augustus 1902 te Stavenisse, overleden September 1947 te Semerang.

Uit dit huwelijk:

1. Krijn Koeman, geboren op 13 mei 1928 te Amsterdam.

4. Bastiana Jannigje Uittenbogaard, geboren op 3 maart 1909 te Gorinchem, overleden op 24 juni 1966 te Dordrecht. Gehuwd op 21 oktober 1933 te Gorinchem met Dirk Bouman, geboren op 27 april 1902 te Zaltbommel, overleden op 4 december 1965 te Dordrecht.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Hendrika Johanna Bouman, is geboren op 16 juli 1937 te Dordrecht.

 

239. Dirk Uittenbogaard, geboren op 3 januari 1875 te Ameide, overleden op 23 november 1951 te Rotterdam. Gehuwd op 20 november 1896 te Ameide met Adriana Groenendaal, geboren op 4 januari 1875 te Dordrecht, overleden op 5 juli 1951 te Rotterdam, dochter van Everardus Groenendaal en Maria van der Vleut. Bij het huwelijk wordt Maria geboren op 29 september 1894 te Dordrecht geëcht.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Uittenbogaard, geboren op 29 september 1894 te Dordrecht. Gehuwd op 19 mei 1915 te Rotterdam met Leendert Hoek.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Hoek.

2. Pieter Hoek.

3. Leendert Hoek.

4. Adriana Hoek.

2. Johannes Uittenbogaard, geboren op 5 oktober 1899 te Rotterdam, overleden op 9 november 1899 te Rotterdam.

3. Aaltje Uittenbogaard, geboren op 5 oktober 1899 te Rotterdam. Gehuwd op 23 mei 1929 te Rotterdam met G.A.de Boer.

Uit dit huwelijk:

1. Lena de Boer, geboren te Rotterdam.

4. Johannes Uittenbogaard, geboren op 8 juli 1901 te Rotterdam. Zie 358 

5. Everardus Uittenbogaard, geboren op 28 mei 1907 te Rotterdam, overleden op 5 januari 1982 te Rotterdam.

 
240. Willem Uittenbogaard, geboren op 28 december 1885 te Rotterdam, overleden op 30 augustus 1950 te Rotterdam. Gehuwd (1) op 27 november 1912 te Rotterdam met Regina Catharina Los, geboren op 16 maart 1892 te Dordrecht, overleden op 14 september 1925 te Rotterdam (huwelijk is ontbonden), dochter van Pieter Los en Regina Catharina Vogt. Gehuwd (2) op 29 september 1927 te Renkum met Anna Maria de Vos, geboren op 13 december 1895 te Rotterdam.

Uit uit 2e huwelijk:

1. Leonard Uittenbogaard. Zie 359 
 
241. Dirk Uittenbogaard, geboren op 21 januari 1888 te Rotterdam, overleden op 22 juni 1951 te Rotterdam. Gehuwd op 30 april 1914 te Rotterdam met Hendrika Jacoba Tournier, geboren op 15 juli 1893 te Rotterdam, overleden op 4 mei 1987 te Eindhoven, dochter van Joseph Tournier en Dirkje Sassen.

 

Dirk Uittenbogaard & Hendrica Jacoba Tournier.

Uit dit huwelijk:

1. Leonard Uittenbogaard, geboren op 24 januari 1915 te Rotterdam. Zie 360 

2. Joseph Dirk Uittenbogaard, geboren op 8 augustus 1916 te Rotterdam. Gehuwd op 17 december 1957 te Ottersum met Nelleke Siebersma, geboren op 30 maart 1922 te Milsbeek.

Leonard en Joseph Uittenbogaard.

3. Plonia Alletta Uittenbogaard, geboren op 10 maart 1925 te Rotterdam. Gehuwd op 2 augustus 1950 te Rotterdam met Fransiscus Anthonius Molenkamp, geboren op 12 augustus 1926 te Den-Haag, overleden op 27 november 1999 te Uden.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrika Jacoba Molenkamp, geboren op 30 mei 1952 te Den Haag. Gehuwd met Huub van der Gein.

4. Hendrika Jacoba Uittenbogaard, geboren op 8 november 1926 te Rotterdam. Gehuwd op 28 november 1951 te Rotterdam met Alfons Marie Schoonheijt. Hij is geboren op 8 oktober 1918 te Middelaar.

Uit dit huwelijk:

1. Dick Patrick Schoonheijt, geboren op 28 juli 1954 te Plasmolen, overleden op 8 december 2005 te Grijpskerk.

2. Alfons Vinxent Schoonheijt, geboren op 27 februari 1956 te Plasmolen.

3. Carine Johanna Schoonheijt, geboren op 31 januari 1968 te Geldrop.

5. Dirk Uittenbogaard, geboren op 26 december 1928 te Rotterdam. Zie 361 

Dirk Uittenbogaard en Joseph Dirk Uittenbogaard.

 


Joseph Dirk Uittenbogaard, met één van zijn doeken.

Stichting Jacques van Mourik Lexicon - J. Uittenbogaard

Oude Familie foto: Zittend Hendrika Tournier, Hendrika jr, Dirk. Staande Leonard, Dirk jr. Joseph, Plonia.

Familie foto: van links naar rechts: Joseph (Joop), Plonia, Leonard (Leo), Hendrika, Dirk (Dick) en Hendrika (Ria)

 
242. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 27 maart 1906 te Rotterdam, overleden op 7 oktober 1975 te Schoonhoven. Gehuwd op 28 december 1932 te Ameide met Marrigje Streefkerk, geboren op 4 december 1910 te Ameide, overleden op 28 april 1988 te Schoonhoven.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Adrianus Uittenbogaard, geboren op 26 maart 1933 te Schoonhoven. Zie 362 

2. Mietje Uittenbogaard, geboren op 3 juni 1934 te Bergambacht. Gehuwd op 15 april 1959 te Schoonhoven met Elieza Suur, geboren op 13 juni 1933 te Schoonhoven, overleden op 5 januari 1998 te Gouda.

Uit dit huwelijk:

1. Petronella A.J. Suur, geboren op 25 juni 1960 te Schoonhoven.

2. Cornelis Suur, geboren op 11 augustus 1962 te Schoonhoven.

3. Elly Cornelis Suur, geboren op 22 september 1967 te Schoonhoven.

3. Maria Gerdina Uittenbogaard, geboren op 3 september 1935 te Schoonhoven. Gehuwd op 9 juli 1959 te Schoonhoven met Piet Kok, geboren op 28 mei 1934 te Schoonhoven.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Kok, geboren op 10 juni 1962 te Schoonhoven.

2. Marrigje Kok, geboren op 5 juni 1964 te Gouda.

3. Johanna H. Kok, geboren op 19 augustus 1965 te Gouda.

4. Cornelia Kok, geboren op 10 juli 1966 te Gouda.

5. Pieter Kok, geboren op 20 augustus 1967 te Gouda.

6. Johannes H. Kok, geboren op 15 september 1972 te Gouda.

4. Anna Elisabeth Uittenbogaard, geboren op 3 juli 1938 te Schoonhoven. Gehuwd op 12 april 1962 te Schoonhoven met Cornelis de Groot, geboren op 31 mei 1937 te Eemnes.

Uit dit huwelijk:

1. Pleuntje Cornelia de Groot, geboren op 10 augustus 1964 te Gouda.

2. Marrigje de Groot, geboren op 18 april 1967 te Schoonhoven.

3. Cornelia de Groot, geboren op 18 april 1967 te Schoonhoven.

4. Cornelis de Groot, geboren op 7 februari 1972 te Schoonhoven.

5. Cornelia Uittenbogaard, geboren op 7 augustus 1939 te Schoonhoven. Gehuwd op 27 november 1963 te Schoonhoven met Jan Speksnijder, geboren op 8 maart 1940 te Schoonhoven.

Uit dit huwelijk:

1. Jannigje Cathrina Speksnijder, geboren op 20 maart 1971 te Gouda.

2. Marrigje Cornelia Speksnijder, geboren op 25 februari 1975 te Gouda.

6. Jannigje Uittenbogaard, geboren op 10 oktober 1940 te Schoonhoven. Gehuwd op 27 mei 1964 te Schoonhoven met Barend Ooms, geboren op 11 februari 1940 te Groot Ammers.

Uit dit huwelijk:

1. Krijn Ooms, geboren op 8 mei 1966 te Gouda.

2. Marrigje Ooms, geboren op 12 september 1967 te Gouda.

3. Cornelis Ooms, geboren op 11 februari 1971 te Groot Ammers.

4. Ida Niesje Ooms, geboren op 21 december 1971te Groot Ammers.

5. Johannes Ooms, geboren op 7 augustus 1973 te Groot Ammers.

6. Andreas Ooms, geboren op 10 juni 1975 te Groot Ammers.

7. Elisabeth Ooms, geboren op 7 december 1976 te Groot Ammers.

8. Alexander Ooms, geboren op 2 juni 1978 te Groot Ammers.

7. Marrigje Uittenbogaard, geboren op 4 december 1943, overleden op 9 maart 1944 te Schoonhoven.

8. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 21 december 1945 te Schoonhoven. Zie 363 

9. Johannes Uittenbogaard, geboren op 21 februari 1948 te Schoonhoven. Gehuwd met Ada van Cappellen.

10. Marrigje Uittenbogaard, geboren op 2 december 1949 te Schoonhoven. Gehuwd op 8 april 1970 te Schoonhoven met Arie Anne Hogendoorn, geboren op 5 september 1945 te Bergambacht.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Johanna Hogendoorn, geboren op 25 januari 1971 te Schoonhoven.

2. Cornelis Hogendoorn, geboren op 6 januari 1972 te Schoonhoven.

3. Arie Hogendoorn, geboren op 12 juli 1973 te Schoonhoven.

4. Marrigje Hogendoorn, geboren op 21 maart 1977 te Gouda.

5. Arie Anne M. Hogendoorn, geboren op 21 maart 1977 te Gouda.

6. Eliza Bert Hogendoorn, geboren op 22 september 1981 te Gouda.

 

243. Pieter Cornelis Uittenbogaard, geboren op 14 oktober 1907 te Rotterdam, overleden op 9 december 1986 te Rotterdam. Gehuwd op 17 februari 1932 te Rotterdam met Adriaantje Hendrika van der Most, geboren op 10 mei 1908 te Schiedam, overleden op 12 augustus 1986 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Adrianus Uittenbogaard, geboren op 25 augustus 1932. Zie 364 

2. Klaas Uittenbogaard, geboren op 22 mei 1938 te Rotterdam. Zie 365 

3. Johanna Catharina Louise Uittenbogaard, geboren op 9 augustus 1939 te Rotterdam. Gehuwd op 15 juli 1959 te Rotterdam met Paulus Thomas van Galen, geboren op 18 augustus 1937 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Herman van Galen, geboren op 6 mei 1961 te Rotterdam.

2. Stanley van Galen, geboren op 23 april 1968 te Rotterdam.

Pieter Cornelis Uittenbogaard en Cornelis Uittenbogaard.

 

244. Arie Uittenbogaard, geboren op 19 juni 1909 te Rotterdam, overleden op 3 januari 1996 Ameide. Gehuwd op 30 augustus 1934 te Tienhoven met Willempje Hendrika van der Leeden, geboren op 10 februari 1913 te Tienhoven, dochter van Johannis van der Leeden en Annigje Maria van Middelkoop.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Adrianus Uittenbogaard, geboren op 14 december 1934 te Ameide. Zie 366 

2. Cornelia Uittenbogaard, geboren op 27 september 1937 te Gorinchem. Gehuwd op 20 december 1960 te Ameide met Cornelis Boumeester, geboren op 20 april 1929 te Gorinchem, overleden op 2 januari 1993 te Tienhoven.

Uit dit huwelijk:

1. Bernhard Boumeester, geboren op 31 maart 1964 te Gorinchem.

3. Johannes Uittenbogaard, geboren op 5 mei 1949 te Ouderijn. Zie 367

Arie Uittenbogaard.

 
245. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 27 mei 1929 te Rotterdam. Gehuwd op 26 oktober 1955 te Herkingen met Jannetje van Dijk, geboren op 28 augustus 1924 te Herkingen, overleden op 16 augustus 1996 te Vlaardingen.

Uit dit huwelijk:

1. Albertus Martinus Uittenbogaard, geboren op 22 augustus 1960 te Vlaardingen. Zie 368 
 

246. Johannes Uittenbogaard, geboren op 14 oktober 1930 te Rotterdam. Gehuwd op 9 september 1960 te Leerdam met Wilhelmina van Dijk.

Uit dit huwelijk:

1. Maartje Uittenbogaard, geboren op 1 maart 1962 te Leerdam. Gehuwd op 28 juli 1995 te Barneveld met Jan Johannes Arie van der Ven, geboren op 15 februari 1972 te Dordrecht

2. Wilhelmina Uittenbogaard, geboren op 19 april 1963 te Leerdam. Gehuwd op 12 juli 1971 te Ochten met Gijsbert Antonie Adriaan van den Haterd, geboren op 17 september 1966 te Lienden.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk van den Haterd, geboren op 28 mei 1995 te Tiel.

3. Albertus Martinus Uittenbogaard, geboren op 6 mei 1964 te Leerdam. Zie 369 

4. Willem Uittenbogaard, geboren op 12 augustus 1965 te Leerdam. Zie 370 

5. Johanna Cornelia Uittenbogaard, geboren op 10 oktober 1969 te Leerdam. Gehuwd op 2 juni 1995 te Hardinxveld met Bartholomeus Antonius Dijk, geboren op 2 maart 1971 te Hendrik Ido Ambacht.

6. Gerrit Uittenbogaard, geboren op 5 september 1972 te Leerdam.

7. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 10 maart 1974 te Leerdam. Gehuwd op 24 mei 1996 te Leerdam met Emmy Jansen, geboren op 19 februari 1974 te Rotterdam.

 

247. Cornelis Leendert Uittenbogaard, geboren op 5 januari 1911 te IJsselmonde, overleden op 16 januari 1985 te Spijkenisse. Gehuwd op 18 juli 1934 te ? met Grieta Klop, geboren op 7 september 1911 te Werkendam, overleden op 12 april 1993 te Spijkenisse.

Uit dit huwelijk:

1. Janny Uittenbogaard, geboren op 8 december 1934 te Rotterdam. Gehuwd op 19 april 1956 te Rotterdam met Jacques van den Broek, geboren op 10 juli 1933 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Laura Rebecca van den Broek, geboren op 10 april 1958 te Rotterdam.

2. Saskia Noelle van den Broek, geboren op 12 november 1959 te Rotterdam.

3. Mark Joshua van den Broek, geboren op 26 juli 1969 te Rotterdam.

2. Greta Maartje Uittenbogaard, is geboren op 12 augustus 1944 te Rotterdam. Gehuwd op 28 april 1966 Spijkenisse met Christiaan Struik, geboren op 21 december1943 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Patricia Sabine Struik, geboren op 20 november 1968 te Rotterdam.

 

248. Arie Uittenbogaard, geboren op 6 oktober 1916 te Rotterdam, overleden op 5 maart 1971 te Rotterdam. Gehuwd op 29 mei 1953 te Bandoeng met Adele Elvera Bauer, geboren op 1 april 1930 te Bandoeng.

Uit dit huwelijk:

1. Elvera Uittenbogaard, geboren op 6 januari 1961 te Rotterdam. Gehuwd op 13 november 1986 te Rotterdam met Cok Touw.

Uit dit huwelijk:

1. Michael Touw, is geboren op 13 november 1984 te Rotterdam.

2. Arie Jan Uittenbogaard, geboren op 26 mei 1964 te Rotterdam. Zie 371 

3. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 12 januari 1969 te Rotterdam.

4. Wulfert Uittenbogaard, geboren op 7 april 1970 te Rotterdam. Gehuwd op 7 september 2000 met Ella van der Schoor, geboren 7 mei 1974 te Rotterdam, dochter van Jan van der Schoor en Teuntje Pietertje Barends.

Uit dit huwelijk:

1. Teuntje Pietertje Uittenbogaard, geboren op 18 juni 2002.

2. Daniël Benjamin Uittenbogaard, geboren op 10 november 2005.

3. Thomas Wilbert Uittenbogaard, geboren op 6 maart 2009.

 
249. Jan Uittenbogaard, geboren op 26 december 1892 te Ameide, overleden in 1955 te ?. Gehuwd op 30 oktober 1913 te Lexmond met Teuntje de Jong, geboren op 19 maart 1889 te Lexmond, overleden op 29 juli 1924 te Lexmond.

 

Jan Uittenbogaard.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Uittenbogaard, geboren op 20 april 1914 te Lexmond, overleden op 2 maart 1919 te Lexmond.

2. Eeltje Uittenbogaard, geboren op 31 mei 1915 te Lexmond, overleden op 12 juli 1985 te Muidenberg. Gehuwd op 7 juli 1937 te Muiden met Mathijs Leenhoven, geboren op 13 maart 1911 te Muiden, overleden in 1987 te Muidenberg.

Willem Uittenbogaard en Eeltje Uittenbogaard.

Uit dit huwelijk:

1. Marritje Leenhoven, geboren op 28 december 1937 te Muiden.

2. Teuntje Leentje Leenhoven, geboren op 14 maart 1939 te Muiden.

3. Mathijs Leenhoven, geboren op 3 september 1940 te Muiden.

3. Dirk Uittenbogaard, geboren op 7 november 1916 te Lexmond. Zie 372

4. Aartje Marie Uittenbogaard, geboren op 12 november 1918 te Lexmond, overleden op 10 april 1997 te Mantesville (Fra). Gehuwd met James Levieuge.

Uit dit huwelijk:

1. Jaques Levieuge, geboren in Frankrijk.

5. Willem Uittenbogaard, geboren op 5 maart 1920 te Lexmond, overleden op 14 juni 1920 te Lexmond.

6. Willem Uittenbogaard, geboren op 18 april 1921 te Lexmond. Zie 373 

 
250. Dirk Uittenbogaard, geboren op 9 maart 1894 te Ameide, overleden op 8 april 1972 te Hilversum. Gehuwd op 7 oktober 1920 te Leerdam met Florida Johanna de Keijzer, geboren op 31 januari 1895 te Leerdam, overleden op 12 september 1977 te ‘s Graveland.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Uittenbogaard, is geboren op 13 december 1920 te Zijderveld. Zie 374
 
251. Arend Uittenbogaard, geboren op 28 januari 1896 te Rotterdam, overleden op 23 juni 1987 te Nijkerk. Gehuwd (1) op 19 maart 1914 te Beesd met Maaike de Leeuw, geboren op 10 april 1892 te Schoonrewoerd, overleden op 20 april 1937 te Beesd, dochter van Arie Geerlof de Leeuw en Sara Middag. (Huwelijk ontbonden op 9 januari 1920 te Beesd). Maaike is later een huwelijk aangegaan met Jan de Hartog. Gehuwd (2) op 2 oktober 1925 te Vianen met Gerritje Cornelia Stijsiger, geboren op 19 februari 1904 te Vianen, dochter van Steven Stijsiger en Anna Peek.

Uit het 1e huwelijk:

1. Willem Uittenbogaard, geboren op 10 juni 1914 te Vianen. Zie 375 

 

  Maaike de Leeuw.

 

 

Gerritje Cornelia Stijsiger en Arend Uittenbogaard, Aartje Levieuge en haar zoon.

 

252. Abraham Uittenbogaart, geboren op 29 oktober 1854 te Rijnsburg, overleden op 11 juli 1900 te Oegstgeest, 45 jaar oud. (De naam wordt aanvankelijk wisselend gespeld: Uitenbogaart-Uittenbogaardt-Uit den Bogaard) Gehuwd, 22 jaar oud, op 27 september 1877 te Rijnsburg met Marijtje Kromhout, 20 jaar oud, geboren op 1 maart 1857 te Rijnsburg, overleden op 4 december 1923 te Rijnsburg, 66 jaar oud.

● Over Abraham: Deze Abraham Uittenbogaart, had te Rijnsburg een groenten-inmakerij. Het bedrijf was gevestigd aan het Moleneind. Hij woonde bij de kerk, naast het Gemeentehuis. Op deze plaats staat thans het Gemeentehuis van Rijnsburg. Hij voerde aan voor die tijd, nogal grote staat; hij had o.a. eigen gerij.

Op 27 oktober 1877 (een maand na de bruilof met Marijtje Kromhout) is Abraham uit Rijnsburg vertrokken. Hij werd rentmeester op boerderij "Voorlinde" in Wassenaar. Later betrokken Abraham en Marijtje boerderij "Bouwlust" aan de Thijnhofweg te Oegstgeest. In 1922 is deze boerderij afgebroken en vervangen door een nieuwe boerderij met dezelfde naam. De boerderij was mooi gelegen aan de oude Rijn. De boerderij is lang in de familie gebleven (laatste Uittenbogaard bewoner was Johannes Arend 11 januari 1922)

Uit dit huwelijk:

1. Diewertje (Wieb) Uittenbogaard, geboren op 10 juli 1880 te Wassenaar, overleden op 28 september 1959, 79 jaar oud. Diet begon een relatie met Kees van Klaveren, geboren op 20 januari 1878, overleden op 22 september 1956, 78 jaar oud.

Kinderen van Wieb en Kees:

1. Marie van Klaveren.

2. Abraham van Klaveren.

3. Kees van Klaveren.

4. Marijtje van Klaveren.

2. Abraham Uittenbogaard, geboren op 5 januari 1882 te Wassenaar. Zie 376

3. Albertha Uittenbogaard, geboren op 24 november 1882 te Wassenaar, overleden op 8 maart 1963 te  Zoetermeer, 80 jaar oud.

4. Agatha Cornelia Uittenbogaard, geboren op 31 december 1884 te Wassenaar, overleden op 8 maart 1963, 78 jaar oud. Agatha begon een relatie met Willem (Wim) Mulder, geboren op 18 augustus 1887.

Kinderen van Agatha en Wim:

1. Henk Mulder.

2. Abraham Mulder.

5. Jacob Uittenbogaard, geboren op 17 maart 1887 te Wassenaar. Zie 377

6. Johannes (Jan) Uittenbogaard, geboren op 8 juli 1890 te Wassenaar. Zie 378

 

253. Aart Uittenbogert, geboren op 13 november 1888 te Everdingen, overleden op 19 maart 1956 te Culemborg. Gehuwd (1) op 2 juni 1915 te Berkenwoude met Geertje van Oudenes, geboren in 1894 te Berkenwoude, dochter van Aart Oudenes en Cornelia van Meijeren. Gehuwd als weduwnaar zijnde (2) op 8 december 1922 te Vianen met Hendrika Jacoba de Vos, geboren op 12 april 1898 te Vianen, overleden op 12 maart 1956 te Culemborg, dochter van Otto de Vos en Jacoba Krouwel. Hendrika was weduwe van Cornelis de Kruik.

Uit het 1e huwelijk:

1. Johanna M.C. Uittenbogert, geboren op 2 november 1915 te Culemborg, overleden op 12 juli 1990 te Culemborg. Gehuwd in mei 1934 te Culemborg met Hendrikus Leonardus van Stigt, geboren op 10 november 1910 te Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Hermanus van Stigt, geboren op 27 oktober 1934 te Culemborg.

2. Aart Stigt, geboren op 9 januari 1937 te Culemborg.

3. Andries Stigt, geboren op 30 januari 1958 te Culemborg.

2. Aartje Uittenbogert, geboren op 10 november 1917 te Culemborg, overleden op 10 december 1991 te Culemborg. Gehuwd op 28 februari 1940 te Culemborg met Jan Bernardus Wammes, geboren op 31 juli 1912 te Culemborg, overleden op 3 december 1974 te Culemborg.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Geertje Wammes, geboren op 15 november 1940 te Culemborg.

2. Aart Adriaan Wammes, geboren op 11 juni 1943 te Culemborg.

3. Geertje H. Wammes, geboren op 28 oktober 1947 te Culemborg.

4. Janny Wammes, geboren op 20 januari 1951 te Culemborg.

5. Hendrika Wammes, geboren op 1 september 1952 te Culemborg.

6. Irene Wammes, geboren op 31 december 1961 te Culemborg.

3. Cornelia Uittenbogert. Gehuwd met Martinus Marks, geboren rond 1919, overleden op 7 augustus ???? te Rhenen.

Uit dit huwelijk:

1. Johan Marks.

2. Linda Marks.

3. Peter Marks.

Uit het 2e huwelijk:

4. Jacoba Geertje Uittenbogert, geboren op 19 februari 1924 te Culemborg, overleden 27 oktober 1925 te Culemborg.

5. Geertje Hendrika Uittenbogert, geboren op 24 oktober 1925 te Culemborg, overleden op 2 juli 1994 te Culemborg. Gehuwd op 14 juni 1950 te Culemborg met Nicolaas van Wiggen, geboren op 5 februari 1923 te Beusichem, overleden op 16 december 1995 te Tiel.

Uit dit huwelijk:

1. Anna H.G. Wiggen, geboren op 9 januari 1957 te Culemborg.

2. Nicolaas A.H. Wiggen, geboren op 1 september 1961 te Culemborg.

6. Otto Uittenbogert, geboren op 23 oktober 1926 te Culemborg. Zie 379 

V.l.n.r: staand Aartje, Cornelis de Kruik, Geertje, Cornelia, Otto, Johanna, achter Aart, Jacoba, Zittend, Aart Uittenbogert en Hendrika Jacoba de Vos.

 
254. Johannes Uittenbogert, Koopman in groenten en fruit, geboren op 28 november 1892 te Everdingen, overleden op 27 juni 1974 te Culemborg. Gehuwd op 9 juni 1911 te Maurik met Dirkje van Asch, geboren op 3 december 1892 te Ravenswaaij, overleden op 12 juli 1985 te Culemborg, dochter van Dirk van Asch en Teuntje Nout.

 

Johannes Uittenbogert & Dirkje van Asch.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Johannes Uittenbogert, groentehandelaar, geboren op 3 september 1911 te Ravenswaaij. Zie 380

2. Dirk Uittenbogert, geboren op 30 september 1912 te Ravenswaaij, overleden op 11 augustus 1936 te Culemborg. (verdronken in de Lek)

3. Johanna Maria Uittenbogert, geboren op 25 december 1914 te Culemborg, overleden op 16 augustus 1990 te Amsterdam. Gehuwd (1) op 25 oktober 1935 te Culemborg met Teunis Rensel, geboren op 16 februari 1913 te Hilversum, overleden op 24 oktober 1990 te Hilversum. Gehuwd (2) op 18 juni 1947 te Amsterdam met Sikke Douwe de Graaf, geboren op 19 augustus 1912 te Meppel, overleden op 15 december 1982 te Amsterdam.

Uit het 1e huwelijk:

1. Janna Rensel, geboren op 18 maart 1936 te Culemborg.

2. Dirkje Johanna Rensel, geboren op 22 juli 1938 te Geldermalsen.

Uit het 2e huwelijk:

1. Dirk de Graaf, geboren op 10 januari 1949 te Amsterdam.

2. Arendina de Graaf, geboren op 29 april 1950 te Amsterdam.

4. Teunis Uittenbogert, geboren op 5 februari 1917 te Culemborg. Zie 381

5. Johannes Uittenbogert, geboren op 30 augustus 1920 te Culemborg. Zie 382 

6. Teuntje Uittenbogert, geboren op 6 januari 1923 te Culemborg, overleden op 21 juni 1985 te Culemborg. Gehuwd op 30 april 1946 te Culemborg met Adrianus Theodorus Ooms, geboren op 26 mei 1921 te Culemborg, overleden 29 december 1999 te Culemborg.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Maria Ooms, geboren op 28 januari 1950 te Culemborg.

2. Dirkje Johanna Ooms, geboren op 3 november 1955 te Culemborg.

7. Aart Uittenbogert, geboren op 6 augustus 1926 te Culemborg. Zie 383  

8. Niesje Uittenbogert, geboren op 13 maart 1930 te Culemborg, overleden op 27 september 2006 te Culemborg. Gehuwd op 6 augustus 1954 te Culemborg met Cornelis Dirk Pothuizen, geboren op 5 februari 1928 te Culemborg. Hij is overleden op 29 januari 1993 te Culemborg.

Uit dit huwelijk:

1. Martha Elisabeth Albertina Pothuizen, geboren op 10 februari 1956 te Culemborg.

2. Cornelis Dirk Pothuizen, geboren op 1 april 1957 te Culemborg.

3. Johannes Dirk Pothuizen, geboren op 15 juli 1960 te Culemborg.

4. Aart Pothuizen, geboren op 20 augustus 1961 te Culemborg.

5. Areke Elisabeth Albertina Pothuizen, geboren op 22 augustus 1962 te Culemborg.

V.l.n.r: Johanna Maria, Niesje en Teuntje Uittenbogert.

 
255. Andries Uittenbogert, geboren op 13 november 1894 te Everdingen, overleden op 29 januari 1937 te ?. Gehuwd 23 juni 1921 te Nieuw-Lekkerland met Ariaantje Hansum, geboren op 17 mei 1894 te Nieuw-Lekkerland, overleden op 3 februari 1987 te Rotterdam, dochter van Pieter Hansum en Janna Verschoor.

 

Andries Uittenbogert.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Maria Uittenbogert, geboren op 11 september 1921 te Nieuw-Lekkerland, overleden op 18 augustus 1995 te Rotterdam.

2. Janna Uittenbogert, geboren op 10 oktober 1923 te Rotterdam.

3. Cornelia Anthonia Uittenbogert, geboren op 21 oktober 1933 te Rotterdam,
overleden op 8 januari 1991 te Papendrecht. Gehuwd op 4 april 1959 te Rotterdam met Johannes Adrianus Wouter Pijl, geboren op 13 april 1936 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Simone Pijl, geboren op 13 juni 1969 te Rotterdam.

2. Andre Pijl, geboren op 31 mei 1973 te Rotterdam.

 

256. Johannis Uittenbogaard, geboren op 23 juli 1893 te Hagestein, overleden op 17 februari 1980 te Zijderveld. Gehuwd op 7 april 1921 te Schoonrewoerd met Anneke Verschoor, geboren op 31 december 1894 te Kedichem, overleden op 25 mei 1973 te Everdingen, dochter van Cornelis Verschoor en Huibertje Versluis.

Uit dit huwelijk:

1. Huibertje Uittenbogaard, geboren op 2 oktober 1924 te Schoonrewoerd, overleden op 15 april 1992 te Zijderveld. Gehuwd op 10 december 1942 te Zijderveld met Lambertus van Vuren, geboren op 23 december 1914 te Everdingen, overleden op 9 mei 1995 te Gorinchem.

Uit dit huwelijk:

1. Neeltje van Vuren, geboren op 22 mei 1943 te Zijderveld.

2. Anneke van Vuren, geboren op 24 februari 1945 te Zijderveld.

3. Willem van Vuren, geboren op 25 december 1948 te Zijderveld.

4. Johannes van Vuren, geboren op 28 augustus 1956 te Zijderveld.

5. Lambertus van Vuren, geboren op 27 februari 1964 te Zijderveld.

2. Aart Uittenbogaard, geboren op 17 juni 1926 te Schoonrewoerd. Zie 384 

3. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 20 februari 1936 te Schoonrewoerd. Zie 385 

 

257. Aart Uittenbogaard, geboren op 26 januari 1903 te Hagestein, overleden op 9 maart 1982 te Zijderveld. Gehuwd op 28 mei 1933 te Everdingen met Aaltje Jacoba de Jong, geboren op 19 februari 1902 te Leerbroek, overleden op 22 maart 1975 te Zijderveld, dochter van Jan de Jong en Rekje de Jong.

Uit dit huwelijk:

1. Pieternella Jannigje Uittenbogaard, geboren op 3 mei 1938 te Zijderveld. Gehuwd op 25 mei 1961 te Zijderveld met Arie Cornelis den Hartog, geboren op 22 maart 1938 te Culemborg.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Aart den Hartog, geboren op 17 mei 1962 te Culemborg.

2. Aart Gijsbert den Hartog, geboren op 8 maart 1964 te Culemborg.

3. Pieternella A.G. den Hartog, geboren op 24 maart 1967 te Culemborg.

V.l.n.r: Aaltje Jacoba de Jong, Pieternella Jannigje, Aart, en Aart Uittenbogaard sr.

 
258. Cornelis Pieter Uittenbogerd, geboren op 21 december 1889 te Gorinchem, overleden op 29 december 1950 te Heukelum. Gehuwd op 14 maart 1918 te Nieuwland met Pietertje Deliana Zijderveld, geboren op 30 april 1897 te Hei en Boeicop, overleden op 15 december 1986 te ?, dochter van Alewijn Zijderveld en Cornelia de Gans.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Uittenbogerd, geboren op 15 oktober 1918 te Heukelum. Zie 386 

2. Alewijn Cornelis Uittenbogerd, geboren op 9 april 1922 te Nieuwland. Zie 387

3. Cornelis Uittenbogerd, geboren op 7 januari 1933 te Heukelum. Zie 388 
 
259. Pieter Uittenbogerd, geboren op 29 maart 1898 te Nieuwland, overleden op 18 november 1956 te ?. Gehuwd op 20 maart 1920 te Hoornaar met Maria Baron, geboren op 27 april 1893 te Hoornaar, overleden op 24 november 1954 te Hoornaar.

 

Pieter Uittenbogerd & Maria Baron.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Leendert Uittenbogerd, geboren op 6 november 1920 te Hoornaar. Zie 389 

2. Lijsje Pietertje Uittenbogerd, geboren op 23 juli 1925 te Noordeloos. Gehuwd op 22 februari 1951 te Hoornaar met Frederik de Bruijn, geboren op 26 december 1921 te Hoornaar.

Uit dit huwelijk:

1. Jeanne Marion Uittenbogerd, geboren op 19 september 1951 te Hoornaar.

2. Cora Ottoline Uittenbogerd, geboren op 18 juli 1953 te Hoornaar.

3. Pieternel Uittenbogerd, geboren op 21 december 1929 te Hoornaar, overleden op 4 maart 1998 te Wassenaar. Gehuwd met Pieter van den Berg, geboren op 11 januari 1919 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Taco van den Berg, geboren op 19 mei 1962 te Rotterdam.

4. Leendert Uittenbogerd, geboren op 11 juli 1931 te Hoornaar. Zie 390 

 
260. Jan Cornelis Uittenbogerd, geboren op 13 juli 1900 te Nieuwland, overleden op 15 december 1963 te Amsterdam. Gehuwd met Maria Jacoba Kok, geboren op 27 juni 1897 te Nieuwland, overleden in mei 1981 te Amsterdam.

 

Jan Cornelis Uittenbogerd & Maria Jacoba Kok.

Uit dit huwelijk:

1. Annie Marie Uittenbogerd, geboren op 7 juli 1936 te Amsterdam. Gehuwd op 17 april 1963 te Amsterdam met Peter Gerard Johannes Nieberg, geboren op 6 februari 1934 te Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Yvonne Nieberg, geboren op 20 oktober 1963 te Amsterdam.

2. Arno Nieberg, geboren op 30 april 1968 te Leimuiden.

3. Gabrielle Nieberg, geboren op 14 juni 1970 te Leimuiden.

 

261. Herman Johannes Uittenbogerd, geboren op 15 oktober 1903 te Nieuwland, overleden op 18 december 1978 te Gorinchem. Gehuwd op 10 februari 1927 te Noordeloos met Elisabeth van Muilwijk, geboren op 29 januari 1905 te Noordeloos, overleden op 17 maart 1997 te Gorinchem.

Uit dit huwelijk:

1. Willempje Uittenbogerd, geboren op 29 augustus 1927 te Noordeloos. Gehuwd op 27 juli 1949 te Gorinchem met Cornelis Golverdingen, geboren op 26 maart 1921 te Woudrichem.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Golverdingen, geboren op 1 december 1949 te Noordeloos.

2. Johanus Cornelis Golverdingen, geboren op 25 januari 1951 te Gorinchem.

3. Herman Johannes Golverdingen, geboren op 25 maart 1952 te Gorinchem.

4. Wilhelmina Elisabeth Golverdingen, geboren op 28 juli 1954 te Gorinchem.

5. Elisabeth Wilhelmina Golverdingen, geboren op 16 augustus 1960 te Gorinchem.

6. Robert Golverdingen, geboren op 24 juni 1969 te Gorinchem.

2. Hendrik Pieter Uittenbogerd, geboren op 18 maart 1929 te Noordeloos. Zie 391 

3. Bertus Uittenbogerd, geboren op 10 februari 1933 te Noordeloos. Zie 392 

4. Marinus Uittenbogerd, geboren op 15 november 1942 te Noordeloos. Zie 393

 
262. Hendrik Uittenbogerd, geboren op 18 december 1910 te Nieuwland, overleden op 26 december 1942 te Polsbroek. Gehuwd op 22 december 1931 te Brandwijk met Lijsje van Zomeren, geboren op 27 mei 1906 te Brandwijk, overleden op30 augustus 1980 te Leerdam.

 

Hendrik Uittenbogerd & Lijsje van Zomeren.

 

Uit dit huwelijk:

1. Hendrika Pieternella Uittenbogerd, geboren op 5 juli 1932 te Amsterdam. Gehuwd op 1 april 1957 met Johannes Elzinga, geboren op 8 juli 1921 te Franeker.

Uit dit huwelijk:

1. Inkje Elzinga, geboren op 3 oktober 1958 te Sneek.

2. Elisabeth Elzinga, geboren op 22 oktober 1960 te Sneek.

3. Willemke Elzinga, geboren op 6 februari 1964 te Sliedrecht.

2. Cornelis Willem Uittenbogerd, geboren op 30 december 1940 te Polsbroek. Zie 394

 

263. Anthonie Cornelis Uittenbogerd, geboren op 3 september 1898 te Poederooijen, overleden op 26 juni 1982 te Rotterdam. Gehuwd op 13 mei 1925 te Rotterdam met Adriana Koppe, geboren op 4 oktober 1902 te Sliedrecht, overleden op 17 september 1980 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Witten? Uittenbogerd, geboren op 11 maart 1926 te Rotterdam. Zie 395

2. Anna Cornelia Uittenbogerd, geboren op 30 augustus 1928 te Rotterdam. Gehuwd op 30 augustus 1951 te Rotterdam met Cor Piquillet, geboren op 11 juni 1926 te Delft.

Uit dit huwelijk:

1. Stanis Las Jean Francois Piquillet.

2. Angelline Piquillet.

3. Johanna Huibertha Uittenbogerd, geboren op 6 december 1930 te Rotterdam. Gehuwd op 5 april 1957 te Rotterdam met Leendert Timmers, geboren op 19 september 1930 te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1. Marleen Timmers, geboren op 28 februari 1962 te Heerlen.

 

264. Cornelis Uittenbogerd, geboren op 26 juni 1906 te Poederooijen. Gehuwd op 5 september 1934 te Rotterdam met Wilhelmina Neeltje Scholts, geboren op 27 mei 1911 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Rookje Uittenbogerd, geboren op 4 juni 1935 te Rotterdam. Gehuwd op 17 december 1957 te Haastrecht met Johannes Lambertus Bastiaan Uenk, geboren op 2 januari 1933 te Haastrecht.

Uit dit huwelijk:

1. Carla Uenk, geboren op 17 februari 1960 te Haastrecht.

2. Eric Uenk, geboren op 7 november 1963 te Haastrecht.

 2. Willem Jan Uittenbogerd, geboren op 11 januari 1941 te Rotterdam. Zie 396 

 

265. Willem Uittenbogaard, geboren op 23 december 1895 te Meerkerk, overleden op 7 december 1966 te Leerdam. Gehuwd op 2 december 1920 te Asperen met Cornelia Lena de Gruyter, geboren op 20 juni 1899 te Asperen, overleden op 18 mei 1970 te Leerdam.

Uit dit huwelijk:

1. Jannigje Neeltje Uittenbogaard, geboren op 16 juni 1921 te Leerdam, overleden op 30 augustus 1986 te Gorinchem. Gehuwd met Frank Kars, overleden op 30 mei 1991 te ?.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Kars, geboren op 5 juli 1948 te Leerdam.

2. Bertha Christina Kars, geboren op 10 mei 1952 te Leerdam.

2. Willy Uittenbogaard, geboren op 27 mei 1923 te Leerdam. Gehuwd op 11 december 1946 te Leerdam met Ruth Kars, geboren op 17 augustus 1915 te Rhenoy, overleden op 6 mei 1991 te Gorinchem.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Kars, geboren op 10 februari 1950 te Molennaarsgraaf.

2. Frank Kars, geboren op 10 februari 1950 te Molennaarsgraaf.

3. Willem Uittenbogaard, geboren op 2 oktober 1925 te Leerdam. Zie 397 

4. Betje Uittenbogaard, geboren op 27 mei 1928 te Leerdam, overleden op 19 oktober 1949 te Leerdam.

5. Neeltje Uittenbogaard, geboren op 22 maart 1930 te Leerdam. Gehuwd op 7 mei 1958 te Leerdam met Bastiaan Krauweel, geboren op 20 maart 1924 te Gorinchem.

Uit dit huwelijk:

1. Hermina Krauweel, geboren op 4 maart 1960 te Gorinchem.

6. Josina Pieternella Uittenbogaard, geboren op 24 januari 1938 te Leerdam. Gehuwd (1) op 31 augustus 1958 met Cornelis de Jong, geboren op 14 december 1935 te Leerdam, overleden op 14 maart 1960 te Leerdam. Gehuwd (2) te Leerdam met Hendrik Marinus Josephus Otten, geboren op 23 juli 1933 te ?. Gehuwd op 1 november 1978 met Julius Zwartjes, geboren op 14 juli 1947 te Utrecht.


Uit het 1e huwelijk:

1. Cornelia de Jong, geboren op 28 juni 1960 te Gorinchem.

V.l.n.r: staand, Betje, Willy, Willem, Neeltje en Jannigje Neeltje.
Zittend, Willem, Josina Pieternella, Cornelia Lena de Gruyter.

 

266. Willem Uittenbogerd, geboren op 23 april 1903 te Noordeloos. Gehuwd op 22 februari 1929 te Hei-en Boeicop met Pietertje de Jong, geboren op 4 september 1905 te Noordeloos, overleden op 18 oktober 1975 te Giesenburg.

Uit dit huwelijk:

1. Aart Uittenbogerd, geboren op 26 juli 1931 te Hei-en Boeicop, overleden op 27 juni 1984 te Giesenburg

2. Cornelia Uittenbogerd, geboren op 8 februari 1933 te Hei-en Boeicop. Gehuwd op 6 juni 1963 te Giesenburg met Jan Aarsen van Wijgerden, geboren op 5 januari 1929 te Sliedrecht.

Uit dit huwelijk:

1. Willemijntje van Wijgerden, geboren op 26 september 1964 te Sliedrecht.

2. Pietertje van Wijgerden, geboren op 14 september 1967 te Sliedrecht.

3. Cornelia van Wijgerden, geboren op 23 november 1969 te Sliedrecht.

4. Jan Aarsen van Wijgerden, geboren op 6 september 1971 te Sliedrecht.

5. Willem van Wijgerden, geboren op 9 september 1971 te Sliedrecht.

 

267. Pieter Uittenbogerd, geboren op 13 januari 1910 te Hei-en Boeicop. Gehuwd op 25 maart 1946 te Lexmond met Wilma 't Lam, geboren op 27 oktober 1917 te Lexmond, overleden op 21 Januari 1975 te Hei-en boeicop.

Uit dit huwelijk:

1. Aart Uittenbogerd, geboren op 13 februari 1947 te Lexmond. Zie 398 

2. Gerrie Maagje Uittenbogerd, geboren op 19 mei 1948 1948 te Lexmond. Gehuwd op 20 december 1968 te Hei-en Boeicop met Barend Stravers, geboren op 2 september 1945 te Lexmond.

Uit dit huwelijk:

1. Colin Antonius Stravers, geboren op 1 juli 1969 te Lexmond.

2. Pieter Wilhelm Stravers, geboren op 28 februari 1971 te Lexmond.

3. Gerbera Stravers, geboren op 13 mei 1974 te Leerdam.

4. Joela Mikal Stravers, geboren op 18 mei 1984 te Hei-en Boeicop.

3. Jan Cornelis Uittenbogerd, geboren op 14 oktober 1950 te Lexmond. Zie 399 

4. Gerrit Uittenbogerd, geboren op 10 januari 1954 te Lexmond. Zie 400

5. Jantje Uittenbogerd, geboren op 27 augustus 1957 Hei-en Boeicop. Gehuwd op 24 augustus 1979 te Hei-en boeicop met Nicolaas Cornelis de Kruik.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Cornelis de Kruik, geboren op 8 juni 1980 te Hei-en Boeicop.

2. William de Kruik, geboren op 2 april 1982 Hei-en Boeicop.

3. Pieter de Kruik, geboren op 29 januari 1987 Hei-en Boeicop

 

268. Willem Uittenbogaard, geboren op 19 mei 1922 te Langerak. Gehuwd op 8 juni 1950 te Noordeloos met Aaltje Uittenbogaard (229/2), geboren op 14 februari 1924 te Noordeloos, dochter van Aart Uittenbogaard, en Adriana Slob (227).

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Uittenbogaard, geboren op 21 mei 1951 te Meerkerk. Zie 401 

2. Adriana Uittenbogaard, geboren op 13 mei 1953 te Meerkerk. Gehuwd op 6 maart 1981 te Meerkerk met Gerrit Boogert. Hij is geboren op 26 maart 1944 te Meerkerk.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Willem Boogert, geboren op 7 april 1982 te Meerkerk.

2. Gerrit Adriaan Boogert, geboren op 31 januari 1986 te Meerkerk.

3. Aaltje Arigje Boogert, geboren op 30 januari 1987 te Meerkerk.

3. Jacoba Uittenbogaard, geboren op 22 juni 1958 te Meerkerk. Gehuwd op 16 december 1977 te Meerkerk met Abraham Molenaar, geboren op 3 februari 1955 te Giesenburg.

Uit dit huwelijk:

1. Mirjam Molenaar, geboren op 21 februari 1984 te Hardinxveld.

2. Esther Molenaar, geboren op 3 november 1986 te Hardinxveld.

3. Tabitha Molenaar, geboren op 2 januari 1988 te Nieuwland.

4. Aart Willem Uittenbogaard, geboren op 8 februari 1964 te Meerkerk. Gehuwd op 15 mei 1998 te ? met Gerda Bikker, geboren op 21 januari 1967 te Noordeloos.

 

269. Dingena Uittenbogaard, geboren op 10 december 1926 te Meerkerk. Gehuwd op 9 juli 1952 met Barend Uittenbogaard, geboren op 29 januari 1928 te Langerak, zoon van Cornelis Uittenbogaard en Teuntje de Jong. (Zie 181)

Uit dit huwelijk:

1. Jacoba Uittenbogaard, geboren op 24 augustus 1954 te Meerkerk. Gehuwd op 29 maart 1973 te Meerkerk met Marten van der Veen, geboren op 10 oktober 1950 te Ferwerderadeel.

Uit dit huwelijk:

1. Arno van der Veen, geboren op 27 september 1973 te Leerbroek.

2. Rene van der Veen, geboren op 3 juni 1975 te Arkel.

2. Teuntje Uittenbogaard, geboren op 20 januari 1958 te Meerkerk. Gehuwd op 22 januari 1977 te Meerkerk met Dirk Cornelis Golverdingen, geboren op 16 december 1954 te Gorinchem.

Uit dit huwelijk:

1. Ella Golverdingen, geboren op 14 augustus 1978 te Arkel.

2. Peter Golverdingen, geboren op 3 april 1981 te Meerkerk.

3. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 1 mei 1963 te Meerkerk. Zie 402

4. Dirk Uittenbogaard, geboren op 13 oktober 1963 te Meerkerk. Zie 403 

5. Margaretha Uittenbogaard, geboren op 19 september 1967 te Meerkerk. Gehuwd op 27 september 1990 te Meerkerk met Teunis Kievith, geboren op 17 maart 1965 te Culemborg.

Uit dit huwelijk:

1. Lisanne Kievith, geboren op 3 februari 1995 te Meerkerk.

4 generaties v.l.n.r.: Barend, Cornelis, Annie en Cornelis Uittenbogaard.

 
270. Dirk Uittenbogaard, geboren op 4 juni 1930 te Meerkerk, overleden op 28 april 2011 te Alblasserwaard. Gehuwd op 12 oktober 1951 te Meerkerk met Klazina van der Ham, geboren op 27 november 1929 te Meerkerk.

Uit dit huwelijk:

1. Maarten Arie Uittenbogaard, geboren op 6 februari 1952 te Meerkerk. Zie 404 

2. Dirk Jacobus Uittenbogaard, geboren op 20 september 1962 te Meerkerk. Zie 405

3. Johannes Leendert Uittenbogaard, geboren op 24 maart 1968 te Meerkerk. Gehuwd op 23 augustus 1991 te Nieuwpoort met Erika Boer.
 
271. John Uittenbogaard, geboren op 22 maart 1921 te Boydon Iowa USA, overleden op 6 september 1990 te Sheldon Iowa USA. Gehuwd op 8 mei 1916 te ? met Loïs de Beste.

Uit dit huwelijk:

1. Roger Uittenbogaard, geboren op 23 oktober 1944 te Sanborn. Gehuwd met Suzanne Strang Spragg.

2. Elaine Uittenbogaard, geboren op 6 februari 1947 te Sanborn.
 
272. Dirk Uittenbogaard, geboren op 10 mei 1926 te Langerak. Gehuwd op 5 juni 1954 te Leerdam met Gijsbertina van der Maas, geboren op 29 maart 1931 te Leerdam.

Uit dit huwelijk:

1. Kasper Uittenbogaard, geboren op 10 oktober 1954 te Nieuw Lekkerland. Zie 406 

2. Mira Uittenbogaard, geboren op 31 augustus 1956 te Nieuw Lekkerland.

3. Hester Uittenbogaard, geboren op 14 maart 1958 te Nieuw Lekkerland.

4. Hugo Uittenbogaard, geboren op 21 juni 1961 te Nieuw Lekkerland.

5. Frank Uittenbogaard, geboren op 29 december 1962 te Nieuw Lekkerland.
 
273. Arie Uittenbogaard, geboren op 16 juli 1930 te Langerak. Gehuwd met Aafje van Dijk, geboren op 24 maart 1940 te Edam.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 15 juli 1960 te Groot Ammers. Zie 407 

2. Ellen Uittenbogaard, geboren op 27 januari 1962 te Groot Ammers, overleden op 12 november 1962 te Groot Ammers

3. Inge Uittenbogaard, geboren op 8 februari 1964 te Groot Ammers.

4. Koen Uittenbogaard, geboren op 19 juni 1965 te Groot Ammers. Gehuwd op 4 april 1997 te Groot Ammers met Wilhelmina Cornelia Korevaar, geboren op 28 oktober 1973 te Oud Alblas.

5. Martin Uittenbogaard, geboren op 31 mei 1967 te Groot Ammers. Zie 408 

6. Gerrit Uittenbogaard, geboren op 7 februari 1971
te Groot Ammers.
 
274. Andries Uittenbogaard, geboren op 10 maart 1032 te Langerak, overleden op 27 maart 1965 te Arkel. Gehuwd op 3 januari 1958 te Meerkerk met Maria Vuurens, geboren op 7 juli 1936 te Meerkerk.

Uit dit huwelijk:

1. Kees Uittenbogaard, geboren op 21 januari 1959 te Klaaswaal. Zie 409 

2. Nelleke Uittenbogaard, geboren op 15 februari 1960 te Klaaswaal.

3. Johan Uittenbogaard, geboren op 19 juni 1969 te Gorinchem.
 

275. Arie Gijsbertus Uittenbogaard, geboren op 29 september 1924 te Langerak. Gehuwd op 30 december 1948 te Schiedam met Cornelia Tilborg, geboren op 25 september 1925 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Uittenbogaard, geboren op 16 maart 1950 te Schiedam. Gehuwd (1) met Cornelis van Gaans, geboren op 31 oktober 1945 te Rotterdam. Gehuwd (2) met
Josua de Weerd.

Uit het 1e huwelijk:

1. Emmy van Gaans, geboren op 12 mei 1975 te Hardingsveld-Giessendam.

2. Diane van Gaans, geboren op 5 september 1977 te Hardingsveld-Giessendam.

Uit het 2e huwelijk:

3. Sanne de Weerd, geboren op 26 maart 1984 te Meppel.

2. Apalonia Uittenbogaard, geboren op 23 juli 1951 te Schiedam. Gehuwd op 13 december 1973 te Schiedam met Antonie (Tom) Bruinink, overleden op 4 september 2005.

Uit dit huwelijk:

1. Laura Bruinink, geboren op 19 januari 1978 te Piershil.

2. Jeroen Willem Bruinink, geboren op 26 februari 1985 te Piershil.

3. Adrina Uittenbogaard, geboren op 24 april 1953 te Schiedam. Gehuwd met Frans C. J. Westerholt, geboren op 4 augustus 1948 te Schiedam.

Uit dit huwelijk:

1. Robin Westerholt, geboren op 25 september 1989 te Rotterdam.

4. Arie Gerrit Uittenbogaard, geboren op 6 februari 1957 te Schiedam. Zie 410 

 
276. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 11 juni 1933 te Capelle a/d IJssel. Gehuwd (1) op 11 september 1957 te Schiedam met Sophia van der Ree, geboren op 9 juli 1935 te Schiedam, overleden op 10 juni 1963 te Schiedam. Gehuwd als weduwnaar zijnde op 25 augustus 1966 te Schiedam met Annie Stam, geboren op 26 april 1945 te Schiedam.

Uit het 1e huwelijk:

1. Mari Uittenbogaard, geboren op 20 februari 1960 te ?. Gehuwd op 22 september1995 te Oosterhout met Annemarie Kluijt, geboren op 1 maart 1970 te Hoofddorp.

Uit het 2e huwelijk:

2. Cornelis Johannes Uittenbogaard, geboren op 4 oktober 1968 te Schiedam.
 
277. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 25 november 1925 te Utrecht. Gehuwd op 15 oktober 1953 te Utrecht met Adriana Hillegina Wilhelmina van 't Veld, geboren op 1 juni 1931 te Nijkerk.

Uit dit huwelijk:

1. Adriana Hendrika Uittenbogaard, geboren op 17 februari 1955 te Hoogland.

2. Jacob Cornelis Uittenbogaard, geboren op 6 mei 1963 te Utrecht.
 

278. Johannes Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 20 juli 1886 te Bleiswijk, overleden op 13 februari 1956 te Rotterdam. Gehuwd op 19 juli 1916 te Rotterdam met Maria Schalkwijk, geboren op 4 maart 1895 te Reeuwijk, overleden op 23 juli 1977 te Rotterdam, dochter van Jan Schalkwijk en Stefina Velthuis.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Johanna
Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 1 mei 1916 te Rotterdam, overleden op 5 mei 1986 te Vlaardingen. Gehuwd op 26 juni 1963 te Rotterdam met Jan Steenhouwer, geboren op 22 september 1919 te Hellevoetssluis.

Uit dit huwelijk:

1. Beatrijs Maria Steenhouwer, geboren op 25 september 1964 te Amsterdam.

2. Johanna Dirkje Stefina Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 11 mei 1919 te Rotterdam. Gehuwd op 3 oktober 1945 te Rotterdam met Marinus Antonius Lussenburg, geboren op 24 juli 1921 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Corine Helene Lussenburg.

2. Henri Marinus Lussenburg.

3. Dirk Johannes Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 1 juli 1922 te Rotterdam. Zie 411

4. Johannes Gerardus Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 27 maart 1924 te Rotterdam. Zie 412

5. Cornelis Jan Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 27 januari 1926 te Rotterdam. Zie 413

6. Stefina Hermina Gerarda
Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 5 mei 1929. Gehuwd (1) op 1 augustus 1951 te Rotterdam met Pieter Zonne, geboren op 27 augustus 1931 te ?. Gehuwd in juli 1960 te Rotterdam met Aad Commijs, geboren op 27 januari 1931 te Rotterdam. (huwelijk ontbonden)

Uit het 1e huwelijk: (ontbonden)

1. Arie Zonne, geboren op 12 februari 1952 te Rotterdam.

7. Jan Cornelis Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 21 januari 1931 te Rotterdam. Zie 414

 

279. Johannes Hugo Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 27 januari 1899 te Zevenhuizen, overleden op 19 december 1971 te Oudewater. Gehuwd op 16 juli 1919 te Waddinxveen met Adriana Bontebal, geboren op 27 maart 1897 te Reeuwijk, overleden op 23 december 1972 te Oudewater.

Uit dit huwelijk:

1. Petronella
Johanna Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 15 juni 1926 te Den-Haag. Gehuwd op 2 juni 1948 te Oudewater met Anthonie Rietveld, geboren op 4 december 1919 te Oudewater.

Uit dit huwelijk:

1. Aria Adriana Rietveld, geboren op 22 februari 1949 te Oudewater.

 
280. Hugo Johannes Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 21 september 1901 te Zevenhuizen, overleden op 18 november 1990. Gehuwd op 7 september 1922 te Zevenhuizen met Margje Adriana van Dam, geboren op 24 februari 1901 te Stolwijk, overleden op 12 februari 1979 te Krimpen a/d IJssel

Uit dit huwelijk:

1.Jan Johannes Uittenbogaard, geboren op 3 mei 1925 te Zevenhuizen. Gehuwd op 14 december 1950 te Rotterdam met Geertruida Dirkje Verzijden, geboren op 2 september 1928 te Rotterdam.
 
281. Johannes Uitdenbogerd/Uitdenbogert, overleden op 7 september 1995 te Rotterdam. Gehuwd met Hillegonda Johanna Zwarts, geboren op 28 juni 1922 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Uittenbogaard, geboren op 27 mei 1943 te Rotterdam, overleden op 30 december 1943 te Rotterdam.

2. Henriette Uittenbogaard, geboren op 21 februari 1945 te Rotterdam.

3. Jan Uittenbogaard, geboren in 1947 te Rotterdam, overleden in 1959 te Rotterdam.
 

282. Matthijs Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 17 mei 1891 te Zoetermeer, overleden op 8 februari 1986 te Zoetermeer. Gehuwd op 13 maart 1924 te Zegwaard met Lena Hagers, geboren op 1 januari 1901 te Zegwaard, overleden op 16 november 1990 te Zoetermeer.

Uit dit huwelijk:

1. Jacoba
Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 27 september 1926 te Zegwaard. Gehuwd op 19 april 1955 te ? met Hendrik van der Wenden, geboren op 8 juni 1920 te Havelte.

Uit dit huwelijk:

1. Lena van der Wenden, geboren op12 september 1957 te Pijnacker.

2. Jansje van der Wenden, geboren op 14 oktober 1961 te Pijnacker.

3. Mathilda van der Wenden, geboren op 15 oktober 1963 te Pijnacker.

4. Andreas van der Wenden, geboren op 2 juli 1967 te Pijnacker.

2. Catharina Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 21 november 1928 te Zegwaard. Gehuwd op 2 oktober 1956 te Hilligersberg met Johannes Hagers, geboren op 20 januari 1917 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Arie Hagers, geboren op 18 juli 1961 te Overschie.

3. Arie Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 15 juni 1936 te Zegwaard. Gehuwd op 21 september 1990 te Numansdorp met Adriana van der Veer, geboren op 29 april 1939 te Klaaswaal.

 

283. Pieter Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 30 maart 1915 te Zoetermeer, overleden op 20 juni 1973 te Zoetermeer. Gehuwd met Gerritje van der Velden.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Pietertje
Uitdenbogerd/Uitdenbogert, geboren op 9 oktober 1952 te Rotterdam. Gehuwd op 22 juli 1987 te Groningen met Jan van 't Hof, geboren op 13 februari 1954 te Dordrecht.

Uit dit huwelijk:

1. Merel L. R. van 't Hof, geboren op 1juli 1988 te Groningen.

2. Michel Pieter J. van 't Hof, geboren op 28 november 1989 te Garrelsweer.

3. Lotte M.M. van 't Hof, geboren op 24 februari te Garrelsweer.

4. Vera Catharina van 't Hof, geboren op 24 mei 1994 te Garrelsweer.

 
284. Hendrikus Uitdenbogerd, geboren op 6 december 1914 te Bleiswijk, overleden op 29 juni 1953 te Naaldwijk. Gehuwd op 29 mei 1947 te Zoetermeer met Helena Jacoba van der Wees, geboren op 1 februari 1922 te Zoetermeer.

Uit dit huwelijk:

1. Jacoba Hendrika
Uitdenbogerd, geboren op 7 maart 1949 te Den-Haag.
 
285. Glen Uitdenbogerd, geboren op 25 april 1935 te Rosemount. Gehuwd op 10 mei 1963 te Dakota met Ione Gray, geboren op 27 juni 1936 te ?.

Uit dit huwelijk:

1. Debra
Uitdenbogerd, is geboren op 1 oktober 1965 te Dakota.
 

286. Klaas Uittenbogaard, fitter, geboren op 19 december 1884 te Hardinxveld, overleden op 2 maart 1951 te Leiden. Gehuwd (1) op 28 mei 1909 te Koudekerk a/d Rijn met Cornelia Esveld, geboren op 9 juni 1884 om 10:00 uur te Koudekerk wijk B nr. 146, overleden op 1 juli 1927 te Alphen a/d Rijn, dochter van Hendrik Esveld en Gerritje Dina de Jong. Gehuwd als weduwnaar zijnde op 22 mei 1928 te ? met Margaretha Petronella Plu, geboren op 19 mei 1890 te Leiden, overleden op 31 oktober 1982 te Leiden.

Uit het 1e huwelijk:

1. Lijntje G.D. Uittenbogaard, geboren op 13 september 1909 te Koudekerk a/d Rijn, overleden op 1 juni 1996 te Zaandam. Gehuwd op 20 februari 1935 te Zaandam met Dirk Hoogekamp, geboren op 21 december 1906 te Dinslaken, overleden op 3 juni 1969 te Purmerend.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Hoogekamp, geboren op 7 december 1936 te Zaandam.

2. Hendrik Jan Uittenbogaard, geboren op 3 juli 1911 te Koudekerk a/d Rijn, overleden op 26 augustus 1916 te Oudshoorn.

3. Willemijntje Uittenbogaard, geboren op 7 oktober 1912 te Kouderkerk a/d Rijn. Gehuwd op 12 juli 1934 te Zaandam met Dirk Schooneveld, geboren op 27 september 1909 te Edam, overleden op 14 november 1983 te Wormerveer.

Uit dit huwelijk:

1. Otto Schooneveld, geboren op 13 september 1935 te Koog a/d Zaan.

2. Nellie Schooneveld, geboren op 24 maart 1938 te Koog a/d Zaan.

3. Gretha Lydia Schooneveld, geboren op 20 augustus 1944 te Koog a/d Zaan.

4. Dea Schooneveld, geboren op 1 september 1947 te Koog a/d Zaan.

4. Hendrika Jannie Uittenbogaard, geboren op 28 juni 1926 te Alphan a/d Rijn. Gehuwd op 3 april 1948 te Leiden met Gerrit Nagtegaal, geboren op 2 januari 1925 te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1. Margaretha P.C. Nagtegaal, geboren op 17 januari 1949 te Leiden.

2. Wilhelmina Catharina Nagtegaal, geboren op 19 maart 1951 te Leiden.

3. Hendrika Jannie Nagtegaal, geboren op 16 juni 1954 te Leiden.

4. Gerrit Jan Nagtegaal, geboren op 6 februari 1963 te Leiden.

 

287. Gerrit Uittenbogaard, geboren op 13 januari 1889 te Hardinxveld, overleden in 1965. Gehuwd op 15 augustus 1912 te Oudewater met Sophia Hendrika van der Graaf, geboren op 5 februari 1887 te Oudewater, overleden op 31 oktober 1982 te Hilversum, dochter van Pieter van de Graaf en Margrietha Jansen.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Uittenbogaard, geboren op 11 januari 1913 te Oudewater. Zie 415 

2. Lijntje Uittenbogaard, geboren op 24 april 1915 te Oudewater, overleden op 23 februari 1983 te Hilversum. Gehuwd op 8 maart 1940 te Hilversum met Peter Wilhelmus Vedder, geboren op 27 augustus 1918 te Hilversum.

Uit dit huwelijk:

1. Petronella S.H. Vedder, geboren op 11 juni 1939 te Hilversum.

2. Sophia H.P. Vedder, geboren op 17 april 1941 te Hilversum.

3. Lijntje Marg. Vedder, geboren op 27 juli 1946 te Hilversum.

3. Sophia Hendrika Uittenbogaard, geboren op 2 februari 1917 te Oudewater, overleden op 3 juli 1989 te Hilversum. Gehuwd op 26 juli 1938 te Hilversum met Hendrikus van de Krift, geboren op 29 oktober 1915 te Jutphaas.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikus van de Krift.

2. Albertina Hendrika van de Krift, geboren op 14 oktober 1955 te Hilversum.

3. Yvonne van de Krift.

4. Jan Uittenbogaard, geboren op 8 augustus 1920 te Oudewater, overleden op 16 februari 1921 te Oudewater.

5. Margrietha Uittenbogaard, geboren op 21 juli 1922 te Oudewater. Gehuwd op 4 juni 1943 te Soest met Gerardus Antonius Groenestein, geboren op 17 augustus 1922 te Soest. Hij is overleden op 24 januari 1997.

Uit dit huwelijk:

1. Margarietha G. Uittenbogaard, geboren op 22 mei 1943 te Hilversum.

2. Sophia Hendrika Uittenbogaard, geboren op 25 januari 1948 te Soest.

3. Johanna Maria Uittenbogaard, geboren op 4 januari 1952 te Soest.

 
288. Pieter Uittenbogaard, geboren op 10 november 1894 te Giessendam, overleden op 21 april 1973 te Zaandam. Gehuwd op 13 maart 1920 te Sliedrecht met Willemijntje Versluis, geboren op 9 september 1898 te Sliedrecht, overleden op 20 september 1982 te Zaandam.

 

Pieter Uittenbogaard & Willemijntje Versluis.

Uit dit huwelijk:

1. Grietje Uittenbogaard, geboren op 9 juni 1921 te Sliedrecht. Gehuwd op 5 augustus 1942 te Zaandam met Cornelis Moerland, geboren op 21 september 1992 te Sloten.

Uit dit huwelijk:

1. Maria W. Moerland, geboren op 22 september 1947 te Westzaan.

2. Willemijntje M. Moerland, geboren op 10 juni 1949 te Westzaan.

3. Josina Moerland, geboren op 22 november 1954 te Zaandam.

2. Jan Uittenbogaard, geboren op 14 november 1927 te Hardinxveld. Zie 416

3. Willemijntje Uittenbogaard, geboren op 5 augustus 1935 te Zaandam. Gehuwd op 30 mei 1956 te Zaandam met Willem Biere, geboren op 21 april 1930 te Nieuwedam.

Uit dit huwelijk:

1. Joke Biere, geboren op 25 juni 1957 te Zaandam.

2. Anita Biere, geboren op 23 mei 1959 te Zaandam.

3. Marijke Biere, geboren op 28 mei 1962 te Zaandam.

 

289. Jan Uittenbogaard, geboren op 23 november 1904 te Giessendam, overleden op 20 mei 1985 te Katwijk. Gehuwd op 4 maart 1927 met Maaike Brouwer, geboren op 17 november 1902 te Meerkerk, overleden op 23 april 1979 te Wassenaar

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Cornelia Uittenbogaard, geboren op 11 februari 1928 te Wassenaar, overleden op 8 april 1997 te Harderwijk. Gehuwd op 11 november 1953 te Wassenaar met Adrianus Franciscus Joseph van der AA, geboren op 19 maart 1929 te Wassenaar.

Uit dit huwelijk:

1. Marian van der AA, geboren op 8 april 1955 te Wassenaar.

2. Jolanda van der AA, geboren op 4 oktober 1957 te Wassenaar.

2. Jan Uittenbogaard, geboren op 8 april 1933 te Wassenaar. Gehuwd op 2 augustus 1967 te Wassenaar met Johanna Maria Strooker, geboren op 5 augustus 1946 te Wassenaar.

3. Lijntje Uittenbogaard, geboren op 16 september 1937 te Wassenaar, overleden op 23 september 1991 te Wassenaar. Gehuwd op 9 januari 1964 te Wassenaar met Hubertus Leonardus Jeroen van Leeuwen, geboren op 10 november 1932 te Wassenaar.

Uit dit huwelijk:

1. Markus Anthonius van Leeuwen, geboren op 26 januari 1964 te Den Haag.

2. Erik Stephanus van Leeuwen, geboren op 21 mei 1967 te Wassenaar.

 

290. Jan Uittenbogaard, geboren op 18 augustus 1902 te Arnhem, overleden op 16 november 1979 te Ede. Gehuwd op 1 maart 1931 te Den Haag met Nel Maria Ypma (Ipema), geboren op 4 december 1904 te Den Haag, overleden op 16 november 1985 te Ede.

Uit dit huwelijk:

1. Elzemaria Uittenbogaard, geboren op 22 maart 1932 te Den Haag.

2. Robert Erik Uittenbogaard, geboren op 5 november 1934 te Den Haag. Zie 417 

3. Hanneke Marijke Uittenbogaard, geboren op 21 juni 1937 te Den Haag. Gehuwd op 1 juli 1966 te Arnhem met Robert Johannes Frie, geboren op 5 augustus 1934 te Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Elze Marijke Frie, geboren op 22 november 1968 te Utrecht.

2. Martijn Robert Frie, geboren op 12 mei 1970 te Utrecht.

4. Berthil Peter Uittenbogaard, geboren op 29 maart 1947 te Arnhem. Zie 418 

5. Annette Marita Uittenbogaard, geboren op 30 juni 1951 te Arnhem. Gehuwd op 14 juni 1973 te Baarn met Petrus Jacobus van de Giessen, geboren op 25 februari 1949 te Wierden.

Uit dit huwelijk:

1. Marijke Jolande van de Giessen, geboren op 13 oktober 1978 te Apeldoorn.

2. Erik Matthijs van de Giessen, geboren op 20 augustus 1981 te Apeldoorn.

3. Anneke Marinde van de Giessen, geboren op 26 juni 1985 te Apeldoorn.

 
291. Hendrik Uittenbogaard, geboren op 24 september 1903 te Arnhem, overleden op 14 mei 1980 te Amstelveen. Gehuwd met Theodora Albertina Boxman, geboren op 4 oktober 1904 te Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Uittenbogaard, geboren op 20 augustus 1932 te Amsterdam. Zie 419 

2. Hendrik Theodoor Uittenbogaard, geboren op 13 augustus 1934 te Amsterdam. Zie 420 

3. Johannes Uittenbogaard, geboren op 28 december 1936 te Amsterdam. Zie 421 

4. Cornelis Marius Uittenbogaard, geboren op 28 april 1940 te Nieuwer-Amstel. Zie 422

5. Theodoor Albert Uittenbogaard, geboren op 10 april 1946 te ?. Gehuwd op 24 juni 2010 te ? met Béanke Manja Harting, geboren op 28 november 1945
te Nijmegen.
 
292. Jan Uittenbogaard, geboren op 10 juli 1913 te Bodegraven, overleden op 7 november 1980 te Boskoop. Gehuwd op 25 januari 1940 te Boskoop met Geertruida Adriana van Tol, geboren op 17 december 1916 te Boskoop.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Jan Uittenbogaard, geboren op 2 juni 1946 te Leiden. Zie 423

2. Hendrik Uittenbogaard, geboren op 23 november 1949 te Leiden. Zie 424 
 

293. Harko Uittenbogaard, geboren op 15 augustus 1917 te Bodegraven. Gehuwd op 24 juli 1943 met Margaretha Waak, geboren op 2 juli 1915 te Knottendorf (Dld)

Uit dit huwelijk:

1. Christina H. Uittenbogaard, geboren op 6 september 1945 te Hazerswoude. Gehuwd op 24 augustus 1966 met Simon Robbert Hardon, geboren op 6 augustus 1966 te Den Haag.

Uit dit huwelijk:

1. Miranda Hardon, geboren op 30 juni 1982 te Den Haag.

2. Harko Uittenbogaard, geboren op 21 juni 1951 te Voorburg. Zie 425 

3. Leny Uittenbogaard, geboren op 28 december 1955 te Den Haag. Gehuwd op 10 maart 1977 te ? met Rob Parlevliet, geboren op 30 januari 1955 te Den Haag.

Uit dit huwelijk:

1. Robert Parlevliet, geboren op 28 mei 1982 te Den Haag.

 

294. Arie Uittenbogaard, geboren op 28 september 1907 te Stolwijk, overleden op 13 februari 1970 te Stolwijk. Gehuwd op 4 maart 1938 te Polsbroek met Dirkje Aartje de Pater, geboren op 7 juli 1912 te Polsbroek, overleden op 13 februari 1970 te Stolwijk, dochter van Teunis de Pater en Annigje Rijneveld.

Uit dit huwelijk:

1. Lena Maria Uittenbogaard, geboren op 7 februari 1939 te Stolwijk. Gehuwd op 12 mei 1960 met Gerrit Jacobus de Bruin, geboren op 5 januari 1932 te Zegveld.

Uit dit huwelijk:

1. Jannetje de Bruin, geboren op 19 september 1962 te Zegveld.

2. Dirkje Aartje de Bruin, geboren op 5 april 1966 te Zegveld.

3. Gretha Maria de Bruin, geboren op 6 oktober 1969 te Zegveld.

2. Annigje Uittenbogaard, geboren op 23 maart 1940 te Stolwijk. Gehuwd op 6 april 1961 te Stolwijk met Nicolaas Blonk, geboren op 27 september 1938 te Stolwijk.

Uit dit huwelijk:

1. Dirkje Blonk, geboren op 25 februari 1962 te Stolwijk.

2. Annigje Jacoba Blonk, geboren op 17 maart 1963 te Stolwijk.

3. Leendert Blonk, geboren op 10 mei 1969 te Stolwijk.

4. Adriaan Blonk, geboren op 8 mei 1970 te Stolwijk.

5. Arno Blonk, geboren op 21 februari 1972 te Stolwijk.

3. Willem Uittenbogaard, geboren op 30 augustus 1941 te Stolwijk. Zie 426 

4. Aartje Uittenbogaard, geboren op 25 maart 1943 te Stolwijk. Gehuwd op 26 februari 1963 te Stolwijk met Jan Palsgraaf, geboren op 27 februari te Nieuwerkerk a/d IJssel.

Uit dit huwelijk:

1. Marinus Palsgraaf, geboren op 26 december 1963 te Nieuwerkerk a/d IJssel.

2. Arie Palsgraaf, geboren op 26 november 1965 te Gouda.

3. Jan Willem Palsgraaf, geboren op 20 juli 1967 te Gouda.

4. Aartje Maria Palsgraaf, geboren op 12 juli 1971 te Leiden.

5. Johanna Uittenbogaard, geboren op 24 augustus 1944 te Stolwijk. Gehuwd op 18 april 1968 te Stolwijk met Jan van Dolder, geboren op 9 augustus 1940 te Alphen a/d Rijn.

Uit dit huwelijk:

1. Maartje van Dolder, geboren op 28 februari 1969 te Stolwijk.

2. Maarten Jan van Dolder, geboren op 18 juli 1972 te Stolwijk.

3. Dirkje Johanna van Dolder, geboren op 22 oktober 1975 te Stolwijk.

4. Annigje Maria van Dolder, geboren op 18 december te Stolwijk.

6. Teunis Uittenbogaard, geboren op 13 juni 1947 te Stolwijk. Zie 427

7. Pietje Maria Uittenbogaard, geboren op 16 maart 1949 te Stolwijk. Gehuwd op 30 december 1970 te Stolwijk met Govert van Erk, geboren op Nieuwerkerk a/d IJssel.

Uit dit huwelijk:

1. Cora Margretha van Erk, geboren op17 oktober 1971 te Nieuwerkerk a/d IJssel.

2. Dirk Aart van Erk, geboren op 1 februari 1973 te Nieuwerkerk a/d IJssel.

3. Arita Maria van Erk, geboren op 6 juli 1979 te Nieuwerkerk a/d IJssel.

4. Aartje Janna van Erk, geboren op 5 januari ?? te Nieuwerkerk a/d IJssel.

Arie Uittenbogaard, met zijn kinderen, v.l.n.r. Lena Maria, Johanna, Teunis, Aartje, Annigje, Willem en Pietje Maria.

 
295. Willem Uittenbogaard, geboren op 17 september 1908 te Stolwijk, overleden op 23 november 1989 te Gouda. Gehuwd (1) op 1 februari 1933 te Gouderak met Geertje Speksnijder, geboren op 22 september 1909 te Gouderak, overleden op 29 januari 1997 te Gouda, dochter van Floor Speksnijder en Geertje de Lelij. Geertje huwde op 19 september 1949 te Gouda met Adrianus Agten. Gehuwd (2) te Hoorn met Catharina Beerding, geboren op 4 februari 1916 te Hoorn, overleden op 10 september 1992 te Gouda.

 

Willem Uittenbogaard.

Uit het 1e huwelijk:

1. Hendrika Uittenbogaard, geboren op 10 juni 1933 te Schiedam, overleden op 18 januari 1990 te Arnhem. Gehuwd (1) met Kees Gardenier. Gehuwd (2) op 23 december 1987 te Arnhem met Gerrit Jan Hoonakker, geboren op 19 oktober 1943 te Amsterdam.

2. Willie Uittenbogaard, is geboren op 25 maart 1941 te Schiedam. Gehuwd op 2 januari 1963 te Gouda met Cornelis Christinus Honkoop, geboren op 12 mei 1938 te Stolwijk, zoon van Gerrit Honkoop en Aaltje Gerrigje Koolwijk.

Uit dit huwelijk:

1. Justin Honkoop, geboren op 17 april 1967 te Bergambacht.

2. Dennis Honkoop, geboren op 23 juli 1971 te Bergambacht.

3. Geertruida Uittenbogaard, geboren op 17 september 1943 te Schiedam. Gehuwd op 17 september 1965 te Gouda met Victorio Boccardo, geboren op 26 januari 1939 te Terrassa Padua (Ita)

Uit dit huwelijk:

1. Mirjam Boccardo, geboren op 2 mei 1967 te Biella (Ita)

2. Florido Boccardo, geboren op 27 juni 1968 te Biella (Ita)

Uit het 2e huwelijk:

4. Christiaan Uittenbogaard, geboren op 13 december 1960 te Gouda. Zie 428 

Willem Uittenbogaard & Catharina Beerding.

 
296. Arie Uittenbogaard, geboren op 16 maart 1912 te Stolwijk, overleden op 14 oktober 1998 te Gouda. Gehuwd op 20 mei 1938 te Bergambacht met Neeltje Johanna (Nel) de Graaf, geboren op 4 februari 1913 te Bergambacht, overleden op 31 maart 1980 te Gouda.

 

Huwelijksfoto van Arie en Nel op 20 mei 1938 te Bergambacht.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob Uittenbogaard, geboren op 18 augustus 1941 te Stolwijk. Zie 429

Arie Uittenbogaard en Nel de Graaf, met zoon Jacob Uittenbogaard. Foto vermoedelijk genomen direct na de 2e wereldoorlog.

 

 

Foto's van Jacob Uittenbogaard: Staande: Jacob Uittenbogaard en Hendrika Anker. Zittend: mijn grootouders, Arie Uittenbogaard en Nel de Graaf.

Waarschijnlijk genomen in het cafe van Opa en Oma aan de Goudscheweg, einde 50-er/begin 60-er jaren ?

 

Links boven: Jacob Uittenbogaard geboren 28 februari 1925 generatie (Oom). Rechts boven Jacob Uittenbogaard geboren 18 augustus 1941 generatie. Links onder Jacob Uittenbogaard geboren 1 maart 1950 generatie (Neef) Rechts onder: Jacob Uittenbogaard geboren 12 oktober 1883 Generatie ( Opa ) Zal ook wel begin 60 jaren geweest zijn in het café van OPA.

 
297. Johan Klaas (Han) Uittenbogaard, geboren op 11 augustus 1913 te Stolwijk, overleden op 30 mei 1992 te Gouda. Gehuwd op 31 mei 1946 met Johanna Maria Both, geboren op 10 september 1917 te Stolwijk, overleden op 15 juni 2011 te Stolwijk.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob Uittenbogaard, geboren op 15 september 1947 te Stolwijk, overleden op 16 september 1947 te Stolwijk.

2. Jacob Uittenbogaard, geboren op 1 maart 1950 te Stolwijk. Zie 430

 

Johan Klaas Uittenbogaard.

 
298. Jacob Uittenbogaard, geboren op 28 februari 1925 te Stolwijk, overleden op 25 februari 2003 te Stolwijk. Gehuwd op 24 maart 1955 te Moordrecht met Antje Fluit, geboren op 8 oktober 1931 te Moordrecht, overleden op 12 juni 2004 te Melick.

 

Jacob Uittenbogaard & Antje Fluit.

Uit dit huwelijk:

1. Adriana Hendrika Uittenbogaard, geboren op 29 oktober 1956 te Stolwijk. Gehuwd op 4 december 1975 te Stolwijk met Hendrik Marinus Wiersma, geboren op 19 oktober 1952 te Heerlen.

Uit dit huwelijk:

1. Tamara Wiersma, geboren op 18 januari 1978 te Gouda.

2. Sanne Wiersma, geboren op 21 augustus 1983 te Gouda.

2. Hendrika Adriana Uittenbogaard, is geboren op 3 augustus 1959 te Stolwijk. Gehuwd op 31 oktober 1980 te Stolwijk met Adrianus Stubbe, geboren op 22 juni 1956 te Stolwijk.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Stubbe, geboren op 1 april 1983 te Stolwijk.

2. Jacolien Stubbe, geboren op 26 januari te Stolwijk.

 

299. Dirk Uittenbogaard, geboren op 1 december 1913 te Zegveld, overleden op 26 maart 1984 te Woerden. Gehuwd op 25 november 1948 te Waddinxveen met Johanna Troost, geboren op 20 oktober 1924 te Waddinxveen.

Uit dit huwelijk:

1. Maartje Uittenbogaard, geboren op 8 december 1949 te Zegveld. Gehuwd op 13 maart 1970 te Zegveld met Jan Angenent, geboren op 7 november 1939 te Meije.

Uit dit huwelijk:

1. Marjan Angenent, geboren op 16 september 1972 te Zegveld. Gehuwd met Nico Blok.

Kinderen.

1. Kim Angenent. (uit een eerder huwelijk)

Uit het huwelijk met Nico Blok.

2. Tiffany Blok, geboren in 2002.

3. Stanley Blok, geboren in 2005.

2. Michael Angenent, geboren op 17 mei 1977 te Zegveld.

2. Johannes Uittenbogaard, geboren op 25 november1950 te Zegveld. Zie 431 

3. Catharina Uittenbogaard, geboren op 9 juli 1952 te Zegveld. Gehuwd op 12 september 1975 te Zegveld met Klaas Jan de Knikker, geboren op 31 maart 1948 te Woerden.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Annemarie de Knikker, geboren op 15 juni 1978 te Zegveld.

2. Aart Jan de Knikker, ?

3. Henriette de Knikker, geboren op 8 juni 1985 te Zegveld.

4. Johanna Uittenbogaard, geboren op 24 januari 1955 te Zegveld. Gehuwd op 17 mei 1974 te Zegveld met Matthijs Angenent, geboren op 14 november 1944 te Zegveld.

Uit dit huwelijk:

1. Anita Anganent, geboren op 15 mei 1975 te Zegveld.

2. Mieke Angenent, geboren op 12 maart 1977 te Zegveld. Gehuwd met ? Würsten.

Uit dit huwelijk:

1. Ricardo Würsten.

2. Joëlle Würsten.

3. ??

3. Marijke Angenent, geboren op 27 december 1979 te Zegveld. Gehuwd met ? Uit dit huwelijk 2 kinderen.

4. Lydia Angenent, geboren op 5 oktober 1984 te Zegveld.

5. Joziena Uittenbogaard, geboren op 13 september 1958 te Zegveld. Gehuwd op 21 november 1986 te Zegveld met André Voorend, geboren op 14 maart 1962 te Zegveld.

Uit dit huwelijk:

1. Samantha Johanna Voorend, geboren op 15 juli 1990 te Zegveld.

2. Stefan Voorend, geboren op 26 december 1992 te Zegveld.

 
300. Hendrik Uittenbogaard, geboren op 26 mei 1918 te Zegveld, overleden 17 maart 1961 te Rotterdam. Gehuwd met Elisabeth Leunisse, geboren op 18 januari 1925 te ?.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Uittenbogaard, geboren op 14 september 1944 te Rotterdam. Zie 432 

2. Johannes Machiel Uittenbogaard, geboren op 29 december 1945 te Rotterdam. Zie 433
 

301. Laurens Uittenbogaard, geboren op 30 maart 1928 te Zegveld. Gehuwd op 18 september 1947 te Waddinxveen met Antje Roos, geboren op 13 mei 1926 te Waddinxveen, overleden op 28 juni 2014.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Uittenbogaard, geboren op 4 maart 1948 te Zegveld. Zie 434 

2. Hendrika Uittenbogaard, geboren op 30 november 1949 te Zegveld. Gehuwd (1) met Hans Pfaff. (huwelijk ontbonden) Gehuwd (2) met Piet C. van Velsen.

Uit het 1e huwelijk:

1. Antoinette H.C. Pfaff, geboren op 9 oktober 1971 te Woerden. Gehuwd met Michel Haug.

Uit dit huwelijk:

1. Sander Haug.

2. Britt Haug.

3. Danique Haug.

2. Laurens (Lauwri) Pfaff, geboren op 12 februari 1975 te Zegveld, overleden in 2010. Gehuwd met Petra Anker.

3. Peter Johan Pfaff, geboren op 22 februari 1979 te Zegveld. Gehuwd met Miranda ?.

Uit dit huwelijk.

1. Vigo Pfaff.

3. Maarten Uittenbogaard, geboren op 21 februari 1951 te Woerden. Zie 435 

4. Catharina Hendrika Uittenbogaard, geboren op 16 februari 1953 te Zegveld. Gehuwd op 10 december 1975 te Zegveld met Johan Peter de Bruijn, geboren op 21 januari 1951 te Zegveld, overleden in 2009.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina H.M. (Angela) de Bruijn, geboren op 18 november 1981 te Bombay. Gehuwd met Siem de Jong.

Uit dit huwelijk:

1. Tim de Jong.

2. Bas de Jong.

2. Johan Peter A. (Akbar) de Bruijn, geboren op 28 juli 1984 te Bombay. Relatie met Ramona Muller.

5. Antoinette L. Uittenbogaard, geboren op 27 oktober 1954 te Zegveld. Gehuwd op 10 december 1980 te Zegveld met Willem Leendert Hoogerbrugge, geboren op 13 maart 1947 te Zegveld.

Uit dit huwelijk:

1. Leendert Cornelis Hoogerbrugge, geboren op 18 juni 1982 te Zegveld. Gehuwd in 2009 met ?.

2. Laura Antoinette Hoogerbrugge, geboren op 30 april 1984 te Zegveld. Gehuwd in 2009 met Giovanni Grado.

6. Laurens Uittenbogaard, geboren op 21 juni 1957 te Zegveld. Zie 436 

7. Elizabeth Irene Uittenbogaard, geboren op 11 september 1958 te Zegveld. Gehuwd op 5 maart 1980 te Zegveld met Peter Kastelein, geboren op 4 mei 1957 te Zegveld.

Uit dit huwelijk:

1. Niels Kastelein, geboren op 4 augustus 1983 te Zegveld.

2. Antoinette Irene Kastelein, geboren op 3 december te Zegveld.

8. Lucienne S. Uittenbogaard, geboren op 10 december 1961 te Zegveld. Gehuwd op 10 april 1985 te Zegveld met Bernard Hendrik Teunis van Vliet, geboren op 31 maart 1958 te Zwammerdam.

Uit dit huwelijk:

1. Richard L.H. van Vliet, geboren op 5 maart 1987 te Woerden.

2. Jolanda Anne J. van Vliet, geboren op 27 oktober 1988 te Zegveld.

3. Esther Simone van Vliet, geboren op 9 februari 1992 te Zegveld.

9. Miranda Elvira Uittenbogaard, geboren op 10 mei 1963 te Zegveld. Gehuwd op 23 november 1985 te Zegveld met Jeronius Muis, geboren op 23 april 1961 te Zegveld.

Uit dit huwelijk:

1. Amanda Muis, geboren op 3 oktober 1986 te Zegveld.

2. Johannes Pieter Muis, geboren op 10 december 1988 te Zegveld.

3. Raymond L. Muis, geboren op 9 februari 1992 te Zegveld.

10. Yvonne M. Uittenbogaard, geboren op 18 oktober 1964 te Zegveld. Gehuwd op 22 juni 1988 te Zegveld met John Tamse, geboren op 13 april 1966 te Woerden.

Uit dit huwelijk:

1. Simone Tamse, geboren op 20 april 1994 te Zegveld.

2. Julian Tamse, geboren op 23 oktober 2000 te Zegveld.

 

302. Willem Uittenbogaard, geboren op 27 mei 1931 te Zegveld. Gehuwd met Henriette Hendrika van Rossum, geboren op 3 juli 1932 te Woerdense Verlaat.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Anna Uittenbogaard, geboren op 31 december 1958 te Woerden. Relatie met Theodorus Bakker, geboren op 17 januari 1955 te ?.

Uit deze relatie:

1. Susanne Bakker, geboren te Nieuwkoop.

2. Catharina H. Uittenbogaard, geboren op 10 juni 1961 te Woerden.

3. Rene Uittenbogaard, geboren op 8 augustus 1967 te Woerden. Zie 437

 
303. Dirk Uittenbogaard, geboren op 8 januari 1924 te Zegveld. Gehuwd op 29 december 1949 te IJsselstein met Geertruida Hendrika Weiermans, geboren op 24 december 1922 te IJsselstein.

Uit dit huwelijk

1. Dick Uittenbogaard, geboren op 18 september 1951 te Alkmaar. Zie 438

2. Geraldine Uittenbogaard, geboren op 11 januari 1953 te Alkmaar.
 

304. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 15 juli 1929 te Zegveld. Gehuwd te Zegveld op 3 december 1953 met Klazina Berkelaar, geboren op 27 juli 1931 te Zegveld.

Uit dit huwelijk:

1. Petronella Uittenbogaard, geboren op 24 oktober 1954 te Woerden. Gehuwd op 6 juli 1979 te Bodegraven met Aris Molenaar, geboren op 29 juli te Zwammerdam.

Uit dit huwelijk:

1. Annemieke Molenaar, geboren op 6 januari 1982 te Woerden.

2. Arjan Molenaar, geboren op 24 januari 1985 te Woerden.

2. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 12 september 1958 te Woerden. Zie 439

 
305. Willem Jan Uittenbogaard, geboren op 25 februari 1931 te Zegveld. Gehuwd te Woerden op 16 december 1954 met Magdalena Katharina de Knijff, geboren op 10 juli 1931 te Woerden.

Uit dit huwelijk

1. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 31 oktober 1955 te Woerden.

2. Pieter Uittenbogaard, geboren op 7 februari 1958 te Woerden.

3. Erik Uittenbogaard, geboren op 10 november 1959 te Woerden. Zie 440
 

306. Johannes Uittenbogaard, geboren op 25 oktober 1925 te Utrecht, overleden op 4 juli 1968 te Ede. Gehuwd op 22 november 1949 te Vreeswijk met Metje Kool, geboren op 18 september 1923 te Hagestein.

Johannes en Metje Uittenbogaard-Kool.

 

 

Uit dit huwelijk:

1. Jacob Uittenbogaard, geboren op 5 december 1950 te Ede. Zie 441 

2. Janna Maria Uittenbogaard, geboren op 24 augustus 1952 te Ede. Gehuwd op 30 januari 1972 te Ede met Mijndert van den Dolder.

Uit dit huwelijk: (ontbonden)

1. Willem Alexander v/d Dolder, geboren op 21 augustus 1972 te Ede.

Janna kreeg nog een kind toen zij ongehuwd was

2. Giovanni Uittenbogaard, geboren op 16 december 1975 te Westkapelle.

3. Anna Uittenbogaard, geboren op 28 april 1954 te Ede. Gehuwd op 18 september 1981 te Westkapelle met Peter van Iwaarden, geboren op 16 januari 1963 te Oost Souburg.

Uit dit huwelijk:

1. Janna Maria van Iwaarden, geboren op 30 december 1981 te Vlissingen.

2. Jacomina Catharina Anna van Iwaarden, geboren op 20 juni 1984 te Vlissingen.

3. Inge Anna Francina van Iwaarden, geboren op 20 maart 1987 te Vlissingen.

4. Dirk van Iwaarden, geboren op 26 juni 1992 te Vlissingen.

4. Adriana Anna Uittenbogaard, geboren op 21 september 1961 te Ede. Gehuwd op 12 augustus 1983 te Westkapelle met Jan Wielemaker, geboren op 21 januari 1954 te Veere.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmina Jane Wielemaker, geboren op 30 januari 1986 te Vlissingen.

5. Wilhelmina Uittenbogaard, geboren op 21 september 1961 te Ede.

 
307. Jan Adriaan Uittenbogaard, geboren op 26 mei 1917 te Boskoop. Gehuwd op 30 juli 1947 te Hardinxveld met Jannigje Adriaantje de Bruin, geboren op 4 januari 1919 te Giessendam.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Uittenbogaard, geboren op 22 december 1949 te Sliedrecht. Zie 442 

2. Marjoleintje Uittenbogaard, geboren op 30 augustus 1957 te Geertruidenberg.

3. Ariëtte Uittenbogaard, geboren op 10 september 1960 te Geertruidenberg.

4. Arie Uittenbogaard, geboren op 21 februari 1962 te Groningen. Zie 443 
 
308. Arie Uittenbogaard, geboren op 27 augustus 1920 te Hardinxveld-Giessendam, overleden op 9 juni 1992 te Sliedrecht. Gehuwd op 16 februari 1951 Hardinxveld-Giessendam met Cornelia Meerkerk.

Arie Uittenbogaard.

Uit dit huwelijk:

1. Jozina Johanna Uittenbogaard, geboren op 9 september 1955 te Inverness (Schotland). Gehuwd met Jan Plieger, geboren te Lexmond.

 
309. Willem Uittenbogaard, geboren op 5 februari 1922 te Hardinxveld-Giessendam. Gehuwd op 12 december 1950 te Giessendam met Pietertje Konijnenburg, geboren op 11 februari 1929 te Hardinxveld-Giessendam.

Willem Uittenbogaard.

Uit dit huwelijk:

1. Jozina Jannie Uittenbogaard, geboren op 17 augustus 1960 te Hardinxveld-Giessendam. Gehuwd op 12 juli 1984 te Hardinxveld-Giessendam met Jacob de Keizer, geboren op 4 maart 1957 te Werkendam.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob Pieter de Keizer, geboren op 6 maart 1987 te Sleeuwijk.

 

310. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 27 juli 1923 te Hardinxveld-Giessendam, overleden op 8 juni 1990 te Sliedrecht. Gehuwd op 21 oktober 1947 te Sliedrecht met Johanna van Wijngaarden, geboren op 10 oktober 1922 te Sliedrecht.

Cornelis Uittenbogaard & Johanna van Wijngaarden.

Uit dit huwelijk:

1. Arie Cornelis Uittenbogaard, geboren op 22 oktober 1950 te Rotterdam. Zie 444

 
311. Jan Adriaan Uittenbogaard, geboren op 13 juni 1913 te Boskoop, overleden op 31 juli 1969 te Pijnacker. Gehuwd op 25 oktober 1939 te Zutphen met Hendrina Kranenburg, geboren op 18 december 1915 te Zutphen.

Jan Adriaan Uittenbogaard & Hendrina Kranenburg.

Uit dit huwelijk:

1. Marjan Uittenbogaard, geboren op 8 maart 1941 te Arnhem. Gehuwd op 25 september 1971 te Pijnacker met Doris Kohlmann, geboren op 20 mei 1951 te Hemert.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Jan Kohlmann, geboren op 25 februari 1972 te Delft.

2. Nicoline Kohlmann, geboren op 11 april 1974 te Delft.

3. Madelon Kohlmann, geboren op 3 januari 1979 te Delft.

 
312. Ferdinand August Carl Uittenbogaard, geboren op 9 maart 1917 te Boskoop, overleden op 6 januari 1998 te ?. Gehuwd op 17 april 1937 te Gouda met Maria Koerts, geboren op 20 augustus 1915 te Gouda.

Ferdinand August Carl Uittenbogaard en Maria Koerts, op hun verlovingsdag.

Maria & Ferdinand,  Maartje en Neeltje.

 

 

Maartje in het midden: links Dirk en rechts Nelleke.

Uit dit huwelijk:

1. Maartje Uittenbogaard, geboren op 2 december 1937 te Gouda, overleden op 21 april 2012 te ?. Gehuwd op 7 april 1959 te Haarlem met Gerard Karel Pieter van den Haak, geboren op 22 juli 1936 te Haarlem.

Gerard en Maartje van den Haak-Uittenbogaard.

Uit dit huwelijk:

1. Brigitte Antoinette van den Haak, geboren op 25 december 1959 te Haarlem, op 18 mei 1981 te Haarlem Gehuwd met Bjarne Nykjar, geboren
op 17 maart 1956 te Udby (Denemarken).

Uit dit huwelijk

1. Madé Nykjar, geboren op 14 maart 1996 te Beverwijk.

Bjarne, Brigitte en Madé.

2. Neeltje Maria (Nelleke) Uittenbogaard, geboren op 21 januari 1942 te Gouda. Gehuwd op 26 november 1963 te Haarlem met Pieter Jochem Buthker, geboren op 27 januari 1938 te Haarlem.
 

Uit dit huwelijk:

1. Esther Hermina Maria Buthker, geboren op 8 juli 1965 te Haarlem. Gehuwd op 23 juni 1999 met Jannes Franciscus van der Werff, geboren 4 oktober 1965

Uit dit huwelijk:

1. Tim Franciscus Jochem van der Werff, geboren op 8 oktober 1998 te ?.

2. Maud Nelleke Willemijn van der Werff, geboren op 7 april 2000 te ?.

3. Suus Madelief van der Werff, geboren op 18 oktober 2004 te ?.

2. Marieke H. Buthker, geboren op 5 april 1968 te ?. Gehuwd (1) op 18 augustus 1995 met Peter Boudewijn Scholten. (huwelijk ontbonden). Gehuwd (2) op 9 juli 1999 te ? met Edwin van Maas, geboren 9 april 1987 te ?.

Uit het 2e huwelijk:

1. Daniel Jochem Jacobus van Maas, geboren op 11 maart 1999 te ?.

2. Wessel Edwin van Maas, geboren 5 juni 2002 te ?.

Nelleke.

Peter met kleinzoon Tim.

   

Esther met Maud.

Suusje.

 

Marieke, Daniel, Wessel en Edwin.

 

3. Dirk Ferdinand Uittenbogaard, geboren op 23 mei 1943 te Gouda. Zie 445

 
313. Gerrit Uittenbogaard (t), geboren op 23 juli 1887 te Bergambacht, overleden op 7 april 1975 te Vlist. Gehuwd op 29 mei 1914 te Vlist met Jansje Schep, geboren op 28 april 1894 te Vlist, overleden op 8 maart 1984 te Vlist, dochter van Jan Schep en Annigje Verhoef.

 

Gerrit Uittenbogaard & Jansje Schep.

Uit dit huwelijk:

1. Albertha Clasina Uittenbogaard, geboren op 5 december 1914 te Vlist. Gehuwd op 26 juni 1946 te Vlist met Dirk Bode, geboren op 22 februari 1914 te Bergambacht, overleden op 23 februari 1980 te Stolwijk.

2. Jan Uittenbogaard, geboren op 23 april 1917 te Vlist, overleden op 19 november 1974 te Lobberich. Gehuwd op 27 november 1947 te Lobberich met Gerda Lohmann, geboren op 6 april 1902 te Lobberich, overleden op 12 maart 1978 te Lobberich.

3. Johannes Uittenbogaard, geboren op 22 september 1918 te Vlist. Zie 446

4. Gerrit Uittenbogaard, geboren op 6 augustus 1920 te Vlist. Zie 447 

5. Annigje Uittenbogaard, geboren op 18 april 1930 te Vlist. Gehuwd op 5 april 1951 te Vlist met Albert Hertog, geboren op 28 januari 1927 te Waddinxveen.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Jansje Hertog, geboren op 21 september 1951 te Vlist.
 

Links: Annigje Uittenbogaard. Rechts: Albertha Clasina Uittenbogaard.

 

314. Johannes Marie Uittenbogaard, geboren op 13 juni 1900 te Utrecht, overleden op 29 augustus 1963 te Zwammerdam. Gehuwd met Heiltje Cornelia Stuivenberg, geboren op 8 april 1901 te ?, overleden op 2 april 1979 te Alphen a/d Rijn.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Marie Uittenbogaard, geboren op 18 januari 1923 te Vlist. Zie 448 

2. Hendrika Uittenbogaard, geboren op 15 juni 1924 te Vlist, overleden op 17 oktober 1998 te Emmen. Gehuwd op 1 november 1945 te Vlist met Cornelis Baardwijk, geboren op 1 maart 1920 te Nieuwpoort, overleden op 23 augustus 1991 te Meppen.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Baardwijk, geboren op 26 maart 1947 te Nieuwpoort, overleden op 28 augustus 1967 te ?.

3. Marinus Arie Uittenbogaard, geboren op 9 oktober 1925. Zie 449 

4. Gerrit Jan Uittenbogaard, geboren op 5 oktober 1926 te Vlist. Zie 450 

5. Jan Uittenbogaard, geboren op 27 maart 1930 te Utrecht volgt. Zie 451 

6. Hein Cornelis Uittenbogaard, geboren op 1 november 1936 volgt. Zie 452 

 
315. Aart Cornelis Uittenbogaard, geboren op 11 mei 1876 te Rotterdam, overleden op 14 september 1933 te Rotterdam. Gehuwd op 5 september 1900 te Rotterdam met Jannetje van den Bogerd, geboren op 28 februari 1877 te Rotterdam, overleden op 26 oktober 1950 te Rotterdam, dochter van Lauris van den Bogerd en Maria den Aantrekker.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Maria Uittenbogaard, geboren op 30 mei 1901 te Rotterdam, overleden op 18 juli 1901 te Rotterdam.

2. Johana Maria Uittenbogaard, geboren op 2 augustus 1902 te Rotterdam, overleden op 16 januari 1903 te Rotterdam.

3. Arie Uittenbogaard, geboren op 10 juli 1904 te Rotterdam, overleden op 1 juni 1972 te Renkum. Gehuwd op 29 februari 1928 te Rotterdam met Maria Susanna Antonetta de Kort, geboren op 26 maart 1900 te Rotterdam, dochter van Arie de Kort en Barendina van Toor.

4. Johannes Uittenbogaard, geboren op 20 oktober 1907 te Rotterdam. Zie 453
 
316. Aart Hendrikus Christiaan Uittenbogaard, geboren op 30 december 1887 te Woerden, overleden op 18 december 1976 te Zeist. Gehuwd in 1914 te Haarlem met Johanna Christina Hendrika van Venderloo, geboren op 3 maart 1890 te Scheveningen, overleden op 12 maart 1971 te Groenekan.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Henri J. Uittenbogaard, geboren op 10 juli1917 te Hilversum. Gehuwd op 10 oktober 1945 te Hilversum met Rosalie J. Zeeman, geboren op 15 maart 1924 te ?.

2. Hendrikus Uittenbogaard, geboren op 2 augustus 1920 te Leiden.

3. Willem Uittenbogaard, geboren op 4 januari 1930 te Hilversum. Zie 454
 

317. Arie Johannes Uittenbogaard, letterzetter, geboren op 20 november 1883 te Schoonhoven. Gehuwd op 5 september 1906 te Bloemendaal met Catharina Elisabeth Alida Reumann, geboren op 10 maart 1881 te Haarlem, dochter van Gerhard Reumann en Catharina Elisabeth Alida Scheerlings.

● Getuigen bij huwelijk :
1e getuige : Johannes Franciscus Lodewijk de Zwart, oud 28 jaar, beeldhouwer, zwager van de bruidegom, wonende te Haarlem.
2e getuige : Bernardus van Zeben, oud 23 jaar, kleermaker, zwager van de bruidegom, wonende te Amsterdam.
3e getuige : Gerard Reumann, oud 21 jaar, barbier, broeder van de bruid, wonende te Gorinchem.
4e getuige : Matheus Henneman, oud 31 jaar, aannemer, zwager van de bruid, wonende te Haarlem.

Arie Johannes Uittenbogaard & Catharina Elisabeth Alida Reumann.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Elisabeth Alida Uittenbogaard, geboren op 8 september 1907 te Schoonhoven, overleden op 6 december 1992 te Eindhoven. Gehuwd (1) met G. Barends. Gehuwd (2) op 16 april 1941 met Johannes Antonius Spanjaard, geboren op 17 juli 1910 te Amsterdam, overleden op 6 juni 1988 te Echternerbrug, zoon van Hermanus Marinus Spanjaard, en Maria Cornelia Erisman. (Huwelijk ontbonden) (Johannes Spanjaard huwde rond 1953 met Marigje Bouter).

Catharina Alida Elisabeth Uittenbogaard.

Uit het 1e huwelijk:

1. Ans Barends, overleden rond de 30 jaar. Ans heeft twee zonen gekregen, die op Aruba verblijven.

Uit het 2e huwelijk:

3. Rudolf Anton (Ruud) Spanjaard, geboren op 17 augustus 1939 te Amsterdam, overleden op 26 augustus 1998 te Haarlem. Gehuwd met Joke Deen. Zij hebben twee kinderen gekregen Fred en Ruud Spanjaard.


4. Catharina Elisabeth Alida (Ineke) Spanjaard, geboren op 28 Januari 1941 te Amsterdam, overleden op 11 oktober 2002 te Schiedam. Gehuwd met Gerard Cuppens.

5. Johan Herman (Jan) Spanjaard, geboren op 6 juni 1942 te Zandvoort. Gehuwd met Roelofje (Roelie) Visser.

Uit dit huwelijk:

1. Johan Herman Spanjaard.

6. Gerard Frans Spanjaard, geboren op 8 september 1945 te Zandvoort, overleden op 26 juni 2004 te Stavanger Noorwegen. Gehuwd met Tiny Rienstra, samen hebben zij twee kinderen gekregen Marja en Antonius (Ton) Spanjaard.

Gerard Spanjaard en zijn moeder.

2. Johannes Uittenbogaard, geboren op 26 april 1910 te Schoonhoven, overleden op 12 november 1998 te Ameide. Gehuwd op 14 juni 1934 te Haarlem met Cornelia van der Ploeg, geboren op 26 augustus 1910 te Haarlem, overleden op 13 april 1980 te Meerkerk, wonende te Meerkerk, Rijskade 8.

3. Gerard Uittenbogaard, geboren op 23 oktober 1915 te Haarlem. Zie 455 

 
318. Willem Uittenbogaard, geboren op 14 februari 1885 te Schoonhoven, overleden in 1930 te ?. Gehuwd op 22 mei 1907 te Haarlem met Anna Catharina Cornet, geboren op 20 augustus 1887 te Haarlem, overleden op 4 mei 1973 te Haarlem, dochter van Cornelis Johannes Cornet en Johanna Wilhelmina Margaretha Van Hirs.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Catharina Uittenbogaard, geboren op 18 augustus 1907 te Haarlem. Gehuwd (1) op 7 april 1932 te Hilversum met Theodorus Jacobus van de Berg, geboren op 2 november 1904 te Haarlem. Gehuwd (2) op 24 augustus 1961 te Haarlem met Jan Rudolf Du Rieu, geboren op 9 mei 1892 te Haarlem, overleden op 20 mei 1980 te Haarlem, zoon van Jan Roelof du Rieu en Geertruida Cornelia Honig. Jan was eerder op 17 mei 1920 te  Haarlem Gehuwd met Maria Josina Spruijt.

2. Johannes Uittenbogaard, geboren op 2 april 1910 te Haarlem. Zie 456 
 

319. Marinus Uittenbogaard, horlogemaker, geboren op 15 maart 1896 te Haarlem. Gehuwd op 17 juli 1924 te Zandvoort met Adriana Adriaansen, geboren op 12 april 1899 te Brouwershaven, overleden op 15 mei 1969 te Haarlem, dochter van Jacobus Adriaansen en Pieternella van Dongen.

● Getuigen bij huwelijk: Arie Johannes Uittenbogaard 40 jr., letterzetter Haarlem broer van de bruidegom en Johannes Franciscus Lodewijk de Zwart 46 jr., winkelier Haarlem zwager van de bruidegom.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Uittenbogaard, geboren op 21 augustus 1925 te Haarlem. Zie 457

2. Bep Uittenbogaard, geboren op 2 februari 1929 te Haarlem, overleden op 62 jarige leeftijd.

 
320. Jan Uittenbogaard. Gehuwd met Catharina Henneman.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Uittenbogaard.

2. Cathrina Uittenbogaard.

3. Gerard Uittenbogaard.
 
321. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 3 juli 1893 te Zwammerdam. Gehuwd op 20 maart 1918 te Den-Haag met Johanna Catharina Elisabeth Desson, geboren op 17 juli 1891 te Middelburg.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Johanna Uittenbogaard, geboren op 30 januari 1919 te Den Haag.
 

322. Adriaan Uittenbogaard, geboren op 30 oktober1901 te Zammerdam. Gehuwd op 27 februari 1924 met Ottolina van den Akker, geboren op 4 september 1897 te Gouderak, overleden op 8 november 1975 te Woudenberg.

Uit dit huwelijk:

1. Gijsbertus Pieter Uittenbogaard, geboren op 23 mei 1925 te Den Haag. Zie 458

2. Dirkje Uittenbogaard, geboren op 23 januari 1927 te Den Haag. Gehuwd op 5 januari 1949 te Den Haag met Gerardus Lodewijk Verseveld, geboren op 23 april 1925 te Den Haag, overleden op 11 januari te Berkel en Rodenrijs.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Maria Verseveld, geboren op 16 oktober 1949 te Den Haag.

2. Roelof Verseveld, geboren op 23 maart 1952 te Den Haag.

3. Adriaan Verseveld, geboren op 22 augustus 1954 te Den Haag.

4. Gerardus Lodewijk Verseveld, geboren op 5 januari 1956 te Den Haag.

3. Ottolina Uittenbogaard, geboren op 12 juli 1933 te Den Haag. Gehuwd met Jack Heidema.

Uit dit huwelijk:

1. ? ? Heidema, geboren op 22 juni 1954 te Hamilton.

2. Yvonne Hiedema, geboren op 27 november 1955 te Hamilton.

4. Adriaan Uittenbogaard, geboren op 1 oktober 1940 te Den Haag. Zie 459 

 

323. Hendrik Uittenbogaard, geboren op 26 mei 1903 te Bodegraven, overleden op 21 juli 1965 te Bodegraven. Gehuwd in 1925 met Tonia Adriana van der Wijngaard, geboren op 18 december 1906 te Woerden, overleden op 14 augustus 1992 te Bodegraven.

Uit dit huwelijk:

1. Lydia Cornelia Uittenbogaard, geboren op 23 december 1935 te Alphen a/d Rijn. Gehuwd op 28 oktober 1964 te Bodegraven met Johannes van der Waard, geboren op 13 januari 1938 te Den Haag.

Uit dit huwelijk:

1. Robert Jan van der Waard, geboren op 20 september 1965 te ?.

2. Jacobus Jacob Uittenbogaard, geboren op 13 september 1937 te Bodegraven. Zie 460 

3. Hendrik Uittenbogaard, geboren op 22 juni 1943 te Zwammerdam. Zie 461 

 
324. Pieter Uittenbogaard, geboren op 10 juni 1914 te Bodegraven, overleden op 12 december 1991 te Bodegraven. Gehuwd op 25 november 1938 te Bodegraven met Neeltje Buitelaar, geboren op 12 maart 1916 te Bodegraven.

 

Pieter Uittenbogaard & Neeltje Buitelaar.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob Uittenbogaard, geboren op 19 september 1941 te Bodegraven. Zie 462 

2. Pieter Uittenbogaard, geboren op 29 januari 1944 te Bodegraven. Zie 463

3. Cornelis Uittenbogaard, geboren op 15 mei 1947 te Bodegraven. Zie 464

4. Marinus Uittenbogaard, geboren op 24 augustus 1949 te Bodegraven. Zie 465 

5. Hendrik Uittenbogaard, geboren op 10 november 1957 te Bodegraven. Zie 466 

V.l.n.r: Pieter Uittenbogaard, Neeltje Buitelaar, Egbertje Schuring en Kors Uittenbogaard.

 

325.  Kors Uittenbogaard, geboren op 4 april 1919 te Bodegraven, overleden op 7 maart 1990 te Beilen. Gehuwd op 17 juli 1945 te Beilen met Egbertje Schuring, geboren op 27 juli 1920 te Beilen.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Uittenbogaard, geboren op 11 mei 1946 te Beilen. Zie 467 

2. Adriana Uittenbogaard, geboren op 7 januari 1948 te Beilen. Gehuwd op 7 augustus 1969 te Beilen met Frederik Klaas Gerdink, geboren op 7 augustus 1969 te Beilen.

Uit dit huwelijk:

1. Anebertus Gerdink, geboren op 3 augustus 1970 te Beilen.

2. Korstiaan Gerdink, geboren op 7 augustus 1972 te Hoogeveen.

3. Willem Gerdink, geboren op 25 oktober 1974 te Assen.

3. Jacob Uittenbogaard, geboren op 30 april 1949 te Beilen. Zie 468 

4. Gerrit Hendrik Uittenbogaard, geboren op 18 maart 1953 te Beilen. Zie 469

 

326. Arie Uittenbogaard, geboren op 6 oktober 1920 te Bodegraven, overleden op 21 oktober 1993 te Hillegom. Gehuwd op 24 oktober 1946 te Bodegraven met Johanna van Tilburg, geboren op 17 maart 1923 te Bodegraven.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob Uittenbogaard, geboren op 25 oktober 1947 te Bodegraven. Zie 470 

2. Johanna Uittenbogaard, geboren op 17 november 1950 te Bodegraven. Gehuwd op 21 december 1972 te Bennebroek met Willem Jacobus Christe, geboren op 31 januari 1951 te Monnikendam.

Uit dit huwelijk:

1. Eveline Christe, geboren op 27 februari 1981 te Heemstede.

2. Dienand Christe, geboren op 28 januari 1984 te Heemstede.

3. Antoine Uittenbogaard, geboren op 22 augustus 1960 te Amsterdam. Zie 471

 

327. Johannes Uittenbogaard, geboren op 30 september 1908 te Hardinxveld, overleden op 18 november 1967 te Dordrecht. Gehuwd op 19 mei 1927 te Hardinxveld met Josina van der Plas, geboren op 17 juni 1907 te Giessendam.

Uit dit huwelijk:

1. Trijntje Johanna Uittenbogaard, geboren op 2 oktober 1927 te Hardinxveld. Gehuwd met Anthonie van Namen, geboren op 2 oktober 1926 te Zwijndrecht.

Uit dit huwelijk:

1.
Anthonie van Namen.

2. Josina Hilda van Namen.

2. Johannes Jochem Uittenbogaard, geboren op 30 oktober te Hardinxveld. Zie 472 

3. Gretha Magdalena Uittenbogaard, geboren op 11 augustus 1940 te Dordrecht. Gehuwd op 27 maart 1963 te Dordrecht met Jacob Jan de Boer, geboren op 4 december 1936 te Dordrecht.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Jacob de Boer, geboren op 21 januari 1964 te Dordrecht.

2. Johannes de Boer, geboren op 17 mei 1966 te Dordrecht.

 
328. Gerrit Uittenbogaard, geboren op 13 april 1918 te Woerden, overleden op 24 december 1993 te Woerden. Gehuwd op 11 november 1943 te Woerden met Jannigje den Oudsten, geboren op 17 september 1920 te Oudewater.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Uittenbogaard, geboren op 25 juni 1944 te Woerden. Zie 473 

2. Marinus Uittenbogaard, geboren op 30 augustus 1945 te Woerden. Zie 474

3. Dirk Uittenbogaard, geboren op 22 november 1948 te Woerden. Zie 475 

4. Arie Uittenbogaard, geboren op 21 december 1950 te Woerden. Zie 476 

5. Evertje Uittenbogaard, geboren op 11 juli 1954 te Woerden, overleden op 2 augustus 1954 te Woerden.
 
329. Ernst Jacob Uittenbogaard, geboren op 20 mei 1920 te Woerden. Gehuwd op 30 juni 1949 te Woerden met Maria Detje van de Leij, geboren op 8 maart 1925 Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Margaretha A. Uittenbogaard, geboren op 12 oktober 1951 te Rotterdam.

2. Anthonie Jan Uittenbogaard, geboren op 17 juli 1954 te Rotterdam. Zie 477 
 

330. Johannes Uittenbogaard, geboren op 30 april 1895 te Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 30 juni 1951 te Lubeck. Gehuwd op 3 februari 1921 met Anna van Versendaal, geboren op 7 maart 1895 te Leeuwarden, overleden op 27 april 1986 te Vlaardingen, dochter van Antonie Cornelis Antoon van Versendaal en Tjitske Bok.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Wilhelm Uittenbogaard, geboren op 8 februari 1924 te ?, overleden op 22 augustus 1989 te Vlaardingen. Gehuwd op 5 april 1952 te Amsterdam met Catharina Prudentia Louise Gabriël Standaert, geboren op 24 maart 1923 te Made en Drimmelen, overleden op 16 juni 2007 te Den Haag.

 
331. Hendrik Cornelis Uittenbogaard, geboren op 24 januari 1904 te Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 4 maart 1967 te Rotterdam. Gehuwd op 1 april 1937 te Krimpen a/d IJssel met Deliana Sophia Vogelzang-de Jong, geboren op 16 februari 1913 Krimpen a/d IJssel.

Uit dit huwelijk:

1. Teunis Uittenbogaard, geboren op 27 november 1940 te Rotterdam. Zie 478
 

332. Anthonie Uittenbogaard, geboren op 24 april 1906 te Ouderkerk a/d IJssel, overleden op 7 januari 1992 te Amstelveen. Gehuwd op 27 juli 1933 te Rotterdam met Johanna Adriana Middelhoek, geboren op 30 september 1904 te Rotterdam, overleden op 17 december 1986 te Amstelveen.

Uit dit huwelijk:

1. Christina Hermina Uittenbogaard, geboren op 11 december 1935 te Hilligersberg, overleden op 26 mei 1937 te Hilligersberg

2. naamloos Uittenbogaard, geboren op 11 juni 1939 te ? overleden op 11 juni 1939 te ?.

3. Catharina Hermina Uittenbogaard, geboren op 17 maart 1945 te Rotterdam. Gehuwd met Paul Rowold, geboren op 10 december 1947 te Amsterdam.

Uit dit huwelijk: (ontbonden)

1. Sacha Rowold, geboren op 12 januari 1970 te Amsterdam.

2. Ellis Rowold, geboren op 19 juli 1973 te Amsterdam.

 
333. Johannes Uittenbogaard, geboren op 31 maart 1910 te Ouderkerk a/d IJssel. Gehuwd (1) op 28 september 1939 te Beverwijk met Nelly Beverloo, overleden op 7 juli 1943 te Beverwijk. Gehuwd (2) op 12 oktober 1945 te Beverwijk met Grietje Battem, geboren op 12 november 1907 te Beverwijk, overleden op 2 juli 1997 te Capelle a/d IJssel.

Uit het 2e huwelijk

1. Christina Hermina Uittenbogaard, geboren op 2 oktober 1946 te Rotterdam. Gehuwd te Los Angeles met Kerry David Kosak, geboren op 19 december 1943 te Guatamala, overleden op 7 juni 1997 te Los Angeles.

2. Naamloos Uittenbogaard, geboren op 22 maart 1950 te ?, overleden op 22 maart 1950 te ?.
 
334. Johannes Uittenbogaard, geboren op 1 maart 1910 te Rotterdam, overleden op 1 juli 1995 te Rotterdam. Gehuwd op 23 oktober 1929 te Rotterdam met Dirkje Versluis, geboren op 31 augustus 1910 te Dordrecht, overleden op 28 oktober 1990 te Rotterdam.

 

Johannes Uittenbogaard.

Uit dit huwelijk:

1. Tijntje Adriana Uittenbogaard, geboren op 26 maart 1930 te Rotterdam. Gehuwd op 10 augustus 1949 te Rotterdam met Hendrikus van Driel, geboren op 3 oktober 1922 te Ridderkerk.

Uit dit huwelijk:

1. Bastiaantje van Driel, geboren op 24 december 1949 te Rotterdam.

2. Johannes Hendrik van Driel, geboren op 7 september 1955 te Rotterdam.

3. Dirkje Johanna van Driel, geboren op28 april 1958 te Rotterdam.

4. Leentje Maria van Driel, geboren op 26 mei 1963 te Rotterdam.

2. Dirkje Uittenbogaard, geboren op 16 juli 1935 te Schiedam. Gehuwd op 19 augustus 1953 te Rotterdam met Cornelis Nugteren, geboren op 13 juni 1919 te Rotterdam, overleden op 13 januari 1975 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Johannes Nugteren, geboren op 4 juni 1955 te Rotterdam.

2. Arie Nugteren, geboren op 12 oktober 1956 te Rotterdam.

3. Diane Nugteren, geboren op 30 augustus 1960 te Rotterdam.

4. Jeroen Nugteren, geboren op 6 maart 1970 te Rotterdam.

3. Johannes Uittenbogaard, geboren op 22 september 1941 te Rotterdam. Zie 479 

4. Leentje Maria Uittenbogaard, geboren op 2 juli 1948 te Rotterdam. Gehuwd op 27 januari 1966 te Rotterdam met Lourinus (Laurens) Verhoeven. Hij is geboren op 18 juni 1946 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Lourina (Laura) Tanja Verhoeven, geboren op 6 januari 1967 te Rotterdam.

2. Patrick Verhoeven, geboren op 13 oktober 1969 te Rotterdam.

3. Wanna Wilhelmina Johanna Verhoeven, geboren op 25 juni 1974 te Rotterdam.

 
335. Johannes Uittenbogaard, geboren op 30 oktober 1911 te Rotterdam, op 17 september 1981 te Noordwijk. Gehuwd op 27 mei 1937 te Rotterdam met Maria Elisabeth Spliethoff, geboren op 27 november 1910 te Rotterdam, overleden op 5 augustus 1991 te Voorhout.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Uittenbogaard, geboren op 20 april 1940 te Rotterdam. Zie 480 

2. Frans Willem Uittenbogaard, geboren in 1945 te ?, overleden op 7 september 1965 te ?.

3. Gustaaf Adolf Uittenbogaard, geboren op 16 november 1946 te Rotterdam. Zie 481

4. Hans Frederik Uittenbogaard, geboren op 26 juni 1948 te Rotterdam. Zie 482

 

V.l.n.r. Margaretha Eva Terhaar, Gustaaf Adolf Uittenbogaart, Anita Catharina Wilhelmina Gemma van Moorsel, Hans Frederik Uittenbogaart, Maria Elisabeth Spliethof, Johannes Uittenbogaart en Anna Roza van den Berg.

 
336. Jacobus Uittenbogaard, kruidenier te Amsterdam, geboren op 23 september 1910 te Ouder-Amstel,  overleden op 3 juni 1978 te Amsterdam. Gehuwd op 4 april 1936 te Oberhausen Osterfeld (Dld met Martha Ostry, geboren op 16 november 1914 te Oberhausen Osterfeld (Dld), overleden op 7 maart 1983 te Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Doris Aartje Uittenbogaard, geboren op 30 april 1936 Oberhausen Osterfeld (Dld) Gehuwd op 1 februari 1963 met Pieter Hendrikus Johannes Meijer, geboren op 3 juni 1934 te Amsterdam, overleden op 17 juli 1981 te Castaljon.

Uit dit huwelijk:

1. Jolanda Monique Meijer, geboren op 13 april 1964 te IJmuiden.

2. Sandra Meijer, geboren op 18 mei 1971 te IJmuiden.

2. Leendert Alex Uittenbogaard, geboren op 28 april 1939 te Ouderkerk a/d Amstel. Zie 483 

3. Leo Valentijn Uittenbogaard, geboren op 7 december 1942 Ouderkerk a/d Amstel. Gehuwd op 19 juni 1981 te Amstelveen met Ingrid Christina Mulhhaus, geboren te Amstelveen.

 
337.  Leendert Uittenbogaard, geboren op 7 mei 1913 te Ouder-Amstel, overleden op 12 augustus 1996 te Amstelveen. Gehuwd op 24 mei 1939 te Nieuwer-Amstel met Elisabeth Stolk, geboren op 26 januari 1913 te Nieuwer-Amstel, overleden op 8 februari 1992 te Amstelveen.

 

Leendert Uittenbogaard & Elisabeth Stolk.

Uit dit huwelijk:

1. Leendert Uittenbogaard, geboren op 20 december 1940 te Amstelveen. Zie 484

2. Hannis Uittenbogaard, geboren op 17 mei 1944 te Amstelveen. Zie 485 

 
338. Pieter Uittenbogaard, geboren op 14 maart 1926 te Ouder-Amstel. overleden op 1 mei 2006 te Alkmaar. Gehuwd op 26 juni 1957 te  Alkmaar met Gatsche Dragstra, geboren op 28 juni 1929 te Drachten, dochter van Gerben Dragstra en IJfke Dijkstra.

 

Pieter Uittenbogaard.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Aart Uittenbogaard, geboren op 27 maart 1958 te Amsterdam. Zie 486

2. Leo Bernhard Uittenbogaard, geboren op 25 juli 1959 te Ouderkerk a/d Amstel. Zie 487 

3. IJfke Corine Uittenbogaard, geboren op 24 februari ?? te Amsterdam.

 
339. Willem Adrianus Uittenbogaard, Rang: Sergt. Mil. Onderdeel: 3- I - 3 R.I. Geboren op 16 september 1913 te Haastrecht, overleden op 10 mei 1940 te Mill. Gehuwd op 23 december 1939 te Haastrecht met Rieka Groen, geboren op 27 september 1915 te Haastrecht.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Adrianus Uittenbogaard, geboren op 4 oktober 1940 te Haastrecht. Zie 488
 
340. Leendert Uittenbogaard, geboren op 2 februari 1934 te Haastrecht. Gehuwd (1) op 25 maart 1958 te Oudewater met Johanna Eikelestam, geboren op 12 januari 1934 te Oudewater, overleden op 28 maart 1989 te Alblasserdam. Gehuwd (2)  op 3 februari 1993 te Ermelo met Anna Louise Groothuis. Zij is geboren op 29 augustus 1940 te Ermelo.

Uit het 1e huwelijk:

1. Hendrika Adriana Uittenbogaard, geboren op