Historie

Friesland

Lemmer

 

Welkom bij Spanvis.

 

Wie zoekt Wie

Zoekfoto

Genealogie

 


 

 

Genealogie van de familie Visser.

 

 

 
 

Deze pagina is geplaatst op 9 september 2005, Met dank aan Flip ter Heide, en Reitze Jonkman.


Het zeer uitgebreide nageslacht (7000 namen) van Alle Sjoerds, is door Jan Piet Coehoorn, vastgelegd in een dik boekwerk van elk ruim 750 bladzijden onder de titel 'Hoe het in één familie kan verkeren'. Het boek is na het overlijden van Coehoorn, door Jan Post in tweede druk uitgegeven: twee dikke boeken met 25000 namen!

 

1) Alle Sjoerds, boer te Lippenhuizen, geboren, rond 1532, overleden voor 1600, hoogstens 70 jaar oud.

Alle Sjoerds wordt genoemd (als Alle Syttyesz)  in de belastingregisters van de Registers fan de Personele Ymposysje śt 1578, een belastingkohier uit 1578, van Opsterland. Het betreft hier een belasting op het dragen van zijden en fluwelen laken, een luxebelasting dus. Daaruit mogen we afleiden dat Alle Sjoerds tot de (betrekkelijke) élite van Terwispel behoorde. Hij wordt daarin aangeslagen voor 1 Car.gld 5st.

Alle Syttyesz 1 cg 5st

Sydt Rommez 1cg 10 st

 

 

 

Alle Syttyesz

Alle Sywrdtsz

Alle ende Sirck Tsalingzonen

Alle Wttyez

 

Alle Syttyesz

Aucke Syttyez

Benert Syttyes

Haencke Syttyes

Hart Syttyesz

 

Handtekening van Alle Swyttyesz.

 

Alle Sjoerds, zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

1. Eeble Alles, geboren te Lippenhuizen, rond 1558, volgt onder 2

2. Sjoerd Alles, geboren, te Lippenhuizen, rond 1570.

3. Rieuw Alles.

Een blad uit de Friese Almanak, waar de benamingen ook uitgelegd worden.

 
2) Eebele Alles, Eebele was boer te Lippenhuizen, geboren te Lippenhuizen, rond 1565, overleden te Hemrik, na oktober 1617, minstens 59 jaar oud. Gehuwd rond 1585 met Aeddu (Jet) Sierds, geboren te Hemrik, rond 1565, overleden voor 1669.

 

Hier volgt de 'vertaling' van de oudste acte, waarin Eebele Alles wordt vermeld.

Eeble Alles en sijn huisvrouw doen oproepen de helfte van de oosterse vier mat maden in de Langemuwe gelegen ten suden streckende van de opmenninge ten noorden int Coenings(diept) Wisse Jelles erffgenamen ende pastorij mad van Leepenhuisen ten westen naestgegront met noch de helfte van een mad maden in de Cortemuwe gelegen ten noorden de patroon van Terwispele ten suden de erffgenamen van Uble Auckes naest­gegront alles met Uble Auckes erffgenamen, ongescheiden en met wechslasten van wech en diep sonder meer gecogt van Oege Wigbolts cum socys voor de soma van 300 phpp gld 't laeste gebot opten 30 8bris ano 1617.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Alle Eebeles, geboren te Lippenhuizen, rond 1590. Gehuwd (1) met Sjouk Tjeerds, dochter van Tjeerd Feitses. Gehuwd (2) met Hendrikje Geerts.

Alle Eebeles wordt in 1640 genoemd als eigenaar van zathe Lippenhuizen 11. Gebruiker van deze boerderij is Rintse Oedses, zelf gebruikt hij Lippenhuizen 39. In 1698 is zijn kleinzoon Alle Jans eigenaar van Lippenhuizen 11.

2. Otte Eebeles, geboren te Lippenhuizen, rond 1592, volgt onder 3

3. Sjouk(Saak) Eebeles, geboren te Lippenhuizen.

4. Hedman Eebeles, geboren te Lippenhuizen.

Dat de vier genoemde kinderen inderdaad zijn kinderen zijn, is gebaseerd op een aantal veronderstellingen. Voor de oudste zoon geldt natuurlijk dat de familierelatie op grond van de naam is aangenomen. Verder is er uit 1639 een proclamatie bewaard gebleven, waarin Alle Eebeles en Otte Eebeles samen met hun echtgenotes land kopen van Saak Eebeles. Vrij zeker kan worden aangenomen dat het hier een onderlinge familie­transactie betreft, temeer daar Otte een dochter Saak heeft. Hedman tenslotte, is na de dood van Otte voogd over diens jongste kinderen.

 
3) Otte Eebles, boer, geboren te Lippenhuizen rond 1590, overleden voor 1658. Gehuwd (1) te Opsterland op 17 augustus 1626 met Feyck Jenckedr, dochter van Jencke Doeijes en Sjoucke Fritsens. Gehuwd (2) met Aete Aetesdr. (Aat Ates) - (Aete huwde in 1658 met Tierck Bonnes)

● Opsterland, huwelijken 1626
Vermelding: Derde proclamatie op 17 augustus 1626
Man: Otte Eebles afkomstig van Lippenhuizen
Vrouw: Feyck Jenckedr afkomstig van Lippenhuizen

Gestandaardiseerde namen: OTTE IEBELES en FEIKJE JENTJES

● Opsterland, huwelijken 1658
Vermelding: Derde proclamatie op 1 april 1658
Man: Tierck Bonnes afkomstig van Langezwaag
Vrouw: Aete Aetesdr afkomstig van Lippenhuizen
Opmerking: De bruid is weduwe van Otte Eebels

Gestandaardiseerde namen: TJERK BONNES en AATJE ATES

Uit het 1e huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Eble Ottes, geboren, rond 1627, volgt onder 4

2. Feik Ottes, geboren rond, 1628. Gehuwd met Douwe Douwes.

Douwe Douwes en Feik Ottes kochten op 24-3-1659 een sathe lands te Hemrik.

3. Jets Ottes, geboren, rond 1630.

Uit het 2e huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

4. Ate Ottes, geboren, rond 1632. Gehuwd (1) met Syts Ynses. Gehuwd (2) met Auk Tiebes.

Hoewel Ate Ottes blijkens de gegevens over zijn erfenis wel over enig kapitaal beschikte, zijn er merkwaardig genoeg nauwelijks handelstransacties van hem bewaard gebleven. Hij is ook niet in bezit van een eigen boerderij: in 1698 huurt hij de 'kerkeplaats' van Lippenhuizen, vermoedelijk is hij eerder boer geweest op de boerderij van zijn half­broer Eebele Ottes.Tjeerd Jalderts is in 1718 voor een zesde deel eigenaar van Terwispel 29 en huurder van de 'kerkeplaats' aldaar. Ook Otte en Douwe Ates zijn naar dat dorp getrokken: Otte is in 1718 boer op Terwispel 24, Douwe is in 1718, 1728 en 1738 eigenaar van eerst een derde, later de helft van Ter­wispel 29. Hans Ates koopt in november 1712 twee mad maden in de Langemuuwe, samen met zijn broer Douwe, maar daarna wordt over hem niets meer vernomen.

5. Hans Ottes, geboren, rond 1635.

6. Saak Ottes, geboren, geboren rond 1648.

Van één aankoop van Otte Eebles, zullen zijn nakomelingen nog lang profijt hebben: in 1630 koopt hij van zijn schoonvader de helft van boerderij Lippenhuizen 21. Deze zate zal generaties lang in bezit van de familie blijven. De andere helft wordt door zijn oudste zoon geërfd en zo staan in het eerste stemkohier van 1640 als eigenaren vermeld 'Otte Eebles en zijn voorkint', d.w.z. het kind uit zijn eerste huwelijk.

In 1650 is hij Hervormd kerkvoogd van Lippenhuizen. Van drie van zijn kinderen, nl. Eble, Ate en Saak, is evenwel bekend dat zij niet tot de Hervormde Kerk behoorden, maar tot de Doopsgezinde Kerk.

Toen Otte Eebeles overleed, waren de twee jongste kinderen Saak en Hans nog minderjarig. Hedman Eebeles en Sytse Hilles, worden dan voogd. Ate Ottes wordt in 1666 voogd over de kinderen van Feik, Eble Ottes wordt dat in 1667 over de kinderen van Jets. Feik en Jets woonden te Lippenhuizen, Saak te Opeinde.

Transacties van Otte Eebeles:

Q 3-356 (22-6-1626): Otte Eebeles en Feyck Jenckedr kopen vier mad maden in de Langerijp onder Terwispel voor 250 Car.gld.

Q 4-94 (29-4-1630): Otte Eebeles en Feyck Jenckedr kopen 'see­ckere halve saete lants gelegen te Leppenhuysen met halve huysinge schuire geboompte en plantagie daarop staende, heb­bende de geheele saete ten oosten Rienk Rienx en ten westen Syttse Binnes, streckende van de veensceydinge int conings­diept' van Jentje Doeijes en Sjouk Fritses voor 700 Ph.gld.

Q 4-397 (15-3-1632): Otte Eebeles en Aete Aetesdr kopen twee mad maden in de Mouwe van Fooke Tiebbes en Hylk Jans voor 675 Goudgld.

Q 4-438 (21-2-1639): Otte Eebeles en Aete Aetesdr kopen samen met Alle Eebeles en Hendrikje Geerts vier mad maden in de Langemuuwe van Saak Eebeles en Sybren Sybes voor 420 Ph. gld.

Q 6-485 (25-4-1644): Otte Eebeles en Aete Aetesdr kopen een hui­zinge aan de noordkant van de Heerenweg te Lippenhuizen van Rein Cornelis c.s. voor 47 Car.gld.

Q 9-32 (21-4-1653): Otte Eebeles en Aete Aetesdr kopen vijf vier­de mad maden in de Langerijp van Fook Sybrens voor 100 Car. gld. en een halve loop boekweit.

Afrekening van Hedman Eebels, verte­genwoordigd door Roelof Gosses en Wimke Hedmans, en Sytse Hilles als voogden over Saak en Hans Ottes.

Als uitgaven worden vrijwel uitsluitend kosten voor kleding opgevoerd: stoffen als beltsaai, kroonsaai, laken, bombasijn, plets en 'coleurd en rood laken tot een pak kleren en hembt­rock', verder hemden, schoenen, schorteldoeken en naailoon. Kostgeld wordt in 1660 betaald aan Aat Ates, in 1661 aan Douwe Douwes en Alle Intses. In latere jaren zullen Saak en Hans, zelf de kost verdiend hebben.

Totaal wordt voor Saak uitgegeven 205.11.0 en voor Hans 162.13.0. Na afbetaling van een schuld van 250.0.0 die hun vader had bij Sytse Hilles, blijft een positief saldo van 25.17.12.

 

Ontvangsten (samengevat)

 

 

 

maadhuur Alle Intses

4.15.0

huishuur Tjerk Bonnes

33.15.0

maadhuur Douwe Douwes

76.7.12

interest Douwe Douwes

160.2.0

interest Frits Jentjes

55.0.0

interest Aat Ates

4.0.0

maadhuur Walle Hommes

2.0.0

maadhuur Willem Arents

68.2.0

maadhuur Sytse Hilles

20.0.0

maadhuur Frouk Willems

20.0.0

 

 

Totaal

644.1.12

 

 

Als uitgaven worden vrijwel uitsluitend kosten voor kleding opgevoerd: stoffen als beltsaai, kroonsaai, laken, bombasijn, plets en 'coleurd en rood laken tot een pak kleren en hembt­rock', verder hemden, schoenen, schorteldoeken en naailoon. Kostgeld wordt in 1660 betaald aan Aat Ates, in 1661 aan Douwe Douwes en Alle Intses. In latere jaren zullen Saak en Hans zelf de kost verdiend hebben.

Totaal wordt voor Saak uitgegeven 205.11.0 en voor Hans 162.13.0. Na afbetaling van een schuld van 250.0.0 die hun vader had bij Sytse Hilles, blijft een positief saldo van 25.17.12.

Kerk te Lippenhuizen.

 

Boerderij in Lippenhuizen.

 

4) Eble Ottes, boer, geboren rond 1627, overleden na april 1678, minstens 51 jaar oud. Gehuwd te Langezwaag op 11 maart 1652, op ongeveer 25-jarige leeftijd met Liepck Foockedr, geboren rond 1627, dochter van Foocke Feddes en Sjouk Tiebbes.

● Opsterland, huwelijken 1652
Vermelding: Derde proclamatie op 11 maart 1652
Man: Eble Ottes afkomstig van Lippenhuizen
Vrouw: Liepck Foockedr afkomstig van Langezwaag

Gestandaardiseerde namen: IEBELE OTTES en LIEPKJE FOKKES

Eble Ottes, is in 1640 genoemd als mede-eigenaar van boerderij Lippenhuizen 21, koopt na zijn huwelijk ook het aandeel van zijn vader in die boerderij, maar is niet lang gebruiker van deze zate. Hij woont in 1657 te Langezwaag, waar zijn vrouw een belangrijk deel van een aantal zates en een behoorlijk kapitaal heeft geërfd. Eble Ottes en zijn vrouw waren lidmaat van de Doopsgezinde Gemeente. Omdat een huwelijk in deze kerk gesloten door de overheid niet als rechtsgeldig werd erkend, trouwden zij voor het gerecht. Hieronder staat de vermelding van hun huwelijk in de proclamatieboeken (Q 8-433)

Den 29e Januarij 1652 aengegeven.

Men laet een ijder weten dat Eble Ottes van Leppenhuijsen en Liepck Foocke dgr van Langeswagen gedencken haer inden echten staet te geven. Soo iemant hem hiertegens gedenct te opponeren mach men spreken en naemaels swijgen.

't Laeste gebot den 11e Martii.

Transacties Eble (Eebele) Ottes en Liepck Foockedr (Lipk Fookes):

Q 8-519 (17-6-1652): Eebele Ottes cum uxore kopen de helft van boerderij Lippenhuizen 21 van Otte  Eebeles voor 1900 Phil.gld.

M 8-74 (28-1-1653): Lipk Fookes neemt haar deel van de er­fenis van haar vader Fooke Feddes in ontvangst. Met haar broer Fedde en zuster Geeske verdeelt zij: een zate te Langezwaag, gebruikt door Hylke Alles, met twee mad maden; een halve zate met 24 mad maden, gebruikt door Mindert Bientses; drie mad maden door Antje Molles gebruikt; vier mad maden boven de Hemmen gelegen; een kapitaal van 10502.12.0 Car.gld. De berekening van het kapitaal verliep moeizaam, omdat de boekhouding van hun voogd Cornelis Feddes door brand was vernietigd.

Q 10-38 (4-9-1656): Eebele Ottes en Oene Minderts cum uxo­ribus kopen een perceel hoogveen te Langezwaag van Douwe Ebles.

Q 10-190 (14-5-1657): Eebele Ottes en Lipk Fookes kopen een stuk land in de Langemuuwe van Oeds Alles voor 38 Car. gld.

Q 12-378 (19-1-1665): Eebele Ottes en Lipk Fookes kopen drie mad maden bij de Luxterhooiweg van Sjoerd Alles voor 758 Car.gld.

Q 12-487 (8-6-1665): Eebele Ottes en Lipk Fookes kopen een miedkamp in Langezwaag van Hylke Alles en Aat Fookes voor 1190 Car.gld. In de koop inbegrepen is de koop van een os voor 50 Car.gld.

Q 13-35 (6-6-1667): Eebele Ottes c.s. kopen vijf mad maden hooiland onder de klokslag van Terwispel in de Langerijp van Hessel, Feitze en Jan Annes voor 837 Car.gld.

Afrekeningen met de wezen van Eebele Ottes:

M 11-193 (26-4-1670): Authorisatie van Ate Ottes en Fedde Fookes als voogden over de wezen van Eebele Ottes.

M-11-760 (13-6-1674): Na het overlijden van Fedde Fookes wordt voor de eerste keer afgerekend. Het boelgoed van Eebele Ottes heeft 1091.3.12 Car.gld. op­gebracht, waarvan 500 Car.gld. op rente is gezet. Verder zijn er inkomsten uit het verhuren van land en was er in het sterfhuis 122.9.0 Car.gld. aanwezig. Uitgaven zijn er vooral voor kleding en voor timmerwerkzaamheden aan de boerderij. Het positief saldo bedraagt 280.5.3 Car.gld., als nieuwe voogd wordt Anne Fookes benoemd

M 13-251 (7-6-1680): Wanneer Otte  meerderjarig wordt, vindt er opnieuw een afrekening plaats. Als inkomsten zien we landhuur en interest op obligaties, als uitgaven schoenlap­pen, laken voor hemden, arbeidsloon voor het opmaken van een sloot, een wambuis en zilveren knopen. Voor Hans wordt jaarlijks voor zo'n 50 Car.gld. aan kostgeld betaald. Triest zijn natuurlijk de posten die in verband staan met het overlijden van Sjouk: voor haar kist 8.19.0, voor etens­waren op haar begrafenis genuttigd 32.5.0 en bij de inkom­sten 9.0.0 voor haar schort en mouwen, verkocht aan Wimke Roels. Het positief saldo bedraagt 21.6.9 Car.gld.

M 15-175 (6-10-1684): Nu Fedde 25 jaar geworden is, komen de familieleden opnieuw bij elkaar. Na 1680 heeft Fedde blijkbaar geheel in zijn eigen onderhoud kunnen voorzien en zijn er geen inkomsten en uitgaven van belang geweest.

M 16-34 (26-9-1687): Met Tiebbe en Hans vindt nu de laatste afrekening plaats. Auk Sjoerds, de weduwe van Anne Fookes, heeft een positief saldo van 35.10.9, Ate Ottes een negatief van 19.15.4 Car.gld.

De jongste zoon Anne was nog geen 25 jaar toen de erfenis verdeeld werd van zijn vader in 1653, en dat na het overlijden van zijn broer Fedde, Anne Fookes op 13 juni 1674 als voogd wordt benoemd over de wezen van zijn zus Lipk Fookes en haar man Eebele Ottes. In de Weesboeken staat vermeld onder nummer 13-251 van 7 juni 1680, dat wanneer hun zoon Otte Ybles, meerderjarig wordt, er opnieuw een afrekening plaats vindt. Als inkomsten zien we landhuur en interest op obligaties, als uitgaven schoenlappen, laken voor hemden, arbeidsloon voor het opmaken van een sloot, een wambuis en zilveren knopen. Voor Hans Ybles wordt jaarlijks voor zo'n 50 Caroligulden aan kostgeld betaald.

Triest zijn natuurlijk de posten die in verband staan met het overlijden van Sjouk: voor haar kist 8.19.0, voor etenswaren op haar begrafenis genuttigd 32.5.0 en bij de inkomsten 9.0.0 voor haar schort en mouwen, verkocht aan Wimke Roels. Het positief saldo bedraagt 21.6.9 Caroligulden. Op 6 oktober 1684 (nr 15-175) wordt het volgende gemeld: Nu Fedde Ybles 25 jaar geworden is, komen de familieleden opnieuw bij elkaar. Na 1680 heeft Fedde blijkbaar geheel in zijn eigen onderhoud kunnen voorzien en zijn er geen inkomsten en uitgaven van belang geweest. Op 26 september 1687 (nr 16-34) vindt met Tiebbe Eebeles en Hans Eebeles de laatste afrekening plaats. Auk Sjoerds, de weduwe van Anne Fookes, heeft een positief saldo van 35.10.9, Ate Ottes een negatief saldo van 19.15.4 Caroligulden.

 

De handtekeningen van Lipk Fookes, Eebele Ottes en zijn vader Otte Eebeles.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Otte  Ybles, geboren rond 1653. Gehuwd met Tietske Jans.

Otte Ybles wordt boer op de boerderij van zijn vader, Lip­penhuizen 21. Zijn bezit wordt behoorlijk uitgebreid wan­neer zijn vrouw Lippenhuizen 19 verwerft. Hoe dit precies in zijn werk gegaan is, is niet duidelijk. Er is geen pro­clamatie van verkoop gevonden, maar omdat de vorige eige­naar familie was van Tietske Jans is aankoop via het niaerrecht of vererving mogelijk. In de tijd van Otte Ybles komt in zijn woonplaats de vervening op gang. Otte wordt in latere stukken wel als veenbaas aangeduid en ook zijn kinderen worden hiertoe gestimuleerd. Bij zijn leven al wordt zijn hoogveenbezit onder hen verdeeld. Otte Ybles staat vermeld in het lidmatenboek van de Doops­gezinde Gemeente van Gorredijk.

2. Foocke Eebles, gedoopt te Langezwaag op 5 augustus 1698 (Als bejaard persoon), volgt onder 5

3. Sjouk Eebeles.

4. Tiebbe Ybles, geboren te Langezwaag rond 1661, overleden in 1706 te Lippenhuizen. Gehuwd rond 1685 met Corneliske Jans, geboren rond 1660.

Tiebbe is boer op de familieboerderij Lippenhuizen 21, die in bezit is van zijn broer Otte. Na zijn dood worden Hans Ybles en Tjeerd Jeens, tot voogden benoemd over de dochters. Sytse Douwes, staat onder Lippenhuizen in het Quotisatiecohier genoemd als "Een boer suinig gestelt".

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Liepkje Tjebbes, geboren rond 1690. Gehuwd op 26 maart 1724 te Langezwaag met Klaas Hendriks, afkomstig van Langezwaag.

Opsterland, huwelijken 1724
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 maart 1724 in Langezwaag
Man: Klaas Hendriks afkomstig van Langezwaag
Vrouw: Lipkjen Tjebbes afkomstig van Langezwaag

Gestandaardiseerde namen: KLAAS HENDRIKS en LIEPKJE TJEBBES

2. Sjoukje Tiebbes, geboren rond 1700. Gehuwd met Sytse Douwes.

5. Hans Yebeles, boer, geboren rond 1662, overleden na 1731 te Langezwaag. Gehuwd (1) met Jeltje Gosses, op 5 mei 1690 te Langezwaag, dochter van Gosse Cornelis van Wijnjeterp. Gehuwd (2) op 6 juni 1697 te Langezwaag met Geeske Oenes, dochter van Oene Minderts.

Hans Yebeles, was voogd over de kinderen van zijn broers Fooke en Tiebbe. Hij woonde eerst te Langezwaag, en wordt in 1731 als inwoner van Lippenhuizen vermeld. Ook hij ging over van de Doopsgezinde Kerk naar de Hervormde Kerk, hij wordt in 1701 samen met zijn zoon Eeble gedoopt.

● Opsterland, huwelijken 1690
Vermelding: Attestatie afgegeven op 5 mei 1690
Man: Hans Yebeles afkomstig van Lippenhuizen
Vrouw: Jell Gosses afkomstig van Wijnjeterp
Opmerking : met attestatie naar Langezwaag

Gestandaardiseerde namen: HANS IEBELES en JELTJE GOSSES

Opsterland, huwelijken 1697
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 juni 1697
Man: Hans Eebels afkomstig van Langezwaag
Vrouw: Geyske Oenes afkomstig van Langezwaag

Gestandaardiseerde namen: HANS IEBELES en GEESKE OENES

Uit het 1e huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Gosse Hanses, geboren op 17 april 1692 te Langezwaag. Gehuwd op 2 april 1714 te Opsterland met Joukje Ottes.

Opsterland, dopen, doopjaar 1692
Dopeling: Gosse
Gedoopt op 17 april 1692 in Langezwaag
Zoon van Hans Eebles en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: GOSSE
Vader: HANS IEBELES

● Opsterland, huwelijken 1714
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 april 1714
Man: Gosse Hanses afkomstig van Langezwaag
Vrouw: Jaukjen Ottes afkomstig van Lippenhuizen

Gestandaardiseerde namen: GOSSE HANSES en JOUKJE OTTES

Uit dit huwelijk is het volgende kinderen bekend.

1. Jeltje, Gedoopt op 22 september 1715 te Langezwaag.

● Opsterland, dopen, doopjaar 1715
Dopeling: Jeltje
Gedoopt op 22 september 1715 in Langezwaag
Kind van Gosse Hanses en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: JELTE of JELTJE
Vader: GOSSE HANSES

Uit het 2e huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

2. Eeble Hanses, gedoopt op 18 februari 1701 te Langezwaag.

Opsterland, dopen, doopjaar 1701
Dopeling: Hans Eebles
Gedoopt op belijdenis op 18 februari 1701 in Langezwaag
Zoon van niet genoemde vader en niet genoemde moeder

Opm.: Bejaard persoon

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: HANS IEBELES

● Opsterland, dopen, doopjaar 1701
Dopeling: Eeble
Gedoopt op 18 februari 1701 in Langezwaag
Zoon van Hans Eebles en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: IEBELE
Vader: HANS IEBELES

Een overzicht van de voorvaderen, die volgens de stem- en floreen kohieren eigenaar en gebruiker van beide boerderijen zijn geweest. Tussen haakjes is het nummer van de generatie weergegeven, de afkorting nom. ux. staat voor nomine uxore, in naam van de vrouw.

Lippenhuizen 21:

Jaar

Eigenaar

Gebruiker

1640

Otte Ebles (2) en zijn voorkint (3)

 

1698

Otte Ebles (4)

Tjebbe Ebles (4)

1708

Otte Yblis (4)

 

1718

Otte Yblis (4)

Otte Yblis (4)

1728

Otte Yblis (4)

Gosse Hanses (5)

1738

Otte Yblis (4)

Yble Ottes (5)

1748

Hidser Ottes (5)

Hidser en Sytse Ottes (5)

1758

Hidser Ottes (5)

Wytse Sytses (6)

Lippenhuizen 19:

Jaar

Eigenaar

Gebruiker

1698

 

Otte Ebles (4)

1708

Otte Yblis nom. ux.

Yble Ottes (5)

1718

Otte Ybles nom. ux.

Yble Ottes (5)

1728

Otte Ybles nom. ux.

Yble Ottes (5)

1738

Hanske Sakes (6)

Gielke Symens (5)

1748

Hanske Sakes (6)

 

1758

Gerlof Hendriks en Hanske Sakes (6)

Otte Ybles (6)

 

Dorpsstraat Lippenhuizen.

 

5) Foocke Eebles (Eyles,Ybles), boer te Langezwaag, gedoopt te Langezwaag op 5 augustus 1698. Gehuwd te Opsterland op 29 januari 1682 met Siouk Oenes (19 jaar oud), gedoopt te Kortezwaag op 11 mei 1662, dochter van Oene Minnerts en Geeske Fokkes.

Opsterland, dopen, doopjaar 1698
Dopeling: Fooke Eebles
Gedoopt op belijdenis op 5 augustus 1698 in Langezwaag
Zoon van niet genoemde vader en niet genoemde moeder

Opm.: Bejaard persoon

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: FOKKE IEBELES

● Opsterland, huwelijken 1682
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 januari 1682
Man: Fooke Ebeles afkomstig van Langezwaag
Vrouw: Siouk Oenes afkomstig van Langezwaag

Gestandaardiseerde namen: FOKKE IEBELES en SJOUKJE OENES

● Opsterland, dopen, doopjaar 1662
Dopeling: Siouck
Gedoopt op 11 mei 1662 in Kortezwaag
Kind van Oene Minnerts en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: SJUK of SJOUKJE
Vader: OENE MINNERTS

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Oene Fokes, geboren te Langezwaag rond 1682, gedoopt aldaar op 5 augustus 1698. Gehuwd op 20 april 1709 te Langezwaag met Pietje Sipkes.

Opsterland, dopen, doopjaar 1698
Dopeling: Oene
Gedoopt op 5 augustus 1698 in Langezwaag
Kind van Fooke Eebles en niet genoemde moeder

Opm.: Eerste kind

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: OENE of OENTJE
Vader: FOKKE IEBELES

● Opsterland, huwelijken 1709
Vermelding: Eerste proclamatie op 20 april 1709
Man: Oene Fokes afkomstig van Langezwaag
Vrouw: Pytrick Sipkes afkomstig van Langezwaag

Gestandaardiseerde namen: OENE FOKKES en PIETJE SIPKES

2. Eeble Fokes, geboren te Langezwaag rond 1685, gedoopt aldaar op 5 augustus 1698.

Opsterland, dopen, doopjaar 1698
Dopeling: Eeble
Gedoopt op 5 augustus 1698 in Langezwaag
Zoon van Fooke Eebles en niet genoemde moeder

Opm.: Tweede kind

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: IEBELE
Vader: FOKKE IEBELES

3. Geeske Fokes, geboren te Langezwaag rond 1688, gedoopt aldaar op 5 augustus 1698.

Opsterland, dopen, doopjaar 1698
Dopeling: Geeske
Gedoopt op 5 augustus 1698 in Langezwaag
Dochter van Fooke Eebles en niet genoemde moeder

Opm.: Derde kind

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: GEESKE
Vader: FOKKE IEBELES

4. IJntse Fokes, geboren rond 1690.

5. Lipkjen Fokes, gedoopt te Langezwaag op 7 december 1704, volgt onder 6

Foocke komt op de boerderij van zijn vader, Langezwaag 14, en is ook nog eigenaar van een tweede zate aldaar uit de erfenis van zijn schoonvader. Op 5 augustus 1698 wordt hij in de Hervorm­de Kerk gedoopt, samen met zijn drie kinderen. Waarschijnlijk was hij lid van de zog. Oud-Vlaamse gemeente van Langezwaag;

Dit kerkgenootschap ontstond onder invloed van vanuit Vlaanderen uitgeweken mennisten. Door overgang naar de Hervormde Kerk, zoals Foocke Eebles deed, werd deze gemeente sterk uitgedund en uiteindelijk opgeheven. In het lidmatenboek van de Gorredijkster mennisten wordt de overgang van Mindert Oenes, een zwager van Foocke Eebles, van Langezwaag naar Gorredijk vermeld. Er staat dat 'Mindert Oenes, allene van de mannelijke sekse is overgebleven'. Nadat Foocke Eebles, is overleden wordt zijn broer Hans voogd over Oene en Lupkjen. Oene wordt eigenaar van Langezwaag 14, maar zijn hoofdberoep is molenaar. In de Quotisatie kohieren van 1749 wordt hij vermeld als 'een molenaar en boer, welgesteld' met een vermogen van 1200 Car.gld.; van Jacob Girbes staat er 'een schoenmaker, matig gestelt'.

Transacties van Foocke Eebles en Siouk Oenes:

Q 15-502 (15-1-1665): Foocke Eebles en Siouk Oenes, kopen een perceel veenondergrond te Langezwaag voor 800 Car.gld. en een gouden ducaton.

Q 16-521 (16-6-1692): Foocke Eebles en Siouk Oenes, kopen drie mad maden in Luxwolde voor 185 Car.gld.

Q 22-391 (26-11-1716): Foocke Eebles, verkoopt een veenplaats met huizinge c.a. te Langezwaag aan Gerben Alles, in de Knijpe voor 3100 Car.gld.

M 26-10 (16-3-1723): Afrekening van Hans Iebeles, als voogd over Lipkje Fookes.

De Doopsgezinde gemeente Gorredijk-Lippenhuizen:

Volgens Blaupot ten Cate (Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland; 1839) moet onze gemeente ontstaan zijn tussen 1580 - 1600. Stellig zijn er aanvankelijk 2 gemeenten geweest; één te Lippenhuizen, eigenlijk Ljippenhuizen, maar de documenten die geen woord Fries bevatten, spreken steeds van Lippenhuysen, ook wel Kolumerhuisen, en een gemeente te Gorredijk ook wel Gorredijck geschreven, vernoemd naar de dijk aan de Gorre, een stroompje, dat later gekanaliseerd werd, toen men deze armelijke streek begon te ontginnen. Wanneer precies de 2 gemeenten zich verenigd hebben is onbekend

Het archief van onze gemeente bevat de eerste honderd jaar van het bestaan helaas niets. Het oudste document is van 1700, nl. een bijna onleesbare koopakte. Een 2e koopakte dateert van 1706.

Dan is er een ledenregister van 1707, bijgewerkt tot 1740. Voorts een 12 tal boeken van 1711 - 1909, enige ledenregisters uit de 19e eeuw; een lijst van huwelijksinzegeningen van 1796-1811 en notulenboeken van kerkenraadsvergaderingen vanaf 1835. Koopakten meest over de 18e eeuw, behalve de 2 reeds genoemde nog 42. En een klein stapeltje diversen.

Het oudste ledenregister en de kasboeken van de 18e eeuw geven de indruk van een gemeente van eenvoudigen. De onbeholpen stijl, het slechte handschrift, vol taalfouten en met telkens een hoofdletter midden in een zin, de onoverzichtelijke rangschikking der notities tonen aan, dat de te boekstellers van de oudste bescheiden ongeletterd waren. Ook de leraren onder hen. In een van de oudste registers maakt de schrijver zich bekend: "ick, Foocke Eyles", enige malen wordt hij onder de leraren genoemd.

Foocke Eyles zoals hij in 'De Vlecke Gorredyk' staat afgebeeld.

 

Sikke Landmeter, en zijn zuster Tine, waren nazaten van Foocke Eyles, ze woonden voor de 2e Wereldoorlog,  achtereen aan de Brouwerswal in Gorredijk.

 

De Dwarsvaart in Kortezwaag. Aan de 'Jubbegaaster kant' ervan, bij de nadering waar de 'Houwing plaats' zich bevindt. Ongeveer in het midden van de foto, woonde ooit Foocke Eyles. In 1716 werd hij officieel landmeter.

 

6) Lipkjen Fokes, gedoopt te Langezwaag op 7 december 1704, overleden op 10 december 1772. Gehuwd op 19 juli 1722 te Langezwaag met *Jacob Girbes, gedoopt op 25 augustus 1700 te Langezwaag, overleden in 1774, zoon van Gerben Jacobs en Lutske Theunis.

(*Jacob Gurbes (Girbes), gedoopt op 25 augustus 1700 te Langezwaag, zoon van Gerben (Girben) Jacobs en Lutske Theunis, Girben is gedoopt op 16 februari 1666 te Langezwaag, zoon van Jacob Franses afkomstig van Langezwaag en Lemme Jans. Gehuwd op 1 maart 1691 te Langezwaag met Lutske Theunis, gedoopt op 17 maart 1672 te Langezwaag, dochter van Theunis Jans en N.N.)

 

Lidmatenboek Opsterland, 1723.

● Opsterland, dopen, doopjaar 1704
Dopeling: Lipk
Gedoopt op 7 december 1704 in Langezwaag
Dochter van Foke Eebles en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: LIEPKJE
Vader: FOKKE IEBELES

● Opsterland, huwelijken 1722
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 juli 1722
Man: Jakob Girbes afkomstig van Langezwaag
Vrouw: Lipkjen Fokes afkomstig van Langezwaag

Gestandaardiseerde namen: JAKOB GERBENS en LIEPKJE FOKKES
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

● Opsterland, dopen, doopjaar 1700
Dopeling: Jacob
Gedoopt op 25 augustus 1700 in Langezwaag
Kind van Girbe Jacobs en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: JAKOB of JAKOBJE
Vader: GERBEN JAKOBS

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Fokke Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 3 oktober 1723, volgt onder 7

2. Sjoukjen Jacobs, gedoopt op 4 april 1726 te Langezwaag.

● Opsterland, dopen, doopjaar 1726
Dopeling: Sjoukjen
Gedoopt op 4 april 1726 in Langezwaag
Dochter van Jakob Girbes en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: SJOUKJE
Vader: JAKOB GERBENS

3. Lutske Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 2 april 1730, volgt onder 8

4. Geeske Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 2 november 1732, volgt onder 9

5. Girben Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 3 juli 1735, volgt onder 10

6. Frans Jacobs (Visser), geboren te Langezwaag op 28 september 1737, volgt onder 11 (Hier wordt de naam Visser aangenomen)

7. IJbele Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 19 februari 1741.

● Opsterland, dopen, doopjaar 1741
Dopeling: IJbele
Gedoopt op 19 februari 1741 in Langezwaag
Kind van Jakob Girbes en Lipkjen Fokes

8. Limkje Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 20 oktober 1743.

● Opsterland, dopen, doopjaar 1743
Dopeling: Limke
Gedoopt op 20 oktober 1743 in Langezwaag
Dochter van Jakob Girbes en Lipkjen Fokes

9. Tjieds Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 19 oktober 1749.

● Opsterland, dopen, doopjaar 1749
Dopeling: Tjieds
Gedoopt op 19 oktober 1749 in Langezwaag
Kind van Jakob Girbes en Lipkjen Fookes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: TJITSE of TJITSKE
Vader: JAKOB GERBENS
Moeder: LIEPKJE FOKKES

 

7) Fokke Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 3 oktober 1723. Gehuwd te Langezwaag op 28 januari 1751 te Opsterland met Martjen Wiebes.

Opsterland, dopen, doopjaar 1723
Dopeling: Foke
Gedoopt op 3 oktober 1723 in Langezwaag
Zoon van Jakob Girbes en Lipkjen Fokes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: FOKKE
Vader: JAKOB GERBENS
Moeder: LIEPKJE FOKKES

● Opsterland, huwelijken 1751
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 januari 1751 in Langezwaag
Man: Foke Jacobs afkomstig van Langezwaag
Vrouw: Martentje Wybes afkomstig van Gorredijk

Gestandaardiseerde namen: FOKKE JAKOBS en MARTJEN WIEBES

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Geeske, gedoopt te Langezwaag op 10 oktober 1751.

Opsterland, dopen, doopjaar 1751
Dopeling: Geeske
Gedoopt op 10 oktober 1751 in Langezwaag
Dochter van Fooke Jacobs en Martentje

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: GEESKE
Vader: FOKKE JAKOBS
Moeder: MARTJEN

2. Jacob, gedoopt te Langezwaag op 9 september 1753.

● Opsterland, dopen, doopjaar 1753
Dopeling: Jacob
Gedoopt op 9 september 1753 in Langezwaag
Kind van Fooke Jacobs en Martentje

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: JAKOB of JAKOBJE
Vader: FOKKE JAKOBS
Moeder: MARTJEN

 
8) Lutske Jacobs, gedoopt te Langezwaag op 2 april 1730. Gehuwd op 23 januari 1757 te Kortezwaag met Tamme Molles, geboren op 22 maart 1726, zoon van Molle Ottes en Antje Johannes.

 

Boerderij te Kortezwaag.

Opsterland, dopen, doopjaar 1730
Dopeling: Lutske
Gedoopt op 2 april 1730 in Langezwaag
Kind van Jakob Girbes en niet genoemde moeder


Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: LUITJEN of LUTSKE
Vader: JAKOB GERBENS

● Opsterland, huwelijken 1757
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 januari 1757 in Kortezwaag
Man: Tamme Molles afkomstig van Langezwaag
Vrouw: Lutske Jacobs afkomstig van Langezwaag

Gestandaardiseerde namen: TAMME MOLLES en LUTSKE JAKOBS

● Opsterland, dopen, geboortejaar 1726, doopjaar 1726
Dopeling: Tamme
Geboren op 22 maart 1726 in Kortezwaag
Gedoopt op 24 maart 1726 in Kortezwaag
Kind van Molle Ottes en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: TAMME of TAMKE
Vader: MOLLE OTTES

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Otte Tammes van den Bos, geboren op 18 september 1757 te Kortezwaag, gedoopt op 25 september 1757 te Kortezwaag, overleden op 13 november 1837 te Langezwaag. Gehuwd op 1 mei 1803 te Langezwaag met Tjitske Girbes, gedoopt op 22 april 1764 te Kortezwaag, dochter van Girbe Oebeles en Luts Molles.

2. Sjouk Tammes van den Bos, gedoopt op 12 november 1758 te Langezwaag.

3. Molle Tammes van den Bos, gedoopt op 18 mei 1760, overleden op 19 april 1818 te Weststellingerwerf. Gehuwd met Grietje Hanses, op 21 juni 1789 te Kortezwaag, geboren op 20 september 1767 te Kortezwaag, gedoopt-belijdenis op 25 april 1802 in Peperga en Blesdijke, dochter van Hans Jans en Trijntje Willems.

Het echtpaar woont  in Blesdijke.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Sjoukjen, geboren op 2 april 1790 te Kortezwaag, gedoopt op 2 mei 1790 te Kortezwaag.

2. Antje, geboren op 27 juli 1793 te Kortezwaag, gedoopt op 25 augustus 1793 te Kortezwaag.

3. Hans, geboren op 11 januari 1801 te Blesdijke, gedoopt op 1 maart 1801 te Peperga en Blesdijke.

4. Jacob, geboren op 8 juni 1807 te Blesdijke, gedoopt op 5 juli 1807 te Blesdijke.

Molle Tammes heeft in 1811 de naam aangenomen van: Van den Bos.

Bij naamsaanneming

Voor ons MAIRE der Gemeente van Noordwelde Canton Oldeberkoop, Arrondisfement Heerenveen, De-partemte Vriesland, gecompareerd zjinde Molle Tammes wonende te Blesdyke-heft dezelve verklaard dat hij aanneemt den naam van van den Bos.
Voor famielienaam, dat hij heeft het volgende getal Zonen en Dochters -- ??
Sjoukjen ond 21 jaar - Antje ond 18 jaar
Tamme ond 14 jaar - Hans ond 12 jaar
Jakob ond 4 jaar alle wonende de Blesdyke
En heeft deze met ons Vertekend den December 1811. Tegge den 20 January 1812

Friesche courant: gelykheid, vryheid en broederschap. 15-02-1798

 

4. Jacob Tammes van den Bos, geboren in 1761, overleden op 19 oktober te Opsterland. Gehuwd op 30 mei 1802 met Froukje Dirks uit Langezwaag.

Uit dit huwelijk is 1 kind bekend.

1. Lutske van den Bos, Geboren op 16 september 1803 in Langezwaag, Gedoopt op 23 oktober 1803 in Langezwaag

5. Lenze Tammes van den Bos, gedoopt te Langezwaag op 16 januari 1766, overleden op 3 december 1826 te Opsterland. Gehuwd op 19 mei 1793 te Langezwaag met Sijtske Jans uit Langezwaag.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Lutske van den Bos, geboren te Langezwaag op 23 mei 1795 (aan de Luxterhooiweg), gedoopt op 14 juni 1795 te Langezwaag, overleden op 26 juni 1875 te Opsterland. Gehuwd op 22 november 1815 te Schoterland met Jippe Teakes, geboren op 1 september 1792 te Nieuwehorne, overleden op 12 april 1877 te Langezwaag, zoon van Teake Jippes en Aaltje Feitses Talsma.

2. Wietske van den Bos, geboren op 13 juni 1797 te Luxwoude, gedoopt op 2 juli 1797 te Langezwaag.

3. Tamme van den Bos, geboren op 3 december 1799 te Langezwaag, gedoopt op 5 januari 1800 te Langezwaag. Gehuwd op 18 mei 1826 te Opsterland met Grietje Pieters Klooster, oud 28 jaar, geboren te Donkerbroek, dochter van Pieter Linzes Klooster en Jacobje Lefferts.

6. Girbe Tammes van den Bos, gedoopt op 17 februari 1768 te Langezwaag.

7. Otte Tammes van den Bos, geboren in 1768, overleden (69 jr) te Opsterland op 13 november 1837. Gehuwd op 1 mei 1803 te Langezwaag met Tjitske Girbes, afkomstig uit Langezwaag.

8. Ruurd Tammes van den Bos, geboren op 15 februari 1772 te Langezwaag, gedoopt op 1 november 1778 te Langezwaag, overleden op 30 juni 1820 te Opsterland. Gehuwd op 29 april 1804 te Langezwaag met Siebrigjen Jelles, afkomstig uit Langezwaag.

 

9) Geeske Jacobs, gedoopt op 2 november 1732 te Langezwaag. Gehuwd op 2 mei 1762 te Langezwaag met Anne Sygers, wonende in 1759 te Langezwaag, wonende 1762 en 1768 te Lippenhuizen, gedoopt op 7 oktober 1731 te Langezwaag, zoon van Sijger Jans en Geeske Jans.

Anne was eerder gehuwd te Lippenhuizen op 11 maart 1759 met Fockjen Hendriks, afkomstig van Lippenhuizen. Anne huwde na Geeske op 14 februari 1768 te Langezwaag met Femke Hanses, afkomstig van Langezwaag, overleden te Oudeschoot op 30 oktober1821.

Kinderen uit het huwelijk van Anne Sygers en Fockjen Hendriks.

1. Geeske Annes, gedoopt op 25 mei 1760 te Lippenhuizen, overleden op 1 januari 1848 te Opsterland. Gehuwd op 28 februari 1790 te Langezwaag met Doekele Imkes Bosma, kerkvoogd en diaken te Langezwaag, gedoopt op 9 januari 1752 te Olderbekoop, overleden op 26 oktober 1828 te Opsterland, zoon van Imke Sjoerds en Antje Klaases.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Foekje Doekeles Bosma, geboren op 1 september 1790 te Langezwaag .

2. Imke Doekeles Bosma, geboren op 6 maart 1792 te Langezwaag, gedoopt op 9 april 1792 te Langezwaag, overleden (54 jr) op 18 mei 1846 te Langezwaag. Gehuwd op 9 mei 1822 te Opsterland met Hendrikje Freerks Loopstra.

3. Anne Doekeles Bosma, geboren op 18 februari 1794 te Langezwaag, gedoopt op 30 maart 1794 te Langezwaag, overleden (59 jr) (ongehuwd) op 30 november 1853 te Opsterland.

4. Antje Doekeles Bosma, geboren op 1 april 1796 te Langezwaag, gedoopt op 1 mei 1796 te Langezwaag, overleden (83 jr) op 3 september 1879 te Opsterland, oud 83 jaar. Gehuwd op 3 november 1825 te Opsterland met Beene Durks Roelinga.

5. Klaas Doekeles Bosma, geboren op 9 april 1796 te Langezwaag, gedoopt op 29 april 1798 te Langezwaag, overleden (24 jr) (ongehuwd) op 14 mei 1822 te Opsterland.

6. Gerritje Doekeles Bosma, geboren op 13 maart 1801 te Langezwaag, gedoopt op 6 april 1801 te Langezwaag.

Kinderen uit het huwelijk van Geeske Jacobs en Anne Sygers.

2. Lipkjen Annes, gedoopt op 23 januari 1763 te Lippenhuizen, overleden op 29 mei 1824 te Opsterland. Gehuwd op 9 augustus 1789 te Kortezwaag met Durk Beenes.

Uit dit huwelijk is 1 kind bekend.

1. Beene, geboren op 26 december 1793 te Langezwaag, gedoopt op 2 februari 1794 te Langezwaag.

3. ?, gedoopt te Langezwaag op 8 april 1765.

● Opsterland, dopen, doopjaar 1765
Dopeling: niet genoemd
Gedoopt op 8 april 1765 in Langezwaag
Kind van Anne Sijgers en niet genoemde moeder

4. Sijger Annes, gedoopt op 17 mei 1767 te Langezwaag, overleden (61 jr) op 13 mei 1828 te Opsterland. Gehuwd op 27 mei 1792 te Langezwaag met Trientje Pieters, afkomstig van Langezwaag.  

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Geeske, geboren op 3 december 1792 te Langezwaag, gedoopt op 25 december 1792 te Langezwaag.

2. Anne, geboren op 30 september 1795 te Langezwaag, gedoopt op 8 november 1795 te Langezwaag.

3. Aukjen, geboren op 28 november 1797 te Langezwaag, gedoopt op 6 januari 1798 te Langezwaag.

4. Tetje, geboren op 2 januari 1800 te Langezwaag, gedoopt op 14 september 1800 te Langezwaag.

Kinderen uit het huwelijk van Anne Sygers en Femke Hanses.

5. Hans Annes, boer te Oranjewoud, gedoopt op 14 mei 1769 te Langezwaag, overleden (60 jr) (ongehuwd) op 17 maart 1829 te AEngwirden.  Hans neemt de naam aan in 1811 'Siegersma'

Memories van Successie - Kantoor Heerenveen, overl. jaar 1829
Hans Annes Siegersma - Overleden: 17 maart 1829 - Wonende te: 'tMeer

'tMeer o/Luinjeberd; halfbroer van Geeske (weduwe van Doekele Imkes Bosma), boerin Langezwaag, Trijntje (vrouw van Jacob Hendriks Boonstra, timmerman/winkelier Nieuwehorne), wijlen NN (moeder van Beene Durks Roelinga, huisman Langezwaag) en wijlen Sieger Annes (vader van Geeske, vrouw van Fedde Jans Koolstra, arbeider Kortezwaag en Tetje Siegers, vrouw van Jan Hendriks van den Akker, idem Mildam/Katlijk. Saldo fl. 2.051,39.
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.

 

10) Girben Jacobs, gedoopt op 3 juli 1735 te Langezwaag. Gehuwd (1) op 4 mei 1766 te Ureterp met Aatje Eesges, afkomstig van Ureterp. Gehuwd (2) op 19 mei 1793 te Ureterp met Wimke Fokes, afkomstig van Ureterp.

Hier treed nu verwarring op... er is een Jacob Girbes uit Ureterp en een Gurbe Jacobs uit Ureterp. Mijn vermoeden is dat Girben eerder gehuwd was met Aatje Eesges en daarna met Wimpke Fokes. Want in het huwelijk met Wimpke was Girben al 58 jaar. De naam van de oudste dochter Aatje, zou kunnen verwijzen naar de eerste vrouw van Girben.

Opsterland, huwelijken 1766
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 mei 1766 in Ureterp
Man: Jacob Girbes afkomstig van Ureterp
Vrouw: Aatje Eesges afkomstig van Ureterp
Opmerking: huwelijksdatum vastgesteld volgens aanteekening in hun bijbel

Gestandaardiseerde namen: JAKOB GERBENS en AATJE EESGES

Opsterland, huwelijken 1793
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 mei 1793 in Ureterp
Man: Gurbe Jacobs afkomstig van Ureterp
Vrouw: Wimke Fokes afkomstig van Ureterp

Gestandaardiseerde namen: GERBEN JAKOBS en WIMKE FOKKES

Wimke Fokes, neemt in 1811 de achternaam van Fokkema aan. Girben is dan al overleden.

Familienamen 1811 Fokkema, Gurbe Jakobs wed, Wimke Fokes, Ureterp k. Foke 11, Jakob 9, Marten 2 Mairie Ureterp, fol. 25 Gurbe Jakobs is dus vóór 1811 overleden. Zijn weduwe heeft "waarschijnlijk"de naam Fokkema aangenomen net als haar vader Foke.

Uit dit 2e huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Aatje Gurbes, geboren op 12 januari 1796 te Ureterp, gedoopt op 21 februari 1796 te Ureterp.

Opsterland, dopen, geboortejaar 1796, doopjaar 1796
Dopeling: Aatje
Geboren op 12 januari 1796 in Ureterp
Gedoopt op 21 februari 1796 in Ureterp en Siegerswoude
Dochter van Gurbe Jacobs en Wimke Fokes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: AATJE
Vader: GERBEN JAKOBS
Moeder: WIMKE FOKKES

2. Fokke Gurbes Fokkema, geboren rond 1799. Gehuwd op 10 januari 1828 te Opsterland met Engbertje Engberts Poutsma, dochter van Engbert Poutsma en Vroukje Wiebes.

3. Jacob Gurbes Fokkema, geboren rond 1802. Gehuwd op 13 mei 1830 te Opsterland met Taapke Michiels Meyer, geboren op 14 oktober 1802 te Ureterp, overleden op 21 februari 1879 te Opsterland, dochter van Michiel Everts Meyer en Tetje Errits Posthuma.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Tettje Fokkema, geboren op 1 februari 1831 te Ureterp, overleden (59 jr) (ongehuwd) op 23 juli 1890 te Opsterland.

2. Wimke Fokkema, geboren op 20 april 1833 te Ureterp. Gehuwd op 29 april 1865 te Opsterland met Rommert Lammerts Postma, geboren te Haulerwijk, zoon van Lammert Rommerts Postma en Rinske Joekes van der Mei.

3. Froukjen Fokkema, geboren op 22 juni 1835 te Ureterp, overleden (66 jr) op 17 november 1900 te Opsterland. Gehuwd op 14 mei 1863 te Opsterland met Rinze Brouwer, geboren te Ureterp, zoon van Johannes Rinzes Brouwer en Antje Klazes Jonkman.

4. Gurbe Fokkema, geboren op 8 september 1837 te Ureterp.

5. Gurbe Fokkema, geboren op 13 september 1839 te Ureterp, overleden (1 jr) op 20 mei 1839 te Ureterp.

6. Geelke Fokkema, geboren op 30 oktober 1841 te Ureterp, overleden (96 jr) op 29 juni 1938 te Ureterp. Gehuwd op 3 mei 1867 te Opsterland met Wander Veenstra, geboren op 27 juni 1839 te Siegerswoude, overleden (87 jr) op 2 februari 1927 te Ureterp, zoon van Hendrik Folkerts Veenstra en Froukje Wanders Voortwijs.

7. Michiel Fokkema, geboren op 10 december 1844 te Ureterp. Gehuwd op 23 oktober 1891 te Opsterland met Aaltje Huisman, geboren te Drachten, dochter van Jurjen Huisman en Sjoukje de Vries.

8. Gurbe Fokkema, geboren op 1 juni 1848 te Ureterp. Gehuwd op 23 mei 1879 te Opsterland met Trijntje Ypenga, geboren te Beetsterzwaag, dochter van Jan Ubeles Ypenga en Tjitske Hylkes Posthumus.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Tjitske Fokkema, geboren op 14 maart 1881 te Opsterland. Gehuwd op 5 mei 1905 te Smallingerland met Jan van der Werff, geboren te Drachten, zoon van Oebele Haikes van der Werff en Richtje Weis. Zie ook www.scheepsbouwvanderwerff.nl - historie.

2. Taapke (Gurbes) Fokkema, geboren op 30 april 1885 te Opsterland, overleden op 12 april 1962 te Rottum. Gehuwd op 9 mei 1907 te Opsterland met Jan (Berends) Tabak, landbouwer, geboren op 16 juli 1883 te Harkema, overleden op 22 november 1937 te Olterterp, zoon van Berend Hendriks Tabak en Durkje Willems Weening.

Foto en informatie van www.friesscheepvaartmuseum.nl

Achtergrondinformatie: Het laken is afkomstig van de grootmoeder van de bruikleengever Jan Tabak: Taapke Gurbes Fokkema. Zij is geboren in 1885 in Ureterp en overleden in 1963 in Rottum. Zij was de tweede dochter van Gurbe Jacobs Fokkema (1849-1936) en Trijntje Ypenga (1855-1941). Zij is in 1907 getrouwd met Jan Berends Tabak (1883-1937).

Ze woonden in een boerderij te Ureterp, vanaf 1929 in Olterterp op een boerderij die werd gehuurd van verzekeringsmaatschappij Burmania. In 1937 stierf Jan Tabak en Taapke moest van de verzekeringsmaatschappij de boerderij verlaten, omdat een vrouw niet de leiding van een boerenbedrijf mocht hebben.

Ze vonden een boerderij in Rottum, die moest gekocht worden en daarvoor moesten ze het grootste deel van de veestapel verkopen. Daar bleven ze. In 1963 stierf Taapke. Er waren toen nog drie kinderen op de boerderij. Dochter Durkje overleed in 1996. Jan Tabak kreeg toen het laken. Dit laken werd gebruikt voor de logeerkamer. Het laken is in de lengte opgevouwen. Zelfgehaakte tussenzetsels stammen uit ca. 1920-1930.

 

 

Afdruk van www.allefriezen.nl Overlijdensakte Lemsterland, 1822. Aangiftedatum 8 juni 1822, blad nr. 28. Frans Jacobs Visser, overleden 7 juni 1822. Zoon van Jacob Gurbes en Lupkjen Fokkes.

 

11) Frans Jacobs Visser, barbier tot 1822, geboren op 28 september 1737 te Langezwaag, gedoopt op zondag 6 oktober 1737 te Langezwaag, overleden (84 jr) op 7 juni 1822 om 14:30 te Lemmer. (Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 juni 1822. Bij de overlijdensaangifte van Frans was de volgende getuige aanwezig: Johannes Schirm) zoon van Jacob Gurbes en Lupkjen Fokkes. Gehuwd op 14 mei 1769 te Lemmer met Rinske Stevens Visser, geboren in 1746 te Sneek, dochter van [waarschijnlijk] Steven Jacobus Pyke en [waarschijnlijk] Tjitske Berends Hoge. Zij is gedoopt op vrijdag 7 oktober 1746 in Sneek. Rinske is overleden vóór 1809 in Lemmer, ten hoogste 63 jaar oud.

Beroep: Frans Jacobs.

Tot 1822

  

barbier

 

[bron: memories van sucessie]

 

Religie: Frans Jacobs

28-04-1785

  

Belijdenis des geloofs afgelegd in de Hervormde gemeente van Lemmer e.o.

 

[bron: DTB Herv. Gemeente Lemmer]

 

Religie: Rinske

29-04-1784

  

Belijdenis des geloofs afgelegd in de Hervormde gemeente van Lemmer e.o.

 

[bron: DTB Herv. Gemeente Lemmer]

● Lemsterland, huwelijken 1769
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 mei 1769
Man: Frans Jacobs afkomstig van Lemmer
Vrouw: Rinske Stevens afkomstig van Lemmer

Gestandaardiseerde namen: FRANS JAKOBS en RINSKE STEFFENS
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

Overlijdensakte Lemsterland, 1822
Aangiftedatum 8 juni 1822, blad nr. 28
Frans Jacobs Visser, overleden 7 juni 1822, 84 jaar, man
Zoon van Jacob Gurbes en Lupkjen Fokkes
Weduwnaar

Rinske Stevens, was ook getuige van de doop van Jan...een zoon van Ide van der Sweep. (Lemmer, een tamelijck vleck, neerich ende leeftochtich)

Lemsterland, dopen, geboortejaar 1790, doopjaar 1790
Dopeling: Jan
Geboren op 10 februari 1790 in Lemmer
Gedoopt op 21 februari 1790 in Lemmer, Follega, Eesterga
Kind van Ide van der Sweep en Johanna Kluiger
Getuige: Rinske Stevens

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: JAN of JANKE
Vader: IEDE .....
Moeder: JOHANNA .....
Getuige: RINSE of RINSKE STEFFENS,
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

De belijdenis van Rinske Stevens en onderaan Frans Jacobs in de Hervormde Kerk van Lemmer. Te zien op: familysearch.org

 

Op 24 december 1811, neemt Frans Jacobs, de naam aan van "Visser". Deze akte van naamaanneming is opgemaakt in de gemeente Lemsterland.

Lemmer, deel 1 folio 1 verso Visser, Frans Jacobs, Lemmer
Kinderen: Jacob 41, Steven 39, Lupke 36
Kindskinderen:
(v. Jacob) Rinske 4, Jelle 2; (v. Lupke) Rinse 11, Andries 3; (v. Steven) Frans 13, Tjitske 12, Jelle 9, Pieter 6, Rinse 3

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jacob Visser, geboren op 8 juni 1770 te Lemmer, Gedoopt op 10 juni 1770 te Lemmer, volgt onder 12

2. Steven Visser, geboren op 14 december 1772 te Lemmer, gedoopt op 20 december 1772 te Lemmer, volgt onder 13

3. Lupke, geboren op 24 april 1775 te Lemmer, gedoopt op 30 april 1775 te Lemmer volgt onder 14

4. Tjitske, geboren op 3 juli 1778 te Lemmer, gedoopt op 5 juli 1778 te Lemmer.

● Lemsterland, dopen, geboortejaar 1778, doopjaar 1778
Dopeling: Tjitske
Geboren op 3 juli 1778 in Lemmer
Gedoopt op 5 juli 1778 in Lemmer
Kind van Frans Jacobs en Rinske Stevens

5. Tjitske, geboren op 8 april 1787 te Lemmer, gedoopt op 15 april 1787 te Lemmer.

Lemsterland, dopen, geboortejaar 1787, doopjaar 1787
Dopeling: Tjitske
Geboren op 8 april 1787 in Lemmer
Gedoopt op 15 april 1787 in Lemmer, Follega, Eesterga
Kind van Frans Jacobs en Renske Steevens

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: TJITSE of TJITSKE
Vader: FRANS JAKOBS
Moeder: RINSKE STEFFENS

 

12) Jacob Visser, havenmeester, geboren op 8 juni 1770 te Lemmer, overleden (87 jr) op 22 december 1857 te Lemmer. Gehuwd op 18 mei 1806 te Lemmer met Lisabeth Jelles Sakema, gedoopt op 19 maart 1769 te Wonswerd, overleden op 15 juli 1854 te Lemmer, dochter van Jelle Sakema en Pietje Jacobs.

● Lemsterland, dopen, geboortejaar 1770, doopjaar 1770
Dopeling: Jacob
Geboren op 8 juni 1770 in Lemmer
Gedoopt op 10 juni 1770 in Lemmer
Kind van Frans Jacobs en Rinske Stevens

● Overlijdensakte Lemsterland, 1857
Aangiftedatum 23 december 1857, blad nr. 27
Jacob Franzes Visser, overleden 22 december 1857, 87 jaar, man
Zoon van Frans Jacobs
Weduwnaar

● Lemsterland, huwelijken 1806
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 mei 1806 in Lemmer
Man: Jacob Franses de Visser afkomstig van Lemmer
Vrouw: Lysbet Jelles afkomstig van Leeuwarden

Gestandaardiseerde namen: JAKOB FRANSES en LIJSBET JELLES
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

● Overlijdensakte Lemsterland, 1854
Aangiftedatum 17 juli 1854, blad nr. 14
Lisabet Jelles Sakema, overleden 15 juli 1854, 85 jaar, vrouw
Gehuwd

Lisabet Jelles Sakema, 85 jaar, zonder beroep wonende te Lemmer, geboren te Wanswerd, dr.v. wijlen Jelle Sakema en Pietje Jacobs, geh. met Jacob Franzes Visser, zonder beroep wonende te Lemmer. Lisabet overl. 15-07-1854, 21.00 uur te Lemmer.
Aangevers, bekenden: Nicolaas Koopmans de Jong 34 jaar, zilversmid en Roelof Cornelis Siersma 34 jaar, veldwachter beide te Lemmer
.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Renske Visser, geboren op 21 juni 1807 te Lemmer, gedoopt op 5 juli 1807 te Lemmer, volgt onder 15

2. Jelle Visser, geboren op 12 oktober 1809 te Lemmer, gedoopt op 5 november 1809 te Lemmer, volgt onder 16

Jacob Franses Visser, staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is genaamd: Staat van veranderingen van Eigenaars in de Gemeente Lemmer voor den Jare 1819. Met getal van deuren en vensters en eigendom overgang in het jaar 1819.

 

13) Steven Visser, (Steven Franzes Visser) timmerman, geboren op 14 december 1772 te Lemmer, gedoopt op 20 december 1772 te Lemmer, overleden (61 jr) op 23 november 1834 te Lemmer. Gehuwd op 3 december 1797 te Lemmer met Baukje Jelles Sakema, geboren op 1 maart 1777 te Wonswerd, overleden op 30 augustus 1829 te Lemmer, dochter van Jelle Jetzes en Pietje Baukes.

Lemsterland, huwelijken 1797
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 december 1797 in Lemmer
Man: Steeven Fransz afkomstig van Lemmer
Vrouw: Baukjen Jelles afkomstig van Lemmer

Gestandaardiseerde namen: STEFFEN FRANSES en BAUKJE JELLES
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Frans Visser, geboren op 20 mei 1798 te Lemmer, gedoopt op 27 mei 1798 te Lemmer, volgt onder 17

2. Tjitske Visser, geboren op 3 november 1799 te Lemmer, gedoopt op 3 november 1799 te Lemmer, volgt onder 18

3. Jelle Visser, geboren op 3 februari 1802 te Lemmer, gedoopt op 21 februari 1802 te Lemmer, volgt onder 19

4. Pieter Stevens Visser, geboren op 1 juli 1805 te Lemmer, gedoopt op 14 juli 1805 te Lemmer, overleden (42 jr) op 17 maart 1848 te Lemmer. Gehuwd op 27 maart 1842 te Lemmer met Harmina Hendriks Woudstra, geboren te Lippenhuizen, dochter van Hendrik Egberts Woudstra en Aukjen Sjoerds Ponne. Harmina trouwt op 19 januari 1849 met Age Klazes de Oude.

Huwelijksakte Lemsterland, 1842
Man: Pieter Stevens Visser, oud 36 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Steven Franzes Visser en Baukjen Jelles
Vrouw: Harmina Hendriks Woudstra, oud 22 jaar, geboren te Lippenhuizen, gemeente Opsterland
Ouders: Hendrik Egberts Woudstra en Aukjen of Aaltje Sjoerds Ponne
Datum: 27 maart 1842, akte nr. 8

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Levenloos meisje, overleden op 20 september 1843 te Lemmer.

2. Baukje Visser, geboren op 5 maart 1845 te Lemmer. Gehuwd op 1 augustus 1869 te Lemmer met Jacob Jonker, geboren op 15 mei 1842 te Lemmer, overleden (34 jr) op 15 november 1875 te Lemmer, zoon van Jan Gerrits Jonker en Janna Jacobs Zeldenrust.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Neeltje Jonker, geboren op 6 november 1870 te Lemmer.

2. Janna Jonker, geboren op 1 december 1873 te Lemmer.

5. Renze Visser, geboren te Lemmer op 12 april 1808, gedoopt op 1 mei 1808 te Lemmer, volgt onder 20

Steven Franzes Visser, is op de akte te zien als getuige bij onderstaand huwelijk:

18-03-1813

Bruidegom: Douwe Rinkes Kok, leeftijd 30, vader Rinke Douwes Kok, moeder ytske Douwes.

Bruid: Antje Bouwes Verbeek, leeftijd 25, vader Bouwe Pieters, moeder Stijntje Willems.

 

14) Lupke Visser, (Lupke Franzes Visser) geboren op 24 april 1775 te Lemmer, gedoopt op 30 april 1775 te Lemmer, overleden (47 jr) op 4 mei 1822 te Lemmer. Gehuwd op 25 mei 1800 te Lemmer met Pietje Andries de Blaauw, winkeliersche te Lemmer, geboren op 12 december 1775 te Lemmer, overleden (73 jr) op 9 februari 1849 te Lemmer, dochter van Andries Jacobs de Blaauw en Trijntje Pieters.

● Lemsterland, dopen, geboortejaar 1775, doopjaar 1775
Dopeling: Lupke
Geboren op 24 april 1775 in Lemmer
Gedoopt op 30 april 1775 in Lemmer
Kind van Frans Jacobs en Rinske Stevens

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling  : LIEPKE of LIEPKJE
Vader   : FRANS JAKOBS
Moeder  : RINSKE STEFFENS

Lemsterland, huwelijken 1800
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 mei 1800 in Lemmer
Man       : Lipke Fransesz afkomstig van Lemmer
Vrouw     : Pietje Andries de Blauw afkomstig van Lemmer

Gestandaardiseerde namen: LIEPKE FRANSES en PIETJE ANDRIES
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

Overlijdensakte Lemsterland, 1822
Aangiftedatum 6 mei 1822, blad nr. 21
Lupke Franzes Visser, overleden 4 mei 1822, 47 jaar, man
Zoon van Frans Jacobs en Rinske Stevens
Gehuwd

Overlijdensakte Lemsterland, 1849
Aangiftedatum 9 februari 1849, blad nr. 4
Pietje Andries de Blaauw, overleden 9 februari 1849, 73 jaar, vrouw
Weduwe

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Rinse Visser, geboren op 5 januari 1801 te Lemmer, gedoopt op 18 januari 1801 te Lemmer, volgt onder 21

2. Trijntje Visser, geboren op 25 oktober 1802 te Lemmer, gedoopt op 7 november 1802 te Lemmer.

● Lemsterland, dopen, geboortejaar 1802, doopjaar 1802
Dopeling: Tryntje
Geboren op 25 oktober 1802 in Lemmer
Gedoopt op 7 november 1802 in Lemmer, Follega, Eesterga
Dochter van Lipke Franses en Pietje Andries de Blauw

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: TRIJNTJE
Vader: LIEPKE FRANSES
Moeder: PIETJE ANDRIES

3. Trijntje Visser, geboren op 6 januari 1805 te Lemmer, gedoopt op 27 januari 1805 te Lemmer.

● Lemsterland, dopen, geboortejaar 1805, doopjaar 1805
Dopeling: Tryntje
Geboren op 6 januari 1805 in Lemmer
Gedoopt op 27 januari 1805 in Lemmer, Follega, Eesterga
Dochter van Lipke Franses en Pietje Andries de Blauw

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: TRIJNTJE
Vader: LIEPKE FRANSES
Moeder: PIETJE ANDRIES

4. Andries de Blauw Visser, geboren te Lemmer op 18 februari 1808, volgt onder 22

 

15) Renske Visser, (Renske Jacobs Visser) geboren op 21 juni 1807 te Lemmer, gedoopt op 5 juli 1807 te Lemmer, overleden (89 jr) op 13 februari 1896 te Lemmer. Gehuwd op 17 februari 1828 te Lemmer met Jan Adriaans Lackroy, (Lakrooy) varensgezel en Havenmeester te Lemmer, geboren op 2 december 1801 te Groningen, overleden (86 jr) op 25 december 1887 te Lemmer, zoon van Adriaan Dominici Lakrooy en Lucretia Berends Rosenhoek.

● Lemsterland, dopen, geboortejaar 1807, doopjaar 1807
Dopeling: Renske
Geboren op 21 juni 1807 in Lemmer
Gedoopt op 5 juli 1807 in Lemmer, Follega, Eesterga
Dochter van Jacob Franses en Lysbet Jelles

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: RINSKE
Vader: JAKOB FRANSES
Moeder: LIJSBET JELLES

Huwelijksakte Lemsterland, 1828
Man: Jan Adriaans Lackroy, oud 26 jaar
Ouders: Adriaan Lackroy en Lucretia Berents Rosenhoek
Vrouw: Renske Jacobs Visser, oud 20 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Jacob Franzes Visser en Lysbet Jelles
Datum: 17 februari 1828, akte nr. 6

Overlijdensakte Lemsterland, 1896
Aangiftedatum 14 december 1896, akte nr. 85
Renske Visser, overleden 13 december 1896, 89 jaar, vrouw
Weduwe

Bron: www.ngv.nl Hij begon zijn loopbaan op 16-jarige leeftijd als koksmaatje; uit de monsterrollen van de stad Groningen (GAG 103.1;144) blijkt dat hij in 1818 met het schip "De jonge Geert" (kap. Adriaan Jacobs Boomgaard) met bestemming Londen vertrok. Hij heet dan Jan La Kroi, is 16 jaar oud en verdient 50 cent per week. Later wordt hij varensgezel en zeeman genoemd. Volgens een artikel in de Prov. Groninger Courant van 7-9-1821 diende Jan la Croy in de 8e afdeling Nationale Infanterie, 3e bataillon. Hij ging toen met groot verlof. In 1839 werd hij benoemd tot havenmeester te Lemmer.

1854 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau. 
Inv. nr. 097041 repertoire nr. 26 d.d. 3 juli 1854
Koopakte. Betreft de verkoop van een huis te Lemmer, koopsom fl. 1550
- Jacob Franzes Visser te Lemmer, verkoper 
- Elisabeth Jelles Sakema te Lemmer, verkoper 
- Jan Adriaans Lakrooy te Lemmer, koper
 
1863 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau. 
Inv. nr. 097050 repertoire nr. 58 d.d. 8 juni 1863
Hypotheek. Betreft een kapitaal van fl. 500
- Jan Adriaans Lakrooy te Lemmer, schuldenaar
- Rinske Visser te Lemmer, schuldenaar Jacobs 
- Jan Siemens Visser te Lemmer, schuldeiser
 
1863 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau. 
Inv. nr. 097050 repertoire nr. 64 d.d. 7 juli 1863
Rectificatie hypotheek
- Jan Adriaans Lakrooy te Lemmer
- Rinske Jacobs Visser te Lemmer
- Jan Siemens Visser te Lemmer
 
1865 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau. 
Inv. nr. 097052 repertoire nr. 20 d.d. 7 maart 1865
Testament
- Renske Jacobs Visser te Lemmer. Gehuwd met Jan Adriaans Lackrooy

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jacob Jans Lackrooy, stuurman Der Koopvaardijen, havenmeester te Lemmer, geboren op 22 januari 1829 te Lemmer, overleden op 5 september 1911 te Lemmer. Gehuwd op 12 december 1852 te Lemmer met Tiete Hayes Klein, geboren op 17 februari 1829 te Lemmer, overleden (71 jr) op 22 september 1900 te Lemmer, dochter van Haye Folkerts Klein en Elizabeth Joukes Wiersma.

1884

Huwelijksakte Lemsterland, 1852
Man: Jacob Jans Lacroy, oud 23 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Jan Adriaans Lacroy en Rinske Jacobs Visser
Vrouw: Tiete Hayes Klein, oud 23 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Haye Folkerts Klein en Elizabeth Joukes Wiersma
Datum: 12 december 1852, akte nr. 48 (suppl. nr. 2-6)

Opm: Familienaam bruidegom bij tweede vermelding als "Lacrooy", hij ondertekent met "Lackrooij"

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jan Adriaan Lacrooy, geboren op 26 mei 1855 te Lemmer. Opm: Vader afwezig, is kofschipper. Gehuwd 18 december 1884 met Fokje Johanna Kuipers.

2. Elizabeth Lacrooy, geboren op 26 juli 1859 te Lemmer, overleden (68 jr) op 16 september 1927 te Lemmer. Gehuwd op 28 oktober 1887 te Lemmer met Klaas Wipkink, geboren te Harderwijk, zoon van Johannes Wipkink en Evertje Holsteyn.

3. Rinske Lacrooy, geboren op 17 januari 1863 te Lemmer, overleden (2 jr) op 21 maart 1865 te Lemmer.

4. Haye Lacrooy, geboren op 20 juni 1865 te Lemmer, overleden op 24 november 1943 te Den-Haag. Gehuwd met Willemina Anna Wijnands.

5. Renske Lacrooy, geboren op 10 januari 1869 te Lemmer, overleden (2 jr) op 24 september 1871 te Lemmer.

6. Minke Lacrooy, geboren op 9 mei 1871 te Lemmer, overleden op 25 januari 1957 te Lemmer. Gehuwd op 5 december 1912 te Utingeradeel met Pier Schroor.

2. Elisabeth Lackrooy, geboren op 30 september 1830 te Lemmer, overleden (59 jr) op 24 mei 1890 te Lemmer. Gehuwd op 13 april 1851 te Lemmer met Klaas Hiddes Koornstra, slager, geboren op 31 maart 1816 te Gaasterland, overleden (55 jr) op 22 augustus 1871 te Lemmer, zoon van Hidde Jacobs Koornstra en Akke Willems de Wilde.

Klaas was gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 5 mei 1839 te Gaasterland met Sijke Greefkens, 27 jaar oud, geboren op 8 augustus 1811 te Makkum. Overleden op 21 november 1848 te Lemsterland op 37-jarige leeftijd. Gestorven in het kraambed, na 6 kinderen te hebben gekregen en verloren. Dochter van onbekende vader en Catharina Jans Greefkens.

Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 16 mei 1849 te Gaasterland met Pietje Jitzes Sakema, 33 jaar oud, geboren op 11 juni 1815 te Hennaarderadeel, overleden op 3 juli 1850 te Lemsterland op 35-jarige leeftijd, dochter van Jitze Jelles Sakema en Akke Tjalles. Het gezin Jitze en Akke hadden 7 kinderen waaronder Pietje Jitzes Sakema, Pietje was een tante-zegger van Lijsbert Jelles Sakema (gehuwd met Jacob Franzes Visser) en Baukje Jelles Sakema (gehuwd met Steven Franzes Visser)

Kantoor Lemmer, overl. jaar 1850

Overledene: Pietje Jitzes Sakema
Overleden op: 3 juli 1850
Wonende te: Lemmer.

Tekst: vrouw van Klaas Hiddes Koornstra, wagenmaker/slager; geen kinderen; ab intestato erfgenamen zijn 1) van vaderszijde: Liebeth Jelles Sakema (vrouw van Jacob Franzes Visser) (tante) en Rinse, visser, Frans, idem, Jelle, idem, Tjitske (wed. Peke Jerres), te Oosterzee en wijlen Pieter Stevens Visser (1e man van Neeltje Hendriks Woudstra, thans vrouw van Age Klazes de Oude, scheepstimmerknecht; vader van minderjarige Baukje Pieters Visser) (neven/nicht) en 2) van moederszijde: Bokje (vrouw van Lykle Ybes de Vries, kastelein Rauwerd) en Sjoerdje Gerrits Tzumstra (vrouw van Johannes Gerrits Nijland, timmerman Tjerkwerd) (nichten) en Sybren Douwes v.der Staag, landbouwer Herbayum (neef); erfgenamen aan vaderszijde doen in deze memorie 1026 aangifte en die aan moederszijde doen dat in 2 bijgevoegde memories, elk met nr. 1275.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Renske Koornstra, geboren op 8 augustus 1851 te Lemmer. Gehuwd op 7 september 1871 te Harlingen met Hendrik Taekes Vlietstra, geboren op 2 januari 1840 te Achtkarspelen, zoon van Taeke Feddes Vlietstra en Zwaantje de Vries.

2. Jan Adriaan Koornstra, geboren op 28 juni 1853 te Lemmer, overleden op 11 juli 1917 te Sneek. Gehuwd op 17 juni 1877 te Sneek met Pietertje Bruinsma.

3. Jacob Koornstra, geboren op 28 oktober 1855 te Lemmer, overleden op 10 augustus 1857 te Lemmer.

4. Hidde Koornstra, geboren op 16 juni 1858 te Lemmer, overleden op 28 april 1859 te Lemmer.

5. Levenloos meisje, overleden op 27 januari 1860 te Lemmer.

6. Akke Koornstra, geboren op 9 mei 1861 te Lemmer, overleden (72 jr) op 26 september 1933 te Lemmer. Gehuwd op 29 april 1881 te Lemmer met Sake Visser, geboren op 6 februari 1857 te Lemmer, zoon van Jacob Jelles Visser en Albertje Sakes Bergsma.

7. Adriaan Koornstra, geboren op 6 april 1865 te Lemmer, overleden op 5 maart 1887 te Lemmer.

8. Hidde Koornstra, geboren op 4 augustus 1867 te Lemmer. Gehuwd op 4 juli 1890 te Lemmer, op met Fettje Visser, geboren op 15 september 1869 te Lemmer, dochter van Andries Visser en Baukje Visser. Hidde was eigenaar van een mooie houten aak.

9. Jelle Koornstra, geboren op 16 februari 1870 te Lemmer, overleden (69 jr) op 25 december 1939. Gehuwd op 16 januari 1891 te Lemmer met Albertje Bergsma, geboren op 1 september 1871 te Lemmer, overleden (70 jr) op 11 april 1942 te Lemmer, dochter van Andries Sakes Bergsma en Ymkje Jans Stuurman.

Knipsel van Andries Koornstra, uit de Lemsterkrant van 1889: Jelle Koornstra en Albertje Bergsma en 13 van hun kinderen. Jelle was visser in Lemmer en had een botter, de LE 72. Hij woonde aan de Nieuwburen. In de volksmond werd hij "Jelle van Betsje" genoemd.

Van links naar rechts bovenste rij: Jan Adriaan (1897-1976) visser. Gehuwd met Janna van der Meer: Andries (1895) visser. Gehuwd met Albertje Postma: Klaas (1891-1987) visser. Gehuwd met Aaltje van der Meer: Ymkje (1892-1960) gehuwd met Andries Bakker, visser: Elisabeth (1894) gehuwd met Arend Toering, visser: Sietske (1899-1976) gehuwd met Pieter Visser te Amsterdam, beurtschipper op Hilversum.

Tweede rij: Sake (1904-1984) visser. Gehuwd met Klaske Thijsseling: vader Jelle Koornstra (1870-1939) met op schoot Albertje (Bertha) (1911) gehuwd met Hendrik Vlig, visser: moeder Albertje Bergsma (1871-1942) met haar zes weken oude dochtertje Jantje (1913) gehuwd met Jacob Bijma, werkzaam op de houtmolen: en Akke (1902-1988) gehuwd met Jan Visser, visser.

Op de voorgrond de kinderen Adriaan Jan (Janus) (1907-1976) visser. Gehuwd met Gepke Poepjes: Maaike (1908) gehuwd met Klaas Goos, wonende te Lemmer.

Later is nog een zoon Jelle geboren die jong is overleden in Amsterdam. De foto is gemaakt in 1913 in de tuin van hotel Van der Hoff te Lemmer.

3. Lucretia Lackrooy, geboren op 2 september 1832 te Lemmer, overleden op 2 juli 1865 te Lemmer. Gehuwd op 25 juni 1854 te Lemmer met Hielke Nolkes Hoekstra (23 jaar oud), werkman, winkelier en wagenmaker, geboren op 4 december 1830 te Lemmer, overleden (48 jr) op 26 juni 1880 te Leiden, zoon van Nolke Hielkes Hoekstra en Johanna Berends Bergsma.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Nolke Hoekstra, geboren op 24 mei 1856 te Lemmer.

2. Jan Adriaans Hoekstra, geboren op 19 oktober 1859 te Lemmer.

3. Rinske Hoekstra, geboren op 5 december 1860 te Lemmer.

4. Johan Hoekstra, geboren op 25 april 1863 te Lemmer.

5. Jacob Hoekstra, drukker-uitgever, geboren op 28 mei 1865 te Lemmer.

4. Arriaans Lackrooy, geboren op 19 januari 1835 te Lemmer, overleden (24 jr) op 17 augustus 1859 te Lemmer.

5. Wilhelmina Geertruida Lackrooy, geboren op 9 januari 1837 te Lemmer. Gehuwd op 7 januari 1877 te Lemmer met Age Tjeerds Ages, varensgezel en besteller van goederen, geboren op 16 januari 1833 te Lemmer, overleden (63 jr) op 13 september 1896 te Lemmer, zoon van Jelte Ages Age en Palsche Sibles Lemstra. Het gezin is op 11 mei 1904 vertrokken naar Rotterdam, Sionstraat 7.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Rinske Ages, geboren op 19 augustus 1880 te Lemmer. Rinske is op 5 juni 1897 vertrokken naar Den Haag.

2. Jelte Ages, geboren op 2 mei 1883 te Lemmer. Jelte is op 17 april 1901 naar Leeuwarden vertrokken.

3. Jelte Ages, geboren op 2 mei 1883 te Lemmer.

6. Jelte Lackrooy, geboren op 17 januari 1839 te Lemmer, overleden (29 jr) op 21 maart 1868 te Lemmer.

7. Berendina Lackrooy, geboren te Lemmer op 11 april 1841. Gehuwd op 2 maart 1873 te Lemmer met Tjeerd Ages, zeeman en Stoomboot Kapitein, geboren op 27 januari 1839 te Lemmer, overleden (64 jr) op 4 oktober 1903 te Lemmer, 64 jaar oud, zoon van Jelte Ages Ages en Palske Sibles Lemstra.

Het gezin vertrok op 4 november 1884 naar Balk. Ze kwamen in januari 1890 weer terug naar Lemmer. Jan Adriaans Ages is niet mee terug gekomen, hij is in Balk overleden. Op 13 mei 1907 is Berendina Lacrooy met de kinderen Jelte en Rinske vanuit Lemmer vertrokken naar Den Haag.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.  

1. Jelte Ages Ages, geboren op 12 december 1873 te Lemmer.

2. Rinske Ages Ages, geboren op 27 augustus 1876 te Lemmer.

3. Pallina Ages, geboren op 27 augustus 1879 te Lemmer, overleden (15 mnd) op 4 december 1880 te Lemmer.

4. Jan Adriaans Ages Ages, geboren op 9 november 1883 te Lemmer, overleden op 20 november 1886 te Balk.

8. Rinskjen Lackrooy, geboren op 21 december 1843 te Lemmer. Gehuwd op 22 mei 1870 te Lemmer, met Jochem Wiarda, timmerman, geboren op 27 augustus 1843 te Sloten, overleden (77 jr) op 3 februari 1921 te Sloten, zoon van Jentje Reins Wiarda en Fetje Siemens Knol.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Fetje Wiarda, geboren op 16 februari 1871 te Sloten.

2. Jan Adriaan Wiarda, geboren op 9 maart 1873 te Sloten.

3. Renske Wiarda, geboren op 4 november 1876 te Sloten.

9.  Ariana Lackrooy, geboren op 24 maart 1846 te Lemmer, overleden op 13 februari 1848 te Lemmer.

10. Pietje Lackrooy, geboren op 3 maart 1850 te Lemmer, overleden (75 jr) op 2 maart 1925 te Dantumadeel. Gehuwd op 4 mei 1875 te Lemsterland met Willem Belgraver, hulp onderwijzer, geboren te Kalkwijk in het jaar 1852, overleden (68 jr) op 21 augustus 1920 te Dantumadeel, zoon van Jan Hindriks Belgraver en Ariand La Croi. (Staat in overlijdensakte vermeld als Marianna Lacrooy)

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jan Hendrik Belgraver, geboren op 24 oktober 1876 te Ferwerderadeel, overleden (8mnd) op 19 juli 1877 te Ferwerderadeel.

2. Jan Hendrik Belgraver, geboren op 10 januari 1878 te Ferwerderadeel.

3. Ariaan Belgraver, geboren op 27 februari 1879 te Ferwerderadeel.

4. Rensche Belgraver, geboren op 25 juli 1880 te Ferwerderadeel, overleden op 19 november 1917 te Dennenoord, gemeente Zuidlaren, provincie Drenthe.

5. Lucretia Wilhelmina Belgraver, geboren op 13 juli 1881 te Ferwerderadeel, overleden (11 mnd)op 5 juli 1882 te Ferwerderadeel.

6. Geerstruida Belgraver, geboren op 23 januari 1883 te Ferwerderadeel.

7. Lucretia Wilhelmina Belgraver, geboren op 21 januari 1883 te Ferwerderadeel, Wonende te Wanswerd.

8. Petrus Jacobus Belgraver, geboren op 2 oktober 1884 te Ferwerderadeel.

9.  Willem Belgraver, geboren op 26 mei 1886 te Ferwerderadeel, overleden (69 jr) op 20 augustus 1920 te Dantumadeel.

10. Johannes Markus Belgraver, geboren op 8 juni 1887 te Ferwerderadeel.

11. Harm Harmanus Belgraver, geboren op 13 december 1889 te Ferwerderadeel.

12. Jacob Belgraver, geboren op 13 maart 1891 te Ferwerderadeel, overleden (wkn)op 26 april 1891 te Ferwerderadeel.

13. Levenloos zoontje, overleden op 16 mei 1894 te Ferwerderadeel.

 

16) Jelle Visser, visser, geboren op 12 oktober 1809 te Lemmer, gedoopt op 5 november 1809 te Lemmer, overleden op 29 december 1857 te Lemmer. Gehuwd op 21 mei 1837 te Lemsterland met Nies Libbes Tjalma, geboren op 28 februari 1818 te Oosterzee, dochter van Libbe Hylkes Tjalma en Aafke Tysses Dijkstra.

Nies Tjalma is op 4 november 1860 met de kinderen vanuit Lemmer, vertrokken naar Den Haag,waar zij op 7 juli 1900 is overleden.

Huwelijksakte Lemsterland, 1837
Man: Jelle Jacobs Visser, oud 27 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Jacob Fanzes Visser en Lijsbert Jelles
Vrouw: Nies Libbes Tjalma, oud 19 jaar, geboren te Oosterzee
Ouders: Libbe Hylkes Tjalma en Aafke Tysses Dijkstra
Datum: 21 mei 1837, akte nr. 17

De erfenis te Sloten.

Toen we onlangs een stukje hadden geplaatst over deze erfenis, werd ons van bevriende zijde de lijst gezonden, waarop al de staken en erven voorkomen. Daar is over zulk een lijst wel een woordje te zeggen, dat men niet alle dagen krijgt te hooren.

Hoe zelden toch gebeurt het, dat men bij 't verdeelen van een erfenis de stamouders heeft op te diepen uit een voor-vorige eeuw.

En toch is die tijd nog niet zoo heel ver weg, wanneer men bedenkt, dat de vader van den erflater eerst in 1827 te Oosterzee blijkt te zijn overleden. Deze heette Libbe Hylkes Tjalma.

Libbe Hylkes Tjalma, is eerst gehuwd geweest met Grietje Samplonius, en daarna met Afke Tysses Dykstra.
Hij liet negen kinderen na, vier uit het eerste en vijf uit het tweede huwelijk.

Uit het eerste huwelijk werden geboren Sietske, Andriea, Hylke en Gerrit en uit het tweede Jentje, Thys, Niegke, Grietje en Afke.

Alleen Jentje is ongehuwd gebleven en dit is de erflater geweest, die 27 Juli 1904 te Sloten is overleden.
Al de gehuwden hebben van 3 tot 10 kinderen nagelaten, samen 43 in getal en onder de kinderen, klein- en achter-kleinkinderen van deze 43 is de erfenis verdeeld.

Eene Mejuffrouw Visser te 's-Hage is de grootste erfgename geweest met 1/16 deel, en de kleinsten vindt men te Hartwerd met 1/1536 deel.

Zoo zijn er een honderd erven, doch het getal nakomelingen is veel grooter, aangezien vele dier erven kinderen hebben, welke niet genoemd zijn.

Bij 't beschouwen der lijst dachten we zoo: wat zou de bovengenoemde, de eenvoudige landbouwer Libbe Hylkes Tjalma van Oosterzee, al een reis moeten maken, wanneer het hem gegeven kon worden al zijn klein- en achter-kleinkinderen eens te bezoeken en wat zou hij dan vreemd opzien tegen de uiteenloopende posities, waarin die allen thans geplaatst zijn en vreemd ophooren tegen de meeste familienamen, want Tjalma's zijn er niet zoo heel veel meer onder zijn kinderen en kindskinderen te vinden.

De vrouwelijke stam toch is vruchtbaarder geweest dan de mannelijke en het vruchtbaarst die van zijn oudste dochter Sietske, van wie 6 staken en 25 erven staan vermeld, terwijl zijne dochter Grietje uit het tweede huwelijk 10 staken en 19 erven telt.

Om de nakomelingen alleen van zijn oudste dochter Sietske te bezoeken, zou hij eenige maanden werk hebben.

In Friesland zou hij te Wyckel, Sloten, Nijega, Tjerkgaast, Hommerts, Langweer, Dijken, Bozum, Hartwerd, Jellum, Heerenveen en Leeuwarden moeten zijn.

Buiten Friesland zou hij in Gelderland, in Frankrijk en zelfs in het verre westen van Amerika van zijne achter-kleinkinderen vinden. Enkel uit dezen éénen stam.

Zelfs zou hij in Amerika een broeder van den onlangs overleden Cooper als een aangehuwd achter-kleinzoon kunnen begroeten. Ook uit de stammen van Thijs en Grietje zijn onderscheidene leden naar onderscheidene staten van Amerika vertrokken.

Wilde hij al zijn verwanten in de Nieuwe Wereld bezoeken, dan zou hij naar Grand Rapid, Roseland, Chicago, Vrieslant in Minnesota, Sioux County in Jowa en zelfs naar San Francisco in Californië moeten reizen.
Ook op het eiland Curaçao en te Parijs zou hij van zijne verwanten vinden.

Evenzoo in Noord-Brabant en vele in Noord- en Zuid-Holland, meerendeels te 's-Hage en Amsterdam. Bijzonder is het hoe heel de stam van zijne dochter Nieske, verwant aan de familiën Eibers en van Tricht, is verhollandscht en op één mannelijk lid na (in 1596 vertrokken naar Paramaribo) al sedert jaren heeft gewoond te en bij 's-Gravenhage. De leden van dezen minst talrijken stam hebben het hoogste procent uit oude Jentje's erfenis ontvangen.

Wanneer al de familieleden van Libbe Hylkes eens op een reünie bijeen kwamen, dan zouden de veehouders of landbouwers op die samenkomst verre in de meerderheid zijn.

Er zouden een kleine dertig tegenwoordig wezen, meerendeels uit Doniawerstal, Gaasterland, Lemsterland en Hemelumer O. en N. en slechts enkele van de klei en wel uit Hartwerd, Jellum en Jelsum.

Ook zou men er eenige mannen van zaken aantreffen, waaronder een paar olieslagers, een aannemer, een uitgever; voorts een gemeente-ontvanger, een predikant, een dokter, een advocaat, eenige renteniers of personen zonder beroep, een visscher, een bakker, enkele slagers en eenige werklieden.

Wij wenschen nog op te merken, dat er geen enkel lid der talrijke familie naar de oostelijke helft der provincie is vertrokken, terwijl er zoovelen zijn te vinden buiten de provincie.

Het wijst enigszins den stroom aan der landverhuizing, die zich onwillekeurig richt naar beter oorden, wat betreft bodem of bedrijf.

Wat dunkt u ten slotte, wanneer ge u stelt in de plaats van Libbe Hylkes Tjalma, die tachtig jaren na zijn dood al een vergoten voorvader blijkt bij al zijn talrijke nakomelingen, zoodat we zelfs zijn naam niet eens hebben teruggevonden. Wel wijst de lijst nog eenige Tjalma's aan, maar Libbe Hylkes, zooals hij in zijn tijd bekend was, ontbreekt.

En zijn beide vrouwen zijn al gansch in 't vergeetboek. De tijd voert alles mee op de vleugelen van den wind en tooh „fynt elts him sels sa wird", zegt een zeer oud spreekwoord, _'t welk beteekent, dat elke mensch zich zelf zoo gewichtig vindt.

Zoo'n stamlijst leert ons in tegen- deel, dat we maar een oogenblik meespelen het spel der wereld en spoedig in de vergetelheid verdwijnen.

Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant: 08-02-1905

 

In de oudheidkamer van Lemmer, hangt een bronzen medaille met het volgende bijschrift: Op 20 mei 1840 hebben Pieter Stevens Visser, 35 jaar, Rinze Stevens Visser, 32 jaar en Jouke Bootsma, 32 jaar, van de wisse dood gered: Jelle Jacobs Visser, geboren rond 1809 en Joost Jan Riemersma, zij zijn door zware storm met hun aak op de Zuiderzee omgeslagen, de redders werden beloond, met een bronzen medaille en een gouden tien gulden stuk. N.B. Rinze en Pieter Stevens Visser waren neven van Jelle, zonen van Steven Visser en Baukje Jelles Sakema.

Zie ook: Scheepvaartpenningen.nl

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Liesbeth Visser, geboren op 28 februari 1839 te Lemmer. Gehuwd op 4 november 1863 met Johan Christiaan Elbers.

2. Hessel Visser, geboren op 6 januari 1851 te Lemmer, overleden (30 jr) op 11 mei 1881 te Den Haag. Gehuwd op 30 juni 1875 te Den Haag met Dina Adriana van Trigt, geboren op 3 juli 1854 te Den Haag, overleden op 17 april 1882 te Den Haag, dochter van Diederik Arnoldus van Trigt en Maria Cornelia Hoos.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Dina Adriana Visser, geboren op 15 mei 1876 te Rotterdam, overleden op 29 mei 1962 te Salt Lake City, UT (USA)

2. Nieske Visser, geboren op 5 april 1879 te Den Haag, overleden op 1 maart 1880 te Den Haag.

3. Hessel Visser, geboren op 27 april 1881 te Den Haag.

3. Jentje Visser, geboren op 3 juni te Lemmer, overleden (85 jr) op 25 januari 1939 te Den Haag.

 

17) Frans Visser, (Frans Stevens Visser) geboren op 20 mei 1798 te Lemmer, gedoopt op 27 mei 1798 te Lemmer, overleden op 15 mei 1864 te Lemmer. Gehuwd op 2 december 1827 te Lemmer met Kaatje Joostes de Leeuw, koopvrouw te Lemmer, geboren te Gaast in het jaar 1790, overleden (59 jr) op 3 november 1849 te Lemmer, dochter van Joost Pieters de Leeuw en Fettje Tjallings.

Kaatje is eerder gehuwd geweest met Jan Andries Riemersma, op 5 november 1809 te Lemmer, geboren te Franeker in het jaar 1787, overleden op 16 januari 1827 te Lemmer, zoon van Andries Aants (Riemersma), volgens J. Krol (Gens Nostra 52 nr 12) heeft hij, Andries Aants, de naam Riemersma waarschijnlijk aangenomen uit dankbaarheid aan 'Aarnt Riemersma', die overleden is op 15 april 1790 en bij testament een bedrag van 12.000 Car. guldens naliet aan zijn twee oudste kinderen Arend (1785) en Jan (1787) en Metje Jans.

Uit het  huwelijk van Kaatje en Jan zijn vijf kinderen geboren; Andries, Fetje (zie 20) Andries, Joost en Metje Riemersma.

Uit het huwelijk van Frans en Kaatje, zijn de volgende kinderen bekend.

1. Baukjen Visser, geboren te Lemmer op 25 mei 1828, volgt onder 23

2. Lupkje Visser, geboren op 23 augustus 1833 te Lemmer, overleden op 2 oktober 1834 te Lemmer.

3. Lupkje Visser, geboren te Lemmer op 5 augustus 1835, volgt onder 24

 

18) Tjitske Visser, (Tjitske Stevens Visser) geboren op 21 september 1799 te Lemmer, gedoopt op 3 november 1799 te Lemmer, overleden (80 jr) op 8 november 1879 te Oosterzee. Gehuwd op 8 februari 1829 te Lemmer met Peke Heeres (Herres) Postma, boerenknecht te Eesterga, geboren te Sint Johannesga in het jaar 1798, overleden (51 jr) op 5 september 1849 te Oosterzee, zoon van Herre Willems Postma en Hendrikjen Peekes.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Hendrikjen Postma, geboren op 1 juni 1829 te Lemmer, overleden (61 jr) op 26 januari 1891 te Echten. Gehuwd (1) op 21 januari 1855 te Lemsterland met Willem Jannes Strampel, turfmaker, geboren op 6 februari 1832 te Echten, overleden op 24 mei 1861 te Echten, zoon van Jannes Alberts Strampel en Geertje Willems van der Wal. Gehuwd (2) op 11 december 1864 te Lemsterland met Wolter Keijzer, geboren op 21 januari 1833 te Nijeveen, zoon van Albert Geerts Keijzer en Anniggien Schôtte ldoek. Wolter was weduwnaar van Jantje Hendriks Bron. Wolter is op 21 september 1891 vanuit Echten vertrokken naar Sneek.

Uit het 1e huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Geertje Strampel, geboren op 14 januari 1856 te Echten.

2. Peke Strampel, geboren op 1 januari 1858 te Echten, overleden (3jr) op 31 januari 1861 te Echten.

Uit het 2e huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

3. Peke Keijzer, geboren op 29 oktober 1865 te Echten.

4. Anna Keijzer, geboren op 12 december 1867 te Echten.

2. Baukjen Postma, geboren op 27 augustus 1831 te Echten. Gehuwd op 26 juli 1857 te Lemsterland met Jan Hof, timmerman, geboren te Gieten rond 1831, zoon van Geert Hof en Aafje te Lande.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Geert Hof, geboren op 23 mei 1858 te Lemsterland.

2. Tjitske Hof, geboren op 22 februari 1860 te Lemsterland.

3. Aafje Hof, geboren op 15 augustus 1862 te Lemsterland.

4. Aafje Hof, geboren op 6 november 1864 te Lemsterland.

5. Hendrikje Hof, geboren op 20 maart 1867 te Idaarderadeel.

6. Sjoukje Hof, geboren op 21 juni 1870 te Lemsterland.

3. Herre Postma, geboren op 21 juli 1833 te Echten. Gehuwd (1) op 12 mei 1861 te Lemsterland met Antje Jacobs de Boer, geboren op 22 juni 1829 te Munnekeburen, overleden (35 jr) op 29 december 1864 te Oosterzee, dochter van Jacob Kornelis de Boer en Zwaantje Fokes Klijnsma. Gehuwd (2) op 19 augustus 1866 te Lemsterland met Trijntje Hendriks Nooij, geboren op 11 augustus 1836 te Echten, dochter van Hendrik Tijmens Nooij en Lammigjen Wouters Oord.

Het gezin Herre en Trijntje Postma Nooij is op 16 maart 1874 vanuit Oosterzee vertrokken naar Ommen.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Tjitske Postma, geboren op 3 juli 1867 te Oosterzee.

2. Hendrik Postma, geboren op 15 oktober 1869 te Oosterzee.

3. Peke Postma, geboren op 6 september 1872 te Oosterzee.

4. Sjoukje Postma, geboren op 25 juli 1835 te Oosterzee . Op 26 juli 1859 is Sjoukje vanuit Oosterzee vertrokken naar Tjerkgaast, zij was toen ongehuwd.

5. Steven Peekes Postma, geboren op 31 juli 1841 te Oosterzee, overleden (11 mnd) op 7 augustus 1842 te Oosterzee.

 

19) Jelle Visser, (Jelle Stevens Visser) visser, geboren op 3 februari 1802 te Lemmer, gedoopt op 21 februari 1802 te Lemmer, overleden (69 jr) op 9 juli 1871 te Lemmer. Gehuwd op 18 maart 1827 te Lemmer met Klara Jacobs de Blaauw, naaister, geboren op 10 oktober 1802 te Lemmer, overleden (78 jr) op 20 januari 1881 te Lemmer, dochter van Jacob Andries de Blaauw (kastelein) en Antje Yskes.

De vader van Klara, Jacob is overleden op 23 september 1806, hij was toen 46 jaar, het gezin telde 6 kinderen. Antje gaat hertrouwen op 10 juni 1807 met Eling Jans, huisman te Oosterzee.

Bron: www.allefriezen.nl

Op 21 februari 1865, raakt er een houten marineschip opgesloten in het ijs voor de kust van Gaasterland, het schip raakte lek, en er werd een noodvlag gehesen. Een aantal mannen van Lemmer ging hier op af, over en door het ijs, om de bemanning te redden. Na een zware tocht slaagden zij er in om de mensen van boord te halen. Voor dit redden werd later een getuigschrift uitgereikt aan Jacob Visser, Bauke Visser, Steven Visser, Andries Visser, Wijbrand Ras, Gerben Bootsma, Jurjen Bootsma en Poppe Gaukes Bootsma. (Uit het boek van A.E.Klijnsma ) in de oudheidkamer van Lemmer hangt het getuigschrift van Jacob Visser.

Bekendmaking j.l op de 21e februari 1865. Ten blijke hiervan wordt aan Jacob Visser het getuigschrift uitgereikt. Koninklijk besluit van den 18 juli 1866. De Minister van Binnenlandsche zaken.

 

Thorbecke.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Steven Visser, geboren op 10 juni 1828 te Lemmer, volgt onder 25

2. Jacob Visser, geboren te Lemmer op 17 februari 1831, volgt onder 26

3. Bauke Visser, geboren op 13 augustus 1833 te Lemmer, volgt onder 27

4. Anne Visser, geboren op 13 juni 1836 te Lemmer, overleden op 22 mei 1863 te Lemmer. Gehuwd op 7 september 1862 te Lemmer met Johanna Andries Hoekstra, geboren op 15 januari 1842 te Lemmer, dochter van Andries Nolkes Hoekstra en Willemke Alberts van Bergen.

5. Baukjen Visser, geboren op 4 juli 1839 te Lemmer, overleden (3 jr) op 14 juli 1842 te Lemmer.

6. Andries Visser, geboren op 4 april 1842 te Lemmer, volgt onder 28

7. Frans Jelles Visser, geboren op 29 juni 1846 te Lemmer, overleden (3 jr) op 11 november 1849 te Lemmer.

 

20) Renze Visser, visser, geboren op 12 april 1808 te Lemmer, gedoopt op 1 mei 1808 te Lemmer, overleden op 22 september 1859 te Lemmer. Gehuwd op 28 juli 1839 te Lemmer met Fet(t)je (Fetsje) Riemersma, geboren op 30 september 1813 te Lemmer, overleden op 23 september 1865 te Lemmer, dochter van Jan Andries Riemersma en Kaatje Joostes de Leeuw (koopvrouw)

Fetje is het stiefkind van Frans Stevens Visser, Frans is een broer van Rinze.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Steven Visser, geboren op 27 maart 1840 te Lemmer,volgt onder 29

2. Kaatje Visser, geboren op 9 december 1841 te Lemmer, overleden (15 jr) op 28 augustus 1857 te Lemmer.

3. Baukjen Visser, geboren op 12 mei 1844 te Lemmer, overleden (10 dgn) op 22 mei 1844 te Lemmer. Opm: Tweeling

4. Frans Visser, geboren op 12 mei 1844 te Lemmer, overleden (14 dgn) op 26 mei 1844 te Lemmer. Opm: Tweeling

5. Baukje Rinses Visser, geboren op 8 augustus 1845 te Lemmer, overleden (64 jr) op 15 december 1909 te Lemmer. Gehuwd op 13 mei 1866 te Lemmer met haar neef Andries Visser (zie 28), geboren op 4 april 1842 te Lemmer.

6. Francina Visser, geboren op 10 maart 1850 te Lemmer, overleden (7 jr) op 18 september 1857 te Lemmer.

7. Jan Visser, geboren te Lemmer op 19 juli 1855, volgt onder 30

 

21) Rinse Visser, (Rinse Lupkes Visser) schippersknecht, geboren op 5 januari 1801 te Lemmer, gedoopt op 18 januari 1801 te Lemmer, overleden op 7 augustus 1886 te Lemmer. Gehuwd op 29 maart 1835 te Lemmer met Antje Jans de Vries, naaister, geboren te Anjum, overleden op 15 april 1874 te Lemmer, dochter van Jan Sijmens de Vries (schipper) en Durkje Cornelis.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Pietje Visser, geboren op 5 februari 1836 te Lemmer, overleden (83 jr) op 19 april 1919 te Lemmer. Gehuwd op 24 augustus 1862 te Lemmer met Wijbrand Jans de Vries, schipper, geboren te Meppel rond 1830, overleden te Amsterdam op 2 mei 1889, zoon van Jan Fransen de Vries en Sietske Berends de Vries, koopvrouw.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jan de Vries, geboren op 10 juni 1863 te Gouda, overleden (1 jr) op 29 mei 1865 te Hasselt.

2. Antje de Vries, geboren op 5 december 1865 te Koedijk.

3. Jan de Vries, geboren op 23 juli 1867 te Hasselt, overleden (6 jr) op 19 september 1873 te Koedijk.

4. Sietske de Vries, geboren op 12 september 1873 te Koedijk, overleden te Alkmaar voor 1880, hoogstens 7 jaar oud.

5. Dirkje de Vries, geboren op 16 juli 1879 te Enkhuizen, overleden (41 jr) op 26 september 1920 te Koedijk, ongehuwd.

2. Jan Visser, geboren op 20 september 1837 te Lemmer, volgt onder 31

3. Lupke Visser, geboren op 13 april 1839 te Lemmer, volgt onder 32

4. Durkje Visser, geboren op 2 februari 1841 te Lemmer. Gehuwd op 3 juli 1864 te Lemmer met Jan Gerrits van der Zee, schipper, geboren op 5 juli 1834 te Woubrugge, zoon van Gerrit Jacobs van der Zee en Gielke Harmse van der Zee.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Gerrit van der Zee, geboren op 28 december 1865 te Amsterdam.

2. Antje van der Zee, geboren op 9 maart 1867 te Amsterdam.

3. Gielke van der Zee, geboren te Amsterdam op 28 oktober 1869.

5. Trijntje Visser, geboren op 31 december 1842 te Lemmer, overleden (1 mnd) op 31 januari 1843 te Lemmer.

 

22) Andries de Blaauw Visser, (Andries Lupkes Visser) barbier, geboren op 18 februari 1808 te Lemmer, gedoopt op 13 maart 1808 te Lemmer, overleden (71 jr) op 26 augustus 1879 te Lemmer. Gehuwd op 3 december 1837 te Lemmer met Pietje Jans Witteveen, geboren, rond 1805 te Lemmer, overleden op 27 maart 1894 te Lemmer, dochter van Jan Harmanus Witteveen (kofschipper) en Sijke Willems.

● Huwelijksakte Lemsterland, 1837
Man: Andries de Blaauw Visser, oud 29 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Lupke Franzes Visser en Pietje Andries de Blaauw
Vrouw: Pietje Jans Witteveen, oud 32 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Jan Harmanus Witteveen en Sijke Willems
Datum: 3 september 1837, akte nr. 27

1856 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau. Inv. nr. 097043 repertoirenrs. 1 en 2 d.d. 17 januari 1856. Veiling en finale toewijzing. Betreft de verkoop van het Amsterdams en Gronings koffieguis te Lemmer, koopsom fl. 775

- Jan Willem Tuyninga te Joure, verkoper

- Wilhelmina Tuyninga te Lemmer. Gehuwd met Willem Klazes de Vries, verkoper

- Andries Lupkes Visser te Lemmer, koper

1858 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau. Inv. nr. 097045 repertoirenrs. 99 en 102 d.d. 11 december1858. Veiling en finale toewijzing Betreft de verkoop van een huis met schuur te Eesterga

- Jacob Hesselius Brandenburg te Eesterga, verkoper

Betreft de koop van een stuk land te Eesterga, koopsom fl. 2080

- Andries Lupkes Visser te Lemmer, koper

Betreft de verkoop van een huis en erf te Lemmer, koopsom fl. 875

- Louis Jacobus Koopen te Lemmer, verkoper

- Andries Lupkes Visser te Lemmer, koper

1859 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau. Inv. nr. 097046 repertoirenrs. 8 en 11 d.d. 29 januari 1859. Veiling en finale toewijzing. Betreft de verkoop van een huis etc te Lemmer, koopsom fl. 509

- Rigtje Johannes Kramer te Lemmer, weduwe van Anne Rommerts Dijkstra, verkoper

- Beeuw Hayes Kramer te Hardegarijp. Gehuwd met Wiebe Popkes Bakker, verkoper

- Andries Lupkes Visser te Lemmer, koper

1860 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau. Inv. nr. 097047 repertoire nr. 9 d.d. 4 februari 1860. Royement, akte niet aanwezig

- Gerrit David Jordens te Zwolle. Gehuwd met Anna Cornelia  Robide van der Aa

- Gerrit David Ribius te Zwolle. Gehuwd met Petronella Johanna Carolina Robide van der Aa

- Gerhardus Cornelius Franciscus Koninck Westenberg te Rijssen. Gehuwd met Francina Adriana Bartha Antoinnetta Robide van der Aa

- Bauke Poppes te Lemmer, erflater

- Andries Lupkes Visser te Lemmer

1860 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau. Inv. nr. 097047 repertoire nr. 32 d.d. 29 maart 1860. Koopakte Betreft de verkoop van een huis te Lemmer, koopsom fl. 1200

- Andries Lupkes Visser te Lemmer, verkoper

- Feite Agema te Kampen, koper

1861 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau. Inv. nr. 097048 repertoire nr. 11 d.d. 14 februari 1861. Koopakte Betreft de verkoop van een huis te Lemmer, koopsom fl. 800

- Andries Lupkes Visser te Lemmer, verkoper

- Hendrik Jans Koehoorn te Lemmer, koper

1861 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau Inv. nr. 097048 repertoire nr. 80 d.d. 14 december 1861. Koopakte Betreft de verkoop van 2 woonhuizen te Lemmer, koopsom fl. 750

- Andries Lupkes Visser te Lemmer, verkoper

- Auke Reinders Siersma te Lemmer, koper

1863 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau. Inv. nr. 097050 repertoirenrs. 21 en 34 d.d. 28 februari 1863. Veiling, continuatie en finale toewijzing

 -Andries Lupkes Visser te Lemmer, koper

1868 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau. Inv. nr. 097055 repertoirenrs. 38 en 44 d.d. 6 juni 1868. Veiling en finale toewijzing. Betreft de verkoop van 2 woningen te Lemmer, koopsom fl. 600

- Andries Lupkes Visser te Lemmer, verkoper

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Lupke Visser, geboren op 11 juni 1839 te Lemmer, overleden op 27 december 1903 te Lemmer. Lupke was ongehuwd.

Geboorteakte Lemsterland, 1839
Aangiftedatum 11 juni 1839, blad nr. 42
Lupke Visser, geboren 10 juni 1839
Zoon van Andries Lupkes Visser en Pietje Jans Witteveen

2. Sijke Visser, geboren op 9 juli 1841 te Lemmer. Gehuwd op 3 mei 1863 te Lemmer met Atze Jans Knol, wagenmaker ook had Atze een herberg aan de Tacozijl, onder Sondel, geboren op 9 juli 1841 te Lemmer, overleden (57 jr) op 4 december 1898 te lemmer, zoon van Jan Symens Knol en Janke Atzes Bergsma.

Sijke Visser is op 27 juni 1911 vertrokken naar Ooststellingwerf, Nijeberkoop.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Andries Atzes Knol, geboren op 4 maart 1864 te Gaasterland.

2. Levenloos zoontje, overleden op 13 januari 1865 te Gaasterland.

3. Janke Knol, geboren op 14 november 1866 te Tacozijl, overleden (6 jr) op 1 oktober 1873 te Lemmer.

4. Pietje Knol, geboren op 4 maart 1868 te Tacozijl, overleden op 10 oktober 1899 te Lemmer. Gehuwd op 28 juni 1888 te Lemmer met Hendrik Kluvers, geboren in 1855 te Zwolle, overleden op 19 januari 1895 te Lemmer, zoon van Hendrik Adrianus Kluvers en Anna Elise Hopkes.

5. Willemke Knol, geboren op 7 december 1869 te Lemmer, overleden op 16 juli 1870 te Lemmer.

6. Willemke Knol, geboren op 2 februari 1871 te Lemmer, overleden op 25 januari 1952 te Lemmer.

7. Andries Knol, geboren op 2 november 1872 te Lemmer.

8. Janke Knol, geboren op 19 juni 1875 te Lemmer.

9. Grietje Knol, geboren op 12 mei 1878 te Lemmer, overleden op 18 september 1956 te Lemmer. Gehuwd op 24 juli 1901 te Lemmer met Wytze Faber, geboren op 27 juni 1874 te Idaarderadeel, overleden op 12 april 1957 te Lemmer, zoon van Age Faber en Zuster Jager.

Uit dit huwelijk

1. Zuster Faber, geboren op 17 mei 1902 te Utingeradeel, overleden op 18 mei 1998 te Lemmer. Gehuwd met Nanne Semplonius, geboren op 22 juni 1897 te Lemmer, overleden op 24 januari 1976 te Lemmer. Zie ook de Wildeman 

10. Rinsje Knol, hotelhoudster, geboren op 11 januari 1884 te Lemmer, overleden op 3 november 1947 te Groningen. Gehuwd (1) met Jelle van Oostrum. Gehuwd (2) op 22 oktober 1926 te Kuinre met Wybe Fokkes Visser, geboren op 31 december 1875 te Zwaagwesteinde, overleden op 6 januari 1948 te Groningen. Wybe was eerder gehuwd met Lijsbeth Postma.

11. Dieuwke Knol, geboren op 24 maart 1885 te Lemmer.

3. Jan Hermanus Visser, geboren op 2 februari 1844 te Lemmer. Jan is op 25 juni 1863 vanuit Lemmer vertrokken naar Hazerswoude, hij was toen nog ongehuwd.

4. Rinze Visser, geboren op 9 januari 1847 te Lemmer, overleden op 6 januari 1915 te Lemmer. Rinze gaat op 10 november 1865 vanuit Lemmer naar Sneek, 12 januari 1866 is hij weer terug in Lemmer, hij vertrekt dan op 14 april 1866 naar Amsterdam, op 14 februari 1872 komt hij weer terug, hij komt dan van Deventer, en gaat inwonen bij zijn zus Sijke en haar man Atze Knol, die een logement hadden, in het logement van Atze werd Rinze kelner. Gehuwd (55 jr) op 22 mei 1902 te Lemmer met Aaltje Alberda, (40 jr) geboren op 20 februari 1862 te Hoornsterzwaag, dochter van Jan Sietes Alberda (veehouder) en Trijntje Oenes Kalsbeek.

Aaltje is op 5 december 1939 vanuit Lemmer vertrokken naar Sneek.

 

23) Baukjen Visser, geboren op 25 mei 1828 te Lemmer, overleden (80 jr) op 21 juni 1908 te Urk. Gehuwd op 4 maart 1852 te Lemmer met Age Jansz Kramer, visser, geboren op 12 december 1825 te Urk, overleden op 15 maart 1896 te Urk, zoon van Jan de Vries Lubbertjensz Kramer en Grietje Arents van Smirnen. Het gezin Age Kramer is op 8 mei 1865 vertrokken vanuit Lemmer naar Urk.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jan Agesz Kramer, geboren op 26 februari 1855 te Lemmer. Gehuwd op 31 mei 1879 te Urk met Aaltje Jacobsdr Kramer, geboren op 12 maart 1858 te Urk, dochter van Jacob Pietersz Kramer en Geertje Pieters Snoek.

2. Rinze Agesz Kramer, geboren op 5 februari 1858 te Lemmer, overleden op 24 oktober 1882 te Urk, Omgekomen in de Noordzee.

3. Francina Ages Kramer, geboren op 11 april 1861 te Lemmer. Gehuwd op 9 juni 1883 te Urk met Klaas Lubbertsz de Vries, geboren op 15 mei 1860 te Urk, zoon van Lubbert Klaasz de Vries en Pietertje Cornelis van Marken.

4. Grietje Ages Kramer, geboren op 10 oktober 1864 te Lemmer. Gehuwd op 5 juli 1884 te Urk met Pieter Jacobsz Kramer, geboren op 3 juni 1860 te Urk, overleden op 11 december 1912 te Velsen, zoon van Jacob Pietersz Kramer en Geertje Pieters Snoek.

5. Klaasje Ages Kramer, geboren op 5 oktober 1867 te Urk, overleden op 11 februari 1960. Gehuwd op 25 augustus 1888 te Urk met Koert Roelofsz Bakker, geboren op 15 augustus 1866 te Urk, zoon van Roelof Heinsz Bakker en Geertje Koerts Ohlsen.

6. Trijntje Ages Kramer, geboren op 9 maart 1871 te Urk. Gehuwd op 15 juli 1893 te Urk met Albert Klaasz Koffeman, geboren op 31 oktober 1868 te Urk, overleden op 9 juni 1924 te Urk, zoon van Klaas Albertsz Koffeman en Jannetje Pieters Kroon.

Een erfenis die niet doorging...

Op Urker verjaardagen is er al heel wat gesproken over de erfenis van Boukje. Een verhaal dat zich jaren geleden afspeelde op Urk en waar eigenlijk de bovenste steen nooit van boven gekomen is. Zal het mysterie rond de veelbesproken erfenis ooit ontrafeld worden? In ieder geval bood het verhaal voldoende inspiratie voor de komende voorstelling van Urk op de Planken en was het voor plaatsgenoot Gerrit Post (de Balpinne) reden om onderstaand verhaal te schrijven.

Zes jaar lang heb ik het genoegen gehad om dicht bij m’n bessien te wonen, Trien van Boutjen (ze heette eigenlijk Baukje, maar op Urk werd dat Boutjen). Een genoegen, niet alleen omdat ze een gezellig oud mens was – ze was niet verzuurd ondanks de grote slagen in haar leven. Twee volwassen kinderen en een opgroeiende jongen moest ze aan de dood afstaan, haar man vrij vroeg verloren. Ze zei eens: ,,Ik heb wel eens gedacht, nu kan ik nooit meer lachen.”

Een genoegen zei ik, want ze was de moeder van mijn jong overleden moeder, die al in 1935 op 32-jarige leeftijd op het oude kerkhof was begraven. Als je nagaat dat ik van 1932 ben, dan begrijpt u dat ik weinig aan m’n moeder heb gehad. Dat zijn drama’s in een kinderleven. Mijn vader Louwe Post heeft mijn bessien altijd moeten beloven dat zij in het graf van haar dochter moest. En dat is ook gebeurd, in 1960 is Trien van Boutjen bij dochter Boutjen begraven.

Wie was Trien van Boutjen eigenlijk, deze ijverige vrouw die een druk beklant winkeltje had? Als ik deze vraag ga beantwoorden, dan moeten we terug in de tijd naar het jaar 1825. De twaalfde december 1825 werd op het eiland Urk geboren Age Kramer. Deze man was de vader van m’n bessien. Haar meisjesnaam was dus Trijntje Kramer.

Mijn overgrootvader is getrouwd te Lemmer op 4 maart 1852 met Baukje Frans Visser, ook genaamd Friese Boutje. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren. Als ik die kinderen een voor een ga noemen, dan lijkt dit verhaal saai te worden, maar dan wordt het juist interessant. De eerste twee waren jongens. De oudste was Jan Kramer, geboren te Lemmer in 1855. Jan was visser op de stoomtrawler ‘Dolphijn’ en is op 27 oktober 1900 verdronken op de Noordzee. Deze Jan liet een vrouw en elf kinderen na.

Het elfde kind heette Lammertje en werd na getrouwd te zijn met Cornelis Wielsma de moeder van dominee Theo Wielsma. Theo en de schrijver van dit verhaal hebben dus dezelfde overgrootvader gehad. De tweede zoon was Rinze Kramer, visser op de UK 117 en is op 24 oktober 1882 ook op de Noordzee verdronken. Toen Rinze verdronk, leefde vader Age nog want die is in 1896 op Urk gestorven. Als je het boek ‘Zee op’ gelezen hebt, geschreven door Lub Kramer, dan ga je denken ‘het is een wonder dat Age aan de wal overleden is’. Age was een ijverige visser en een onverschrokken zeeman, die zelfs bij stormweer de rust zelve was.

Maar we moeten verder. Het derde kind van Age en Baukje was Francina Kramer, overleden in 1921. Het vierde kind was Grietje Kramer. Deze Grietje was een dame in Urker klederdracht, zo kan ik haar herinneren. Grietje Kramer is getrouwd met Pieter Kramer en uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren.

Haar oudste heette Geertje en werd verpleegster in het voormalig Nederlands Indië en is in Buitenzorg (Java) getrouwd met Cornelis de Vries, onderwijzer en auteur van Geschiedenis van Urk. Geertje was ook een dame, want ik heb nog een vergeelde brief waarin mijn moeder aan m’n vader schrijft: Morgen komt Geertje van tante Griet, zorg dat de zaak netjes is! Deze Geertje ligt begraven op begraafplaats Holkenkamp.

Zoals ik al schreef, deze Grietje had ook nog een dochter die Baukje heette. Zij trouwde met Albert Hakvoort (Albert van Inte). Daar zijn Grietje van Rein Bos en Pieter Hakvoort, oud-raadslid, van afkomstig. Voor ik echter verder ga, even pas op de plaats. Door de soms uitvoerige persoonlijke gegevens probeer ik te bewijzen dat de nazaten van Age Kramer niet van lotje getikt zijn, om zich een erfenis door de neus te laten boren.

Grietje Kramer haar zevende kind heette Aaltje en is getrouwd met Philippus ten Napel, hoofd afdeling Financiën van de gemeente Velsen. Tenslotte de laatste twee dochters van Age en Baukje. Die zijn niet in Lemmer geboren, want onze overgrootouders verhuisden naar Urk en daar zijn Klaasje Kramer en mijn bessien geboren. Klaasje trouwde later met Koert Bakker en om enkele namen te noemen: Reinier Bakker de vishandelaar een zoon en Sita ten Bokkel en Jaap Bakker (van de ginkiestochten) waren weer kleinkinderen.

Alle kinderen van m’n bessien zijn inmiddels overleden en zijn op het hedendaagse Urk niet meer zo bekend. Misschien alleen tante Aagje nog, de jongste zuster van m’n moeder die met Hessel Korf van de UK 28 getrouwd was.

En ja beste lezers, nu gaat eigenlijk het verhaal van de erfenis beginnen. Ik zal dit summier doen, ook al om het niet te lang te maken, ik kan niet meer schrijven dan mij door m’n bessien is vertelt.

Age Kramer overleed zoals ik al schreef in 1896. M’n bessien was in 1893 met Albert Koffeman getrouwd. Dus Friese Boutjen bleef alleen achter. De overgang van Lemmer naar Urk moeten we niet onderschatten, want Urk was een eiland. Toen is het gebeurd na de dood van haar man Age, waarschijnlijk rond de eeuwwisseling, dat er een brief kwam uit Leeuwarden over een grote erfenis.

Als men bedenkt dat de armoede groot was op het eiland, sloeg dat bericht in als een bom. Friese Boutjen was tijdens haar Urker verblijf een nuchtere Friezin gebleven. Een historische uitspraak van haar was, als ze het over bepaalde vrome lieden had: ‘Ze hebben een mooi praatje aan de kont, maar ze konden me beter een rijksdaalder geven!’

Zo’n uitspraak moet je zien in het raam van die tijd. Er waren geen sociale wetten en haar man Age had met al zijn ijver niets voor de oude dag kunnen overhouden. M’n bessien vertelde dat haar moeder al een bejaarde vrouw was en niets met die brief te maken wilde hebben. Maar van alle kanten werd er druk op haar uitgeoefend. Haar kinderen en de diakonie van de kerk: Boutje ga naar Leeuwarden!

Maar niet alleen op Urk, ook in de Lemmer had een familielid van Baukje, een zekere Lubke, een brief gekregen. De vreugde in de Lemmer was zo groot, dat het volgende rijmpje in omloop was: ‘Lubke, die kan erven, zalig zal ze sterven, en dan krijgen we een groot fabriek, dan wordt heel de Lemmer riek!’ M’n bessien vertelde me: ,,Zo waarlijk als ik eenmaal voor God moet verschijnen, zo waarlijk is toen Friese Baukje over schotsen en bonken (want het was winter) naar de Lemmer vertrokken en daarna naar Leeuwarden.’’

Het einde van dit verhaal is gauw verteld, in de Friese hoofdstad aangekomen vernam Baukje van de notaris dat er één lettertje aan mankeerde... U begrijpt hoe gedesillusioneerd het gezelschap op Urk terugkwam. Toen Friese Baukje platzak op Urk terugkwam, moet één van haar dochters vertwijfeld uitgeroepen hebben: ,,Ik kon wel als Job een potscherf nemen om me te krabben.’’ Als m’n bessien deze geschiedenis vertelde (op verzoek meermalen) dan zei ze vaak: ‘Geld maakt niet gelukkig, maar je kunt je er kostelijk mee redden.’

Veel vragen blijven er over. Wie was dat rijke familielid? Waar is hij rijk geworden? Wie was die notaris? Meer dan honderd jaar lang zijn er diverse onderzoeken verricht, echter tevergeefs. Er hangt een geheimzinnige waas over dit verhaal. Meer kan en wil ik er niet over zeggen. Toch hoop ik u niet verveeld te hebben.

 Bron: Op Urk.nl - Een erfenis die niet doorging

 

24) Lupkje Visser, geboren op 5 augustus 1835 te Lemmer, overleden (78 jr) op 12 oktober 1913 te Lemmer. Gehuwd op 30 juli 1865 te Lemmer met Jan Andries Spiekholt (d), geboren op 1 mei 1841 te Lemmer, overleden (74 jr) op 31 mei 1915 te Franeker, zoon van Andries Alles Spiekhold en Rinskjen Jans Urk.

Jan Andries Spiekholt, is op 15 mei 1910 vanuit Lemmer vertrokken naar Franeker (Alleen). De rest van het gezin Spiekholt is in Lemmer blijven wonen.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Rinske Spiekholt, geboren op 3 april 1863 te Lemmer, overleden (75 jr) op 5 augustus 1938 te Lemmer. Erkend door Jan Andries Spiekhold. Gehuwd op 15 mei 1885 te Lemmer met Jan Rottiné, geboren op 23 oktober 1862 te Lemmer, overleden (37 jr) op 21 mei 1900 te Lemmer, zoon van Schelte Martens Rottiné en Sipkjen Jans Stuurman.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Sipkje Rottiné, geboren op 22 augustus 1885 te Lemmer, overleden op 22 april 1966 te Lemmer. Gehuwd met Eelke de Vries.

2. Lupke Rottiné, geboren op 2 augustus 1887 te Lemmer, overleden (87 jr) op 6 februari 1975 te Lemmer. Gehuwd met Rienk Coehoorn.

3. Maaike Rottiné, geboren op 16 november 1889 te Lemmer, overleden (1 jr) op 26 februari 1891 te Lemmer.

4. Jan Rottiné, geboren op 19 december 1891 te Lemmer, overleden (77 jr) op 26 april 1969 te Lemmer. Gehuwd met Grietje Rienksma.

5. Maaike Rottiné, geboren op 19 december 1893 te Lemmer, overleden (77 jr) op 14 oktober 1971 te Lemmer. Gehuwd met Tjalling Kuipers.

6. Schelte Rottiné, geboren op 3 maart 1896 te Lemmer, overleden (23 jr) op 23 april 1919 te Lemmer.

7. Kaatje Rottiné, geboren op 21 mei 1898 te Lemmer.

8. Jan Rottiné, geboren op 19 juni 1900 te Lemmer, overleden (16 jr) op 9 januari 1917 te Lemmer.

2. Kaatje Spiekholt, geboren op 6 juni 1865 te Lemmer. Erkend door Jan Andries Spiekhold. overleden (91 jr) op 18 december 1956 te Sneek. Gehuwd op 11 juni 1886 te Lemmer met Wiebe Feenstra, geboren op 18 oktober 1863 te Irnsum, overleden (61 jr) op 17 januari 1925 te Amsterdam, zoon van Pieter Martens Feenstra en Jantje Wybes Kamstra.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jantje Feenstra, geboren op 24 september 1886 te Lemmer. Gehuwd met Anne van Elsloo.

2. Lupkje Feenstra, geboren op 31 juli 1888 te Lemmer. Gehuwd met Teede Wouda.

3. Afke Feenstra, geboren op 22 oktober 1890 te Lemmer.

4. Pieter Feenstra, geboren op 3 februari 1893 te Lemmer. Gehuwd met Elske Zandstra.

5. Rinskje Feenstra, ook genaamd Rees van Kaat, geboren op 3 augustus 1895 te Lemmer. Gehuwd met Steven Visser, geboren op 10 april 1891 te Lemmer, zoon van Andries Visser en Wietsche van der Meer

6. Jan Feenstra, mastmaker en groenteverkoper, geboren op 7 oktober 1897 te Lemmer. Gehuwd op 15 april 1920 te Lemmer met Renske Visser, geboren te Lemmer op 1 april 1899, dochter van Sake Visser en Akke Koornstra (34)

Dit gezin is op 21 oktober 1929 vertrokken naar Westzaan.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Kaatje Feenstra, geboren op 30 juli 1920 te Lemmer.

2. Sake Feenstra, geboren op 8 mei 1922 te Amsterdam.

3. Akke Feenstra, geboren op 19 mei 1929 te Lemmer.

4. Jantje Elizabeth Feenstra, geboren op 12 oktober 1934 te Westzaan.

7. Marten Feenstra, geboren op 21 november 1899 te Lemmer. Gehuwd met Oeke Bootsma, geboren op 7 juni 1900 te Lemmer, dochter van Gerben Bootsma en Oeke van der Kamp.

8. Geeske Feenstra, geboren op 13 januari 1902 te Lemmer.

3. Geeske Spiekholt, geboren op 14 augustus 1867 te Lemmer, overleden (62 jr) op 7 juni 1930 te Lemmer. Gehuwd op 26 juli 1889 te Lemmer met Jan Scheffer, geboren op 27 december 1866 te Lemmer, overleden (100 jr) op 26 maart 1967 te Lemmer, zoon van Andries Scheffer en Gepke Wiebes Kwast.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Gepke Scheffer, geboren op 16 december 1889 te Lemmer. Gehuwd met Age Visser, geboren op 3 juli 1885 te Lemmer, zoon van Jan Visser en Maaike Jongsma.

2. Jan Scheffer, geboren op 2 juni 1891 te Lemmer, overleden (3½ mnd) op 30 september 1891 te Lemmer.

3. Lupkje Scheffer, geboren op 24 september 1892 te Lemmer, overleden (1 jr) op 19 september 1893 te Lemmer.

4. S(L)upkje Scheffer, geboren op 18 augustus 1894 te Lemmer.

● Geboorteakte Lemsterland, 1894
Aangiftedatum 20 augustus 1894, akte nr. 103
Supkje Scheffer, geboren 18 augustus 1894
Dochter van Jan Scheffer en Geeske Spiekhold
-Opm:Tweeling

5. Andries Scheffer, geboren op 18 augustus 1894 te Lemmer.

6. Rinskje (Rinschje) Scheffer (als Schipper ingeschreven), geboren op 22 maart 1897 te Lemmer. Gehuwd met Hisse Visser.

7. Jan Scheffer, geboren op 14 maart 1899 te Lemmer.

8. Geesje Scheffer, geboren op 26 december 1901 te Lemmer. Gehuwd met gehuwd met Gerardus Hoornstra.

4. Afke Spiekholt, geboren op 27 november 1869 te Lemmer, overleden (223 dgn) op 8 juli 1870 te Lemmer.

5. Afke Spiekholt, geboren op 4 juni 1871 te Lemmer, overleden (360 dgn) op 29 mei 1872 te Lemmer.

6. Afke Spiekholt, geboren op 25 februari 1873 te Lemmer, overleden (84 jr) op 19 maart 1957 te Heerenveen. Gehuwd op 15 juni 1900 te Lemmer met Marten Koopmans, geboren op 2 januari 1871 te Lemmer, overleden (83 jr)  op 14 december 1954 te Lemmer, zoon van Auke Martens Koopmans en Jacobje Hendriks Slotinga.

Afke Spiekholt.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Auke Koopmans, geboren op 14 april 1901 te Lemmer, overleden (42 jr) op 8 februari 1944 te Lemmer. Gehuwd met Janna Hateboer.

2. Lupke Koopmans, geboren op 19 december 1903 te Lemmer, overleden (67 jr) op 24 oktober 1971 te Heerenveen. Gehuwd met Liekele Stoelwinder.

7.Baukje Spiekhold, geboren op 20 november 1875 te Lemmer, overleden (2 jr) op 24 augustus 1878 te Lemmer.

 

25) Steven Visser, (Steven Jelles Visser) geboren op 10 juni 1828 te Lemmer, overleden (77 jr) op 27 augustus 1905 te Lemmer. Gehuwd op 13 juni 1852 te Lemmer met Susanne Gerrits ter Velde, geboren op 9 januari 1834 te Lemmer, overleden op 21 januari 1896 te Lemmer, dochter van Gerrit Lazes ter Velde en Beerendina Hanzes.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Klara Visser, geboren op 21 april 1853 te Lemmer, overleden (79 jr) op 16 mei 1932 te Lemmer, begraven te Sint Nicolaasga. Gehuwd (1) op 21 mei 1876 te Lemmer met Jan Martens van der Heide, postiljon-houder, geboren te Joure op 28 mei 1851 te Haskerland, zoon van Marten Roelofs van der Heide en Trijntje Jans Bakkerus. (Jan van der Heide is overleden op 3 mei 1885, 34 jaar oud. Zijn beroep was toen werkman) Gehuwd (2) op 31 augustus 1888 te Lemmer met Hendrik Bosma, werkman in een visrokerij, geboren op 3 augustus 1857 te Lemmer, zoon van Durk Egberts Bosma en Cornelia Vogelvanger.

Klara stond in Lemmer bekend als Klara Bot. Zij kocht in de haven bot, maakte die schoon en ging dan ’s morgens vroeg met de viskar naar de Polderdijk om de vis aan schippers te verkopen. Daarna ging ze naar huis om de kinderen naar school te sturen en vervolgens met de viskar de Lemmer in om de rest te verkopen. Als dat eens niet helemaal lukte hadden de bewoners van het oudemannenhuis een meevaller, die kregen de overgebleven vis dan gratis. Ook haar zoon Durk werd visventer en bleef dat zijn hele leven, hij deed met zijn hondenkar elke dag een andere route in de wijde omgeving van Lemmer. Twee dochters van Clara emigreerden naar Amerika, dochter Dina (weduwe) kwam na 29 jaar huwelijk met de Amerikaanse legerofficier Siebrant Dooper (zijn familie kwam uit Balk) in de jaren ’50 weer terug naar Lemmer, ze is overleden in 1976, 81 jaar oud.

Klara Visser en Hendrik Bosma.

In de oudheidkamer van Lemmer was in februari 1989 een fototentoonstelling over oud Lemmer, hier was ook een tekening te zien waarop Klara Visser en een dochter van Klara stonden afgebeeld, het bijschrift vermelde; “Klara Visser, had de bijnaam Klara Bot, dit omdat zij met botvis ventte, langs de schippers die aan de polderdijk lagen afgemeerd, overdag kon men haar vinden in het centrum van Lemmer, voor de vroegere herberg van Minke Vegter (1989 cafetaria Cor Schaaf) In 1904 kocht zij het winkeltje aan de oude sluis, thans de Bierstube (1989)

Uit het 1e huwelijk van Klara en Jan.

1.  Susanna van der Heide, geboren 6 augustus 1877 te Lemmer. Vader is dan nog postiljon. Zij emigreerde naar Amerika.

2.  Marten van der Heide, geboren 11 april 1879 te Lemmer, vader is dan voermansknecht. Marten is overleden op 15 juli 1881, 2 jaar oud.

3.  Trijntje van der Heide, geboren 25 juli 1880 te Lemmer, vader is voermansknecht. Trijntje is overleden te Lemmer op 14 februari 1956, 75 jaar oud. Zij  trouwde op 21 mei 1903 met Petrus Beljon, timmerman, zoon van Johannes Beljon en Elisabeth Hulscher.

Kinderen van Trijntje en Petrus (bron: Liene Schaafsma Genealogie.pdf  en van rootsweb)

1.  Elisabeth Beljon, geboren op 10 december 1904 in Lemmer, overleden op 12 juli 1966 in Leeuwarden, 61 jaar oud. Zij trouwde met Ymelinus Mattheus Bosma.

2.  Clara Beljon, geboren op 18 mei 1906 in Lemmer, overleden op 2 september 1979 in Sneek, 73 jaar oud. Zij trouwde op 10 oktober 1906 met Jacobus Spijkerman uit St. Nicolaasga.

3.  Johanna Beljon, geboren op 16 maart 1908 in Lemmer. Zij trouwde met Hessel Dölle uit Balk.

4.  Hendrik Jan Beljon, geboren op 2 mei 1910 in Lemmer, overleden op 12 december 1979 in Drachten, 69 jaar oud.

5.  Johannes Bernardus Beljon, geboren op 25 december 1912 in Lemmer, overleden op 6 februari 1921 aldaar, 8 jaar oud.

6.  Martinus Jan Beljon, geboren op 5 november 1913 in Lemmer, overleden op 28 augustus 1954 in Meppelerdiep, 40 jaar oud.

Augustus 1954

7.  Maria Beljon, geboren op 4 februari 1916 in Lemmer, overleden 17 april 1991 in Leeuwarden, 75 jaar oud. Zij trouwde met Age de Jong.    

8.  Jantje Susanna Beljon, geboren op 6 november 1921 in Lemmer, zij trouwde met A. R. de Lange.

4.  Steven van der Heide, geboren 2 maart 1882, vader is stalknecht. Steven is overleden op 14 juni 1883, 15 maanden oud.

5.  Martinus van der Heide, geboren 22 september 1883, vader is arbeider. Martinus, wonende te Lemmer, is overleden te Leeuwarden op 15 oktober 1913, 30 jaar oud. Hiervan werd in Leeuwarden aangifte gedaan door zijn zwager Petrus Beljon.  Hij was op 29 mei 1913 in Lemmer getrouwd met Trijntje Kooiker uit Sondel, dochter van Hendrik Kooiker en Elisabeth Hofmeyer. Trijntje hertrouwde op 25 mei 1916 met Pieter Kloosterman, oud 39aar, geb. te Hemelum, zoon van Willem Pieters Kloosterman en Sytske Bouwes Sikkes.

Uit het 2e huwelijk van Klara en Hendrik.

6. Durk Bosma, geboren op 11 juli 1889 te Lemmer. Gehuwd op 27 februari 1919 te Haskerland met Marijke Swart, geboren te Joure, dochter van Auke Andries Swart en Tetje Halma.

7. Steven Bosma, geboren op 4 februari 1891 te Lemmer, ongehuwd, overleden op 17 april 1957

8. Cornelis Bosma, geboren op 10 mei 1892 te Lemmer, ongehuwd, overleden op 29 maart 1977

9. Berendina Bosma, geboren op 18 november 1894 te Lemmer, zij vertrok naar haar zus in Amerika en trouwde daar met de Amerikaanse legerofficier Siebrant Dooper, geboren te Balk. Na het overlijden van haar echtgenoot (in San Francisco) en haar ouders kwam zij terug naar Lemmer om voor haar broers te zorgen. Zij is overleden op 29 januari 1976 en begraven te Lemmer.

2. Jelle Visser, geboren op 26 juni 1855 te Lemmer, volgt op 33

3. Dina Visser, geboren op 6 april 1860 te Lemmer, overleden (66 jr) op 24 februari 1927 te Lemmer. Gehuwd op 20 mei 1880 met Johannes Sterk, visventer, geboren op 17 augustus 1856 te Lemmer, overleden (76 jr) op 30 november 1932 te Lemmer, zoon van Gerardus Anthoons Sterk en Meintje Theodorus Neits.

 

Johannes Sterk en Dina Sterk-Visser.

 

 

Gezinsfoto van Johannes Sterk en Dina Sterk-Visser.

Zie stamreeks familie Sterk

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Meintje (Wilhelmina) Sterk, geboren op 2 maart 1881 te Lemmer. Overleden (75 jr) op 6 juli 1956. Gehuwd op 8 mei 1905 te Lemsterland, met Taeke Huitema, geboren op woensdag 9 maart 1881 te Abbega, zoon van Rients Huitema en Jantje van der Hof. Overleden in 1957.

2. Steven (Stephanus) Sterk, geboren op 18 oktober 1882 te Lemmer, overleden (14 wkn) op 28 januari 1883 te Lemmer.

3. Gerardus Sterk, geboren op 11 mei 1884 te Lemmer. Overleden (78 jr) op vrijdag 19 oktober 1962 te Lemmer. Gehuwd (1) met Maria Wierdsma, geboren op 17 december 1882, overleden (48 jr) op 2 oktober 1931 te Lemmer, dochter van Wierd Wierdsma en Akke Agricola. Gehuwd (2) met Cornelia Lijten, geboren op 19 september 1887 te Schoterland, overleden (76 jr) op 10 december 1963 te Lemmer, dochter van Christianus Lijten en Helena Maria Bloemsma.

4. Steven (Stephanus) Sterk, geboren op vrijdag 5 november 1886 te Lemmer, overleden (56 jr) op 22 mei 1943 te Lemmer. Gehuwd op 13 september 1916 met Dorothea Maria de Jong, geboren op 15 maart 1891 te Lemmer. Overleden (92 jr) op vrijdag 15 juli 1983 te Lemmer, dochter van Jelte de Jong en Jitske van der Leest.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

Levenloos meisje, overleden op 24 maart 1917 te Lemmer.

5. Susanna Sterk, geboren op donderdag 21 februari 1889 te Lemmer, overleden (79 jr) op 31 maart 1968 79 jaar oud. Susanna was ongehuwd.

6. Theodorus Sterk, geboren op 22 augustus 1891 te Lemmer. Gehuwd op 15 augustus 1927 met Jeanette Veldhuizen, geboren op maandag 18 mei 1903 te Volendam.

7. Jelle (Julianus) Sterk, geboren op 29 september 1894 te Lemmer, overleden (54 jr) op 31 december 1948. Gehuwd op 28 september 1932 met Maria Sunder, geboren op 20 april 1908. Overleden (93 jr) op 25 september 2001.

Geboorteakte Lemsterland, 1894
Aangiftedatum 1 oktober 1894, akte nr. 125
Jelle Sterk, geboren 29 september 1894
Zoon van Johannes Sterk en Diena Visser

Opm.: Tweeling

8. Grietje (Margaretha) Sterk, geboren op 29 september 1894 te Lemmer, overleden (92 jr) op 4 maart 1987 92 jaar oud.

Geboorteakte Lemsterland, 1894
Aangiftedatum 1 oktober 1894, akte nr. 124
Grietje Sterk, geboren 29 september 1894
Dochter van Johannes Sterk en Diena Visser

Opm.: Tweeling

9. Anthonius Johannes Sterk, geboren op 20 december 1896 te Lemmer. Overleden op 27 februari 1984 87 jaar oud. Gehuwd op 27 februari 1924 met Agatha Wierdsma, geboren op 6 november 1897.

10. Claris Hendrikus Sterk, geboren op 29 augustus 1899 te Lemmer, overleden (87 jr) op 25 april 1987. Gehuwd op 17 november 1924 met Anne Bücheler, geboren in 1899, overleden op donderdag 23 januari 1986.

11. Johannes Gerhardus Sterk, geboren op 20 september 1902, overleden (90 jr) op 16 mei. Gehuwd op 22 juni 1926 met Sjoukje Bosma, geboren op 27 januari 1901, overleden (66 jr) op 6 maart 1967.

 
26) Jacob Visser, geboren op 17 februari 1831 te Lemmer, overleden (84 jr) op 18 december 1915 te Lemmer. Gehuwd op 8 oktober 1854 te Lemmer met Albertje Sakes Bergsma, geboren op 1 juli 1830 te Lemmer, overleden (79 jr) op 18 februari 1910, dochter van Sake Andries Bergsma en Sijtske Baukes Stuitenburg.

     

Jacob Visser & Albertje Sakes Bergsma.

 

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

 

1. Klara Visser, geboren op 5 maart 1855 te Lemmer. Gehuwd op 3 juni 1877 te Lemmer met Klaas van der Sluis, geboren op 19 februari 1853 te Langweer, zoon van Abe Melis van der Sluis en Klaaske Klazes Dijkstra,

 

Klaas en Klara en de beide kinderen zijn op 19 mei 1881 vanuit Lemmer vertokken naar Amsterdam.

 

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

 

1. Abe van der Sluis, geboren op 27 maart 1878 te Lemmer.

 

2. Albertje van der Sluis, geboren op 15 april 1880 te Lemmer.

2. Sake Visser (Sake de Rus), geboren op 6 februari 1857 te Lemmer, volgt onder 34

3. Jelle Visser, geboren op 5 september 1859 te Lemmer, overleden (6 jr) op 15 juli 1866 te Lemmer.

4. Andries Visser, geboren op 4 september 1861 te Lemmer, overleden (1 jr) op 20 oktober 1862 te Lemmer.

5. Henderik Anne Visser, geboren op 15 augustus 1863 te Lemmer, volgt onder 35

6. Jeltje Visser, geboren op 25 september 1866 te Lemmer, overleden (71 jr) op 17 juni 1938 te Lemmer. Gehuwd op 30 juni 1893 te Lemmer met Abraham de Jong, schippersknecht, geboren op 30 november 1868 te Lemmer, overleden (51 jr) op 5 juni 1920 te Batavia, zoon van Uilke de Jong (schoenmaker) en Jeltje Propsma.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jeltje de Jong, geboren op 28 oktober 1893 te Lemmer. Gehuwd op 5 november 1914 te Lemmer met Johannes Douma, huwelijk ontbonden op 5 oktober 1920.

2. Jacob de Jong, geboren op 3 december 1895 te Lemmer. Gehuwd op 22 mei 1913 te Lemmer met Klaasje Poepjes.

3. Uilke de Jong, geboren op 4 oktober 1898 te Lemmer. Gehuwd met Sietske de Vries.

4. Sake de Jong, geboren op 24 september 1900 te Lemmer. Gehuwd met Maaike Duim.

5. Johannes de Jong, geboren op 28 februari 1903 te Lemmer. Gehuwd met Kee Seldenthuis.

6. Anne de Jong, geboren op 13 juli 1905 te Lemmer.

7. Albertje de Jong, geboren op 1 juni 1907 te Lemmer.

7. Jelle Visser, geboren op 3 augustus 1869 te Lemmer, volgt onder 36

8. Andries Visser, visroker, bijnaam Fatsoen, geboren op 5 november 1871 te Lemmer, ongehuwd, overleden (64 jr) op 20 oktober 1936 te Heerenveen.

9. Steven Visser, geboren op 13 november 1874 te Lemmer, volgt onder 37

 

27) Bauke Visser, geboren op 13 augustus 1833 te Lemmer, overleden ( 58 jr) op 5 april 1892 te Lemmer. Gehuwd op 30 mei 1858 te Lemmer met Aaltje Jans Jonker, geboren op 22 februari 1834 te Echten, overleden (87 jr) op 11 december 1921 te Lemmer, dochter van Jan Gerrits Jonker en Janna Jacobs Zeldenrust.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Klara Visser, geboren op 4 maart 1859 te Lemmer, overleden (27 jr) op 22 april 1886 te Lemmer. Gehuwd op 8 mei 1880 te Lemmer met Johannes Meyer, timmerman en tapper, geboren op 14 maart 1855 te Lemmer, overleden op 31 maart 1892 te Lemmer, zoon van Lieuwe Hanzes Meyer en Fokje Lammerts Frankena.

Johannes is later getrouwd op 12 november 1886 te Lemmer, op ongeveer 31-jarige leeftijd met zijn schoonzus Baukje Visser, geboren te Lemmer op 1 mei 1865.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jacob Meyer, geboren op 24 augustus 1882 te Lemmer.

2. Lieuwe Meyer, geboren op 29 juli 1884 te Lemmer.

2. Jan Visser, geboren te Lemmer op 8 juli 1860, volgt onder 38

3. Janna Visser, geboren op 3 oktober 1862 te Lemmer. Gehuwd op 11 juni 1886 te Lemmer met Anne Dijkstra, timmermam, geboren op 10 juli 1862 te Lemsterland, zoon van Haije Annes Dijkstra  (stoombootkapitein) en Giltje Martens Kok.

● Geboorteakte Lemsterland, 1862
Aangiftedatum 11 juli 1862, akte nr. 89
Anne Dijkstra, geboren 10 juli 1862
Zoon van Haye Annes Dijkstra en Giltje Martens Kokje
Opm.: Tweeling; vader afwezig, is zeeman

4. Baukje Visser, tappersche, geboren op 1 mei 1865 te Lemmer. Gehuwd op 12 november 1886 te Lemmer met Johannes Meyer timmerman en tapper, geboren op 14 maart 1855 te Lemmer, overleden op 31 maart 1892 te Lemmer, zoon van Lieuwe Hanzes Meyer en Fokje Lammerts Frankena.

Hij is eerder getrouwd op 8 mei 1880 te Lemmer met de zuster van Baukje, Klara Visser.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Bauke Meyer, geboren op 3 maart 1887 te Lemmer, overleden  (44 jr) op 3 juni 1931 te Lemmer. Gehuwd op 3 augustus 1911 te Lemmer met Grietje Pen, geboren op geboren 13 mei 1887 te Lemmer, dochter van Jan Pen en Janke de Rook.

2. Fokje Meyer, geboren op 21 maart 1888 te Lemmer. Gehuwd op 8 april 1910 te Lemmer met Wietze van der Bijl, timmermam, geboren op 9 december 1888 te Teroele, zoon van Pieter Arends van der Bijl en Nieske Jetzes Ringnalda.

3. Aaltje Meyer, geboren op 25 november 1889 te Lemmer, overleden (6 mnd) op 29 mei 1890 te Lemmer.

4. Pier Meyer, geboren 11 juli 1891 te Lemmer. Gehuwd op 12 juni 1919 te Lemmer met Trijntje Poepjes, geboren op 24 februari 1891 te Echten, dochter van Jan Poepjes en Aaltje Vledder.

5. Jacobje Visser, geboren op 16 oktober 1867 te Lemmer. Gehuwd op 5 juni 1890 te Lemmer met Pieter van Elsloo, schipper, geboren op 24 april 1865 te Sloten, zoon van Jacob van Elsloo en Geertje van Sluis.

6. Jelle Visser, geboren op 1 april 1870 te Lemmer, overleden (18 jr) op 11 maart 1889 te Lemmer.

7. Anne Visser, geboren op 26 augustus 1873 te Lemmer.

8. Hiltje Visser, geboren op 26 augustus 1875 te Lemmer, overleden op 15 februari 1959 te Hilversum?. Gehuwd op 24 mei 1900 te Lemmer met Jacob Koorn, geboren op 31 augustus 1873 te Zwaag, overleden op 6 mei 1930 te Hilversum?, zoon van Dirk Koorn en Aaltje Post. www.graftombe.nl

Uit dit huwelijk is het volgende kind bekend.

1. Alida Koorn, geboren op 10 april 1900 te Lemmer.

9. Jacob Visser, geboren op 26 augustus 1878 te Lemmer, overleden (3 jr) op 14 april 1882 te Lemmer.

 
28) Andries Visser, (Andries Jelles Visser) visser, geboren op 4 april 1842 te Lemmer, overleden (85 jr) 10 mei 1927 te Lemmer. Gehuwd op 13 mei 1866 te Lemmer met zijn nicht Baukje Rinses Visser, geboren op 8 augustus 1845 te Lemmer, overleden (64 jr) op 15 december 1909 te Lemmer, dochter van Renze Stevens Visser en Fettje Riemersma.

 

Bron: www.allefriezen.nl

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Klara Visser, geboren op 26 februari 1867 te Lemmer. Gehuwd op 27 mei 1887 te Lemmer met Auke Bakker, visser, geboren op 8 mei 1864 te Lemmer, zoon van Johannes Pieters Bakker en Margje Aukes Dijkstra.

Auke was in 1902 eigenaar van de aak LE 6.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Andries Bakker, havenmeester, geboren op 14 april 1888 te Lemmer. Gehuwd op 23 mei 1918 te Lemmer met Iemkjen Koornstra, geboren op 9 november 1892 te Lemmer, overleden (67 jr) op 5 november 1960 te Lemmer, dochter van Jelle Koornstra en Albertje Bergsma.

2. Margje Bakker, geboren op 7 mei 1890 te Lemmer. Gehuwd op 15 oktober 1914 te Lemmer met Klaas Jongsma, zoon van Hendrik Jongsma en Jantje Blaauw.

3. Johannes Bakker, geboren op 17 augustus 1893 te Lemmer. Gehuwd op 17 februari 1921 te Lemmer met Pietje Jongsma, dochter van Bauke Jongsma en Froukje Hoornstra.

4. Baukje Bakker, geboren op 23 december 1895 te Lemmer.

5. Pieter Bakker, geboren op 24 juli 1899 te Lemmer.

6. Jelle Bakker, sluiswachter, geboren op 24 december 1902 te Lemmer.

2. Fetje Visser, geboren op 15 september 1869 te Lemmer. Gehuwd op 4 juli 1890 te Lemmer met Hidde Koornstra, geboren op 4 augustus 1867 te Lemmer, zoon van Klaas Hiddes Koornstra en Elizabeth Lacrooy.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Klaas Koornstra, geboren op 5 juni 1891 te Lemmer.

2. Baukje Koornstra, geboren op 18 april 1893 te Lemmer. Gehuwd op 27 september 1917 te Lemmer met Jan Coehoorn, zoon van Dirk Coehoorn en Aukje Siegersma.

3. Andries Koornstra, geboren op 22 april 1895 te Lemmer.

4. Eliberthus Koornstra, geboren op 12 juli 1897 te Lemmer.

5. Rinze Koornstra, geboren op 3 juli 1899 te Lemmer.

6. Jan Arriaan Koornstra, geboren op 18 augustus 1901 te Lemmer.

7. Jelle Koornstra, geboren op 27 december 1905 te Lemmer, overleden op 27 oktober 1974 te Makkum. Gehuwd met Gooitske Oosterdijk, uit Oosterzee, overleden op 10 augustus 1996.

Gooitske de Vries-Visser, uit Makkum vertelt: Zij zijn ook naar Makkum vertrokken met de LE 50, die later Won 50 werd. De afbeelding van dit schip is gebruikt voor het windvaantje op de visafslag te Makkum. Of het nu nog daar is na de renovatie van de visafslag weet ik niet. Uit dit huwelijk zijn 10 kinderen geboren.

Jelle Koornstra.

3. Jelle Visser, bijnaam Bogaard, geboren te Lemmer op 18 september 1871, volgt onder 39

4. Francina Visser, geboren op 7 november 1873 te Lemmer. Gehuwd op 23 mei 1895 te Lemmer met Klaas de Boer, scheeps timmerman en scheeps bouwer, geboren op 19 augustus 1873 te Lemmer, overleden op 3 mei 1950 te Lemmer, zoon van Pier de Boer en Sjoerdtje Visser.

Francine was gehuwd met Klaas de Boer, wiens vader Pier de Boer, met zijn vrouw Sjoerdsje, in 1876 de Houten Helling aan de Zeedijk hebben opgericht, ongeveer op de plaats waar later de Gebroeders Hummel kwamen. In 1900 hebben vier zoons van Pier de IJzeren Helling opgericht, wat in die jaren een hele investering was. De oudste zoon van Klaas en Francine, kon niet anders zijn dan een Pier, die later zou trouwen met Antje Kooistra. Die woonden eerst in Langelille en later in Den Haag. Maar er zou ook een zoon Andries komen, die trouwde met Gea de Vries. Toen de Gebroeders de Boer in 1925 uit elkaar gingen, begon Klaas aan de Langestreek een kolenhandel, wat geen succes werd, maar de manufacturenwinkel werd dat wel. Die zal wel gerund zijn door zijn dochters Klara en Boukje.

Klaas de Boer.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Pier de Boer, geboren op 13 augustus 1896 te Woubrugge. Gehuwd met Antje Kooistra, dochter van Siebe Kooistra.

2. Baukje de Boer, geboren op 15 augustus 1899 te Lemmer. Gehuwd met Anne Zeilstra.

3. Sjoerdtje de Boer, geboren op 16 oktober 1901 te Lemmer. Gehuwd op 14 juni 1923 met Jacob Sietses, geboren op 7 juni 1894 te Enkhuizen, overleden in 1976.

Uit dit huwelijk is het volgende kind bekend.

1. Dirk Sietses.

Achteraan in het midden Jacob Sietses.

4. Clara de Boer. Gehuwd met Sake van der Bijl, slager.

5. Andries de Boer. Gehuwd met Gea de Vries.

6. Grietje de Boer.

5. Rinze Visser, (ook genaamd Reenze van Beike), geboren op 25 december 1876 te Lemmer, volgt onder 40

6. Frans Visser, geboren op 4 december 1879 te Lemmer, volgt onder 41

7. Kaatje Visser, geboren op 5 augustus 1884 te Lemmer. Gehuwd op 27 juli 1906 te Lemsterland met Klaas Poepjes , geboren te Oldelamer rond 1884, zoon van Hans Poepjes en Geertje van der Linde.

Klaas was eerst binnenvisser te Ossenzijl, woonde later in een ark in het tweede hellinggat te Lemmer en viste met een Lemsteraak de LE 78.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Hans Poepjes.

2. Andries Poepjes.

3. Renze Poepjes.

4. Piet Poepjes.

5. Klaasje Poepjes.

6. Bouke Poepjes.

 

29) Steven Visser, (Steven Rinzes Visser) geboren op 28 maart 1840 te Lemmer, overleden (66 jr) op 26 maart 1907 te Lemmer. Gehuwd op 23 november 1862 te Lemmer met Afke Andries Spiekholt, op 25 juni 1838 te Lemmer, overleden (76 jr) op 26 september 1914 te Lemmer, dochter van Andries Alles Spiekholt en Rinskjen Jans Urk

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Tetje (Fetje) Visser, geboren op 25 augustus 1863 te Lemmer. Gehuwd op 28 mei 1886 te Lemmer met Gauke Bootsma (visser) geboren op 25 februari 1860 te Lemmer, zoon van N.N. en Tettje Gaukes Bootsma.

Gauke viste met de schouw LE 38 en woonde in een steegje aan de Weverswal te Lemmer.

● Huwelijksakte Lemsterland, 1886
Man: Gauke Bootsma, oud 26 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: niet genoemde vader en Tettje Gaukes Bootsma
Vrouw: Fetje Visser, oud 22 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Steven Rinkes Visser en Afke Andries Spiekholt
Datum: 28 mei 1886, akte nr. 19

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Tetje Bootsma, geboren 7 april 1887 te Lemmer, overleden op 20 november 1890 te Lemmer.

2. Steven Bootsma, geboren op 15 december 1888 te Lemmer, overleden op 5 juni 1962 te Lemmer.

3. Gerben Bootsma, geboren op 14 april 1891 te Lemmer, overleden op 19 november 1893 te Lemmer.

4. Tetje Bootsma, geboren op 8 maart 1893 te Lemmer, overleden op 30 november 1893 te Lemmer.

5. Tetje Bootsma, geboren op 17 oktober 1894 te Lemmer.

6. Afke Bootsma, geboren op 1 juni 1897 te Lemmer. Gehuwd op 23 november 1922 met Arie Visser.

7. Gerben Bootsma, geboren op 26 augustus 1899, overleden op 20 januari 1977 te Lemmer.

8. Reinske Bootsma. Geboren op 26 augustus 1902 te Lemmer, overleden op 27 maart 1919 te Ermelo.

9. Fimme Bootsma, geboren op 25 augustus 1904, overleden op 14 juli 1969 te Lemmer.

10. Maaike Bootsma, geboren op 29 mei 1909 te Lemmer, overleden op 12 juni 1909 te Lemmer.

11. Poppe Bootsma, geboren op 29 mei 1909 te Lemmer, overleden op 15 juni 1909 te Lemmer.

2. Andries Visser, (ook genaamd Mosje), geboren op 4 februari 1865 te Lemmer, volgt onder 43

3. Rinske Visser, geboren op 27 april 1867 te Lemmer, overleden (344 dgn) op 5 april 1868 te Lemmer.

4. Rinze Visser, geboren op 5 februari 1869 te Lemmer, volgt onder 44

5. Rinsje Visser, geboren op 18 november 1870 te Lemmer, overleden op 23 augustus 1944 in Artesia California. Gehuwd op 8 maart 1889 met Siemen Spaan, geboren op 26 maart 1867 te Lemmer, overleden op 30 december 1920 in San Pedro, California, zoon van Fedde Alberts Spaan en Aaltje Siemens Henstra.

Siemen en Rinsje besloten te gaan emigreren toen ze inmiddels 9 kinderen hadden en de woonruimte veels te klein geworden was. Rinsje was van dit besluit zo nerveus geworden dat al haar haren uitvielen. Later is dit weer aangegroeid. In 1906 verkocht Siemen zijn boot en Rinsje haar gouden kap, om de tickets te kunnen kopen voor de overtocht. Ze reisden samen met de negen kinderen met nog een echtpaar de heer en Mevr. Scheffer en hun drie dochters. Ze landen in New York, Ellis Island op 15 oktober 1906. Ze hadden 12 dagen over de reis gedaan. Ze settelenden zich in Grand Rapids Michigan, waar Siemen werk vond in de leder bewerking, ook maakte hij kinderschoenen. Richard Spaan

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Fedde Spaan, geboren op 15 mei 1889 te Lemmer.

2. Afke Spaan, geboren op 1 oktober 1890 te Lemmer.

3. Fedde Spaan, geboren op 8 november 1891 te Lemmer.

4. Fedde Spaan, geboren op 25 december 1893 te Lemmer.

5. Aaltje Spaan, geboren op 19 september 1895 te Lemmer.

6. Fetje Spaan, geboren op 28 november 1896 te Lemmer.

● Geboorteakte Lemsterland, 1896
Aangiftedatum 4 december 1896, akte nr. 185
Fetje Spaan, geboren 28 november 1896
Dochter van Siemen Spaan en Rinsje Visser
Opm.: Data staan zo in de akte vermeld

7. Maria Spaan, geboren op 15 september 1898 te Lemmer.

8. Steven Spaan, geboren op 15 april 1900 te Lemmer.

9. Albert Spaan, geboren op 23 september 1901 te Lemmer.

10. Andries Spaan, geboren op 17 november 1902 te Lemmer.

6. Jan Visser, geboren op 28 juli 1873 te Lemmer, volgt onder 45

7. Steven Visser, (ook genaamd "Grote Steven"), geboren op 21 december 1875 te Lemmer, volgt onder 46

8. Alle Visser, geboren op 5 februari 1879 te Lemmer, volgt onder 47

 

30) Jan Visser, visser, geboren op 19 juli 1855 te Lemmer, overleden (81 jr) op 28 juli 1936 te Lemmer. Gehuwd op 30 september 1877 te Lemmer met Jantje Poepjes, geboren op 17 maart 1858 te Scherpenzeel, overleden (72 jr) op 2 oktober 1930 te Lemmer, dochter van Jannes Egberts Poepjes  en Hiltje Hendriks Dijkstra.

Viste van 1900 tot 1913 met de LE 71, later met een schouw.

Foto van Marga de Lange-Bender: Jan Renzes Visser en Jantje Jannes Poepjes.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Hiltje Visser, geboren op 10 februari 1878 te Lemmer, overleden op 9 januari 1958 te Amsterdam. Gehuwd op 30 mei 1902 te Lemmer met Tiede Rozema, besteller en rechercheur, geboren op 26 maart 1879 te Weststellingwerf, overleden op 20 mei 1955 te Amsterdam, zoon van Teunis Rozema en Jacobje Bos.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Teunis Rozema, geboren op 27 maart 1904 te Oldelamer, overleden op 30 juni 1990 te Egmond. Gehuwd op 23 december 1926 te Zaandam met Josina Ratelband, geboren op 26 april 1904 te Zaandam, overleden op 27 juni 1987 te Alkmaar.

2. Jan Rozema, geboren op 3 juni 1906 te Lemmer, overleden (51 jr) op 25 december 1957 te Zaandam. Gehuwd op 1 oktober 1931 te Zaandam met Zwaantje Frederika Visser, geboren op 14 maart 1909 te Lemmer, dochter van Frans Visser en Roelofje Bootsma.

3. Jelte Jacobus Rozema, geboren op 6 augustus 1909 te Bolsward, overleden op 19 mei 1976 te Steenwijk. Gehuwd met Cornelia Kesselaar, geboren op 25 augustus 1910 te Zaandam, overleden op 19 mei 1976 te Zaandam.

4. Rinze Rozema, geboren op 22 juni 1916 te Zaandam, overleden op 21 maart 1986 te Amsterdam. Gehuwd op 27 september 1938 te Assendelft met Catharina Klein, geboren op 19 oktober 1915 te Assendelft, overleden op 26 september 1983 te Amsterdam.

2. Fetje Visser, geboren op 7 maart 1880 te Lemmer, overleden (1 jr) op 9 mei 1881 te Lemmer.

3. Rinze Visser, visser, geboren te Lemmer op 26 januari 1882, volgt onder 48

4. Johannes Visser, geboren op 5 juli 1884 te Lemmer, overleden (5 jr) op 9 juli 1889 te Lemmer.

5. Steven Visser, (bijnaam de Speelman), visser, geboren op 13 oktober 1886 te Lemmer, volgt onder 49

6. Hendrik Visser, visser, geboren op 30 oktober 1888 te Lemmer, volgt onder 50

7. Fetje Visser, geboren op 25 november 1890 te Lemmer. Gehuwd op 30 november 1911 te Lemmer met Franke de Boer, koopman, geboren op 28 april 1887 te Nijega, zoon van Sjoerd Pieters de Boer, arbeider, en Gatske Frankes Herder.

8. Johannes Visser, visser, geboren op 12 december 1892 te Lemmer, volgt onder 51

9. Bauke Visser, geboren op 13 oktober 1894 te Lemmer. Gehuwd op 9 juni 1932 te Lemmer met Abeltje de Vries, geboren op 29 januari 1895 te St. Jacobiparochie, overleden op 7 april 1970 te Lemmer, Dochter van Wiebe Wiebes de Vries en Abeldina Dorenbos.

10. Egbert Jan Visser, ook genaamd "Eibert met de centen", visser, geboren op 11 augustus 1896 te Lemmer, volgt onder 52

11. Grietje Visser, geboren op 14 maart 1898 te Lemmer. Gehuwd op 21 maart 1918 te Lemmer met Andries Koornstra, visser, geboren op 22 april 1895 te Lemmer, zoon van Hidde Koornstra en Fettje Visser.

Andries werkte op de nachtboot en was later visser te Makkum en Harlingen.

12. Jan Visser, geboren op 23 april 1899 te Lemmer, overleden (39 dgn) op 1 juni 1899 te Lemmer.

13. Jan Visser, geboren op 23 augustus 1901 te Lemmer, volgt onder 53

 

31) Jan Visser, schipper, geboren op 20 september 1837 te Lemmer, overleden op 27 augustus 1893 te Oosthuizen. Gehuwd op 4 mei 1861 te Wymbritseradeel met Hinke Tjerks van der Ley, geboren op 26 november 1839 te Edam, overleden (86 jr) op 18 juni 1925 te Kampen, dochter van Tjerk Atzes van der Ley en Froukje Atzes Osinga.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Antje Visser, geboren op 26 september 1862 te Meppel, overleden (74 jr) op 22 augustus 1937 te Almelo.

2. Froukje Visser, geboren op 10 november 1864 te Oosthuizen, overleden (90 jr) op 13 juni 1956 te Lemmer.

3. Rinze Visser, geboren op 27 maart 1867 te Uitwellingerga, volgt onder 54

4. Pietje Visser, geboren op 25 februari 1870 te Lemmer.

5. Tjerk Visser, geboren te Avereest op 17 april 1872. Gehuwd op 31 januari 1896 te Lemmer met Gepke Scheffer, geboren op 1 januari 1875 te Lemmer, dochter van Wiebe Scheffer en Aagje Ras.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Aagje Visser, geboren op 26 december 1896 te Lemmer.

2. Jan Wiebe Visser, geboren op 9 juni 1902 te Lemmer.

6. Gerrit Visser, hofmeester, geboren op 8 september 1874 te Purmerend. Gehuwd op 24 mei 1901 te Lemmer met Gerritje Grijpsma, naaister, geboren op 14 juli 1878 te Hommerts, dochter van Eeltje Grijpsma en Geertje de Boer.

7. Lupke Visser, geboren te Oosthuizen op 3 augustus 1878.

8. Dirkje Visser, geboren te Oosthuizen op 2 juli 1881.

9. Hinke Visser, geboren te Oosthuizen op 6 juni 1883.

 

32) Lupke Visser, schipper en veehouder, geboren op 13 april 1839 te Lemmer, overleden (89 jr) op 20 februari 1929 te Lemmer. Gehuwd op 5 februari 1873 te Lemmer met Aaltje Visser, naaister, geboren op 26 januari 1840 te Follega, overleden (79 jr) op 14 augustus 1919 te Lemmer, dochter van Wiebe Annes Visser en Minke Hiddes Halbertsma.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Rinze Visser, geboren op 2 februari 1874 te Zuidhorn, overleden (116 dgn) op 29 mei 1874 te Zijpe.

2. Antje Visser, geboren op 12 april 1875 te Lemmer. Gehuwd op 28 juli 1899 te Lemmer met Berend Tjisse Zoethout, pakhuisknecht, geboren op 23 Oktober 1872 te Woudsend, zoon van Romke Zoethout en Neeltje Schurer.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Romke Zoethout, geboren op 27 december 1900 te Utingerdeel.

2. Aaltje Zoethout, geboren op 10 april 1902 te Utingerdeel.

3. Lupke Zoethout, geboren in 1903, overleden op 4 september 1928 te Utingerdeel.

4. Wiebe Zoethout, geboren in 1908, overleden op 22 mei 1909 te Utingerdeel.

3. Minke Visser, geboren op 29 november 1876 te Amsterdam, overleden (53 jr) op 29 november 1929 te Lemmer. Gehuwd op 29 mei 1908 te Lemmer met Jacob Stroband, scheep-optuiger, geboren op 3 mei 1879 te Sloten, overleden op 30 september 1962 te Amsterdam, zoon van Henricus Stroband en Feikjen Bosma.

Uit dit huwelijk is het volgende kind bekend.

1. Lupke Stroband, geboren 26 februari 1915 te Lemmer, overleden op 26 juni te Romford-Londen, Engeland.

4. Rinze Visser, geboren te Lemmer op 30 november 1878. Gehuwd op 28 september 1905 te Sloten met Trijntje Wiarda, geboren op 7 maart 1881 te Teroele, dochter van Gurbe Jogchums Wiarda en Hendrikje Lubberts de Jong.

5. Wiebe Visser, geboren op 5 augustus 1881 te Lemmer, overleden (1 jr) op 28 januari 1883 te Lemmer.

 

33) Jelle Visser, geboren op 26 juni 1855 te Lemmer, overleden (31 jr) op 1 januari 1887 te Lemmer. Gehuwd op 20 mei 1880 te Lemmer met Geertje Boersma, geboren op 15 juni 1858 te Wymbritseradeel, dochter van Hessel Jans Boersma en Aaltje Hendriks Metsker.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Aaltje Visser, geboren op 18 juni 1881 te Lemmer. Gehuwd op 17 oktober 1908 te Gaasterland met Johannes Mous, geboren op 2 maart 1882 te Gaasterland, zoon van Jan Johannes Mous en Jacobjen Sibles de Blaauw.

2. Susanna Visser, geboren op 16 maart 1883 te Lemmer.

3. Clara Visser, geboren op 12 februari 1885 te Lemmer.

 

34) Sake Visser (Sake de Rus), geboren te Lemmer op 6 februari 1857, overleden (87 jr) op 20 december 1944 te Lemmer. Gehuwd op 29 april 1881 te Lemmer met Akke Koornstra, geboren op 9 mei 1861 te Lemmer, overleden (72 jr) op 26 september 1933 te Lemmer, dochter van Klaas Hiddes Koornstra en Elizabeth Jans Lacrooy.

 

De LE 17 'Dolfijn' L 11.20 br 4.06 is in 1901 gebouwd bij scheepswerf De Boer in Lemmer, voor de vissersman Sake Visser, bijnaam 'De Rus' Dit is een ijzeren geklonken aak. Zie LE 50

 

Sake Visser (Sake de Rus)

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Pietertje Koornstra, geboren op 3 februari 1879 te Lemmer, overleden (14 jr) op 11 februari 1893 te Lemmer. (Pietertje was een voorkind van Akke Koornstra, haar achternaam is Koornstra gebleven. Bij melding van overlijden staat Pieter zoon van... bij geboorte Pietertje d.v.)

2. Jacob Visser, geboren op 15 augustus 1881 te Lemmer, volgt onder 55

3. Elizabeth Visser, geboren op 25 juli 1882 te Lemmer, overleden (27 jr) op 12 mei 1910 te Lemmer, (ongehuwd)

4. Albertje Visser, geboren op 18 januari 1884 te Lemmer, overleden (1 jr) op 2 februari 1885 te Lemmer.

5. Anne Visser, geboren op 11 mei 1885 te Lemmer, overleden (20 jr) op 9 maart 1906 te Lemmer, (ongehuwd)

6. Klaas Visser, geboren op 15 augustus 1886 te Lemmer, volgt onder 56

7. Adriaan Visser, geboren op 23 maart 1888 te Lemmer, overleden (1½ jr) op 8 november 1889 te Lemmer.

8. Adriaan Visser, geboren op 7 februari 1890 te Lemmer, overleden (48 dgn) op 27 maart 1890 te Lemmer.

9. Albertje Visser, geboren op 16 maart 1891 te Lemmer. Gehuwd op 7 november 1912 te Lemmer, met Willem Frederik de Lang, geboren op 23 mei 1889 te Leeuwarden, Postkantoorhouder te Grouw, zoon van Willem Dirks de Lang en Jennetje Heins. Notitie bij de geboorte van Willem Frederik: erkend bij huwelijk ouders.

10. Jan Adriaan Visser, geboren op 19 maart 1893 te Lemmer, volgt onder 57

11. Jelle Visser, geboren op 7 november 1894 te Lemmer. (Jelle ook wel Witte Jelle genoemd) Jelle heeft op het Achterom 35 gewoond, op 6 januari 1965 is hij naar Joure vertrokken.

12. Klara Visser, geboren op 18 mei 1896 te Lemmer. Gehuwd op 24 december 1917 te Leeuwarden met Jan Douwe Faber, pakhuisknecht, geboren op 25 december 1889 te Leeuwarden, zoon van Folkert Faber (molenaar) en Cornelia Dijkstra. Klara is op 5 maart 1912 vertrokken naar Leeuwarden.

13. Hidde Visser, geboren op 29 juni 1897 te Lemmer, overleden (9 mnd) op 16 april 1898 te Lemmer.

14. Renske Visser, geboren op 1 april 1899 te Lemmer. Gehuwd op 15 april 1920 te Lemmer met Jan Feenstra, mastmaker en groenteverkoper, geboren op 6 oktober 1897 te Lemmer, zoon van Wiebe Feenstra en Kaatje Spiekholt.

15. Jeltje Visser, geboren op 29 oktober 1900 te Lemmer. Gehuwd op 29 april 1926 te Lemmer met Herman van Kranen, besteller Nederlandse tramwegen, geboren op 8 mei 1895 te Oosterbeek, overleden (49 jr) op 5 augustus 1944 te Sneek, zoon van Herman van Kranen en Sijtje Snieder.

Herman van Kranen was conducteur, met als standplaats Lemmer. Bij de beschieting van een goederentram kwam Van Kranen op 5 augustus 1944 bij Follega om het leven. Hij werd begraven op de Algemene begraafplaats in Lemmer. www.4en5mei.nl

Jeltje woonde met haar man en kinderen aan de Parkstraat 72 te Lemmer, op 10 december 1958 is Jeltje vertrokken naar Krimpen a.d. IJssel.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Roelof van Kranen, geboren op 28 februari 1922 te Lemmer, Roelof is in Lemmer verdronken.

2. Herman van Kranen, geboren op 1 november 1926 te Lemmer.

3. Sake van Kranen, geboren op 27 juli 1928 te Lemmer, overleden (234 dgn) op 18 maart 1929 te Lemmer.

4. Akke van Kranen, geboren op 29 juni 1930 te Lemmer.

5. Hendrik Baltus van Kranen, geboren op 22 april 1936 te Lemmer.

16. Andriesje Visser, ook genaamd Anne, geboren op 11 april 1904 te Lemmer. Gehuwd op 7 juli 1927 te Lemmer met Theunus van der Bijl, timmerman en expediteur, geboren op 15 augustus 1902 te Lemmer, overleden (65 jr) op 12 maart 1968 te Lemmer, zoon van Meinte van der Bijl en Antje de Vries.

Het gezin heeft gewoond op het Turfland D 83 en Turfland 43 te Lemmer.

Andriesje Visser en Theunus van der Bijl.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Meinte van der Bijl, geboren op 14 december 1928 te Lemmer, overleden (17 jr) op 24 mei 1946 te Sneek.

17. Adriana Visser, geboren op 24 maart 1906 te Lemmer, overleden (30 dgn) op 23 april 1906 te Lemmer.

Foto van Peter Plönes: De markante foto van Lemster visser "Sake de Rus" ( Sake Visser) wordt door manager van de verkeersleiders Peter Plönes gebruikt als inleiding bij een presentatie over de prepensioeneringsregeling van het operationele personeel van de Luchtverkeersleiding Nederland.

 

Sake's hang naar vrijheid, zijn onverzettelijkheid en zijn grote professionele vaardigheden als schipper van de LE 50 zijn eigenschappen die goed aansluiten bij de belevingswereld van dit verkeersleidingpersoneel. De ruim 100 jaar oude historie van Sake leidde tot een ontspannen discussie over dit netelige onderwerp.

 
35) Henderik Anne Visser, brugwachter, geboren op 15 augustus 1863 te Lemmer, overleden (75 jr) op 17 februari 1939 te Heerenveen. Gehuwd op 28 april 1889 te Sloten met Hebeltje Wildschut, geboren op 2 juni 1868 te Sloten, overleden (54 jr)  op 18 augustus 1922 te Lemmer, dochter van Hendrik Lourens Wildschut en Gelske Wierda.

 

Henderik Anne (de Brege wipper) Visser & Hebeltje Wildschut.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Albertje Visser, geboren op 12 juni 1889 te Lemmer, overleden (7 jr) op 3 november 1896 te Lemmer.

2. Hendrik Anne Visser, geboren op 3 september 1891 te Lemmer, volgt onder 58

3.  Jacob Visser, geboren op 23 juli 1894 te Lemmer. Gehuwd met Anne Hoekstra, geboren op 8 juli 1900, overleden op 29 juni 1982. Het gezin woonde op het Achterom.

Foto van Hilda Visser: Hilda vertelt.... "Het zijn mijn Pake en Beppe, Jacob Visser en Anna Hoekstra. De foto is gemaakt op het oude Gemeentehuis in Lemmer, ter gelegenheid van de trouwerij van mijn oom en tante Catrien en Sicco Visser-Visser. Ook staat mijn tante Iepie en mijn oom Jan erop, linksboven mijn pake staat Piertje Kuipers. Ik zelf ben een dochter van Anne en Popkje Visser en heb een broer Jacob-Anne roepnaam Jappie.

4. Lourens Visser, geboren op 13 januari 1897 te Lemmer.

5. Sake Annes Visser, geboren op 29 oktober 1898 te Lemmer, volgt onder 59

6. Albertje Visser, geboren op 18 januari 1901 te Lemmer, overleden (1 jr) op 13 augustus 1902 te Lemmer.

7. Frederik Visser, geboren op 14 april 1902 te Lemmer, volgt onder 60

8. Jelle Visser, geboren op 6 november 1903 te Lemmer, volgt onder 61

9. Albertje Visser, geboren op 4 april 1905 te Lemmer. Gehuwd met Jan Brandsma.

10. Andries Visser, geboren op 15 juli 1906 te Lemmer, overleden (1 jr) op 20 mei 1908 te Lemmer.

11. Gelske Visser, geboren op 19 april 1908 te Lemmer, overleden (60 dgn) op 18 juni 1908 te Lemmer.

12. Gelske Visser, geboren op 21 december 1909 te Lemmer, overleden (214 dgn) op 23 juli 1910 te Lemmer.

 

36. Jelle Visser, geboren op 3 augustus 1869 te Lemmer, visser, overleden (78 jr)  op 30 september 1947 te Lemmer. Gehuwd op 18 mei 1894 te Lemmer met Foekjen Sietsma, geboren op 21 januari 1866 te Sondel, overleden op 17 januari 1951 te Lemmer, dochter van Johannes Beernts Sietsma en Rimke Beerends Kouwenhoven.

Jelle was eigenaar van de aak LE 45.

 

Jelle Visser & Foekjen Sietsma.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jacob Visser, geboren op 31 maart 1895 te Lemmer. Gehuwd op 23 april 1924 te Lemmer? met Jikke Atsma, dochter van Hielke Atsma en Johanna de Wit.

2. Rimke Visser, geboren op 4 juli 1897 te Lemmer, overleden (73 jr) op 30 januari 1971 te Sneek. Gehuwd op 11 september 1919 te Lemmer met haar neef Jan Adriaan Visser. Zie 57

3. Johannes Visser, geboren op 18 december 1898 te Lemmer, overleden op 23 maart 1988 te Lemmer. Zijn bijnaam was "kjellekoopman" Johannes was ongehuwd.

4. Sake Visser, geboren op 18 december 1902 te Lemmer, overleden op 1 mei 1985 te Lemmer. Gehuwd met Meintje Lammers, geboren op 30 april 1908 te Lemmer, overleden op 1 juli 1984 te Lemmer.

5. Berend Visser, geboren op 22 december 1904 te Lemmer, overleden op 29 mei 1984 te Lemmer. Gehuwd met Jeltje van der Zee.

6. Anne Visser, geboren op 30 juli 1908 te Lemmer, overleden (86 jr) op 27 juli 1995 te Lemmer. Anne was ongehuwd.

Het gezin Jelle Visser heeft gewoond in het Achterom (H 116 en nr 30)

 
37) Steven Visser, geboren op 13 november 1874 te Lemmer, overleden (74 jr) op 18 juni 1949 te Lemmer. Gehuwd op 2 juni 1899 te Lemmer met Jacobje Sietsma, naaister, geboren op 9 september 1873 te Oosterzee, overleden op 16 juni 1909 te Sneek, dochter van Johannes Beernts Sietsma, en Rimke Beerends Kouwenhoven.

 

Steven Visser & Jacobje Sietsma.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Albertje Visser, geboren op 3 maart 1900 te Lemmer.

2. Johannes Visser, geboren op 30 april 1902 te Lemmer.

3. Jacob Visser, geboren op 9 januari 1905 te Lemmer, overleden op 7 juni 1916 te Langweer. Na het overlijden van zijn moeder Jacobje, is Jacob opgenomen in het gezin van zijn Oom en Tante Sjoerd Nijland en Martje Sietsma. Jacob is begraven bij de kerk in Langweer.

 

38) Jan Visser, geboren te Lemmer op 8 juli 1860. Gehuwd te op 1 september 1882 te Lemmer met Maaike Jongsma, geboren op 10 september 1859 te Lemmer, dochter van Age Baukes Jongsma (schipper) en Popkjen Jetzes Reyenga.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Aaltje Visser, geboren op 26 juni 1883 te Lemmer.

2. Age Visser, geboren op 3 juli 1885 te Lemmer. Gehuwd op 12 november 1909 te Lemmer met Gepke Scheffer, geboren 16 op december 1889 te Lemmer, dochter van Jan Scheffer en Geeske Spiekholt.

3. Klara Visser, geboren op 17 november 1887 te Lemmer. Gehuwd op 7 juni 1917 te Lemmer met Gooyert van der Wilt, slager, zoon van Jacobus van der Wilt (groentehandelaar) en Adriana Lam.

4. Popkje Visser, geboren op 4 juli 1890 te Lemmer.

5. Boukje Visser, geboren op 21 november 1892 te Lemmer. Gehuwd op 8 mei 1913 te Lemmer met Johannes Visser, geboren op 12 december 1892 te Lemmer, zoon van Jan Visser (1855-1936) en Jantje Jannes Poepjes (1858-1930)

6. Bauke Visser, geboren op 3 maart 1895 te Lemmer.

7. Uilke Visser, geboren op 3 april 1897 te Lemmer.

8. Anne Visser, geboren op 28 maart 1899 te Lemmer.

9. Rein Visser, geboren op 18 november 1900 te Lemmer.

 

39) Jelle Visser, bijnaam Bogaard, visser, los werkman, geboren op 18 september 1871 te Lemmer, overleden (64 jr) op 24 november 1935 te Heerenveen, begraven te Oldeboorn. Gehuwd te Lemmer op 22 mei 1896 met Metje Berends Meester, geboren op 26 november 1869 te Luinjeberd, dochter van Berend Jans Meester en Grietje Pieters Zwerver.

Jelle had een ijzeren aak de LE 58.

Door: Renso Smit.

De Boogaard

Jelle Visser bijnaam de Boogaard was Gehuwd met Metsje Meester en ze woonden  in de Lemmer naast Leen Kruis die toen zijn vrouw ziek was en een drankje van de dokter moest innemen, 'flink door elkaar schudde'....... want op het flesje stond voor gebruik goed schudden.

Jelle had een ijzeren aak LE 58 later LE 64 van zijn broer bijnaam Reenze van Beike. Jelle was een nonchalante man maar een goede visserman die veel aan zijn knechts en later aan zijn zoons overliet.

Hun zoon Renze Gehuwd met Neeltje Meester vertrok naar Oldeboorn waar ze een viswinkel hadden. Bernard en Geertje de Heij bleven in Lemmer. Andries vertrok naar Den Oever gemeente Wieringen om samen met  Steven Visser te gaan vissen met een ijzeren vlet op IJsselmeer en Waddenzee. Steven keerde later weer terug naar Lemmer.

Andries bleef vissen en kocht in 1948 zijn eerste boot een Wieringer aak WR 48 gebouwd in 1909 en ging Marga heten naar zijn jongste dochter op 12 jan. 1950 is de aak vernummerd en werd WR 248.

In 1953 is de aak uit de visserij gehaald en verkocht aan de hr. Zeegers in Amsterdam als recreatie scheepje,na jaren omzwervingen is hij aan gekocht door Kees Riem Vis die hem totaal gerestaureerd heeft en kwam de aak na 45 jaar weer terug in zijn vroegere thuishaven.

Andries heeft altijd gevist met een hoed op.

(De Wieringer aak WR 48 is in december 1909 te water gelaten bij Zwolsman in Workum. Dit in opdracht van Jan Numeijer uit Wieringen voor een aanneemsom van fl. 1525,-- gulden. Volgens de factuur van toen: lang 41 vt, wijd 15 vt, ¼ vt dieper dan gewoon. De van eikenhout gebouwde aak heeft met name gevist op : alikruiken, mossels, zeegras, oesters, en paling. Zowel op de Zuiderzee als op de Waddenzee werd er gevist. De Wieringer aak heeft tot 1953 gevist en is daarna als recreatieschip in de vaart gehouden).

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Andries Visser, geboren op 25 Juni 1897 te Lemmer, volgt onder 62

2. Bernhard Visser. geboren op 28 mei 1899 te Lemmer, volgt onder 63

3. Rinze Visser, geboren op 28 oktober 1901 te Lemmer, volgt onder 64

 

40) Rinze Visser, ook genaamd Reenze van Beike, geboren op 25 december 1876 te Lemmer, overleden (64 jr) op 6 december 1941 te Heerenveen. Gehuwd op 22 juli 1904 te Lemsterland met Antje Seldenthuis, geboren op 16 december 1879 te Lemmer, overleden op 24 augustus 1944 te Lemmer, dochter van Wybren Seldenthuis en Hielkje (n) Schram.

Rinze was eigenaar van de LE 64.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Andries Visser. Gehuwd met Fetje Ritsma.

Zij woonden op de Vissersburen 46 te Lemmer.

Uit dit huwelijk is één kind bekend.

1. Annie Visser. Gehuwd met Marten Meester.

2. Wiebren Visser. Dit is de Wiep waar Evert de Vries, altijd zijn wandelingen in Lemmer mee maakte.

Evert de Vries, Jelle Bakker en Wiep Visser. (Evert beschreef altijd in zijn columns In de Zuid-Friesland over hun wandelingen, waarin de oude verhalen over Lemmer niet ontbraken.)

3. Baukje Visser, geboren op 24 juli 1911 te Lemmer, overleden op 27 juli 2007 te Amsterdam. Gehuwd met George Koehof.

4. Hielkje Visser. Gehuwd met C.F. Evelaar.

5. Clara Visser. Gehuwd met Paulus Meester.

 
41) Frans Visser, visser en Gemeente ambtenaar, geboren op 4 december 1879 te Lemmer, overleden (69 jr) op 6 november 1949 te Lemmer. Gehuwd te Lemsterland op 9 november 1900 met Roelofje Bootsma, baakster, geboren op 6 december 1881 te Lemmer, overleden (83 jr) op 7 mei 1964 te Lemmer, dochter van Sake Bootsma en Judik Turksma. Zie ook stamboom Bootsma

 

Bron: www.allefriezen.nl

 

 

Pake Frans Visser en Oate Roelofje (Meuke Roel) Visser-Bootsma.

 

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Baukje Visser, geboren op 1 februari 1901 te Lemmer. Gehuwd met Jacob de Rook, geboren op 12 juli 1889 te Lemmer, overleden op 13 april 1942 te Buchenwald, zoon van Klaas de Rook en Wiebrigje Doeve.

Baukje Visser

Uit dit huwelijk

1. Wiep de Rook, geboren op 1 mei 1923 te Lemmer, overleden op 12 juni 2006 te Eindhoven. 

2. Frans de Rook

Slachtofferregister

 

Achternaam Rook Tussenvoegsels de
Voornaam Jacob Voorletters J.
Beroep Visroker, lid verzet
Geboorteplaats Lemmer Geb-datum 12-07-1889
Overlijdensplaats Buchenwald Ovl-datum 13-04-1942
Begraafplaats Conc. kamp Buchenwald

 

Het monument in de N.H. kerk te Lemmer (gemeente Lemsterland) is een bronzen reliëf van een knielende mannenfiguur die een duif vrijlaat. De tekst op het reliëf luidt: 'HAR DEA US FRIJDOM 1940 - 1945'.

De duif symboliseert vrijheid en vrede. Sinds Noach een duif uitliet om te verkennen of de wereld, na de grote vloed, weer bewoonbaar was, is de duif een symbool geworden voor goede tijdingen. Met goede tijdingen wordt meestal het tot stand komen van de vrede bedoeld.

Geschiedenis.

Het monument in de N.H. kerk te Lemmer (gemeente Lemsterland) is een eerbewijs aan hen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de strijd voor vrijheid en vrede zijn omgekomen.

Het monument is onthuld op 4 mei 1955 door de weduwes van Jacob de Rook en Fokke van der Wal.

2. Jette Visser, geboren op 16 maart 1902 te Lemmer, overleden op 23 juli 1983 te Amsterdam. Gehuwd op 17 maart 1923 met Leendert Wagenmakers, geboren op 29 januari 1899 te Lemmer.

Leendert had een eigen rondvaartboot in Amsterdam.

Jette Visser.

 

Inschrijving Burgerlijke stand na verhuizing in Amsterdam.

 

Leendert Wagenmakers.

 

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Harmen Wagenmakers, geboren op 14 juni 1923 te Amsterdam. 

2. Roelofje Wagenmakers, geboren op 14 september 1924 te Amsterdam.

3. Jantje Wagenmakers,  geboren op 28 juli 1927 te Amsterdam.

4. Francine Baukje Wagenmakers, geboren op 28 oktober 1929 te Amsterdam. Gehuwd (1) op 16 juni 1951 met Arie Kil, geboren op 21 december 1926 te Amsterdam. Arie Kil had een sigarenwinkel op het van Limburg Stirumplein te Amsterdam en later had hij een belastingadvieskantoor op het van Oldenbarneveldtplein nummer 1 te Amsterdam. Gehuwd (2) met Frans de Vries.

Huwelijksfoto van Francine Wagenmakers met Arie Kil.

Leendert Wagenmakers (te zien achter de bruid) had zijn dochter met zijn eigen rondvaartboot naar het stadhuis in Amsterdam gevaren. Het oude stadhuis lag aan de Oudezijds Voorburgwal.

3.  Andriesje Visser, geboren op 24 augustus 1904 te Lemmer. Gehuwd met Hendrik Tuinman.

 

Andriesje Visser

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Griet Tuinman. 

2. Roelofje Tuinman. 

3. Jeep Tuinman.

4. Pietertje Visser, geboren op 26 november 1905 te Lemmer. Gehuwd met Meint Willem Visser, geboren op 7 oktober 1904 te Lemmer, zoon van Jacob Visser en Margrieta Gaasbeek.

Pietertje Visser

Meint was mast en blokmaker bij Jan de Vries, later bij van der Neut te Lemmer.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Margrieta Visser, geboren op 7 januari 1927 te Lemmer, overleden op 6 januari 1992 te Emmeloord. Gehuwd op 18 juni 1948 te Lemmer met Jan van Dantzig, geboren op 13 augustus 1914 te Amsterdam, overleden op 19 februari 1994 te Emmeloord.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Pieta van Dantzig, geboren op 29 maart 1949. Gehuwd met Jan Kuyers, overleden in 1986.

Uit dit huwelijk.

1. Jan Kuyers.

2. Greetje Kuyers.

2. Meint van Dantzig, geboren op 21 juni 1950. Gehuwd met Magda Keetman.

Uit dit huwelijk.

1. Yvonne van Dantzig.

2. Marcel van Dantzig.

3. Marja van Dantzig, geboren op 22 september 1953. Gehuwd met Jelle Uyt de Boogaardt.

Uit dit huwelijk.

1. Esther Uyt de Boogaardt.

2. Mark Uyt de Boogaardt.

3. Bob Uyt de Boogaardt.

4. Sonja van Dantzig, geboren op 4 augustus 1955. Gehuwd met Gerard Vervetjes.

Uit dit huwelijk.

1. Arnold Vervetjes.

2. Ilona Vervetjes.

5. Tilly van Dantzig, geboren op 11 april 1958. Gehuwd met Roelof Doldersum.

Uit dit huwelijk

1. Gert-Jan Doldersum.

2. Rick Doldersum.

6. Bert van Dantzig, geboren op 14 april 1959. Gehuwd 1. met Gea de Weerd.

Uit dit huwelijk

1. Paulina van Dantzig.

Gehuwd (2) met Anja Breevoort.

Uit dit huwelijk

2. Mirka van Dantzig.

3. Roy van Dantzig.

7. Pim van Dantzig, geboren op 4 mei 1960. Gehuwd met NN

8. Roelien van Dantzig, geboren op 4 mei 1960. Gehuwd met NN.

9. Han-Wybo van Dantzig, geboren op 18 augustus 1962. Gehuwd met Margreet de Kok.

Uit dit huwelijk

1. Mariska van Dantzig.

2. Maaike van Dantzig.

10. Madeleine van Dantzig, geboren op 16 november 1964. Gehuwd met Egbert Schurink.

Uit dit huwelijk

1. Nicky Schurink.

2. Dominique Schurink.

11. Angelique van Dantzig, geboren op 5 augustus 1969.

Kinderen.

1. Odessa Schillemans.

2. Naomie Schillemans.

2. Roelofje Visser.

Een briefkaart uit kamp Schoorl is afkomstig van Meint Visser.

Een trouw bewaarde briefkaart uit 194, verzonden uit kamp Schoorl, door Meint Visser. Meint werd in het begin van de oorlog gearresteerd door de Duitsers en werd enige tijd vast gehouden.

Hoewel Meint vanzelfsprekend als actief en bewust levend mens, die bovendien nog in de politiek geïnteresseerd was, echt wel eens wat deed dat de Duitsers minder welgevallig was, was de eigenlijke reden van zijn gevangenhouding een persoonsverwisseling. Het was de bezetters toen eigenlijk te doen om Meints broer Sake. Toen dit duidelijk werd, berustte Meint maar in de verwisseling, want hij vond dat het voor zijn ouders weinig uitmaakte of zij zich nu zorgen over de ene of de andere zoon moesten maken.

De briefkaart was in eerste instantie een reactie op een toegezonden koffertje met paling, zoals blijkt uit het begin.

"Het was weer een verassing toen gisteren de koffer kwam. Als jullie dit eens mee konden maken hoe blijk of de mensen waren, toen de paling voor de dag kwam. Het was voor 80% van de mensen hier de eerste keer dat wij hier zijn de eerste hartelijke beet. Wij hebben ze met 60 man verdeeld en namens ons allen onze dank aan Omke Jan. Ook het verdere wat in de koffer zat bedank ik jullie hartelijk voor. Nu begrijp ik uit jullie brief dat het bij jullie goed gaat. Nu hier ook hoor. Nu Pietje, ik hoef geen boter hoor. Wij krijgen hier ook ons rantsoen boter. Alleen het middageten is hier niet veel. Daarom zijn we blij dat we een snee roggebrood of een stuk koek hebben. Ja, je kunt er wel eens een bont sloop in doen, dan scharrel ik wel wat strooi op. Nu Gretha wat had je een mooie brief hé. Ja, je kunt wel als je maar wilt. En Roely, je moet nog maar even wachten hoor, want ik kom nog lang niet thuis. Maar kinderen, als ik weer thuis kom, dan halen we alles weer in hé. En moeder en tante Boukje (vrouw van Jacob de Rook) niet plagen, want dan kom ik eens even over en pas dan maar op. Dus vader is weer aardig opgeknapt van zijn doofheid, nu dat zal mooi voor hem en moeder wezen.

En Japie is al op de Lemmer, ik heb zijn kaart al gekregen. Dag Jacob, wil je een cent van mij hebben, kom hier dan maar even, hebben jullie ook zulk slecht weer, het regent hier al drie dagen, maar onweer hebben we niet gehad. Ja, dat had ik wel gedacht dat Sake (Sake 'Reade"Visser) weer naar Duitsland moest.

Is omke Jelle ook weer weg? Ja meid, de eieren waren allemaal kapot en waren door alles heengelopen, die waren niet hard genoeg gekookt, want het eiwit was niet eens hard, maar dat is ook weer voorbij hoor, niet meer aan denken. Ik denk dat Pietje Roorda vrijdag of zaterdag nog bij jullie langs komt op haar reis naar Amsterdam. Ik heb deze week een kaart van opa gehad en van Kees Bosma. Bedank ze even Pietje. Als je weer een pakje stuurt doe er dan even een stopnaald bij, want die andere is kapot. Ik zal wel om ondergoed vragen als ik er aan toe ben.

Ja, Wiepkje, ik heb de kaart van Heerenveen ook ontvangen. En punaises gebruik ik niet om mijzelf, maar om jullie foto's op te prikken. Ja Gerrit (Roorda) is ook bij ons en Louis Visser en Seegers, het zijn allemaal bekenden. Wij slapen op harmonicagaas met een matras er op, en ik heb al twee dekens. Er zijn twee kribben boven elkaar, Hessel (de Vries, uit Oosterzee) onder en ik boven; we slapen warm. Frans waarom schrijf jij niet eens jongen of zit je in de rats. Jullie moeten er om denken Pietje dat er niet meer papier in de enveloppen komt dan tot nu toe jullie gewoonte was, want dan wordt hij verscheurd en dan krijg ik hem niet.

Hoe is het met zwarte Frens (de Vries), krijg ik niet eens een kaart van hem. Ik heb de klompjes al aan. Kon je alles wel krijgen Pietje zonder de stamkaart, anders ga je maar naar Krijger toe hoor. Er komen hier elke dag nog meer mensen bij. Van de week nog een bus met meisjes van een jaar of 16. De stakkers hadden een liedje gezongen. Nu er staat heel wat op hé. Boukje doe de groeten aan Jacob hoor. Ik wou dat hij hier maar was. Nu Pietje groeten aan iedereen doen. En allemaal de kop omhoog. Jongens het beste. Onze tijd komt ook nog en dan is alles weer voor elkaar. Nu allen een zoen van M. Visser, barak 6 A 227 Lager Schoorl".

Een bezoek van Pietje aan haar man werd geweigerd, na een zware reis naar Schoorl, gelukte het Pietje toch nog om vanaf de Schoorlse duinen, naar haar man te zwaaien.

5. Andries Visser, geboren op 30 mei 1907 te Lemmer, volgt onder 65

Andries Visser

6. Zwaantje Frederika Visser, geboren op 14 maart 1909 te Lemmer, overleden (91 jr) op 24 oktober 1909 te Zaandam. Gehuwd met Jan Rozema, geboren op zondag 3 juni 1906 te Lemmer, overleden (51 jr) op woensdag 25 december 1957 te Zaandam, zoon van Tiede Rozema (besteller en rechercheur) en Hiltje Visser.

Zwaantje Frederika Visser

Uit dit huwelijk.

1. Hiltje Rozema, geboren op donderdag 8 december 1932 te Zaandam. Gehuwd met Cristiaan Simon Olie, geboren op woensdag 15 februari 1933 te Zaandam, overleden (51 jr) op maandag 3 december 1984 te Zaandam.

7. Sake Visser, geboren op 6 juli 1910 te Lemmer, overleden (2 jr) op 16 november 1912 te Lemmer.

8. Jelle Visser, geboren op 30 december 1911 te Lemmer, Jelle was van beroep Visser. Gehuwd met Jantje Hoekstra.

Jelle Visser

Uit dit huwelijk.

1. Frans Visser. 

2. Akke Visser.

9. Sake Visser, (ook wel Reade Sake genoemd) geboren op 14 maart 1914 te Lemmer, overleden op 22 februari 1999 te Heerenveen. Volgt onder 66

Sake Visser

10. Renze Visser, geboren op 17 december 1915 te Lemmer, overleden (2 jr) op 15 januari 1917 te Lemmer.

11. Mette Visser, geboren op 7 juli 1918 te Lemmer, overleden (1 jr) op 30 juni 1919 te Lemmer.

12. Mette Visser, geboren op 30 maart 1920 te Lemmer. Gehuwd met Sjoerd de Wreede.

Mette Visser

Uit dit huwelijk.

1. Cornelia de Wreede.       

2. Roelofje de Wreede. 

3. Fransje de Wreede. 

4. Bauke de Wreede.

 

Zittend van links naar rechts: Tante Baukje, pake Frans, Oate Roelofje en tante Jette.
Staand: Ome Jelle, tante Pietje, tante Andriesje, ome Andries, tante Mette,
tante Zwaantje, en mijn vader Sake Visser (Roelie).

 

Foto van Cor Visser. De familie Visser in zijn totaal.

 

43) Andries Visser, (ook genaamd Mosje), geboren op 4 februari 1865 te Lemmer, overleden op 12 augustus 1947 te Sneek. Gehuwd op 27 september 1889 te Lemmer, met Wietsche van der Meer, geboren op 30 november 1869 te Lemmer, overleden op 20 juni 1955 te Lemmer, dochter van Jacob van der Meer en Aaltje de Vries.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Steven Visser, geboren op 21 januari 1890 te Lemmer, overleden, niet bekend.

2. Steven Visser, geboren op 10 april 1891 te Lemmer, volgt onder 67

3. Aaltje Visser, geboren op 26 november 1892 te Lemmer. Gehuwd op 9 december 1920 te Lemsterland, met Jouke Poelstra, geboren te Leeuwarden rond 1897, zoon van Romke Douwes Poelstra en Maria Tilma.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Romke Poelstra, geboren op 28 december 1921 te Lemmer.

2. Wietze Poelstra, geboren op 10 april 1924 te Lemmer.

4. Afke Visser, geboren op 29 mei 1894 te Lemmer.

5. Jacob Visser, geboren op 19 september 1895 te Lemmer, overleden op 27 juli 1896 te Lemmer.

6. Jacob Visser, geboren op 11 januari 1897 te Lemmer, overleden op 10 november 1897 te Lemmer.

7. Jacoba Visser, geboren op 8 april 1898 te Lemmer. Gehuwd op 15 juli 1922 te Sneek, met Jan Visser, geboren te Sneek rond 1897, zoon van Jacob Visser en Sijtske Albertsma.

8. Rinze Visser, geboren op 18 november 1899 te Lemmer, volgt onder 68

9. Theunis Visser, geboren op 16 mei 1901 te Lemmer, overleden op 2 augustus 1902 te Lemmer.

10. Theunis Visser, geboren op 18 december 1902 te Lemmer, overleden op 7 mei 1903 te Lemmer.

11. Jan Visser, geboren op 3 maart 1904 te Lemmer.

12. Janna Visser, geboren op 15 maart 1905 te Lemmer, overleden op 16 november 1928 te Sneek.

13. Fetje Visser, geboren op 24 augustus ?, overleden op 2 oktober 1979 te Haskerland. Gehuwd op 30 juni 1932 te Lemmer met Gatze van der Noord, geboren op 15 december 1914 te Leeuwarden, overleden op 7 december 1967 te Leeuwarden.

14. Theunisje Visser, geboren op 23 juni 1909 te Lemmer. Gehuwd op 27 augustus 1931 te Lemmer met Jelle Bosma, geboren op 2 november 1908 te Leeuwarden, overleden op 24 april 1969 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Janke Bosma, geboren op 6 november 1934 te Den Helder.

2. Wietske Bosma, geboren op 1 november 1937 te Den Helder.

3. Aaltje Bosma, geboren op 29 september 1949 te Den Haag.

15. Alle Visser, geboren op 10 oktober 1913 te Lemmer. Gehuwd met Lammigje Woudstra Visser

16. Jaap Visser, geboren op 1 maart 1916 te Lemmer. Gehuwd met Jantje Bijlma.

 

44) Rinze Visser, geboren te Lemmer op 5 februari 1869, overleden op 28 april 1936 te Lemmer. Gehuwd op 15 juli 1892 te Lemmer, met Baukje Wiersma, geboren op 21 januari 1873 te Lemmer, overleden op 12 april 1951 te Lemmer, dochter van Wobbigje Wiersma.

Rinze had een open aakje de LE 49.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Afke Visser, geboren op 12 maart 1897 te Lemmer. Gehuwd op 24 december 1919 te Lemmer met Johannis Adrianus (Hans)van der Waalschipper, geboren te Sliedrecht rond 1892, zoon van Johannis van der Waal (sleepbootkapitein) en Huibertje Kop.

Hans was betrokken bij de baggerwerkzaamheden bij het Ir. Woudagemaal, en was kapitein op een sleepboot bij de Zuiderzeewerken.

2. Renze Visser, overleden door een ongeluk op een baggerbak.

3. Marten Visser, (ook genaamd de Huizer). geboren op 22 september 1899 te Lemmer, overleden op 21 mei 1971 te Lemmer.

4. Wopkje (Wobbigje) Visser, geboren op 20 oktober 1901 te Lemmer. Gehuwd op 10 maart 1928 te Lemmer met Antonie van der Vlies, sleepbootkapitein. Zijn later naar Sliedrecht gegaan.

5. Steven Visser, geboren op 21 december 1903 te Lemmer, volgt onder 69

6. Gerrit Visser, geboren op 5 maart 1913 te Lemmer, overleden op 23 februari 1989 te Sneek. Gehuwd met Hendrikje Urk, geboren op 16 januari 1921 te Delft, overleden op 23 december 1968 te Lemmer, dochter van Harm Koop Urk en Neeltje Vlig.

Harm Koop Urk.

7. Alle Visser, geboren op 12 januari 1908 te Lemmer, volgt onder 70

8. Fetje Visser, geboren op 13 oktober 1914 te Lemmer. Gehuwd, met Piet van Veen.

 

45) Jan Visser, geboren te Lemmer op 28 juli 1873. Gehuwd op 18 december 1896 te Lemmer met Rinske (Rees) Friso, geboren op 5 april 1875 te Sneek, overleden op 18 november 1951 te Sneek, dochter van Marius Friso en Anna Orie.

Jan was eigenaar van een ijzeren aak van 36 voet, de LE 41 -deze werd in 1910 met twee meter verlengd.

Foto van Steven de Jong: Het echtpaar Jan Stevens Visser en Rinske Visser-Friso. 18 december 1941.

 

Foto van Steven de Jong: Het echtpaar Jan Stevens Visser en Rinske Visser-Friso. 18 december 1941. Met hun kinderen en de aangetrouwde familieleden.


Op de foto staan vlnr: Klaas Fleer en Rinske Fleer-Visser, Afke Visser, Nicolaas Visser, Geesje Visser-Schaap (getrouwd met Andries Visser), Andries Visser, Geartsje Visser-Kelderhuis (getrouwd met Marius Visser), Marius Visser, Anne Koopmans-Visser, Uultsje Koopmans, Trijntje Visser-Vleeshouwer (getrouwd met Steven Visser), Steven Visser.
Rinske Fleer-Visser is vernoemd naar haar tante. (net als haar moeder ook een Rinske).
“Groatmoeke” / Oate Rinske Friso bleef haar Leeuwarder roots altijd trouw door Leeuwarders te spreken. Van oorsprong komt zij van een bekende familie van kermisexploitanten, de familie Friso.

 

Steven de Jong, vertelt: De foto is ter gelegenheid van het 45-jarig huwelijk en is genomen op het eind van de Beneden Schans in de omgeving van hun woning. Die niet op de foto staat.
Afke Visser woonde ten tijde van deze foto tijdelijk bij haar ouders in. Zij woonden aan De Rien naast Obbe Poepjes in een straatje naar het water. De woning was een samenvoeging van twee kleine woningen.
Op de foto links de aanbouw van het huis van Obbe Poepjes. In het midden de woning van Eelke Rippen. Hij bewoonde eerst een, maar later twee van de drie kleine woningen die aan het andere straatje naar De Rien stonden. Marius Visser heeft hier ook nog kort gewoond in het derde huis aan De Rien. Rechts op de foto de muur van de boerderij van Huitema. Op de plek van de foto was een pleintje ontstaan door sloop van eerdere bebouwing.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Steven Visser, visser, geboren op 16 juni 1899 te Lemmer, volgt onder 71

2. Anna Visser, geboren op 23 februari 1902 te Lemmer, overleden op 20 juli 1962 te Lemmer. Gehuwd op 10 januari 1924 te Lemmer met Uiltje Koopmans, geboren op 30 april 1901 te Hommerts, overleden op 11 augustus 1972 te Sneek, zoon van Freerk Koopmans en Sytske Hofstra.

Uit dit huwelijk is het volgende kind bekend.

1. Freerk Koopmans, geboren op 24 mei 1924 te Lemmer.

3. Marinus of Marius Visser, visser, geboren op 12 januari 1905 te Lemmer, volgt onder 72

4. Afke Visser, geboren op 21 februari 1913 te Lemmer. Gehuwd (1) op 21 juni 1934 te Lemmer met Petrus Visser, geboren op 4 april 1914 te Wolsun (Duitsland), dit huwelijk werd ontbonden. Gehuwd (2) op 8 juli 1945 te Lemmer met Hendrik de Jong, geboren op 3 januari 1915 te Echten.

Het echtpaar Hendrik de Jong en Afke Visser, die in 1957 van Lemmer naar Elburg verhuisde.

Uit het huwelijk van Afke en Petrus.

1. Maartje Johanna Visser, geboren op 9 december 1935 te Lemmer.

2. Rinske Jannie Visser, geboren op 26 augustus 1938 te Lemmer.

Uit het huwelijk van Afke en Hendrik.

3. Jantje Albertina de Jong, geboren op 31 juli 1946 te Lemmer.

5. Andries Visser, geboren op 29 juni 1907 te Lemmer, volgt onder 73

6. Nicolaas Visser, geboren op 24 juni 1910 te Lemmer, overleden op 30 juli 1988 te Sneek. Gehuwd op 11 juli 1944 te ?, met Annie Teiwer, geboren op 12 april 1918 in Amsterdam.

Uit dit huwelijk

1. Jan Visser, geboren op 29 september 1945 te Lemmer.

2. Johannes Hendrik Visser, geboren op 17 november 1947 te Amsterdam.

3. Nicolaas Rinse Visser, geboren op 2 december 1952 te Amsterdam.

7. Reesje Visser, geboren op 5 november 1916 te Lemmer. Gehuwd op 30 november 1939 te Lemmer met Klaas Fleer, geboren op 19 september 1912 te Lemmer, overleden op 19 januari 1984 te?.

Klaas Fleer & Reesje Fleer-Visser.

 

46) Steven Visser, (ook genaamd "Grote Steven"), geboren op 21 december 1875 te Lemmer, overleden op 28 oktober 1935 te Lemmer. Gehuwd op 11 juli 1902 te Lemmer met Jacoba (Koosje) ten Veen, geboren op 27 april 1881 te Oldemarkt, dochter van Frans ten Veen, grofsmid (De oude vuurtoren van Lemmer, is toen der tijd gemaakt door Frans ten Veen) en Jantje Strijker.

Steven was eigenaar van een ijzeren aak en redde in 1906 mensen van een stoomboot.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Steven Visser, geboren op 28 augustus 1903 te Lemmer, volgt onder 74

2. Frans Visser, geboren op 16 mei 1905 te Lemmer, overleden op 16 juli 1905 te Lemmer.

3. Jantje Visser, geboren op 17 mei 1907 te Lemmer. Gehuwd op 19 mei 1932 te Lemmer met Eelke Rippen.

Uit dit huwelijk.

1. Anne Rippen, geboren op 8 januari 1934 te Lemmer.

2. Steven Rippen, geboren op 15 september 1935 te Lemmer

3. Marius Rippen, geboren op 4 juni 1938 te Lemmer.

4. Jacoba Rippen, geboren op 30 juli 1940 te Lemmer.

5. Ieke Rippen, geboren op 15 december 1943 te Lemmer.

4. Frans Visser, geboren op 16 april 1910 te Lemmer, overleden op 13 december 1980 te Sneek. Gehuwd op 24 augustus 1939 te Lemmer met Akke Kuipers, geboren op 6 januari 1916 te Lemmer.

Uit dit huwelijk

1. Steven Visser, geboren op 2 april 1942 te Lemmer.

2. Bouke Visser, geboren op 29 april 1945 te Lemmer. Gehuwd op 18 december 1973 te Sneek met Anna Theodora Pelsma, geboren op 12 januari 1946 te Sneek.

3. Frans Visser, geboren op 25 oktober 1953 te Lemmer.

5. Andries Visser, geboren op 25 februari 1913 te Lemmer, overleden op 29 november 1991 te Lemmer. Gehuwd op 3 oktober 1935 te Lemmer met Aukje Annigje Akkerman, geboren op 17 juni 1914 te Echten.

Uit dit huwelijk

1. Hiltje Visser.

2. Pietertje Jantje Visser.

Jacob Visser, redt met anderen in 1906, schipbreukelingen.

Omdat er nog geen reddingsboot in 'De Lemmer' was, was het vroeger de gewoonte de hulp van vissers te vragen, wanneer een schip op de Zuiderzee in nood zat. Een beschrijving van één van die reddingen volgt hieronder, omdat mijn grootvader, Jacob Visser, daaraan heeft meegedaan.

In de nacht van 15 op 16 maart 1906 kwam het stoomschip "Leeuwarden II", die een vrachtdienst onderhield tussen Leeuwarden en Amsterdam in vliegende storm onderweg van Amsterdam en De Lemmer in grote problemen. De plotseling opgestoken storm had de bemanning verrast en zij hadden dan ook geen voorzieningen kunnen treffen.

De sluismeesters op de haven van de De Lemmer hadden ’s nacht wel de lichten van het schip gezien, maar ’s morgens bleek dat de Leeuwarden II niet in de haven was gearriveerd. Een aantal vissers in de haven werd gealarmeerd en vertelt dat het stoomschip wel was gesignaleerd, maar niet in De Lemmer was aangekomen. Waarschijnlijk was het schip vergaan, maar wat was er met de bemanning gebeurd? In De Lemmer aarzelde men niet lang.

Steven Visser, gooide de trossen los van zijn vrij nieuwe ijzeren Lemster aak, de LE 74, en voer met een aantal vissers, waaronder mijn grootvader ("Japie van Kleis") en Renze Hoekstra, Harm en Teade Wouda en Andries Scheffer de haven uit. Stampend op de wilde Zuiderzee zocht de LE 74, gebouwd op de Lemster scheepswerf van De Boer, naar het ongelukkige stoomschip. Het duurde uren voordat de opvarenden van de LE 74 tussen Schokland en De Lemmer iets zagen.

In de verte stak tegen de inktzwarte lucht een mast met gaffel (om het slingeren tegen te gaan hadden stoomschepen in die tijd ook een zeiltje op, vandaar een gaffel) boven het water uit, waaruit door mensen werd gezwaaid. Het bleek de vierkoppige bemanning te zijn van de Leeuwarden II.

Tijdens de storm waren de luiken van het schip weggeslagen, waarna het met water was volgelopen en gezonken. De bemanning, bestaande uit kapitein, stuurman, machinist en matroos, waren in de mast op de gaffel geklommen en waren daar totaal verkleumd op redding gaan wachten. Maar veel langer had het niet moeten duren!

De LE 74 ging voor anker en met een vlet, die door middel van een touw met de aak bleef verbonden, werd de bemanning van de Leeuwarden II (die geen reddingsboot aan boord had!) uit de mast gehaald en naar de aak gebracht.

Een moedige, maar ook levensgevaarlijke daad! Bij de lekker snorrende kachel in het vooronder, werden de schipbreukelingen opgelapt en konden ze op verhaal komen. En daarna ging weer over de woeste zee terug naar De Lemmer.

Voor deze redding kreeg Steven Visser een beloning van 50 gulden (het was per slot van rekening zijn schip) en de andere vissers 25 gulden, alsmede een bronzen medaille en oorkonde van de Koninklijke Zuid-Hollandsche Maatschappij tot redding van schipbreukelingen. Ook Jacob Kleis Visser, kreeg deze medaille en oorkonde voor zijn "stoutmoedig en menslievend gedrag bij het redden van de bemanning der grote stoomboot Leeuwarden II".  

Historisch overzicht
(voor zover bekend):

De 1e opdracht aan de scheepswerf de Boer in Lemmer voor het bouwen van een aak, werd gegeven door Greate Steven. Maar het ijzer was weerbarstig. De zwaardklampen lagen in het water, er zat een knik in het berghout en hij was te smal in zijn kont, dus Greate Steven keurde hem af. Deze eersteling heeft gevist als LE 28 (Willem van der Bijl) en is later in bezit geweest van Yge Blom.

Daarna is de LE74 gebouwd. Ze viel helaas bij de tewaterlating in 1900 van het wagentje, de vingerlingen spatten er af. Waarschijnlijk is hij daardoor pas in 1901 in de vaart gekomen. Met de aak is tot 1958 door Frans en Steven Visser gevist.  Frans en Steven ware de zoons van Greate Steven. Die kon als enige in de Zuiderzee beide zwaarden tegelijk ophalen.

Bovendien heeft hij in 1906 tijdens een zware storm 5 of 6 mensen uit de mast van de Lemsterboot gehaald tijdens een spectaculaire reddingsactie.  Een motor kwam er pas in toen zijn zoons het schip overnamen, een T-Ford; in ‘47 een 2 cil. Skoda en in ‘84 een 18 jaar oude Bolinder.

Jonas Rosenstok

Zie ook: scheepvaartpenningen.nl

 

47) Alle Visser, geboren op 5 februari 1879 te Lemmer, overleden op 4 augustus 1964 te Lemmer. Gehuwd op 16 juni 1905 te Lemmer met Hiltje Dijkstra, geboren op 8 februari 1881 te Bolsward, dochter van Jan Dijkstra en Margje Boltjes.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Steven Visser, geboren op 27 oktober 1907 te Lemmer, volgt onder 75

2. Jan Visser, geboren op 22 december 1909 te Lemmer, overleden op 18 maart 1989 te Maastricht.

3. Andries Visser, geboren op 25 februari 1913 te Lemmer, volgt onder 76

4. Margje Visser, geboren op 5 juli 1916 te Lemmer. Margje is Gehuwd op 30 juli 1942 te Lemmer met Johan Verf, geboren op 26 augustus 1915 te Lemmer.

Uit dit huwelijk.

1. Hiltje Verf, geboren op 23 juni 1943 te Lemmer.

2. Annie Jikke Verf, geboren op 22 juli 1945 te Lemmer.

3. Hessel Jacobus Verf, geboren op 31 maart 1950 te Lemmer.

 

48) Rinze Visser, visser, geboren op 26 januari 1882 te Lemmer, overleden op 25 januari 1972 te Zaandam. Gehuwd op 15 mei 1903 te Lemmer met Gepke van Brug, geboren op 24 januari 1882 te Lemmer, overleden op 5 augustus 1961 te Zaandam, dochter van Tjalling van Brug, turfmaker, en Jantje Andries Scheffer.

 

Foto van Marga de Lange-Bender: Rinze Visser & Gepke van Brug.

 

 

Foto van Marga de Lange-Bender: De ouders van Gepke van Brug, Tjalling van Brug & Jantje Andries Scheffer.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jan Visser, geboren op 25 oktober 1903 te Lemmer, overleden op 22 januari 1904 te Lemmer.

2. Jansje Visser, geboren op 25 juni 1905 te Lemmer, overleden in 1978.

3. Jan Visser, geboren op 19 oktober 1906 te Lemmer, overleden in 1974.

4. Janna Visser, geboren op 20 juni 1908 te Lemmer, overleden in 1970.

5. Tjalling Visser, geboren op 8 september 1909 te Lemmer, overleden in 1985.

Rinze en Gepke zijn begin 1900 naar Zaandam vertrokken en hebben daar nog 3 kinderen gekregen.

6. Hiltje Visser, geboren op 2 maart 1914 te Zaandam, overleden op 18 augustus 2007. Gehuwd met Nicolaas Roelof Bender, 1907-1991.

Foto van Marga de Lange-Bender: Hiltje Visser.

Uit dit huwelijk.

1. Margaretha Bender, 1937-1938.

2. Rinze Bender, geboren in 1941. Gehuwd met Hendrina de Lange, geboren in 1941.

Uit dit huwelijk

1. Paula Hendrina Bender, geboren in 1967.

3. Margaretha Bender, geboren in 1943. Gehuwd met Pieter Cornelis de Lange, geboren in 1946.

Uit dit huwelijk

1. Alexander Pieter de Lange, 1972-1996.

2. Charlotte Simone de Lange, geboren in 1975. Charlotte is samenwonend met Ronnie Antonius Josephus van den Berk, geboren in 1973.

Uit deze relatie.

1. Arwen Alex Hilde van den Berk, geboren in 2005.

2. Elvis Allard René van den Berk, geboren in 2007.

3. Joachim Edwin David van den Berk, geboren in 2010.

4. Nicolaas Roelof Bender, 1945-2010.

5. René Bender, 1949-2005.

7. Rinze Visser, geboren in 1919 te Zaandam, overleden in 1990.

8. Wiebe Visser, geboren op 8 maart 1921 te Zaandam, overleden in 1998.

Foto van Marga de Lange-Bender. Staand: Rinze, Wiebe, Tjalling, Jansje en Janna. Zittend: Jan, Hiltje Gepke en Rinze Visser.

 

49) Steven Visser, (bijnaam de Speelman), visser, geboren op 13 oktober 1886 te Lemmer. Gehuwd op 4 oktober 1907 te Lemmer met Aaltje Vlig, geboren op 28 februari 1887 te Lemmer, overleden op 13 mei 1967 te Sneek, dochter van Hans Vlig en Cornelia Bijlsma.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jantje Visser, geboren op 6 april 1908 te Lemmer.

2. Hans Visser, geboren op 12 januari 1910 te Lemmer, overleden op 29 juli 1910 te Lemmer.

3. Cornelia (Corrie) Visser, geboren op 18 april 1912 te Lemmer. Gehuwd op 22 november 1934 te Lemmer met Wieberen Visser, geboren op 27 april 1911 te Lemmer.

Uit dit huwelijk

1. Johannes Visser, geboren op 14 oktober 1942 te Lemmer.

2. Steven Visser, geboren op 23 februari 1945 te Lemmer.

3. Haitje (Henny) Visser, geboren op 2 juli 1950 te Lemmer.

4. Rens Visser, geboren op 15 augustus 1957 te Zaandam.

 

50) Hendrik Visser, visser, geboren op 30 oktober 1888 te Lemmer, overleden op 26 februari 1972 te Lemmer. Gehuwd op 20 juni 1912 te Lemmer met Akke Vlig, geboren te Lemmer op 31 juli 1889 te Lemmer, overleden op 11 oktober 1957 te Sneek, dochter van Hans Vlig en Cornelia Bijlsma.

De twee broers 49 en 50 waren dus met twee zusters gehuwd.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jan Visser, geboren op 8 februari 1913 te Lemmer. Gehuwd op 23 juni 1938 te Lemmer met Lupkje Visser, geboren op 21 september 1917 te Lemmer.

2. Jantje Visser, geboren op 1 mei 1917 te Lemmer. Gehuwd op 19 november 1942 te Lemmer met Wiebe Amels, geboren op 29 januari 1916 te Workum.

3. Cornelia Visser, geboren op 17 augustus 1919 te Lemmer. Gehuwd op 23 september 1940 te Lemmer met Matthijs Aris, geboren op 19 oktober te Anna Paulowna.

4. Hans Visser, geboren op 27 maart 1921 te Lemmer, overleden op 5 augustus 1921 te Lemmer.

5. Aaltje Visser, geboren op 8 november 1924 te Lemmer.

6. Hiltje Visser, geboren op 16 september 1926 te Lemmer. Gehuwd op 17 oktober 1946 te Lemmer met Hendrik de Vries, geboren op 29 januari 1924 te Oosterzee.

Uit dit huwelijk.

1. Akke de Vries, geboren op 12 maart 1947 te Lemmer.

2. Jantje de Vries, geboren op 11 mei 1953 te Lemmer.

3. Aaltje Cornelia de Vries, geboren op 16 november 1960 te Lemmer.

7. Hans Visser, geboren op 12 augustus 1930 te Lemmer. Gehuwd op 9 februari 1961 te Lemmer met Hendrika Luik, geboren op 13 december 1923 te Oudehaske.

Uit dit huwelijk

1. Hielkje Visser, geboren op 9 november 1962 te Lemmer.

 

51) Johannes Visser, visser, geboren te Lemmer op 12 december 1892, overleden te Zaandam op 27 april 1968. Gehuwd op 8 mei 1913 te Lemmer met Boukje Visser, geboren op 21 november 1892 te Lemmer, overleden op 12 juni 1969 te Zaandam, dochter van Jan Visser en Maaike Jongsma.

Johannes is schipper geweest op een Lemsteraak van Bruynzeel te Zaandam.

Foto van Jan Visser: Het rechter meisje is Boukje Visser en de linker ??.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jantje Visser, geboren op 24 augustus 1913 te Lemmer, overleden op 29 december 1988 te Zaandam.

2. Jan Visser, geboren op 21 februari 1917 te Lemmer, volgt onder 77

3. Steven Visser, geboren op 17 februari 1920 te Lemmer, volgt onder 78

4. Age Visser, geboren op 24 juni 1924 te Lemmer, volgt onder 79

5. Maaike Visser, geboren op 10 januari 1931 te Zaandam, overleden op 20 november 2007 te Zaandam. Gehuwd op 20 mei 1954 te Zaandam met Jan Dekker, geboren op 22 mei 1924 te Krommenie, overleden 25 december 2015 te Krommenie.

Uit dit huwelijk.

1. Simon Dekker, geboren op 23 mei 1955 te Krommenie.

2. Boukje Dekker, geboren op 28 juli 1958 te Dubbeldam. Gehuwd op 23 juni 1977 met Johan Koerts geboren te Eemster (gemeente Dwingelo) op 24 juni 1953.

Uit dit huwelijk.

1. Roland Koerts, geboren op 23 september 1978 te Wormerveer.

2. Rob Koerts, geboren op 11 maart 1981 te Wormerveer.

3. Miranda Marianne Koerts, geboren op 6 juli 1983 te Heemskerk.

3. Jeroen Dekker, geboren te Krommenie op 8 november 1963. Gehuwd met Johanna Catharina Agnes Homan, geboren te Sliedrecht op 19 augustus 1969. Woont te Krommenie.

Uit dit huwelijk.

1. Sophia Esmeralda Dekker, geboren op 12 juli 1998 te Zaandam.

2. Deborah Elaine Dekker, geboren op 7 juni 2000 te Krommenie.

Johannes en Baukje Visser met hun kinderen. Staand:  Steven, Jan en Age. Zittend: Moeder Boukje en vader Johannes. Vooraan: Jantje en Maaike.

 

 

Johannes Visser met vrouw Boukje, aan het roer van de Schollevaer.

 

52) Egbert Jan Visser, ook genaamd "Eibert met de centen", visser, geboren op 11 augustus 1896 te Lemmer, overleden op 11 februari 1974 te Lemmer. Gehuwd (1) op 15 mei 1919 te Schoterland met Richtje Sijtsema, geboren op 16 augustus 1893 te Gaast. Gehuwd (2) op 15 oktober 1954 te Urk met Marretje de Boer, geboren op 24 januari 1904 te Urk.

Eibert kocht de LE 88 van de gebroeders Kingma, deze werd toen de LE 1.

Uit het huwelijk van Egbert en Richtje.

1. Rijkele Visser, geboren op 31 januari 1923 te Lemmer, volgt onder 80

2. Rinze Visser, geboren op 7 december 1925 te Lemmer, volgt onder 81

3. Jan Egbert Visser, geboren op 30 juni 1928 te Lemmer.

4. Jelle Visser, geboren op 20 oktober 1930 te Lemmer, volgt onder 82

5. Jantje Visser, geboren op 11 januari 1933 te Lemmer. Gehuwd op 5 april 1955 te Lemmer met Klaas Smid, geboren op 5 juli 1928 te Kuinre.

Uit dit huwelijk

1. Harm Smid, geboren op 30 mei 1957 te Lemmer.

2. Egbert Jan Smid, geboren op 21 mei 1960 te Lemmer.

3. Rigtje Smid, geboren op 17 juni 1964 te Lemmer. Gehuwd met Marcus Bremer.

Uit dit huwelijk

1. Midas Bremer, geboren in 1999.

2. Freva Bremer, geboren in 2001.

 

53) Jan Visser, geboren op 23 augustus 1901 te Lemmer. Gehuwd met Akke Koornstra, geboren op 30 juli 1902 te Lemmer, overleden (86 jr) op 21 april 1989 te Bolsward, dochter van Jelle Koornstra en Albertje Bergsma.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jannie Visser, geboren op 14 maart 1942 te Haarlem Gehuwd (1) met Pieter Visser, geboren op 19 september 1937 te Lemmer, overleden op 7 oktober 1985 te ?, zoon van Bernard Visser en Geertje de Heij. Jannie heeft 10 jaar samengewoond met Paul Engels, overleden op 17 februari 1997. Gehuwd (2) met Hans de Jager.

Uit het huwelijk van Jannie en Pieter.

1. Jan Visser, geboren op 19 mei 1960 te Lemmer. Gehuwd met Durkje Bijlsma, geboren op 8 oktober 1982 te Sneek.

Uit dit huwelijk.

1. Amarins Visser, geboren op 22 augustus 2010 te Heerenveen.

2. Bernard (Ben) Visser, geboren op 15 mei 1962 te Lemmer. Bernard was ongehuwd

3. Jelle Visser, geboren op 25 december 1963 te Lemmer. Gehuwd met Colinda Vissers, geboren op 1 juni 1965.

Uit dit huwelijk

1. Pieter Visser, geboren op 18 augustus 1991.

2. Danny Visser, geboren op 3 september 1992.

4. Akke Visser, geboren op 18 juni 1968 te Lemmer. Gehuwd met Arno Slump, geboren op 25 oktober 1968.

Uit dit huwelijk

1. Maaike Slump, geboren op 31 augustus 1998 te Heerenveen.

2. Berber Slump, geboren op 27 januari 2001 te Heerenveen.

 

54) Rinze Visser, geboren op 27 maart 1867 te Uitwellingerga. Gehuwd op 12 februari 1892 te Lemmer met Idskjen de Vries, naaister, geboren te Zwartsluis rond 1869, dochter van Folkert de Vries, zeeman en zeilmaker en Cornelia Heimans.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Cornelia Visser, geboren te Lemmer rond 1894. Gehuwd op 4 januari 1917 te Lemmer met Gerrit Stuut, koopman, geboren te Nes (Ameland) rond 1888, zoon van Jan Stuut en Antje Hofker.

 

55) Jacob Visser, bootwerker, geboren op 15 augustus 1881 te Lemmer, overleden (73 jr) op 3 februari 1955 te Lemmer. Gehuwd op 29 augustus 1902 te Lemmer met Margrietha Gaasbeek, geboren op 29 november 1882 te Lemmer, dochter van Meint Willem Gaasbeek en Aaltje Kampinga.

Jacob heeft met zijn gezin aan de 3e parkstraat 72 en Parkstraat 33 te Lemmer gewoond. Margrietha is op 20 april 1961 vertrokken naar Sneek.

 

Jacob en Margrietha Visser-Gaasbeek.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Sake Visser, geboren op 29 januari 1903 te Lemmer.

2. Meint Willem Visser, mast en blokmaker, geboren op 7 oktober 1904 te Lemmer. Gehuwd met Pietertje Visser, dochter van Frans Visser en Roelofje Bootsma.

3. Anne Visser, geboren op 12 december 1909 te Lemmer.

 

56) Klaas Visser, matroos grote vaart, geboren op 15 augustus 1886 te Lemmer, overleden (80 jr) op 28 april 1967 te Sneek. Gehuwd op 24 april 1908 te Lemmer met Klaaske Dijkstra, geboren op 17 februari 1886 te Sloten, overleden (53 jr) op 15 februari 1940 te Heerenveen, dochter van Rienk Dijkstra en Angenietje Tijsseling.

Klaas heeft met zijn gezin op de volgende adressen gewoond: Parkstraat 37 en 19: en de F. van der Walstraat 37 te Lemmer.

Klaas Visser is de man met bretels.

 

 

Klaaske Dijkstra, staat rechts in het midden. Foto gemaakt bij het huwelijk van Harm Dijkstra en Betsje Visser.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Angenietje Visser, geboren op 3 augustus 1908 te Lemmer, overleden (97 jr) op 31 maart 2006. Gehuwd op 19 december 1928 te Lemmer met Philippus Boot, geboren op 17 november 1903 te Sneek, overleden (79 jr) op 3 januari 1983 te Sneek, zoon van Jasper Boot en Geertje de Wolf.

Uit dit huwelijk

1. Klaas Boot, geboren op 9 juli 1931 te Sneek. Gehuwd op 18 augustus 1954 te Sneek met Theresia Strouken, geboren op 20 juli 1934 te Utrecht, dochter van Leonardus Hubertus Strouken en Ottili Panitz.

2. Geertje Boot, geboren op 18 mei 1933 te Sneek. Gehuwd op 6 juni 1954 te Sneek met Lambertus Klaas ter Heide, geboren op 26 september 1928 te IJlst, zoon van Lammert ter Heide en Akke Visser.

3. Jasper Boot, geboren op 5 oktober 1938 te Sneek. Gehuwd op 25 oktober 1963 te Sneek met Dieuwke Hinke van der Heide, geboren op 18 april 1942 te Lutjepost, dochter van Auke van der Heide en Siertje Heinsma.

Familie Boot.

2. Sake Visser, ook genaamd "Ingelse Sake" en de stryder, in Engeland werd hij door de familie Jack genoemd. geboren op 30 augustus 1910 te Lemmer, overleden (85 jr) op 17 februari 1996 te Lemmer. Gehuwd (1) op 13 februari 1950 met Mary Nellie Biles, verpleegster, geboren op 25 maart 1911 te Poole Dorset, overleden op 25 januari 1964 te Poole Dorset, dochter van George Biles en Alice Georgina Robinson. Gehuwd (2) op 8 oktober 1965 met Jeltje Schaper, geboren op 3 januari 1927 te Sneek, overleden op 26 november 1973, dochter van Hielke Schaper en Hiltje Poepjes.

3. Akke Visser, geboren op 28 januari 1912 te Lemmer, overleden op 27 november 2002 te Makkum. Gehuwd met Pieter Wouda, geboren op 27 januari 1912 te Lemmer, overleden op 22 april 2002 te Makkum, zoon van Peke Wouda en Geertje Kuipers.

4. Rienk Thomas Visser, geboren op 12 september 1913 te Lemmer, volgt onder 83

5. Elizabeth Visser, geboren op 5 oktober 1915 te Lemmer.

Elizabeth Visser.

6. Thomas Visser, geboren op 3 september 1917 te Lemmer.

7. Albertje Visser, geboren op 7 juli 1919 te Lemmer. Gehuwd met B.T. Visser.

8. Margje Visser, geboren op 16 oktober 1921 te Lemmer, overleden (117 dgn) op 10 februari 1922 te Lemmer.

9. Margje Visser, geboren op 16 december 1922 te Lemmer. Gehuwd met ? Boeren.

Margje Visser.

10. Jacob Visser, geboren op 27 juni 1925 te Sneek.

11. Clara Visser, geboren op 29 september 1927 te Lemmer, overleden op 26 januari 2009 te Lemmer. Gehuwd met Hendrik Kuipers.

Huwelijk Clara Visser en  Hendrik Kuipers.

 

 

Douwe, Clara en Jaap in de schoolbank.

12. Douwe Visser, geboren op 4 december 1929 te Lemmer. Gehuwd met Liesje Hoekstra.

Huwelijksfoto Douwe Visser en  Liesje Hoekstra.

 

 

Van links naar rechts. Boven: Clara, Albertje en Margje. Beneden: Elizabeth, Akke en Angenietje Visser.

 

57) Jan Adriaan Visser, geboren op 19 maart 1893 te Lemmer, overleden (70 jr) op 8 november 1963 te Lemmer. Gehuwd op 11 september 1919 te Lemmer met zijn nicht Rimke Visser, geboren op 4 juli 1897 te Lemmer, overleden (73 jr)  op 30 januari 1971 te Sneek, dochter van Jelle Visser en Foekjen Sietsma.

Het gezin heeft gewoond op het Achterom 26 te Lemmer.

Jan Adriaan Visser.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jelle Visser, geboren op 9 februari 1920 te Lemmer, overleden op 30 november 1995 te Heerenveen.

Van beroep was Jelle, visser, aan boord bij zijn vader, tot ongeveer 1960. Later heeft hij bij houthandel de Groot, in Lemmer gewerkt, hij bleef ongehuwd.

2. Akke Visser, geboren op 10 juli 1922 te Lemmer. Gehuwd op 2 maart 1950 te Lemmer met Bernard Vink, schoenmaker te Lemmer, geboren op 21 juli 1917 te Zutphen, overleden op 7 mei 2001 te Sneek, zoon van Teunis Cornelis Vink en Aaltje Hahne.

Bernard Vink was eerder Gehuwd met NN, uit dit huwelijk is één kind bekend.

Uit het huwelijk van Bernard en NN

1. Reinetta Vink geboren op 31 maart 1941 te ?. Gehuwd met Albert Vos, geboren 18 maart 1941 te Enschede.

Uit dit huwelijk

1. Ronald Vos, geboren op 9 april 1967 te ?.

2. Alex Vos, geboren op 28 augustus 1970 te ?.

Uit het huwelijk van Akke en Bernard.

2. Rimke Vink, geboren op 6 november 1949 te ?.

3. Jan Adriaan Vink, geboren op 4 februari 1951 te ?, overleden 24 april 1955 te ?.

4. Alie Truusje Vink, geboren op 8 mei 1954 te ?.

5. Jan Adriaan Vink, geboren 16 februari 1956 te ?.

6. Teunis Henk Vink, geboren 4 februari 1959 te ?.

3. Sake Visser, geboren op 18 november 1923 te Lemmer. Gehuwd op 5 september 1956 te Utrecht Zuilen, met Cornelia Maria van Baarsen, geboren op 18 oktober 1931 te Vinkeveen, dochter van Hermanus Johannes van Baarsen en Petronella Olbers. Sake is werkzaam geweest in diverse branches in Utrecht en omstreken.

4. Jacob Visser, geboren op 1 juli 1926 te Lemmer. Gehuwd met G. Messchard.

5. Foekje Visser, geboren op 8 december 1928 te Lemmer.

6. Klaas Visser, geboren op 15 januari 1931 te Lemmer, overleden (69 dgn) op 25 maart 1931 te Leeuwarden.

7. Elizabeth Visser, geboren op 2 mei 1932 te Lemmer. Gehuwd met Jan Akkerman.

8. Johannes Visser, geboren op 11 mei 1935 te Lemmer.

9. Klaas Visser, geboren op 11 december 1936 te Lemmer.

10. Berend Visser, geboren op 21 oktober 1940 te Lemmer.

11. Anne Visser, geboren op 12 maart 1943 te Lemmer. Gehuwd met Saakje Pijl.

 

58) Hendrik Anne Visser, geboren op 3 september 1891 te Lemmer, overleden (96 jr) op 7 maart 1988, te Lemmer. Gehuwd met Trien (Trijntje) de Boer, dochter van Jan de Boer en Sietske Visser.

 

Henderik Anne Visser.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Hebeltje Iepie Visser, geboren op 11 november 1925 te Lemmer (overleden in Lemmer) Gehuwd met Theunis Bootsma.

(Theunis Bootsma staat ook bekend als 'De lietse Flapper', omdat hij de kleinzoon van Theunis Visser was).

2. Sietske Visser, geboren op 2 maart 1928 te Lemmer. Gehuwd met Ieke Coehoorn.

3. Jan Visser, geboren op 7 oktober 1929 te Lemmer. Gehuwd met Janke ?, overleden in Nieuw Zeeland.

4. Oppie Visser, geboren op 4 februari 1931 te Lemmer.

5. Gelske Visser, geboren op 2 mei 1932 te Lemmer. Gehuwd met Willem de Vreeze.

6. Fimke Visser, geboren op 26 maart 1933 te Lemmer. Gehuwd met Sake Schotanus.

7. Annie Visser, geboren op 5 september 1935 te Lemmer.

 

59) Sake Annes Visser, timmerman, geboren op 29 oktober  1898 te Lemmer, overleden (76 jr) 26 juli 1974 te Lemmer. Gehuwd op 15 februari 1923 te Lemmer met Akke van der Bijl, geboren op 11 juni 1899 te Lemmer, overleden op 26 augustus 1985 te Joure, dochter van Pieter Arend van der Bijl en Wietske Tjeerds Jansma.

Sake woonde met zijn gezin aan het Achterom en later in de Urkerstraat te Lemmer.

De moeder van Akke van der Bijl, Wietske Tjeerds Jansma.

 

 

Sake Annes Visser en Akke Visser van der Bijl.

 

 

Sake Annes Visser & Akke van der Bijl, en hun drie oudste kinderen, Anne, Iepie en Annie Visser.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Anne Visser, geboren op 13 juli 1923 te Lemmer, overleden in 2004. Anne was ongehuwd.

2. Hebeltje ( Iepie) Visser, geboren op 10 februari 1926 te Lemmer.

Hebeltje ( Iepie) Visser.

3. Anna Catharina (Annie) Visser, geboren op 10 februari 1926 te Lemmer. Gehuwd met Johannes Meyler, overleden (90 jr) op 19 september 2010, te (Quelph, Ont, Canada).

 

John en Anna Meyler-Visser.

 

 

(Van Annie, kreeg ik uit Canada (Guelph) een hele lieve brief met bovenstaande foto opgestuurd. Annie en haar man zijn in 2007 resp: 87 en 81 jaar geworden.

Annie heeft vroeger ook in het Achterom gewoond, en is in 1950 als dienstmeisje naar Hillegersberg, vertrokken om daar te gaan werken. Daar heeft Annie haar echtgenoot ontmoet. Johannes had de papieren al klaar om naar Canada te vertrekken.

Johannes is daar ook naar toe gegaan, Annie volgde een half jaar later. Johannes was loodgieter en had daar gelijk werk in een dorp.

Na tien jaar en inmiddels vier kinderen rijker, bouwden Johannes en Annie hun eigen huis, en begon Johannes zijn eigen zaak, 25 jaar later hebben ze het huis verkocht en zijn naar de stad vertrokken, ook wederom in een nieuw huis, na 15 jaar heeft hun dochter Anneke, het overgenomen.

En zo wonen Johannes en Annie nu in een appartement in Guelph. De ouders, Sake en Akke zijn 2 keer op bezoek geweest in Guelph, in 1964 en 1969, waar ze een mooie tijd gehad hebben. En tweelingzus Iepie, is kort geleden nog 4 weken op bezoek geweest.

De kinderen van Johannes en Annie maken het ook allemaal goed. Eén van de jongens Paul, woont met vrouw en 2 kinderen in Australië, waar ze ook al vier keer geweest zijn, maar het reizen wordt er natuurlijk niet gemakkelijker op.

In 2006 zijn Johannes en Annie nog twee weken in Friesland geweest. Lemmer is erg veranderd, maar in hun hart zal Lemmer nooit veranderen.

(Roelie)

 

 

Links: Trouwfoto 1 juni 1951. Rechts: Sake en Akke, overgekomen vanuit de Lemmer op 25 augustus 1964, Sake is hier aan het vis roken, gevangen in de rivier bij het het huis van Johannes en Annie. Paul en Anneke slaan het gade.

 

 

Johannes en Annie, met kinderen en kleinkinderen. V.l.n.r: Peter, Paul, David en Susanna. Wendy, Jennifer, en Adam. Tussen Johannes en Annie in, Jacqueline. Bij Annie op schoot is Emma. Anneke met rode trui, heeft naast zich Lacadia en Layma.

4. Wietske Visser, geboren op 13 juli 1929 te Lemmer.

5. Albertje (Oppie) Visser, geboren op 26 februari 1933 te Lemmer.

6. Pieter Visser, geboren op 25 juli 1934  te Lemmer.

7. Johanna (Hannie) Visser, geboren op 16 juni 1944 te Lemmer. Gehuwd op 23 december 1966 te Lemmer met Jan Drost, schipper, geboren op 17 oktober 1937 te Roermond, zoon van Derk Drost en Egberdina Brinkman.

Uit dit huwelijk

1. Derk Richard Drost, geboren op 24 oktober 1967 Wardt-Lottingen.

2. Akke Esther Drost, geboren op 27 mei 1970 te Zwolle. Gehuwd op 31 maart 1995 te Kampen met Bert Logtenberg.

 

60) Frederik Visser, geboren op 14 april 1902 te Lemmer, overleden (93 jr) op 2 december 1995 te Leeuwarden. Gehuwd met Aaltje Bijlsma, overleden op 31 maart 1984 te Leeuwarden.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jaap Visser, geboren rond 1930. Gehuwd met Janny ?.

2. Anne Frederik (Han) Visser, geboren op 9 februari 1932 te Huizum, volgt onder 84

3. Hottie Visser. Gehuwd met Sietse ?.

4. Henk Visser. Gehuwd met Tineke ?.

5. Hilly Visser. Gehuwd met Jilt ?.

 

61) Jelle Visser, geboren op 6 november 1903 te Lemmer, overleden (67 jr) op 11 oktober 1970. Gehuwd met Gerbrigje (Gepke) Bootsma, geboren op 16 augustus 1906, overleden op 19 oktober 1989 te Sint Nicolaasga.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Hebeltje (Ypie) Visser, geboren rond 1930, overleden op 17 november 1989 te Sint Nicolaasga. Gehuwd met Lubbert de Wolff.

Uit dit huwelijk

1. Gerda de Wolff.

2. Jan de Wolff. Gehuwd met Anna.

3. Carin de Wolff. Gehuwd met Harrie.

4. Marcel de Wolff. Gehuwd met Nynke.

2. Antje (Annie) Visser. Gehuwd met J. de Vries.

3. Jantje(Jannie) Visser. Gehuwd met G. J. Plakmeier

4. Albertine (Bettie) Visser.

 

62) Andries Visser, (Andries Jelle Visser) geboren op 25 Juni 1897 te Lemmer, visserman, overleden op 15 maart 1984 te Wieringen. Gehuwd op 13 November 1919 met Trijntje Rienksma, geboren op 16 Augustus 1899, overleden op 7 april 1969 te Schagen, dochter van Aant (reade Aant) Rienksma en Jaantje Coehoorn.

Na de sluiting van de Zuiderzee in 1934, is het gezin vertrokken naar Wieringen, om te gaan vissen op de Waddenzee, alle drie de zonen zijn ook visserman geweest.

Trouwfoto van Andries Jelle Visser & Trijntje Rienksma.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Metje Visser, geboren op 28 mei 1920 te Lemmer. Gehuwd (1) op 23 juni 1939 te Wieringen met Rikus Koning, geboren op 24 april 1919. Gehuwd (2) 4 oktober1943 te Wieringen met Anne van Os, geboren op 4 februari 1919 te Den-Helder.

Metje Visser.

Uit het 1e huwelijk

1. Trijntje Albertje Koning, geboren op 22 juni 1940 te ?.

Uit het 2e huwelijk

2. Gerritje van Os, geboren op 7 januari 1944 te ?.

3. Andrea Jellina van Os, geboren op 7 februari 1951 te ?.

4. Anja Eva Margriet van Os, geboren op 29 oktober 1952 te ?.

5. Andries Jelle en Reijer Jacob van Os, geboren op 31 maart 1955 te ?.

2. Jaantje Visser, geboren op 20 augustus 1921 te Lemmer, overleden op 16 mei 2000 te Schagen. Gehuwd te Wieringen met Wim Wit, geboren op 2 november 1921 te Wieringen.

Jaantje Visser.

William de Jong, een kleinzoon van Jaantje is nog steeds visser, hij heeft een schip genaamd WR 71 met de naam "Marryan"

Uit dit huwelijk

1. Marry Trijnie Wit, geboren op 14 januari 1945 te ?.

3. Jelle Visser, geboren op 31 juli 1923 te Lemmer, overleden op 8 februari 1968 te Wieringen. Gehuwd op 1 december 1949 te Wieringen met Cornelia Verschoor, geboren op 24 januari 1929 te ?.

Jelle Visser.

Uit dit huwelijk

1. Cornelia Matilde Visser, geboren op 16 maart 1953 te ?.

2. Tinneke Andrea Visser, geboren op 24 mei 1957 te ?.

4. Grietje Visser, geboren op 27 april 1928 te Lemmer, overleden op 22 mei 2003 te Schagen. Gehuwd op 27 april 1949 te Wieringen met Jacobus Bakker, geboren op 16 maart 1930 te ?.

Grietje Visser.

Uit dit huwelijk

1. Alida Catharina Margaretha Bakker, geboren op 1 september 1949 te ?.. Alida heeft een zoon gekregen, Jacco Tijsen, geboren op 27 October 1972 te ?.

2. Andries Jelle Johannes Nicolaas Bakker, geboren op 25 december 1950 te?. Gehuwd met Catharina Theodora Maria Scholten, geboren op 4 mei 1952 te?.

Uit dit huwelijk

1. Jacobus Johannes Bakker, geboren op 30 januari 1973 te ?. Samenwonend met Nathalie Ariana Carina Bakker, geboren op 16 september 1971 te ?.

2. Adrianus Nicolaas Bakker, geboren op 26 november 1974 te ?. Gehuwd met Maaike Thea Hendrika Bos, geboren op 30 januari 1976 te ?.

Uit dit huwelijk

1. Maud Maaike Anja Bakker, geboren op 21 maart 2005 te ?.

2. Teun Arjen Tim Bakker, geboren op 3 februari 2007 te ?.

3. Johannes Jacobus Andreas Bakker, geboren op 11 juli 1958 te ?. Gehuwd met Monika Broeshart, geboren op 8 januari 1961 te ?.

Uit dit huwelijk

1. Dennis Bakker, geboren op 9 augustus 1982 te ?.

2. Jack Bakker, geboren op 19 november 1984 te ?.

3. Tom Bakker, geboren op 22 februari 1989 te ?.

5. Aant Visser, geboren op 25 januari 1931 te Lemmer, volgt onder 85

6. Rinze Visser, geboren op 23 augustus 1934 te Lemmer, volgt onder 86

7. Margje Lummigje Visser, geboren op 9 juni 1944 te Wieringen. Gehuwd te Wieringen met Renso Smit, geboren op 26 maart 1943 te ?.

Margje Lummigje Visser

Uit dit huwelijk

1. Hilbrand Jan Smit, geboren op 23 februari 1965 te ?.

2. Andries René Smit, geboren op 29 juni 1966 te ?.

3. Gwendolina Colinde Smit, geboren op 28 februari 1972 te ?.

Geen van de kinderen van de zoons van Andries vist nu nog. Dit als gevolg van de visbeperkingen op de Waddenzee.

 

 

Een oude foto van de aak WR 48 later WR 24k. V.l.n.r: Marga, Gerie, Jan en Trijnie, de volwassene is Neeske Rotiné.

 

 

Nieuw gebouwde WR 248, met Rens en Aant en hun vrouwen aan dek en Jelle in de stuurhut, in Rotterdam.

 

63. Bernhard Visser, geboren op 26 september 1907 te Lemmer, overleden op 23 oktober 1992 te Lemmer. Gehuwd met Geertje de Heij, geboren op 20 juni 1911 te Lemmer, overleden op 21 mei 1989 te Lemmer.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Metsje Visser, geboren op 18 januari 1934 te Lemmer. Gehuwd met Piet Mekke, geboren op 10 oktober 1930 te ?, overleden op 10 oktober 2010.

Uit dit huwelijk.

1. Gerda Bernardina Mekke, geboren op 2 januari 1958 te ?, overleden op 12 juni 2005 te ?.

2. Cornelis Christiaan (Kees) Mekke, geboren op 19 december 1960 te ?. Gehuwd met Mieke Storm, geboren op 4 november 1958 te ?.

Uit dit huwelijk

1. Metje Maria (Miriam) Mekke, geboren op 8 september 1986 te ?. Miriam is op 4 juni 2010 moeder geworden van een dochter, Yasmine Mekke.

2. Geertje Hendrika (Rianne) Mekke, geboren op 18 maart 1988 te ?.

3. Petra Francisca Mekke, geboren op 7 oktober 1968 te ?. Gehuwd met Bert Brons, geboren op 25 april 1962 te ?.

Uit dit huwelijk.

1. Irma Birgit B'Elanna Brons, geboren op 2 februari 2002 te ?.

2. Pieter Visser, geboren op 19 september 1937 te ?, volgt onder 53/1

3. Jelle Visser, geboren op 12 mei 1944 te Lemmer te ?. Gehuwd met Joke ?, geboren op 4 november 1948 te ?.

 

64. Rinze Visser, visser, loswerkman, geboren op 28 oktober 1901 te Lemmer, overleden (89 jr) op 29 november 1990 te Oldeboorn. Gehuwd met Nelligje Meester, geboren 26 mei 1907 te Oosterzee, overleden 17 februari 2003. Begraven te Lemmer, dochter van Minze Berends Meester en Trijntje de Vries.

Rinze had de LE 64.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Metje Visser, geboren 28 maart 1923 te Lemmer, overleden 14 juni 1958. Begraven te Rotterdam-Zuid. Gehuwd met Bindert Helder.

Uit dit huwelijk.

1. Klaas Helder, geboren te Leeuwarden. Gehuwd met Plonie van Kooten.

Uit dit huwelijk.

1. Steven Helder, geboren te Tinte.

2. Robin Helder, geboren te Hellevoetsluis.

3. Carola Helder, geboren te Brouwershaven.

2. Arend Visser, geboren op 11 april 1928 te Lemmer, overleden op 2 november 1929 te Harlingen.

3. Trijntje Visser, geboren te Lemmer, overleden 1 juli 1982 te Oldeboorn. Gehuwd met Klaas Veldstra, overleden 13 juni 1985 te Oldeboorn.

Uit dit huwelijk.

1. Riekele Veldstra, geboren te Oldeboorn. Gehuwd met Foke van Oosten.

Uit dit huwelijk.

1. Marcel Veldstra, geboren te Leeuwarden.

2. Ronald Veldstra, geboren te Leeuwarden.

2. Rinze Veldstra, geboren te Oldeboorn. Gehuwd met Lammy Froukje v.d. Veen.

Uit dit huwelijk.

1. Tjetje Dina Veldstra, geboren te Veenwouden.

2. Klaske Veldstra, geboren te Veenwouden.

4. Jeltje Visser, geboren te Lemsterland. Was - Gehuwd met Jan Hagedoorn.

Uit dit huwelijk.

1. Johan Hagendoorn, geboren te Oldeboorn. Gehuwd met Willy Schurink.

Uit dit huwelijk.

1. Sasker Rinze Pim Hagendoorn, geboren te Medemblik.

2. Rens Johannes Hagendoorn, geboren te Medemblik.

3. Nelligje Hagendoorn, geboren te Meppel. Gehuwd met Dick Specht.

Uit dit huwelijk.

1. Sophie Anne Specht, geboren te Groningen.

2. Brent Ronne Specht, geboren te Groningen.

5. Arend Visser, geboren op 30 september 1935 te Lemmer, overleden op 8 september 1973 te Oldeboorn. Arend is in Lemmer begraven.

6. Minze visser, geboren te Lemmer. Gehuwd met Tiety Doetjes.

Uit dit huwelijk

1. Rinze Michael Visser, geboren te Roordahuizum.

2. Arend Robert Visser, geboren te Groningen.

7. Betje Visser, geboren te Hindeloopen. Was - Gehuwd met J. P. Versteeg. geboren te Huizum.

Uit dit huwelijk.

1. Pertonella Versteeg, geboren te Slikkerveer. Gehuwd met Cornelis Marius van der Linden.

Uit dit huwelijk.

1. Janine van der Linden, geboren te Dordrecht.

2. Sandra Versteeg, geboren te Slikkerveer. Was - Gehuwd met Bernd Goyk.

Uit dit huwelijk.

1. Christina Elisabeth Goyk, geboren te Timmendorferstrand.

2. Charlotte Marijke Goyk, geboren te Timmendorferstrand.

3. Raymond Versteeg, geboren te Slikkerveer.

8. Jelle Andries Visser, geboren te Hindeloopen. Gehuwd met Lenie Grebe.

Uit dit huwelijk.

1. Rene Martijn Visser, geboren te Leeuwarden.

2. Jelle Andries Visser, geboren te Leeuwarden.

3. Petrus Martinus Visser, geboren te Leeuwarden.

9. Grietje Visser, geboren te Sneek. Gehuwd met Roelof de Leeuw, geboren te Terherne.

Uit dit huwelijk.

1. Nellie de Leeuw, geboren te Terherne. Gehuwd met Tjalling Jeen Dijkstra.

Uit dit huwelijk.

1. Kirsten Dijkstra, geboren te Gorredijk.

2. Tim Dijkstra, geboren te Gorredijk.

3. Annemaj Dijkstra, geboren te Grouw.

4. Famke en Ive Dijkstra, geboren te Grouw.

2. Meino de Leeuw, geboren te Nijmegen. Gehuwd met Annelies van Kampen.  

Uit dit huwelijk.

1. Lasse de Leeuw, geboren te Heerenveen.

2. Sverre de Leeuw, geboren te Heerenveen. 

3. Dagne de Leeuw, geboren te Heerenveen.

3. Janien de Leeuw, geboren te Beetsterzwaag. Gehuwd met Luitzen Feenstra.

Uit het huwelijk van Janien en Luitzen:             

1. Sandor Feenstra, geboren te Terherne.

2. Edgar Feenstra, geboren te Terherne.

3. Larissa Feensta.

4. Rinze de Leeuw, geboren te Tijnje. Gehuwd met Renske Cans.   

Uit dit huwelijk

1. Kyla de Leeuw, geboren te Leeuwarden.

2. Bjarne de Leeuw.

10. Rinze Visser, geboren op 2 april 1949 te Idaarderadeel, overleden op 27 november1975 te Heerenveen. Begraven te Lemmer.

 

De personen staand zijn: Arend, Metje en Jeltje. De personen zittend zijn: Betje, Triensje. Bij beppe Nelligje op schoot is Rinze. Bij  pake Rinze op schoot is Grietje. Dan volgen Jelle en Minze.

 

 

Nel van der Linden-Versteeg, vertelt: Het gezin R. Visser, en hun aak de LE 58. Met mijn pake en beppe, die aan het roer staat. De kinderwagen ging ook mee.

 

65) Andries Visser, geboren op 30 mei 1907 te Lemmer, overleden op 25 januari 1995 te Sneek. Gehuwd op december 1939 met Jeltje Schotanus, geboren op 11 juli 1918 te Berlikum, overleden op 15 juli 2008 te Sneek, dochter van Wieger Schotanus en Janke Kramer.

 

Foto van Cor Visser: Andries Visser.

Uit dit huwelijk.

1. Frans Visser, Frans is gehuwd met Tiny, uit dit huwelijk 2 kinderen een zoon en een dochter, waarvan de oudste zoon gehuwd is, en een zoon heeft. Frans is secretaris bij de IJsverenging te Lemmer.

2. Wieger Visser, Wieger is gehuwd met Volie, uit dit huwelijk 2 kinderen een dochter en een zoon, waarvan de oudste dochter gehuwd is. 

3. Jelle Visser, Jelle is gehuwd met Hessie, uit dit huwelijk 2 dochters die zijn gehuwd, Jelle heeft 2 kleinkinderen

4. Sake Visser, Sake is gehuwd met Annie, uit dit huwelijk zoon Dennis welke vaart op de Rijnvaart als matroos/stuurman en dochter Mirjam die werkt in de verpleging in het ziekenhuis in Lelystad, Mirjam woont samen met haar vriend in Heerenveen. Sake is per 1 januari 2006 afgezwaaid bij de vrijwillige brandweer van Lemmer en is onderscheiden in de orde van Oranje Nassau voor 27 jaar brandweer dienst.

5. Cornelis (Cor) Visser, Cor is gehuwd geweest met Suzan, zelf geen kinderen. Wel 2 pleegkinderen, meisje en jongen, waarvan het meisje inmiddels gezorgd heeft voor 2 kleinkinderen. (jongen en meisje)

Links; Tante Jeltje, met Sake op schoot, Wieger, Frans, en Jelle bij Omke Andries op schoot. Cornelis (Cor) was nog niet geboren. 

Staande: Wieger, Jelle en Sake. Zittend: Frans en Cor.

 

 

Het gezin van Andries en Jeltje Visser. Staande: Wieger, Jelle en Frans. Zittend: Sake, Omke Andries, Tante Jeltje en Cor.

 
66) Sake Visser, (ook wel Reade Sake genoemd) geboren te Lemmer op 14 maart 1914, overleden (84 jr) op 22 februari 1999 te Heerenveen. Gehuwd (1) met Inge Ursula Kramer. Gehuwd (2) op 8 december 1949 te Lemmer met Tabina Jager, geboren op 19 juni 1922 te Heerenveen, dochter van Fokke Jager en Geelke Meier.

 

 

Sake Visser.

 

 

Sake en Tabina Visser-Jager.

 

 

Sake en Tabina Visser-Jager.

Uit het 1e huwelijk.

1. Maria Berbel (Barbara) Visser, geboren op 23 december 1944 te Berlijn.

Uit het 2e huwelijk.

2. Tabina Visser, geboren op 20 november 1943 te Heerenveen.

3. Freerk (Freek )Visser, geboren op 16 juni 1947 te Drachten.

4. Geelke (Gea)Visser, geboren op 21 oktober 1949 te Lemmer.

Uit dit huwelijk

1. Alex Brouwer, geboren op 4 november 1973 te Enkhuizen. Gehuwd met Monique Hermsen, geboren op 25 mei 1977.

Uit dit huwelijk

1. Cheryl Layla Brouwer, geboren op 11 mei 2001 te Enkhuizen.

2. Naomie Brouwer, geboren op 28 februari 2005 te Enkhuizen.

3. Jason Brouwer, geboren op 13 augustus 2009 te Enkhuizen.

V.l.n.r. Naomie, Cheryl en in het midden Jason Brouwer.

5. Roelofje (Roelie) Visser, geboren op 28 juni 1953 te Lemmer. Gehuwd (1) in 1970 te Zaandam met Rob Way. Gehuwd (2) op 3 juli 1975 op 22 jarige leeftijd te Zaandam, met Johan Herman (Jan) Spanjaard, geboren op 6 juni 1942 te Zandvoort, zoon van Johannes Antonius Spanjaard, en Catharina Elisabeth Alida Uittenbogaard

Roelie.

Uit het 1e huwelijk.

1. Tabina Diana Way, geboren op 6 januari 1971 te Zaandam, Tabina heeft twee prachtige kinderen gekregen, dochter April en zoon Mike.

2. Michel Dennis Way, Michel is maar drie weken oud geworden.

 

Tabina, April en Mike.

Uit het 2e huwelijk.

3. Johan Herman Spanjaard, geboren op 19 maart 1976 te Zaandam, relatie met Ineke Smits, geboren op 13 juni 1978 te Utrecht, dochter van Martinus (Martin) Smits, geboren op 14 augustus 1949 te IJsselstein, overleden op 21 december 2003 te Leeuwarden, en Adriana Maria Berdina (Jeanine) Oostrom, geboren 11 juli 1952 te Montfoort.

Uit deze relatie

1. Rick Johan Spanjaard, geboren op 2 september 2003 te Drachten.

 

Johan & Ineke Spanjaard-Smits.

 

Rick Johan Spanjaard.

 

67) Steven Visser, geboren op 10 april 1891 te Lemmer, overleden op 17 februari 1976 te Lemmer. Gehuwd met Rinskje Feenstra (ook genaamd Rees van Kaat) op 20 juni 1920 te Lemmer, geboren op 3 augustus 1895 te Lemmer, overleden op 30 juli 1980 te Heerenveen, dochter van Wiebe Feenstra en Kaatje Spiekholt.

Uit dit huwelijk:

1. Andries Visser, geboren op 20 juni 1921 te Lemmer.

2. Kaatje Visser, geboren op 5 december 1933 te Lemmer.

 

68) Rinze Visser, geboren op 18 november 1899 te Lemmer, overleden (92 jr) op 13 april 1991 te Lemmer. Gehuwd op 22 december 1923 met Anna van Veen, geboren op 15 januari 1900 te Urk, overleden op 24 september 1983 te Lemmer.

Uit dit huwelijk

1. Albert Visser, geboren op 30 november 1926 te Lemmer. Gehuwd met Jacobje Bakker, geboren op 4 augustus 1944 te Urk, overleden op 23 oktober 1954 te Lemmer.

Uit dit huwelijk

1. Anna Visser, geboren op 18 mei 1955 te Urk.

2. Andries Visser, geboren op 19 april 1931 te Lemmer.

3. Eltje Visser, geboren op 31 juli 1934 te Lemmer. Gehuwd op 9 november 1956 te Lemmer met Wietze Mulder, geboren op 14 juli 1923 te Oldemarkt.

Uit dit huwelijk

1. Rinze Mulder, geboren op 16 februari 1958 te Lemmer.

2. Frederika Mulder, geboren op 23 november 1960 te Lemmer.

3. Thaeke Mulder, geboren op 9 januari 1964 te Lemmer.

4. Anna Mulder, geboren op 4 augustus 1970 te Lemmer.

 
69) Steven Visser, geboren op 21 december 1903 te Lemmer, overleden op 29 augustus 1987 te Sneek. Gehuwd op 22 september 1938 te Lemmer met Foukje van der Goot, geboren op 28 juli 1914 te Nijemirdum, overleden op 17 december 1997 te Sneek.

Uit dit huwelijk

1. Rinze Visser, geboren op 18 december 1938 te Lemmer. Gehuwd op 7 februari 1964 te Lemmer met Helena Theodora Wheda, geboren op 11 september te Joure.

Uit dit huwelijk

1. Steven Rinze Visser, geboren op 13 december 1964 te Lemmer.

2. Johannes Visser, geboren op 4 augustus 1967 te Lemmer.

3. Marleen Thea Visser, geboren op 14 april 1971 te Lemmer.

2. Trijntje Visser, geboren op 21 juli 1940 te Lemmer.

3. Bauke Visser, geboren op 19 maart 1942 te Lemmer. Gehuwd op 7 februari 1969 te Lemmer met Albertje Elizabeth Vlig, geboren op 6 juli 1948 te Lemmer, dochter van Kier Vlig en Margje Kuipers.

Uit dit huwelijk

1. Steven Visser, geboren op 1 augustus 1969 te Lemmer.

2. Margje Foukje Visser, geboren op 14 augustus 1970 te Lemmer. Gehuwd op 22 februari 1999 te Rotterdam met Harm Joling. De scheiding werd geregistreerd in december 2010.

Kinderen van Marja en Harm.

1. Elisa Joling, geboren op vrijdag 25 juni 1999 te Rotterdam.

2. Sem Joling, geboren op dinsdag 14 oktober 2008 te Rotterdam.

4. Maarten Visser, geboren op 7 maart 1946 te Lemmer.

 

70) Alle Visser, geboren op 12 januari 1908 te Lemmer, overleden op 7 oktober 1975 te Lemmer. Gehuwd op 11 juni 1931 te Lemmer met Meintje Lammers.

Uit dit huwelijk

1. Rinze Visser, geboren op 24 juni 1932 te Lemmer. Gehuwd op 28 september 1957 te Lemmer met Meike Folmer, geboren op 10 augustus 1935 te Hemelum, dochter van Pieter Folmer en Hiltje van der Wal.

Uit dit huwelijk

1. Alle Visser, geboren op 9 oktober 1960 te Lemmer.

2. Pieter Visser, geboren op 23 november 1961 te Lemmer. Gehuwd op 16 oktober 1987 te Lemmer met Gesina Hendrika Kelderhuis, geboren op 13 november 1963 te Echten.

Uit dit huwelijk

1. Willeke Visser, geboren op 19 oktober ? te Noordoostpolder.

2. Maaike Visser, geboren op 17 juni ? te Noordoostpolder.

3. Meintje Jantje Visser, geboren op 17 februari 1964 te Lemmer. Gehuwd op 7 juni 1985 te Lemmer met Geert Postma, geboren op 10 mei 1969 te Steenwijk.

Uit dit huwelijk

1. Maaike Milda Postma, geboren op 14 februari 1987 te Lemmer.

2. Klaaske Tina Postma, geboren op 21 februari 1990 te Lemmer.

4. Itje Visser, geboren in 1965 te Lemmer.

5. Meine Visser, geboren op 29 mei 1968 te Lemmer.

 

Foto van Steven de Jong. Familie Steven Visser-Vleeshouwer, 1947: Steven vertelt: Vlnr boven: Tietje (Tiny) Visser en Janke (Jannie) Visser Vlnr onder: Jan Visser, Steven Visser, Rinske de Jong-Visser, Trijntje Visser-Vleeshouwer.

 

Deze foto is van 1947 (voor zover ik kan nagaan). Na de oorlog was het een tijd gebruikelijk dit soort foto’s te laten maken. Rinske draagt hier haar trouwjurk. Gemaakt van textiel wat, door de schaarste na de oorlog, nog moeilijk verkrijgbaar was.

71) Steven Visser, (“Steven Slide”- “de Slide”) visser, geboren op 16 juni 1899 te Lemmer. Gehuwd op 10 januari 1924 met Trijntje Vleeshouwer, geboren op 18 mei 1905 te Oldeboorn, overleden op 2 september 1981 te Lemmer.

Steven had een schouw, "de Slide", later een IJsselmeersloep.

Uit dit huwelijk

1. Rinske Visser, geboren op 9 juni 1924 te Lemmer. Gehuwd op 1 april 1947 te Lemmer met Romke de Jong, geboren op 7 december 1918 te Lemmer.

Uit dit huwelijk.

1. Roelofje de Jong, geboren op 12 februari 1949 te Lemmer

2. Steven Gooitzen de Jong, geboren op 23 november 1952 te Lemmer.

2. Janke Visser, geboren op 18 mei 1926 te Lemmer. Gehuwd op 12 april 1950 te Lemmer met Timotheus Egbertus Bouwhuis.

3. Jan Visser, geboren op 10 december 1929 te Lemmer, volgt onder 87

4. Tietje Visser, geboren op 30 januari 1933 te Lemmer, overleden op 12 oktober 2014. Gehuwd op 3 augustus 1956 te Lemmer met Willem van der Bles, geboren op 15 oktober 1930 te Lemmer, overleden op 22 september 2007.

Uit dit huwelijk.

1. Augustine Willibrordus van der Bles, geboren op 21 augustus 1957 te Apeldoorn. Gehuwd op 7 september 1984 met Elisabeth Catharina Adriana Ruigrok.

Uit dit huwelijk

1. Wiberen Willybrodus Cornelis van der Bles, geboren op 27 december 1986 te Heemstede.

2. Steven Jan Willibrordus van der Bles, geboren op 19 april 1960 te Grouw. Gehuwd op 9 december 1983 met Nyncke Jildou Wymenga.

Uit dit huwelijk.

1. Jildou Gretha Catharina van der Bles, geboren op 16 januari 1986.

2. Richtsje Tietsje Elisabeth van der Bles, geboren op 5 augustus 1987.

3. Lycke Albertha Augusta van der Bles, geboren op 5 februari 1990.

3. Regina Maria van der Bles, geboren op 18 mei 1964 te Grouw. Gehuwd op 3 juni 1988 met Ebo Derk de Muinck, geboren op 15 februari 1957.

Uit dit huwelijk.

1. Hidde de Muinck, geboren op 24 maart 1989

2. Matthijs de Muinck, geboren op 11 april 1991

3. Derk de Muinck, geboren op 20 oktober 1994

4. Friso de Muinck, geboren op 21 maart 2000

 

72) Marinus Visser, (of Marius) visser, geboren op 12 januari 1905 te Lemmer, overleden op 9 oktober 1975 te Sneek. Gehuwd op 26 januari 1928 te Lemmer met Geertje Kelderhuis, geboren op 26 november 1906 te Oosterzee.

Uit dit huwelijk.

1. Jan Visser, geboren op 11 april 1928 te Lemmer, volgt onder 88

2. Andries Visser, geboren op 7 juli 1930 te Lemmer, volgt onder 89

 

73) Andries Visser, geboren op 29 juni 1907 te Lemmer, overleden op 9 februari 1991 te Sneek. Gehuwd op 15 september 1932 te Lemmer met Geesje Schaap, geboren op 20 maart 1911 te Lemmer, overleden op 3 november 1986 te Sneek.

Uit dit huwelijk.

1. Rinske Visser, geboren op 27 november 1933 te Lemmer. Gehuwd op 19 juli 1951 te Lemmer met Johannes Paulus Schuring, geboren op 6 april 1929 te Meppel.

Uit dit huwelijk.

1. Lucas Schuring, geboren op 18 februari 1952 te Lemmer.

2. Geeske Schuring, geboren op 26 oktober 1953 te Lemmer.

3. Andries Schuring, geboren op 17 november 1954 te Lemmer.

4. Rinsje Schuring, geboren op 1 november 1957 te Lemmer.

5. Johannes Paulus Schuring, geboren op 8 maart 1962 te Lemmer.

2. Jantje Visser, geboren op 3 november 1938 te Lemmer. Gehuwd op 14 februari 1963 te Lemmer met Louwrens Deinum, geboren op 30 maart 1929 te Lemmer.

Uit dit huwelijk.

1. Pieter Deinum, geboren op 17 augustus 1963 te Lemmer.

2. Andries Deinum, geboren op 7 juni 1965 te Lemmer.

3. Anna Visser, geboren op 23 maart 1945 te Lemmer. Gehuwd op 3 oktober 1969 te Lemmer met Harmen Cats, geboren op 10 maart 1946 te Sneek.

Uit dit huwelijk.

1. Fokke Wieger Cats, geboren op 31 maart 1970 te Lemmer.

2. Geeske Cats, geboren op 4 maart 1975 te Lemmer.

4. Wieger Visser, geboren op 23 september 1949 te Sneek. Gehuwd op 20 februari 1970 te Lemmer met Trijntje Barwegen, geboren op 23 maart 1950 te Romilly La Puthe.

Uit dit huwelijk.

1. Andries Visser, geboren op 14 oktober 1971 te Lemmer.

2. Eelke Wieger Visser, geboren op 20 februari 1976 te Lemmer.

 

74) Steven Visser, geboren op 28 augustus 1903 te Lemmer, overleden op op 30 augustus 1987. Gehuwd op 18 mei 1933 te Lemmer met Grietje Hoogeboom, geboren op 21 april 1910 te Joure, overleden op 31 augustus 1973 te Lemmer.

Uit dit huwelijk

1. Jacobje Visser, geboren op 13 maart 1934 te Lemmer. Gehuwd op 12 oktober 1956 te Lemmer met Gerben Feenstra, geboren op 10 augustus 1928 te Lemmer

Uit dit huwelijk

1. Steven Feenstra, geboren op 9 september 1958 te ?

2. Oeke Feenstra, geboren op 11 maart 1964 te ?

3. Marten Feenstra, geboren op 25 mei 1967 te ?

4. Gerben Feenstra, geboren op 6 maart 1972 te ?

2. Alle Visser, geboren op 29 oktober 1936 te Lemmer, volgt onder 90

3. Fokje Visser, geboren op 25 december 1937 te Lemmer. Gehuwd op 10 augustus 1962 te Lemmer met Anne Zijlstra, geboren op 13 juli 1934 te Oosterzee.

Uit dit huwelijk

1. Grietjes Zijlstra, geboren op 2 april 1963 te Lemmer.

2. Steven Sietze Zijlstra, geboren op 18 november 1968 te Lemmer, overleden op 20 november 1968 te Sneek.

3. Steven Sietze Zijlstra, geboren op 2 januari 1970 te Lemmer.

4. Steven Visser, geboren op 21 november 1942 te Lemmer.

5. Tammigje Visser,geboren op 17 maart 19?2 te Lemmer. Gehuwd op 18 september 1987 te Lemmer met Jarin Massink, geboren op 24 mei 1957 te ?.

Uit dit huwelijk

1. Zwanet Massink, geboren op 28 november 1988 te Lemmer.

2. Aleida Johanna Massink, geboren op 25 april 1990 te Lemmer.

3. Derk Massink, geboren op 18 september 1991 te Lemmer.

6. Willem Visser, geboren op 15 januari 19?5 te Lemmer. Gehuwd op 6 september 1991 te Lemmer met Antonia Johanna Theodora Cecilia de Boer, geboren op 5 januari 1966 te ?.

Uit dit huwelijk.

1. Maaike Visser, geboren op 29 september 19.? te Lemmer.

 

75) Steven Visser, geboren op 27 oktober 1907 te Lemmer. Gehuwd op 29 maart 1934 te Lemmer met Albertje Koornstra, geboren op 25 oktober 1911 te Lemmer, dochter van Jelle Koornstra en Albertje Bergsma.

Uit dit huwelijk

1. Jelle Visser, geboren op 13 juli 1934 te Lemmer. Gehuwd op 29 maart 1968 te Lemmer met Maria van der Velde, geboren op 26 juni 1944 te IJlst.

Uit dit huwelijk

1. Steven Visser, geboren op 30 augustus 1968 te Lemmer.

2. Tjepko Visser, geboren op 12 september 1969 te Lemmer.

2. Jan Adriaan Visser, geboren op 19 december 1946 te Lemmer. Gehuwd op 20 januari 1967 te Lemmer met Ali Kramer, geboren op 29 december 1947 te Urk.

Uit dit huwelijk

1. Alberta Visser, geboren op 26 juli 1967 te ?.

2. Jacoba Visser, geboren op 28 december 1969 te Lemmer.

3. Steven Visser, geboren op 9 februari 1973 te Lemmer.

 

76) Andries Visser, geboren op 25 februari 1913 te Lemmer. Gehuwd op 3 oktober 1935 te Lemmer met Aukje (Annigje) Akkerman, geboren op 17 juni 1914 te Echten.

Uit dit huwelijk

1. Hiltje Visser, geboren op 19 maart 1936 te Lemmer. Gehuwd op 18 juni 1954 te Lemmer met Wopke Kuipers, geboren op 12 juli 1925 te Lemmer, overleden op 5 maart 1976 te Sneek.

Uit dit huwelijk

1. Aukje Trijntje Kuipers, geboren op 4 mei 1955 te Lemmer.

2. Hette Andries Kuipers, geboren op 29 mei 1957 te Lemmer.

3. Trijntje Kuipers, geboren op 28 juni 1962 te Lemmer.

4. Pietertje Kuipers, geboren op 31 augustus 1965 te Lemmer

2. Pietertje Jantje Visser, geboren op 12 juni 1946 te Lemmer. Gehuwd op 30 september 1966 te Lemmer met Piet Rienstra, geboren op 20 december 1938 te Sneek.

 

77) Jan Visser, geboren op 21 februari 1917 te Lemmer, overleden op 9 mei 1991 te Zaandam. Gehuwd op 16 september 1943 met Elisabeth Wilhelmina Graaf, geboren te Zaandam op 12 november 1919, overleden te Zaandam op 29 november 2006.

Uit dit huwelijk

1. Jan Cornelis Visser, geboren op 14 mei 1950 te Rosmalen. Gehuwd op 6 juni 1974 met Cornelia Bijtenhoorn, geboren op 30 oktober 1950 te Wormerveer.

Uit dit huwelijk

1. Chantal Visser, geboren op 22 februari 1979 te Zaandam.

2. Monique Visser, geboren op 17 november 1980 te Amersfoort.

2. Johannes Visser, geboren op 20 januari 1953 te Zaandam. Gehuwd op 22 augustus 1985 met Judith Christina Eijzinga, geboren op 11 juni 1962 te Zaandam.

Uit dit huwelijk

1. Myrthe Tamara Alexandra Visser, geboren op 24 februari 1987 te Zaandam.

2. Desiree Leate Samira Visser, geboren op 17 april 1990 te Zaandam.

3. Jacob Visser, geboren op 1 maart 1956 te Zaandam. Gehuwd geweest met Elly Hagen.

Uit dit huwelijk

1. Johan Visser, geboren op 5 januari 1979 te Zaandam.

2. Peter Rembertus Visser, geboren op 1 januari 1983 te Zaandam.

3. Anita Antoinette Visser, geboren op 11 september 1984 te Zaandam.

4. Aart Visser, geboren op 30 januari 1961 te Zaandam, overleden op 7 september 1982 te Zaandam.

 

78) Steven Visser, geboren op 17 februari 1920 te Lemmer, overleden op 17 december 1998 te Ede. Gehuwd op 14 oktober 1947 te ? met Emmy Helena Moreu, geboren op 17 september 1922 te Pekalongan Indonesia.

Uit dit huwelijk:

1. Wim Visser, geboren op 7 oktober 1948 te Zaandam. Gehuwd met Martha Lokken, geboren op 23 december 1949 te Meppel.

Uit dit huwelijk:

1. Pascal Visser, geboren op 20 juli 1972 te Zaandam.

2. Vivian Visser, geboren op 15 oktober 1975 te Zaandam.

2. Johan Visser, geboren te Zaandam op 12 september 1951, overleden op 3 januari 2014 te Zaandam. Gehuwd met Marjo Van den Bos, geboren te Velsen Noord op 28 maart 1949.

Uit dit huwelijk:

1. Mark Visser, geboren op 29 september 1975 te Zaandam.

2. Remco Visser, geboren op 27 januari 1978 te Zaandam.

3. Petra Visser, geboren op 22 maart 1960 te Zaandam. Gehuwd met Henk Schone, geboren op 25 april 1956 te Zaandam.

Uit dit huwelijk:

1. Sabine Schone, geboren op 19 maart 1987 te Zaandam.

 

79) Age Visser, geboren op 24 juni 1924 te Lemmer, overleden op 13 januari 2004 te Zaandam. Gehuwd op 5 februari 1948 met Maria Leusink, geboren op 25 september 1925 te Elburg, overleden op 16 december 2012 te Zaandam.

Uit dit huwelijk

1. Boukje Visser, geboren op 16 januari 1949 te Zaandam. Gehuwd op 18 september 1969 met Gijsbertus Vlam, geboren op 21 januari 1947 te Opperdoes, overleden op 19 februari 2013 te Zaandam.

Uit dit huwelijk

1. Age Vlam, geboren op 28 september 1977 te Zaandam.

2. Pieter Vlam, geboren op 11 juli 1980 te Zaandam.

2. Marja Visser, geboren op 26 januari 1954 te Zaandam. Gehuwd op 27 december 1974 met Johan Gerrit Mulder, geboren op 7 augustus 1952 te Zaandam. 

Uit dit huwelijk

1. Mirjam Maria Mulder, geboren op 1 april 1978 te Zaandam.

2. Linda Mulder, geboren op 17 april 1982 te Zaandam.

3. Johanna Visser, geboren op 1 oktober 1957 te Zaandam. Gehuwd op 9 februari 1978 met Maarten Willem Stolp, geboren op 23 maart 1957 te Zaandam.

Uit dit huwelijk

1. Henk Stolp, geboren op 23 oktober 1979 te Zaandam.

2. Maria Stolp, geboren op 4 januari 1982 te Zaandam.

 

80) Rijkele Visser, geboren op 31 januari 1923 te Lemmer. Gehuwd op 26 april 1963 te Lemmer met Anna Catharina Jongsma, geboren op 2 juli 1926 te Lemmer.

Uit dit huwelijk

1. Ferdinand Hein Visser, geboren op 23 januari 1964 te Sneek.

2. Richtje Visser, geboren op 31 december 1965 te Lemmer. Gehuwd met Bouwe Geert Bouma, (Bob) op 2 juni 1995.

Uit dit huwelijk

1. Geert Bouwe (Gerwyn) Bouma, geboren op 1 november 1996 te Sneek.

2. Rykele Jan (Robyn) Bouma, geboren op 17 augustus 1998 te Sneek.

3. Anna Catharina (Annyck) Bouma, geboren op 30 augustus 2000 te Sneek.

 

81) Rinze Visser, geboren op 7 december 1925 te Lemmer. Gehuwd op 23 september 1949 te Lemmer met Geertje Lageveen, geboren op 8 mei 1927 te Rohel.

Uit dit huwelijk

1. Egbert Jan Visser, geboren op 22 augustus 1953 te Rohel. Gehuwd op 28 januari 1977 te Weststellingerwerf met Wietske Grietje Boukes, geboren op 28 oktober 1956 te Munnekeburen.

Uit dit huwelijk:

1. Remco Visser, geboren op 22 juli 1980 te Lemmer.

2. Martin Visser, geboren op 28 mei 1982 te Lemmer.

 

82. Jelle Visser, geboren op 20 oktober 1930 te Lemmer. Gehuwd op 23 augustus 1952 te Lemmer met Roelofje de Vries, geboren op 9 mei 1932 te Oosterzee.

Uit dit huwelijk:

1. Egbert Jelke Visser, geboren op 25 februari 1953 te Lemmer.

2. Rigtje Visser, geboren op 3 april 1958 te Lemmer. Gehuwd op 30 maart 1979 te Lemmer met Hendrik van der Meer, geboren op 30 november 1955 te Sneek.

Uit dit huwelijk:

1. Jelly van der Meer, geboren op 26 juli 1981 te Sneek.

2. Maya van der Meer, geboren op 26 juli 1981 te Sneek.

 

 

 

 

 


Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt of op andere wijze gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samensteller.