Historie

Friesland

Lemmer

 

Welkom bij Spanvis.

 

Wie zoekt Wie

Zoekfoto

Genealogie

 


 

 

Friese Verzetsstrijders, bevrijders en andere betrokkenen - Alfabetische volgorde.

 

 

 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Y Z

Pasfoto's zijn afkomstig van www.tresoar.nl

A

Abbema, Johannes van

Adema, Herman

Adema, Sjoerd

Akse, Hendrik

Algra, Ale

Algra, Roelof

Alkema, Doede

Alkema, Hermanus

Andrae, Joeke

Anema, Rinnert Gerrit

Assies, Markus

B

Baarsma Sipke Jacob

Baerdt van Sminia, Jhr. Paul Marinus van

Bakker, Bert

Bakker, Jan

Bakker, Jan Hendrik

Bakker, Sjoerd

Bangma, Douwe Sikke

Bartsma, Sijtze

Beer, Ids de

Benninga, Simon

Berg van der Vlis Cornelia Johanna van den

Bergen Davidson, Feikje van

Berghuijs, Adriaan

Bergsteijn, Nicolaas Herman

Bij, Willem van der

Bijkersma, Jan

Bijl, Atze

Bijl, Pieter van der

Bijlsma, Anne

Blaauw, Harm Engbert

Blauw, Geert Jan

Bleeker, Fokke

Bleeker, Gerrit

Bleeker, Johan

Bles, Franke

Blok, Fam. Lemmer

Blom, Pieter

Boeijenga, Willem

Boer, Andries de

Boer, Anne de

Boer, Douwe de

Boer, Gerrit de

Boer, Jouke de

Boers, Christiaan

Boersma, Jelle

Boersma, Sybren Jan

Bois, Abraham du

Bokma, Jan

Bol, Jacob Adriaan

Boleij,Johannes Martinus

Boomsma, Jacobus Johannes

Boonstra, Uilke

Bootsma, Gerben

Bootsma, Gerke

Bootsma, Jouke

Bos, Harm

Bottema, Jan

Brandsma, Anno Sjoerd

Broek, Jan van den

Broersma, Lourens

Brouwer, Dick

Brouwer, Harmen

Brouwer, Hotze

Brug, Johannes ten

Bruin, Dirk de

Bruin, Hein de

Bruins, Slot Sieuwert

Bruinsma, Enne

Bruinsma, Melle

Bruinsma, Nolle Wypke

Bruinsma, Schelte

Buma, Sybrand Marinus van Haersma

C

Camphuis, Feico Pieter Jan

Cohen, Jozef Wilhelm Bernard

Cuiper, Pier

Cuiper, Sijmon

D

Dalstra, Frans

Dam, Sijbrandus van

Davidson. Fam. uit Lemmer

Deinum, Hans

Diemer, Johann Heinrich

Dijk, Berend van

Dijk, Bote Lieuwe

Dijk, Jitze Pieter van

Dijk, Klaas van

Dijk, Meindert van

Dijken, Jan van

Dijkstra, Cor

Dijkstra, Dirk

Dijkstra, Durk

Dijkstra, Hobbes Bob

Dijkstra, Jan

Dijkstra, Jantje

Dijkstra, Jentje Jan

Dijkstra, Ruurd

Dijkstra, Wiebe

Dikkerboom, Ynze

Dirksen, Jacob

Doornbos, Johannes

Douma, Catrinus

Douma, Harmen

Douma, Rinze Joukes

Draijer, Sjoerd

Driesum Johannes van

Drijver, Abe

E

Eeghen, Esmee van

Eekhoff, Piet

Eisenga, Jan

Ekkers, Sipke

Elgersma, Fetze

Elsinga, Folkert

Elsinga, Roelof

Elzinga, Jonas

Emmens, Jan

Emst, Marinus van

Ens, Bouwe van

Erich, Johannes Joseph

Esselink, Gerardus Willem Hendrik

Evenhuis, Jan

F

Faber, Albert

Faber, Auke Piers

Faber, Dirk

Faber, IJpke Jelko

Falkena, Hermanus

Flapper, Leo

Fokkens, Dirk

Fokma, Klaas Erik

Fopma, Sietse en Nanne

G

Gaastra, Jacobus

Galien, Hendrik Siebe van der

Ganzinga, Uilke

Gast, Julius

Gelderen, Izaak van

Gerbrandy, Pieter Sjoerd

Gerritsen, Albertus Roelof

Gerstner, Justin

Gorter, Andreas Everhardus

Goudsmit, Hans

Graaf, Jacob de

Greidanus, Johannes

Greydanus, Johannes

Grilk, Geertje

Groendijk, Cornelis

Groot, Jan Jacob de

Gunster, Dr. Pieter Engelbertus

H

Haan, Jetze de

Haagsma, Cathrinus

Haitsma, Hendrik

Hallema, Gerben

Halma, Taeke Sije

Hanselaar, Theodoor

Harder, Heinrich

Heide, Feike van der

Heide, Hielke van der

Heidema, Ane

Heijdenrijk, Aris

Helm, Krijn van der

Hempenius, Jelle

Hennekes, Herman

Herder, Jan

Hers, Hans

Hof, Wiepke

Hofman, Jacob

Hoogerdijk, Teunis Willem

Hoomans, Jurjen

Hornstra, Jeen

Houwing, Anno

Huizenga, Hendrik

Hulshoff, Louwrens

Hut, Albertus

Hylkema, Jacob

I

Italie de. Fam. uit Lemmer

J

Jager, Aalzen de

Jager, Auke

Jong de. Fam. uit Lemmer

Jong, Dirk de

Jong, Hantje de

Jong, Hendrik Jan de

Jong, Hendrik Roelof de

Jong, Henk de

Jong, Jan de

Jorritsma, Willem

Joustra, Andries

Julius, Berend

Jung, Richard

K

Kalma, Bouwe Dirk

Kalverda, Tjisse

Kaper, Jan

Keestra, Minne

Keller, Jacobus Pieter

Kerkhof, Christiaan

Keverkamp, Petrus Antonius Bernardus

Kiewiet, Jitse

Kleefstra, Rienk W

Klok, Jacob

Knol, Geert

Knol, Roelof

Koelstra, Klaas

Kok, Hermanus Matthias

Kolf, Johannes

Koole, Cornelis Bartholomeus

Koolstra, Meindert

Koopman, Albert

Koopmans, Jan

Krammer, Fam uit Lemmer

Kranen, Herman van

Krol, Gijsbert

Krolis, Hinne

Kruis, Jan

Kuipers, Rienk Hendrik

Kuurstra, Thomas

L

Laan, Franke van der

Laan, Sieger van der

Lautenbach, Sijbren

Leefsma, Harry

Leer, van. Fam uit Lemmer

Leijenaar, Jacob

Lemson, Hendrik Theodorus

Lever, Hendrik Jacob

Lok, Andries

Looijenga, Theunis Pieters

Loon, Pieter Ane Glastra van

Luinstra, Cornelis

Lyklema, Bauke

M

Meekeren, Rijkje van

Meer, Roelof van der

Meinema, Anne

Meinsma, Ernst

Melot, Bernard

Mendels. Fam. uit Lemmer

Middendorp, Luite

Miedema, Roelof

Minnema, Anne

Molen, Geert van der

Monsma, Oege

Mulder, Luitjen

Mulder, Ritske

Mulder, Tiny

N

Nagelhout, Jacob Cornelis

Nauta, Albertus

Navis, Gerrit Willem

Nieuwenhuis, Geert

Nieuwland, Johannes

Norel, Klaas

Norg, Klaas

Numan, Gerke

O

Oswald, Gerben

Ozinga, Jitske

P

Pal, Bauke van der

Pierik, Gerrit

Pietersma, Sijbrandus

Plaats, Jacob van der

Plooij, Pieter Anthonie

Polet, Fokke

Poot, Leendert

Post, Johannes

Postma, Gaele

Postma, Gaele Harmannus

Postma, Pieter

Postmus, Freerk

Prins, Johannes

R

Rasterhoff, Ludolf

Reeskamp, Gerard Adrianus

Reitsma, Feike

Reitsma, Pieter

Rinkema, Albert Marten

Rondaan, Lolle

Rook, Jacob de

Roorda, Binne

Roos, Wietse de

Roth, Heinrich

Ruinen, Jarl

Ruiter, Siebe de

S

Santema, Willem

Schaafsma, Alle

Schaper, Heije

Schat, Jan

Scheepstra, Liepke

Schiphof, Foppe

Schokker, Albert

Scholten, Willem

Schotanus Steringa Idzerda, Hanso

Schuil, Gerrit

Schuilenga, Teake

Schukken, Hein

Schulenklopper, Jan

Schurer, Fedde

Sibbelee, Hans

Sierksma, Fokke

Sierksma, Fokke 1

Sijbesma, Evert

Sijtsma, Lucas

Sijtsma, Sybren

Sinnema, Leendert

Slageren, Willem van

Sonderman, Gerben

Spoelstra, Hendrik Jozef

Steensma, Carel Christiaan

Sterk, Anna

Stienstra, Jaap

Stoker, Sjoerd

T

Talma, Tjalling

Textor, Hendrik Jan

Thijsseling, Jacob

Tichelaar, Johannes Bartholomeus

Tinkelenberg, George Christiaan

Tjeerdsma, Pieter

Touwen, Lourens

Tuinstra, Douwe

Tulp, Haring

Twijnstra, Leonardus Lambertus

V

Veen, Andries van der

Veen, Hylke Watze van der

Veen, Jacob van der

Veen, Taco van der

Veldkamp, Jan Cornelis

Veldstra, Jetze

Veltman, Nicolaas

Visser, Harmen

Visser, Harmen

Visser, Jan

Visser, Tjeerd

Vlietstra, Gerrit

Voordewind, Hendrik

Vries, Bernardus de

Vries, Bouke de

Vries, Bouwe de

Vries, Christiaan de

Vries, Dirk de

Vries, Harm de

Vries, Jan de

Vries, Jenne de

Vries, Keimpe de

Vries, Marten de

Vries, Theun de

W

Wagenaar, Gerhardus

Wagenaar, Tjalling

Wal, Fokelinus van der

Wal, Tjalke van der

Wassenaar, Johannes

Weij, Familie v.d

Weima, Douwe

Weitenberg, Klaas Nicolaas

Welfing, Jan

Westerveld, Michiel

Westra, Rients

Wey, Luitzen van der

Wielinga, Hendrik

Wierda, Egbert Mark

Wierda, Folkert

Wierdsma, Tjebbe

Wiersma, Jan

Wiersma, Jouke Louw

Wijma, Freerk

Wijnalda, Meile

Wilbers, Jacob

Wildeboer, Johannes

Winia, Herre

Wissink, Johannes

Witte, Broer de

Woude van der. Fam. uit Lemmer

Woude, Anne van der

Woudsma, Petrus

Woudsma, Wijtze

Y

Yntema, Yde Bouke

Ypma, Gerben

Z

Zee, Wiepke van der

Zeehandelaar de. Fam. uit Lemmer

Zeemans, Gerrit

Zijlstra, Jan

Zwaag, Jan van der

Zwalua, Anske

Zwanenburg, Lammert

Zie ook:

Bij www.4en5mei.nl worden bij de monumenten ook de (geschiedenis) benoemd.

Oorlogsslachtoffers, aangifte van het overlijden van vermisten: Oorlogsvermisten

Lijst van schuilnamen met vermelding van echte naam, en meer

 

Home

 

 

 


Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt of op andere wijze gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samensteller.