Historie

Friesland

Lemmer

 

Welkom bij Spanvis.

 

Wie zoekt Wie

Zoekfoto

Genealogie

 


 

 

Parenteel van Johannes Haaijes Spoelstra.

 

 

 
• [H.T.J. Miedema, 'De Friese familienamen Kamminga en Kamstra', in: Naamkunde (1974., p 43].
• Naamsaanneming Grouw 1811: Jan Johannes Spoelsma, ovl. 1822 als Spoelstra. Zijn neef Hendrik Spoelstra, ovl. Roordahuizum 1837, was wever (< spoel. [Hoekema-1975, p 267; zie: W.Tsj. Vleer, De Spoelstra's...].
• Oeds Cornelis Spoelstra, ivm. het weversberoep, ca. 1800 [Winkler-1877, p 192].
• Spoelstra: Friese afl. van (van der. Spoel.

www.meertens.knaw.nl

 

1 :  EVERT TJEBLES, is geboren op rond 1610, Evert kwam van Akkrum. Evert is gehuwd rond 1640 met Sjoukje Siebes, geboren op rond 1615, dochter van Sybe Harmens, geboren omstreeks 1590.

(Notitie bij Sybe: Sybe was in 1640 eigenaar-bewoner van plaats 29 in Oldeboorn)

(Sjoukje haar vader Sybe Harmens trouwde op ± 25 jarige leeftijd omstreeks 1615. Het huwelijk werd aangegaan met Sytske Wybes, ongeveer 22 jaar oud, geboren omstreeks 1593)

Rond het jaar 1200 was Aldeboarn, gelegen aan weerszijden van de Boarne, een aanzienlijk handelsplaats. Met het verdwijnen van de middelzee verdwenen echter ook de handelsmogelijkheden voor  Aldeboarn. In 1723 werd de toren van de tufstenen kerk uit de 13e eeuw door bliksem verwoest. Om de hoogste toren van Fryslân te krijgen, gingen de "Boarnsters" de tot dan toe hoogste toren, die van Tzum, met een touw meten. Het succes verdween evenwel, toen de Boarnsters een glaasje gingen drinken en de Tzummers een stuk van het touw afsneden. De "Boarnsters" danken hieraan nog de bijnaam "Tuorkemjitters".

Evert bewoonde in 1678 huisnummer 68 op Brittenburg in Oldeboorn, een "reidtdakhuis", ten Oosten van het dorp

Uit dit huwelijk

1. TJEBBE (TJEBLE. EVERTS, volgt onder 2

 
2 : TJEBBE (TJEBLE. EVERTS, geboren in circa 1640, vermoedelijk overleden voor 1708. Tjebbe was op 21 september 1663 in Oldeboorn gehuwd (1) met Aaltje Pieters, geboren rond 1645, die afkomstig was van Wytgaard. Op 13 september 1675 werden Tjebbe en Trijntje Tjeerds echtelieden (2) te Langweer genoemd. En leenden zij geld van de weduwe van Holke Lykeles te Sneek. In 1691 verkochten zij een huis te Oldeboorn en in 1698 en 1700 waren zij gebruikers van de boerenplaats met stem no.44 te Oldeboorn. Tjebbe was meier van plaats 44 in Sorremorra. Aaltje Pieters hertrouwde ? in 1712 met Pieter van Nes zij was toen 77 jaar.

 

● Utingeradeel, huwelijken 1663 Vermelding: Ondertrouw op 21 september 1663
Man: Tiebbe Ewerts afkomstig van Oldeboorn
Vrouw: Aeltie Pijters afkomstig van Wijtgaard. Opmerking : wettelijk gecopuleerd

Gestandaardiseerde namen: TJEBBE EVERTS en AALTJE PIETERS
Bron:Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Oldeboorn Nes 1661-1810
Inventarisnr.: 730

 

● Leeuwarderadeel, huwelijken 1663 Vermelding: Derde proclamatie op 1 oktober 1663
Man: Tiebbe Everts afkomstig van Oldeboorn
Vrouw: Trijntie Tiaerts afkomstig van Wytgaard. Opmerking : Wytgaard onder de klokslag van Wirdum

Gestandaardiseerde namen: TJEBBE EVERTS en TRIJNTJE TJEERDS
Bron:Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Leeuwarderadeel 1645-1731
Inventarisnr.: 457

 

● Noot van Tjeerd Oenema, uit Hengelo. Twee huwelijksinschrijvingen van Tjebbe Everts binnen 14 dagen met twee verschillende vrouwen, namelijk: Aeltie Pijters, afkomstig van Wijtgaard en Trijntie Tiaerts, afkomstig van Wytgaard. Je zou zeggen, dat er een verschrijving van eventuele dat aan de orde is. Ik heb navraag gedaan bij Tresoar om dit na te kijken en kreeg als antwoord terug: "Iemand heeft de akten nagekeken, maar de data staan zo vermeld. Dus waarschijnlijk is e.a. destijds foutief ingeschreven. Dergelijke onwaarschijnlijkheden komen overigens wel eens vaker voor." Derhalve een leuke puzzel wat betreft de data. Vermoedelijk zal de eerste datum wel kloppen, maar zal moeilijk te achterhalen zijn wat de tweede datum moet zijn. - Wellicht dat ik nog eens een kopie van deze tweede huwelijksinschrijving ga opvragen.

Uit het huwelijk van Tjebbe en Trijntje.

1. EVERT TJEBBES (TJEBLES. volgt onder 3

 

Oldeboorn: Schoolstraat.

Oldeboorn: Wéze Westeinde.

 

 

De Hervormde kerk van Oldeboorn, waar vele voorouders gedoopt zullen zijn.

 

 

Oldeboorn 1903

 

 

3 :Evert Tjebbes (Tiebbles., geboren omstreeks 1675, overleden te Oldeboorn. Evert trouwde (1) op ± 23 jarige leeftijd op donderdag 12 juni 1698 in Oldeboorn. Het huwelijk werd aangegaan met: Aagt Harmens. Aagt is overleden vóór 1724. Evert was huisman onder Oldeboorn. In 1749 ging hij in het dorp wonen, waar hij enige malen verhuisde. Vanaf 1759 werd hij door de mennoniete gemeente gealimenteerd. Gehuwd (2) op 4 maart 1714 te Oldeboorn met Joukje Aukes, geboren circa 1690, overleden vóór 1726. Bij trouwen was zij afkomstig van Grouw.

● Utingeradeel, huwelijken 1698 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 juni 1698
Man: Tierd Tiebles afkomstig van Oldeboorn
Vrouw: Aagt Harmens afkomstig van Oldeboorn
Gestandaardiseerde namen: TJEERD TJEBBELES en AAGJE HARMENS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Oldeboorn Nes 1661-1810
Inventarisnr.: 730 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

● Utingeradeel, huwelijken 1714 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 maart 1714
Man: Evert Tiebles afkomstig van Oldeboorn
Vrouw: Jouk Aukes afkomstig van Grouw
Gestandaardiseerde namen: EVERT TJEBBELES en JOUKJE AUKES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Oldeboorn Nes 1661-1810
Inventarisnr.: 730 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

● Idaarderadeel, huwelijken 1714 Vermelding: Derde proclamatie op 4 februari 1714 in Grouw
Man: Everd Tjebles afkomstig van Oldeboorn
Vrouw: Jouk Aukes afkomstig van Grouw Opmerking : met attestatie naar elders, afgegeven op 3 maart 1714
Gestandaardiseerde namen: EVERT TJEBBELES en JOUKJE AUKES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Grouw 1743-1810
Inventarisnr.: 425 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Uit het huwelijk van Evert en Aagt:

1. Harmen Tjeerds, geboren in Oldeboorn rond 1700, volgt onder 4

Uit het huwelijk van Evert en Joukje

2. Trijntje Everts, geboren rond 1715, overleden rond 1784 te Oldeboorn. Trijntje werd omstreeks 1715 geboren en was vermoedelijk doopsgezind. Bij trouwen was zij afkomstig van Friens. Trijntje huwde met Feike Pijters op 30 oktober 1735 te Oldeboorn, meester-schoenmaker, geboren circa 1688 te Oldeboorn, overleden circa 1750 te Oldeboorn. In 1744 hadden zij 5 kinderen: Pieter, Evert, Johannes, Trijntje en Pietje.

In 1749 omvatte het gezin nog maar zes personen, waarvan vier jonger dan twaalf jaar. De kinderen uit het eerste huwelijk van Feike waren toen waarschijnlijk al het huis uit. Omstreeks 1750/51 toen Feike overleed, verkochten deze het huis. Trijntje is toen mogelijk ingetrokken bij haar vader in Oldeboorn. Toen deze in 1762/63 overleed kwam Trijntje Everts op zijn plaats in het speciekohier. Ze verhuisde met haar kinderen vele malen binnen Oldeboorn. Omstreeks 1784/85 is zij overleden.

Feike was pachter van een brug in Oldeboorn. Hij was eerder gehuwd met Gepke Feikes op 21 november 1722 te Oldeboorn. Hij kocht met zijn eerste vrouw in 1723 een huis te Oldeboorn op de Weaze, waarvan zij reeds een deel bezat en ging daar wonen tot 1740. Toen werd dit huis verkocht in ruilkoop met Lysbeth Gorrelts, voor een ander huis in de Kerkbuurt van Oldeboorn. Hij ging wonen in de ene helft, waarbij de andere helft, buitenhuis en schuur werd afgebroken. Omstreeks 1750 is hij overleden, waarna de kinderen uit het eerste huwelijk het huis verkochten aan brouwer Gerke Thomas.

● Utingeradeel, huwelijken 1735 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 30 oktober 1735 in Oldeboorn
Man: Feike Pijters afkomstig van Oldeboorn
Vrouw: Trijntje Everts afkomstig van Friens
Gestandaardiseerde namen: FEIKE PIETERS en TRIJNTJE EVERTS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Oldeboorn Nes 1661-1810
Inventarisnr.: 730 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

● Utingeradeel, huwelijken 1749 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 februari 1749 in Oldeboorn
Man: Wijger Ages afkomstig van Oldeboorn
Vrouw: Trijntje Everts afkomstig van Oldeboorn
Gestandaardiseerde namen: WIEGER AGES en TRIJNTJE EVERTS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Oldeboorn Nes 1661-1810
Inventarisnr.: 730 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

 
4 : Harmen Tjeerds, geboren in Oldeboorn rond 1700. Harmen is gehuwd op 29 februari 1728 te Eernewoude met Sybrich Jans Edzes, gedoopt op 30 januari 1698 te Eernewoude. Bij hun trouwen woonden zij in Eernewoude. Harmen had naast zoon Tjeerd, waarschijnlijk nog een zoon Hendrik.

Uit dit huwelijk

1. Tjeerd Harmens, gedoopt 16 januari 1729 te Eernewoude. volgt onder 5

● Tietjerksteradeel, doopjaar 1729 Garijp, Suameer en Eernewoude, Doop Herv. gem. 1635-1772 DTB: 706
Dopeling: Tjeerd
Gedoopt op 16 januari 1729 in Eernewoude
Kind van Harmen Tjeerds en niet genoemde moeder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem.:
Dopeling: Tjeerd of Tjeerdje
Vader   : Harmen Tjeerds

2. Jan Harmens, geboren rond 1730. Gehuwd te Eernewoude op 20 oktober 1754 met Antje Sytzes, overleden te Langezwaag op 3 december 1818, oud 86 jaar, dochter van Sijtze Klazes en Janke Hendriks.

Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen bekend.

1. Janke

2. Harmen, neemt in 1811 de familienaam Mulder aan.

3. Sijtse, neemt in 1811 de familienaam De Vries aan.

4. Sybrich

5. Akke

 

5 : Tjeerd Harmens, gedoopt op Zondag 16 januari 1729 te Eernewoude. Tjeerd trouwt op 26 mei 1754 te Rottevalle met Rinske Edzes, gedoopt op 12 september 1720 te Drachten/Rottevalle, dochter van dit echtpaar heeft geen belijdenis gedaan, hun dochtertje Sytske wordt door Antje Pieters - de schoonmoeder van hun zoon Edze ten doop gehouden.

Smallingerland, huwelijken 1754 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 mei 1754 in Rottevalle
Man: Tjeert Harmens afkomstig van Drogeham
Vrouw: Renskjen Edzes afkomstig van Rottevalle
Gestandaardiseerde namen: TJEERD HARMENS en RINSKE EDSES
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle 1724-1811
Inventarisnr.: DTB 630
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Uit dit huwelijk

1. Sytske, geboren op 27 februari 1757 te Drogeham, Sijtske is overleden op 29 november 1823 te Surhuisterveen.

Achtkarspelen, dopen, geboortejaar 1757, doopjaar 1757
Dopeling: Sytske
Geboren op 27 februari 1757
Gedoopt op 3 april 1757 in Drogeham/Harkema Opeinde
Kind van Tjeerd Harmens en Rinske Edzes
Opm.: De ouders wonen in Harkema
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem.:
Dopeling  : SIETSE of SIETSKE
Vader   : TJEERD HARMENS
Moeder  : RINSKE EDSES

Herv. gem. Drogeham en Harkema Opeinde, doop 1663-1772

2. Harmen Tjeerds Spoelstra, geboren rond 1764, overleden op 12 september 1827 volgt onder 6

3. Edze Tjeerds Spoelstra, geboren rond 1766, volgt onder 7

(Rinske hertrouwt op 29 april 1764 met Sieds Sikkes.. Uit welk huwelijk geboren wordt dochter Aukje)

Smallingerland, huwelijken 1764 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 april 1764 in Rottevalle
Man: Siedts Sikkes afkomstig van Rottevalle
Vrouw: Rinske Edzes afkomstig van Rottevalle
Gestandaardiseerde namen: SIEDS SIKKES en RINSKE EDSES
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle 1724-1811
Inventarisnr.: DTB 630
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar
.

Smallingerland, dopen, geboortejaar 1767, doopjaar 1768
Dopeling: Aukjen
Geboren op 5 augustus 1767 onder Opeinde
Gedoopt op 31 januari 1768 in Rottevalle
Dochter van Sydse Sikkes en Renske Edzes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem.:
Dopeling: AUKJE
Vader: SIETSE SIKKES
Moeder: RINSKE EDSES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Rottevalle, doop 1724-1811
Inventarisnr. : DTB 630
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

 
6 : Harmen Tjeerds Spoelstra, geboren rond 1764, overleden op 12 september 1827 te Achtkarspelen is gehuwd op 10 mei 1795 te Drogeham met Sytske Geerts, geboren rond 1773, overleden op 10 februari 1853 te Harkema Opeinde.

Achtkarspelen, huwelijken 1795
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 mei 1795 in Drogeham
Man: Harmen Tjeerts afkomstig van Harkema Opeinde
Vrouw: Sytske Geerts afkomstig van Harkema Opeinde
Gestandaardiseerde namen: HARMEN TJEERDS en SIETSKE GEERTS
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Drogeham Harkema Opeinde 1772-1811
Inventarisnr.: DTB 19
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Uit dit huwelijk

1. Antje Harmens Spoelstra, geboren op 13 februari 1796 te Harkema Opeinde, overleden op 18 augustus 1868 te Achtkarspelen.

● Overlijdensakte Achtkarspelen, 1868
Aangiftedatum 19 augustus 1868, blad nr. 32
Antje Harmens Spoelstra, vrouw, overleden 18 augustus 1868              
Oud 74 jaar, ongehuwd

2. Hendrik Harmens Spoelstra, geboren op 16 februari 1798 te Harkema Opeinde, volgt onder 8

3. Tjeerd Harmens Spoelstra, geboren op 22 februari 1800 te Harkema Opeinde volgt onder 9

4. Rinske Harmens Spoelstra, geboren op 27 augustus 1802 te Harkema Opeinde. Rinske kreeg op 11 december 1832 te Harkema Opeinde een buitenechtelijke zoon Harm Spoelstra.

5. Geertje Harmens Spoelstra, geboren op 7 december 1804 te Harkema Opeinde, overleden op 20 november 1837 te Tietjerksteradeel

6. Pieter Harmens Spoelstra, geboren op 7 oktober 1808 ,te Harkema Opeinde, overleden op 1 februari 1889 te Achtkarspelen. Pieter is gehuwd op 13 februari 1836 te Achtkarspelen met Martzen Steffens Land, volgt onder 10

7. Geert Harmens Spoelstra, geboren op 18 september 1810 te Harkema Opeinde, overleden op 18 februari 1862 te Haskerland. Geert is gehuwd 26 mei1839 te Schoterland met Trijntje Willems Raadsveld, volgt onder 11

8. Tjerk Harmens Spoelstra, geboren op 28 februari 1813 te Achtkarspelen (mairie Augustinusga), overleden op 27 januari 1891 te  Achtkarspelen (ongehuwd)

9. Maaike Harmens Spoelstra, geboren op 5 januari 1817 te Achtkarspelen, overleden op 18 januari 1817 te Achtkarspelen.

10. Maaike Harmens Spoelstra, geboren op 26 mei 1818 te Achtkarspelen.

 
7 : Edze Tjeerds Spoelstra, geboren  rond 1766 in Drogeham, is overleden op vrijdag 28 november 1836 te Drogeham, ongeveer 72 jaar oud. Edze is op 9 juni 1793 te Drogeham gehuwd met  de 24 jarige Antje Geerts, geboren rond 1769 te Bergum, overleden op 10 april 1843 in Rottevalle 74 jaar oud. (Antje is een zuster van Sytske Geerts, waar broer Harmen mee trouwde zie (6)

Achtkarspelen, huwelijken 1793
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 juni 1793 in Drogeham
Man: Edze Tjeerds afkomstig van Drogeham
Vrouw: Antje Geerts afkomstig van Bergum
Gestandaardiseerde namen: EDSE TJEERDS en ANTJE GEERTS
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Drogeham Harkema Opeinde 1772-1811
Inventarisnr.: DTB 19
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Tietjerksteradeel, huwelijken 1793
Vermelding: Attestatie afgegeven op 25 mei 1793 in Bergum
Man: Edze Tjeerds afkomstig van onder Drogeham
Vrouw: Antje Geerts afkomstig van Bergum
Gestandaardiseerde namen: EDSE TJEERDS en ANTJE GEERTS
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Bergum 1679-1811
Inventarisnr.: DTB 704
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1836
Aangiftedatum 28 november 1836, blad nr. 29
Edze Tjeerds Spoelstra, man, overleden 25 november 1836              
Oud 71 jaar, gehuwd   

(Genoemd mag worden dat de broer van Edze,  Harmen gehuwd is met Sytske Geerts, Harmen en Sytske hadden tien kinderen naar vaders en moeders kant, zodoende hadden dus 19 kinderen dezelfde grootouders)

Uit dit huwelijk

1. Tjeerd Edzes Spoelstra, geboren op 3 maart 1794 te Surhuizum (Tjeerd is jong overleden)

2. Rinske Edzes Spoelstra, geboren  rond 1796 te Surhuizum. Rinske is gehuwd op 1 mei 1819 te Tietjerksteradeel met Jan Teijes Tol, 29 jaar, geboren te Eestrum, zoon van Teije Jans en Neeltje Hendriks.  

Uit dit huwelijk

1. Teije Tol, geboren 7 januari 1820.

3. Antje Edzes Spoelstra, geboren rond 1798 te Surhuizum, overleden op 25 juni 1864 te Achtkarspelen. Antje kreeg op 11 januari 1819 een buitenechtelijke dochter Tjedsje Edzes Spoelstra. Antje is gehuwd op 5 januari 1826 te Achtkarspelen met Jan Sints Ophuis, 26 jaar geboren te Surhuizum, zoon van Sint Jans Ophuis en Elisabeth ?, geboren te Surhuizum.

Uit het Huwelijk van Antje en Jan Ophuis zijn twee kinderen bekend.

1. Sint Jan Ophuis, geboren te Surhuizum. 

2. Foppe Jans Ophuis, geboren op vrijdag 19 september 1834 te Achtkarspelen, overleden op zondag 4 januari 1920 te Achtkarspelen op 85-jarige leeftijd. Foppe trouwde later met Sietske Gerrits Vuist.

4. Geertje Edzes Spoelstra, geboren rond 1800 te Surhuizum, overleden op 29 juni 1866, zij was toen al weduwe. Geertje trouwt op 15 juli 1837 te Achtkarspelen met Albert Alberts Postma, 39 jaar, schoenmaker te Koten, zoon van Albert Poppes en Imkjen Geerts.

5. Jan Edzes Spoelstra, geboren op 26 juni 1802 te Surhuizum, volgt onder 12

7. Pieter Edzes Spoelstra, geboren rond 1808 te Surhuizum, overleden op 3 november 1872 te Achtkarspelen, volgt onder 13

8. Hendrik Edzes Spoelstra, geboren rond 1811 te Surhuisterveen, overleden 1 maart 1849 te Achtkarspelen, volgt onder 14

9. Tjeerdje Edzes Spoelstra, geboren rond 1820 te Surhuizum

 

8 : Hendrik Harmens Spoelstra, geboren op 16 februari 1798 te Harkema Opeinde, overleden op 25 juli 1887 te Schoterland. Hendrik is gehuwd op 18 februari 1827 te Schoterland  met de 29 jarige  Uilkjen Sjoerds Langeraap, geboren te Sloten, weduwe van Albert Heins Beeksma, dochter van Sjoerd Jelles Langeraap en Jeltje Jacobs

Uit dit huwelijk

1. Harmen Harmens Spoelstra, geboren op 9 december 1826 te Delfstrahuizen

2. Sijtse Harmens Spoelstra, geboren op 8 februari 1829 te Delfstrahuizen

3. Jeltje Harmens Spoelstra, geboren op  17 december 1830 te Delfstahuizen

4. Sijtske Harmens Spoelstra, geboren op 9 januari 1833 te Delfstrahuizen

5. Grietje Harmens Spoelstra, geboren op 18 november 1835 te Delfstrahuizen

6. Tjeerd Harmens Spoelstra, geboren op 1 oktober 1837 te Delfstrahuizen

7. Geert Harmens Spoelstra, geboren op 9 april 1840 te Delfstrahuizen

8. Hein Harmens Spoelstra, geboren op 2 maart 1842 te Delfstrahuizen

 

9 : Tjeerd Harmens Spoelstra, geboren op  22 februari 1800 te Harkema Opeinde, overleden op 25 november 1824 te Grotegast. Tjeerd is gehuwd met Geertje Hendriks Arkema.

Uit dit huwelijk

1.  Hendrik Harmens Spoelstra, geboren op 8 november 1822 te Grotegast

2. Tjeerdje Harmens Spoelstra, geboren rond 1824, overleden op 9 december 1827 te Grotegast

3. Albertje Harmens Spoelstra, geboren op 7 januari 1825, overleden op 22 januari 1825 te Grotegast

 

10 : Pieter Harmens Spoelstra, geboren op 7 oktober 1807 te Harkema, overleden op 1 februari 1889 te Achtkarspelen. Pieter is gehuwd op  13 februari 1836 te Achtkarspelen met Martzen Steffens Land, 28 jaar geboren ca 1804 te Surhuisterveen, overleden op 29 november 1873 te Achtkarspelen, oud 69 jaar, dochter van Steffen Goslings Land en Janke Gerbenz

Uit dit huwelijk

1. Janke Pieters Spoelstra, geboren op 22 juli 1836 te Achtkarspelen, overleden op 29 februari 1904 te  Tietjerksteradeel.

Overlijdensakte Tietjerksteradeel, 1904
Aangiftedatum 29 februari 1904, akte nr. 45
Janke Pieters Spoelstra, vrouw, overleden 29 februari 1904
Oud 67 jaar, gehuwd                                                                                                                        
Dochter van Pieter Harmens Spoelstra en Martzen Steffens Land   
 

2. Sijtske Pieters Spoelstra, geboren op 30 november 1838 te Achtkarspelen. Sijtske was gehuwd met Klaas Helder op 24 december 1879.

● Aangiftedatum 1 december 1838, blad nr. 101
Sijtske Spoelstra, geboren 30 november 1838
Dochter van Pieter Harmens Spoelstra en Martzen Steffens Land

Huwelijksakte Achtkarspelen, 1879

Man: Klaas Helder, oud 43 jaar, geboren te Harkema Opeinde
Ouders: Hendrik Klazes Helder en Sijtske Edzes de Haan                              
Vrouw: Sijtske Spoelstra, oud 41 jaar, geboren te Harkema Opeinde         
Ouders: Pieter Harmens Spoelstra en Martzen Steffens Land
Datum: 24 december 1879, akte nr 69 Bruidegom is weduwnaar van Maaike Rinzes van Houten

3. Steffen Pieters Spoelstra,  geboren op 26 maart 1841 te Achtkarspelen, overleden op 2 april 1895 te Achtkarspelen. Steffen is gehuwd op 14 mei 1873 te Tietjerksteradeel met Bintje Jakobs Ninck. volgt onder 15

4. Geertje Spoelstra, was gehuwd met Tjeerd Spinder.

Huwelijksakte Achtkarspelen, 1887

Man: Tjeerd Spinder, oud 33 jaar, geboren te Harkema Opeinde
Ouders: Siemen Martens Spinder en Neeltje Tjeerds Knoop
Vrouw: Geertje Spoelstra, oud 43 jaar, geboren te Harkema Opeinde
Ouders: Pieter Harmens Spoelstra en Martzen Steffens Land
Datum: 5 mei 1887, akte nr. 20
NB: Bruidegom is weduwnaar van IJmke Helder

5. Harmen Pieters Spoelstra, geboren op 19 oktober 1845 te Achtkarspelen, overleden op 13 oktober 1894  te Achtkarspelen. Harmen was gehuwd met Berber Spaanstra op 4 mei 1877. Na het overlijden van Berber gehuwd met Dieuwke Binnema op 22 september 1881.

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1894
Aangiftedatum 13 oktober 1894, akte nr. 171
Harmen Pieters Spoelstra, man, overleden 13 oktober 1894               
Oud 49 jaar, gehuwd.

Huwelijksakte Achtkarspelen, 1877

Man: Harmen Spoelstra, oud 31 jaar, geboren te Harkema Opeinde
Ouders: Pieter Harmens Spoelstra en Martzen Steffens Land               
Vrouw: Berber Spaanstra, oud 39 jaar, geboren te Surhuizum           
Ouders: Klaas Sinnes Spaanstra en Grietje Pieters van derKooi
Datum: 4 mei 1877, akte nr. 8

 

Huwelijksakte Achtkarspelen, 1881

Man: Harmen Spoelstra, oud 35 jaar, geboren te Harkema Opeinde
Ouders: Pieter Harmens Spoelstra en Martzen Steffens Land
Vrouw: Dieuwke Binnema, oud 32 jaar, geboren te Twijzel
Ouders: Meint Sjoerds Binnema en Aaltje Wijtzes Kootstra
Datum: 22 september 1881, akte nr. 42
NB: Bruidegom is weduwnaar van Berber Klazes Spaanstra

 

11 : Geert Harmens Spoelstra, geboren op 18 september 1810 te Harkema Opeinde, overleden op 18 februari 1862 te Haskerland. Geert is gehuwd 26 mei 1839 te Schoterland met de 29 jarige Trijntje Willems Raadsveld, geboren op 2 december 1811 te Haskerland, overleden op 26 september 1883 op 71 jarige leeftijd te Het Meer, dochter van Willem Arends Raadsveld en Grietje Christoffels Homans

Uit dit huwelijk

1. Sijtske Spoelstra, geboren op  26 februari 1840 te Haskerland.

2. Grietje Geerts Spoelstra, geboren op 26 februari 1840 te Haskerland, overleden op 2 juni 1840 te Haskerland.

3. Willem Spoelstra, geboren op 24 oktober 1841 te Haskerland. 

4. Sijtske Grietje Spoelstra, geboren op 23 oktober 1843 te Haskerland, overleden op 1 jarige leeftijd op 12 juni 1845 te Haskerland.

5. Harmen Geerts Spoelstra, geboren op 9 september 1845 te Haskerland, overleden op 1 jarige leeftijd op 8 november 1846 te Haskerland.   

6. Grietje Spoelstra, geboren op 19 augustus 1847 te Haskerland (zie onderstaande akte) Grietje was gehuwd met Sierk Dirks de Boer.

Uit dit huwelijk

1. Trijntje de Boer, geboren 16 februari 1878. 

 

2. Durk de Boer, geboren 21 februari 1879. 

         

3. Geert de Boer, geboren 14 april 1880. Op 26 mei 1909 gehuwd met Rinske Meines, oud 25 jaar, geboren te Wommels, dochter van Meine Hendriks Meines.

 

4. Willem de Boer, geboren 25 augustus 1881.

         

5. Antje de Boer, geboren 22 september 1884.

6. Levenloos kind, vrouw, overleden 7 augustus 1888. 
7. Antje Spoelstra,  geboren op 3 mei 1850 te Haskerland.

8. Harmen Spoelstra, geboren op 3 juni 1853 te Haskerland.

9. Christoffel Spoelstra, geboren op 22 augustus 1857 te Haskerland, overleden op 9 november 1857

Kopie van Hennie Bakker Gerritsen. Het is een kopie van haar grootouders  Folkert en Trijntje, de trouwakte waar ook op te lezen staat: "dat zij heeft aangegeven niet te kunnen lezen en schrijven." Zelf staat Grietje op de trouwakte van haar grootmoeder vermeld als Grietje Geerts Spoelstra.

 

12 : Jan Edzes Spoelstra, geboren op 26 juni 1802 te Surhuizum, overleden op 8 april 1870 te Achtkarspelen. Jan is gehuwd (1)op 27 maart 1831 te Achtkarspelen met Hendrikje Jans Brons, 27 jaar, geboren in Grotegast, dochter van Jan Hendriks Brons en Janke Rijnders.

Man: Jan Edzes Spoelstra, oud 28 jaar, geboren te Surhuizum
Ouders: Edze Tjeerds Spoelstra en Antje Geerts Zandstra                                                                      
Vrouw: Hendrikje Jans Brons, oud 27 jaar, geboren te Grootegast, provincie Groningen  
Ouders: Jan Hendriks Brons en Janke Reinders
Datum: 27 maart 1831, akte nr. 11

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1870
Aangiftedatum 8 april 1870, blad nr. 15
Jan Edzes Spoelstra, man, overleden 8 april 1870         
Oud 68 jaar, gehuwd    

Uit dit huwelijk

1. Jan Jans Spoelstra, geboren op 20 augustus 1831 te Achtkarspelen.

2. Janke Jans Spoelstra, geboren op 17 april 1836 te Achtkarspelen, overleden op 19 december 1887 te Smallingerland.

Aangiftedatum 18 april 1836, blad nr. 33
Janke Spoelstra, geboren 17 april 1836
Dochter van Jan Edzes Spoelstra en Hendrikje Jans Brons

3. Tjeerd Jans Spoelstra, geboren op  29 mei 1840 te Achtkarspelen.

Aangiftedatum 1 juni 1840, blad nr. 50
Tjeerd Spoelstra, geboren 29 mei 1840
Jan Edzes Spoelstra en Hendrikje Jans Brons

Jan hertrouwd (2) op 11 mei 1848 te Achtkarspelen met Lubbertje Tiemens van der Horn.

Lubbertje hertrouwd weer op 25 augustus 1888 met Sijtze Jans de Meer

Huwelijksakte Achtkarspelen, 1848

Man: Jan Edzes Spoelstra, oud 45 jaar, geboren te Surhuisterveen
Ouders: Edze Tjeerds Spoelstra en Antje Geerts Zandstra
Vrouw: Lubbertje van der Horn, oud 26 jaar, geboren te Kollum, gemeente Kollumerland c.a.
Ouders: Tiemen Lubberts van der Horn en Lijsbert Kornelis
Datum: 11 mei 1848, akte nr. 22
NB: Bruidegom is weduwnaar van Hendrikje Jans Brons; met legitimatie van twee kinderen

Man: Sijtze Jans de Meer, oud 64 jaar, geboren te Surhuisterveen
Ouders: Jan Johannes de Meer en Kleiske Luitzens van Dekken
Vrouw: Lubbertje van der Horn, oud 67 jaar, geboren te Kollum, gemeente Kollumerland c.a.
Ouders: Tiemen Lubberts van der Horn en Lijsbert Kornelis
Datum: 25 augustus 1888, akte nr. 57
NB: Bruidegom is weduwnaar van Aukje Joostes van derTuin; bruid is weduwe van Jan Edzes Spoelstra

Uit dit huwelijk

4. Lijske Jans Spoelstra, geboren op 26 oktober 1844 te Achtkarspelen, overleden op 11 april 1902 te Achtkarspelen, gehuwd op 26 juli 1872 Achtkarspelen met Bauke Hendriks Schievink

Huwelijksakte Achtkarspelen, 1872

Man: Bauke Hendriks Schieving, oud 44 jaar, geboren te Drogeham
Ouders: Hendrik Durks Schieving en Maaike Jans van der Hoog

Vrouw: Lijske Spoelstra, oud 27 jaar, geboren te  Surhuisterveen           
Ouders: Jan Edzes Spoelstra en Lubbertje van der Horn
Datum: 26 juli 1872, akte nr. 59
NB: Bruidegom is weduwnaar van Mintje Wiebes de Ruiter

 

Anekdote van Lijske en Bauke.

IJn ‘e oarlochstiid en letter ek wol kaem ien kear ijn ‘e moanne Hendrik Schievink fan ‘e Ham bij ús om de preemje foar in libbensfersekering of foar it sikefûns op te heljen. Hjoed kin jo dat bij de bank betelje of fia de giro oerskriuwe litte, mar doe moast dat noch ophelle wurde.

Mem seach altijd út wannear as Hendrik komme soe want dan koenen se eefkes moai gesellich prate oer de Ham, mar foaral oer de tsjerke en geastlike dingen. Mem en Hendrik sieten beide mei it dwaen fan iepenbiere belidenis fan it leauwen. Der moast eins earst wat bijsûnders barre ijn in minske sijn libben foar dat jo wisten dat it goed en echt wie tusken God en de sûndaar.

Ik wit noch skoan dat Mem op in kear fertelde: ‘Hendrik Schievink hat hjir fan ‘e moarn west en hij hie grut nijs. Hij hie frijmoedichheid krigen, wie nei de tsjerkeried gien, en hie belidenis dien en soe dat in pear wiken letter op in snein ijn ‘t iepenbier dwaen ijn ‘e Kristlike Grifformeerde Tsjerke ijn ‘e Ham.'

Dêr wurde lang en breed oer praat bij ús oan tafel, en dat makke wol in djippe ijndruk op mij. ‘Der moast earst wol hiel wat barre!'
Sels wie ik al 24 jier âld do't ik it dien ha ijn de Kristlike Grifformeerde Tsjerke ijn Chatham, Ontario.

Mem wie al oer de 50 foar dat sij fielde dat sij der klear foar wie en hat it doe dien ijn Drachten, ijn de Kristlike Grifformeerde Tsjerke. Een âld man sei letter ris tsjin mij: ‘Jonge, as wij der fan ús kant klear foar binne, dan binne we al ijn ‘e himel. God makket ús klear! Hij stiet altijd klear om sûnders te ûntfangen.' Dat wie, tocht mij, in goed antwurd.

Hendrik Schievink wie fiere famijlje fan ús. Dat wist ik doe net fansels, en ik tink dat Mem dat ek net wist. Der wienen ek safolle Schievink's ijn ‘e Ham, ijn Harkema, op ‘t Fean, en op oare plakken. It tilde fan dat folk. Sommige minsken skreaunen it mei een ‘g' en oaren mei een ‘k' oan ‘t ein.En it ferbân tusken al dat folk wist net ien.

En dochs wienen wij wol famijlje fan mekoar. Dat siet sa: Hendrik Schievink (1919-1982. dij't troud wie mei Tietje Laanstra (1917-., wie in soan fan Jan Baukes Schievink (1879-. en fan IJttje Martens van Houten (r.1882-.

Dizze Jan wie in soan fan Bauke Hendriks Schievink (1827-1902) en fan Elizabeth Jans Spoelstra (1844-1902), en Bauke wie in soan fan Hendrik Durks Schievink (1794-1848. en fan Maaike Jans van der Hoog (1792-1841.. (Wij hienen froeger in muoike Maaike dij't neamd wie nei dizze Maaike van der Hoog.

Bauke hie in suster Wijtske Hendriks Schievink (1819-1888. dij't troud wie mij Jelle Pieters Hamstra (1822-1896., en dit pearke hie in soan Pieter Jelles Hamstra (1849-1888., de postrinner fan ‘e Ham, dij't troud wie mei Aaltje Johannes Kramer (1845-1928.. Harren soan Jelle Pieters Hamstra (1884-1942. troude mei Hinke Jelles Nicolai (1888-1918., dij't ijn ‘e Spaanske Grijp stoarn is in Novimber 1918.

Mijn Mem wie harren âldste dochter en wie troud mei Hendrik Kooistra. En sa is dat Schievink-sirkeltje ek wer roun makke.
Jierren letter siet ik ijn it bestjûr fan een Kristlike Universiteit ijn Ontario, en wa trof ik dêr ek as bestjûrslid? John Schievink. Eefkes prate fansels en doe fertelde hij mij: ‘Ja, ik bin in soan fan Hendrik en Tiete.' Hij wie learaar en groete mij letter wol gauris mei: ‘Hallo, fiere neef!' Hendrik is rom hjir wei gien, en sijn widdo Tiete Laanstra is ôfkomstich út Surhúzum en ek fiere oantroude famijlje fan ús.

Sij is letter wer troud mei in oprjuchte Kristen, Marten van Dijk. Tietje is in dochter fan Klaas Geerts Laanstra (1888-1975. en fan Geertje Harms de Haan (1887-1971.. In broer fan dizze Klaas wie Tjidsger Geerts Laanstra (1890-. troud mei Henderina Eilander (1896-.

Dit pearke ha ik lêstendeis neamd ijn ferbân mei in stikje oer Jistrum. De âlders fan Klaas en Tjidsger wienen Geert Annes Laanstra (1848-1927. en Tjitske Johannes van Minnen (1855-1890.. Tietje en har twadde man wenje ijn ‘t selde Hûs foar Alden fan Dagen as mijn tante Aaltje van der Ende-Hamstra, suster fan mijn mem, ijn Whitbij, Ontario.

Jelle ijn Canada

5. Tjeerd Jans Spoelstra, geboren op 13 december 1846 te Achtkarspelen, volgt onder 16

Aangiftedatum 16 december 1846, blad nr. 102
Tjeerd Spoelstra, geboren 13 december 1846
Jan Edzes Spoelstra en Lubbertje Tiemens van der
Horn
N.B. Kind erkend en gewettigd bij huwelijk ouders d.d. 11 mei 1848

6. Edze Jans Spoelstra, geboren op 28 maart 1849 te Achtkarspelen, overleden op  2 april 1876 te Achtkarspelen

7. Tiemen Jans Spoelstra, geboren op 21 augustus 1852 te Achtkarspelen, overleden op 9 maart 1855 te Achtkarspelen. Tiemen was gehuwd met Aukje Pitstra op 18 september 1876.

● Huwelijksakte Achtkarspelen, 1876Man: Tiemen Spoelstra, oud 20 jaar, geboren te Surhuisterveen
Ouders: Jan Edzes Spoelstra en Lubbertje Tiemens van der Horn         
Vrouw: Aukje Pitstra, oud 19 jaar, geboren te Harkema Opeinde       
Ouders: Rinze Hendriks Pitstra en Trijntje Jans Zuidema
Datum: 18 september 1876, akte nr. 52

8. Tiemen Jans Spoelstra, geboren op 3 mei 1856 te Achtkarspelen, volgt onder 17

9. Antje Jans Spoelstra, geboren op 5 april 1859 te Achtkarspelen, gehuwd op  19 februari 1881 te Achtkarspelen met Sweitze Oldenburger, geboren ongeveer 1857 in Grootegast, overleden 17 augustus 1940 in Grootegast.

● Huwelijksakte Achtkarspelen, 1881

Man: Sweitze Oldenburger, oud 24 jaar, geboren te Surhuisterveen
Ouders: Aafke Jans Oldenburger
Vrouw: Antje Spoelstra, oud 21 jaar, geboren te Surhuisterveen
Ouders: Jan Edzes Spoelstra en Lubbertje Tiemens van der Horn
Datum: 19 februari 1881, akte nr. 5

10. Geertje Jans Spoelstra, geboren op 25 juni 1862 te Achtkarspelen, overleden op 7 september 1921 Achtkarspelen.

● Huwelijksakte Achtkarspelen, 1884

Man: Rindert Elzinga, oud 26 jaar, geboren te Surhuisterveen
Ouders: Wopke Joukes Elzinga en Grietje Alma
Vrouw: Geertje Spoelstra, oud 21 jaar, geboren te Surhuisterveen
Ouders: Jan Edzes Spoelstra en Lubbertje Tiemens van der Horn
Datum: 31 januari 1884, akte nr. 3

 

13 : Pieter Edzes Spoelstra, geboren rond 1808 te Surhuizum, overleden op 3 november 1872 te Achtkarspelen. Pieter is gehuwd op 19 november 1831 te Tietjerksteradeel met IJttje Jans Harsma, 28 jaar geboren te Suameer, dochter van Jan Alles Haisma en Sijtske IJpes. (Vermoedelijk is dit echtpaar gaan scheiden, want er is een document in het Archievenoverzicht van februari 1839 te Tietjerksteradeel, dat Pieter Edzes Spoelstra, aangemerkt word voor alimentatie)

● Huwelijksakte Tietjerksteradeel, 1831

Man: Pieter Edzes Spoelstra
Vrouw: IJttje Jans Harsma                             
Datum: 19 november 1831, akte nr. 51

● Overlijdensakte Achtkarspelen, 1872
Aangiftedatum 4 november 1872, blad nr. 42
Pieter Edzes Spoelstra, man, overleden 3 november 1872        
Oud 64 jaar, gehuwd     

Uit dit huwelijk

1. Edze Pieters Spoelstra, geboren op 3 mei 1835 te Tietjerksteradeel, overleden op 4 november 1863 te  Achtkarspelen.

● Geboorteakte Tietjerksteradeel, 1835

Aangiftedatum 5 mei 1835, akte nr. 86
Edze Spoelstra, geboren 3 mei 1835
Pieter Edzes Spoelstra en IJttje Jans Harsma

● Overlijdensakte Achtkarspelen, 1863
Aangiftedatum 5 november 1863, blad nr. 41
Edze Pieters Spoelstra, man, overleden 4 november 1863             
Oud 27 jaar, ongehuwd 

2. Sijtske Pieters Spoelstra, geboren op 19 januari 1839 te Achtkarspelen, overleden op 18 februari 1839 te Achtkarspelen. Sijtske was gehuwd met Marten Haarsma op 13 mei 1865.

● Huwelijksakte Achtkarspelen, 1865

Man: Marten Haarsma, oud 24 jaar, geboren te Surhuizum
Ouders: Bauke Jans Haarsma en Antje Martens Zuidersma                      
Vrouw: Sijtske Spoelstra, oud 24 jaar, geboren te  Surhuisterveen        
Ouders: Pieter Edzes Spoelstra en IJtje Jans Haarsma
Datum: 13 mei 1865, akte nr. 26

3. Antje Pieters Spoelstra, geboren op 19 januari 1839 te Achtkarspelen, overleden op 6 februari 1839 te Achtkarspelen.

● Geboorteakte Achtkarspelen, 1839

Aangiftedatum 22 januari 1839, blad nr. 11
Antje Spoelstra, geboren 19 januari 1839
Dochter van Pieter Edzes Spoelstra en IJtje Jans Haarsma

4. Sijtske Pieters Spoelstra, geboren op 27-02-1841 Achtkarspelen

 

14 : Hendrik Edzes Spoelstra, geboren in 1812 in Surhuisterveen. Hendrik Edzes is overleden op donderdag 1 maart 1849 in Achtkarspelen, 37 jaar oud. Hij trouwde op 22 jarige leeftijd op vrijdag 7 maart 1834 in Smallingerland met Jeltje Haijes Loonstra, 21 jaar oud, geboren op dinsdag 24 november 1812 in Rottevalle, dochter van Haaije Tjibbes Loonstra en Joukjen Renzes.

● Overlijdensakte Achtkarspelen, 1849
Aangiftedatum 2 maart 1849, blad nr. 6d
Hendrik Edses Spoelstra, man, overleden 1 maart 1849             
Oud 37 jaar, gehuwd

Notitie bij het huwelijk van Hendrik Edzes en Jeltje Haijes: Huwelijksakte Smallingerland, 1834
Man: Hendrik Edzes Spoelstra, oud 22 jaar, geboren te
Surhuisterveen, gemeente Achtkarspelen
Ouders: Edze Tjeerds Spoelstra en Antje Geerts Zandstra
Vrouw: Jeltje Haaijes Loonstra, oud 21 jaar, geboren te Rottevalle
Ouders: Haaije Tjibbes Loonstra en Joukjen Rinzes
Datum: 8 maart 1834, akte nr. 7

Uit dit huwelijk

1. Haije Hendriks Spoelstra, geboren op  26 juni 1837 te Achtkarspelen,  volgt onder 18

2. Edze Hendriks Spoelstra, geboren  op 11 september 1840 te Achtkarspelen, overleden op  21 maart 1859  te Achtkarspelen.

3. Joukjen Hendriks Spoelstra, geboren op  17 juli 1843 te Achtkarspelen, overleden op 5 mei 1885 te  Tietjerksteradeel, gehuwd op 14 mei 1870 Tietjerksteradeel met Douwe IJmes Hogeveen.

4. Hendrik Hendriks Spoelstra, geboren  op 15 maart 1849 te Achtkarspelen, overleden op 16 oktober 1884  te Leeuwarden. N.B. Vader overleden.

Hendrik Hendriks Spoelstra, geboren te Rottevalle in 1849, overleden op 16 oktober 1884 te  Leeuwarden.

Hendrik Hendriks was één van de eerste Spoelstra׳s die zo veel bezwaren had tegen bestaande inkomensverhoudingen, dat hij daarin daadwerkelijk wijzigingen ging aanbrengen.

Bij het zoeken naar zijn levensloop leidde een vage aanwijzing naar Leeuwarden, waarbij een onderzoek in het rijksarchief leerde dat Hendrik in Leeuwarden overleden was.

Zijn overlijden wordt aangegeven door Tjeerd Dolstra, ordonnansen in de strafgevangenis en Bouke Bijlsma, gevangenis bewaarder. Het register van inschrijving van de bijzondere strafgevangenis vermeld, dat Hendrik op 16 juni 1881 is opgenomen volgens een vonnis van het gerechtshof te Leeuwarden. Hij is toen veroordeeld tot 8 jaar tuchthuis.

Hendrik is ongehuwd gebleven. Zijn beroep was arbeider. In zijn jonge jaren was hij lid van de Hervormde kerk. Zijn militaire dienst brengt hij door bij de infanterie.

In 1868 vertrekt hij naar Oldehove, waar hij voor de eerste keer tegen de justitie oploopt en in 1868 veroordeelt word tot een jaar cel.

In 1871 is Hendrik boerenknecht in Noord-Horn en inmiddels Gereformeerd geworden. Daar word hij betrapt van diefstal van vee in de weide. Daarvoor veroordeeld het gerechtshof in Groningen hem op 27 december 1871 tot 6 jaar tuchthuis die Hendrik in Leeuwarden op knapt.

Als Hendrik uit de gevangenis komt, kiest hij zijn domicilie bij zijn broer Haye in Surhuisterveen. In november 1879 vertrekt Hendrik naar Leeuwarden. In 1880 wordt hij kennelijk veroordeeld voor een klein vergrijp, Hendrik word veroordeeld tot drie maanden cel. Nadien is Hendrik zonder vaste woon of verblijfplaats. Hij maakt een strooptocht door Friesland en de rest van Nederland.

Weer pakt de politie hem en word veroordeeld tot 8 jaar cel. De reden van het vonnis is: diefstal bij nacht met behulp van inklimmen en breken binnensmuurs in een bewoond huis, na reeds tevoren tot eenzame opsluiting voor de tijd van langer dan 6 maanden en tot criminele straf veroordeeld te zijn geweest.

De getuigen komen uit Goutum Wartena  Huizum Surhuisterveen en Leeuwarden, maar ook uit Amsterdam en Rotterdam, waaruit blijkt dat Hendrik een lange tocht heeft gemaakt voor Hendrik weer thuis was.

Hendrik heeft zijn straf niet uit gezeten, na 3 jaar en 4 maanden is Hendrik overleden in de gevangenis.

Het register van de gevangenis beschrijft Hendrik als volgt:

Zonder vaste woonplaats; Lengte 1.75 meter Gereformeerd; lageronderwijs genoten; kleur bleek, neus spits, mond klein, kin rond, bruine ogen, haren en wenkbrauwen bruin, geen baard. als bijzonder kenmerk had Hendrik kromme pinken aan beide handen.

5. Antje Hendriks Spoelstra, geboren op 16 juli 1834 te Smallingerland, gehuwd met Hans Tjerks Boonstra op 15 april 1854

● Huwelijksakte Achtkarspelen, 1854

Man: Hans Tjerks Boonstra, oud 28 jaar, geboren te Harkema Opeinde
Ouders: Tjerk Eizes Boonstra en Tjitske Hanzes Blom                                                                         
Vrouw: Antje Spoelstra, oud 19 jaar, geboren te Opeinde, gemeente Smallingerland    
Ouders: Hendrik Edzers Spoelstra en Jeltje Haaijes Loonstra
Datum: 15 april 1854, akte nr. 13

 

15:  Steffen Pieters Spoelstra, geboren op 26 maart 1841 Achtkarspelen, overleden op 2 april 1895 te Achtkarspelen, gehuwd op 14 mei 1873 te Tietjerksteradeel met Bintje Jakobs Ninck.

● Overlijdensakte Achtkarspelen, 1895
Aangiftedatum 2 april 1895, akte nr. 59
Steffen Pieters Spoelstra, man, overleden 2 april 1895          
Oud 54 jaar, gehuwd   
  

Uit dit huwelijk

1. Martje Steffens Spoelstra, geboren op 23 mei 1877 te Achtkarspelen, gehuwd op 21 november 1896 te Achtkarspelen met Wiebe Weening, geboren op 15 augustus 1868 te Achtkarspelen, overleden op 1 november 1905 te Achtkarspelen.

● Huwelijksakte Achtkarspelen, 1896

Man: Wiebe Weening, oud 28 jaar, geboren te Surhuizum
Ouders: Freerk Wiebes Weening en Tietje Wiebes Kootstra
Vrouw: Martje Spoelstra, oud 19 jaar, geboren te Harkema  Opeinde
Ouders: Steffen Pieters Spoelstra en Bintje Jakobs Ninck
Datum: 21 november 1896, akte nr. 72

Uit dit huwelijk

1. Bintje Weening, geboren op 31 juli 1897 in Achtkarspelen.

2. Tietje Weening, geboren op 28 februari 1899 in Harkema Opeinde, gehuwd op 26 mei 1922 te Opsterland met Jeen de Vegt, geboren op 10 april 1895 te Ureterp, overleden op 15 april 1976 te Ureterp

 

16 : Tjeerd Jans Spoelstra, geboren op 13 december 1846 te Achtkarspelen, gehuwd op 21 maart 1872 te Grootegast met  Renskje Jans Veenstra, geboren rond  1844.

Uit dit huwelijk

1. Lubbertje Tjeerds Spoelstra, geboren rond 1873, gehuwd op 3 juni 1897 te Grootegast met Dirk Arends Huizenga, geboren rond  1869

2. Jantje Tjeerds Spoelstra, geboren 13 mei  1878, overleden op 13 april 1924 te Groninger Opende, begraven aldaar, gehuwd op 18 november 1899 te Grootegast met Albert Sipkes Gjaltema, geboren 17 april 1877, te Opende, veekoopman, overleden op 27 februari 1962 te Groninger Opende, zoon van Sipke Gjaltes Gjaltema en Froukjen Alberts Mijnheer.

3. Hiltje Tjeerds Spoelstra, geboren rond  1882, gehuwd op 12 mei 1904 te Grijpskerk met Egbert Pieters Bakker, geboren rond  1876

4. Jan Tjeerds Spoelstra, geboren rond 1881, gehuwd op 1 maart 1906 te Grootegast met Sjoukje Klazes van Dellen, geboren rond  1887

 
17: Tiemen Jans Spoelstra, geboren op 3 mei 1856 te Achtkarspelen, overleden op 6 januari 1942 te Achtkarspelen, gehuwd op 18 september 1876 te Achtkarspelen met Aukje Pitstra.
 

18: Haije Hendriks Spoelstra, geboren op maandag 26 juni 1837 in Rottevalle, overleden op dinsdag 22 november 1892 in Rottevalle, 55 jaar oud.
Gehuwd op 26 jarige leeftijd op maandag 16 mei 1864 te Bergum, met Froukje Dirks Zandberg, 26 jaar oud, geboren op dinsdag 15 mei 1838 te Oostermeer, overleden op maandag 12 oktober 1891 te Surhuisterveen, 53 jaar oud,
dochter van Durk Jans Zandberg en Hylkjen Wolters Fennema (bij hun trouwen woonden ze in Suameer)

● Overlijdensakte Achtkarspelen, 1892
Aangiftedatum 22 november 1892, akte nr. 156
Haije Hendriks Spoelstra, man, overleden 21 november 1892          
Oud 56 jaar, weduwnaar

Uit dit huwelijk

1. Jeltje Haijes Spoelstra, geboren op 5 maart 1865 te Suameer, volgt onder 19

2. Durk Haijes Spoelstra, geboren op 15 september 1867 te Surhuisterveen, volgt onder 20

3. Hendrik Haijes Spoelstra, geboren op  28 juni 1870 te Rottevalle, volgt onder 21

4. Hielke Haijes Spoelstra, geboren op 18 februari 1873 te Surhuisterveen, volgt onder 22

5. Jouke Haijes Spoelstra, geboren op 1 juni 1875 te Surhuisterveen, volgt onder 23

6. Jan Haijes Spoelstra, geboren op 10 april 1882 te Surhuisterveen, volgt onder 24

 

19 : Jeltje Haijes Spoelstra, geboren op 5 maart 1865 te Suameer, overleden op 5 mei 1947 te Suameer,  82 jaar oud. Gehuwd 26 jaar oud op vrijdag 15 mei 1891 te Drachten met Roel Lieuwes Riemersma, geboren op 27 februari 1867 te Opeinde, overleden op 7 april 1919 te Surhuisterveen 51 jaar oud. Zoon van Lieuwe Sjoukes Riemersma en Reintje Roels van der Lei.

Uit dit huwelijk

1. Lieuwe Roels Riemersma, geboren op 5 mei 1892 te Smallingerland.

2. Haije Roels Riemersma, geboren op 4 april 1894 te Opeinde, gehuwd op 1 mei 1920 te Achtkarspelen met Albertje Veenstra, geboren op 18 oktober 1894 te Surhuisterveen, dochter van Jaring Jakkes Veenstra en Joukje Sjoerds Schaafsma.

3. Reintje Riemersma, geboren op 21 september 1897 te Oostermeer, gehuwd op 14 mei 1920 te Smallingerland met Ate de Jong, geboren op 27 maart 1893 te Drachten, zoon van Jan de Jong en Mettje Planting.

4. Doodgeboren meisje, geboren op 9 juni 1900 te Tietjerksteradeel, overleden op 9 juni 1900 te Tietjerksteradeel.

 

20:  Durk Haijes Spoelstra, geboren op 15 september 1867 te Surhuisterveen, overleden op 17 mei 1933 te Rottevalle, 65 jaar oud. Durk is gehuwd 26 jaar oud op 19 mei 1894 te Buitenpost met Antonia Folkertsma, geboren op 19 februari 1872 te Ureterp, overleden op 18 november 1972 te Drachten. 100 jaar oud

● Huwelijksakte

Man: Durk Spoelstra, oud 26 jaar, geboren te Surhuisterveen
Ouders: Haije Hendriks Spoelstra en Froukje Durks Zandberg
Vrouw: Antonia Folkertsma, oud 22 jaar, geboren te Ureterp, gemeente Opsterland
Ouders: Folkert Gerbens Folkertsma en Tettje de Vries
Datum: 19 mei 1894, akte nr. 40

Uit dit huwelijk

1. Haije Durks Spoelstra, is geboren 13 oktober 1895 te Surhuisterveen, volgt onder 25

2. Folkert Durks Spoelstra, is geboren op25 mei 1897 te Surhuisterveen, volgt onder 26

3. Hindrik Durks Spoelstra, is geboren op 23 november 1899 te Surhuisterveen, volgt op 27

4. Tetje Durks Spoelstra, geboren op 13 mei 1902 te Surhuisterveen, overleden op 18 mei 1908 te Rottevalle.

5. Froukje Durks Spoelstra, is geboren op 28 november 1904, overleden op 29 december 1904 te Surhuisterveen.

6. Froukje Durks Spoelstra, is geboren op 25 december 1905 te Surhuisterveen, gehuwd op 11 juni 1930 te Balk met Lijkele Bremer, geboren op 19 april 1900 te Wijckel. (Omdat zij een knap meisje was werd zij de parel van Rottevalle genoemd).

Lijkele was expediteur en in 1952 vertrok het gezin naar Ontario in Canada.

(Obituaries: Harrij Annema, husband of Ida (Raap., born at Akkerwoude, Friesland, immigrated in 1951 to Hospers, IA, formerlij of Paramount, CA, late of Sedro Woolleij, WA, Apr. 2, 70; June Antonides, Allendale, MI, Mar. 30, 77; James Bakker, widower of Catherine, Downers Grove, IL, Feb. 20, 87; Clara Bergsma, Orange Citij, IA, Apr. 4, 76; Gijsbert (George. Biesbroek, husband of Fenna (Kok., Calgarij, AB, Apr. 11; Anna Brands, widower of John J. (1974., daughter of the late John & Antje Rupke (Wijsman., Lijnden, WA, Mar. 24, 96; Helena M. Breen, widow of Quirinius (1975., daughter of the late Leendert & Elizabeth DeValois (Dijkstra., Lijnden, WA, Mar. 28, 92; Jacob Bremer, husband of Wilma (VanBolhuis., Bobcaijgeon, ON, Jan. 28, 60, also survived bij 4 children & 9 grandchildren Lijkele Bremer;  husband of Fraukje (Spoelstra., Barrie, ON, Feb. 2, 91, survived bij daughter-in-law Wilma Bremer, 4 grandchildren & 9 great-grandchildren;)

7. Tetje Durks Spoelstra, geboren op 24 april 1909 te Surhuisterveen, gehuwd met Ritske van der Meer, slagersknecht te Rottevalle. Ook dit gezin vertrok naar Ontario in 1950. Maar Riske van der Meer is overleden op 13 december 1981 in de Drachster-Compagnie.

8. Jeltje Durks Spoelstra, geboren op 27 maart 1912 te Rottevalle, gehuwd op 30 maart 1933 te Buitenpost met Jacob Miske, geboren op 21 februari 1908 te Middelstum, overleden op 11 november1991 te Assen. Jeltje en Jacob vestigden zich in Assen waar Jacob een meubelzaak had.

9. Sietse Durks Spoelstra, geboren op 24 mei 1913 te Rottevalle, volgt onder 28

10. Hielke Durks Spoelstra, geboren op 5 mei 1916 te Rottevalle, volgt onder 29

 

21 :  Hendrik Haijes Spoelstra, geboren op dinsdag 28 juni 1870 te Rottevalle, overleden op 13 september 1945 te Boelenslaan, gehuwd op 12 augustus 1893 met Aaltje de Jong, geboren op vrijdag 22 april 1870 te Oudega, overleden op 8 maart 1958 te Leeuwarden.

● Huwelijksakte Achtkarspelen, 1893

Man: Hendrik Spoelstra, oud 23 jaar, geboren te Rottevalle
Ouders: Haije Hendriks Spoelstra en Froukje Durks Zandberg
Vrouw: Aaltje de Jong, oud 23 jaar, geboren te Oudega
Ouders: Teije Harmens de Jong en Pietje Leistra
Datum: 12 augustus 1893, akte nr. 57

NB: Met legitimatie van een kind

Uit dit huwelijk

1. Haije Hendriks Spoelstra, geboren op 18 december 1892 te Surhuisterveen, volgt onder 30

2. Teije Hendriks Spoelstra, geboren op 8 november 1893 te Surhuisterveen, volgt onder 31

3. Pietje Hendriks Spoelstra, geboren op 20 juli 1895 te Surhuisterveen, overleden op 20 augustus 1975 te Hardegarijp, gehuwd (1) op 19 mei 1917 te Bergum, met Anne Rijpma, geboren op 17 augustus 1893 te Rijperkerk, overleden op 17 november 1938 te Leeuwarden. Gehuwd (2) voor de tweede keer op 11 december 1941 te Bergum met Gerrit Visser, geboren op 10 april 1891, overleden op 15 mei 1969 te Hardegarijp.

4. Durk Hendriks Spoelstra, geboren op 15 augustus 1873, overleden op 22 oktober 1899 te Surhuisterveen.

 

22 :  Hielke Haijes Spoelstra, geboren op 18 februari 1873 te Surhuisterveen, overleden op 2 juli 1932 te Oudega, gehuwd op 12 mei 1899 te Buitenpost met Dieuwkje Tilstra, geboren op donderdag 28 juni 1918 te Oudega, overleden op 13 december 1945 in Oudega.

Uit dit huwelijk

1. Froukje Hielkes Spoelstra, geboren op 2 mei 1901, overleden op 2 augustus 1902 te Nijega.

2. Sietske Hielkes Spoelstra,  geboren op 1 juli 1902 te Nijega, overleden op 17 april 1983 te Andijk, gehuwd op 16 mei 1925 te Bergum met Paulus Proce, geboren op 10 maart 1900, overleden op 23 februari 1958 te Alkmaar. Paulus werkte als landarbeider in de bollenkwekerei te Breezand en Anna Paulowna.

● Overlijdensakte Tietjerksteradeel, 1927
Aangiftedatum 11 augustus 1927, akte nr. 135
Levenloos kind, vrouw, overleden 11 augustus 1927         
Dochter van Paulus Proce en Sijtske Spoelstra      

3. Froukje Hielkes Spoelstra,  geboren op 10 februari 1904 te Nijega, overleden op 10 juli 1985 te Leeuwarden, gehuwd op 20 mei 1931 te Leeuwarden met Hendrik Busstra, geboren op 20 oktober1909, overleden op 5 januari 1982 te Leeuwarden. Hendrik was smidbankwerker op een scheepswerf in Leeuwarden.

4. Antje Hielkes Spoelstra, geboren op 24 april 1906 te Nijega, Antje is ongehuwd gebleven.

5. Haije Hielkes Spoelstra, geboren op 22 mei 1907 te Nijega, volgt onder 32

6. Willemke Hielkes Spoelstra, geboren in Nijega, gehuwd op 21 oktober 1932 te Anna Paulowna, met Jan van Drunen,  geboren op 15 februari 1900 te Nieuw-Tonge, overleden op 30 juni 1983. Hij was Landarbeider en brandwacht en later bollenkweker, zij zijn ook nog een aantal jaren in Canada geweest.

7. Andries Hielkes Spoelstra, geboren op 22 juni 1911 te Oudega, volgt onder 33

8. Durk Hielkes Spoelstra, geboren op 4 april 1913 te Oudega, volgt onder 34

9. Jeltje Hielkes Spoelstra,  geboren op 19 juni 1915 te Oudega, gehuwd op 8 mei 1942 met Cornelis Zijlstra, geboren op 15 april 1917 te Oude Bildtzijl. Cornelis heeft gewerkt als Operator bij Philips in Drachten, zij zijn geëmigreerd naar Canada, maar keerden daarvan terug.

10. Hendrikje Hielkes Spoelstra, geboren op 29 maart 1917 te Oudega, gehuwd op 30 mei 1941 te Anna Paulowna met Sieberen Wiersma, geboren op 8 december 1918.

 

23 : Jouke Haijes Spoelstra, geboren op dinsdag 1 juni 1875 te Surhuisterveen, overleden op zondag 11 februari 1912 in Drachten. Gehuwd op 12 mei 1898 in Drachten met Anna Pieters Tjepkema, geboren op vrijdag 1 oktober 1875 te Oostermeer, overleden op vrijdag 9 september 1949 te Kollum, dochter van Pieter Taekes Tjepkema en Jantje Hillebrands van Warners.

● Notitie bij overlijden van Jouke Haijes: Overlijdensakte Smallingerland, 1912
Aangiftedatum 12 februari 1912, akte nr. 31, Jouke Spoelstra, man, overleden 11 februari 1912
Oud 36 jaar, gehuwd, Haije Spoelstra en Froukje Zandberg.

 Anna Pieters Tjepkema.

 

Uit dit huwelijk

1. Jantje Joukes Spoelstra, geboren op woensdag 26 april 1899 in Smallingerland, gehuwd op vrijdag 20 mei 1921 te Smallingerland met Anne Reitsma, geboren op woensdag 3 maart 1897 in Smallingerland, overleden op donderdag 9 september 1993.

● Notitie bij de geboorte van Jantje Joukes: Geboorteakte Smallingerland, 1899
Aangiftedatum 27 april 1899, akte nr. 108, Jantje Spoelstra, geboren 26 april 1899
Dochter van Jouke Spoelstra en Anna Pieters Tjepkema

● Notitie bij Jantje Joukes: Huwelijksakte Smallingerland, 1921
Man: Anne Reitsma, oud 24 jaar, geboren te Drachten
Ouders: Anne Reitsma en Wiebrigje Bouma
Vrouw: Jantje Spoelstra, oud 22 jaar, geboren te Drachten
Ouders: Jouke Spoelstra en Anna Pieters Tjepkema
Datum: 20 mei 1921, akte nr. 63

● Notitie bij de geboorte van Anne: Geboorteakte Smallingerland, 1897
Aangiftedatum 4 maart 1897, akte nr. 66
Anne Reitsma, geboren 3 maart 1897
Anne Reitsma en Wiebrigje Bouma
Anne is overleden.
Beroep:veehouder in Drachten en Augustinusga

Zie ook Voorouders Anne Reitsma

2.   Haaije Joukes Spoelstra,  geboren op 11 juni 1901 te Drachten, volgt onder 35

3.   Froukje Joukes Spoelstra, geboren op 11 mei 1904 te Drachten, overleden op 31 december 1929 te Bakkeveen, gehuwd op 12 mei 1926 te Drachten met Hielke Wiebes de Boer, geboren op 20 april 1901 te Drachten, overleden op 5 januari 1989. Hielke, was veehouder in Bakkeveen en Olterterp. Hielke trouwde voor de tweede keer met Aaltje van de Vaart, geboren op 10 december 1916 te Opsterland, overleden op 16 juli 1979 te Groningen.

4.   Siebrigje Joukes Spoelstra, geboren op 19 augustus 1907 te Drachten, overleden mei 1994 te Buitenpost, gehuwd op 19 mei 1927 te Kollum met Dictus Benedictus, geboren op 26 januari 1905 te Drachten, overleden op 24 januari 1989 te Buitenpost. Benedictus was veehouder in Augustinusga. Anna trouwt de 2e keer op 14 april 1917 te Drachten met Jan Benedictus.

 

24 : Jan Haijes Spoelstra, geboren op 10 april 1882 te Surhuisterveen, overleden op 31 december 1957 te Bad-Hersfeld (Duitsland) Gehuwd op 11 mei 1907 te Drachten met Antje Dijksma, geboren op 16 november 1876 in Idzerd, overleden op 1 juli 1951 te Bad-Hersfeld 74 jaar oud.

Jan trok voor de 1e wereldoorlog naar Duitsland, de hele familie is genaturaliseerd, één zoon stierf in Russisch krijgsgevangenschap en twee andere zonen hebben in het Duitse leger gediend.

Jan werkt in Duitsland als koemelker, voor zijn vertrek naar Duitsland krijgt Jan verkering met Tetje Veenstra, die een kind van hem moet krijgen, de familie van haar staat dit niet toe, en Jan vertrekt teleurgesteld naar Duitsland. Tetje Veenstra krijgt een dochter Atje, Tetje trouwt later met slager Dijkstra uit Surhuisterveen. De dochter Atje trouwt later met slager Klaas Pool uit Surhuisterveen. Jan stelde zich later voor als de natuurlijke vader, werd vriendelijk ontvangen en zo ontstond een band waardoor de kinderen van Jan regelmatig bij hun halfzuster op bezoek kwamen.

Uit dit huwelijk

1. Haije Jans Spoelstra, geboren op 13 augustus 1908 te Drachten, volgt onder 36

2. Kornelius Jans Spoelstra, geboren op 4 april 1910 te Drevenach Duitsland, volgt onder 37

3. Dirk Jans Spoelstra, geboren op 3 november 1912 te Drevenach Duitsland, volgt onder 38

4. Franke Jans Spoelstra, geboren op 27 februari 1914 te Drevenach, volgt onder 39

5. Hendrik Jans Spoelstra, geboren op 17 september 1916 te Sabbeck, volgt onder 40

6. Jan Jans Spoelstra, geboren op 24 september 1918 te Haffen, volgt onder 41

 

25 :  Haije Durks Spoelstra, geboren 13 oktober 1895 te Surhuisterveen, overleden op 15 januari 1973 te Brunssum, gehuwd (1) op 12 mei 1917 te Buitenpost met Sjoukje Westerhof, geboren op 7 juni 1893 te Bergum, overleden op 23 januari 1937 te Heerlen. Gehuwd (2)  op 29 september1938 te Heerlen met Grietje Postma, geboren op 4 mei 1905 te Oosterbierum, overleden op 21 april 1989 te Hoensbroek.

Haije had o.a. een Kruidenierszaak in Oostermeer. En als groot muziek liefhebber de oprichter van het eerste Gereformeerde muziekkorps in Heerlen.

Uit dit huwelijk.

1. Dirk Haijes Spoelstra, geboren op 20 september1917 te Kooten, overleden op of omstreeks 1991. Dirk was mijnwerker en na de sluiting van de mijnen was hij werkzaam als broodbezorger en werkzaam bij de post. Woonde in Brunssum.

2. Eesger Haijes Spoelstra, geboren op 3 augustus 1919 te Oostermeer. Eesger emigreerde naar Canada en was daar repair jouneijman.(There was manij a time, as a motor repair journeijman, that I would disassemble or... Starting as an electric motor repair journeijman in the US Navij.

3. Teunis Haijes Spoelstra,  geboren op 22 april 1921 te Oostermeer. Woont in Brunssum en was daar meester-houwer.

4. Antonia Haijes Spoelstra, zij is de tweeling zus van Teunis, geboren op 22 april 1921 te Oostermeer, gehuwd met Gerrit Spinder, geboren op 23 maart 1917 te Drogeham, overleden op 12 november 1985 te Brunssum. Hij was opzichter bij de Staatsmijnen en ouderling in de Gereformeerde kerk al daar.

5. Folkert Haijes Spoelstra, geboren op 16 december 1922 te Oostermeer, gehuwd op 26 februari 1953 met Janneke Rider te Eindhoven, geboren op 7 februari 1923 te Asperen. Folkert werkte bij de mijnen, en bij de Daf fabrieken, en van af 1948 bij Philips Eindhoven.

6. Mient Haijes Spoelstra, geboren op 3 juni 1927 te Oostermeer. Mient is gemigreerd naar Canada en werkte daar als onderhoud en productie monteur bij Whitbij te Canada.

7. Hendrik Haijes Spoelstra, geboren op 18 december 1928 te Oostermeer. Hendrik had een eigen groentezaak in Brunssum.

8. Rinske Haijes Spoelstra,  geboren op 20 januari 1930 te Brunssum, gehuwd op 7 september 1949 te Brunssum met Kornelis Huizinga, geboren op 5 september 1927 te Odoorn.

Kornelis werkte 20 jaar als Cef werktuigkundige ondergronds bij de Staats mijnen. Kornelis werkte 20 jaar als technische tekenaar bij de Staatsmijnen en werkte later bij de technische staf van Fokker.

9. Froukje Haijes Spoelstra, geboren op  23 maart 1935 te Brunssum, gehuwd op  4 juli 1956 met Jouke Haanstra te Heerlen, geboren op 24 december 1925 te Heerenveen. Jouke was Technisch tekenaar bij de Staatsmijnen en werkte later bij de technische staf van Fokker.

 

26 :  Folkert Durks Spoelstra, geboren op 25 mei 1897 te Surhuisterveen, overleden op 2 april 1983 te Bergum, gehuwd op 14 april 1917 te Buitenpost met Jeltje Noordstra, geboren op 10 juni 1893 te Nijega, overleden op 9 november 1988 in Bergum. Folkert had tot zijn overlijden een kruidenierszaak in Bergum.

Uit dit huwelijk

1. Wiepke Folkerts Spoelstra,  geboren op 28 september 1918 te Opeinde Smallingerland, gehuwd op 14 maart 1940 te Bergum met Wopke Bosch, geboren op 21 juni 1919 in Welsrijp, overleden op 24 september 1974 te Groningen. Wopke was Handelsreiziger en grossier in Kruidenierswaren. Uit dit huwelijk: 4 kinderen.

2. Antonia Folkerts Spoelstra, geboren op 21 juli 1921 te Bergum, gehuwd (1) op 2 oktober 1952 met Gerrit Hendrik Makvoort, geboren op 29 september 1923 te Wierde, overleden op 15 november 1976 te Almelo. Gehuwd (2) met Hendrikus Albert Witvoet, geboren op 30 juni ? te Almelo, overleden op 23 april 1981. Antonia is overleden op 7 mei 1981 te Rijssen. Antonia kreeg 2 kinderen.

3. Jacob (Jaap. Folkerts Spoelsta, mijnwerker, geboren op 12 juli 1928 te Bergum, overleden te Leeuwarden, gehuwd met Hinke Elgersma. Jaap was een groot liefhebber van Dammen. Uit dit huwelijk: 3 kinderen.

4. Tetje Folkerts Spoelstra, geboren op 3 december 1929 te Bergum, gehuwd op 27 augustus 1953 met IJke Jongbloed, geboren op 24 november 1923 te Wijtgaard. IJke was veehouder in Wijtgaard en Wirdum. Uit dit huwelijk: 4 kinderen.

5. Grietje Folkerts Spoelstra, geboren op 7 oktober 1933 te Bergum, gehuwd op 17 juli 1956 met Wietse Johannes Vaatstra, geboren op 4 juli 1932 te Haren, overleden op 14 maart 1989 te Zevenhuizen. Wietse was computer specialist. Uit dit huwelijk: 3 kinderen.

6. Dirk Folkerts Spoelstra, geboren op 22 december 1936 te Bergum, gehuwd op 8 januari 1969 met Trijntje Oedzes. Dirk was garagehouder te Bergum. Uit dit huwelijk: 4 kinderen.

 

27 :  Hindrik Durks Spoelstra, geboren op 23 november 1899 te Surhuisterveen, overleden op 11 mei 1982 te Aldeboorn, gehuwd (1) op 6 november 1920 te Drachten met Jitske Westerhof, geboren op 30 augustus 1896 te Bergum, overleden op 5 mei 1950 te Heerlen. Zij was de zuster van Sjoukje waar zijn broer Haije mee trouwde. Gehuwd (2) op 17 april 1954 te Brunsum met Alke Springer, geboren op 5 augustus 1907 te Odoorn. Hinderik was o.a. Machinist op de stoomboot van Rottevalle naar Leeuwarden, en hij werkte in de mijnen van Zuid-Limburg.

Uit dit huwelijk

1. Rinske Hendriks Spoelstra, geboren op 19 januari 1921 te Rottevalle, gehuwd op 17 oktober 1942 in Brunssum met Johan van de Lende, geboren op 2 januari 1919 te Maria-Weihler (DL) overleden op 3 mei 1996 te Brunssum. Johan heeft 40 jaar ondergronds gewerkt in de Staats mijnen.

2. Dirk Hendriks Spoelstra, geboren op 20 mei 1922 te Rottevalle. Dirk was Constructiebankwerker te Brunssum.

3. Eesger Hendriks Spoelstra, geboren op 1 juni 1924 te Oostermeer, overleden rond 1995. Hij is begraven te Treebeek, kerkhof aan de Marebosjes weg. Gehuwd met Hannie Arnoldussen, overleden rond 1967.

Eesger was melkventer van beroep te Treebeek, voordat hij melkventer werd heeft hij nog een snackbar/cafetaria gehad.

Uit dit huwelijk

1. René Spoelstra, geboren in januari 1958.

4. Antonia Hendriks Spoelstra, geboren op 17 februari 1926 te Oostermeer, gehuwd op 17 oktober1942 te Brunssum met Czeslav Tatarek, geboren op 10 juni 1924 te Kattowicein Polen. Czeslav kwam uit Polen naar Limburg, hij werkte 30 jaar in de Staatsmijnen, en hadden daarnaast een frituurzaak en wonen in Heerlerheide.

5. Theunis Hendriks Spoelstra, geboren op 21 augustus 1928 te Oostermeer. Theunis was mijnwerker en gemeente chauffeur in Brunssum.

6. Froukje Hendriks Spoelstra, geboren op 27 april 1929 te Oostermeer, gehuwd te Hoensbroek met Albert Fietje, geboren op  26 mei 1928.

7. Haije Hendriks Spoelstra, geboren op 1 januari te Brunssum. Haije was daar lastechnicus.

8. Sjouke Hendriks Spoelstra, geboren op 25 mei 1933 te Brunssum, gehuwd op 19 februari 1955 te Brunssum met Elisabeth Wijgerse (huwelijk ontbonden op 31 juli 1962) Sjouke is ondergrondse mijnwerker geweest, en heeft geen kinderen nagelaten.

9. Folkert Hendriks Spoelstra, geboren op 26 maart 1936 te Brunssum. Folkert was injecteerder van beroep.

 

28:  Sietse Durks Spoelstra, geboren op 24 mei 1913 te Rottevalle, gehuwd op 3 november 1932 te Buitenpost met Hinke Bijma, geboren op 4 januari 1914 te Boelenslaan. Sietse was kruidenier in Rottevalle en vertrok in 1950 naar Ontario Canada.

Uit dit huwelijk

1. Jan Sietses Spoelstra, geboren op 7 april 1939 te Rottevalle. Jan was Brigadier bij de Politie in St.Tomas (Can) Sinds 1950 woont het gezin in Canada.

2. Antonia Sietses Spoelstra, geboren op 6 november 1937 te Rottevalle, gehuwd met Thomas Martin Speelman te St. Thomas Canada, geboren op 1 juni 1934 te Pernis. Zij wonen nu in Holijwood Ontario Canada.

 

29 :  Hielke Durks Spoelstra, geboren op 5 mei 1916 te Rottevalle, overleden op 12 november 1984 te Drachten, gehuwd op 28 april 1938 met Hiltje Pijl, geboren op 27 juli 1916, overleden op 6 juni 1982 te Drachten. Hielke had een heel goed beklante kruidenierzaak in Drachten

Uit dit huwelijk

1. Aaltje Hielkes Spoelstra, geboren op 13 juli 1940 te Drachten, overleden op 27 april 1991 te Joure, gehuwd op 11 december 1962 te Drachten met IJbele Scholte, geboren op 24 oktober 1932. (Huwelijk ontbonden op 5 december 1980) Aaltje was verpleegster.

2. Dirk Heilkes Spoelstra, geboren op 30 mei 1946 te Drachten. Dirk was eindcontroleur van machines voor postbehandeling te Drachten bij de Firma HA de WE.

3. Anton Hielkes Spoelstra,  geboren op 1 augustus 1950 te Drachten, gehuwd op 20 juni 1973 te Sexbierum met Anna Veenstra, geboren op 18 augustus 1954 te Minnertsga. (Huwelijk ontbonden in 1977)  Anton is op een conservatorium geweest, hij heeft gewerkt als drummer. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen voort gekomen.

 

30 :   Haije Hendriks Spoelstra, geboren op 18 december 1892 te Surhuisterveen, overleden op 9 november 1964 te Smallingerland, gehuwd op 13 mei 1916 te Buitenpost met Aaltje de Jong, geboren op 29 december 1893 te Drachten, overleden op 24 maart 1978 te Aldeborn. Haije was arbeider in o.a. in Rottevalle en werkte in de metaalindustrie in Duitsland.

● Huwelijksakte Achtkarspelen, 1916
Man: Haije Spoelstra, oud 23 jaar, geboren te Surhuisterveen
Ouders: Hendrik Spoelstra en Aaltje de Jong
Vrouw: Antje de Jong, oud 22 jaar, geboren te Drachten, gemeente Smallingerland
Ouders: Klaas de Jong en Geertje Wiersma
Datum: 13 mei 1916, akte nr. 28

Uit dit huwelijk

1. Geertje Haijes Spoelstra, geboren op 1 juli 1917 te Rottevalle, gehuwd op 8 mei 1941 met Anne de Jong, geboren op 3 juni 1915 te Nijega. Anne was boerenarbeider te Grouw

2. Aaltje Haijes Spoelstra, geboren op 25 november 1918 te Rottevalle, overleden op 27 april 1955 te Oudega, gehuwd op 13 mei 1943 te Bergum met Pieter Ment Cruiming, geboren op 13 september 1912 te Marum. Pieter werkte in een grasdrogerij en een melkfabriek. Pieter is later hertrouwd met Aaltje Anema

3. Klaske Haijes Spoelstra, geboren op 7 februari 1922, overleden op 18 maart 1923 te Boelenslaan.

4. Klaske Haijes Spoelstra, geboren op 13 april 1927 te Boelenslaan, gehuwd op 13 mei 1948 te Drachten met Rinse van der Sluis, geboren op 29 juni 1923 te Rottevalle. Rinse was groenteboer en tenslotte besteller bij de P.T.T. 

5. Hendrikje Haijes Spoelstra, geboren op 9 april 1932 te Boelenslaan, gehuwd op 22 juni 1954 te Bergum, met Harmen van de Bij, geboren op 30 oktober 1928 te Suameer. Harmen werkte als boeren arbeider en in de Betonfabriek

 

31:   Teije Hendriks Spoelstra, geboren op 8 november 1893 te Surhuisterveen, overleden op 9 november 1944 te Boelenslaan, gehuwd op 14 april 1917 te Appeldorn (Duitsland) met Joukjen Spanjer, geboren op 11 september 1897 in de gemeente Menaldumadeel, overleden op 14 januari 1919 te Appeldorn (DL) Teije werkte in Duitsland als landarbeider en is na het overlijden van Joukjen teruggegaan naar Boelenslaan.

Uit dit huwelijk. 

1. Rigtje Teijes Spoelstra, geboren op 24 juli 1917 te Appeldorn in Duitsland, overleden op 25 augustus 1987 te Surhuisterveen, ggehuwd op 8 juni 1940 te Buitenpost met Geert Bijma, geboren op 13 januari te Boelenslaan, overleden op 14 april 1991 in Surhuisterveen. Geert werkte bij de opbouwdienst en was nachtwaker in Suawoude en werkte op het vliegveld te Leeuwarden.

2. Hindrik Teijes Spoelstra, geboren op 2 januari 1919 te Appeldorn in Duitsland. Hindrik emigreerde naar Canada en was daar nachtwaker in een fabriek.

 

32 :   Haije Hielkes Spoelstra, geboren op 22 mei 1907 te Nijega, ggehuwd op 6 mei 1933 te Drachten, met Aukje Riemersma, geboren op 27 juni 1910 te Drachten-Zuid. Haije had een kleine boerderij in Boornbergum, en later een boerenbedrijf in de Veenhoop, en was daarbij ook melkrijder.

Uit dit huwelijk

1. Hielke Haijes Spoelstra, geboren op 2 november 1934 te Boornbergum. Hielke werkte meer als 40 jaar bij dezelfde boer Hielke was ouderling van de Gereformeerdenkerk. En lid van het schoolbestuur.

2. Trijntje Haijes Spoelstra, geboren op 23 mei 1936 te Boornbergum, gehuwd op 13 augustus 1959 te Drachten met Jan van de Bij, geboren op 29 december 1932 te Opeinde. Jan is veehouder en het gezin woont in Garijp.

3. Dieuweke Haijes Spoelstra, geboren op 28 augustus 1939 te Boorenbergum, overleden in augustus 1990 te Amstelveen, gehuwd op 25 mei 1962 te Ureterp met Hepke Taekema, geboren op 27 januari 1936 te Ureterp. Hepke Taekema was Brigadier bij de gemeente politie in Amsterdam.

4. Reintje Haijes Spoelstra, geboren op 32 mei 1942 te Boornbergum, gehuwd op 29 oktober 1965 te Drachten met Heine van de Meer, geboren op 27 november 1942 te Boornbergum. Heine van de Meer is Brigadier bij de gemeente politie van Amsterdam. Het echtpaar woont in Almere.

5. Sjouke Haijes Spoelstra, geboren op  28 februari 1944 te Boorenbergum. Sjouke was Inseminator (Als inseminator ben je meestal in dienst van een KI-station (kunstmatige inseminatie station) te Joure.

6. Jouke Haijes Spoelstra, geboren op 10 februari 1951 te Boorenbergum. Jouke was verwarmingsmonteur te Boornbergum.

 

33 :   Andries Hielkes Spoelstra, geboren op 22 juni 1911 te Oudega, gehuwd op 5 mei 1938 te Oudega, met Trijntje Riedstra, geboren op 15 maart 1910 te Lekkum. Andries is overleden op 21 oktober 1974 en Trijntje 20 januari 1992, beide in Drachten overleden. Andries trouwde met de dochter van de boer waar hij werkte en was na zijn trouwen achtereenvolgens Pensionhouder en Manufacturen handelaar.

Uit dit huwelijk

1. Hielke Andries Spoelstra, geboren op 7 juli 1935 te Lekkum. Hielke was uitvoerder kabbellegger te Harderwijk.

2. Marijke Andries Spoelstra, geboren op 4 december 1936 te Lekkum, gehuwd op 24 juli 1957 te Leeuwarden met Hendrik Planting, geboren op 28 augustus 1933, overleden op 2 november 1974 te Drachten. Hendrik was onderwijzer van beroep.

3. Dirk Andries Spoelstra, geboren op 5 april 1938 te Lekkum.

4. Dieuwke Andries Spoelstra, geboren op 20 december 1942 te Lekkum, gehuwd op 23 april 1962 in Bergen met Krijn Riemens. Het gezin woont in Anna Paulowna.

 

34 :  Durk Hielkes Spoelstra, geboren op 4 april 1913 te Oudega, gehuwd op  21 mei 1937 te Drachten met Joukje de Vries, geboren op 29 januari 1912 te Oudega. Durk was opzichter bij gemeentewerken te Drachten.

Uit dit huwelijk

1. Aaltje Dieuwke Durks Spoelstra, geboren op 12 november 1942 te Oudega, gehuwd op 21 oktober 1963 te Drachten met Boppe Boonstra, geboren op 9 maart 1939 te Zwaagwesteinde.

2. Hielke Auke Durks Spoelstra, geboren op 11 april 1944 te Oudega, gehuwd op 6 mei 1966 met Wietske Hoekstra, geboren op 17 april 1944 te Oudehorne.

 

35 :   Haaije Joukes Spoelstra, geboren op dinsdag 11 juni 1901 in Drachten, gehuwd op 14 mei 1925 te Kollum met Jantje Bosma, geboren op donderdag 1 juni 1905, overleden op vrijdag 25 januari 1985 te Drachten.

● Notitie bij de geboorte van Haaije Joukes:

Geboorteakte Smallingerland, 1901 Aangiftedatum 12 juni 1901, akte nr. 157 Haaije Spoelstra, geboren 11 juni 1901 Jouke Spoelstra (44. en Anna Pieters Tjepkema Haaije Joukes is overleden op maandag 1 april1974 in Surhuisterveen, 72 jaar oud.
Notitie bij Haaije Joukes: De naam wordt wisselend geschreven als Haije of Haaije. In de geboorteakte wordt Haaije gebruikt en deze is dus  juist. Bij kinderen kan dit weer verschillend geschreven zijn.
Beroep veehouder

 

Het gezin Spoelstra met achter: v.l.n.r. Auke, Jouke, en Grietje.

Voor: vader Spoelstra, Anneke, Johannes, en Moeder Spoelstra

Uit dit huwelijk

1. Jouke Spoelstra, geboren op zaterdag 28 augustus 1926 te Kollum, volgt 42

2. Auke Haijes Spoelstra, geboren op 28 februari 1928 te Buitenpost, gehuwd met Trijntje Luimstra, geboren op 28 juni ? Auke was monteur in melkmachines Hij woonde in Surhuisterveen.

Uit dit huwelijk

1. Wijtske Spoelstra, geboren op 3 juni 1961 te Surhuisterveen, gehuwd met Jenne Mulder, geboren te Smilde.

Uit dit huwelijk.

1. Jan Hilko Mulder, geboren op 9 augustus 1983 te Drachten.

2. Nienke Marjan Mulder, geboren op 5 augustus 1985 te Drachten.

3. Auke Hans Mulder, geboren op 10 december te Drachten.

3. Grietje Haijes Spoelstra, geboren op 22 maart 1939 te Augustinusga, overleden op 22 juli 1998, gehuwd met Theunis Hoogsteen, geboren op 1 juli 1930 te Kortwoude, overleden op 15 augustus 1988.

4. Anna Froukje Haijes Spoelstra, geboren op 24 april 1933 te Augustinusga, gehuwd (1) op 3 augustus 1956 met IJte Visser. (Huwelijk ontbonden in 1974) Gehuwd (2) op 8 juli 1976 met Jan Berend Banga, geboren op 7 juni 1915. Jan Banga heeft gewerkt in een garage. Zij wonen in Buitenpost.

Uit dit huwelijk

1. Klaas Visser, geboren op 20 april 1957 te Drachten, gehuwd met Maaike Bosgraaf, geboren op 3 september 1959 te Kollum.

Uit dit huwelijk

1. Jan Rense Visser, geboren op 11 april 1985 te Driesum.

2. Wieger Marinus Visser, geboren op 12 juli 1989 te Wouterswoude.

5. Johannes Haijes Spoelstra, geboren op 11 juni 1940 te Surhuisterveen, volgt onder 43

Met bezem en knuppel.

In de oorlogsjaren 1940/1945 woonde in Surhuisterveen aan de Blauwhuisterweg 203 het gezin van Haaije Spoelstra (1901) en Jantje Bosma (1906) met hun vijf kinderen Jouke, Auke, Grietje, Anneke, en Johannes.

Momenteel wordt het pand, nu nummer 31, bewoond door het gezin Bonne de Boer en Jantje Veenstra. In 1944, omstreeks deze tijd voor Pasen, vond hier een bijna ongelooflijk voorval plaats. In een blinde woede wisten boer en boerin een bewapende vijand van hun erf te jagen.

De boerderij van de familie Spoelstra, aan de Blauwhuisterweg in Surhuisterveen, nu staat er een nieuwe woning voor

Paaseieren.

Enkele dagen voor Pasen kwam de marechaussee Tjipke de Boer, (Zie eind verhaal) bij de familie Spoelstra om eieren te kopen. De Boer was gehuwd met Lolkje Wijnalda. Hij was lid van de NSB. en de Germaanse SS en had een goede relatie met de beruchte Pier Nobach. (Zie eind verhaal) In verband met de heersende woningnood was het paar ingetrokken bij de ouders van Lolkje, drie huizen verwijderd van de Spoelstra's.

Zijn standplaats was Grotegast. Hij wist dat Spoelstra kippen had en wilde graag met de komende paasdagen een eitje. Maar dat liep mis, Spoelstra weigerde, de Boer ging daarop dreigend weg.

Enige tijd later, op Hitlers verjaardag donderdag 20 April 1944, kwam Tjipke terug met de SS'er Larssen. Larssen had aan het Oostfront gevochten.  Samen zouden ze deze boer wel klein krijgen. Zonder te kloppen stormde ze de woonkamer binnen. "Ben jij Spoelstra"? vroeg Tipke. "Je kent me", was het antwoord.

Daarop duwden ze mevrouw Spoelstra met haar hoofd in een schaal met eieren die op het aanrecht stond. Spoelstra moest mee op de motor, ze wilden hem apart spreken. Maar deze weigerde, waarop hij van Larssen een klap met zijn revolver in het gezicht kreeg. Spoelstra wist de kamer uit te komen, achtervolgt door Larssen, door naar de schuur te vluchten en een knuppel te grijpen.

Ondertussen waren Tipke en mevrouw Spoelstra ook uit de kamer gevlucht en voor de woning terecht gekomen. Toen Spoelstra en Larssen daar ook kwamen, beval Tjipke dat Larssen op mevrouw Spoelstra moest schieten. Het schot miste, omdat de boerin hem met haar bezem het wapen uit de hand sloeg. Spoelstra reageerde eveneens razendsnel en sloeg de SS'er met de knuppel op het hoofd. Deze zakte bewusteloos in elkaar voor de gevel.

Mevrouw Spoelstra weerde zich zodanig met de bezem dat Tipke de Boer de benen nam, achtervolgd door Spoelstra. Hij vluchtte al schietend naar de woning van zijn schoonouders. De kleine Sietske kolk die juist buiten speelde kreeg een schampschot langs haar been. Op het erf van Wijnalda struikelde hij en viel. Spoelstra sprong boven op hem en gaf hem een flinke afstraffing. Tenslotte werd de Boer door zijn familie ontzet. Twee goed bewapende kerels dolven het onderspit tegen een echtpaar bewapend met bezem en knuppel.

Onderduiken

Het was duidelijk dat dit voorval wel gevolgen zou krijgen. Meerdere NSB'ers uit Surhuisterveen waren komen kijken om misschien De Boer te kunnen helpen, maar daar kregen ze geen kans voor. Zoon Auke ging ze met de hooivork achterna. Vader Spoelstra dook onder bij Anne Reitsma in Augustinusga. Daar kwam Dr. De Jager een vertrouwde arts, een schampschot aan zijn tenen verbinden. Daarna ging hij verder uit de omgeving en dook onder in Moleneind bij Wieberen Benedictus. Zoon Jouke die ook in de leeftijd voor de verplichte tewerkstelling in Duitsland viel, dook onder bij Andries van der Wijk aan de Turflaan.

Inmiddels was ook de SS'er Larssen weer bij zijn positieven gekomen en met zijn motor vertrokken. In een angstige spanning bleven moeder en de andere kinderen achter. Ze probeerden zo goed en zo kwaad als het ging de draad weer op te pakken. Het vee moest gemolken worden en verzorgd worden, maar de rust duurde niet lang. De landwacht uit Grotegast kwam al spoedig opzetten. De woning werd omsingeld en voorzichtig drongen ze naar binnen. Eenmaal binnen werd er veel kort en klein geslagen. Moeder wilde naar de meisjes die reeds op bed lagen. Ondanks het verbod deed ze het toch. Een schot hagel voor haar voeten was het gevolg. Tenslotte droop de landwacht af toen deze bemerkten dat vader niet thuis was. De rust keerde weer maar van slapen zal die nacht niet veel gekomen zijn.

Getergd tot het uiterste

Jouke bleef niet lang op zijn onderduikadres. Hij kon het er niet langer uit houden, en ging reeds de volgende dag naar Dirk Adema en hielp hem bij het melken. Deze woonde schuin tegenover hun woning. Achter het huis van Adema kon hij alles zien. Daar was het stil. Na het melken besloot hij om er voorzichtig naar toe te gaan. Maar de stilte bleek bedrieglijk te zijn. Toen hij de woonkamer binnen kwam zaten er twee landwachters uit Grotegast aan tafel. Jouke moest bij hen blijven.

Later in de morgen kwamen er nog twee landwachters toen ze in de gaten kregen dat vader niet kwam op dagen moest Jouke mee. In Opeinde kreeg deze een lekke band, hij moest nu achterop bij een landwachter terwijl een ander zijn fiets nam.

In de huishoudschool in Grotegast was een landwachtpost hier kregen ze een goed maal eten, waarna de landwachters gingen slapen. Ze waren immers de hele nacht in touw geweest. Jouke kwam nu bij de wacht, maar ook deze viel al gauw in slaap. Nu zag Jouke zijn kans. Voorzichtig maakte hij dat hij weg kwam. In Grotegast liet hij zijn fietsband maken en repte zich daarna in ijltempo naar huis. Daar ging hij weer gewoon aan het werk met de koeien. En niemand keek meer naar hem om.

Maar vergeten waren ze het in geen geval. Af en toe kwamen de Boer en Larssen controleren. Kennelijk verwachten ze dat Vader wel weer terug zou keren. En weer bij elk bezoek werd weer het nodige vernield. De heren gingen niet bepaald zachtzinnig te werk. Dit getreiter werd een steeds grotere ergernis.

Tenslotte had moeder er meer dan genoeg van. Ze riep de jongens bij elkaar en vroeg hen of ze ervoor stonden om de beide mannen te doden. Het plan werd daarop verder uitgewerkt en alles wat nodig was werd klaar gezet. Messen, bijlen, zagen en zes melkbussen. Jouke ging een gat graven in de bodem van een droge sloot. Het was de bedoeling om ze in stukken in de melkbussen te begraven. Wonder boven wonder kwamen de beide mannen niet meer opdagen. De Familie Spoelstra hoefde dit lugubere niet uit te voeren en bleef daarmee voor een ramp bewaard. In 1949 kwam Tipke de Boer voor zijn Rechters de eis was 14 jaren en levenslang ontzetting uit de kiesrechten en uit het recht om de politie te dienen. Van Larssen is niets bekend.

Bron: Jouke Spoelstra.

N.B

Er zijn helaas een paar individuen geweest, die de gemeente Grootegast een zekere beruchtheid hebben bezorgd. IJje Wijkstra vermoordde in 1929 vier politiemannen.

In de oorlogsjaren 1940 - 1945 was het de NSB-er Pier Nobach, die jaren achtereen hier een schrikbewind heeft gevoerd. Behalve de twee politieagenten, De Boer en Groothuis, die hij op een nacht te Boerakker doodschoot, hebben velen door zijn toedoen in de concentratiekampen de dood gevonden.

In het gedenkboek “Het Grote Gebod” staat over hem ondermeer het volgende te lezen: “Volgepropt met nazi-ideeën, die hem welkom waren, omdat ze hem gelegenheid gaven zijn instincten uit te vieren, bezeten van haat- en wraakgedachten tegen alles wat zich tegen het nationaalsocialisme keerde, gewetenloos, dom en zonder karakter en dankzij dit alles bruikbaar vertrouwensman van de Duitsers, trok hij er vrijwel iedere dag op uit om prooi te vangen.

Ook onder de plaatselijke politie had hij de wind van de nieuwe orde: op zijn bevel gingen ze als hij verscheen, achter de huizen staan. Toen zijn zoon, die een aardje naar zijn vaartje had, was geliquideerd door verzetstrijders, vluchtten velen, bang voor weerwraak, uit Grootegast weg, waardoor het hele dorpsleven werd ontwricht.

De burgemeester kreeg toen van deze tiran gedaan, dat de gevluchte burgers konden terugkeren, op voorwaarde, dat ze hem, Nobach, hun schuld zouden komen bekennen, beterschap beloofden en verlof zouden vragen om in het dorp te mogen verblijven. De gevluchte burgers hebben zich deze vernedering moeten laten welgevallen. Talrijk waren de slachtoffers van deze bruut. Maar de plaatselijke illegale actie heeft hij nooit te pakken kunnen krijgen.

Wel zijn bij een woedende en naarstige poging van Nobach, slachtoffers gevallen. Toen in Doezum een terreurploeg werd uitgezonden, om verdachten in handen te krijgen, zijn drie burgers doodgeschoten. De eerste was een man, die door toedoen van Nobach 18 maanden in een Duits gevangenkamp had doorgebracht en juist was teruggekeerd. De tweede was een ingezetene, die het gezin van de eerste tijdens de gevangenschap van de kostwinner had verzorgd, wat Nobach uitdrukkelijk had verboden. De derde was een willekeurig uitgekozen schilder in het dorpje. Een vierde, die ook zou worden gedood, trof men niet thuis, waarna men het huis in brand stak”. Naar deze mensen zijn straten in Doezum vernoemd.

Door Jasper Keizer.

 

V.l.n.r. Auke, Johannes, Griet, Jouke en Anna. Voor Pake Spoelstra en Beppe Spoelstra.

 

36 :  Haije Jans Spoelstra. geboren op 13 augustus 1908 te Drachten, overleden op 13 december 1945 in Rusland.

Jan Haije meende uit kerkelijke overweging dat hij zich niet mocht onttrekken aan de oorlog die Duitsland voerde en is daarom in dienst getreden als Sanitäter met als rang  Sanitäts-Obergefreiter (dit zijn medische troepen. Jan Haije is in Russische krijggevangenschap overleden. Haije trouwde met Hilda Haas te Remscheid.

Uit dit huwelijk

1. Hans Dieter Haijes Spoelstra, Hans heeft geen kinderen en woont in Reimscheid Duitsland.

2. Herman Haijes Spoelstra, geboren op 9 december 1942 te Reimscheid, overleden in 1982.

 

37 :  Kornelius Jans Spoelstra, geboren op 4 april 1910 te Drevenack, Duitsland, overleden op 2 juni 1981 te Frohnhausen (Kreis Marburg, gehuwd op 5 mei 1935 te Adelshausen met Elisabeth Bechstein, geboren op 7 juni 1911 te Adelshausen, overleden op 9 mei 1965 te Fronhausen.

Kornelius was melkmeister. Hij heeft gediend in Finland en Rusland hij liep verwondingen aan het schouderblad op waardoor hij na de oorlog arbeidsongeschikt werd.

Uit dit huwelijk

1. Reinholt Kornelius Spoelstra, geboren op 2 april 1940 te Hachborn Duitsland. Reinholt werkt bij de bedrijfsbrandweer in Troisdorf bij Bon.

2. Alfred Kornelius Spoelstra, geboren op 5 april 1941 te Hachborn. Alfred werkte bij bij de post Alfred woont in Frohnhausen.

 

38 :   Dirk Jans Spoelstra, geboren op 3 november 1912 te Drevenach Duitsland, overleden op 31 oktober 1978 te Hachborn, gehuwd op 8 april 1939 met Helena Bender, overleden op 10 maart 1982.

Op het landgoed Fortbach bij Hachborn was Dirk verantwoordelijk voor een grote kudde melkvee en voor de opleiding van leerlingen en als zodanig vrij gesteld van militaire dienst. Dirk bouwde in 1954 een eigen huis en was jaren lang lid van het kerkbestuur.

Uit dit huwelijk 

1. Annelore Dirks Spoelstra, geboren op 13 april 1940 te Hachborn, gehuwd met Peter Girnth, geboren op 28 oktober 1940 te Schweinitz.

Annelore werkte als verpleegster in een ziekenhuis in Frankfurt en Peter als verkoper in een meubelzaak te Offenbach.

2. Waltraut Dirks Spoelstra, geboren op 24 september 1941 te Hachborn, gehuwd met Bertholt Naumann, geboren op 29 juni 1934 te Wehrda.

Waltraut heeft nu een levensmiddelenzaak in Wehrda, en Bertholt werkt bij de Bundeswehr (Legerplaats. in Harberg)

3. Elsbeth Dirks  Spoelstra,  geboren op 24 september 1941 te Hachborn, gehuwd met Komrad Grün, geboren op 26 januari 1946 te Ronhausen.

Komrad werkt als Bäckermeister zij hebben nu een bakkerij en levensmiddelenhandel, zij wonen nu in Ebsdorfergrund.

4. Elisabeth Dirks Spoelstra, geboren op 27 juli 1945 te Hachborn, gehuwd met Friedmann Lüsing, geboren op 29 januari 1943 te Hamburg.

Elisabeth werkte als assistente bij een dokter in Hachborn. Friedmann werkt in Bieleveld bij een Firma die doet in centrale verwarming. Thans werkt hij in de scheepsbouw Zij wonen nu in Orlinghausen.

5. Frits Dirks  Spoelstra, geboren op 3 juni 1950 te Hachborn. Frits is Berufskraftfahrer bij de Bundeswehr.

 

39 :   Franke Jans Spoelstra, geboren op 27 februari 1914 te Drevenach, gehuwd op 2 mei 1935 te Malsveld met Martha Pohl, geboren op 29 mei 1913 te Essen.

Franke was eerste melkmeister maar werkte de laatste 28 jaar bij de strassen bauverwaltug in autobaanbereigh. Franke woonde in Friedlos  te Hessen.

Uit dit huwelijk

1. Hedwig Frankes Spoelstra, geboren op 6 juni 1936 te Malsveld, gehuwd met Alfred Breul. Zij wonen in Bad Hersfeld.

2. Manfred Frankes Spoelstra, geboren op 4 maart 1939 te Gilserberg. Manfred werkt bij de politie in Rotenberg (Hessen)

3. Helena Frankes Spoelstra, geboren op 12 juli 1940 te Malsfeld, gehuwd met Herbert Ishorst. Zij wonen in Bremen.

 

40 : Hendrik Jans Spoelstra, geboren op 17 september 1916 te Sabbeck, gehuwd (1) op 22 maart 1941 te Malsveld met Elisabeth Matilde Müller, geboren op 4 augustus 1916 te Elben, overleden op 15 februari 1959 te ?. Gehuwd (2) op 18 maart 1960 te Wommen met Else Nölke, geboren op 8 april 1926 te Wommen. Hendrik was melkmeister en bosarbeider. Hij woont in Groszseelheim Duitsland.

Uit dit huwelijk

1. Erich Hendriks Spoelstra, geboren op 21 februari 1940 te Elfershausen. Erzxieher lid Katolisch kirche Hij woont in Rengshausen.

2. Artur Hendriks Spoelstra, geboren op 18 februari 1943 te Elfershausen. Werkt als Krankenpfleger in Muschenheim.

3. Karl Heinz Spoelstra, geboren op 5 december 1944 te Khünbach. Krankenpfleger in Muschenheim.

4. Elfriede Hendriks Spoelstra, geboren op 7 mei 1947 te Fürsteneck bij Eiterfeld (Kreis Hüfeld), gehuwd op 26 augustus 1967 te Müschenheim met Anton Schuman, geboren op 15 februari 1939 te Köningswart in Sudettenland. Hij was stukadoor van beroep Zij wonen in Lich.

5. Wolfgang Hendriks Spoelstra, geboren op 10 januari 1961 te Lich. Woont in Groszseelheim.

6. Rainer Hendriks Spoelstra, geboren op 28 februari 1965 te Wehrda. Woont in Groszseelheim.

7. Marianne Hendriks Spoelstra, geboren op 28 februari 1965 te Wehrda.

8. Regina hendriks Spoelstra, geboren op 20 september 1968 te Wehrda.

 

41 :   Jan Jans Spoelstra, geboren op 24 september 1918 te Haffen, gehuwd op 5 juni 1943 met Elisabeth Schreiner, geboren op 24 oktober 1914 te Gladbeck Duitsland.

Jan was van 1938 tot 1945 Scheinergeselle en kon via zijn baas buiten de oorlog blijven. In 1946 ging hij werken in Renghausen in een heim van de innere Mission Für Schwersterziehbare mänlich. (Heim für schwersterziehbare Jugendliche gearbeitet )Hij maakte in 1949 zijn Tischlermeisterprüfung. (tischlermeister meisterschule tischlermeisterschule tischler, tischler-meisterschule Hamburg meisterprüfung tischlermeisterprüfung meisterbrief) Zijn vrouw was voor de tweede wereldoorlog 9 jaar kindermeisje in Bildhoven. Ze woonde in Knüllswald-Rengshausen Duitsland.

Uit dit huwelijk

1. Christa Jans  Spoelstra, geboren op 10 augustus 1946 te Rengshausen, gehuwd op 30 augustus 1973 met Werner Kornitz, geboren op 26 december 1943 te Lissau. Zij wonen in Delmenhorst Bij Bremen.

2. Ursel Jans  Spoelstra, geboren op 12 januari 1949 te Rengshausen. Ursel is ongehuwd en woont in Alheim.

 

42 :  Jouke Spoelstra, geboren op 28 juli 1926 te Kollum, overleden op 17 februari 2006 te Surhuisterveen, gehuwd met Tietje Drost, dochter van Anne Drost en Klaaske Bijlsma, geboren op vrijdag 12 februari 1926 te Kornhorn.

Joukes was Postbesteller PTT en later op kantoor werkzaam, boer en inseminator, wonende te Surhuisterveen. Jouke Spoelstra ontving in 1991 het Draaginsigne gewonden.

Uit dit huwelijk

1. Haaije (Harry) Spoelstra, geboren op 27 november 1953 te Blauwverlaat Surhuisterveen, gehuwd op 8 september 1978 te Achtkarspelen met Coby Romkje Weening, geboren op 30 januari 1958 te Surhuisterveen.

Uit dit huwelijk

1. Erica Andrea Spoelstra, geboren op 5 mei 1989 te Surhuisterveen.

2. Anne Spoelstra,  geboren op 30 december 1955 te Blauwverlaat, gehuwd op 16 mei 1986 te Achtkarspelen met Remmerdina-Anna Riemersma, geboren op 11 april 1956 te Burum.

    Uit dit huwelijk

    1. Jouke Spoelstra, geboren op 5 november 1987 te Groningen

    2. Enne Jan Spoelstra, geboren op 17 oktober 1989 te Groningen

3. Auke Spoelstra, geboren op 24 januari 1962 te Kollum, gehuwd met Hinke Hoeksma, geboren op 26 maart 1962 te Drachten.

    Uit dit huwelijk

    1. Jouke Spoelstra, geboren op 12 oktober 1989 te Leeuwarden

    2. Willem Spoelstra, geboren op 19 juni 1991 te Leeuwarden

    3. IJme Spoelstra, geboren op 22 augustus 1994 te Leeuwarden

 
43 :   Johannes HaAijes Spoelstra,  geboren op 11 juni 1940 te Surhuisterveen, overleden op 12 september 2002 te Drachten 62 jaar oud. gehuwd op 9 december 1964 te Dokkum, met Ina (Ineke) Dam geboren op 7 augustus 1942 te Kollum, dochter van Beert Doekes Dam en Inske Abma. Johannes was vertegenwoordiger bij Lasaulec te Drachten.

Uit dit huwelijk

1. Haaije ( Hans. Jouke Spoelstra, geboren op 24 oktober 1965 te Dokkum, relatie met Jeanine Heijne, geboren op 16 juli 1966 te Drachten.

2. Ingrid Annette Spoelstra, geboren op 2 april 1967 te Dokkum, relatie met Johan Helmers, geboren op 3 december 1966 te Bergum.

Uit deze relatie

1. Anika Helmers, geboren op 25 oktober 1997 te Drachten.

2. Aijrton Helmers, geboren op 11 april 2000 te Drachten.

3. Robert Johannes Spoelstra, geboren op 24 maart 1971 te Drachten.

 

Hierbij is deze parenteel beëindigd, ik heb hem met veel plezier zo mooi mogelijk geprobeerd te maken, maar ik ben me ervan bewust dat er fouten in kunnen zitten.

Herkend U zich in deze familie, reageer dan alstublieft, misschien dat we dan  de stamboom, nog beter kunnen aanvullen, met de gegevens die u heeft of foto's

Haaije ( Hans) Jouke Spoelstra spoelstrahj@telfort.nl of via contact bovenin de navigatiebalk.


Japan N t/m S
(Mizumaki/Mizumaki)

...l 10-08-1908 05-08-1943 Hakodate 1 Leiden 907 Spoelstra, H.S.J.J Ls.Sld.Ekl.MGD.Knil 27-05-1900 22-12-1943  &nbs...

De wijze waarop slachtoffers zijn omgekomen
(Mizumaki/Mizumaki)

...tsteking 9 Schattenkerk, Eduard, Willem hartspierontsteking 10 Spoelstra, Herman,Siebren,Jacobus,Jan acute darmontsteking 11 Ver...

 

Home

 

 


Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt of op andere wijze gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samensteller.